دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول (2-1) چالشهايي‌ تعيين ‌کننده تقاضاي‌ منابع‌ انساني 51

جدول (2-2) مدل يكپارچه تصميم گيري براي تدوين استراتژي منابع انساني 62

جدول (2-3) تفاوتهای بین مدیریت منابع انسانی سنتی و مدیریت منابع انسانی استراتژیک 81

جدول (2-4) اهداف ارزیابی عملکرد سازمان 97

جدول (2-5) دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد 98

جدول (2-6) ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی 110

جدول (3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد 121

جدول (3-2) جدول ضریب آلفای کرونباخ 123

جدول (4-1) توصیف متغیر تعامل و ارتباط موثر با کارکنان 127

جدول (4-2) توصیف متغیر کارمنديابي و استخدام 128

جدول (4-3) توصیف متغیر جبران خدمات 129

جدول (4-4) توصیف متغیر آموزش و توسعه انساني 130

جدول (4-5) توصیف متغیر ايجاد فرصت هاي شغلي برابر 131

جدول (4-6) توصیف متغیر توسعه و بهبود مديريت 132

جدول (4-7) توصیف متغیر برنامه ها و زمانبندي منعطف 133

جدول (4-8) توصیف متغیر مديريت استراتژيک منابع انساني 134

جدول (4-9) توصیف متغیر عملکرد 135

جدول (4-10) آزمون كولموگروف- اسميرنف 136

جدول (4-11) ضریب همبستگی بين مديريت استراتژيک منابع انساني و عملکرد 136

جدول (4-12) ضریب همبستگی بين جبران خدمات و عملکرد 137

جدول (4-13) ضریب همبستگی بين کارمند يابي و استخدام و عملکرد 138

جدول (4-14) ضریب همبستگی بين آموزش و توسعه انساني و عملکرد 139

جدول (4-15) ضریب همبستگی بين تعامل و ارتباط موثر با کارکنان و عملکرد 140

جدول (4-16) ضریب همبستگی بين ايجاد فرصت هاي شغلي برابر و عملکرد 141

جدول (4-17) ضریب همبستگی بين توسعه و بهبود مديريت و عملکرد 142

جدول (4-18) ضریب همبستگی بين برنامه ها و زمانبندي منعطف و عملکرد 143

جدول (4-19) آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد متغیر مديريت استراتژيك منابع انساني 144

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                   صفحه

نمودار (4-1) هیستوگرام  متغیر تعامل و ارتباط موثر با کارکنان 127

نمودار (4-2) هیستوگرام  متغیر کارمند يابي و استخدام 128

نمودار (4-3) هیستوگرام  متغیر جبران خدمات 129

نمودار (4-4) هیستوگرام  متغیر آموزش و توسعه انساني 130

نمودار (4-5) هیستوگرام  متغیر ايجاد فرصت هاي شغلي برابر 131

نمودار (4-6) هیستوگرام  متغیر توسعه و بهبود مديريت 132

نمودار (4-7) هیستوگرام  متغیر برنامه ها و زمانبندي منعطف 133

نمودار (4-8) هیستوگرام  متغیر مديريت استراتژيک منابع انساني 134

نمودار (4-9) هیستوگرام  متغیر عملکرد 135

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل (1-1) مدل پیشنهادی در تحقیق 7

شکل (2-1) وظایف مدیران منابع انسانی 20

شکل (2-2) وظایف عمده اجرایی منابع انسانی 21

شکل (2-3) طرح شماتیک استراتژی از دیدگاه کویین 27

شکل (2-4) الگوی جامع مدیریت استراتژیک 34

شکل (2-5) فرآیند برنامه ریزی استراتژیک 36

شکل (2-6) ارتباط برنامه ریزی منابع انسانی و استراتژیک 40

شکل (2-7) فرآيند برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني با رويكرد اجرايي 51

شکل (2-8) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی 52

شکل (2-9) فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در الگوهای عقلایی 55

شکل (2-10) مدل آرمسترانگ برای تدوین استراتژی منابع انسانی 56

شکل (2-11) فرايند تدوين استراتژي منابع انساني در الگوي فزاينده 57

شکل (2-12) چارچوب هاروارد براي تدوين استراتژي 57

شکل (2-13) مدل داير و هولدر براي تدوين استراتژي منابع انساني 58

شکل (2-14) استراتژي پيشنهادي مدل شولر و جكسون 59

شکل (2-15) استراتژي هاي پيشنهادي مدل داير و هولدر 59

شکل (2-16) استراتژي هاي پيشنهادي مدل اسنل 60

شکل (2-17) استراتژي هاي پيشنهادي مدل استرمن 61

شکل (2-18) استراتژي هاي پيشنهادي مدل دلري وداتي 61

شکل (2-19) استراتژي هاي پيشنهادي مدل بارون و كرپس 61

شکل (2-20) فرآيند تدوين استراتژي هاي منابع انساني در مدل يكپارچه 63

شکل (2-21) مدل 5P مدیریت استرتژیک منابع انسانی 68

شکل (2-22) مدل تناسب و انعطاف پذیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی 70

شکل (2-23) مدل فرآیند مدیریت استراتژیک 72

شکل (2-24) فرآیند مدیریت استراتژیک و پیامدهایی برای مدیریت منابع انسانی 73

شکل (2-25) پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی 75

شکل (2-26) مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی 76

شکل (2-27) مدلی از رابطه بین منابع انسانی و ارزش سهامدار 84

شکل (2-28) چارچوب روش AMBITE 100

شکل (2-29) چهار وجه کارت امتیازی متوازن 102

شکل (2-30) وجه مشتری معیارهای اساسی 104

شکل (2-31) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج 107

شکل (2-32) مدل  EFQM 108

شکل (2-33) اجزاء اصلی مدیریت عملکرد 112

شکل (2-34) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی 114

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضربه شرح زیر است:

  1. سنجش میزان به کار گیری روش های مدیریت استراتژيک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. بررسی ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir