دسته‌بندی نشده

بررسی امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه -دانلود پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ويژگي هاي يك سيستم ارزيابي عملكرد مناسب

 _از اهداف استراتژيك پشتيباني كند: سيستم هاي ارزيابي عملكرد بايد از اهداف استراتژيك نشأت گرفته باشند. در غير اين صورت اين سيستم ممكن است فعّاليّت هايي را پشتيباني كند كه اثر معكوس بر اهداف استراتژيك بگذارد. به علاوه بايد به اين نكته توجّه كرد كه اگر در طول زمان، استراتژي ها تغيير يابند، برخي شاخص هاي عملكرد نيز تغيير خواهند كرد. در نتيجه نياز به انعطاف پذيري در اين سيستم ها احساس مي شود تا بتوان از اين طريق اطمينان حاصل نمود كه سيستم ارزيابي عملكرد هميشه با اهداف سازمان سازگار است.

 _متوازن باشد: اين موضوع كه سيستم ارزيابي عملكرد نبايد تنها از نقطه نظر مالي ديده شود بسيار حياتي است. يك سيستم ارزيابي عملكرد بايستي انواع مختلفي از شاخص هاي عملكرد را شامل شود تا تمامي جنبه هاي مهم براي موفّقيّت سازمان را پوشش دهد. لذا بايستي بين شاخص هاي مختلف توازن وجود داشته باشد. يعني به صورت متناسبي بر روي نتايج كوتاه و بلند ‌مدت ، انواع مختلف عملكرد (نظير هزينه، كيفيّت، تحويل، انعطاف پذيري و…) جنبه هاي مختلف ( نظير مشتريان، ذي‌نفعان، رقبا، نوآوري و…) و سطوح مختلف سازماني (نظير عملكرد كلّي و بخشي) تمركز داشته باشد.(سعادت،1383،ص220)

_ در مقابل بهينه سازي بخشي بايستد: از آنجا كه شاخص هاي عملكرد بر روي رفتار كاركنان اثرگذارند ، مجموعه اي نامناسب از شاخص ها مي تواند به رفتار غير كاركردي از طرف كاركنان منجر شود. به عبارت ديگر، كاركناني كه تنها در پي ارتقا و بهبود شاخص عملكرد مربوط به خود هستند، ممكن است تصميماتي بگيرند كه در تضاد با خواسته هاي مديران باشد و بهبود در عملكرد واحد آنها به آسيب ديگر قسمت ها و يا حتّي عملكرد كلّي سازمان منجر شود. يك سيستم ارزيابي عملكرد بايد از اينگونه بهينه سازي ها جلوگيري كند.

_ تعداد شاخصهاي عملكرد محدود باشد: براي ايجاد عملكرد مناسب ضروري است كه تعداد شاخص هاي عملكرد محدود باشند. افزايش تعداد شاخص ها نياز به زمان تحليل بيشتري دارد. گردآوري اطّلاعاتي كه از آنها استفاده اي نمي شود يك اتلاف تلقّي مي شود. بنابراين، ضروري است كه تنها داده هايي كه براي يك هدف خاص كاربرد دارند و هزينه گردآوري آنها از مزاياي مورد انتظارشان بيشتر نيست گردآوري شوند. همچنين افزايش تعداد شاخص هاي عملكرد، ریسکانباشت اطّلاعات را افزايش مي دهد كه اين امر موجب مي شود كه امكان اولويّت بندي شاخص ها وجود نداشته باشد.

– دسترسي به آن آسان باشد: هدف يك سيستم ارزيابي عملكرد، دادن اطّلاعات مهم ، در زمان مناسب و به شخص مناسب است. لذا نكته مهم درباره اين سيستم ها آن است كه بايد به گونه اي طراحي شوند كه اطّلاعات آنها به راحتي بهبود يافته و در دسترس استفاده كنندگان از آن قرار گيرد و براي آنها قابل فهم باشد.

– شامل شاخص هاي عملكرد جامع باشد: يك شاخص عملكرد بايد هدف مشخّص داشته باشد. به علاوه ضروري است كه يك غايت مشخّص نيز براي هر شاخصي تعريف شود و چارچوب زماني مشخّص شود كه در قالب آن بايستي به آن غايت نائل شد (گرامی،نورعلیزاده، 1387،ص 89).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و ارزيابي عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالي سازماني EFQM مي باشد.

همچنین براي دستيابي به هدف اصلي این پژوهش، تعدادي اهداف ویژه نيز تدوين گرديده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir