دسته‌بندی نشده

اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی-دانلود پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول
عنوان                                                                     صفحه
جدول (2-1) خلاصه پژوهشهای انجام گرفته  ………………………………………………………………………………………………………………. 91
جدول 3-1)  ضرایب آلفای کرونباخ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 100
جدول 4-1) جنسیت پاسخگویان  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 104
جدول 4-2) سن پاسخگویان  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
جدول 4-3) میزان تحصیلات پاسخگویان  ……………………………………………………………………………………………………………………. 106
جدول 4-4)  توصیف متغیر بازاریابی داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………… 107
جدول4- 5) توصیف متغیر توسعه کارکنان  ………………………………………………………………………………………………………………….. 108
جدول4- 6) توصیف متغیر سیستم پاداش دهی …………………………………………………………………………………………………………… 109
جدول4- 7) توصیف متغیر ارائه چشم انداز …………………………………………………………………………………………………………………… 110
جدول4- 8) توصیف متغیر بازارگرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 111
جدول4- 9) توصیف متغیر مشتری گرایی …………………………………………………………………………………………………………………….. 112
جدول4- 10) توصیف متغیر رقیب گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………… 113
جدول4- 11) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای …………………………………………………………………………………………………. 114
جدول4- 12) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………. 115
جدول4- 13) توصیف متغیر وظیفه شناسی …………………………………………………………………………………………………………………. 116
جدول4- 14) توصیف متغیر نوع دوستی ………………………………………………………………………………………………………………………. 117
جدول4- 15) توصیف متغیر فضیلت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………… 118
جدول4- 16) توصیف متغیر جوانمردی  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 118
جدول4- 17) توصیف متغیر احترام و تکریم  ……………………………………………………………………………………………………………….. 119
جدول4- 18) توصیف متغیر تعهد سازمانی  ………………………………………………………………………………………………………………….. 120
جدول4- 19) توصیف متغیر تعهد عاطفی  ……………………………………………………………………………………………………………………. 121
جدول4- 20) توصیف متغیر تعهد مستمر …………………………………………………………………………………………………………………….. 122
جدول4- 21) توصیف متغیر تعهد هنجاری  …………………………………………………………………………………………………………………. 123
جدول (4-22) نتایج تحلیل عاملی برای مدل اندازه گیری تحقیق  ……………………………………………………………………………… 125
جدول (4-23) شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………….. 128
جدول (4-24) شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیرهای میانجی ……………………………………………………………………….. 128
جدول (4-25) شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………… 129
جدول (4-26) شاخصهای برازش مدل اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 133

 


 

فهرست نمودارها
عنوان                                                                     صفحه
نمودار 4-1) جنسیت پاسخگویان  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 104
نمودار 4-2) سن پاسخگویان  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
نمودار 4-3) میزان تحصیلات پاسخگویان  ……………………………………………………………………………………………………………………. 106
نمودار 4-4)  هیستوگرام متغیر بازاریابی داخلی …………………………………………………………………………………………………………… 107
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر توسعه کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………… 108
نمودار4-6) هیستوگرام متغیر سیستم پاداش دهی ………………………………………………………………………………………………………. 109
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر ارائه چشم انداز ……………………………………………………………………………………………………………… 110
نمودار4-8) هیستوگرام متغیر بازارگرایی ………………………………………………………………………………………………………………………. 111
نمودار4-9) هیستوگرام متغیر مشتری گرایی  ………………………………………………………………………………………………………………. 112
نمودار4-10) هیستوگرام متغیر رقیب گرایی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 113
نمودار4-11) هیستوگرام متغیر هماهنگی بین وظیفه ای …………………………………………………………………………………………….. 114
نمودار4-12) هیستوگرام متغیر رفتار شهروندی سازمانی  …………………………………………………………………………………………… 115
نمودار4-13) هیستوگرام متغیر وظیفه شناسی ……………………………………………………………………………………………………………. 116
نمودار4-14) هیستوگرام متغیر نوع دوستی  …………………………………………………………………………………………………………………. 117
نمودار4-15) هیستوگرام متغیر فضیلت مدنی  ……………………………………………………………………………………………………………… 118
نمودار4-16) هیستوگرام متغیر جوانمردی  …………………………………………………………………………………………………………………… 118
نمودار4-17) هیستوگرام متغیر احترام و تکریم  …………………………………………………………………………………………………………… 119
نمودار4-18) هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی  …………………………………………………………………………………………………………….. 120
نمودار4-19) هیستوگرام متغیر تعهد عاطفی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 121
نمودار4-20) هیستوگرام متغیر تعهد مستمر  ……………………………………………………………………………………………………………….. 122
نمودار4-21) هیستوگرام متغیر تعهد هنجاری  …………………………………………………………………………………………………………….. 123
نمودار (4-22) مدل ساختاری در حالت برآورد  …………………………………………………………………………………………………………….. 130
نمودار (4-23) مدل ساختاری در حالت استاندارد  ……………………………………………………………………………………………………….. 131
نمودار (4-24) مدل ساختاری در حالت معنی داری  …………………………………………………………………………………………………….. 132

 

 


 


فهرست اشکال
عنوان                                                                     صفحه
   
شکل (1-1) مدل مفهومی پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
شکل (2-1) فرایند بازاریابی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
شکل (2-2) عناصر یک سیستم نوین بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………… 27
شکل (2-3) بازاریابی در صنعت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
شکل (2-4) دیدگاه‏ها در بازاریابی درونی …………………………………………………………………………………………………………………………. 42
شکل (2-5)  مدل بازاریابی درونی بری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 44
شکل (2-6) مدل بازاریابی درونی گرونروس …………………………………………………………………………………………………………………….. 45
شکل (2-7) مدل بازاريابي دروني براي سازمانهاي خدماتي ……………………………………………………………………………………………. 47
شکل (2-8) مدل بازاريابي دروني …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف اصلی

  • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

  • تعیین میزان تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
  • تعیین میزان رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
  • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
  • سنجش رابطه بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و
  • 1
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir