دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع:شناسایی سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال

ناهاپیت و گوشال با رویکردي سازمانی جنبه هاي مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جاي می دهند :

ساختاري، رابطه اي (مشتری) و شناختی

2-10-1- بعد ساختاري

بعد ساختاري سرمایه اجتماعی اشاره به الگوي کلی تماسهاي بین افراد دارد یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید.. مهمترین جنبه هاي این عنصر عبارت است از روابط شبکه اي بین افراد ، پیکربندي شبکه اي، و سازمان مناسب.

2-10-1-1- روابط شبکه اي

پیشنهاد اصلی تئوري سرمایه اجتماعی این است که روابط شبکه اي امکان دسترسی به منابع (مثل دانش) را فراهم می سازند. روابط اجتماعی، ایجاد کننده کانالهاي اطلاعاتی هستند که میزان زمان و سرمایه گذاري مورد نیاز براي گردآوري اطلاعات را کاهش می دهند .

2-10-1-2-پیکربندي روابط شبکه اي

پیکربندي کلی روابط شبکه اي یک جنبه مهم سرمایه اجتماعی را شکل می دهد که می تواند بر توسعه سرمایه فکري تاثیر بگذارد. براي مثال سه میژگی ساختار شبکه : تراکم، پیوند و سلسله مراتب همگی از طریق تاثیر بر میزان تماس یا قابلیت دسترسی اعضا شبکه باعث انعطاف پذیري و سهولت تبادل اطلاعات می شوند.براي مثال برت بحث می کند که شبکه پراکنده با تعداد تماسهاي بسیار کم فراهم کننده مزایاي اطلاعاتی بیشتري است. شبکه متراکم از این جهت که فراهم کننده اطلاعات متنوع کمتر با همان هزینه شبکه پراکنده است، شبکه اي ناکارا است. همچنین هانس پی برده است که پیوندهاي ضعیف مانع انتقال دانش می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق :

اين تحقيق شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir