دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:میزان مشکلات موجود در هزينه يابي و محدوديت هاي حاکم بر کل سيستم

وظايف حسابداري بهاي تمام شده :

1- پيش بيني و برآورد هزينه هاي يك دوره.

2- جمع آوري ، تفكيك و  تسهيم هزينه هاي توليد.

3- ارزيابي و قيمت گذاري محصولات .

4- ياري مديران در جهت انتخاب بهترين راه حل ممكن.

5- كنترل هزينه ها و كاهش آن تا حداقل ممكن و منطقي.

6- ياري مديران در جهت برنامه ريزي بهتر و اجراي آن .

2-1-33 تفاوت حسابداري بهاي تمام شده (صنعتي) با حسابداري مالي :

حسابداري صنعتي، اساسا دانشي است كه داراي خصوصيت دوگانه است . از طرفي داراي ويژگي حسابداري مالي است و از اين نظر به حسابداري مالي كمك مي كند تا بتواند قيمت تمام شده كالاي فروش رفته يا خدمت انجام شده رامحاسبه و سود وزيان دوره مالي را تعيين نمايد و از طرف ديگر داراي طبيعت حسابداري مديريت است و با اطلاعاتي كه ارائه مي نمايد، مديريت را در برنامه ريزي، كنترل، ارزيابي عملكرد و تصميم گيري كمك مي كند و از اين نظر ازمهمترين ابزار مديريت به شمار مي رود. حسابداري صنعتي مجموعه رويه روالهاي منظم براي ثبت و گزارش قيمت تمام شده كالاي ساخته شده و خدمات انجام شده در كل و جزئيات اين سيستم شامل روش هائي براي تشخيص، طبقه بندي، تخصيص، جمع آوري  و گزارش هزينه هاي توليد و مقايسه آن با هزينه هاي از پيش تعيين شده و استاندارد است .حسابداري صنعتي حلقه اتصال دو حسابداري مالي و مديريت است .

 

 

2-1-34 تفاوت هاي حسابداري مديريت با حسابداري مالي :

1 – از نظر استفاده كنندگان اطلاعات، حسابداري مديريت، افراد و مديران درون سازمان هستند ولي در حسابداري مالي علاوه بر درون سازمان، گروههاي ذينفع و علاقمند خارجي مانند رقبا و موسسات مالي و اعتباري و بانك ها  نيز از اطلاعات حسابداري مالي استفاده مي نمايند.

2 – حسابداري مديريت مقيد و محدود به ضوابط معين و مشخصي نيست زيرا تنها در خدمت افراد و مديران درون سازماني است ولي حسابداري مالي مقيد به اصول، مفروضات و ميثاق هاي حسابداري مي باشد . البته حسابداري صنعتي روشها و اصـــول مورد ستفاده حسابداري را نفي نمي نمايد بلكه دربرگيرنده يك نظام صحيح، دقيق و مناسب تر جهت ثبت و اندازه گيري عـوامل هزينه از لحظه شروع تا تكميل فرآيند مي باشد .

3 – گــزارش هاي حسابداري مــديريت اغلب به واحــدهاي تابعه و بخشهاي درون سازمان به تفكيك توجه دارد و  تركـيبي از اطلاعات تاريخي، پيش بيني ها و برآوردها را بكار مي گيرد ولي در حسابداري مالي گزارشات، كل واحد انتفاعي را در برمي گيرد و تنها از اطلاعات مبتني بر گذشته ( آنچه كه واقعا اتفاق افتاده ) استفاده مي كند .

اين حسابداري كه بتدريج و پس از انقلاب صنعتي روي داد در جهت نياز به دانستن بهاي تمام شده محصولات توليدي بود. در اين نوع از حسابداري هدف اصلي سيستم دانستن بهاي تمام شده يك واحد از نظر تمامي عوامل هزينه مي‌باشد. همزمان و همراه با تكامل ابزارها و شيوه هاي توليد، در سده هاي بعد، روشها و شيوه‌هاي هزينه‌يابي پيشرفته‌اي ابداع و بكار گرفته شد كه هزينه عمليات را بدرستي شناسايي نمايد.حسابداري صنعتي امروزه ثمره اين فرآيند شتاب آميز تكاملي است که اصولا” همان هدف اندازه گيري و گزارش بهاي تمام شده محصولات، خدمات و فعاليت‌ها را دنبال مي‌كند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اين پژوهش بررسي و معرفي روش توليد برق بهينه از ديدگــاه مـالي مي باشد. جهت رسيدن به اين اهداف مي بايست سيستم در حال اجراي بهاي تمام شده توليد برق بررسي و با شناسايي مشکلات موجود در هزينه يابي و محدوديت هاي حاکم بر کل سيستم که از ديگر اهداف ضمني اين تحقيق بوده بهاي تمام شده توليد برق به چهار روش سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در قالب روش هاي گزارشگري مناسب مالي ارائه و پس از بررسي و تطبيق آنها با يکديگر در نهايت روش توليد برق بهينه از ديدگاه مالي معرفي مي گردد(سيف الهي،1382). هدف اصلي اين تحقيق در پي بررسي وتعيين بهاي تمام شده يک کيلووات ساعت برق توليد شده بوسيله چهار روش توليد: سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي است.

از ديدگاه فني مهندسي با توجه به محدوديت هاي موجود براي روش هاي بادي، از روش توليد سيکل ترکيبي جهت صرفه جويي و افزايش راندمان استفاده مي شود. اما اينکه آيا اين مطلب از ديدگاه مالي نيز مورد تاييد است نياز به تجزيه و تحليل دارد(سيف الهي،1382). در اين تحقيق توليد برق طي روشهاي مختلف توليد سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در استان گيلان فقط منحصر به سه  نيروگاه هاي سيکل ترکيبي شرکت مديريت توليد برق گيلان، شرکت مديريت توليد برق گازي و بخاري شهيد بهشتي لوشان و شرکت مديريت توليد برق بادي سبز منجيل مي باشد. اين سه نيروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردي انتخاب شده و اطلاعات حسابداري مربوط به بهاي تمام شده چهار روش توليد برق بررسي و سپس ميانگين بهاي تمام شده هر يک از چهار روش در طول محدوده زماني تحقيق محاسبه و مقايسه خواهند شد. البته شرکت هاي ديگري نيز در استان گيلان به توليد برق مشغول مي باشند از جمله شرکت مديريت توليد برق پره سر که طي قراردادBOT مورد بهره برداري قرار مي گيرد و ساختار مالکيت آن با شرکت هاي تحت پوشش وزارت نيرو تفاوت دارد و همچنين تا زمان اجراي اين پژوهش تمامي واحد هاي توليدي آن راه اندازي نگرديده و شرکت توليد برق آبي سد منجيل، نيز با ابراز اينکه بدليل کاهش حجم آب هاي ذخيره شده در پشت سد بنا به شرايط نا مساعد جوي، چند دهه اخير از سد منجيل فقط در فصول کشاورزي جهت آبياري سطوح مزارع زيرکشت استان استفاده مي گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماري  اين پژوهش استفاده نگرديد.

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسي تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه های استان گیلان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir