دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه با موضوع:سنجش توليد برق طي روشهاي مختلف توليد سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي

52 تصميم گيرندگان برون سازماني

تصميم گيرندگان برون سازماني اشخاصي هستند خارج از واحد اقتصادي که اطلاعات مالي را مورد استفاده قرار مي دهند. اين اشخاص دسترسي مستقيم به مدارک مالي سازمان ندارند. بنا براين، براي تصميم گيري هاي خود بايد بطور منظم و به موقع از امور مالي واحد اقتصادي مطلع شوند. حسابداري مالي گزارش هاي مورد نياز گروه هاي خارج از سازمان مانند: سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، بستانکاران، بانک ها و موسسات اعتباري، تحليل گران  مالي، اقتصاد دانان، اتحاديه هاي کارگري و مراجع مالي و اقتصادي دولتي را تهيه مي کند. گزارش هاي برون سازماني ممکن است برا مقاصد خاص يا عام تهيه شود. برخي از استفاده کنندگان برون سازماني و نحوه تصميم گيري و ارزيابي آنها به شرح زير است:

سرمايه گذاران، در پي کسب اطلاعاتي هستند که به اتکاي آن بتوانند توان مالي و توانايي سود آوري  واحد هاي اقتصادي را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند. سرمايه گذاران اشخاص و گروههايي هستند که از طريق فراهم آوردن سرمايه براي واحد اقتصادي، ادامه فعاليت و رشد آن را امکان پذير مي سازند. اين اشخاص با سرمايه گذاري خود در تقسيم سود سهيم مي شوند و معمولا سالانه مبلغي به عنوان سود دريافت مي کنند. بانک هاي سرمايه گذاري، سرمايه داران، شرکت هاي بيمه، موسسات آموزشي يا ساير سازمان هايي که علاوه بر تامين وجوه لازم براي مخارج روز مره خود، وجوه نقد اضافي در اختيار دارند مي توانند از محل اين وجوه، در واحد هاي تجاري سرمايه گذاري کنند و با اين سرمايه گذاري در شمار مالکان واحد هاي مزبور در آيند. پاسخ به سوالات زير مي تواند در تصميم گيري آنها نسبت به سرمايه گذاري در يک واحد تجاري تعيين کننده باشد:

آيا واحد تجاري مورد نظر سابقه عمليات سود آور دارد؟

واحد تجاري چقدر وجه نقدر در اختيار دارد؟

ميزان مطالبات واحد تجاري چقدر است؟

بهاي تمام شده کالاي فروش رفته واحد تجاري چه مبلغ است؟

حجم فروش با چه روندي افزايش يافته است؟

ميزان ديون واحد تجاري چقدر است؟

سود آوري واحد تجاري در مقايسه با ساير واحد ها به چه ميزان است؟

ميزان بازده سرمايه گذاري در مقايسه با سود مورد انتظار از ساير راه هاي استفاده از وجوه اضافي چقدر است؟

مبناي اساسي براي تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري در واحد هاي تجاري، اطلاعات مندرج در گزارش هاي مالي واحد هاي مزبور است.

اعتبار دهندگان، اشخاصي هستند که از طريق اعطاي وام يا معاملات اعتباري، بخشي از نيازهاي مالي واحد هاي تجاري را تامين مي کنند. مثلا، بانک ها با اعطاي  وام و فروشندگان با فروش نسيه کالا جز و بستانکاران قرار مي گيرند. اگر چه بستانکاران در زمره صاحبان سرمايه موسسه اي که به آن قرض داده اند قرار نمي گيرند، اما پاسخ به سوالات زير مي تواند در تصميم گيري آنان نسبت به اعطاي وام اثر تعيين کننده داشته باشد:

آيا سرمايه گذاري آنها از خطر مصون است؟

آيا پول کافي براي واريز مطالبات آنان در سررسيد، موجود خواهد بود؟

بسياري از اطلاعات مورد نياز استفاده کنندگان برون سازماني از طريق تهيه صورت هاي مالي تامين مي شود. اين گزارش هاي مالي که نتيجه ثبت و ضبط حساب هاست وضعيت مالي، تغييرات در وضعيت مالي و نتايج عمليات(سودآور) يک موسسه را نشان مي دهد. غالب موسسات صورت هاي مالي خود را به شکل گزارش هاي سالانه منتشر مي کنند. اطلاعات  مندرج در صورتهاي مالي مربوط به گذشته مي شود و در واقع، صورت مالي گذشته نماست. براي اينکه مقايسه اقلام مندرج در صورتهاي مالي با اقلام مشابه دوره هاي قبل همان واحد يا اقلام مشابه ساير واحد هايي که در آن رشته فعاليت مي کنند، امکان پذير باشد، صورت هاي مزبور بايد مطابق اصول يا استانداردهاي خاصي که پذيرفته شده حسابداري ناميده مي شود، تهيه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اين پژوهش بررسي و معرفي روش توليد برق بهينه از ديدگــاه مـالي مي باشد. جهت رسيدن به اين اهداف مي بايست سيستم در حال اجراي بهاي تمام شده توليد برق بررسي و با شناسايي مشکلات موجود در هزينه يابي و محدوديت هاي حاکم بر کل سيستم که از ديگر اهداف ضمني اين تحقيق بوده بهاي تمام شده توليد برق به چهار روش سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در قالب روش هاي گزارشگري مناسب مالي ارائه و پس از بررسي و تطبيق آنها با يکديگر در نهايت روش توليد برق بهينه از ديدگاه مالي معرفي مي گردد(سيف الهي،1382). هدف اصلي اين تحقيق در پي بررسي وتعيين بهاي تمام شده يک کيلووات ساعت برق توليد شده بوسيله چهار روش توليد: سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي است.

از ديدگاه فني مهندسي با توجه به محدوديت هاي موجود براي روش هاي بادي، از روش توليد سيکل ترکيبي جهت صرفه جويي و افزايش راندمان استفاده مي شود. اما اينکه آيا اين مطلب از ديدگاه مالي نيز مورد تاييد است نياز به تجزيه و تحليل دارد(سيف الهي،1382). در اين تحقيق توليد برق طي روشهاي مختلف توليد سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در استان گيلان فقط منحصر به سه  نيروگاه هاي سيکل ترکيبي شرکت مديريت توليد برق گيلان، شرکت مديريت توليد برق گازي و بخاري شهيد بهشتي لوشان و شرکت مديريت توليد برق بادي سبز منجيل مي باشد. اين سه نيروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردي انتخاب شده و اطلاعات حسابداري مربوط به بهاي تمام شده چهار روش توليد برق بررسي و سپس ميانگين بهاي تمام شده هر يک از چهار روش در طول محدوده زماني تحقيق محاسبه و مقايسه خواهند شد. البته شرکت هاي ديگري نيز در استان گيلان به توليد برق مشغول مي باشند از جمله شرکت مديريت توليد برق پره سر که طي قراردادBOT مورد بهره برداري قرار مي گيرد و ساختار مالکيت آن با شرکت هاي تحت پوشش وزارت نيرو تفاوت دارد و همچنين تا زمان اجراي اين پژوهش تمامي واحد هاي توليدي آن راه اندازي نگرديده و شرکت توليد برق آبي سد منجيل، نيز با ابراز اينکه بدليل کاهش حجم آب هاي ذخيره شده در پشت سد بنا به شرايط نا مساعد جوي، چند دهه اخير از سد منجيل فقط در فصول کشاورزي جهت آبياري سطوح مزارع زيرکشت استان استفاده مي گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماري  اين پژوهش استفاده نگرديد.

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسي تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه های استان گیلان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir