دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد :تاثیر مشکلات موجود در هزينه يابي و محدوديت هاي حاکم بر کل سيستم

بهاي اوليه

بهاي اوليه عبارت است از حاصل جمع هزينه هايي که به طور مستقيم ( مواد اوليه مستقيم و دستمزد مستقيم) در ساخت کالا به کار مي رود.

دستمزد مستقيم+ مواد اوليه مصرفي مستقيم = بهاي اوليه

2-1-25 بهاي تبديل

بهاي تبديل ( هزينه هاي تبديل) عبارت است از هزينه هايي که براي تبديل مواد اوليه به کالاي ساخته شده به کار مي رود يعني در واقع حاصل جمع دستمزد مستقيم و سربار ساخت .

سربار ساخت + دستمزد مستقيم = بهاي تبديل

2-1-26 مقايسه جايگاه حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده در موسسات توليدي

حسابداري مالي در موسسات وظيفه تهيه گزارش وضعيت مالي و در واقع صورت سود و زيان، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد را به عهده دارد و بيان مي کند که در طول دوره مالي چه نتايجي حاصل شده است اما حسابداري بهاي تمام شده در کنار حسابداري مالي گزارشاتي از جزئيات توليد و مراکز ايجاد هزينه ارائه مي دهد و به صورت دقيق تر مقدار مصرف مواد، ميزان توليد، ساعات کار انجام شده و هزينه هاي ساير عوامل توليد را در اختيار مديريت قرار مي دهد تا براساس اين اطلاعات و گزارشات مديريت تصميم گيري، ارزيابي، کنترل و برنامه ريزي کند. بايد بدانيد واحد حسابداري مالي و واحد حسابداري بهاي تمام شده تحت نظر مدير مالي موسسات مي باشند و در واقع واحد حسابداري مالي و واحد حسابداري بهاي تمام شده بازوان مديريت مالي مي باشند. حسابداري بهاي تمام شده گزارشاتي از جزئيات توليد و مراکز هزينه و عوامل ايجاد کننده هزينه در اختيار مديريت قرار مي دهد و با توجه به اينکه سعي در تعيين بهاي تمام شده توليد يک واحد کالا در هريک از مراحل ساخت را دارد به آن حسابداري بهاي تمام شده مي گويند و به نظر مي رسد اولين گزارشي را که يک حسابدار صنعتي بايد تهيه کند جدول بهاي تمام شده کالاي فروش يافته باشد.

جدول بهاي تمام شده کالاي فروش رفته در واقع همان چرخه يا شکل کلي حسابداري صنعتي مي باشد که به صورت گزارش ارائه مي شود.

اين جدول از 5 بخش تشکيل شده است:

1- بخش مواد مستقيم که اطلاعاتي در ارتباط با مواد مصرف شده ارائه مي دهد.

2- بخش دستمزد مستقيم که اطلاعاتي را در ارتباط هزينه حقوق کارگران خط توليد ارائه مي دهد.

3- بخش هزينه هاي سربار توليد که اطلاعاتي را در ارتباط با ساير هزينه هاي توليد ارائه مي دهد.

4- بخش کالاي در جريان ساخت

5- بخش کالاي ساخته شده

 

براي تهيه گزارش حسابداري صنعتي با مفاهيم و اصطلاحات جديدي همچون مواد مستقيم، دستمزد مستقيم، سربار و ساير مورد نياز است. هرچند اصول حسابداري صنعتي با حسابداري مقدماتي و تکميلي يکسان مي باشد وليکن براي فراگيري حسابداري صنعتي لازم است ابتدا با مفاهيم حسابداري صنعتي و طبقه بندي هزينه ها در حسابداري صنعتي آشنا شويم.

حسابهايي که در واقع نشان دهنده عمليات ساخت و توليدي مي باشند عبارتند از :

1- حساب کنترل مواد

2- حساب کنترل حقوق و دستمزد

3- حساب کنترل سربار کارخانه

4- حساب کالاي در جريان ساخت

5- حساب کالاي ساخته شده

حسابهاي فوق الذکر در واقع جريان هزينه ها را از اولين مرحله يعني درخواست مواد خام تا زمان تعيين بهاي تمام شده کالاي فروش رفته را نشان مي دهند. مانده حسابهاي کنترل مواد، کالاي در جريان ساخت  و حساب کالاي ساخته شده نشان دهنده موجوديها در پايان دوره مالي مي باشند. 

2-1-27سيستم اطلاعات حسابداري صنعتي

به منظور برنامه ريزي و اعمال کنترلهاي لازم مديريت نيازمند دريافت اطلاعات به شکل صحيح و به موقع است. بنابراين ايجاد يک سيستم اطلاعاتي مناسب در موسسات توليدي داراي اهميت ويژه اي مي باشد و با توجه به اينکه سيستم کارآمد، سيستمي است که در عين کامل بودن ساده نيز مي باشد سيستم اطلاعاتي حسابداري صنعتي بايد به شکلي باشد که در ارتباط و با توجه به تسهيم اختيارات سازماني طراحي شده باشد به نحوي که بتوان مسئوليت وقوع هزينه در هر قسمت را بر حسب مورد به سر کارگران و سرپرست و رئيس واحد يا مدير مربوطه محول نمود.يک سيستم اطلاعاتي مناسب بايد به شکلي طراحي شود که خواسته ها و موارد زير را ميسر سازد.

1- در برنامه ريزي آينده و کنترل فعاليتهاي موجود ياري کننده و کمک بخش باشد.

2- وسيله اي براي هزينه يابي موجوديها باشد.

3- بهاي تمام شده کالاي فروش رفته را تعيين نمايد.

4- کارآيي افراد، مواد و ماشين آلات را تعيين نمايد.

5- اطلاعات مورد استفاده ساير قسمتها را براي تجزيه و تحليل فراهم و ارايه نمايد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اين پژوهش بررسي و معرفي روش توليد برق بهينه از ديدگــاه مـالي مي باشد. جهت رسيدن به اين اهداف مي بايست سيستم در حال اجراي بهاي تمام شده توليد برق بررسي و با شناسايي مشکلات موجود در هزينه يابي و محدوديت هاي حاکم بر کل سيستم که از ديگر اهداف ضمني اين تحقيق بوده بهاي تمام شده توليد برق به چهار روش سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در قالب روش هاي گزارشگري مناسب مالي ارائه و پس از بررسي و تطبيق آنها با يکديگر در نهايت روش توليد برق بهينه از ديدگاه مالي معرفي مي گردد(سيف الهي،1382). هدف اصلي اين تحقيق در پي بررسي وتعيين بهاي تمام شده يک کيلووات ساعت برق توليد شده بوسيله چهار روش توليد: سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي است.

از ديدگاه فني مهندسي با توجه به محدوديت هاي موجود براي روش هاي بادي، از روش توليد سيکل ترکيبي جهت صرفه جويي و افزايش راندمان استفاده مي شود. اما اينکه آيا اين مطلب از ديدگاه مالي نيز مورد تاييد است نياز به تجزيه و تحليل دارد(سيف الهي،1382). در اين تحقيق توليد برق طي روشهاي مختلف توليد سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در استان گيلان فقط منحصر به سه  نيروگاه هاي سيکل ترکيبي شرکت مديريت توليد برق گيلان، شرکت مديريت توليد برق گازي و بخاري شهيد بهشتي لوشان و شرکت مديريت توليد برق بادي سبز منجيل مي باشد. اين سه نيروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردي انتخاب شده و اطلاعات حسابداري مربوط به بهاي تمام شده چهار روش توليد برق بررسي و سپس ميانگين بهاي تمام شده هر يک از چهار روش در طول محدوده زماني تحقيق محاسبه و مقايسه خواهند شد. البته شرکت هاي ديگري نيز در استان گيلان به توليد برق مشغول مي باشند از جمله شرکت مديريت توليد برق پره سر که طي قراردادBOT مورد بهره برداري قرار مي گيرد و ساختار مالکيت آن با شرکت هاي تحت پوشش وزارت نيرو تفاوت دارد و همچنين تا زمان اجراي اين پژوهش تمامي واحد هاي توليدي آن راه اندازي نگرديده و شرکت توليد برق آبي سد منجيل، نيز با ابراز اينکه بدليل کاهش حجم آب هاي ذخيره شده در پشت سد بنا به شرايط نا مساعد جوي، چند دهه اخير از سد منجيل فقط در فصول کشاورزي جهت آبياري سطوح مزارع زيرکشت استان استفاده مي گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماري  اين پژوهش استفاده نگرديد.

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسي تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه های استان گیلان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir