دسته‌بندی نشده

تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان -دانلود پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: كليات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………..3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………….5

1-4- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………..6…………………………………….

1-5- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….7

1-6- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….8

1-7- تعاریف مفهومي و عملياتي متغیرهای تحقيق……………………………………………………………8

1-8- قلمرو انجام تحقيق ………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم: پيشينه‌ تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………11

2-2- بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانی………………………………………………………………..11

2-2-1- تعریف یادگیری و یادگیری سازمانی…………………………………………………………………..11

2-2-2- تعریف سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………….12

2-2-3- تفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده……………………………………………….13

2-2-4- انواع سطوح یادگیری و تفاوت آنها……………………………………………………………………14

2-2-5- سطوح یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه ……………………………………………………16

2-2-6- قابلیت یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………..16

2-2-7- عناصر اصلی یادگیری از دیدگاه پیتر سنگه………………………………………………………….18

2-2-8- روش های ارتقاء یادگیری سازمانی از نظر آرمسترانگ………………………………………….18

2-2-9- مراحل توانمندی یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و آرتور………………………………….19

2-2-10- مراحل یادگیری سازمانی از دیدگاه گاروین……………………………………………………….19

2-2-11- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه ویک و لئون……………………………………………………19

2-2-12- مولفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه گومز و همکاران…………………………………….20

2-2-13- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه……………………………………………………………….21

2-2-14- مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه………………………………………………22

2-3- بخش دوم: مبانی نظری پویایی محیطی…………………………………………………………………..23

2-3-1- پویایی محیطی………………………………………………………………………………………………..24

2-3-2- پویایی گروهی………………………………………………………………………………………………..24

2-3-3- مدیریت محیط سازمانی……………………………………………………………………………………27

2-3-4- پیچیدگی محیطی…………………………………………………………………………………………….28

2-3-5- رابطه محیط و ساختار …………………………………………………………………………………….29

2-3-6- تحقیقات امری و تریست درباره ی محیط ………………………………………………………….30

2-4- بخش سوم: مبانی نظری عملکردسازمانی………………………………………………………………..32

2-4-1- معنای عملکرد………………………………………………………………………………………………..32

2-4-2- عملکرد سازمانی ……………………………………………………………………………………………33

2-4-3- موافقت نامه های عملکرد………………………………………………………………………………..34

2-4-4- استاندارد های عملكرد…………………………………………………………………………………….34

2-4-5- معیارهایی برای سنجش عملکرد……………………………………………………………………….35

2-4-6- عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف………………………………………………………….35

2-4-6-1-عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری……………………………………………………………36

2-4-6-2-عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل………………………………………………………37

2-4-6-3-عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی…………………………………………………………37

2-5- سوابق تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق………………………………………………..39

2-5-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………39

2-5-2-تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………41

2- 5-3- جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق …………………………42

فصل سوم: روش اجرای تحقيق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………44

3-2- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………….44

3-3- جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………….44

3-4- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………..45

3-5- روش و ابزار جمع آوري داده های تحقیق………………………………………………………………45

3-6- روایی و پایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………46

3-7- روش  تجزیه و تحلیل آماری داده ها……………………………………………………………………..46

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………48

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ………………………………………………………………48

4-2-1- داده های جمعیت شناختی مدیران شرکت کننده در تحقیق……………………………………48

4-3- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیات تحقیق…………………………………………………52

فصل پنجم: نیتجه گیری تحقیق

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..56

5-2-نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………..56

5-2-1-توصیف متغیر یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………56

5-2-2-توصیف متغیر پویایی محیطی…………………………………………………………………………….56

5-2-3-متغیر عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………..56

5-3- یافته­های استنباطی………………………………………………………………………………………………57

5-4- پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………..58

5-5- محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………………59

5-6- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………59

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………60

پیوست­ها و ضمائم………………………………………………………………………………………………………66

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با توجه به پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir