دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط-دانلود پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

– سطوح یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر  سنگه

سنگه سه نوع یادگیری سازمانی و به تعبیر دیگر سه سطح یادگیری را بیان کرده اند:

یادگیری تک حلقه ای[1]

یادگیری تک حلقه ای زمانی اتفاق می افتد که در بستر هدف ها و سیاست های جاری سازمان، خطاها کشف و اصلاح شوند. یادگیری تک حلقه ای همان یادگیری انطباقی است. این نوع یادگیری از مشکلات بنیادین چشم پوشی می کند و اهداف، استراتژی ها و ارزش ها را صحیح نموده و سعی در حفظ وضع موجود می نماید در نهایت افراد و سازمان ها یاد می گیرند که چگونه وضع موجود و استانداردهای پذیرفته شده را حفظ و با شرایط خود تطبیق دهند (رحیمی و همکاران ، 1390).

یادگیری دو حلقه ای[2]

یادگیری دو حلقه ای زمانی اتفاق می افتد که سازمان خطاها را کشف و اصلاح کند و هنجارها، رویه ها، سیاستها و هدفهای موجود را زیر سوال برده و به اصلاح آنها بپردازند. سنگه (1990) از یادگیری دو حلقه ای تحت عنوان یادگیری مولد نام برد. (سبحانی نژاد و همکاران ،1385).

یادگیری سه حلقه ای:

زمانی اتفاق می افتد که سازمان ها یاد بگیرند که چگونه یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای را اجرا کنند (رحیمی و همکاران، 1390). به عبارت دیگر یادگیری سه حلقه ای، توانایی یادگرفتن درباره یادگیری است (سبحانی نژاد و همکاران ،1385).

 

2-2-6- قابلیت یادگیری سازمانی[3]

کریتنر[4] قابلیت یادگیری سازمانی را بیانگر مجموعه ای از شایستگی های بارز می داند که به عنوان دانش خاص به کارگیری مهارت های تکنولوژیکی و فرآیندها، سازمان را از رقبای خود متمایز کرده و آن را برای انطباق با محیط خود توانا می سازد. به نظر وی، قابلیت یادگیری برای سازمان حکم سوخت را دارد، همانطور که بنزین ماشین را به حرکت در می آورد، قابلیت های یادگیری، سازمان را تجهیز می کند تا تغییرات درونی و بیرونی را پیش بینی کرده و به آنها پاسخ دهد(کریتنر و کینیچی[5]، 2001). قابلیت یادگیری سازمانی توانایی و قابلیت افراد را برای دستیابی به اطلاعات جدید توسعه داده و این اطلاعات را به دانش تبدیل می کند و چنین عملکردی برای فعالیت های سازمانی حیاتی می باشد، زیرا بدین وسیله سازمان ها می توانند مزیت رقابتی خودرا حفظ نمایند (زارعی متین و همکاران ، 1391). هالت و فرل[6] (1997) توانایی سازمان برای تشویقِ ابداع و نوآوری، تسهیل و حفظ یادگیری مستمر را قابلیت یادگیری سازمان نام گذاری می کنند.

عوامل منعکس کننده ی قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه هالت و فرل:

سیستم گرایی[7]:

به بازیگران مهم سازمانی که به طور وسیع درباره وابستگی متغیرهای سازمانی تفکر می کنند، اشاره می کنند. سیستم گرایی به سازماندهی و معنا بخشی هر پدیده ی سازمانی از دیدگاه سازمان به عنوان کل تمرکز دارد. سیستم گرایی به اندازه ای حیاتی و مهم می باشد که می تواند سازمان را به گونه ای هدایت کند که قابلیت انطباق با ایجاد یادگیری را داشته باشد (کاندمیر و هولب[8]، 2004).

جو سازمانی برای یادگیری[9]:

1- Single loop learning

[2]– Double loop learning

3- organizational learning capacity

[4]– keritner

[5]-kinicki

[6]-Hult & Ferrell

2-System orientation

3- Kondemir & Hulthb

4- organization & climate for learning organization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با توجه به پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir