دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و اثر بخشی تیمی-دانلود پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد هوش هیجانی

گولمن در سال 2001 با مطالعه 600 مدیر، مدل خود را با عنوان شبکه قابلیت‌های عاطفی ارائه داد. مدل اولیه وی شامل 5 بعد و 25 مؤلفه بود که در سالهای بعد مدل خود را به 4 مؤلفه و 20 قابلیت تقلیل داد که به شرح زیر می باشد(kooker et al, 2007, p. 32):

 1. خود آگاهی هیجانی
 2. خود مدیریتی
 3. آگاهی اجتماعی
 4. مدیریت روابط

همانطور که در تقسیم بندي بالا دیده می شود، اولین مؤلفه در تعریف گلمن، به شرح ذیل است:

خود آگاهی[1]

اولین بعد یا مؤلفه هوش هیجانی، خود آگاهی یا شناخت هیجان و احساسات خود است. تشخیص این هیجان، چگونگی تأثیر آن‌ها بر عملکرد، و درك نقاط ضعف و قوت هیجان خود، بخش مهمی از این مؤلفه را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، خود آگاهی، کلید شناخت نقاط قوت و ضعف است. کلیه واحدها اعم از مدیران، رهبران، کارشناسان و …که داراي این قابلیت هستند همواره بدنبال بازخورد عملکرد خود بوده و از خطا هایشان درس می‌گیرند. افراد داراي عملکرد عالی و هوش هیجانی بالا، کمتر در مورد نقاط قوت خود حرف می‌زنند. آنها از استانداردهاي درونی بالایی برخوردارند افراد خودآگاه، ارزش‌ها، اهداف و رویاهاي خود را می‌شناسند. آنان می دانند که به چه مسیري می‌روند و چرا. آنان با آنچه که احساس می‌کنند برایشان «درست»است، هماهنگ هستند. مثلاً آنان در رد یک پیشنهاد کاري و وسوسه انگیز از لحاظ مالی، توانمند هستند، اما آگاهند که قاطعیت نشان دادن از خود، با اصول یا اهداف بلند مدتشان هم سویی ندارد. بالعکس، شخصی که فاقد خود آگاهی باشد ممکن است در تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند، با زیر پاي نهادن ارزش‌هاي پنهان، جنجال به راه بیندازد.

شاید گویاترین نشانه خودآگاهی، گرایش به خوداندیشی و تفکر باشد. افراد خودآگاه عمدتاً زمانی را براي تنهایی و فکر کردن در خلوت، اختصاص می‌دهند؛ این روش به آنان اجازه می‌دهد تا به جاي واکنش احساساتی، راجع به مسائل فکر کنند. بسیاري از افراد برجسته در سازمان، در حقیقت روش متفکرانه خوداندیشی را در زندگی معنوي خود پرورش می‌دهند، و وارد زندگی کاري خود می‌کنند(صفرزاده و همکاران، 1389).

[1]–  Self- Awareness

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:

 • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
 • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
 • سنجش رابطه رهبری تحول آفرین و اثر بخشی تیمی
 • سنجش رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی تیمی
 • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با اثر بخشی تیمی
 • آزمون مدل تحقیق
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir