دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی شرکت و جذابيت مرکز از طريق عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمايه اجتماعی

در اينكه سرمايه انساني در موفقيت يك سازمان و يك ملت اهميت استراتژيك ويژه اي دارد ، ترديدي نيست ، ولي اين سرمايه زماني از اولويت بالاتري برخوردار است كه منسجم و يكپارچه باشد و اين يكپارچگي درسايه همبستگي، همكاري، تعاون و اعتماد متقابل به وجود مي آيد ؛در اين صورت است كه سرمايه به سرمايه اجتماعي مبدل مي شود و اين سرمايه است كه سينرژي زا است. در غير اين صورت ، سرمايه هاي انسان حتي اگر درسازمان و يا در كشور ماندگار شوند و فرار نكنند، به قول آقاي رابينز، ايجاد سينرژي منفي مي كنند. (ميرسپاسی،1384 ،6)

فوكوياما در تعريف سرمايه اجتماعي، آن را مجموعه معيني ازهنجارها يا ارزش هاي غيررسمي ميداند كه افراد ، گروهي كه همكاري ميان آنها مجاز است، در آن سهيم هستند . وي هنجارهاي اجتماعي را به دو دسته هنجارهاي مولد و هنجارهاي غيرمولد تقسيم مي كند و تأكيد مي كند كه مشاركت در هنجارهاي غيرمولد و ارزش هاي منفي موجب توليد سرمايه اجتماعي نمي شود. يكي از تعاريف مطرح اين است كه سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه شده وموجب پايين آمدن سطح هزينه های تبادلات و ارتباطات مي شود. براساس اين تعريف، مفاهيمي نظير جامعه مدني و نهادهاي اجتماعي نيز داراي ارتباط مفهومي نزديك با سرمايه اجتماعي هستند.

(توسلی،1379و2)

واژه سرمايه دلالت بر اين دارد كه سرمايه اجتماعي  همانند سرمايه انساني يا سرمايه اقتصادي ماهيتي زاينده و مولد دارد ؛ يعني ما را قادر مي سازد ارزش ايجاد كنيم، كارها را انجام دهيم، به اهدافمان دست يابيم، مأموريت هايمان را در زندگي به اتمام برسانيم وبه سهم خويش به دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم، ياري رسانيم. وقتي مي گوييم سرمايه هاي اجتماعي زاينده و مولد هستند، منظور اين است كه هيچ كس بدون آن موفق نيست و حتي زنده نمي ماند. (Celman,1996,300)

2-19ابعاد و مؤلفه هاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي

فلورا ابعاد سرمايه اجتماعي را حاصل پديده هاي زير در يك سيستم اجتماعي مي داند: اعتماد متقابل؛  تعامل اجتماعي متقابل ؛ گرو ه هاي اجتماعي؛ احساس هويت جمعي و گروهي ؛ احساس وجود تصويري مشترك از آينده؛ و كار گروهي .

وي سرمايه اجتماعي را در دو بخش زير بررسي مي نمايد :

1- سرمايه اجتماعي درون گروهي

2- سرمايه اجتماعي بين گروهي

سرمايه اجتماعي درون گروهي شامل تعاملاتي است كه دردرون گروه هاي خاص ايجاد مي شود،  تمايز قوي بين درون و بيرون گروه گذاشته، تمايل به ممانعت از دخول ديگران (غير خودي ها) دارد و مايل است همگني را حفظ نمايد . در حالي كه سرمايه اجتماعي بين گروهي شامل تعاملات ميان گروه هاي اجتماعي است و به گردهم آوردن مردم از بخش هاي مختلف اجتماعي تمايل دارد .

در جدول مقايسه بين دو سرمايه اجتماعي مطرح شده را تشريح مي نمايد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در شروع تحقيق قبل از انجام هرگونه مطالعه و برآورد ،بايد هدف از مسأله برای پژوهش انتخاب شده روشن شود . نداشتن هدف و يا مبهم بودن جوانب موضوع پژوهش موجب می شود که در خاتمه رضايت نسبت به نتيجه کار تحقيق بدست نيايد.

اين تحقيق برای دست يابی به اهداف زير است :

اهداف کلی :  بررسی تحليلی تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد

اهداف تحقيق :

1- تعديل رابطه بين جذابيت مرکز و فعاليت های اجرايی از طريق تأثير کيفيت متصور از خريد بر آن دو.

2- تأثير مسئوليت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمايت از محيط و جامعه محلی) بر ادراک مصرف کننده در خصوص جذابيت مرکز خريد.

3- تعديل رابطه بين مسئوليت اجتماعی شرکت و مرکز خريد از طريق حمايت متصور مرکز خريد در خصوص محيط و جامعه محلی .

4- تأثير متصور از مسئوليت اجتماعی شرکت بر روی متغييرهای آميخته بازاريابی و تأثير متغييرهای آميخته بازاريابی بر ادراک مصرف کننده از جذابيت مرکز خريد.

5- تعديل رابطه بين فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی شرکت و جذابيت  مرکز از طريق عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی

هدف کاربردی :بکارگيری نتايج اين تحقيق در مراکز خريد (مرکز خريد هايپراستار)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir