دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:ارائه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

كارآفرين سازماني[1] : اشخاصي هستند كه در درون سازمان هاي بزرگ اعمال و رفتار كارآفرينانه دارند و در همه سطوح سلسله مراتب سازماني يافت مي شوند و باعث تحول در سازمان مي شوند(رضائيان، 1383، 32).

تمرکز: اختــيار يك حق ذاتي در پستهاي مديرتي است كه بر مبناي آن مي توانند دستوراتي را صادر كنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت شود (رابینز[2]، 1987).

پیچیدگی: پيچيدگي درجه اي از تخصصي كردن افراد برحسب متخصصين شغلي در داخل سازمان است (فرای و سلوکوم[3] ،1984) و ممكن است به وسيله تعداد مكان هايي كه كار در آن جا مي شود، تعداد مشاغلي كه انجام مي شود و تعداد سلسله مراتبي كه وظايف مختلف را انجام مي دهند، تعريف و اندازه گيري  شود.

رسمیت: رسميت اندازه اي از مكتوب بودن مقررات، قوانين،‌ رويه ها، توصيه هاي آموزشي و ارتباطات در سازمان است به جـاي اين كــه شفاهــي بــاشد (مارش و مان ناری[4]، 1981).

 

1-7) تعاريف عملياتي متغيرها:

كارآفريني : شامل مولفه هاي توفيق طلبي، كنترل درونی، مخاطره پذيري، ریسک پذیری، استقلال طلبي و خلاقيت است و با پرسشنامه محقق ساخته كه شامل 39 سوال است و در قسمت پيوست ها مشاهده مي شود، اندازه گيري مي شود.

نوآوری و خلاقیت : ميزان نوآوری و خلاقيت براساس پرسش هاي شماره 1 تا 11پرسشنامه كارآفريني سنجيده مي شود.

ریسک پذيري: ميزان خطر پذيري براساس پرسش هاي  شماره 12 تا 21 پرسشنامه كارآفريني سنجيده

مي شود.

انگیزه پیشرفت : ميزان انگیزه پیشرفت براساس پرسش هاي شماره 22 تا 27 پرسشنامه كارآفريني سنجيده مي شود.

كنترل درونی: ميزان مركز كنترل براساس پرسش هاي شماره 28 تا 33 پرسشنامه كارآفريني سنجيده مي شود.

استقلال طلبي: ميزان استقلال طلبي براساس پرسش هاي شماره 34 تا 39 پرسشنامه كارآفريني سنجيده مي شود

پیچیدگی: ميزان پیچیدگی براساس پرسش هاي شماره 1 تا 7 پرسشنامه ساختار سازمانی سنجيده مي شود.

رسمیت: ميزان رسمیت براساس پرسش هاي شماره 8 تا 15 پرسشنامه ساختار سازمانی سنجيده مي شود.

تمرکز: ميزان تمرکز براساس پرسش هاي شماره 16 تا 24 پرسشنامه ساختار سازمانی سنجيده مي شود.

[1]–  Organizational entrepreneur

[2] – Robbins

[3] – Fry&  Slocum

[4]  -Marsh & Mannari

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: بررسی وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی تحقیق)

هدف 4: بررسی تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین رابطه بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir