دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:ارائه افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

مواد و روشها:

این تحقیق به دوشکل مطالعه موردی و میدانی انجام می شود. مطالعه موردی با هدف بررسی عوامل تحقق قراراداد های  عمرانی دانشگاه آزاداسلامی یزد انجام می شود.

 

۳-۲- جامعه آماری:

جامعه آماری در این تحقیق کلیه ناظرین ، کار فرمایان و پیمانکاران پروژه های انجام شده ودرحال انجام با روش قرارداد متر مربع زیر بنای دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد می باشد.

 

۳-۳- نمونه آماری:

کل جامعه آماری جهت پاسخ به پرسشنامه ومصاحبه در نظر گرفته شد.

 

۳-۴- ابزار گرداوری اطلاعات:

اطلاعات مورد نظر به دو روش مطالعه اسناد ومدارک موجود در بایگانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد و از طریق

مصاحبه و پرسشنامه نیمه باز محقق ساخته که شامل 47 سوال بسته و5 سوال باز بود، انجام گرفت .سوالات بسته پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است جهت تعیین روایی محتوا ، پرسشنامه در اختیار چند نفر از متخصصین و اساتید قرار گرفته تا روایی محتوایی آن تائید گردد  در این تحقیق به روش سرشماری اطلاعات جمع آوری شده است زیرا کلیه افذاد جامعه مورد هدف ، محدود و در دسترس بودند . بنابراین تمامی اطلاعات و نتایج حاصل متعلق به جامعه است ونیازی به هیچ گونه آزمون آماری بجز پایایی نمی باشد بنابراین در کلیه جداول ارائه شده کمترین اختلاف معنادار و حاکی از اختلاف بین گزینه است.وسپس کل جامعه اماری پرسشنامه مذکور را تکمیل می نمایندو جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده می شود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها وبرای رسم جداول و آزمون پایایی از نرم افزار SPSSنسخه 19 استفاده می شود وبر اساس اهداف داده ها طبقه بندی و گروه بندی می شوند وجداول توصیفی تهیه می گردند.

 

۳-۵- روش تجزیه وتحلیل آماری:

پس از اینکه پرسشنامه ها توسط پیمانکاران وکارفرمایان تکمیل گردید، کد گذاری شده و وارد نرم افزار SPSSدر کامپیوتر گردید سپس داده ها تحلیل گردیده ودر قالب جداول فراوانی ارائه گردید . وبا توجه به اینکه کل افراد جامعه آماری مورد هدف مورد سوال قرار گرفتند بیشترین فراوانی در مورد گزینه انتخابی در پرسشنامه بعنوان دیدگاه جمع در نظر گرفته شد. همچنین میانگین نظرات افراد در تعیین وزن عوامل در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی و همچنین تعیین امتیاز هرعامل در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس فراوانی بیشتر انجام شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  وجود دارد؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir