دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بانک ملی درحوزه نتایج

6  چارچوب نظری تحقیق :

 

مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت[1] یک مدل غیرتجویزی است که ساختار آن برپایه ارزشهای هشت گانه ودرنه معیارو32زیرمعیارشکل یافته است .

چارچوبی روش مند برای ارزیابی عمـــکرد ســازمان ها در دو حوزه فرآیند ها و نتایج حاصل از این فرآیند ها است. دستاوردهای حاصـــل از ارزیابی در این مدل عبارتست از نقاط قوت سازمان و زمینه های قابل بهبــــود آن که برای دستیابی به بهــبودها فهرستی از برنامه های اولویت بندی شده را نیز پیشنهاد می کند.  توجه به ارزش ها و مفاهیم بنیادین هشـــت گانه به شرح زیر، لازمه موفقیت و ایجاد بهبود مستمر سازمان ها است :
• نتیجه گرایی
• مشتری مداری
• رهبری و ثبات در مقاصد
• مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت ها
• توسعه و مشارکت کارکنان
• یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر
• توسعه همکاری های تجاری
• مسؤولیت های اجتماعی سازمان
ارزش ها و مفاهیم هشت گانه فوق پایه های اصلی برنامه ریزی و استقرار سیستم ها را تشکیل می دهند و برای شناخت وضعیت عملکردی سازمان ها باید ازمعیارهایی بهره گرفت که ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم فوق الذکر داشته باشند.

مدلی که جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی بر آن استــــوار است ، دارای نه معیار است. پنج معیار آن، توانمند سازها و چهار معیار دیگر نتــــایج هستند. معیارهای ”توانمـندساز“، آنچه را یک سازمان انجام می دهد پوشش می دهند و معیارهای نتایج، آنچه را که یک سازمان بدست می آورد. ”نتایج“ بر اثر اجرای ”توانمندسازها“ بدست می آیند و ”توانمنـدسازها“ با گرفتن بازخور از ”نتایج“ بهبود می یابند. شکل زیر، نمایی از مـدل را نشان داده که پویایی مدل در آن نمایان است. نوآوری و یادگیری کمک می کنند تا توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها، بهـــبود نتایج را به دنبال خواهد داشت. هر یک از معیارهای نه گانه مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شامل چند جزء است که ابعاد مختلف معیار را مشخص می سازد.

این مدل به گونه ای است که معیارها وزیرمعیارهابرهم تاثیردارند وباهم مرتبط هستندودرحقیقت یک سیستم راتشکیل می دهند. این معیارهاهسته وقلب مدل هستندومبنای عارضه یابی وارزیابی یک سازمان قرارمی گیرند.(همایونفر،1384،کتابچه ارزیابی)

 

در مدل تعالی سازمانی  معيارها به شرح زير هستند:

  • رهبري
  • خط مشي و استراتژي
  • منابع انساني
  • شراکت و منابع
  • فرآيندها
  • نتايج مشتريان
  • نتايج منابع انساني
  • نتايج جامعه
  • نتايج کليدي عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7-1مدل تحلیلی تحقیق

 

براساس تئوري فوق و طبق چارچوب نظري و همچنين براساس اهداف تحقيق ، مدل تحليلي اين تحقيق به شكل زير است.

 

 

 

 

 

 

 

رهبري

 

منابع انساني

 

خط مشي و استراتژي

 

شراكت و منابع

 

 

 

 

 

فرآيندها

 

نتايج منابع

انساني

نتايج مشتريان

 

نتايج جامعه

 

 

 

نتايج كليدي عملكردي

 

نتايج                                     توامند سازها
نوآوري و يادگيري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل  1-1  مدل تعالی عملکرد اروپایی

[1] EFQM

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir