دسته‌بندی نشده

پایان نامه توانمند سازی ، قصد ترک شغلی، تلاش برای خدمات، نگرش شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

) اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به مطالعات و نتایج و آمارهای منتشره ازمرکز ملی بهره وری،بهره وری سازمانها اجرائی  کمتر از حد پیش بینی شده است و یا تقلیل سهم رشد بهره وری از سال1375 از 5/3 به 2/2 در برنامه سوم توسعه تقلیل یافته است(امینی،1389 ).  بنابر این یافته های آماری پائین بودن بهره وری را نشان می دهدکه خود می تواند وجود مشکلات را در عملکرددستگاه های اجرائی و پایین بودن انگیزه کارمندان را نشان دهد. افزایش انگیزه و تغییر نگرش کارکنان و  توانمند سازی آنان می تواند کمک شایانی در بهبود عملکرد سازمان باشد .امروزه کشور به فعالیت هايي نیاز دارد که بتواند همگام با پیشرفت جهانی حرکت ، واز غافله پیشرفت و ترقی عقب نماند این مهم با تلاش مضاعف کارکنان برای بهبود کیفیت خدمات به مشتریان و مردم در سازمانها و شرکت ها تحقق می یابد و موجب بهره وری ادارات دولتی علاوه بر داده ها به ستاده ها ی حوزه کاری باید توجه ویزه داشته باشند ،حقایق اجتماع و نیاز های جامعه را جانشین عواطف و سطحی نگری نمایند و به یک سنجش استاندارد و مورد وفاق جامعه برای اندازه گیری عملکرد خود برسند . از مدیریت بوروکراسی به سازمانهای انعطاف پذیر روی آورند البته همه موارد در کشور ما نیاز به برنامه ریزی سیستماتیک ،داشتن افراد صادق در جامعه نیاز است (علیزاده،1390). لازمه این امر بستر سازی فرهنگی در جامعه است . در کشور و استان ما که در یک رقابت وسیع و گسترده جهانی قرار گرفته ایم ،جهت کاهش فاصله خود با دنیا بایدبتوانیم سهمی در رشد اقتصادی کشور با افزایش عملکرد موسسات دولتی داشته باشیم و عامل بهره وری در این مورد بسیار ارزشمند می باشد بطوری که با نداشتن بهره وری سرمایه افزایش که با امکانات و محدودیت های جهانی کاری بس دشوار و هدر دادن سرمایه ملی حاصل از درآمدهای نفتی است .

از آنجا که رفتار کارکنان در سازمان می تواند متأثر از نگرشهایشان باشد، از این رو، آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر می رسد. با وجود این، بایستی اذعان کرد، آگاهی از همه نگرشهای کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگرشها ندارند. درواقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرشهایی هستند که با کار و سازمان مرتبط است(perry,2013). تعهد بالاي كاركنان نسبت به سازمان و رضایت شغلی ونگرش مثبت نسبت به كار و سازمان از عوامل بسيار مهم براي بهبود عملکرد کارکنان سازمان به شمار مي آيند که باعث افزایش بهره وری خواهد شد. بنابراین ارتباط بین این متغیرها بسیار مهم بوده تا بتوان از طریق روابط بین آنها، راهکارهای لازم برای بهبود عملکرد کاركنان پیدا نمود. یکی از متغیرهایی كه با نگرش نسبت به كار و رضایت شغلي ارتباط دارد، تعهد سازماني است. تعهد سازماني نوعي نگرش شغلي است و عبارتست از حالتي كه عضو سازمان هدف هاي سازمان را معرف خود می داند و آرزو مي كند كه در عضويت آن سازمان بماند، لذا در راستاي تحقق اهداف سازمان تمام تلاش و سعي خود را مي نمايد(پارسيان،1386).

1-4) چارچوب نظری تحقیق

این تحقیق به بررسی ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان می پردازد.نگرش شغلی متغیر میانجی تحقیق بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده است. متغیر مستقل تحقیق توانمند سازی و متغیر وابسته تحقیق تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری استفاده خواهد شد.

توانمندسازی یک استراتژی سازمانی است که مسئولیت بیشتری جهت تصمیم گیری به کارکنان اعطاء می کند و مشارکت آنان را در کنترل فرآیندهای سازمان افزایش می دهد. تلاش برای خدمات، تلاشی است که کارمندان در جهت بهبود کبفبت خدمات سازمان انجام می دهند. نگرش شغلی به احساسات و ادراکات فرد پیرامون محیط کار و، همکاران و سازمان گفته می شود و قصد ترک شغلی نگرش شغلی است برای ترک سازمان یا محل کار خود است. مدل تحقیق بصورت زیر است:

توانمند سازی
نگرش شغلی
قصد ترک شغلی
تلاش برای خدمات

شکل1- 1)مدل تحقیق(perry,2013)

 

1-5) فرضیه های تحقیق

بین توانمند سازی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

بین توانمند سازی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.

بین نگرش شغلی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

بین نگرش شغلی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.

بین توانمند سازی و نگرش شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir