دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری با توجّه به نقش میانجی گری متغیر رقابت پذیری

) چارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر مبنای آن اجراء می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی ،1387). مبنای نظری تحقیق حاضر تحقیقی است که اوزدمیر و اصلان[1] در سال 2011 انجام داده و مدل آن به صورت زیراست:

 

 

 

 

 

 

شکل (1-1) مدل تحلیلی تحقیق (& Aslan,2011 Özdemir)

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6) فرضیه ها

با توجه به مدل چهار چوب نظری تحقیق که اشاره شد، فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:

  1. یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر  دارد.
  2. یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر رقابت پذیری شرکت هاتأثیر  دارد.
  3. رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر دارد.
  4. یکپارچه سازی زنجیره تأمین  از طریق افزایش رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری آن هاتأثیر  دارد.

1-7) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف یکپارچگی زنجیره تامین:

یکپارچگی زنجیره تامین به این معنا است که هر عضو زنجیره تامین در فعالیت های برنامه ریزی و پیش بینی مسائل آتی مشارکت مستمر دارد. یکپارچگی فعالیت های زنجیره تامین تنها زمانی می تواند مثمر ثمر واقع شود که تک تک اعضای زنجیره تامین خواستار دستیابی به اهداف مشترک در بازار محصول به عنوان یک مجموعه و یک پیکر واحد باشند (Kim and Cavusgil, 2009).

رقابت پذیری:

در سطح بنگاه پورتر معتقد توان رقابتی عبارت است از میزان ارزش بیشتری که یک شرکت قادر است نسبت به رقبا ایجاد نماید. تاوین[2] (2010)همچنین در سطح بنگاه عامل رهبری هزینه، کیفیت محصول، انعطاف پذیری فرایند، خدمات پس از فروش وخدمات به مشتری را به عنوان مشخصه های توان رقابتی شرکت ها نام برده است. سیگل[3]، کوکبرن[4] وکالیبالی[5] (1999) توان رقابتی را معادل قابلیت یک بنگاه برای فروش سود آور محصولاتش می دانند (حسینی واقبال پور،1391).

1-8) قلمرو تحقیق

قلمروموضوعی:از لحاظ موضوعی این تحقیق بر مبنای عملکرد تجاری شرکت ها بوده و این عملکرد می تواند ناشی از متغیرهای مختلف باشد که در این تحقیق تأکید بر یکپارچه سازی  زنجیره  تأمین  و رقابت پذیری می باشد.

قلمرومکانی: شرکت های تولید کننده قطعات خودرو در سطح کشور

قلمروزمانی: قلمرو زمانی این تحقیق ازشهریور1392 تا دی ماه 1392 می باشد

[1]  Aslan & Özdemir

[2] Taiwen

[3] Siggel

[4] Cockburn

[5] Coulibaly

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir