پژوهش دانشگاهی – نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه …

رابطهی علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری سرمایهگذاری کمتر و بیشتر رابطهی معنادار برقرار است.

ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایهگذاری

۲۰۰۹

بیدل، هیلاری و وردی

۵

یافتهها

عنوان

سال

نام پژوهشگر

ردیف

دستیابی به اطلاعات اختصاصی و اعمالی محدودیتهای مستقیم بر سرمایهگذاری بتواند با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری ، کارایی، کارایی سرمایهگذاری را افزایش دهد.

نقش کیفیت اطلاعات حسابدرای در کاهش عدم کارایی سرمایهگذاری در شرایط وجود اطلاعات اختصاصی

۲۰۰۷

بتی وهمکاران

۶

در بررسی رابطه کیفیت حسابداری و سرمایهگذاری در سطح شرکتها دریافتند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تامین کنندگان خارجی سرمایه تقویت مینماید.

رابطه کیفت حسابداری و سرمایهگذاری در سطح شرکتها

۲۰۰۶

بیدل وهیلاری

۷

در بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری، دریافت که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری رابطه منفی دارد

کیفت گزارشگری مالی وکارایی سرمایهگذاری

۲۰۰۶

وردی

۸

نشان داد حساسیت سرمایهگذاری در اقلام سرمایه ای در برابر سودهای شناسایی نشده(سودهای آتی) در شرایطی که شرکت دارای سودهای با کیفیت بالا باشد، بیشتر است.

حساسیت سرمایهگذاری در اقلام سرمایه ای در برابر سودهای شناسایی نشده

۲۰۰۵

چن