نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه …

روکا و همکاران) [۱۲۴]۲۰۰۴)،مشکلات منتج به سرمایهگذاری کمتر(بیشتر) از حد را بررسی نموده، نشان دادند که تقابل بالقوه موجود میان مدیریت، مالکیت و وامدهندگان بر ساختار سرمایه، حاکمیت شرکتی و سیاستهای سرمایه گذاری شرکت اثرگذاشته، به افزایش اتخاذ تصمیمات ناکارا توسط مدیریت و انجام سرمایه گذاریهای غیر بهینه که هر دو از عوامل اصلی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد هستند منجر می شود.
پژوهشهای فاما و فرنچ(۲۰۰۲) ،مؤید این مطلب است که شرکتهایی با سودآوری بالا و فرصتهای سرمایهگذاری کمتر، نسبت پرداخت سود نقدی بالاتری دارند.
بوشمن و اسمیت ( ۲۰۰۱ )، سه راه را شناسایی نموده اند که ممکن است ابهام در سود، بازار سرمایه را متاثر گرداند. اول اینکه؛ اطلاعات حسابداری بهتر به سرمایهگذاران کمک می کند سرمایهگذاری های خوب و بد را تشخیص دهند که این موضوع ریسک برآورد و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد. دوم اینکه؛ اطلاعات حسابداری بهتر، سرمایهگذاران را در تمیز دادن مدیران خوب وبد کمک می کند و این مسئله هزینه های نمایندگی و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش میدهد. سوم اینکه؛ ابهام در سود، با تضعیف رابطه سود حسابداری گزارش شده و سود اقتصادی، موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. تامین کنندگان منابع نقدی در چنین بازارهایی خودشان را با افزایش قیمت فروششان و کاهش قیمت خریدشان محافظت می کنند.
حال برای اینکه نمای بهتری از پیشینه پژوهش در خارج از کشور داشته باشیم آن را در یک نگاره به شرح صفحه بعد نشان میدهیم
نگاره‌ ( ۲-۱) خلاصه‌ی پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

یافتهها عنوان سال نام پژوهشگر ردیف
شواهد آنها نشان میدهد که کیفیت بالای گزارشگر به طور چشمگیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایهگذاری ها به ویژه سرمایهگذاری تحقیق و توسعه کاهش میدهد نقش کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاری ۲۰۱۳ وانگ و همکاران ۱
نتایج پژوهش آنان نشان میدهد، کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش ریسک نقدینگی و هزینه ی سرمایه میشود. رابطهی کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک نقدینگی ۲۰۱۱ جفری و فانگ ۲
نتایج پژوهش آنان نشان داد، کاهش در کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش پراکندگی بازده غیرعادی سهام (ریسک سرمایه گذاری) شرکت ها می شود رابطه کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام ۲۰۱۱ راجگوپال و نکاتاچالام ۳
بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری بیش ازحد رابطه ی منفی وجو دارد که اثرات کیفیت اقلام تعهدی و هموار سازی سود بر سرمایهگذاری بیش از حد و کمتراز حد با اهمیت است . رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری را در چین ۲۰۱۰ لی و همکاران ۴