متن کامل – رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در …

عامل اصلی در کاهش برونده قلبی بیشینه، حجم ضربه ای کاهش یافته است. حجم ضربه ای کاهش یافته احتمالا بازتاب کاهش انقباض پذیری بطن چپ، کاهش ارتجاع پذیری بطنی هنگام پر شدن و کاهش پاسخ دهی انقباضی به تحریک سمپاتیکی است (۱۲۱). افزایش وابسته به سن حجم پایان سیستولی، هنگام فعالیت ورزشی بیشینه، گواه کاهش عملکرد مکانیکی دریچه ها است و در نتیجه به کاهش کسر تزریقی منجر می شود (۱۵۹،۹۴). کاهش توده ی عضلانی، فراهمی کلسیم برای فعالیت میوزین ATPase و در موارد اسکیمی قلبی، بازتاب مکانیسم ها در کاهش تدریجی قدرت انقباضی میوکاردیوم و کاهش حاصل در حجم ضربه ای هستند (۱۵۹،۹۴). دیگر عامل تعیین کننده ی ظرفیت هوازی، تفاوت خون سرخرگی- سیاهرگی است، که با افزایش سن کاهش می یابد و منجر به کاهش حداکثر اکسیژن مصرفی می شود. از سن ۳۰ تا ۶۵ سالگی تفاوت خون سرخرگی- سیاهرگی از حدود ۱۶ درصد حجمی تا ۱۲ الی ۱۳ درصد حجمی کاهش می یابد. عوامل اصلی درگیر در این کاهش شامل کاهش نسبت تار به مویرگ، هموگلوبین کل و ظرفیت تنفسی عضلات اسکلتی است (۶۸). به نظر می رسد توانایی تنظیم سیستم گردش خون و کنترل خودکار جریان خون با افزایش سن تغییر می کند، به طوری که در هنگام فعالیت ورزشی، مقدار نامناسبی از خون را از عضله در حال فعالیت به پوست و ناحیه ی احشایی هدایت می کند (۷۱). عوامل دیگر که منجر به کاهش ظرفیت قلبی- تنفسی با افزایش سن می شود، شامل کاهش مقدار توده ی میتوکندریایی و آنزیم های اکسایشی عضله ی اسکلتی، افزایش فشارخون و مقاومت عروق محیطی، کاهش ظرفیت اتساعی عروقی و کاهش حساسیت پذیری گیرنده های فشار است (۹۹،۱۳۹،۸۹). تغییرات سلولی در درون سیستم قلبی- تنفسی که به حمل و برداشت اکسیژن آسیب می رساند، شامل: افزایش وجود مواد آمین تیدی، بازوفیلیکی، لیپیدی و کلاژنی در میوکاردیوم و عروق خونی اصلی است که اتساع پذیری عروق را کاهش می دهند. در مجموع، این تغییرات ناگوار منجر به کاهش پاسخ دهی به تغییرات فشارخون و حجم در داخل قلب و عروق می شوند و ظرفیت عملکرد هوازی را کاهش می دهند (۱۲۸). دستگاه ریوی نیز با افزایش سن کاهش هایی را در ظرفیت عملکردی نشان می دهد که اجرای هوازی را تحت تاثیر قرار می دهند. در حالی که دستگاه ریوی افراد جوان به واسطه ی ظرفیت ذخیره ای قابل توجه، قابلیت سازگاری با نیاز های تهویه ای را دارد. کاهش پیش رونده در ظرفیت سازگاری بین سنین ۳۰ تا ۶۰ سالگی رخ می دهد و در سال های بعد بدتر می شود (۶۸). میزان تغییرات مشاهده شده در دستگاه ریوی توام با افزایش سن، مشابه تغییرات دستگاه قلبی- عروقی است. با وجود این تغییرات و خارج از علت شناسی، عملکرد ریوی در حین فعالیت ورزشی در حد کفایت باقی می ماند (۷۳). بنابراین در بزرگسالان مسن، همانند بزرگسالان جوان، به نظر می رسد عامل محدود کننده ی ظرفیت هوازی، عملکرد دستگاه ریوی نباشد؛ بلکه بیشتر برونده قلبی عامل آن به شمار می رود (۷۱).
۲-۲-۳-۳- کیفیت زندگی
یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در افزایش پرفشارخونی در تمام گروه های سنی، می توان به کیفیت زندگی اشاره نمود. تاریخچه ی پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در ۳۸۵ سال قبل از میلاد باز می گردد در آن دوران ارسطو «زندگی خوب» و «خوب انجام دادن کارها» را معنی شاد بودن در نظر گرفته است. اما در عین حال به تفاوت مفهوم شاد بودن در افراد مختلف پرداخته و بیان کرده است که: «سلامتی که باعث شادی در یک فرد بیمار شود، با ثروت، که فرد فقیر را شاد می کند یکسان نیست.»در آن زمان شادی یا شادمانه زیستن معادل کیفیت زندگی می شد ولی اصطلاح «کیفیت زندگی» تا قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود و محققین به مرور زمان متوجه شدند که کیفیت زندکی یکی از پیامدهای پر اهمیت در ارزیابی سلامت است (۵۹). اهمیت کیفیت زندگی و وضعیت سلامت تا حدی است که صاحب نظران تمرکز مراقبت های بهداشتی، قرن حاضر را قرن بهبود کیفیت زندگی و وضعیت سلامت بیان کردند (۲۲). یکی از مفاهیمی که با رفاه و سلامتی یکسان فرض شده است، کیفیت زندگی است (۶۳). کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است که دربرگیرنده ی ابعادی چون سلامتی بدنی، سلامت روانی، شرایط اقتصادی، باورهای شخصی و تعامل محیط است (۵۹،۴۹،۴۸). سازمان های عصر حاضر با نگاه کاربردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر می گیرند و در نظر دارند بیش از پیش به ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان بپردازند (۹۲). در حال حاضر با وجود اطلاعات فراوان و ارزنده، انسان دریافت که شیوه ی زندگی سالم کلید طلایی برای موفقیت است و برخورداری از ورزش منظم و مداوم ضرورتی برای زندگی سالم به شمار می رود. بر اساس شواهد فراوان، انواع فعالیت های بدنی یکی از مهم ترین عوامل حفظ بهداشت شخصی و اجتماعی است و کسانی که بی توجه و به راحتی از کنار این مسئله می گذرند، در واقع هنوز هنر زندگی کردن را نیاموخته اند. امروزه توجه بیش از پیش به فعالیت های منظم، تغذیه ی مناسب، استفاده نکردن از سیگار و دخانیات و کاهش استرس به منظور دستیابی به بهداشت روحی- روانی، بخشی از هدف های بهداشت ملی کشور های توسعه یافته است و مردم را تشویق می کنند تا با روی آوردن به این برنامه ها از مواهب آن یعنی افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی بهره مند شوند (۱۳). ورزش و فعالیت بدنی نقش مهمی در سلامت عمومی مردم دارد و یک عنصر حیاتی در جوامع امروزی بوده و باعث افزایش کیفیت زندگی می شود. بیماری و ناتوانی که در اثر بی تحرکی
ایجاد می شود، باعث افزایش رنج های بشری شده و به کیفیت زندگی آسیب می رساند. مردمی که عادت به سبک زندگی غیر فعال دارند، خطر ابتلا به یک سری از بیماری های قلبی- عروقی، فشارخون، دیابت و غیره را افزایش می دهند (۱۳). اطلاعات اندکی در مورد اثر اضافه وزن و چاقی بر کیفیت زندگی کودکان وجود دارد. تحقیقات درباره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان از مدت ها پیش مورد غفلت واقع شده است. به نظر می آید که چاقی در کودکان و نوجوانان به طور موثری بر فعالیت فیزیکی و جسمانی آنها اثر می گذارد اما برخـی مطالعـات نشـان دادنـد کـه عملکــرد اجتماعی و احساسی آنها به طور مؤثرتری تحت تأثیر قـرار می گیرد. بررسی های اخیر نشـان دادنـد کـه افـزایش وزن بر کیفیت زندگی کودکان اثر منفی می گـذارد یعنی ارتبـاط خطی معکوسی بین کیفیت زندگی و BMI وجود دارد (۱). کیفیت زندگی از مهمترین مولفه
های مفهوم کلی بهداشت محسوب می شود به گونه ای که هنکلیف و همکاران ۱(۱۹۹۳) برای تعیین نیاز های حیطه ی سلامت و ارتقای سطح سلامتی افراد، کیفیت زندگی آنها را مورد بررسی قرار می دهند (۳۶). فاسینو ۲(۲۰۰۲) در خصوص بررسی کیفیت زندگی اظهار می کند که امروز کیفیت زندگی یک شاخص اساسی محسوب می شود و از آنجاکه کیفیت زندگی ابعاد متعددی مانند جنبه های فیزیولوژیک، عملکرد و وجود فرد را در بر می گیرد، توجه به آن از اهمیت خاص برخوردار است و برای ارزیابی صحیح کیفیت زندگی باید به ابعاد فوق توجه شود (۹۹،۹).
۲-۲-۴- ارتباط چاقی با فشارخون
شیوع چاقی و اضافه وزن در کل جهان رو به رشد بوده و در حال حاضر به نسبت های اپیدمیک رسیده است (۶۴،۱۷۳،۱۷۴). بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۰۵ از سوی سازمان جهانی بهداشت ۱٫۶ میلیارد بزرگسال (بالای ۱۵ سال) در جهان اضافه وزن دارند که حداقل ۴۰۰ میلیون نفر آنان از نظر بالینی چاق
هستند. با توجه به این اطلاعات پیش بینی می شود که بیش از ۳/۲ میلیارد نفر از مردم جهان تا سال ۲۰۱۵ به اضافه وزن مبتلا شوند (۶۴). چاقی مقدمه پرفشارخونی، «عامل اصلی مرگ و میر به دلیل بیماری های قلبی– عروقی در زمان بزرگسالی» است (۳۵). مطالعات بالینی ارتباط قوی بین چاقی و پرفشارخونی را نشان می دهد. اگر چه مکانیسم دقیق اینکه چگونه چاقی علت پرفشارخونی بالا می باشد، ناشناخته است. به نظر می رسد که چاقی احشایی مهمترین عامل خطر برای پرفشارخونی و بیماری های قلبی- عروقی می باشد (۱۵۳).
۲-۲-۵- چاقی و پرفشارخونی در کودکان و نوجوانان
شیوه زندگی از جمله الگوی غذایی، فعالیت بدنی و رفتار بی تحرک، خطر در حال توسعه چاقی را که یکی از پدیده ها و مشکلات سلامت در سراسر جهان است در کودکان و نوجوانان متصور می کند که به همراه سابقه خانوادگی به عنوان یکی از فاکتور های اصلی شیوع پرفشارخونی در کودکان و نوجوانان بشمار می رود (۴۱،۱۵۳). تحقیقات نشان داده است که میانگین پرفشارخونی در میان کودکان و نوجوانان آمریکایی ۸ تا ۱۷ سال، نسبت به ده سال گذشته بالا رفته است. برخی از محققین معتقدند که این امر به دلیل افزایش وزن و چاقی در این کودکان است. در واقع بیش از ۸۰% کودکان چاق دارای پرفشارخونی نیز هستند (۱۹). در کودکان ۳ تا ۱۸ سال شیوع مرحله پرفشارخونی ۴/۳% و شیوع پرفشارخونی ۶/۳% تخمین زده می شود. شیوع ترکیبی این دو مشکل در نوجوانان چاق بیش از ۳۰% در پسران و ۲۳% تا ۳۰% در دختران می رسد. پرفشارخونی در کودکی به طور شایعی باعث پرفشارخونی در بزرگسالی می شود و پرفشارخونی در بزرگسالی علت اصلی مرگ زود هنگام در سراسر جهان است (۱۹). کودکان مبتلا به پرفشارخونی ممکن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  1. Hinchlif et al 2. Fassino

است شواهدی از آسیب های اعضای هدف شامل هیپرتروفی بطن چپ و تغییرات پاتولوژیک عروقی را نشان بدهند. همچنین باعث بیماری های مغزی، کلیوی و چشمی و …. در این افراد نیز بشود (۱۹،۱۹). مقادیر طبیعی فشار خون در کودکان با افزایش جثه افزایش می یابد. برنامه آموزش ملی پرفشارخونی تعریف هایی را برای فشارخون و مرحله قبل از پرفشاری خون در کودکان و نوجوانان منتشر کرده است جدول (۲-۱)، که مهم ترین آنها عبارت است از میانگین فشار سیستولی یا دیاستولی، برابر یا بیشتر از صدک ۹۵ در حداقل سه نوبت اندازه گیری مجزا. در جدول (۲-۲) مقادیر فشارخون در صدک های ۹۰ و ۹۵ برای دو گروه جنسی ۱۲ تا ۱۷ سال نشان داده شده است. پس از گذاشتن تشخیص پرفشارخونی، به منظور کمک به ارزیابی و تصمیم گیری های درمانی، آن را به مرحله یک یا دو طبقه بندی می کنند. کودکان و خردسالان مبتلا به پرفشارخونی مرحله دو احتمال بیشتری به ابتلا شدن به پرفشارخونی ثانویه دارند. در حالی که شیوع پرفشارخونی اولیه در نوجوانان و جوانان بیشتر است (۱۹).
جدول (۲-۱): طبقه بندی آموزش ملی پرفشارخونی از پرفشاری خون و مرحله قبل از پرفشارخون در کودکان و نوجوانان

فشارخون سیستولی یا دیاستولی۱ طبقه
زیر صدک ۹۰ طبیعی
بین صدک ۹۰ تا کمتر از صدک ۹۰یا بیشتر یا مساوی ۸۰/۱۲۰ میلی متر جیوه ۲ مرحله قبل از پرفشاری خون
بین صدک ۹۵ تا کمتر از صدک ۹۹ به اضافه ۵ میلی متر جیوه پرفشاری خون مرحله۱
بیشتر از صدک ۹۹ به اضافه ۵ میلی متر جیوه پرفشاری خون مرحله۲