رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در …

توانایی قلب برای راندن حجم زیادی از خون غنی از اکسیژن به عضلات و متعاقب آن استفاده هر چه بیشتر عضلات از آن است (۳۱).
فشارخون ۱(BP)
نیرویی است که خون به دیواره سرخرگ ها وارد می کند (۱).
فشار سیستولیک ۲(SBP)
بالاترین فشار تولید شده بوسیله قلب طی انقباض بطن چپ در هنگام استراحت که در افراد جوان سالم بالغ حدود ۱۲۰ میلی متر جیوه می باشد (۲۵).
فشارخون دیاستول ۳(DBP)
پایین ترین فشار در مرحله انبساط دوره قلبی است که نشان دهنده مقاومت محیطی یا روانی حرکت خون از سرخ رگچه ها به مویرگ هاست ودر حالت نرمال ۷۰ تا ۸۰ میلی متر جیوه می باشد (۲۲
فشارخون متوسط ۴(MBP)
نشان دهنده ی متوسط نیرویی است که طی یک دوره کامل قلبی از سوی خون به دیواره سرخرگ ها وارد می شود و برابر است با (۳۵،۲۵)
[فشار دیاستول + (۳ / (دیاستول – سیستول))] = MBP
۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی
شاخص های تن سنجی
شاخص هایWHR ,WSR ,WC ,BF% و BMI هستند که در این تحقیق به عنوان معیاری برای چاقی و اضافه وزن بکار رفتند
درصد چربی
در این پژوهش درصدی از چربی بدن است که از اندازه گیری چربی سه ناحیه از بدن، سه سر بازویی، فوق خاصره و ران توسط کالیپر و با قرار دادن در فرمول مربوطه تعیین شده است (۱).
استقامت قلبی- تنفسی
در این پژوهش از آزمون پله ی هوازی فورستری۵ برای ارزیابی استقامت قلبی- تنفسی استفاده گردید (۱).
فشارخون
در این پژوهش تعیین فشارخون دانش آموزان از بازوی راست با فشارسنج استاندارد و ثبتSBP ,DBP و محاسبه MBP می باشد (۱).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  1. Blood pressure 2. Systolic Blood pressure 3. Diastolic Blood pressure
  2. Mean anterial Blood pressur 5. Forestry Aearobic step test

فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه :
بسیاری از مردم چنین می پندارند که پرفشارخونی تنها گریبان بزرگسالان وسال خوردگان را می گیرد. اما بنا بر یافته های جدید ممکن است نوجوانان، بچه ها و حتی کودکان بسیار خردسال نیز به این بیماری گرفتار شوند (۷۴). افراد ممکن است بدون داشتن هیچ علامتی سال ها مبتلا به پرفشارخونی باشند. به همین خاطر است که آن را بیماری خاموش نیز می گویند (۱۹). تقریبا یک تا دو درصد نوجوانان به طور رایج دارای پرفشارخونی هستند که چگونگی و علت آن مشخص نیست (۱۱۳). پرفشارخونی در بالغین با افزایش بیماری قلبی– عروقی رابطه مستقیم داشته و ریشه ی بخش عمده ای از آن می تواند انعکاسی از پرفشارخونی در دوران کودکی و نوجوانی باشد (۴۶). تحقیقات بسیاری نشان داده اند که چاقی رابطه مستقیمی با فشارخون داشته و می تواند مقدمه ای بر پرفشارخونی باشد (۳۵). کمبود فعالیت بدنی و زندگی بی تحرک ممکن است منجر به پرفشارخونی شود که آن نیز می تواند در ارتباط با افزایش وزن در نتیجه بی تحرکی باشد. تحقیقات نشان می دهد که بیش از ده درصد افراد ۸ تا ۱۷ سال چاق دارای پرفشارخونی هستند (۱۹). برخی از مطالعات نشان می دهد، چگونگی توزیع چربی در بدن در مقایسه با نمایه ی توده بدنی نقش تعیین کننده تری در شناسایی خطر بیماری ها داشته و افرادی که در ناحیه شکمی دارای تجمع بیشتر چربی هستند در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به دیابت، پرفشارخونی و بیماری های قلبی- عروقی قرار دارند (۱۶۳). در واقع بدون دسترسی به مبانی نظری و پیشینه تحقیق، در ارتباط با هر مقوله ی پژوهشی، فرد در درک مراحل مختلف پژوهش به زحمت خواهد افتاد. با توجه به توضیحات اولیه در خصوص طرح پژوهش و اهمیت و ضرورت اجرای آن، هم چنین تعیین اهداف و فرضیه های مورد نظر در فصل اول، مطالب این فصل در دو بخش ارائه می گردد. ابتدا مبانی نظری پژوهش مطرح و در بخش دوم پیشینه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق در داخل و خارج کشور بررسی می شود.
۲-۲- مبانی نظری پژوهش
۲-۲-۱- پرفشارخونی
در طول روز فشارخون انسان هر لحظه تغییر می کند به عنوان مثال موقع خواب کمتر و در هنگام ورزش افزایش می یابد که این خود یک واکنش طبیعی است. مقارن با بالا رفتن سن هر کس، اندازه فشارخون او هم عوض شده و یا دگرگون می شود. در فشارخون هر گروه از نوجوانان، تفاوت هایی وجود دارد که نمایشگر نوسانات گسترده ای می باشد که ممکن است همگی عادی باشند (۱۹). بنا به تعریف هاریسون ۱(۲۰۰۸) فشارخون از نظر همودینامیک عبارت است از نیرویی که خون بر دیواره عروقی که در آن جاری
است وارد می کند. و بر اساس دو شاخص، مورد اندازه گیری قرار می گیرد: یکی از شاخص ها نشان دهنده ی فشار خون انبساطی (دیاستولیک) و دیگری فشارخون انقباضی (سیستولیک) می باشد . مقدار فشارخون سیستولی، پایین تر از ۱۲۰ و برای فشارخون دیاستولی، پایین تر از ۸۰ میلی متر جیوه می باشد که به عنوان فشارخون سیستمیک شناخته می شود (۱۹).
اندرسون، لن و مورنیکا ۲(۲۰۰۷) پرفشارخونی را معمولا به دو نوع تقسیم می کنند. پرفشارخونی اساسی یا اولیه و پرفشارخونی ثانویه (۱۹).
۲-۲-۱-۱- پرفشارخونی اولیه :
به فشارخونی گفته می شود که علت عضوی قابل تشخیص ندارد و معمولا ترکیبی از عوامل فیزیولوژیکی و روانی می باشد (۱۹).
۲-۲-۱-۲- پرفشارخونی ثانویه :
نسبت به فشار خون اولیه کمتر شایع بوده و عموما ریشه در برخی اختلالات سیستم درون ریز دارد (۱۵). بیماری ها
ی پارانشیمی کلیه و بیماری های عروقی کلیه، علت اکثر موارد پر فشارخونی ثانویه را تشکیل می دهد(۱۹). ۲-۲-۲- دلایل پرفشارخونی