دسترسي به منابع مقالات : رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در …

ابزار تحقیق شاخص مناسبی برای اهداف پژوهش می باشد.
آزمودنی ها به نحو مطلوب با محقق همکاری کرده و با شیوه انجام کار آشنایی کامل پیدا کردند.
آزمون ها و اندازه گیری ها برای همه آزمودنی ها در شرایط یکسان اجرا شد.
آزمودنی ها در این پژوهش دختران سالم ۱۴ تا ۱۷ سال شهرستان خوی بودند.
۱-۷- محدودیت های پژوهش
۱-۷-۱- محدودیت های در کنترل محقق
آزمودنی ها، دختران نوجوان ۱۴ تا ۱۷ سال بودند.
آزمودنی های سالم وغیر ورزشکار جهت شرکت در این تحقیق انتخاب شدند.
ابزار اندازه گیری متغیر ها.
زمان و مکان آزمون
۱-۷-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل
عدم کنترل تفاوت های فردی و عوامل وراثتی آزمودنی ها بر نتیجه پژوهش.
عدم کنترل دقیق میزان خواب و تغذیه آزمودنی ها برای عدم تاثیر در میزان فشارخون آنها.
عدم کنترل شرایط زندگی آزمودنی ها به ویژه از نظر عوامل استرس زا.
عدم کنترل میزان فعالیت بدنی روزانه آزمودنی ها.
در این تحقیق محقق قادر به جمع آوری اطلاعات در مورد وضعیت بلوغ آزمودنی ها نبوده است.
۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات
۱-۸-۱- تعاریف مفهومی
کیفیت زندگی
بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی زندگی، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت هایشان است (۶۲).
ترکیب بدن
نسبت مواد تشکیل دهنده ی بدن شامل بافت چربی، عضلات، استخوان ها و سایر مواد است (۱).
شاخص توده بدن (BMI)
نسبت وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (متر) است که به عنوان معیاری برای تعیین اضافه وزن و چاقی کلی بدن به کار می رود (۱).
دور کمر (WC)
محیط باریک ترین قسمت تنه حد فاصل آخرین دنده و تاج خاصره روی ناف باشد که یکی از آسان
ترین راه های مناسب برای تشخیص چاقی شکمی می باشد (۱).
نسبت دور کمر به دور باسن (WHR)
از تقسیم اندازه دور کمر ( بارکترین قسمت آن) به دور باسن (پهن ترین قسمت آن) بدست می آید که یکی از شاخص های مناسب برای تشخیص چاقی شکمی می باشد (۱).
نسبت دور کمر به قد ایستاده (WSR)
از تقسیم دور کمر( بارکترین قسمت آن) به تمام قد ایستاده فرد بدست می آید که شاخص مهم دیگری برای تشخیص چاقی مرکزی می باشد (۱).
درصد چربی (BF%)
نسبت بافت چربی به کل توده ی بدن (۳۱).
حداکثر اکسیژن مصرفی یا اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2max)
حداکثر اکسیژنی که به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن در یک دقیقه مصرف می شود (۲۶).
استقامت قلبی- تنفسی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است