پژوهش – رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون …

۳-۷-۱۰- روش اندازه گیری استقامت قلبی– تنفسی
آزمون استقامت قلبی- تنفسی با استفاده از تست پله ی هوازی فورستری اندازه گیری شد، این تست برروی پله ۳۳ سانتی متری به مدت ۵ دقیقه با شدت کار ۹۰ ضربه در دقیقه به صورت بالا و پایین رفتن از پله با استفاده از مترونوم انجام شد، جهت سنجش استقامت قلبی- تنفسی آزمودنی ها تعداد ضربان قلب به مدت ۱۵ ثانیه (بعد از دقیقه ۵:۱۵ ثانیه تا ۵:۳۰ ثانیه ) و محاسبه توده بدن و دخالت سن، از روی جدول (۳-۱) و (۳-۲) برآورد گردید (۱).
عکس (۳-۶) تست پله فورستری
۳-۷-۱۱- روش اندازه گیری فشارخون
جهت اندازه گیری فشارخون از افراد مورد مطالعه خواسته شد تا به مدت ۱۵ دقیقه استراحت کنند سپس فشار خون در حالت نشسته از بازوی راست افراد دو مرتبه به فاصله ی حد اقل ۲ دقیقه، با استفاده از یک فشار سنج جیوه ای استاندارد که اندازه ی کاف آن بسته به دور بازوی افراد متغییر بود؛ توسط فرد مجرب اندازه گیری شده و میانگین اندازه گیری ها محاسبه و به عنوان فشارخون نهایی افراد ثبت گردید. قبل از اندازه گیری فشارخون از دانش آموزان در مورد فعالیت فیزیکی و پر بودن مثانه سوال شد. مشخص نمودن فشارخون بر اساس صدا های به وجود آمده از لرزش دیواره ی رگ ها که به صداهای کورتکوف معروف است صورت گرفت. این صدا ها در زمانی که جریان خون توسط شریان بند قطع و سپس آزاد گردید؛ تولید
اولین صدا را می کند که به عنوان مقدار فشار سیستول (SBP) ثبت شد. (که در حالت طبیعی ۱۲۰ میلی
متر جیوه می باشد.) زمانی که جریان خون کاملا برقرار شد، صدا از بین می رود. از بین رفتن صدا حاکی از فشار دیاستول (DBP) بود که به عنوان پایین ترین حد فشار در شریان ها ثبت گردید. (که در حالت طبیعی ۸۰ میلی متر جیوه می باشد.) و فشارخون متوسط شریانی نیز از روی فشار سیستول و دیاستول هر فرد محاسبه گردید. از آنجا که فشارخون شریانی در حالت استراحت تنها حدود یک دوازدهم زمان طول دوره ی قلبی است؛ فشار میانگین معمولا نزدیک تر به فشار دیاستول است تا سیستول و برابر با حاصل ضرب اختلاف SBPوDBP در ۳۳/۰می باشد. در حالت استراحت بین ۹۰ و ۱۰۰ میلی متر جیوه می باشد.
جدول (۳-۱): مقادیر آمادگی هوازی (ml.kg-1 .min-1) تعدیل نشده فورستری ویژه زنان

قلب ضربان VO2max
۲۹ ۲۹ ۲۹ ۴۵
۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰