رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در بین دختران …

عکس(۳-۱) اندازه گیری دور کمر، قد و وزن

  1. Riester 2. Seca 3. Lange

۳-۷-۳- اندازه گیری دور کمر
دور کمر در بالای ناف در باریک ترین نقطه کمر، با استفاده از متر نواری اندازه گیری و ثبت شد (۱).
۳-۷-۴- اندازه گیری دورباسن
دور باسن در پهن ترین قسمت باسن، با استفاده از متر نواری اندازه گیری و ثبت شد (۱).
۳-۷-۵- محاسبه نسبت دور کمر به باسن
برای محاسبه نسبت دور کمر به باسن، اندازه دور کمر به دور باسن تقسیم شد (۱).
۳-۷-۶- محاسبه شاخص توده ی بدنی
برای بدست آوردن این شاخص ، اندازه ی وزن به کیلو گرم بر اندازه ی مجذور قد به متر تقسیم شد(۱).
۳-۷-۷- محاسبه نسبت دور کمر به قد ایستاده
برای این کار، اندازه ی دور کمر به اندازه ی قد در حالت ایستاده، تقسیم شد(۱).
تعریف چاقی بر مبنای (IOTF)1 به صورت ۳۰≥ BMI صورت گرفت و در مورد دور کمر، حد مرزی۸۰WC ≥ سانتی متر، در مورد نسبت دور کمر به دور باسن، حد مرزی ۸/ ۰≥ WHR و نیز ۵۰/۰≥ WSR به عنوان حد مرزی نسبت دور کمر به قد ایستاده در نظر گرفته شد.
۳-۷-۸- اندازه گیری ضخامت چین پوستی در سه موضع فوق خاصره، ران و سه سر بازو و محاسبه درصد چربی.
در این پژوهش از سه ناحیه در سمت راست بدن برای اندازه گیری چین پوستی استفاده شد. اندازه گیری ها حداقل دو بار با کالیپر، مطابق با استاندارد های مشخص شده انجام گرفت.
 
عکس (۳-۲)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  1. International obesity task force

۳-۷-۸- ۱ اندازه گیری ضخامت چین پوستی ناحیه سه سر بازو
در حالی که آرنج خمیده (زاویه ۴۰ درجه) قرار داشت، یک لایه به صورت عمودی در نقطه ی میانی بین زائده ی اخرمی و زایده ی آرنجی توسط دو انگشت، مانند نیشگون، گرفته و سپس چین پوستی اندازه گیری و ثبت شد (۱).
عکس (۳-۳)
۳-۷-۸ -۲- اندازه گیری چین پوستی ناحیه فوق خاصره
با انگشتان ، قسمت پهلو را فشار داده و محل برجستگی تاج خاصره را در امتداد خط زیر بغل در سمت راست پیدا کرده و محل را با یک ضربدر علامت گذاری کردیم؛ بعد با انگشت شصت و اشاره قسمت بالای علامت به صورت مورب، اندازه گیری و ثبت گردید (۱).
عکس (۳-۴)
۳-۷-۸-۳- اندازه گیری چین پوستی ناحیه ران
ابتدا وزن بدن را روی پای چپ انداخته تا پای راست آزاد شده و دچار انقباض نباشد. سپس یک لایه از چین پوستی بطور عمودی از قسمت قدامی ران در وسط فاصله ی بین مفصل ران و استخوان کشکک، اندازه گیری و ثبت شد ).
عکس (۳-۵)
۳-۷-۹- نحوه ی برآورد درصد چربی
برای تعیین درصد چربی آزمودنی ها ابتدا مجموع ضخامت چربی نواحی سه گانه ی سه سربازو، فوق خاصره و ران محاسبه گردید و درصد چربی با استفاده از معادله ی (جکسون پولاک) تعیین شد (۱).
مجموع اندازه های چین پوستی سه ناحیه ذکر شده SSF =
Db = ۰٫۰۹۹۴۹۲۱ – ۰٫۰۰۰۹۹۲۹ SSF (SSF) + 0.0000023 (SSF)-۰٫۰۰۱۳۹۲ (age)
BF% = [ (437.4 / Db) – ۳۹۲٫۸] × ۱۰