رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون …

۱٫Pat et al 2. Yamoche et al 3. Akland et al 4. Shyamal et al
در پژوهشی که توسط اجیگ و همکاران ۱( ۲۰۰۸) بر روی ۱۰۸۸ نوجوان از مناطق مختلف نیجریه انجام گرفته نشان داده شده است که نوجوانان شهری از دو جنس، بطور قابل توجهی فشار سیستولیک بالاتری نسبت به همتایان غیر شهری خود داشتند. همچنین فشار دیاستولیک پسران غیر شهری در مقایسه با همتایان
شهری خود بطور معناداریَ بالاتر بود. (۰۵/۰> p) تفاوت در BMI در نوجوانان شهری و غیر شهری معنی دار بود. (در نوجوانان شهری BMI بالاتر بود.) اما تنها در دختران فشارخون با افزایش سن و BMI همراه بود (۹۰).
لوری و همکاران ۲(۲۰۱۳) در بررسی که بر روی کودکان ۹ تا ۱۲ سال دررابطه با ارتباط فعالیت فیزیکی با چاقی در ۵۰ ایالت ناحیه کلمبیا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شرکت در فعالیت های فیزیکی و کاهش رفتارهای کم تحرک باعث کاهش چاقی و اضافه وزن در بین نوجوانان است (۱۲۵).
اعتماد (۱۳۹۱) تعداد ۶۰ نفر از دانشجویان غیر تربیت بدنی را جهت بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با برخی عوامل خطرزای کرونری قلب مورد تحقیق قرار داد و نتیجه گرفت که همبستگی معنی داری بین سطح فعالیت بدنی با درصد چربی بدن، توده چربی بدن، شاخص توده بدنی و همچنین فشارخون سیستولی در دانشجویان دختر وجود داشت (۷۸/۰=r) ولی همبستگی معنی داری با فشارخون دیاستول در دانشجویان دختر وجود نداشت (۲۲/۰=r) (6).
۲-۴- جمع بندی
باتوجه به مطالب و تحقیقات ارایه شده در فصل دو، «سن، نژاد و قومیت و عوامل ژنتیکی و سابقه خانوادگی» به عنوان عوامل غیر قابل کنترل و «چاقی و اضافه وزن و عدم تحرک،رفتار های نا سالم اشاره شده در متن، الگوی غذایی ناسالم، استرس، افزایش مصرف نمک و کاهش پتاسیم و ویتامین D در رژیم غذایی» از عوامل قابل کنترل فشارخون می باشد. افزایش آمادگی قلبی- عروقی، ترکیب بدنی مناسب و بهبود کیفیت زندگی را از جمله عواملی هستند که برای پیش گیری از بروز بیماری های قلبی- عروقی و فشار خون به آنها اشاره گردیده.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  1. Ejike et al 2. Lowry et al

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
با توجه به هدف کلی پژوهش که بررسی همبستگی میان برخی شاخص های تن سنجی و حداکثر اکسیژن مصرفی با فشارخون در بین دانش آموزان دختر ۱۴ تا ۱۷ سال می باشد، در فصل حاضر در مورد روش شناسی پژوهش شامل روش اجرا، جامعه و نمونه آماری متغیر ها، ابزار ها و روش های جمع آوری اطلاعات و روش های آماری پژوهش، بحث خواهد شد.
۳-۲- روش اجرای پژوهش
مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی، تحلیلی و میدانی از نوع همبستگی بود که به منظور تعیین ارتباط بینBMI ,WC ,WSR ,WHR ,BF% وحداکثر اکسیژن مصرفی با فشارخون سیستول، دیاستول و متوسط شریانی اجرا گردید. بعد از هماهنگی با سازمان آموزش و پرورش و کسب مجوز کتبی از حراست سازمان، به روش نمونه گیری تصادفی، از بین دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان خوی، بعد از برگزاری جلسه توجیهی با اولیاء دانش آموزان، جهت بیان اهداف و نحوه انجام کار و توجیه دانش آموزانی که قرار بود در این پروژه با ما همراه باشند، انتخاب و اجرا شد. گردآوری اطلاعات لازم برای این پژوهش شامل اندازه های قد، وزن، دور کمر و دور باسن بود. اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوست و هم چنین گرفتن فشارخون دانش آموزان از بازوی راست با فشارسنج استاندارد و اجرای تست پله ی هوازی فورستری جهت تعیین VO2maxاز جمله دیگر اطلاعات مورد نیاز بود که جمع آوری گردید.
۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر ۱۴ تا ۱۷ سال شهرستان خوی در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ بودند که از این میان تعداد ۵۱۰ نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.
۳-۴- روش نمونه گیری
در این پژوهش سعی شده ابتدا تعدادی مدارس متوسطه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شوند سپس با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده نمونه های آماری به صورت قرعه کشی از تمام مدارس مربوطه انتخاب بشوند. شرایط انتخاب آزمودنی ها شامل موارد زیر بود:
در آغازتحقیق دچار هیچ گونه بیماری خاصی نباشند. سوابق پزشکی داوطلبان از فرم اطلاعات پزشکی دانش آموزان موجود در مدرسه جمع آوری شد (پیوست الف). قبل از ارائه ی رضایت نامه (پیوست ب) برای داوطلبان جهت اعلام آمادگی برای شرکت در این تحقیق، هدف و خطر های احتمالی و نکاتی که می بایست برای شرکت در این تحقیق رعایت شود (پیوست ج) به صورت کتبی و شفاهی تشریح شد.
۳-۵- متغیر های پژوهش
۳-۵-۱- متغیر های پیش بین
متغیر های پیش بین در این پژوهش شامل شاخص های BMI WC ,WSR ,WHR ,BF% و VO2max بود که با استفاده از روش های استاندارد بدست آورده شد.
۳-۵-۲- متغیر های ملاک
متغیر های ملاک در این پژوهش شامل فشارخون سیستول، دیاستول و فشارخون متوسط شریانی بود.
۳-۶- ابزاراندازه گیری و جمع آوری داده های پژوهش
برای جمع آوری اطلاعات روش ها و تکنیک های گوناگونی وجود دارد. یک محقق با توجه به اهداف تحقیق خود و نیز ویژگی های نمونه تحقیق از بین روش های جمع آوری اطلاعات، باید از روش مناسبی استفاده نماید. متغیر هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند، ابزار های اصلی گرد آوری اطلاعات را تشکیل می دادند که به طور خلاصه توضیح داده می شوند. سن آزمودنی ها بر اساس گزارش تاریخ تولد و بر حسب سال از روی دفتر آمار مدارس مشخص گردید
. برای برآورد درصد چربی، چین پوستی با
استفاده از کالیپر لانج۱ اندازه گیری گردید. برای اندازه گیری وزن از ترازوی با مارک سکا۲ ساخت ژاپن با دقت ۱۰۰ گرم و جهت اندازه گیری زمان از کرنومتر دیجیتالی (مدلQ&Q ساخت ژاپن) با دقت ۰۱/۰
ثانیه و برای سنجش فشارخون سیستول و دیاستول از فشارسنج جیوه ای ریستر۳ ساخت کشور آلمان استفاده گردید.
۳-۷- روش اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی
۳-۷-۱- اندازه گیری وزن
از آزمودنی ها خواسته شد که بدون کفش و با لباس سبک ، بدون حرکت و در حالت حبس نفس معمولی روی ترازو قرار بگیرند. سپس وزن فرد اندازه گیری و ثبت شد (۱).
۳ -۷-۲- اندازه گیری قد
قد آزمودنی ها بدون کفش با قامتی کاملا کشیده در شرایطی که شانه ها در حالت استراحت بودند با استفاده از متر نواری به دیوار نسب شده اندازه گیری و ثبت شد (۱).