تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)- …

۵-۱ مقایسه ی طیف های تجربی و شبیه سازی شده در انرژی های پایین ۶۵
۵-۲ مقایسه ی طیف های تجربی و شبیه سازی شده در انرژی های بالا ۶۶
۵-۳ مقایسه ی توابع پاسخ نظری و تجربی ۶۶
۵-۴ بررسی اثر ابعاد بلور سوسوزن بر تابع پاسخ ۶۶
۵-۵ مقایسه ی FWHM 67
۵-۶ سهم هر قله در کل طیف () ۶۷
منابع: ۶۹
فهرست شکل‌ها
شکل ‏۱‑۱: طیف نوعی آشکارساز سوسوزن در (الف) انرژی بالا و (ب) انرژی پایین ۴
شکل ‏۲‑۱: مسیر ذره سنگین و مسیر ذرات سبک درون ماده ۱۰
شکل ‏۲‑۲: اثر فوتوالکتریک ۱۲
شکل ‏۲‑۳: تک قله با انرژی جنبشی کل متناظر با انرژی پرتوی گامای فرودی ۱۳
شکل ‏۲‑۴: وابستگی سطح مقطع کامپتون به (الف) عدد اتمی ماده پراکننده و (ب) انرژی فوتون فرودی ۱۴
شکل ‏۲‑۵: توزیع انرژی الکترون مربوط به پدید ه ی کامپتون ۱۵
شکل ‏۲‑۶: وابستگی سطح مقطع تولید زوج به (الف) عدد اتمی ماده پراکننده و (ب) انرژی فوتون فرودی ۱۶
شکل ‏۲‑۷: طرح‌واره آشکارساز سوسوزن و الکترونیک آن ۱۸
شکل ‏۲‑۸: طرحی از لوله تکثیر کننده ی فوتونی ۱۹
شکل ‏۳‑۱: نمایش ترازهای انرژی مجاز در سوسوزن غیر آلی ۲۶
شکل ‏۳‑۲: کارت سلول در شبیه سازی ۳۴
شکل ‏۳‑۳: کارت سطوح در شبیه سازی یدور سزیم ۳۵
شکل ‏۳‑۴: مثالی از تعریف چشمه در MCNP 37
شکل ‏۳‑۵: نمونه ای از فایل متنی برای شبیه سازی آشکارساز ۳۹
شکل ‏۴‑۱: خروجی MCA ( شمارش ها برحسب کانال) ۴۳
شکل ‏۴‑۲: منحنی کالیبراسیون آشکارساز ۲ اینچی ۴۴
شکل ‏۴‑۳: منحنی کالیبراسیون آشکارساز ۳ اینچی ۴۴
شکل ‏۴‑۴: طیف زمینه ثبت شده بوسیله ی آشکارساز ۳ اینچی ۴۶
شکل ‏۴‑۵: طیف سدیم-۲۲ بهمراه زمینه حاصل از آشکارساز ۳ اینچی ۴۶
شکل ‏۴‑۶: طیف مشخصه ی سدیم-۲۲ حاصل از آشکارساز ۳ اینچی ۴۷
شکل ‏۴‑۷: فوتوپیک گاوسی به همراه زمینه ۴۸
شکل ‏۴‑۸: فوتوپیک گاوسی ۴۹
شکل ‏۴‑۹: منحنی برازش FWHM برای آشکارساز ۲ اینچی ۵۰
شکل ‏۴‑۱۰: منحنی برازش FWHM برای آشکارساز ۳ اینچی ۵۰
شکل ‏۴‑۱۱: طیف کبالت-۶۰ حاصل از شبیه سازی آشکارساز CsI 51
شکل ‏۴‑۱۲:مقایسه طیف های تجربی و شبیه سازی آشکارساز ۲ اینچی برای چشمه Co60 53
شکل ‏۴‑۱۳:مقایسه طیف های تجربی و شبیه سازی آشکارساز۲ اینچی برای چشمه Cs137 53
شکل ‏۴‑۱۴:مقایسه طیف های تجربی و شبیه سازی آشکارساز ۲ اینچی برای چشمه Na22 54
شکل ‏۴‑۱۵:مقایسه طیف های تجربی و شبیه سازی آشکارساز ۲ اینچی برای چشمه Zn65 54
شکل ‏۴‑۱۶:مقایسه طیف های تجربی و شبیه سازی آشکارساز ۳ اینچی برای چشمه Co60 55
شکل ‏۴‑۱۷:مقایسه طیف های تجربی و شبیه سازی آشکارساز ۳ اینچی برای چشمه Cs137 55
شکل ‏۴‑۱۸: مقایسه طیف های تجربی و شبیه سازی آشکارساز ۳ اینچی برای چشمه Na22 56

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.