مقاله علمی با منبع : بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه …

فنون پردازش داده‌ها
سنجش پایایی[۲۷] (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیری
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه‌گیری می‌تواند ویژگی و خصیصه‌ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی، می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد (خاکی، غلامرضا، ۱۳۷۹).
در این تحقیق جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده است.
مقصود از پایانی آن است که اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله‌ی زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می‌کنیم و اندازه‌ی آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایانی “صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی “یک”، معرف پایایی کامل است (خاکی، غلامرضا، ۱۳۷۹).
در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها، پس از توزیع پرسشنامه‌ها و وارد کردن داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS ضریب پایایی (اَلفای کرونباخ) محاسبه گردید. ضریب مورد نظر برای پرسشنامه ۸۱/۰ برآورد گردید از میزان پایایی خوبی برخوردار هستند.
آزمون t تک نمونه‌ای
در آزمون t تک نمونه‌ای فرض بر این است که داده‌ها، نمونه‌هایی از یک جامعه با یک توزیع خاص هستند. پس این فرضیه صفر را مورد آزمون قرار می‌دهد که آیا نمونه متعلق به جامعه‌ای با میانگین مشخص است یا خیر.
جهت آزمون نمودن فرضیه های تحقیق، از آزمون t استیودنت استفاده می‌کنیم. آماره آزمون از فرمول زیر به دست می آید:
معادله ‏۴‑۱
که در فرمول فوق برابر میانگین فرضیه و برابر میانگین مورد انتظار می‌باشد، که این مقدار در تمام آزمون‌های فرضیه این تحقیق برابر ۳ است. این عدد میانگین طیف لیکرت می‌باشد که با توجه به سیر موجود در گزینه‌ها به صورت صعودی بدست می‌آید. همچنین S انحراف معیار مربوط به فرضیه مورد آزمون است. چنانچه سطح معنی‌داری (significance) کمتر از ۰۵/۰ باشد، فرضیه صفر رد می‌شود. یعنی میانگین بدست آمده در فرضیه با میانگین مورد انتظار، اختلاف معنی داری دارد. همچنین اگر فاصله اطمینان ۹۵ درصد اختلاف میانگین شامل عدد صفر نباشد (حد بالا حد پایین ) به معنی رد فرضیه صفر است و در صورتی که بازه شامل صفر باشد فرضیه صفر رد نمی‌شود.
محاسبات آماری در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار ۱۸SPSS و آزمون t تک‌نمونه‌ای انجام شده است. همچنین از شاخص‌های گرایش مرکزی در آمار توصیفی همانند میانگین فراوانی واریانس انحراف استاندارد استفاده خواهد شد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه
در این فصل با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه، ابتدا با استفاده از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها پرداخته و سپس با استفاده از آمار استنباطی، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند.
تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی
برای آشنائی بیشتر با پاسخ‌های سؤالات در این قسمت، به تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها پرداخته می‌شود. جهت توصیف داده‌ها نیازمند اطلاع از اصطلاحات آماری هستیم که در زیر توضیح داده شده است.
در ستون دوم جداول فراوانی، فراوانی هر رده نشان داده شده است. در ستون بعدی نیز درصد فراوانی این رده (حاصل فراوانی تقسیم بر کل کارکنان ضربدر ۱۰۰) آمده است. ستون چهارم جدول درصد معتبر (حاصل فراوانی تقسیم بر کل پاسخ‌ها ضربدر ۱۰۰) را نشان می‌دهد. درصد معتبر، درصدی از پاسخگویان می‌باشند که به سؤال مورد نظر پاسخ داده‌اند. بنابراین کسانی که به این سؤال پاسخ مناسبی نداده‌اند از درصد فراوانی کسر خواهند شد. ستون پنجم نیز درصد تجمعی هر یک از رده‌ها را نشان داده است. درصد تجمعی هر رده حاصل درصد معتبر همان رده به اضافه درصد تجمعی رده قبل می‌باشد. در مورد جداول و نمودار‌های زیر ذکر چند نکته ضروری است:
در جداولی که درصد معتبر آمده در نمودار مربوطه نیز از درصد معتبر استفاده شده است.
هر گاه در جداول فراوانی داده بی‌پاسخی وجود نداشته باشد، مقدار درصد فراوانی و درصد معتبر یکسان خواهند بود و لذا از ذکر درصد معتبر خودداری می‌شود.
درصد تجمعی فقط زمانی در جداول استفاده می‌شود که گزینه‌ها خاصیت رتبه‌ای داشته و از صعودی به نزولی یا بالعکس مرتب شده باشند.
جنسیت
همان‌طور که در جدول ۴-۳ مشاهده می‌شود از میان ۶۵ نفر پاسخگو، کارکنان مرد ۶/۸۴ درصد (۵۵ نفر) و کارکنان زن ۴/۱۵ درصد (۱۰ نفر) از نمونه را تشکیل می‌دهند. لذا کارکنان زن در این نظرسنجی سهم کمتری نسبت به کارکنان مرد دارند.
جدول ‏۴‑۱ : جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ویژگی فراوانی درصد فراوانی
زن ۱۰ ۱۵٫۴