مقاله دانشگاهی – بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه …

شکل ۳-۱ -غنچه ها و گل های باز شده ارقام مورد آزمایشی
۴-۳-تجزیه آماری
آبیاری دو بار در هفته صورت گرفت تا رطوبت کافی برای جوش خوردن پیوند باشد دادههای مربوط به آزمایش، با استفاده از نرم افزار MSTATC تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمونTukey انجام شد. جداول و نمودارها با استفاده از نرم افزارهای word و Excel رسم گردید.
شکل ۳-۲- تجزیه آماری
فصل چهارم
نتایج و بحث
۴-۱- ارتفاع پیوندک
تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر ساده ارقام رز و همچنین اثر متقابل ارقام رز و زمان پیوند به ترتیب در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد بر ارتفاع پیوندکهای آزمایشی معنیدار بوده است، در حالیکه اثر ساده زمان پیوند بر روی این صفت معنیدار نبوده است (جدول ۴-۱) . مقایسه میانگین دادههای مربوط به ارقام رز نشان از برتری رقم دکتر بنجامین (صورتی) با ارتفاع حدود ۱۳ سانتیمتر نسبت به سایر ارقام دارد به طوریکه میزان رشد پیوندک این رقم نسبت به رقم تابو[۵۴] حدود ۳ برابر بوده است و سایر ارقام از نظر آماری با رقم پر رشد و همچنین کم رشد اختلاف معنیداری نشان نمیدهند (جدول ۴-۲ و شکل ۴-۱).
بررسی اثر متقابل زمان × رقم پیوندک (جدول ۴-۳) نشان میدهد که بیشترین رشد پیوندک تحت ترکیب تیماری a2b1 (پیوند سوپر استار در ۱۳ اسفندماه) با ۵/۱۶ سانتیمتر بدست آمده است در حالیکه ترکیب تیماری a3b1 (دکتر بنجامین در ۱۳ اسفندماه) کمترین رشد پیوندک را به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن پیوند رقم سوپر استار در زمان دوم پیوند (۲۵ اسفندماه) نیز از نظر آماری اختلاف معنیداری با a3b1 ندارد. همچنین سایر ترکیبات پیوندی از نظر آماری اختلاف معنیداری باهم نشان ندادند (جدول ۴-۳).
یکی از پرمصرفترین گلهای مورد استفاده به صورت شاخه بریدنی در بسیاری از کشورهای جهان و ایران است که از طریق بذر، پیوند، قلمه-پیوند و کشت بافت تکثیر میشود. گزارش شده است که از مهمترین پایههای مهم در تکثیر گل رز، پایه نسترن میباشد (دول[۵۵] ، ۲۰۰۵).
ارتفاع پیوندک ارتباط مستقیمی با نوع پایه و رقم پیوندک دارد (خوشخوی و زرگریان، ۲۰۱۰). مقایسه میزان ارتفاع پیوندک در این پژوهش نیز همسو با این مطلب بود، بطوریکه ارتفاع پیوندک رقم دکتر بنجامین بر روی پایه نسترن بیشتر از ارقام دیگر بود.
جدول ۴- ۱- آنالیز واریانس اثر فاکتورهای آزمایشی برارتفاع پیوندک رز

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

منابع تغییر درجه آزادی جمع مربعات میانگین مربعات F
تکرار ۲ ۶۶/۴ ۳۳/۲ ns ۱۳/۰
زمان پیوند (A) ۱ ۰۰۷/۰ ۰۰۷/۰ ns ۰۰۰۴/۰