دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه نسترن …

Rosa sp

(Genus)جنس

Rosa

(Sub genus)زیر جنس

Caninae

(Section)بخش

Caninae

(Section)زیر بخش

Canina

(Species)گونه

Lutetiana

(Vairety)واریته

Laiostylis

(Forma)شکل

حدود ۷۰ جنس از خانواده رز به عنوان گیاهان زینتی، دارویی و خوراکی کاربرد بسیار فراوانی دارد. به عنوان مثال میتوان به درختان سیب، گلابی، به، بادام، هلو، گیلاس (کاربرد خوراکی)، اسپیره، شیرخشت، انواع رز و غیره (کاربرد زینتی) نام برد. جنس رز (Rose) حدود ۱۴۰ گونه دارد که بیش از ۲۰۰۰۰ کولتیوار آن حاصل از دورگ گیری و انتخاب گونههای جدید هستند. ۹۵ گونه از رزها منشاء آسیایی، ۱۸ گونه منشاء آمریکای شمالی و مابقی آنها از اروپا وآفریقا منشا گرفتهاند. جالب است که در نیمکره جنوبی هیچ رزی به شکل بومی وجود نداشته است(هاکسلی و همکاران، ۱۹۹۲).
در رزهای وحشی گلها ۵ عددی میباشد. البته در این بین R.sericea با داشتن تنها ۴ گلبرگ، یک استثناء محسوب شده که هر گلبرگ به ۲ لب مشخص تقسیم می شود و ممکن است کاسبرگها به قدری بلند باشد که اگر از بالا به گل نگاه کنیم، مشاهده نمی شود. در رزها گلها ممکن است تکی و یا خوشهای باشند. بر اساس تعداد گلبرگها، اندازه گلها توصیف می شود: تک ردیف گلبرگ (۵ عدد) نیمه پرپر (۲۰-۱۰ عدد)، پرپر (۴۰-۲۰ عدد). در رزهایی که دارای تعداد گلبرگ فراوانی میباشند، پرچم ها تبدیل به گلبرگ شدهاند (دورکین، ۱۹۹۲).
تخمدان در رزها از نوع زیرین بوده و میوه آنها نیز از نوع مجتمع[۲۳] بوده و در مجموع هیپ[۲۴]نامیده میشود. هیپها میوههای قرمز رنگی میباشند که درون هر هیپ ۱۶۰-۵ دانه وجود دارد که از لحاظ علمی فندقه نامیده می شود. عمل گردهافشانی در این گلها به صورت گردهافشانی توسط حشرات (آنتموفیلی) میباشد، که این خود دلیلی بر افزایش تولید میوه میباشد. البته در برخی ارقام به دلیل تعداد گلبرگ زیاد، عمل گرده افشانی صورت نمیگیرد. میوهها بر اساس شکل به ۳ گروه تقسیم میشوند (جیاو و گرادزینسکی، ۱۹۹۸):
میوههایی به شکل تقریباً مدور مانند: R.rugosa
میوههایی به شکل کروی مانند: میوه رزهای بوته ای
میوههای به شکل کوزه مانند: R.moyessi