بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه نسترن …

ارتفاع پایه( سانتی متر)
اوینیگ استار
شکل ۴- ۴- ارتفاع پایه تحت تاثیر ارقام مختلف پیوندی
۴-۵- تعداد گلبرگ
با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۷)، اثر ساده ارقام رز در زمان پیوند و همچنین اثر متقابل “ارقام رز× زمان پیوند” در سطح ۱ درصد بر روی تعداد گلبرگ معنیدار بوده است. مقایسه میانگین دادهها نشان میدهد که رقم دکتر بنجامین (صورتی) با تعداد ۱۷/۱۱ گلبرگ نسبت به سایر ارقام برتری دارد به طوری که این صفت در این رقم نسبت به ارقام تابو و اونینگ استار چندین برابر است و از نظر آماری اختلاف معنیداری بین این ارقام وجود دارد.تعداد گلبرگهای بدست آمده در پیوندهای انجام شده در ۱۳ اسفند ماه بیشتر از پیوندهای ۲۵ اسفند ماه بوده است (جدول ۴-۲ و ۴-۷).
بررسی اثر ساده زمان × رقم پیوند نشان داده شده است که بیشترین تعداد گلبرگ در تیمار a2b1 (پیوند رقم سوپر استار در ۱۳ اسفندماه) با ۳۳/۲۲ مشاهده شد و به غیر از پیوند دکتر بنجامین در ۱۳ اسفند ماه ، سایر ترکیبات اختلاف معنیداری از نظر آماری با یکدیگر نشان ندادهاند (جدول ۴-۳).
ایزدی و همکاران (۱۳۹۰) گزارش نمودند که پیوند جوانه های برگ دار رز سفید رقم Avalanch بر روی پایه نسترن وحشی بر تعداد ریشه، تعداد شاخه، تعداد گل، تعداد گلبرگ و درصد ریشه زایی تأثیر معنی داری دارد .
جدول ۴-۸- آنالیز واریانس اثر فاکتور در تعداد گلبرگ

منابع تغییر درجه آزادی جمع مربعات میانگین مربعات F
تکرار ۲ ۵۸۳/۳ ۷۹۲/۱ ns7016/0
زمان پیوند (A) ۱ ۳۷۵/۳۰ ۳۷۵/۳۰ **۸۹۵۱/۱۱
رقم رز (B) ۳ ۷۹۲/۵۳۷