بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه نسترن وحشی …

۱۴

۵۸۳/۲۶

۸۹۹/۱

ضریب تغییرات: ۱/۳۷ %

ns،*و**: به ترتیب غیر معنی دار ،معنی دار در سطح ۱ و ۵ درصد

اوینیگ استار
قطر گل( سانتی متر)
شکل ۴- ۳- قطرگل تحت تاثیر ارقام مختلف پیوندی
۴-۴- ارتفاع پایه
جدول تجزیه واریانس دادهها (جدول ۴-۶) نشان میدهد که اثر ساده زمان پیوند، ارقام رز و همچنین اثر متقابل ارقام رز × زمان پیوند در سطح احتمال ۱ درصد بر روی ارتفاع پایه معنیدار بوده است. مقایسه میانگین دادههای مربوط به اثر ارقام رز بر ارتفاع پایهها نشان میدهد که رقم اونینگ استار (زرد) با ارتفاع ۸۳/۱۲ سانتیمتر نسبت به سایر ارقام برتری دارد. مقایسه میانگین اثر زمان پیوند بر ارتفاع پایه نشان از برتری ۲۵ اسفند (۷۵/۱۰ سانتیمتر) بر ۱۳ اسفند (۸۷/۸ سانتیمتر) دارد (جدول ۴-۲).
اثر متقابل زمان × رقم پیوندک نشان داده است که ارتفاع پایه در تیمار a4b2 (پیوند اونینگ استار در ۲۵ اسفندماه) با ۶۷/۱۷ سانتیمتر بوده است در حالیکه تیمار a3b1 (پیوند رقم دکتر بنجامین در ۱۳ اسفندماه) کمترین ارتفاع را دارا بوده است. سایر ترکیبات اختلاف معنیداری از نظر آماری با یکدیگر نشان ندادهاند (جدول ۴-۳).
قدرت رشدی و ویژگیهای رویشی در بین ارقام رز به دلایل اختلافات ژنتیکی کاملا مشهود می باشد (خوشخوی و زرگریان، ۲۰۱۰). همچنین میزان سازگاری پایه و پیوندک نیز در ارتفاع پایه تأثیرگذار می باشد (هازار و ابراهیم، ۲۰۰۵). در این پژوهش نیز اختلاف در ارتفاع پایه بین ارقام پیوند شده بر روی پایه نسترن مشاهده گردید، بطوریکه بیشترین ارتفاع پایه متعلق به رقم اونینگ استار بود.
جدول ۴- ۷- آنالیز واریانس اثر فاکتور در آزمایشی برارتفاع پایه

منابع تغییر درجه آزادی جمع مربعات میانگین مربعات F
تکرار ۲ ۱۸۸/۲۵ ۵۹۴/۱۲ ns ۹۸۰۹/۵