بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه نسترن وحشی …

۲۶

۲۷

۴۸
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ۱- ۱- جایگاه گیاهان رز در طبقه بندی گیاهان همراه با مثال خاص Rosa CaninaLuteiana 13