دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه نسترن وحشی (Rosa …

۶۱۱/۶۰

**۹۴۹/۲۹

زمان پیوند × رقم رز (AB)

۳

۱۶۷/۳۶۳

۰۵۶/۱۲۱

**۸۱/۵۹

خطا

۱۴

۳۳۳/۲۸

۰۲۴/۲

ضریب تغییرات: ۷/۵۱%

sn و**:به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح ۱درصد

عمر گل (روز)
اوینیگ استار
شکل ۴- ۲- عمرگل تحت تاثیر ارقام مختلف پیوندی
۴-۳- قطر گل
جدول تجزیه واریانس این صفت نشان میدهد که اثر ساده رقم و زمان پیوند در سطح ۵ درصد و همچنین اثر متقابل این دو تیمار در سطح ۱ درصد معنیدار میباشد (جدول ۴-۵). مقایسه میانگین دادهها مربوط به ارقام رز نشان میدهد که رقم اونینگ استار (زرد) نسبت به سایر ارقام برتری دارد و در سایر ارقام از نظر آماری اختلاف معنیداری مشاهده نمیشود (جدول ۴-۲، شکل ۴-۳).از بین زمان پیوند، پیوند در ۲۵ اسفند ماه نسبت به ۱۳ اسفند برتری نشان می دهد.
بررسی اثر متقابل زمان × رقم پیوندک نشان میدهد که بیشترین قطر گل در تیمار a3b2 (پیوند دکتر بنجامین در ۲۵ اسفندماه) با ۹ سانتیمتر میباشد در حالیکه تیمارهای a1b1،a1b2 و a3b1 (پیوند رقم تابو در ۱۳و۲۵ اسفند و دکتر بنجامین در ۱۳ اسفندماه) کمترین قطر گل را به خود اختصاص دادهاند و سایر ترکیبات اختلاف معنیداری با یکدیگر نشان ندادند (جدول ۴-۳).
نظری[۵۶] و همکاران، (۲۰۰۹) با تکثیر چهار رقم رز هیبرید روی پایه R. canina گزارش کردند که رزهای تکثیر یافته به روش قلمه- پیوند، شاخه گل کوتاهتری در مقایسه با روش قلمه ساقه تولید کردند، ولی وزن و قطر ساقه گل، تعداد گلبرگ در روش قلمه- پیوند افزایش یافت.
جدول ۴- ۶- آنالیز واریانس اثر فاکتور در آزمایشی بر قطر گل