بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه …

*در بین تیمارها، در حروف مشابه اختلاف معنی دار وجود ندارد.
۴-۲- عمر گل
جدول تجزیه واریانس دادهها(جدول ۴-۴) نشان میدهد که اثر ساده ارقام رز و اثر متقابل ارقام رز × زمان پیوند در سطح ۱ درصد بر صفت ماندگاری گل تاثیر معنیدار داشته است ،اما اثر ساده زمان پیوند روی این صفت معنیدار نبوده است. جدول مقایسه میانگین نشان میدهد که ارقام دکتر بنجامین و سوپر استار با ۶۷/۵ و ۳۳/۵ روز برتری نسبت به سایر ارقام دارند (جدول، ۴-۲و شکل ۴-۲).
با توجه به جدول ۴-۳، اثر متقابل زمان × رقم پیوندک نشان میدهد که بیشترین ماندگاری مربوط به تیمار a2b1(پیوندک سوپر استار در ۱۳ اسفند) با ۳۳/۱۱ روز میباشد. همچنین تیمار پیوندک دکتر بنجامین در ۲۵ اسفندماه نیز با ۶۷/۱۰ روز ماندگاری گل تفاوت معنیداری با برترین تیمار نشان نمیدهد. سایر ترکیبات تیماری با توجه به عدم گلدهی برخی از ارقام رز دارای ماندگاری صفر روز بودند.
مونتیرو و همکاران (۲۰۰۱) گزارش کردند که پاسخ ارقام مختلف رز به بیوسنتز اتیلن متفاوت بوده لذا باعث بروز اختلاف در طول عمر گل در ارقام مختلف رز می شود. با توجه به اینکه در این پژوهش، نوع پایه در همه ارقام یکسان بود، لذا می توان یکی از دلایل اختلاف در طول عمر گل بین ارقام را ناشی از اختلاف ارقام در پاسخ به اتیلن دانست.
جدول ۴- ۵- آنالیز واریانس اثر فاکتور در آزمایشی بر عمر گل

منابع تغییر درجه آزادی جمع مربعات میانگین مربعات F
تکرار ۲ ۰۰/۱ ۵۰۰/۰ ns24/0
زمان پیوند (A) ۱ ۱۶۷/۰ ۱۶۷/۰ ns082/0
رقم رز (B) ۳ ۸۳۳/۱۸۱