سامانه پژوهشی – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۶

فهرست جداول
جدول شماره ۳-۱ : جبران خسارت بزه دیده ……………………………………………………………………………. ۴۷
جدول شماره ۱-۲ : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری ………………………………………………………. ۶۳
جدول شماره ۱-۳ : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش …………………………….. ۶۳
جدول شماره ۱-۴ : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی ……………………………………………… ۶۵
جدول شماره ۱-۵ : وضعیت جسمی مجرمین ……………………………………………………………………………… ۶۶
جدول شماره ۱-۶ : وضعیت تحصیلات مجرمین …………………………………………………………………………… ۶۹
جدول شماره ۳-۷ : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد ………………………… ۱۱۳
جدول شماره ۳-۸ : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ………………. ۱۱۳
جدول شماره ۳-۹ : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی ۱۱۳
جدول شماره ۳-۱۰ : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد …………………………… ۱۱۴
جدول شماره ۳-۱۱ : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد …………………… ۱۱۴
جدول شماره ۳-۱۲ : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی …………………………………………………. ۱۱۵
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۱-۱ : عنصر مادی سرقت حدی …………………………………………………………………………….. ۱۶
نمودار شماره ۱-۲ : وضعیت سنی مجرمین ……………………………………………………………………………….. ۶۴
نمودار شماره ۱-۳ : وضعیت جسمی مجرمین …………………………………………………………………………….. ۶۶
نمودار شماره ۱-۴ : وضعیت جسمی و سلامت مجرمین ………………………………………………………………….. ۶۸
نمودار شماره ۱-۵ : وضعیت تحصیلات مجرمین ………………………………………………………………………….. ۶۹
نمودار شماره ۱-۶ : تعداد نفرات خانواده اصلی غیر والدین …………………………………………………………… ۷۱
نمودار شماره ۱-۷ : تحصیلات والدین سارقین …………………………………………………………………………. ۷۲
نمودار شماره ۱-۸ : وضعیت کنترل از سوی پدر و خانواده سارقین …………………………………………………… ۷۳
نمودار شماره ۱-۹ : خصوصیات پدر سارقین …………………………………………………………………………….. ۷۴
نمودار شماره ۱-۱۰ : وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن ………………………………………………… ۷۵
نمودار شماره ۱-۱۱ : وضعیت سرپرستی در خصوص افرادی که والدین آنها فوت نموده اند ………………………. ۷۵
نمودار شماره ۱-۱۲ : وضعیت تاهل در نمونه آماری …………………………………………………………………….. ۷۷
نمودار شماره ۱-۱۳ : تعداد فرزندان در خانواده شخصی …………………………………………………………………. ۷۷
نمودار شماره ۱-۱۴ : تاثیر وضعیت سارقین در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقین …………………………. ۷۸
نمودار شماره ۱-۱۵ : میزان تحصیلات همسر مجرمین سرقت …………………………………………………………… ۷۹
نمودار شماره ۱-۱۶ : میزان ارتباط با اعضاء خانواده ……………………………………………………………………. ۷۹
نمودار شماره ۱-۱۷ : میزان وضعیت طلاق در خانواده اصلی ………………………………………………………….. ۸۱
نمودار شماره ۱-۱۸ : وضعیت طلاق در خانواده شخصی ……………………………………………………………….. ۸۱
نمودار شماره ۱-۱۹ : علل طلاق در خانواده شخصی ……………………………………………………………………. ۸۲
نمودار شماره ۲-۲۰ : موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتن …………………………………………………………. ۸۴
نمودار شماره ۲-۲۱ : وضعیت محل سکونت ……………………………………………………………………………… ۸۵
نمودار شماره ۲-۲۲ : وضعیت اعتقادی و میزان مصرف مشروب در سارقین ……………………………………… ۸۷
نمودار شماره ۲-۲۳ : وضعت ایمانی دوستان ……………………………………………………………………………… ۸۸
نمودار شماره ۲-۲۴ : حساسیت و کنترل دوستان از سوی پدر ………………………………………………………….. ۸۹
نمودار شماره ۲-۲۵ : وضعیت چگونگی گذراندن بیشترین وقت توسط سارقین …………………………………….. ۸۹
نمودار شماره ۲-۲۶ : وضعیت نوع علاقه به فیلم ها …………………………………………………………………….. ۹۱