بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت …

۲-۱-۱- موقعیت و وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………. ۸۳
۲-۱-۲- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه ……………………………………………………………………. ۸۵
۲-۱-۲-۱- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۲-۱-۲-۲- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
۲-۱-۲-۳- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
۲-۱-۳- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۲-۲- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………. ۹۶
۲-۲-۱- جرم و شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………….. ۹۶
۲-۲-۲- شغل و میزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. ۹۷
۲-۲-۳- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری ……………………………………… ۱۰۲
۳-۱- بررسی سرقت……………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۳-۱-۱- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۳-۱-۱-۱- اولین سرقت در فرد سارق ………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۳-۱-۱-۲- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۳-۱-۱-۳- نقشه برای ارتکاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۳-۱-۱-۴- اولین و آخرین سرقت ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
۳-۱-۱-۵- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت …………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۳-۱-۱-۶- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۳-۱-۲- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۳-۱-۲-۱- زمان ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۳-۱-۲-۲- مکان ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۳-۱-۲-۳- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
۳-۱-۳- انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
۳-۲- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین ………………………………… ۱۱۲
۳-۲-۱- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. ۱۱۲
۳-۲-۲- تاثیر اعتیاد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
۳-۲-۳- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین …………………………………………………………………………… ۱۱۹
۳-۳- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ………………………………………………. ۱۲۲
فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت …………………………………. ۱۲۴
۴-۱- راهکارهای دینی ………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
۴-۲- راهکارهای خانوادگی ……………………………………………………………………………. ۱۲۶
۴-۳- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۴-۴- راهکارهای طراحی محیطی ……………………………………………………………………… ۱۳۱
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
پیوست الف …………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱
پیوست ب ………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.