متن کامل – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۴

۳-۲-۲-۲- سرقت و نقش بزه دیده ……………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۲-۳- جبران خسارت بزه دیده ………………………………………………………………………………………… ۴۵
۳-۲-۳-۱- شیوه های جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… ۴۶
۳-۲-۳-۲- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….۴۶
فصل چهارم : پیشگیری از جرم …………………………………………………………… ۴۸
۴-۱- کلیات و مفاهیم پیشگیری ………………………………………………………………………….. ۴۸
۴-۱-۱- تعریف و ماهیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………… ۴۸
۴-۱-۱-۱- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۴-۱-۱-۲- معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۴-۱-۲- انواع پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۴-۱-۲-۱- پیشگیری های متداول …………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۴-۱-۲-۲- پیشگیری های جدید ……………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۴-۱-۳- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………..۵۵
۴-۲- پیشگیری از منظرهای مختلف …………………………………………………………………….. ۵۵
۴-۲-۱- پیشگیری از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..۵۵
۴-۲-۲- پیشگیری از منظر قوانین …………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲-۳- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم …………………………………………………………………….. ۵۹
بخش دوم
تحلیل و بررسی داده های آماری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ……………………………………………………. ۶۲
۱-۱- عوامل فردی ………………………………………………………………………………………… ۶۲
۱-۱-۱- ساختار جنسی و سن مجرمین ………………………………………………………………………………….. ۶۲
۱-۱-۲- مشخصات جسمی و سلامت …………………………………………………………………………………….. ۶۵
۱-۱-۲-۱- وضعیت جسمانی ……………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۱-۱-۲-۲- وضعیت روانی ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۱-۱-۳- میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۱-۲- وضعیت خانوادگی ………………………………………………………………………………….. ۶۹
۱-۲-۱- خانواده اصلی (پدری) …………………………………………………………………………………………. ۶۹
۱-۲-۱-۱- تعداد نفرات خانواده ………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۱-۲-۱-۲- تحصیلات والدین …………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۱-۲-۱-۳- کنترل از سوی خانواده ………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۱-۲-۱-۴- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ……………………………………………………………………………………. ۷۳
۱-۲-۱-۵- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن …………………………………………………………………… ۷۴
۱-۲-۲- خانواده شخصی …………………………………………………………………………………………………….۷۵
۱-۲-۲-۱- تاهل …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۱-۲-۲-۲- سرنوشت و تعداد فرزندان ……………………………………………………………………………………………. ۷۷
۱-۲-۳-۳- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده ………………………………………………………………………… ۷۸
۱-۲-۳- طلاق و علت آن …………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………. ۸۳
۲-۱- وضعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………….. ۸۳