منابع مقالات علمی : بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۳

۱-۲- تحلیل جرم سرقت ………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۲-۱- جایگاه سرقت در میان جرایم …………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۲-۲- عناصر متشکله جرم سرقت ……………………………………………………………………………………… ۱۴
۱-۲-۲-۱- عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۲-۲-۲- عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۱-۲-۲-۳- عنصر روانی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۱-۲-۳- انواع سرقت ………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۲-۳-۱- سرقت مستلزم حد به معنی اخص …………………………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۲-۳-۲- سرقت های تعزیری ………………………………………………………………………………………………………۱۸
فصل دوم : انگیزه ارتکاب جرم ……………………………………………………………. ۲۶
۲-۱- جایگاه انگیزه ……………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۱-۱- مفهوم و ماهیت انگیزه ………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۱-۲- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام ……………………………………………………………………….۲۷
۲-۱-۳- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه ……………………………………………….. ۲۸
۲-۲- تاثیر انگیزه …………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۲-۱- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ……………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۳- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر …………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۲-۳- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری ……………………………………………………………………………… ۳۲
فصل سوم : جرم شناسی سرقت …………………………………………………………… ۳۴
۳-۱- کلیات جرم شناسی ………………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۱-۱- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن ………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۱-۲- مفاهیمی در علل سنجی جرایم …………………………………………………………………………………..۳۶
۳-۱-۲-۱- علت …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۳-۱-۲-۲- شرط ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۳-۱-۲-۳- انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۳-۱-۲-۴- عامل ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۳-۱-۳- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی ………………………………………………………………. ۳۹
۳-۱-۳-۱- مکتب کلاسیک ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۳-۱-۳-۲- مکتب اثباتی (تحققی) …………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۳-۱-۳-۳- مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی) …………………………………………………………………………….. ۴۰
۳-۱-۳-۴- نظریه معاشرت ترجیحی …………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۱-۳-۵- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۳-۱-۳-۶- نظریه نابهنجاری (آنومی) ………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۱-۳-۷- نظریه فشار ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۱-۳-۸- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی ………………………………………………………………………………………. ۴۳
۳-۱-۳-۹- نظریه کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۳-۲- بزه دیده شناسی سرقت ……………………………………………………………………………. ۴۴
۳-۲-۱- مفهوم بزه دیده …………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۳-۲-۲- سرقت و بزه دیده ………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۳-۲-۲-۱ نقش بزه دیده در اجرای حد ……………………………………………………………………………………………. ۴۴