تحقیق – ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۲۸

رتبهای

۸-۱۰ × ۹۴۸/۰

OK

موهومی

۱۶۱/۰

CE

موهومی

۰۱۱/۰

CC

موهومی

۰۶۹/۰-

RC

پیوسته

۰۳۰/۰

RS

پیوسته

۱۲۳/۰

مأخذ: یافتههای پژوهش.
مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی پیوسته قیمت پیشنهادی (BID) نشان داد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، افزایش یک واحدی متغیر مذکور احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای خرید برنج ارگانیک را ۰۶۶/۰ واحد کاهش می‌دهد.
مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی پیوسته سن پاسخ دهنده‌ (Age) نشان داد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط به طور متوسط با افزایش ده سال به سن پاسخ دهنده، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای خرید برنج ارگانیک ۰۰۴/۰ واحد کاهش می‌یابد.
مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی موهومی جنسیت (Gender) نشان داد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط مرد بودن خریداران، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای خرید برنج ارگانیک را ۰۶۵/۰ واحد کاهش می‌دهد.
مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی رتبه‌ای سطح تحصیلات (EDU) نشان داد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط به طور متوسط افزایش یک رتبه‌ای مقدار این متغیر، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای خرید برنج ارگانیک ۰۶۲/۰ واحد افزایش می‌یابد.
مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی پیوسته تعداد اعضای خانواده (FN) نشان داد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط به طور متوسط با افزایش هر یک نفر به تعداد افراد خانواده، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای خرید برنج ارگانیک ۰۰۸/۰ واحد کاهش می‌یابد.
مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی رتبه‌ای درآمد ماهیانه فرد (REV) نشان داد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط به طور متوسط افزایش ده میلیون ریال این متغیر، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای خرید برنج ارگانیک برابر ۰۹/۰ واحد افزایش می یابد.
مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی موهومی شناخت فواید برنج ارگانیک (OK) نشان داد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، آگاهی از فواید برنج ارگانیک احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای خرید را ۱۶۱/۰ واحد افزایش می‌دهد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.