دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۲۷

علامت ضریب رگرسیون متغیر توضیحی موهومی نگرش فرد نسبت به محصولات ارگانیک (AS) بیانگر اثر مثبت آن بر احتمال پذیرش درصد پیشنهادی دارد. با توجه به مقدار آماره tاین متغیر، اثر مثبت آن به لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی‌دار بوده و قابلیت تعمیم به به جامعه مصرف کنندگان شهری کل استان گیلان را دارد. مقدار کشش وزنی تجمعی متغیر توضیحی یاد شده نشان داد که افزایش یک درصدی مقدار آن، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، منجر به افزایش ۹۵/۲ درصدی احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی از سوی خریداران برنج ارگانیک دارد.
علامت ضریب رگرسیون متغیر توضیحی مصرف برنج در هفته (RC) بیانگر اثر مثبت آن بر احتمال پذیرش درصد پیشنهادی برای خرید برنج ارگانیک را دارد. با توجه به مقدار آماره tاین متغیر، اثر مثبت آن به لحاظ آماری در سطح ۵ درصد معنی‌دار بوده و قابلیت تعمیم به به جامعه مصرف کنندگان شهری کل استان گیلان را دارد. مقدار کشش وزنی تجمعی متغیر توضیحی یاد شده نشان داد که افزایش یک درصدی مقدار آن، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، منجر به افزایش ۳۶/۰ درصدی احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی از سوی خریداران برنج ارگانیک دارد.
پارامترهای الگوی لاجیت ازطریق روش حداکثردرست‌نمایی با استفاده از نرم‌افزار Shazamبرآورد شد. ضرایب تخمینی مدل لاجیت تفسیر اقتصادی مستقیمی ندارد، بلکه ضریبی که بیشتر بین اقتصاددانان مشهور است، اثرات نهایی[۱۰۷] است. اگر متغیر توضیحی کمی‌باشد، اثر نهایی تغییر در درصد احتمال موفقیت متغیر وابسته (Yi =1) بر اثر تغییر یک واحد متغیر کمی را نشان می‌دهد. اگر متغیر توضیحی کیفی باشد، اثر نهایی برای این متغیر عبارت است از درصد تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسته (Yi =1) در نتیجه تغییر متغیر کیفی از صفر به یک در حالی است که مقدار سایر متغیرها ثابت نگه داشته شود(ملایوسفی و حیاتی، ۱۳۸۹).تفسیر نتایج اثر نهایی براساس محاسبات انجام شده در جدول زیر، مدنظر قرار گرفت.
جدول۴-۶- محاسبه اثر نهایی الگوی لاجیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

متغیر توضیحی نوع متغیر اثر نهایی
BID موهومی ۰۶۶/۰-
AGE پیوسته ۰۰۴/۰-
GENDER موهومی ۰۶۵/۰-
EDU رتبهای ۰۶۲/۰
FN پیوسته ۰۰۸/۰-
REV