ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۲۶

CC

۳۴۴/۰-

۲۲۷/۰

۵۱۸/۱-

۴۴۶/۰-

RC

۱۲۸/۰

۰۵۹/۰

**۱۸۲/۲

۳۶۲/۰

AS

۵۲۹/۰

۰۶۲/۰

*۶۰۰/۸

۹۵۴/۲

مقدار ثابت

۷۹۷/۸-

۲۸۲/۱

۸۶۵/۶-

۲۰۸/۳-

* معنیدار در سطح یک درصد آماری.
** معنیدار در سطح پنج درصد آماری.

مأخذ: یافتههای پژوهش.
علامت ضریب رگرسیون متغیر پیوسته قیمت پیشنهادی (BID) بیانگر اثر منفی و معکوس آن بر احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای پرداخت بیشتر برای برنج ارگانیک نسبت به برنج معمولی دارد. با توجه به مقدار آماره tاین متغیر، اثر منفی و معکوس آن به لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه مصرف کنندگان شهری کل استان گیلان را دارد. مقدار کشش وزنی تجمعی متغیر توضیحی یادشده نشان داد که افزایش یک درصدی مقدار آن، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، منجر به کاهش یک درصدی احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی از سوی خریداران را دارد.
علامت ضریب رگرسیون متغیر رتبه‌ای سطح تحصیلات مصرف کنندگان (EDU) بیانگر اثر مثبت آن بر احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی پرداخت بیشتر برای برنج ارگانیک نسبت به برنج معمولی است. با توجه به مقدار آماره t این متغیر، اثر مثبت و معنی داری به لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه مصرف کنندگان شهری کل استان گیلان را دارد. مقدار کشش وزنی تجمعی متغیر توضیحی یاد شده نشان داد که افزایش یک درصدی مقدار آن، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، منجر به افزایش ۴۱/۰ درصدی احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی از سوی مصرف کنندگان برنج ارگانیک میشود.
علامت ضریب رگرسیون متغیر توضیحی رتبه‌ای درآمد ماهیانه فرد (REV) بیانگر اثر مثبت آن بر احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای خرید برنج ارگانیک است. با توجه به مقدار آماره tاین متغیر، اثر مثبت آن به لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه مصرف کنندگان شهری کل استان گیلان را دارد. . مقدار کشش وزنی تجمعی متغیر توضیحی یادشده نشان داد که افزایش ده درصدی مقدار آن، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، منجر به افزایش۸۸/۱درصدی احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی از سوی خریداران برنج ارگانیک را دارد.
علامت ضریب رگرسیون برای متغیر توضیحی موهومی شناخت فواید برنج ارگانیک (OK) بیانگر اثر مثبت آن بر احتمال پذیرش درصد پیشنهادی برای خرید برنج ارگانیک است. با توجه به مقدار آماره t این متغیر، اثر مثبت آن به لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی‌دار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه مصرف کنندگان شهری کل استان گیلان را دارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.