ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۱۵

(۳-۲۲)

در این رابطه Bj ضریب برآورد شده متغیر Xi و (I)، احتمال حضور در میان مصرفکنندگان برنج ارگانیک است که تمایل به پرداخت اضافی دارند. برای انتخاب فرم تابعی مناسب در مرحله دوم از روش‌ هکمن، با استفاده از آزمون غیرآشیانهای مک‌کینون[۱۰۲]، مدل رابطه (۳-۲۳) برآوردمی‌شود (جاج و همکاران[۱۰۳] ۱۹۸۵) :

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

(۳-۲۳)

پس از برآورد الگوی بالا، ضریب متغیر vt با استفاده از آزمون والد[۱۰۴]مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت معنی‌داری، ضریب این متغیر الگوی خطی و در صورت عدم معنی‌داری، الگوی لگاریتمی انتخاب میشود و برای تجزیه و تحلیل‌های بعدی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت، با قراردادن مقدار متوسط متغیرهای کمی و میزان متغیرهای کیفی در مدل رگرسیون انتخابی در مرحله دوم، مقدار متوسط تمایل به پرداخت اضافی مصرفکنندگان برای هر کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک به ‌دست می‌آید.
فصل چهارم
نتایج و بحث
۴-۱- مقدمه
با توجه به سؤالات مطرح شده و هدف تحقیق حاضر، و پس از بررسی الگوها، ابعاد و شاخص‌های متعدد مورد مطالعه در مهمترین پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط با اهداف تحقیق و انتخاب بهترین و مناسب‌ترین روش متناسب با هدف پژوهشی با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات مکان تحقیق، پرسش‌نامه‌ای جهت ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلان برای برنج ارگانیک طراحی گردید. این پرسشنامه با مراجعه حضوری در سطح شهر رشت تکمیل وداده‌های مورد نیاز گردآوری شد. تجزیه تحلیل داده‌های آماری جمع‌آوری شده در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزارهای Excel Shazam , و SPSS انجام گرفته است که در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسش‌نامه تحقیق در قالب یک دسته‌بندی معین ارائه شود.
۴-۲- آمار توصیفی
در ابتدا به بررسی ویژگی‌های نمونه مورد بررسی جهت تعیین تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک پرداخته می‌شود. جدول(۴-۱)، نشان دهنده‌ی برخی آماره‌های مربوط به متغیرهای سن، اندازه‌ی خانوار، درآمد خانوار می‌باشد. بر اساس نتایج جدول (۴-۱)، میانگین سنی مصرف کنندگان ۹۳/۴۳ سال می‌باشد که از حداقل سن ۲۵ سال تا حداکثر ۸۰ سال را شامل شده است بنابراین اکثر پاسخگویان را افراد جوان تشکیل داده‌اند. همچنین افراد مورد پرسش به طور متوسط دارای بعد خانوار ۳۱/۳ بوده‌اند که از حداقل ۱ نفر تا حداکثر ۶ نفر می‌باشند. میانگین درآمد خانوار ۲/۱۳میلیون ‌ریال می‌باشد که حداکثر ۶۰میلیون ریال و حداقل ۴میلیون ریال را شامل شده است.
جدول ۴-۱- آمار توصیفی ویژگی فردی و متغیرهای هزینه‌ای

متغیر میانگین مقدار بیشینه مقدار کمینه انحراف معیار نما
سن پاسخگو(سال) ۹۳/۴۳ ۸۰ ۲۵