فایل – ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۱۳

در الگوی فوق، مقدار تغییر در احتمال، بستگی به احتمال اولیه و بنابراین بستگی به ارزشهای اولیه همه متغیرهای توضیحی و ضرایب آنها دارد. از سوی دیگر، کششپذیری متغیر توضیحیk ام ، در الگوی لاجیت را میتوان از رابطه زیر تعیین نمود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

(۳-۱۴)

کشش مربوط به هر متغیر نشان داده که تغییر یک درصدی در مقدار متغیر توضیحی چه میزان باعث تغییر در احتمال ۱ = Yiمیشود. اگر kامین متغیر توضیحی الگو Xk، متغیری موهومی‌باشد، اثر نهایی برای این متغیر عبارت است از تغییر در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی(۱ =Y) در نتیجه تغییر Xkاز صفر به یک، در حالی که سایر متغیرها در یک مقدار (X*) ثابت نگه داشته شوند. مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی موهومی از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است:

(۳-۱۵)

مقادیر ثابت سایر متغیرهای توضیحی (X*)، تحت عنوان حالت نمونه[۹۳] شناخته می‌شود. نحوه مشخص کردن مقدار حالت نمونه به این صورت است که برای متغیرهای موهومی مقدار آماره مد و برای سایر متغیرها مقدار میانگین آنها مدنظر قرار خواهد گرفت. به منظور بررسی دقت پیشبینی الگوی لاجیت برازش شده از درصد پیش بینی صحیح استفاده خواهد شد. این معیار به صورت زیر محاسبه میشود (کیامی، ۱۳۹۲):

(۳-۱۶)

در رابطه فوق، ۱۱N تعداد مشاهداتی است که دلالت بر عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی فرد برای خرید برنج ارگانیک دارد و توسط الگو نیز پیشبینی شده است. مقدار ۲۲N نیز تعداد مشاهداتی است که دلالت بر پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی فرد برای خرید برنج ارگانیک دارد و توسط الگو نیز به درستی پیشبینی شده است. صورت کسر (۲۲N+11N) نشاندهنده تعداد کل مشاهداتی است که درست پیشبینی شده و T نیز تعداد کل مشاهدات را نشان میدهد. هر چه مقدار این شاخص به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، توان پیشبینی الگو مطلوبتر بوده و از این رو، دقت الگو نیز بالاتر است. استفاده از رهیافت انتخاب دوتایی لاجیت بستری مناسب را به منظور بررسی عوامل و پارامترهای مؤثر بر پذیرش یا عدم پذیرش مبالغ پیشنهادی را فراهم میآورد.
به منظور محاسبه متوسط تمایل به پرداخت در الگوی فوق با در نظرگرفتن شکل خطی برای تابع مطلوبیت غیرمستقیم افراد مصرف‌کننده، داریم: (۳-۱۷)
با تعریف رابطه فوق برای دو حالت وجود تمایل به پرداخت (۱=C) و عدم وجود آن (۰=C)، تفاضل مطلوبیت غیرمستقیم به صورت زیر شکل میگیرد:
(۳-۱۸)
میزان تمایل به پرداخت بیشینهای که فرد در راستای خرید برنج ارگانیک ابراز داشته، مبلغی است که مطلوبیت فرد در صورت وجود تمایل به پرداخت و عدم وجود تمایل به پرداخت یکسان باشد. با در نظرگرفتن تابع مطلوبیت خطی و صفر بودن امید ریاضی ، می‌توان تمایل به پرداخت بیشینه افراد مصرف‌کننده برنج ارگانیک را به صورت زیر تعریف نمود:

(۳-۱۹)