ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۱۲

متغیر وابسته در الگوی رگرسیونی تعیین تمایل برای مصرف برنج ارگانیک دو مقدار یعنی ارزش یک(پذیرش مبلغ پیشنهادی) یا ارزش صفر (عدم پذیرش)را دارا میباشد.از این رو، با توجه به گسسته بودن متغیر وابسته، الگوی انتخاب دوتایی به منظور برازش رگرسیونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت (کیامی، ۱۳۹۲).
در این پژوهش با توجه به ماهیت دو ارزشه بودن متغیر وابسته الگوی انتخاب دوتایی لاجیت برای تشکیل تابع ارزشگذاری و مشخص کردن عوامل مؤثر بر متغیر وابسته مورد استفاده قرار گرفته است. خرید و رضایت توسط فرد iام به وسیله متغیر تصادفی yi نشان داده میشود که در صورت وقوع امر مورد نظر مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر به خود می‌گیرد.
اگر Piاحتمال yi=1 باشد، آنگاه (Pi-1) نیز احتمال ۰ = yi خواهد بود. اگر متغیرهای پیوسته و موهومی مختلفی بر پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی مصرف‌کننده برای خرید برنج ارگانیک مؤثر باشند، مجموعه این متغیرها را برای فردi ام با xi و پارامترهای مربوطه را باB نشان میدهند. براساس موارد یادشده، روابط زیر مفروض است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

(۳-۹)  

الگوی لاجیت با استفاده از توزیع احتمالاتی لجستیک مقادیر احتمال پیشبینی شده متغیر وابسته دو ارزشه را بین صفر و یک برآورد نموده، این الگو از تابع توزیع تجمعی لجستیک به شکل زیر تبعیت می‌نماید:

(۳-۱۰)

توزیع فوق دارای میانگین صفر و متقارن بوده و واریانس متغیر تصادفی در توزیع لجستیک است. با توجه به متقارن بودن توزیع لجستیک ، (t) F – 1 =(-t)F بوده و در نتیجه:
(۳-۱۱)
با توجه به موارد مطرح شده، الگوی لاجیت به صورت زیر نشان داده خواهد شد (کیامی، ۱۳۹۲):

(۳-۱۲)

پس از برازش، تفسیر ضرایب رگرسیون برآورد شده در الگوی لاجیت مدنظر نمیباشد، بلکه دو مقدار کشش[۹۰] و اثر نهایی[۹۱] مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تغییر در احتمال ۱ = Yiبر اثر تغییر یک واحدی در مقدار متغیر توضیحی که به نام اثر نهایی خوانده می‌شود و در الگوی لاجیت به صورت زیر محاسبه خواهد شد (جاج[۹۲]، ۱۹۸۲):

(۳-۱۳)