ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت

now browsing by tag

 
 

پژوهش دانشگاه - موضوع پژوهش علمی

جدول 3-4: جدول فراوانی مربوط به متغیرجنسیت نمایندگان....................................121
جدول (4-4): جدول فراوانی سوابق کاری نمایندگان..............................................122
جدول (5-4): جدول فراوانی مربوط به متغیر نوع شرکت PAGEREF _Toc400136554 h 96فهرست نمودارها
نمودار1-1: مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc400136422 h 9نمودار 2-1- قابلیت اندازهگیری اجزای مختلف تبلیغ (Ace, 2001) PAGEREF _Toc400136461 h 32نمودار 2-2- مدل سلسله مراتب احتمالی DAGMAR ( 2003،James) PAGEREF _Toc400136469 h 40نمودار2-3: مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc400136530 h 83نمودار 1-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیر سن PAGEREF _Toc400136545 h 93نمودار 2-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیر تحصیلات PAGEREF _Toc400136547 h 94نمودار3-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیرجنسیت نمایندگان PAGEREF _Toc400136549 h 95نمودار4-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیر سوابق کاری نمایندگان PAGEREF _Toc400136552 h 96فهرست اشکال
شکل 2-1- دو مدل از روابط بین کالا و برند PAGEREF _Toc400136473 h 43شکل 2-2- شبکه قدرت BAV PAGEREF _Toc400136484 h 52شکل 3-2- هرم تشدید برند PAGEREF _Toc400136486 h 55شکل4-2- مدل مفهومی ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر PAGEREF _Toc400136490 h 57شکل 5-2- مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر PAGEREF _Toc400136492 h 58شکل 6-2- مفهوم ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر PAGEREF _Toc400136498 h 58شکل 7-2- ابعاد ارزش ویژه برند PAGEREF _Toc400136503 h 63چکیده:
بیمه عمر یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین محصولات شرکتهای بیمه دنیا محسوب می‌شود. در دنیا درصد فروش بیمه‌های عمر نسبت به سایر محصولات بیمه‌ای بسیار بالاتر است، اما با وجود اهمیت بسیار زیاد، فروش این محصول دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. شرکتهای بیمه و نمایندگانی که درصدد فروش بیمه عمر هستند، باید ارتباط موثر و قابل اعتمادی با مشتریان خود ایجاد کنند، فردی که قرار است بیمه عمر خریداری نماید باید برای دهها سال به شرکت بیمه و برند آن اعتماد کند، احساس خوبی از این شرکت و برند آن داشته باشد. در این راستا تبلیغات می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزار مورد استفاده شرکتها قرار بگیرد تا بتوانند اعتماد و احساس خوشایند مشتریان خود را نسبت به شرکتهای خود ارتقاء و بهبود ببخشند.
با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان رابطه متغیرهای تبلیغات شرکت‌ها، اعتماد و احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر، انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از انواع پژوهش‌های کاربردی به شمار می‌رود و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از انواع پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری عبارتند از نمایندگی‌های سه شرکت بیمه ایران، البرز و آسیا در شهر تهران که برای انتخاب نمونه معرف جامعه از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن نیز در حد مطلوبی ارزیابی شده‌است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و نمودار فراوانی داده‌ها، از آزمون‌های همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون رگرسیون گام به‌گام استفاده شد.
بر اساس نتایج آزمونهای همبستگی پیرسون، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای تبلیغات شرکت‌ها، اعتماد به برند و متغیر احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر رابطه معناداری دارند و بر اساس رگرسیون گام به گام دو متغیر اعتماد به برند و احساس به برند نتوانسته‌اند 73/0 از واریانس متغیر فروش بیمه عمر را تبیین و توجیه نماید.
کلید واژه‌گان: تبلیغات، اعتماد به برند، احساس به برند، بیمه عمر، شرکتهای بیمه.
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه:
بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی موفق در جهان، به ارائه خدمات کارامد و منطبق با نیاز مشتری، به عنوان یک منبع مزیت رقابتی می نگرند. ضرورت مبادله مؤثر بین مشتریان و عرضه کنندگان داخلی، به طور وسیعی در نوشته های مدیریتی مورد بحث قرار گرفته است و صاحب نظران اتفاق نظر دارند که خدمات بهتر به مشتریان داخلی، به ارایه خدمات بهتر به مشتریان خارجی منتهی می شود.
در پذیرش این اصل دیگر تردیدی وجود ندارد که بقای سازمانهای تولیدی وخدماتی در گرو حفظ و افزایش مشتریان آنهاست، برای این منظور ضروریست هر سازمان به عوامل مهم و تاثیرگزار رضایت مشتریان بیاندیشد و با توصیف و پیش‌بینی و نیز کنترل این متغیرها بتواند میزان رضایت مشتریان را مدیریت نموده و آن را به سمت بهبودی سوق دهد. نام و نشان تجاری یا برند نقشی اساسی در شرکتهای خدماتی بازی می کند زیرا نام و نشان تجاری قوی اعتماد مشتریان را در ارتباط با خرید محصولات ناملموس افزایش میدهد. نام و نشان تجاری قوی، مشتریان را قادر میسازد تا بهتر بتوانند محصولات ناملموس را تجسم کرده و درک کنند. در ارتباط با خدمات که مقایسه و ارزیابی اولیه در ارتباط با خرید خدمت مشکل است، نام و نشان تجاری نقش مهمی را ایفا میکند.
اعتماد، احساس و وفاداری به نام و نشان تجاری برای شرکتها دارای مزایای فراوانی است، چرا که موجب کاهش آسیبپذیری شرکت به فعالیتهای رقابتی، کاهش هزینههای شرکت، افزایش حاشیههای مالی و افزایش ارتباطات بازاریابی موثر می شود (Kim et al.,2008) و ایجاد و حفظ اعتماد، احساس و وفاداری مصرف کننده به نام تجاری در قلب برنامه‌های بازاریابی شرکتها به ویژه در بازارهای رقابتی قرار دارد (Sweeney & Swait ,2008). واژه برنددارای چندین معنی می باشد. برند نه تنها یک محصول واقعی است بلکه یک دارایی ناملموس با ارزش نیزهست. هر برند، دارای ویژگی های محسوس ونامحسوس می باشد که هر محصول را از محصولی دیگر متمایزمی کند. (Kim et al,2003)
برند به عنوان جزئی جدانشدنی از ارزش شرکت می باشد و یک دارایی استراتژیک1است که می‌تواند به عنوان محرک فرآیند برنامهریزی بازاریابی شرکت محسوب گردد. بدین معنی که برند می‌تواند به عنوان مزیت رقابتی یک شرکت در نظر گرفته شود.(Wong & Merrilee , 2008 )
1-2- بیان مسئله:لویت و کاتلر2 از جمله نخستین پژوهشگرانی بودند که در مطالعات خود بر اهمیت به مشتریان و کارکنان شرکت توجه داشتند. آنها اینطور مطرح کردند که کارکنان یک شرکت نیز در حقیقت مشتریان آن می باشند و بایستی نیاز و خواستههای آنان نیز مورد توجه قرارگیرد. بنابراین جذب، توسعه، انگیزش و ارتقای کمی و کیفی توانائیها، ارزش آفرینی، بهبود مستمر ارائه خدمات به آنها و بالابردن سطح کیفیت کار به عنوان یک محصول و مشارکت آنها در انجام فرایندها به کمک مدیریت، سازمان را در جهت ارائه سطح بالای کیفیت محصولات و خدمات رهنمون میسازد. در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی در میان مشتریان خارجی سازمان را به همراه خواهد داشت.

متن کامل در سایت امید فایل 

به عبارت دیگر در محیطی که رقابت در آن پیوسته در حال افزایش است شرکتها میبایست مشتری‌گرا باشند. زیربنای مفهوم بازاریابی، شناسایی نیازها و رضایت مشتری میباشد که این امر منجر به حفظ و نگهداری مشتریان می‌گردد. همواره شرکتها منابع قابلتوجهی را برای سنجش و مدیریت رضایت و وفاداری مشتریان صرف می‌کنند.
درسالهای اخیر بازده دارایی‌های ناملموس برای بسیاری از شرکتها، دارای اهمیت بسیار زیادی گردیده است. بازاریابی یکی از زمینههای کاربردی است که شرکت برای دستیابی به بازده فعالیتهایش تلاش بسیار زیادی می‌نماید(Seggie et al,2004) . برندها باید مزایای رقابتی پایداری را برای شرکت ایجاد کنند، چرا که اگر مشتریان مطلوبیت ویژه‌ای از برند دریافت کنند شرکت می تواند به مزیت رقابتی دست یابد. بنابراین برای مدیران برند مهم است که به ابزارهای معتبر و قابل اطمینانی برای ارزیابی عملکرد برند مشتری محور دست پیدا کنند.
امروزه، تبلیغات به عنوان یک محصول میان رشتهای توجه بسیاری از محققان حوزه مدیریت، ارتباطات و اقتصاد را به خود معطوف ساخته است. پژوهشگران در بخشهای مختلف، با توجه به تاثیر ساز و کار تبلیغ در جامعه، به مطالعه آثار و آسیب شناسی تبلیغات میپردازند( رسولی، 1386: 14، الف).
از آنجا که تبلیغات تجاری در نهایت با هدف انتقال اطلاعات و تغییر در رفتار مخاطبان قصد دارند موجبات افزایش مصرف کالایی خاص را پدید آورند و یا باورهای مشخصی را درباره کالاها یا خدمات مرتبط با آن در جامعه رواج دهند، مطالعه محتوای این پیامها ضروری است. گسترش زندگی شهری تحول بزرگی در زندگی اجتماعی و سازمانی به وجود آورده است.کوچک شدن خانوادهها از آثار این تحول است که پشتوانهی خانوادگی فرد را محدود میکند و فرد در جامعه مدرن شهری، پناه و پشتوانه صنعتی خود را از دست میدهد. امرزوه بیمه راه حلی سازمانی برای پاسخ به این نیاز جوامع بشری در مقابله با بروز حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی است. در جوامع توسعه یافته بیمه کالایی لوکس نیست، بلکه ضرورتی اولیه و بدیهی در جهت حفظ اطمینان و ایمنی و کاهش ضریب خسارت و ریسک پذیرفته شده است. عدم آگاهی و شناخت کافی در مورد بیمه و پوششهای آن باعث ایجاد مشکلات گستردهای در حین بروز خطر و حادثه میشود و گاه تبعات سخت و جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. باید تدابیری اندیشیدکه بیمه به عنوان کالا و امری ضروری در سبد خانوار مردم قرار گیرد .
با این اوصاف چنین وظیفه سنگینی به عهده مسئولین و متولیان این امر میباشد. در همین راستا یکی از ابزارهای گسترش فرهنگ استفاده از بیمه و تقویت نگرش مطلوب مشتریان بیمه، تبلیغات است. برای مدیریت هرشرکت بیمه، معرفی درست محصولات بیمهای به مردم فرآیندی اساسی است. از طریق تبلیغات میتوان به کارایی و اثر بخشی در راستای اهداف شرکت بیمه در معرفی هر چه بهتر محصولات خود دست یافت و به صحت پیشبینیهای صورت گرفته در مورد برنامهها پی برد.
بیمه عمر یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین محصولات شرکتهای بیمه دنیا محسوب می‌شود. در دنیا درصد فروش بیمه‌های عمر نسبت به سایر محصولات بیمه‌ای بسیار بالاتر است و این آمار در برخی کشورهای اروپا و آمریکایی به بیش از 90 درصد می‌رسد. بیمه عمر امکان سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی برای شرکتهای بیمه ایجاد می‌کند، زیرا بیشتر خسارتهای این محصول ب‌خصوص از نوع بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، قابل پیش‌بینی و زمانبندی است و شرکتها منابع مالی طولانی‌مدت بدست می‌آورند و می‌توانند در فعالیتهای مورد نظر خود در عرصه‌های مختلف اقتصادی برنامه‌ریزی و مشارکت کنند. بنابراین شرکتهای بیمه همواره به بیمه عمر به عنوان یک محصول ویژه اقتصادی می‌نگرند. اما صنعت بیمه کشور هنوز نتوانسته فروش بیمه عمر خود را در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دهد. اول اینکه بیشتر بیمه‌های فروخته شده شرکتهای بیمه از نوع بیمه‌های اجباری است، دوم این محصولات دارای ریسک بسیار بالایی هستند و اعتمادی به حق‌بیمه‌های بدست آمده از این محصولات وجود ندارد و هرآن ممکن است که شرکتهای بیمه چندین برابر حق بیمه عائدی خود را به بیمه‌گزار پرداخت کنند (مانند بیمه‌های شخص ثالث). سومین مطلب قابل توجه این است که با وجود درصد بسیار پایین فروش بیمه‌های عمر در کشور، به علت افزایش تعداد شرکتهای بیمه‌ای فعال در کشور (این رقم از 4 چهار شرکت دهه شصت به 28 شرکت رسیده است)، رقابت بسیار زیادی بین شرکتها برای جذب مشتریان بالقوه بیمه عمر، درکشور بوجود آمده است.
بیمه عمر با وجود اهمیت بسیار زیادی که دارد، دارای پیچیدگی‌های خاص خود است، هر نماینده بیمه توان فروش این محصول را ندارد، شرکتهای بیمه و نمایندگان بیمه که درصدد فروش بیمه عمر هستند، باید ارتباط موثر و قابل اعتمادی با مشتریان خود ایجاد کنند، فردی که قرار است بیمه عمر خریداری نماید باید برای دهها سال به شرکت بیمه و برند آن اعتماد کند، احساس خوبی از این شرکت و برند آن داشته باشد. قطعا اگر مشتریان نسبت به شرکت بیمه اعتماد و احساس خوشایندی نداشته باشند، بعید است که شرکت یا نماینده او بتواند، آنها را به بیمه‌گزار خود تبدیل کند. در این خلال بحث تبلیغات می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای مورد استفاده شرکتها قرار بگیرد تا بتوانند اعتماد و احساس خوشایند شرکتهای بیمه را نسبت به خود ارتقاء و بهبود ببخشند.
بنابراین، این طرح پژوهشی درصدد آن است که تا چه اندازه شرکتهای بیمه توانسته‌اند با کمک تبلیغات مناسب، ضروری و موثر، اعتماد مشتریان مربوط به بیمه عمر را به شرکتهای خود افزایش و تقویت نمایند؟ تا چه اندازه در راستای توسعه احساس مطلوب به برند، شرکتها توانسته‌اند در امر تبلیغات سرمایه‌‌گذاری نمایند؟ آیا سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای بیمه توانسته‌ است اعتماد و احساس به برند شرکتها را در وضعیت مطلوبی نگه دارد؟ و در نهایت آیا بین میزان تبلیغات شرکتهای بیمه و اعتماد و احساس به برند رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر پژوهش حاضر در صدد آن است که وضعیت تبلیغات شرکتهای بیمه از منظر مشتریان چه وضعیتی دارد؟ آیا این میزان تبلیغات بر اعتماد و احساس به برند مشتریان تاثیر دارد؟ میزان تبلیغات شرکتها بر میزان فروش بیمه عمر به چه میزان تاثیر دارد؟ اعتماد و احساس مشتریان نسبت به شرکتهای بیمه در انتخاب بیمه عمر چقدر موثر بوده ‌است. این سوالات و سوالاتی از این قیبل دغدغه پژوهش حاضر است که این پایان‌نامه به منظور یافتن پاسخ علمی و مستند و مستدل آنها انجام می‌گیرد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:خرید مجدد توسط مشتریان یکی از اهداف مقدماتی بازاریابان است چراکه نگهداری مشتریان نیازمند تلاشهای بازاریابی کمتری از به دست آوردن مشتریان جدید است. سنجش و مورد توجه قرار دادن تعهد به وفادار باقی ماندن بیمهگذاران و رفتار های ناشی از وفاداری بیمه گذاران در شرکت های بیمه کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است.
نقش عمده برند در ایجاد وفاداری، نه تنها برای محصولات فیزیکی بلکه برای خدمات و ترکیبی از محصول– خدمت نیز حائز اهمیت می باشد. یک مفهوم آن این است که وفاداری به برند، نه تنها از بهبود مستمر کیفیت بدست می آید، بلکه از طریق بسیاری فعالیتهای خارجی دیگر مانند تبلیغات، بسته‌بندی، روابط عمومی و بسیاری موارد دیگر حاصل می شود. در برخی از بخشهای بازار وفاداری به برند از طریق احساس نسبت به برند بدست می آید. درحالی که در برخی بخشهای دیگر از طریق اعتماد به برند بدست می‌آید. (kim et al ,2003)
برند، نقش مهمی در موفقیت یک سازمان از طریق ایجاد مزیت رقابتی در سازمان بازی میکند و می‌تواند سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری دهد، بنابراین عملکرد برند به عنوان ابزار سنجش نسبی موفقیت در بازار، مورد توجه قرار می‌گیرد. عملکرد سازمانی وعملکرد برند، دو واژه در هم پیچیدهاند، یعنی درموارد بسیاری به جای یکدیگر به کار می روند که این موضوع، ضعف عمده ای که در این زمینه وجود دارد را به نمایش می گذارد که اهمیت وضرورت انجام تحقیق را بیان می دارد. مدیران، نیازمند این هستند که بدانند عملکرد برند تا چه حد تحت تأثیر وفاداری به برند قرارمیگیرد که این موضوع خود مستلزم دانستن میزان تأثیر احساس به برند واعتماد به برند می باشد(Seggie et al,2004).
امروزه تولید کنندگان و صاحبان بازار با در اختیار گرفتن رسانههای جمعی الکترونیکی و نوشتاری با مشتریان خود، ارتباط مستمر و مستقیم یا غیرمستقیمی را به منظور ارسال پیامهای تاثیرگذار برقرار می‌کنند تا بتوانند از این طریق مفاهیم و نگرشهای او را در زمینههایی چون دستیابی به رفاه، آسایش، خوشبختی، موقعیت اجتماعی و ... دگرگون کنند. این امر با بکارگیری دانش، مهارت و خلاقیت از طریق ابزاری بنام تبلیغات تجاری انجام می‌گیرد. بر همگان بدیهی است که تبلیغات، جایگاهی مهم و نقش تعیین‌کننده در فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده و توجه پژوهشگران هر یک از حوزهها را به خود معطوف کرده است.
در دنیای پر رقابت امروزی برای داشتن یک موقعیت مسلط در بازار، تبلیغات امر مهمی است. این موضوع به ویژه در مورد شرکت های خدماتی، از جمله صنعت بیمه حائز اهمیت است.
در صورتی که شرکتها بتوانند بر اساس تبلیغات مناسب و موثر بر اعتماد و احساس آنها تاثیر داشته باشند، قطعاً از هزینه‌های شرکت کاسته می‌شود، چرا که حفظ مشتریان همیشه کم هزینهتر از بدست آوردن مشتریان جدید است.
بنابراین اگر تحقیق حاضر بتواند بین میزان و نحوه تبلیغات در شرکتهای بیمه، وضعیت اعتماد و احساس به برند مشتریان با میزان فروش بیمه عمر ارتباطی معنادار تایید نماید، می‌توان امیدوار بود که با جهت‌گیری‌ها و نیز سیاستگذاری‌های مناسب در تصمیم‌گیری برای تبلیغات به تقویت اعتماد و احساس شرکتها و نیز افزایش فروش بیمه عمر نایل شد. اعتماد و احساس به برند مطلوب مشتریان ارزش آن را دارد که شرکتها برای حفظ و تقویت آن در موقعیتهای مختلف و به اشکال گوناگون به تبلیغات موثر روی آورند. علیرغم اهمیت موضوع تاکنون تحقیقی در خصوص رابطه و تاثیر بین تبلیغات بیمه، اعتماد و احساس به برند مشتریان با میزان فروش بیمه عمر در شرکتهای بیمه انجام نگرفته است و همین خلا چنین تحقیقاتی، خود بر اهمیت و ضرورت کار بصورت بسیار زیادی می‌افزاید و نگارنده را برای انجام این تحقیق بیشتر تشویق می‌نماید، به امید آنکه با انجام این تحقیق دید روشنگری در خصوص هزینه و سرمایه‌گذاری‌های تبلیغات به شرکتهای بیمه ارائه دهد تا بتوانند در حوزه ایجاد، حفظ، و ارتقاء اعتماد و احساس مطلوب مشتریان به برندشان در راستای افزایش فروش بیمه عمر به عنوان یکی از مهمترین محصولات شرکتهای بیمه، موفق باشند.
1-4- اهداف تحقیق:1-4-1- اهداف اصلی:شناسایی میزان رابطه متغیرهای تبلیغات شرکت‌ها، اعتماد و احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر.
1-4-2 اهداف فرعی تحقیق:شناسایی وضعیت تبلیغات شرکت‌های بیمه.
شناسایی میزان اعتماد به برند شرکتهای بیمه.
شناسایی احساس به برند شرکتهای بیمه.
تعیین رابطه متغیر تبلیغات شرکت‌های بیمه با میزان فروش بیمه عمر شرکت‌های بیمه.
تعیین رابطه متغیر اعتماد به برند با میزان فروش بیمه عمر شرکت‌های بیمه.
تعیین رابطه متغیر احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر شرکت‌های بیمه
1-5- سوالات تحقیق:1-5-1- سوالات اصلی:
متغیرهای تبلیغات شرکت‌ها، اعتماد و احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر به چه میزان رابطه دارند؟
1-5-2- سوالات فرعی تحقیق:تبلیغات شرکت‌های بیمه به چه میزان است؟
اعتماد به برند شرکتهای بیمه به چه میزان است؟
احساس به برند شرکتهای بیمه به چه میزان است؟
متغیر تبلیغات شرکت‌های بیمه با میزان فروش بیمه عمر به چه میزان رابطه دارد؟
متغیر اعتماد به برند با میزان فروش بیمه عمر به چه میزان رابطه دارد؟
متغیر احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر به چه میزان رابطه دارد؟
1-6-فرضیه اصلی:
متغیرهای تبلیغات شرکت‌ها، اعتماد و احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر رابطه معناداری دارند
1-7-فرضیه های فرعی:
متغیر تبلیغات شرکت‌های بیمه با میزان فروش بیمه عمر رابطه معناداری دارند.
متغیر اعتماد به برند با میزان فروش بیمه عمر رابطه معناداری دارند.
متغیر احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر رابطه معناداری دارند.
فرضیاتی که در این تحقیق درصدد راستی‌آزمایی آن هستیم در مدل مفهومی ذیل نیز ارائه شده‌است، این مدل به صورت کامل از یک مطالعه و پژوهش مشخص برگرفته نشده‌است، اما بر اساس تحقیقات مختلفی که در قسمت مبانی نظری تحقیق و ادبیات تحقیق (فصل دوم پایان‌نامه) به صورت مفصل توضیح داده خواهد شد، روابط بین تبلیغات و عملکرد شرکتهای تجاری، تولیدی و خدماتی تا حدود زیادی تایید شده‌است(پترویچی و مارینو ، 2005 و تاکوچی و نیشیو، 2000).
مطالعه یوو و همکاران و السون در خصوص تاثیر تبلیغات بر وفاداری، اعتماد و احساس و رضایتمندی بوده ‌است و بر اساس نتایج این تحقیق تا حدود زیادی می‌توان ادعا کرد که بین تبلیغات شرکتهای بیمه و اعتماد و احساس و نیز فروش بیمه عمر رابطه معناداری متصور بود. دومین مدل بررسی شده، توسط یوو و همکاران اثر هزینه تبلیغات بر وفاداری مشتری به واسطه کیفیت ادراک شده ناشی از افزایش و کاهش در معرض پیام قرار گرفتن را مورد بررسی قرار داد(Hong-Youl Ha, Joby John, Swinder Janda, Siva Muthaly, (2011),).
در این تحقیق فرضیه اساسی این است که بین میزان تبلیغات و اعتماد و احساس برند با میزان فروش رابطه وجود دارد و این تحقیق درصدد شناسایی میزان عملیاتی شدن این مدل مفهومی که ذیلاً ارائه شده‌است، انجام می‌گیرد:
79375114300میزان فروش بیمه عمر
تبلیغات شرکت
اعتماد به برند
احساس به برند
00میزان فروش بیمه عمر
تبلیغات شرکت
اعتماد به برند
احساس به برند

نمودار1-1: مدل مفهومی تحقیق1-8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق:1-8-1- احساس نسبت به برند:
احساس نسبت به برند، به معنای ارزیابی کلی مطلوب یا نامطلوب از برند به وسیله مشتریان می باشد. احساس نسبت به برند به عنوان توانایی برند در دریافت پاسخ احساسی مثبت از متوسط مشتریان می باشد (Matzler ,2008) .
1-8-2-اعتماد به برند:
توافق در زمینه تعریف اعتماد به وسیله تعریفی از مورمان3 ودیگران ایجاد گردیده است: این نویسندگان، اعتماد به برند را به عنوان خواسته متوسط مشتریان برای اعتماد بر توانایی برند درانجام عملکرد مربوط بیان می کنند.
1-8-3-ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت: عبارت است از ارائه یک کالا، پیام، ایده و یاخدمت به صورت غیر شخصی ، توسط یک رسانه مشخص( فرهنگی و محب علی، 1377). تبلیغات ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، روﺷﻬﺎ، اﺑﺰار و فعالیتهایی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺰاﯾﺎ، ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻣﻀﺮات و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺷﯿﺎ، ﮐﺎﻻﻫـﺎ، ﻣﺤـﺼﻮﻻت، ﺧـﺪﻣﺎت، ﺗﺠﺎرت، ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ، اﻓﮑﺎر، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ، رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﺑﻪ دﯾﮕﺮان از راه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه (ﻣﺨﺎﻃﺐ)، ﭘﯿﺎم دﻫﻨﺪه (رﺳﺎﻧﻪ) و ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
4-8-1- بیمه:
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران نموده و یا وجوه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند (دستباز، 1377).
1-8-5-فروش بیمه عمر:
در این تحقیق منظور از فروش بیمه عمر، فروش انواع بیمه عمر توسط کسانی است که بیمه عمر را به مشتریان عرضه نموده‌اند. به عبارت دیگر باید افرادی انتخاب شوند که بیمه عمر را فروخته اند و بعد با تکمیل پرسشنامه تحقیق مشخص شود که میزان اعتماد و احساس به برند این افراد در چه حد و میزانی است، تبلیغات بیمه‌ای در فروش بیمه عمر این افراد تا چه میزان تاثیر دارد.
فصل دوم:
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه:
بر اساس ساختار تحقیقات پژوهشی در علوم رفتاری معمولا مرسوم و معمول است که بخش یا فصل دوم تحقیقات در حوزه علوم رفتاری، به ادبیات نظری و مطالعات صورت گرفته در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه موضوع تحقیق می‌پردازد. بنابراین در این بخش سعی می‌شود که مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه موضوعات مورد نظر از قبیل: تبلیغات شرکت‌های بازرگانی و بیمه، اعتماد و احساس به برند مشتریان به طور عام و در زمینه بیمه به طور خاص و فروش بیمه عمر ارائه ‌شود. در این بخش برای هر موضوع مواردی مانند تاریخچه و پیشینه شکل‌گیری مفهوم آن متغیر، مبانی نظری و همچنین تحقیقات داخلی و خارجی در خصوص عوامل موثر بر این متغیر یا عوامل متاثر از آن را توضیح می‌دهیم.
2-2- تبلیغات اهمیت تبلیغات در رابطه با شکل گیری نگرش‌ها، در زمینه تصمیمگیری خرید و نیز کاهش ریسک‌های مرتبط با تصمیمات خرید در تحقیقات متعددی مورد توجه قرار گرفته است. ویژگی‌های خدمات از جمله ناملموس بودن،‌ تغییر پذیری و تفکیک ناپذیری تولید و مصرف، ‌مشتریان را مجبور می کند تا با استفاده از دیدگاه دیگران هنگام ارزیابی خود،‌ پیش از خرید توجه بیشتری نمایند،‌ چرا که ریسک ادراک شده از خرید خدمات در مقایسه با خرید کالاها بیشتر است. در نتیجه خریداران خدمت در تصمیمگیری خرید خود بیشتر به تبلیغات اعتماد می کنند.
تبلیغات عبارت است از ارائه یک کالا، پیام، ایده و یا خدمت به صورت غیر شخصی، توسط یک رسانه مشخص ( فرهنگی و محب علی، 1377).
تبلیغات یکی از ابزار‌های مهم سازمانی برای فروش است و افراد زیادی را در سازمان‌ها به خود مشغول کرده و مقادیر زیادی از بودجه را به خود اختصاص داده است.
اهداف تبلیغات را می‌توان به صورت زیر برشمرد: (Farbey, 2002)
تبلیغات برای کسب و کارهای تجاری، جهت فروش کالا و خدمات.
تبلیغات برای استخدام.
تبلیغات دولت جهت آگاهی دادن عموم.
تبلیغات برای اعلان‌ها و اخطارهای محلی.
تبلیغات برای کتاب، مسافرت و دوره‌های آموزشی.
تبلیغات برای خدمات مالی یا برای فعالیت‌های تفریحی.
تبلیغات سازمان‌ها جهت اعلام نتایج.
تبلیغات برای کالا‌ها و خدمات درمانی.
تبلیغات اشخاص برای خرید و فروش اجناس شخصی.
تبلیغات افراد سیاسی جهت رای آوردن در انتخابات.
تبلیغات شکلی از ارتباط غیرشخصی است که در ازای پرداخت پول به وسیله یک حامی مالی مشخص با استفاده از رسانه‌های گروهی، برای ترغیب مخاطب یا تاثیر‌گذاری بر او صورت می‌گیرد. بنابراین تبلیغات مشتمل بر شش عنصر است: اول اینکه شکلی از ارتباطات است. ثانیاً این ارتباط چون جمعی می‌باشد یک ارتباط غیرشخصی است، یعنی تبلیغ برای شخص معین ساخته نمی‌شود.
سوم اینکه برای تبلیغ پول پرداخت می‌شود و چهارم حامی مالی آن (تبلیغ‌کننده) مشخص است. پنجم تبلیغ با استفاده از رسانه‌های گروهی فرستاده می‌شود. و آخر اینکه تبلیغ برای ترغیب و تاثیر‌گذاری روی مخاطبان و مصرف‌کنندگان فرستاده می‌شود.
تبلیغ، هر‌گونه ارا‌یه و عرضه ایده‌ها، کالاها یا خدماتی است که یک واحد تبلیغاتی، فرد یا موسسه مشخص انجام می‌دهد و مستلزم پرداخت هزینه می‌باشد (محمدیان، 1385).
تبلیغات می‌تواند جهت ایجاد یک تصویر بلندمدت از محصول یا آغاز یک فروش سریع و کوتاه‌مدت به کار رود. تبلیغات می‌تواند به صورت کارآمد به خریداران که از لحاظ جغرافیایی پخش شده‌اند دسترسی پیدا کند. جدا از نوع تبلیغات انجام شده، تنها تبلیغاتی ممکن است روی فروش تاثیر‌گذار باشد که مصرف‌کنندگان باور داشته باشند، نام تجاری تبلیغ شده ارزش مطلوبی را برای آن‌ها خواهد داشت(Kotler, 2005).
علیرغم هزینه‌های سر‌سام‌آور، هنوز تبلیغات به طور قابل ملاحظه‌ای یک راه کارآمد به علت دسترسی به عامه خریداران است و با در نظر گرفتن تعداد مخاطبان می‌توان نتیجه گرفت که هزینه آن بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد.
محمدیان (1385) پانزده مزیت را برای تبلیغ برشمرده است:
تبلیغات به اشاعه اطلاعات و تعالی فرهنگ عمومی کمک می‌کند.
تبلیغات باعث افزایش فروش، سود، سهم بازار، سرعت گردش سرمایه، اعتبار و حیثیت کالا می‌شود.
تبلیغات حجم داد و ستد را افزایش داده و باعث رونق بازار می‌شود.
تبلیغات باعث تنوع محصول و نوآوری می‌شود.
تبلیغات برخورد کاسب‌کارانه را به برخورد علمی و اقتصادی مبدل می‌کند.
تبلیغات هزینه‌های حمل و نقل و توزیع را کاهش می‌دهد.

(سایت پایان نامه ) - \"”(سایت مرجع مقاله )”\"

تقدیم به پدر و مادر عزیزم

سپاسگزاری

سپاس خدای را که هر چه هست از اوست ومرا یاری نمود تا بتوانم این درجه از درجات علمی را با موفقیت پشت سر گذارم.
اکنون که این پایاننامه به پایان رسیده است، بر خود لازم میدانم که از استاد گرانقدر خانم دکتر مینا جمشیدی که افتخار شاگردی ایشان را داشتم و در تمام مدت این پژوهش همواره راهنما و مشوق اینجانب در اتمام این رساله بودهاند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. راهنماییهای ایشان در به سرانجام رساندن این رساله نقشی چشمگیر در اتمام آن داشته است.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده...................................................................................................................................................................................................1
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه...........................................................................................................................................................................................3
بیان مساله.....................................................................................................................................................................................4
ضرورت تحقیق............................................................................................................................................................................5
اهداف. تحقیق..............................................................................................................................................................................6
سوالات تحقیق.............................................................................................................................................................................7

متن کامل در سایت امید فایل 

فرضیه تحقیق................................................................................................................................................................................7
روش تحقیق.................................................................................................................................................................................7
قلمرو مکانی و زمانی. تحقیق.......................................................................................................................................................8
تعریف واژگان گلیدی..................................................................................................................................................................8
فصل دوم : ادبیات پژوهش
2-1 آمیخته بازاریابی...........................................................................................................................................................................10
2-1-2 بازاریابی رابطه ای و بازاریابی سنتی.......................................................................................................................................17
2-1-3 فعالیت های ترفیعی و تبلیغی.................................................................................................................................................17
2-1-4 هدف گذاری آمیخته ترفیع.....................................................................................................................................................20
2-1-4-1 اهمیت هدف گذاری..........................................................................................................................................................21
2-1-4-2 تحول استراتژی های ترفیع................................................................................................................................................22
2-1-4-3 استراتژی ترفیع و ارتباطات منسجم...................................................................................................................................23
2-1-4-4 تحقیقات بازار و استراتژی ترفیع.......................................................................................................................................24
2-1-4-5 فرآیند هدف گذاری ترفیع.................................................................................................................................................25
2-1-5 هرم آمیخته ترفیع....................................................................................................................................................................28
2-1-6 روابط عمومی(تاریخچه، اصول، مفاهیم و کاربرد).................................................................................................................31
2-1-6-1 تعریف روابط عمومی .......................................................................................................................................................33
2-1-6-2 تاریخچه روابط عمومی......................................................................................................................................................33
2-1-6-3 فرد در روابط عمومی.........................................................................................................................................................36
2-1-6-4 وظایف روابط عمومی........................................................................................................................................................36
2-1-6-5 اصول روابط عمومی..........................................................................................................................................................37
2-1-6-6 ارتباط کاربردی روابط عمومی با وسایل ارتباط جمعی.....................................................................................................39
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-7 پیشبرد فروش.........................................................................................................................................................................39
2-1-7-1 تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش............................................................................................................................40
2-1-8 فروش شخصی.......................................................................................................................................................................41
2-1-9 تبلیغات و آگهی......................................................................................................................................................................43
بخش دوم :مروری بر مطالعات انجام شده.........................................................................................................................................48
2-2-1 تحقیقات داخلی......................................................................................................................................................................48
2-2-2 تحقیقات خارجی...................................................................................................................................................................51
بخش سوم : معرفی شرکت مورد مطالعه (اسنوا)................................................................................................................................52
فصل سوم: روش شناسی یا متدولوژی تحقیق
3-1 مقدمه..........................................................................................................................................................................................57
3-2 روش پژوهش.............................................................................................................................................................................57
3-3 جامعه و نمونه مورد بررسی........................................................................................................................................................58
3-4 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات...............................................................................................................................................59
3-5 روائی و پایائی پرسشنامه خبره....................................................................................................................................................61
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..................................................................................................................................................62
3-6-1 الگوریتم استفاده از ANP.....................................................................................................................................................62
3-6-2 تکنیک دیماتل........................................................................................................................................................................67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
4-1 مقدمه..........................................................................................................................................................................................71
4-2 طراحی مدل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)............................................................................................................................71
4-3 تعیین اولویت بر اساس هدف.....................................................................................................................................................73
4-4 مقایسه زوجی زیر معیار ها.........................................................................................................................................................74
4-4-1 تعیین اولویت زیر معیار های تبلیغات و آگهی.......................................................................................................................75
4-4-2 تعیین اولویت زیر معیارهای پیشبرد فروش............................................................................................................................76
4-4-3 تعیین اولویت زیر معیار های روابط عمومی...........................................................................................................................77
4-4-4 تعیین اولویت زیر معیار های فروش شخصی.........................................................................................................................79
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-5 الگوی روابط بین متغیر ها با تکنیک DEMATEL.......................................................................................................................80
4-6 اولویت نهائی شاخص های مدل با تگنیک ANP............................................................................................................................85
فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه گیری
 مقدمه...................................................................................................................................................................................................90
5-2 خلاصه پژوهش.................................................................................................................................................................................91
5-3 نتایج پژوهش و بحث........................................................................................................................................................................92
5-4 محدودیت های پژوهش....................................................................................................................................................................94
5-4-1 محدودیت های در اختیار محقق...................................................................................................................................................94
5-4-2 محدودیت های خارج از اختیار محقق..........................................................................................................................................95
5-5 مقایسه نتایج تحقیق با مطالعات قبلی.................................................................................................................................................95
5-6 پیشنهادات جانبی...............................................................................................................................................................................96
5-7 پیشنهاداتی برای مدیران شرکت اسنوا................................................................................................................................................97
5-8 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی........................................................................................................................................................98

فهرست جداول
عنوان صفحه
1- جدول ترکیب عناصر بازاریابی و متغیر های اصلی هر Pاز دیدگاه فیلیپ کاتلر................................................................................13
3-1 جدول ارزش گذاری شاخص ها نسبت به هم ، مقیاس 9 درجه ساعتی........................................................................................60
جدول شاخص تصادفی بودن (RI) ؛منبع : الونسو و لاماتا.............................................................................................................67
جدول معیارها و زیر معیارهای مدل و نماد های مورد استفاده.......................................................................................................72
4-2 جدول تعیین اولویت های اصلی بر اساس هدف .........................................................................................................................73
جدول تعیین اولویت زیر معیارهای تبلیغات و آگهی ....................................................................................................................75
جدول تعیین اولویت زیر معیارهای پیشبرد فروش ........................................................................................................................76
جدول تعیین اولویت زیر معیارهای فروش شخصی.......................................................................................................................78
جدول ماتریس ارتباط مستقیم : M.................................................................................................................................................79
جدول ماتریس نرمال شده (N)......................................................................................................................................................80
جدول ماتریس ارتباط کامل (T).....................................................................................................................................................81
جدول الگوی روابط معنی دار زیر معیارها.....................................................................................................................................82
جدول تعیین اولویت زیر معیارهای روابط عمومی...................................................................................................................83
جدول سوپر ماتریس اولیه (ناموزون) برونداد نرم افزار سوپر دسیژن.......................................................................................84
جدول سوپر ماتریس اولیه(ناموزون)برونداد نرم افزار سوپر دسیژن.........................................................................................86
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 نمودار ANP اولویت شاخص ها در نرم افزار سوپر دسیژن ........................................................................................72
نمودار 4-2 برونداد نرم افزار سوپر دسیژن برای معیار های اصلی....................................................................................................74
نمودار 4-3 نمایش گرافیکی اولویت زیر معیار های تبلیغات و آگهی................................................................................................75
نمودار 4-4 نمایش گرافیکی اولویت زیر معیار های پیشبرد فروش..................................................................................................77
نمودار 4-5 نمایش گرافیکی اولویت زیر معیار های روابط عمومی..................................................................................................78
نمودار 4-6 نمایش گرافیگی اولویت زیر معیار های فرو.ش شخصی...............................................................................................79
نمودار 4-7 اولویت نهائی زیر معیارهای تحقیق.................................................................................................................................88
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1 گام های مختلف در مدل تاثیر ارتباطات ترفیع........................................................................................................................28
شکل2 هرم اثرات ارتباطات................................................................................................................................................................29
شکل3-2 مدل مفهومی تحقیق با رویکرد AHP و ANP................................................................................................................63
شکل3-3 ساختار سوپر ماتریس اولیه (ناموزون)................................................................................................................................64
چکیده:

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار آمیخته ترفیع درفروش صنایع لوازم خانگی بوده است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است، و جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشکیل می‌دهند. پرسشنامه بین تعداد 50 نفر از کارشناسان توزیع گشت. برای جمع آوری دادههای پژوهش از مصاحبه و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه خبره جهت اولویت‌بندی معیارهای اصلی انتخاب و روش انجام پروژه با استفاده از تکنیک‌های مبتنی بر مقایسه زوجی مورد استفاده یعنی ANP می باشد در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که معیار پیشبرد فروش در اولویت اول معیار های اصلی قرار گرفت و معیار های روابط عمومی، تبلیغات و آگهی و فروش شخصی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند . در اولویت بندی زیر معیار ها که بصورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفتند نیز برای معیار تبلیغات و آگهی زیر معیارتلویزیون در اولویت اول ، برای معیار پیشبرد فروش زیر معیار شرکت در نمایشگاهها در اولویت اول ، برای معیار روابط عمومی زیر معیار نشر مقالات علمی در اولویت اول و برای معیار فروش شخصی زیر معیار فروش حضوری در اولویت اول قرار گرفتند. در گام بعدی برای انعکاس ارتباطات متقابل میان زیر معیار ها از تکنیک دیمتل استفاده شد که بر اساس نتایج بدست آمده زیر معیار نشر مقالات علمی از بیشترین تاثیر گذاری و تاثیر پذیری برخورداربود.
.

فصل اول کلیات تحقیق۱-۱- مقدمه موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید،بهبود توزیع ،حضور موفقیت آمیز در بازارهای بین المللی ایجاب می کند که ادبیات بازاریابی مورد توجه خاص قرار گیرد. تاآن چه مورد نیاز پژوهشگران ،کارشناسان ،مدیران و کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید وتوزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد.
بر مدیران واستراتژیست های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود ،عملیات سازمانی را با هدف گیری به سمت بازارهای دور ونزدیک وپیش بینی سطح فروش ،سهم بازار و درآمد معین برای دوره های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش هاو رویکرد های علمی بازاریابی میسر است.
فعالیت اقتصادی کشور ایران باید به شناخت فرصت های موجود پرداخته و با استفاده از مزیتها وقابلیت ها،با اتخاذ واجرای استراتژیهای مناسب و توسعه صادرات ورهایی از خام فروشی وفله فروشی، ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر در داخل و بازرگانی خارجی را امکان پذیرنمایند.
در این فصل کلیات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسی قرار میگیرد به این ترتیب که در ابتدا به شرح و بیان مسئله پژوهشی پرداخته می‌شود تا مبانی لازم جهت توجیه چرایی انجام پژوهش حاضر فراهم آید. در ادامه اهداف پژوهش بیان می‌شود. سپس قلمرو پژوهش به لحاظ زمانی و مکانی معین می‌شود و روش مورد استفاده در پژوهش حاضر به اختصار توضیح داده می‌شود. در نهایت نیز به تعریف کاربردی واژه‌های پژوهش پرداخته می‌شود تا مطالعه پژوهش حاضر به صورتی ساده و قابل فهم میسر شود.
1-2- بیان مساله در یک بازار پویا کوشش دستگاه‌های بازاریابی بیشتر متوجه تأثیرگذاری روی مصرف کنندگان و خریداران است تا ایجاد تقاضای جدید. وقتی یک محصول جدید به بازار عرضه می‌گردد، بازاریابی وارد عمل می‌شود و با استفاده از ابزارهای ترفیعی، مصرف کننده را ترغیب به خرید محصول جدید می‌نماید. ترفیع یکی از عناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن سازمان با مصرف کننده ارتباط برقرار می‌کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق می‌کند(کاتلر، 1991).
اهداف بازاریابی، غالباً در نتایجی مشخص همانند حجم فروش، سهم بازار، سود، یا برگشت سرمایه تعریف می‌شود. اهداف بازاریابی مناسب و دقیق غالباً قابل کمی شدن (مثلاً افزایش 10 درصد فروش محصول X در بخش مصرف‌کنندگان بازار در ماه 12 آینده) واقع‌گرایانه و قابل دستیابی هستند. مثلاً، بعضی از سازمان‌ها در جست‌وجوی توسعه توزیع و فروش محصولات خود در بخش‌های مختلف بازار هستند و یا بعضی از شرکت‌ها می‌خواهند حجم فروش محصولاتشان را به مشتریان فعلی خود افزایش دهند. از آنجا که ترفیع، جزئی از ابزار آمیخته بازاریابی است، مدیران ارتباطات بازاریابی شرکت باید برنامه بازاریابی شرکت را مرور کرده و دریابند که شرکت، طی برنامه بازاریابی خود می‌خواهد به چه چیزی دست یابد. مدیران باید از توانایی تبدیل و تفسیر اهداف بازاریابی شرکت به اهداف ارتباطات و اهداف ترفیعی ویژه برخوردار باشند.
یکی از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی، تعیین مؤثرترین ترکیب ترفیع است. از نظر تأثیر، روش‌های ترفیعی با یکدیگر تفاوت دارند. هر کدام از روش‌های ترفیع ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که عامل تعیین کننده در انتخاب هر یک محسوب می‌گردد. (لینسن، 1993) یک سازمان باید ابزارهای ارتباطی را آگاهانه و با دقت به نحوی با یکدیگر ترکیب کند تا بتواند ترکیب موزونی از عناصر ترفیعی به وجود آورد؛ ترکیبی که نیل به اهداف ارتباطی و بازاریابی را ممکن سازد. (هیل، همکاران، 2001).
انتخاب روش‌های مناسب ارتباطی با توجه به موقعیت مخاطبان در بازار هدف صورت می‌گیرد. خرید، نتیجه یک فرایند طولانی تصمیم گیری مصرف کننده است. برقرار کننده یک ارتباط بازاریابی باید بداند مخاطبان هدف او اکنون در چه موقعیتی قرار دارند و او می‌خواهد آن‌ها را به کجا منتقل کند.
از طرفی از آنجایی که در تئوری های متداول اقتصادی، صنایع لوازم خانگی و شاخه های وابسته به آن، نقش مهمی را در توسعه کمی و کیفی زیر ساخت های صنعتی ایفا می نماید ، صنعت مزبور به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.
با توجه به اینکه بازاریابی لوازم خانگی در مقایسه با محصولات دیگر پیچیدگی‌ها و مشکلات بیشتری دارد مطالعه حاضر با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره به دنبال پاسخ به این سؤال است که برای ایجاد نگرش صحیح درمدیران مربوط، نسبت به مساله‌ی بازاریابی لوازم خانگی از کدام یک از روش‌های ترفیعی باید استفاده کرد؟ به عبارت دیگر آمیخته ترفیع مناسب فروش برای صنایع لوازم خانگی کدام است؟
با توجه به مطالب پیش گفته هدف کلی این تحقیق بررسی روش های ترفیع و تعیین موثرترین روش ترفیع است. شناخت این روش ها مدیران و برنامه ریزان را در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری های بازاریابی به طور موثر و اثر بخش هدایت می نماید.
1-3- ضرورت تحقیق مؤسسات امروزی بدون ارتباط با مشتری و اطلاع از نظر و طرز تلقی آن‌ها از عملکرد خود قادر به ادامه حیات نخواهند بود. این مؤسسات باید درباره تعیین و تقسیم یک بازار و تولید محصولات و خدماتی که نیاز قسمت‌هایی از بازار را برآورد می‌کنند که به عنوان هدف انتخاب شده‌اند، شناخت لازم را کسب کنند. این مؤسسات باید برای هر چه جذاب‌تر کردن قیمت فروش، شیوه های قیمت گذاری را به خوبی بدانند. آن‌ها همچنین با انتخاب کانال‌های درست توزیع، سعی خواهند کرد محصولات خود را در دسترس مشتریان قرار دهند. انجام تبلیغات و پیشبرد کالاها، به نحوی که مشتریان اطلاعات لازم را در مورد این کالاها به دست آورند و خواستار این کالاها شوند، زمینه های دیگری است که این واحدها باید درباره آن‌ها آگاه باشند.
(اطلاع از چهار پی) (فلیپ کاتلر ، گری آرمسترانگ،26:1377).
از طرفی ازمهمترین معضلات اقتصادی کشور، وابسته بودن درآمد کشور به نفت و صادرات بسیار کم کالاهای غیر نفتی است. از آنجا که صنایع لوازم خانگی دارای پتانسیل بالایی است می‌توان امید داشت که رشد و تقویت این صنعت علاوه بر کمک کردن به بالا بردن سطح اشتغال و رونق گرفتن بازارهای داخلی درنهایت می‌تواند کارآمدی بیشتری در رقابت در سطح جهانی از خود نشان دهد و به عنوان یک کالای غیر نفتی سهم بیشتری در صادرات کشور ایفا کند. برای رسیدن به این مهم باید به نقش بازاریابی توجه داشت. چرا که به دلیل نقش اساسی بازاریابی نمی‌توان به آن همچون وظیفه و کاری جداگانه نگریست. تمام مسایل از نقطه نظر حاصل نهایی عملکرد بازاریابی، یعنی دیدگاه مشتری، مورد قضاوت قرار می‌گیرد. موفقیت نه توسط تولید کننده، بلکه توسط مشتری تعیین می‌شود.
همچنین در ادبیات نوین مدیریت هریک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی ، سازمان دهی و کنترل و ... جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند در این میان تصمیم گیری راجع به عناصر آمیخته ترفیع و همچنین تعیین اولویت نسبی هر کدام شالوده ی سیستم بازاریابی را شکل می دهد چرا که در آن علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف باید اهداف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز مد نظر قرار گیرد.
در واقع رتبه بندی عناصر آمیخته ترفیع موثر بر صنایع لوازم خانگی می‌تواند به مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان کمک کند تا نقطه نظرات مشتری را در یابند و آن‌ها را در اهداف و استراتژی‌های سازمان خود بگنجانند و در نهایت بتوانند در بازار به سهم بیشتری برسند، سود آوری سازمانشان را بالا ببرند و یا حتی جلوی شکست سازمان خود را بگیرد.
1-4- اهداف تحقیقهر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی و پیاده سازی می‌شود. اهداف هر تحقیق می‌تواند به دو صورت اصلی و فرعی مطرح شود. هدف اصلی به صورت مستقیم از مسئله تحقیق مشتق می‌شود و اهداف فرعی تحقیق نیز در واقع بر کار بردهای نتایج پژوهش اشاره دارند.
هدف اصلی تحقیق:
شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار آمیخته ترفیع درفروش صنایع لوازم خانگی
اهداف فرعی:
شناسایی و رتبه بندی عوامل تبلیغات و آگهی‌ها در فروش صنایع لوازم خانگی
شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشبرد فروش درفروش صنایع لوازم خانگی
شناسایی و رتبه بندی عوامل روابط عمومی درفروش صنایع لوازم خانگی
شناسایی و رتبه بندی عوامل فروش شخصی درفروش صنایع لوازم خانگی
1-5- سوالات تحقیقسوال اصلی تحقیق
آیا عوامل آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم خانگی به یک اندازه تاثیر گذار هستند؟
سوالات فرعی تحقیق:
آیا عوامل تبلیغات و آگهی ها در فروش صنایع لوازم خانگی به یک اندازه تاثیر گذار هستند؟
آیا عوامل پیشبرد فروش در فروش صنایع لوازم خانگی به یک اندازه تاثیر گذار هستند؟
آیا عوامل روابط عمومی در فروش صنایع لوازم خانگی به یک اندازه تاثیر گذار هستند؟
آیا عوامل فروش شخصی در فروش صنایع لوازم خانگی به یک اندازه تاثیر گذار هستند؟
1-6-فرضیه تحقیق: تحقیق حاضر از نوع تبیینی بوده لذا ذکر سوالات تحقیق مکفی می باشد.
1-7- روش تحقیق تحقیق حاضربا توجه به اینکه در مورد شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار آمیخته ترفیع درفروش صنایع لوازم خانگی می باشد از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است. بعلاوه چون در این تحقیق هم از روش‌های کتابخانه‌ای برای گردآوری ادبیات پژوهش استفاده شده است و هم مبتنی بر روش‌های پرسشنامه‌ای است بنابراین یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
1-8- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
الف: قلمرو موضوعی: این مطالعه در زمینه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم خانگی طبقه‌بندی می‌شود.
ب: قلمرو مکانی تحقیق: تحقیق حاضر در شرکت اسنوا صورت گرفته است.
ج: قلمرو زمانی تحقیق: تحقیق حاضر از بهمن 1392 آغاز و تا شهریور 1393 ادامه یافت. پرسشنامه در خرداد ماه سال 93 توزیع گردید.
1-9- تعریف واژگان کلیدیآمیخته ترفیع : یکی از چهار آمیخته بازاریابی است که شامل مجموعه ای از تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش حضوری، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم است. هدف اصلی آمیخته ترفیع عبارت است از تغییر محل و شکل منحنی‌های تقاضا و درآمد برای محصولات سازمان (اسماعیل‌پور ، غفاری آشتیانی، 1382).
تبلیغات : عبارت است از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمت در مقابل دریافت مابه‌ازا برای مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده‌اند (روستا و همکاران، 1387).
پیشبرد فروش : از مجموعه‌ای از ابزارهای محرک متنوع و مختلف و اغلب کوتاه مدت تشکیل می‌شوند که برای تحریک مصرف‌کنندگان یا بخش تجاری به خریدسریع‌تر کالاها یا خدمات به کار گرفته می‌شوند(سند هازن، 1384).
فروش حضوری : معرفی شفاهی است به صورت مذاکره حضوری با یک یا چند خریدار احتمالی به قصد فروش. در این مورد باید در مورد اهداف فروش شخصی تصمیم گیری شود (روستا و همکاران، 1387)
روابط عمومی : شامل برنامه‌های متنوعی است که برای پیشبرد و یا حمایت از تصویر ذهنی شرکت یا تک تک محصولات تولیدی آن طراحی می‌شوند (سند هازن، 1384).
فصل دومادبیات پژوهش
مقدمه
در محیط‌های سرشار از رقابت بازارهای کنونی نیاز به مدیریت کارآمد ابزارهای آمیخته بازاریابی اهمیت بیشتری یافته است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای آمیخته بازاریابی، ترفیع است که می‌توان آن‌را حلقه ارتباط با مشتری دانست. انواع متنوع ترفیع در صنایع مختلف به ویژه در بخش خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمیخته ترفیع خود شامل بازاریابی مستقیم، روابط عمومی، تبلیغات و پیشبرد فروش می‌باشد. ابزارهای مختلف آمیخته ترفیع مانند پیشبرد فروش، توانایی جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان وفادار را دارد. اهمیت مشتریان وفادار در بازارهای رقابتی کنونی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
به دلیل رقابت بین تولید کنندگان داخلی و خارجی به خصوص در زمینه صنایع لوازم خانگی، توجه به طراحی کارآمد آمیخته ترفیع و اجزای آن در جهت جلب و حفظ وفاداری مشتریان ضروری می‌باشد. در این راستا بررسی متغیرهای ترفیع یعنی بازاریابی مستقیم، روابط عمومی، تبلیغات و پیشبرد فروش در جذب مشتری و جلب وفاداری آن‌ها ضروری است.
این فصل مشتمل بر سه بخش می‌باشد. در بخش اول تعاریف و مبانی تئوریک مربوط به آمیخته بازاریابی و ترفیع بیان می‌گردد و شناسائی عناصر مختلف آمیخته ترفیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم پیشینه پژوهش به تفکیک پژوهش‌های داخلی و خارجی ارائه می‌گردد. در نهایت در بخش سوم به معرفی شرکت مورد مطالعه (اسنوا) پرداخته می‌شود.
2-1- آمیخته بازاریابی در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها به منظور بقای خود نیاز به استفاده از فنون بازاریابی و نیز تحقیقات تخصصی بازاریابی دارند. بررسی‌ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکت‌ها از ناتوانی آن‌ها در بهره گیری از فنون بازاریابی نشأت می‌گیرد. این شرکت‌ها تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده می‌گرفتند و به جای روی آوردن به بازاریابی پیشرفته، به فروش می‌پرداختند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتریان ترجیح می‌دادند. بازاریابی در عین حال یک جنگ است منتهی نه جنگ با اسلحه و یا تفنگ بلکه چنانکه آلبرت امری در این رابطه می‌گوید: "بازاریابی یک جنگ متمدنانه است که در اغلب این نبردها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی موفق می‌شوند که از کلمات، ایده‌ها و نظم فکری مطلوب‌تری استفاده می‌نمایند، به عبارت دیگر دارای مدیریت بازاریابی به روز و منسجمی باشند تا بتوانند در مبارزه با صحنه های رقابت گام بردارند (کنستانتین، 2012).
در این رابطه کاتلر اعتقاد دارد که اکثر شرکت‌ها توجه زیادی به کاهش هزینه می‌کنند در حالی که عدم صرف هزینه های بازاریابی، هزینه های بیشتری را ایجاد می‌کند (کاتلر، 1379). مدیریت بازاریابی یکی از بخش‌های مدیریت کلان سازمان است که با نگرش سیستمی به اجزای سازمان، روابط بین آن‌ها، نحوه تأثیر گذاری بر یکدیگر و ارتباط داخلی آن‌ها به صورت یک نظام یکپارچه و جامع، عوامل مؤثر را مورد بررسی قرار داده و مورد تحلیل قرار می‌دهد. به عبارت ساده تر در این فرآیند با انجام " تحقیقات بازاریابی" مطالعه و بررسی دقیق بر روی عوامل درونی و بیرونی سازمان و محصول مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین با بررسی و تحلیل عوامل درون سازمانی و مرتبط با محصول، از جنبه های گوناگون مدیریتی، مالی، کیفی محصول و بازاریابی که تأثیر گذار و تعیین کننده می‌باشند، تلاش می‌گردد تا مقایسه ای مناسب بین این عوامل صورت گرفته و بالطبع مناسب‌ترین استراتژی‌ها و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گرفته و در راستای پیشبرد اهداف سازمان پیشنهاد گردد.
بازاریابی یعنی جستجو برای یافتن مناسب‌ترین بازار و بخش‌هایی که سازمان می‌تواند در آنجا به صورت مفیدتر و مؤثرتر حضور یابد و پاسخگوی نیازها و خواسته‌های مردم باشد. به عبارت دیگر بازاریابی تلاش آگاهانه است برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد نوعی تخصیص در بازار (روستا و همکاران، 1390). بازاریابی عبارت است از فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته‌ها از طریق فرایند مبادله (کاتلر ، آرمسترانگ،1390). بازاریابی به مجموعه ای از فعالیت‌های بازرگانی گفته می‌شود که جریان کالاها یا خدمات را از تولید تا مصرف کننده نهایی هدایت می‌کند.
بازاریابی علم جوانی است که سابقه پیدایش آن از قرن بیستم میلادی است (مهرانی ، حسینی کیا، 1391). یک بازاریاب بدون داشتن درک صحیح از اینکه مشتری چه کسی است؟ چرا، چه وقت، کجا و چگونه خرید کند؟ به خطا می‌رود و ویژگی‌هایی که به واسطه آن گروهی از مشتریان ارزش را درک می‌کنند ممکن است از نظر گروهی دیگر از مشتریان، اصلاً مهم نباشد (موریس، 2011). امروزه شرکت‌ها در تلاشند تا با استعانت از دو عامل " رضایتمندی مشتری" و " فروش و سودآوری بیشتر" با تکیه بر تحقیقات بازار و درک نیازهای مشتری در دنیای مملو از رقابت کنونی به حیات خود ادامه دهند. در این راستا یکی از راه‌های نائل آمدن به اهداف فوق بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم آمیخته بازاریابی در هر کسب و کاری می‌باشد (علی میرزایی، 13 ش 91).
عناصر آمیخته بازاریابی مجموعه های از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل است که شرکت آن‌ها را برای نیل به اهداف بازاریابی در بازار هدف و برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ترکیب می‌کند. این ترکیب شامل هر نوع اقدامی است که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تأثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد. معمولاً این عناصر را تحت عنوان (4p) می‌شناسند که عبارتند از محصول، قیمت، توزیع و ترفیع.
مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه 1950 به وسیله نیل بوردن معرفی شد و به 4p معروف گشت. آمیخته بازاریابی بر مدل‌ها و روش‌های سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون در کنار سایر روش‌های سیستمی و نیز تئوری پارامتر که توسط دانشگاه کپنهاگ در اروپا توسعه یافت، غلبه کرد و روش‌های جدید مانند دیدگاه محصولی، دیدگاه وظیفه ای و دیدگاه جغرافیایی نیز با چنین سرنوشتی مواجه شدند. تنها تعداد کمی از این مدل‌ها توانسته‌اند بقای خود را در مقابل 4p حفظ کنند (گرانروس، 2009). آمیخته بازار عبارت است از مجموعه ای از ابزارهای مداخله در بازار که به صورت وابسته به هم عمل می‌کنند؛ به طوری که تأثیر لازم یا مورد نظر را در بازار می‌گذارند (محب علی، 1391).
آمیخته بازاریابی نمایان گر فعالیت‌های اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند (دلوین، 2007). برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می‌شود. این‌ها مهم‌ترین نوع بخش‌هایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آن‌ها تخصیص می‌دهند (گلد اسمیت، 2009).
جدول 1 ترکیب عناصر بازار یابی و متغیرهای اصلی هر p از دیدگاه فیلیپ کاتلرمحصول(کالا) قیمت فروش تبلیغات پیشبردی مکان عرضه
تنوع کالا لیست قیمت تخفیفات پیشبرد فروش کانال‌های توزیع
کیفیت تخفیفات تخفیفات رسانه ای جور بودن
طرح تخفیفات فوق العاده کارکنان فروش نقاط عرضه
ویژگی‌ها زمان پرداخت روابط عمومی موجودی جنسی
نامه تجاری شرایط اعتبار بازاریابی مستقیم حمل و نقل
بسته بندی      
اندازه      
خدمات      
تضمین‌ها      
مرجوعی‌ها      
آمیزه بازاریابی، عناصر بازاریابی، ترکیب بازاریابی، ابزارهای بازاریابی و تاکتیک‌های بازاریابی، همگی واژه‌هایی هستند که برای ترجمه آمیخته بازاریابی به کار رفته‌اند . منظور از آمیزه، آمیخته یا ترکیب این است که بین این اجزاء می‌بایست یک نگرش سیستمی و هماهنگ برقرار باشد تا بتوانند در تأثیر گذاری و متقاعدسازی مشتریان مؤثر باشند . به عبارتی، محصول مناسب با قیمت مناسب از نظر مشتریان با توزیع مناسب و به‌کارگیری شیوه های ارتباطی مناسب همگی با هم عمل می‌کنند و اگر هر یک از این اجزا ناهماهنگ با سایرین باشد ، نتیجه آن کاهش اثر بخشی و کارایی مجموعه بوده و شرکت را از دستیابی به اهداف باز می‌دارند. اما منظور از تاکتیک یا ابزار آن است که وسیله و ابزار شرکت‌ها برای جنگیدن در بازار و توفیق بیشتر نسبت به رقبا همین عوامل هستند (رنجبریان، 1389).
در آمیخته بازار یابی یک محصول عبارت است از چیزی که برای توجه، خرید، بکار گرفتن یا مصرف آن به بازار عرضه می‌شود که ممکن است نیاز یا میلی را ارضاء نماید. محصول می‌تواند شامل یک شیء فیزیکی، خدمت، مکان، سازمان و حتی یک ایده یا فکر باشد مهم‌ترین عامل در انتخاب یک کالا شناخت مشتری نسبت به کالا است. حتی توزیع کنندگان و عوامل پخش نیز باید نسبت به کالایی که روی آن کار می‌کنند شناخت دقیق و تخصصی پیدا کنند تا بتوانند در هنگام لزوم با تکیه به اطلاعات خود، کالا را به فروش برسانند یا از آن در برابر کالای مشابه دفاع نمایند. برای شناخت یک کالا تنها آگاهی از خواص فیزیکی، شیمیایی یا کاربرد آن کافی نیست، بلکه بسیاری از اطلاعات دیگر باید مورد استناد قرار گیرد. برخی از ویژگی‌های کالا که مهم‌ترین آن‌ها شامل قیمت رقابتی، نام کالا، نام تولید کننده، کیفیت کالا، کالای جانشین، کالای مشابه با رقیب، شکل، طرح، رنگ و بسته بندی، تسهیلات خرید، زمان تحویل، خدمات حمل و نقل، تضمین مرغوبیت کالا، خدمات بعد از فروش و اندازه کالا می‌باشد، نمونه ای از اطلاعاتی هستند که باید برای شناخت یک کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد (بلوریان تهرانی، 1390).