قلبی

now browsing by tag

 
 

(سایت دانلود ریسرچ ) - موضوع ریسرچ

شکل 1-1 : یک سیکل از سیگنال ECG
پتانسیل عمل عضله قلبفرآیند انقباض هماهنگ بخش‌های مختلف قلب توسط پتانسیل عمل در سلول‌های موجود در بافت قلب انجام می‌گیرد. در ادامه مراحل مختلف پتانسیل عمل در یک سلول قلبی جهت ایجاد انقباض ماهیچه قلب بررسی می‌گردد[8].
مرحله استراحت : پیش از وقوع پتانسیل عمل، مرحله استراحت بر غشا حاکم است. در این مرحله گفته می‌شود که غشا پلاریزه یا قطبی است. زیرا پتانسیل آن 90- میلی‌ولت است.
مرحله دپلاریزاسیون :در این مرحله غشا ناگهان نسبت به یون سدیم نفوذپذیر می‌شود و اجازه می‌دهد تا تعداد بی‌شماری یون مثبت سدیم به درون آکسون جاری شود. حالت طبیعی پلاریزه با پتانسیل 90- میلی‌ولت از بین می‌رود و پتانسیل به سرعت در جهت مثبت بالا می‌رود. به‌این حالت دپلاریزاسیون می‌گویند.
مرحله رپلاریزاسیون : در چند ده‌هزارم ثانیه بعد از اینکه غشا به شدت نسبت به سدیم نفوذپذیر گردید،‌کانال‌های سدیم شروع به بسته شدن می‌کنند و کانال‌های پتاسیمی به میزان بیشتری نسبت به حالت طبیعی بازمی‌گردند. سپس انتشار سریع یون‌های پتاسیم به خارج، مجددا پتانسیل غشا را به حالت منفی زمان استراحت می‌رساند؛ به‌این حالت رپلاریزاسیون غشا می‌گویند.
موج P :انتشار پتانسیل تحریک از طریق دهلیز، باعث انقباض دهلیز میشود )دپلاریزاسیون( و موج P را تولید می‌کند. دامنه موج P به طور نرمال کم است.
منحنی QRS :منحنی QRS مربوط به دوره زمانی انقباض یا دپلاریزاسیون بطنی است. سیگنال رپلاریزاسیون دهلیزی مغلوب سیگنال بسیار بزرگتر بطنی می شود. این سیگنال حاصل دپلاریزاسیون بطنی است. منحنی QRS به دلیل حجم بافت بطنی که درگیر است سیگنال بسیار بزرگتری نسبت به موج P است.
موج T :موج T نتیجه انبساط یا رپلاریزاسیون بطن‌ها است و دارای طول زمانی بیشتری نسبت به منحنی QRS است، زیرا رپلاریزاسیون بطنی بسیار آهسته تر از دپلاریزاسیون اتفاق می‌افتد.
قطعه ST :بخش ST زمان بین دپلاریزاسیون و رپلاریزاسیون بطنی را نشان میدهد. بخش ST از پایان کمپلکس QRS شروع می‌شود و در آغاز موج T پایان مییابد. در حالت نرمال، بخش ST به‌اندازه 0.12 ثانیه یا کمتر است.
بازه QT:بازه QT از آغاز موج (Qi) Q شروع می‌شود و در نقطه پایان موج (Ti) Tتمام می‌شود، که نشان دهنده طول زمان سیکل دپلاریزاسیون یا رپلاریزاسیون است. اندازه نرمال زمانی بازه QTحدود 0.38 ثانیه است، و اندازه ‌آن در مردان و زنان و در سنین مختلف، متفاوت است. به عنوان یک قانون کلی، فاصله زمانی QT باید حدود 0.40 درصد فاصله زمانی R-R اندازه‌گیری شده باشد.
بیماریهای ضربان قلب :از تحلیل تغییرات ایجاد شده درشکل سیگنال نرمال الکتروکاردیوگرام می‌توان برای تشخیص بسیاری از انواع آریتمی و بیماری‌های قلبی استفاده شود. سیگنال الکتروکاردیوگرام می‌تواند به بخش‌ها و فواصل زمانی گوناگون تقسیم شود که با تعیین محدوده برای این بخش‌ها، ضربان‌های غیر نرمال تشخیص داده شوند. سیگنالهای ECG با توجه به شکل آنها و نوع آریتمی‌ها به گروه‌های مختلف تقسیم می شوند. انواع ضربان‌های قلبی با توجه به پایگاه داده MIT-BIH در جدول 1-1 نشان داده شده‌اند]6[.
Beat type Label
Normal beat N
Left bundle branch block L
Right bundle branch block R
Atrial premature beat A
Abberated atrial premature beat A
Nodal(junctional) premature beat J
Supraventricular premature beat S
Ventricular premature beat V
Fusion of ventricular and normal beat F
Ventricular flutter beat b or I
Nodal(junctional) escape beat J
Ventricular escape beat E
Fusion of paced and normal beat F
جدول 1-1 : ضربان های قلبی
در این تحقیق به طبقه‌بندی شش شکل مختلف سیگنال ECG که دارای بیشترین اهمیت هستند، پرداخته شده است. این ضربان‌ها عبارتند از:
نرمال (N)، بلوک شاخه دسته ای چپ (L یا LBBB)، بلوک شاخه دسته‌ای راست (R یا RBBB) و انقباض زودرس بطنی (V یا PVC) و ضربان زودرس دهلیزی (A) و تپش قلب (Pace beat).
بلوک شاخه دسته‌ای چپ (LBBB) و بلوک شاخه دسته‌ای راست (RBBB):
دسته‌ای از آریتمی‌ها مربوط به نارسایی‌های دسته‌ای هادی مختلف می باشند (بلوک شاخه دسته‌ای راست و بلوک شاخه دسته‌ای چپ). بلوکهای شاخه دسته‌ای (BBB) در اثر تأخیر در هدایت یکی از بخش‌های چپ (LBBB) یا راست (RBBB) سیستم هدایت بطنی رخ می‌دهد. به دلیل اینکه سیگنال در یکی از نیمه‌های بطن تأخیر یافته است، شکل QRS پهنتر می‌شود و گاهی نیز فرورفته می‌شود. این انسدادها معمولاً تاثیر بسیار کمی در عملکرد و کارآیی پمپاژ دارند و اما می‌توانند تغییر قابل ملاحظه‌ای در مسیر بردار قلبی و در نتیجه در شکل ظاهری ECG به وجود آورند. به همین دلیل این ضربان‌های قلبی غیر نرمال می‌توانند تغییرات دیگر ECG را که مشخص کننده بیماری‌ها (مثلا ایسکمی) می‌باشند را بپوشانند. در برخی موارد، این ناهنجاری‌های رسانش(LBBB و RBBB) نشانگر برخی از دیگر آسیب‌های بسیار مهم پنهان می باشند. برای نمونه، انسداد رگ های ریوی می‌تواند موجب یک بلوک شاخه دسته‌ای راست جدید و ایسکمی حاد پیشین می‌تواند موجب یک بلوک شاخه دسته‌ای چپ جدید شود. معمولاً هیچ درمانی برای بلوک شاخه دسته‌ای انجام نمی‌شود.
انقباض زودرس دهلیزی یا اکستراسیستول (APC):
گاهی اوقات ممکن است یک ریتم به وسیله ایمپالس‌هایی‌که از خارج گره سینوسی– دهلیزی‌SA سرچشمه گرفته باشند، متوقف شود. این ایمپالس‌ها قبل از اینکه یک دشارژ SA نرمال رخ دهد، اتفاق می‌افتند و در سراسر قلب انتشار پیدا می‌کنند، اگر میوکاردیوم (ماهیچه قلب) مقاوم نباشد، سبب می‌شوند تا به صورت زودرس منقبض شود. اکستراسیستول‌ها ممکن است از بالا (بالابطنی) یا از پایین (بطنی) گره دهلیزی بطنی سرچشمه بگیرند. اکستراسیستول‌ها ممکن است به صورت تکی یا در ردیف‌های کوتاه یا بلند اتفاق بیافتند.
انقباض زودرس بطنی(PVC):
ضربان‌های PVC یک شکل بسیار رایج از آریتمی‌ها می‌باشند. آنها یک شکل ضربان‌های قلبی غیر معمولی هستند که در آنها بطن به طور زودرس انقباض پیدا می‌کند. در طول یکPVC ، بطن قبل از اینکه دشارژ الکتریکی نرمال از گره SA فرا برسد، از نظر الکتریکی زودتر دشارژ شده و منقبض می‌گردد. این دشارژهای زودرس به دلیل تحریک‌پذیری الکتریکی عضله های قلبی بطن‌ها هستند. بعد از PVC سیستم الکتریکی قلب فوراً به حالت اولیه باز می‌گردد. این بازگردانی سبب یک توقف مختصر در ضربان قلبی می شود. ضربان PVC به وسیله منحنی‌های QRS پهن و گسترده شناخته می‌شود]5[.
ساختار کلی تحقیقدر این تحقیق ابتدا به بیان کلیات و روش انجام تحقیق به صورت خلاصه پرداخته شده است. در فصل دوم به مرور پژوهش‌های انجام شده در زمینه طبقه بندی سیکنال‌های قلبی و بیان روش کار آنها و مقایسه نتایج بدست آمده، پرداخته خواهد شد. در فصل سوم روش پیشنهادی به همراه توضیحات دقیق و فرمول آنها تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مراحل شبیه‌سازی به صورت بخش به بخش بیان می‌شود. در فصل پنجم نتایج شبیه‌سازی و همچنین مقایسه با نتایج تحقیقات قبلی که در فصل دوم تشریج شده اند بیان می‌شود.

فصل دومپیشینه ‌پژوهش
2-1- مقدمههوشمند‌سازی فرآیند تشخیص بیماری‌های قلبی سالها است مورد بحث پژوهشگران تمامی کشور‌ها قرار گرفته است. این فرآیند شامل مراحلی است که طی آن سیگنال ECG به عنوان ورودی نرم افزار انتخاب می‌شود و انتظار این است که نرم افزار با دقت قابل قبولی سلامت یا بیماری و حتی نوع بیماری قلبی را تشخیص دهد. تمامی این نرم افزار‌ها پس از دریافت سیگنال، ویژگی‌های مناسب آن را استخراج و انتخاب کرده، سپس به تشخیص نوع بیماری می‌پردازد. در هر یک از مراحل بیان شده روش های گوناگونی وجود دارد که در این فصل به تحقیقات پیشین و روشی که مورد استفاده قرار گرفته است پرداخته خواهد شد.
معرفی پایگاه داده:سیگنال‌های نارسائی قلبی که از پایگاه داده MIT-BIH گرفته شده است، شامل 48 سیگنال قلب دوکاناله متشکل از 25 مرد از سنین 32-89 سال و 22 زن در سنین 23-89 سال با فرکانس نمونه‌برداری 360 هرتز و رزولوشن 12 بیت، که حدودا حاوی 650000 نمونه و تقریبا 2750 ضربان قلب در مدت زمان 30 دقیقه برای هر سیگنال می‌باشد. بیش از 109000 ضربان قلب در پایگاه فوق در قالب 15 نارسائی برچسب‌گذاری شده‌اند. از این سیگنال‌ها 45 سیگنال دارای lead II می‌باشند [11،24].
2-2- طبقه‌بندی سیگنال ECG با استفاده از موجک و شبکه عصبیپس از چند مرحله پیش پردازش از تبدیل موجک پیوسته برای استخراج ویژگی های سیگنال می‌شود. به دلیل زیاد بودن تعداد بردارهای استخراج شده توسط موجک از آنالیز PCA جهت کاهش ابعاد و به عبارتی انتخاب بهترین نمونه‌ها استفاده شده است.
شبکه عصبی چند لایه، طبقه‌بندی را بر روی شش کلاس که شامل سیگنال نرمال و 5 اریتمی قلبی که از گروهی خاص از سیگنال ECG بیماران پایگاه داده MIT-BIH انجام داده است. نمودار گرافیکی روش به کار رفته در این تحقیق در شکل 2-1 نشان داده شده است]7[.

شکل 2-1 :مراحل طبقه بندی 6 آریتمی
2-3- طبقه‌بندی سیگنال ECG با استفاده ازموجک و خواص مورفولوژیک و شبکه عصبیدر این پژوهش پس از پیش‌پردازش، 15 ویژگی زمانی و 15 ویژگی از تبدیل موجک انتخاب شده است و برای کاهش ابعاد این ویژگی ها از روش PCA استفاده شد که نتیجه آن انتخاب 8 ویژگی از بهترین ویژگی‌های هر کلاس بوده است. شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و شبکه عصبی پایه شعاعی به صورت ترکیبی طبقه‌بندی را انجام می دهد. در این تحقیق نشان داده شده است که ساختار ترکیبی شبکه عصبی دارای نتایجی به مراتب بهتر از شبکه عصبی MLP می‌باشد]4[.
2-4- طبقه‌بندی سیگنال ECG با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی فازیدر این پژوهش از استخراج ویژگی موجک به همراه شبکه عصبی فازی برای شناسایی انقباضات زودرس بطنی PVC استفاده کرده‌اند. ایده اصلی و مزیت مهم این تحقیق استفاده مجدد از اطلاعات تولید شده در مرحله تشخیصQRS ، که یک مرحله اساسی برای بیشتر الگوریتم های طبقه بندی ECG است، می باشد. طول مدت زمان کمپلکس QRS در مقیاس سه و سطح زیر کمپلکس QRS در مقیاس چهار به عنوان ویژگی های مشخصه انتخاب شده اند. پس از نرمالیزاسیون، طبقه بندی PVC با استفاده از شبکه عصبی فازی روی سیگنال ECG تعدادی خاص از بیماران انجام شده است. دو مزیت اولیه استفاده از موجک یکسان برای دو مرحله تشخیص QRS و طبقه‌بندی PVC، محاسبات کمتر و پیچیدگی کمتر در هنگام پیاده سازی واقعی است]9[.
2-5- طبقه‌بندی سیگنال ECG با استفاده از تبدیل ویولت و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم پرندگانویژگی‌های شکلی تبدیل موجک، با استفاده از آنالیز PCA به یک فضای ویژگی با ابعاد کمتر نگاشت داده شده اند، و همچنین ویژگی‌های زمانی از داده های ECG استخراج شده اند. برای قسمت تشخیص الگو از شبکه‌های عصبی مصنوعی رو به جلو که هر کدام با استفاده از تکنیک الگوریتم پرندگان چند هدفه استفاده شده است. در این تحقیق،‌سیستم طبقه‌بندی ارائه شده می تواند با آموزش ساختارهای شبکه بهینه به تغییرات اساسی در الگوهای ECG یک بیمار خاص سازگار شده و بنابراین می‌تواند به درصد دقت‌های بالاتری در دسته داده‌های بزرگ دست پیدا کند.
بر روی کل داده‌های پایگاه داده میزان میانگین معیار عملکردهای دقت حساسیت برای روش پیشنهادی برای شناسایی ضربان‌های اکتوپیک بطنی (VEB) و ضربان‌های اکتوپیک بالابطنی (SVEB) انجام شده است]10[.
2-6- طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی با استفاده از SVMدر این پژوهش با تحلیل سیگنال ECG، ویژگی‌های آن با ترکیبی از تبدیل ویولت و مدل AR استخراج شده اند. با چنین تلفیقی روش های رایج در تشخیص بیماری‌های قلبی بهینه شده‌اند. سپس از یک طبقه‌بندی‌کننده ماشین بردار پشتیبان با هسته گوسین به منظور طبقه‌بندی خودکار پنج نوع آریتمی قلبی استفاده شده است]2[.
2-7- طبقه‌بندی آریتمی دهلیزی بطنیدر این پژوهش یک الگوریتم کارآمد تشخیص و طبقه‌بندی ECG تک کاناله مبتنی بر تبدیل موجک را اجرا نموده و به منظور تشخیص و طبقه‌بندی برخی آریتمی‌های خطرناک بطنی به کار گرفته و بهبود داده شده است. در اولین مرحله، کمپلکس‌های QRS تشخیص داده می‌شوند. سپس مشخصات هر QRS با شناسایی و تعیین قله‌های مو ج های تشکیل دهنده آن و نیز نقاط شروع و پایان کمپلکس QRS تکمیل می‌گردد. در ادامه قله‌های موج هایT ، P و نیز نقاط شروع و پایان هر یک تعیین می‌شود . این الگوریتم را با استفاده از داده‌های حاشیه نویسی شده معروف MIT/BIH Arrhythmia Database و QT Database ارزیابی شده اند. در الگوریتم پیشنهادی با بکارگیر‌ی موجک اسپلاین درجه دوم (quadratic spline)، کمپلکس QRS و همچنین موجهای T و P از انواع نویزها و تداخل‌های ناخواسته تفکیک شده و تشخیص آریتمی‌های حاد در بانک اطلاعاتی سیگنال‌های الکتروکاردیوگرام استاندارد حتی در حضور نویز و تداخل‌های ناخواسته نیز امکان پذیر می‌گردد. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی تشخیص آریتمی‌های تاکیکاردی بطنی VT، تاکیکاردی فوق بطنی SVT، فیبریلاسیون بطنی VFIB، فلاتر بطنی VFL، فلاتر دهلیزی AFL، و آریتمی فیبریلاسیون دهلیزی AFIB، انجام شده است]12[.
2-8- طبقه‌بندی سیگنال الکترو‌کاردیو‌گرام با طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم PSOدر این پژوهش از ویژگی‌های زمانی و مورفولوژیک استفاده شده است. آزمایش از روش‌های طبقه بند RBF و kNN و SVM به عمل آمده که نتایج برتری طبقه‌بند SVM با هسته گوسی را نشان می‌دهد. همچنین برای تنظیم پارامترهای SVM از الگوریتم بهینه‌ساز PSO استفاده شده است که باعث بهبود عملکرد طبقه‌بندی SVM می شود. در این مقاله از 250 و500و750 ضربان اموزش استفاده شده که با توجه به نتایج آزمایش عملکرد طبقه‌بند با 750 داده اموزش دقت 93.27% است]3[.
2-9- طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی با استفاده از PSOدر این پژوهش یک سیستم جدید برای طبقه‌بندی سه نوع ضربان قلب شامل ضربان نرمال و دو آریتمی قلبی ارائه شده است. این سیستم شامل سه ماژول اصلی - یک ماژول استخراج ویژگی، یک ماژول طبقه بندی و یک ماژول بهینه‌سازی‌ است. در ماژول استخراج ویژگی ترکیبی مناسب از ویژگی‌های شکلی و زمانی ایجاد می‌شود. در ماژول طبقه بندی یک کلاس بند چند طبقه بر پایه ماشین بردار پشتیبان ارائه شده است. در ماژول بهینه‌سازی از الگوریتم اجتماع ذرات برای یافتن بهترین ویژگی‌ها استفاده شده است. نتایج شبیه سازی دقت مناسبی داشت و این در حالی است که در بدست آمدن این سطح دقت،فقط مقدار کمی از ویژگی‌ها استفاده شده است]14[.
2-10- رویکرد ترکیبی در طبقه‌بندی سرطانمدلی مبتنی بر فیلتر و رپر را جهت دسته‌بندی نشان گر سرطان برای انتخاب ژن در داده‌های ریز آرایه ارائه شده است. نتایج مدل ترکیبی ان‌ها که از نرخ فیشر به عنوان فیلتر استفاده می‌کند،روی چندین مجموعه داده واقعی دقت کلاس‌بندی بسیار بهتری نسبت به مدل تنها رپر، نشان می‌دهد. مدل ترکیبی دو مرحله‌ای ارائه شده در این پژوهش ویژگی‌های مناسب را بر اساس معیار اماری حداکثر وابستگی و حداقل افزونگی انتخاب می‌کند. در مرحله اول مدل از معیار حداکثر ارتباط و حداقل افزونگی برای انتخاب زیر مجموعه بهینه ویژگی‌ها بهره می‌برد. در مرحله دوم از الگوریتم‌های کلاسیک رو به جلو وعقب گرد برای جستجو در زیر مجموعه‌های مرحله اول استفاده می‌کند. نتایج تجربی مدل آنها حاکی از عملکرد بهتر این روش نسبت به روش فیلتر حداکثر وابستگی می‌باشد]15[.
2-11- دسته‌بندی آریتمی‌های قلبی بر مینای تبدیل موجک و SVMدر این پژوهش یک روش برای دسته‌بندی آریتمی‌های قلبی ارائه شده است که تعداد 5 آریتمی از بانک اطلاعاتی Physionet انتخاب شده و آریتمی‌ها به زمان های 6 ثانیه تقسیم شده و برای هر قطعه زمانی ضرایب تبدیل موجک به عنوان بردار ویژگی آن قطعه محاسبه شده و از ماشین بردار پشتیبان SVM برای دسته‌بندی آریتمی‌ها استفاده شده است. دسته‌بندی‌کننده‌های SVM را با بردارهای ویژگی قطعات آموزش داده و برای دسته‌بندی یک آریتمی مجهول، بردارهای ویژگی زمانی آن به SVM ها اعمال می‌شود]16[.
2-12- طبقه‌بندی سیگنال ECG با استفاده از خواص مورفولوژیدر این پژوهش یک روش جهت کلاس‌بندی ضربان از یک مجموعه داده بزرگ با آموزش شبکه عصبی و استفاده از موجک و ویژگی‌های زمان‌بندی ارائه داده اند. آنها دریافتند که مقیاس چهارم از تبدیل ویولت دوتایی با ویولت مرتبه دوم همراه با نرخ فاصله قبل و بعد از R-R در تمایز نرمال و PVC دیگر ضربان‌ها بسیار مؤثر است]17[.

متن کامل در سایت امید فایل 

2-13- انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم فاخته باینریدر این پژوهش،انتخاب ویژگی جدید به نام جستجو فاخته دودویی، که در رفتار پرندگان فاخته است پیشنهاد شده است. آزمایش‌های انجام شده در زمینه تشخیص سرعت در سیستم‌های توزیع قدرت در دو مجموعه داده به دست آمده از یک شرکت برق برزیل انجام شدو توانایی این روش در برابر با چندین تکنیک بهینه‌سازی دیگر را نشان می‌دهد]18[.
2-14- انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم فاختهمعمولا برای پیدا کردن مجموعه داده‌ها با مقدار زیادی از ویژگی‌ها روبرو هستیم که برخی از این ویژگی های مناسب نیستند. در این زمینه، یکی از استراتژی‌های مورد استفاده برای مقابله با این مشکل،انجام یک فرآیند انتخاب ویژگی به منظور ساخت یک زیر مجموعه از ویژگی‌های است که می تواند بهترین مجموعه داده را نشان دهد. مطالعات متعددی با استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی الهام گرفته از طبیعت وجود دارد. در این پژوهش، ما از الگوریتم جستجو فاخته (CS) در زمینه انتخاب ویژگی استفاده می‌کنیم. برای این منظور، یک نسخه باینری از جستجو فاخته، یعنی BCS، بکار گرفته می‌شود. شبیه‌سازی و مقایسه BCS با نسخه‌های باینری از بت الگوریتم، الگوریتم کرم شب‌تاب و ذرات بهینه‌سازی انجام شده است که BCS نتایج منطقی و مناسب‌تری را نشان می‌دهد]19[.

فصل سوممعرفی الگوریتم‌ها و روش‌های پردازش سیگنال ECG
3-1- مقدمهدر این فصل به بررسی تئوری روش پیشنهادی، جزئیات و تشریح فرمول‌های مربوطه خواهیم پرداخت که شامل تکنیک‌ها و فیلترهای موجود در بخش پیش پردازش، روش‌های استخراج ویژگی از سیگنال پیش پردازش شده، روش انتخاب ویژگی‌ها و طبقه‌بند می‌باشد.
3-2- آنالیز موجکموجک یک شکل موج با طول موثر محدود و متوسط صفر است. شکل 3-1 موجک را با موج سینوسی که مبنای آنالیز فوریه است مقایسه می‌کند. موج سینوسی طول محدود ندارد و همواره قابل پیش بینی است، اما موجک‌ها تمایل دارند که نامنظم و نامتقارن باشند.
center0
00

شکل 3-1: سیگنال سینوسی و موجک
آنالیز فوریه تجزیه یک سیگنال به موجهای سینوسی از فرکانسهای مختلف است. به شکل مشابه، آنالیز موجک تجزیه یک سیگنال به نسخه‌های شیفت یافته و مقیاس شده از موجک اصلی یا مادر می‌باشد. با توجه به شکل‌های موجک و موج سینوسی، می توان دید که سیگنال‌های با تغییرات شدید بهتر می تواند با موجک نامنظم آنالیز شوند. همچنین مشخصه‌های محلی نیز توسط موجک بهتر توصیف می شوند، چون موجک‌ها محدوده محلی دارند. تبدیل موجک پیوسته (CWT) و تبدیل موجک گسسته (DWT) دو تبدیل مهم در آنالیز موجک می باشد]20[.
3-2-1- تبدیل موج پیوسته (CWT)تبدیل پیوسته موجک روی تابع پیوسته و انتگرال پذیر f(x) نسبت به موجک حقیقی Ψ(x) از رابطه زیر حاصل می‌شود:
527301126035(3-1)
020000(3-1)
WΨs, τ=-+fx Ψs,τx dx , Ψs,τ(x)=1sΨ(x-τs)
τ , s به ترتیب بیانگر مقیاس و زمان هستند]20[.
3-2-2- تبدیل موجک گسستهضرایب موجک در هر مقیاس ممکن، مقادیر بسیار زیادی عدد تولید می‌کند. راه حل کاهش تعداد آنها را می توان از تبدیل گسسته موجک (DWT) بدست آورد.
یک راه مناسب، استفاده از فیلترها در سال 1988 توسط مالات ارایه شد و توسعه یافت]21[.
3-3-2-2- تجزیه چند سطحیفرایند تجزیه می‌تواند با تقریب‌های متوالی که به نوبت تجزیه می‌شوند، تکرار شود.این عمل منجر به ایجاد درخت تجزیه موجک می‌باشد.شکل 3-2 یک درخت تجزیه موجک سه سطحی را نمایش می‌دهد]21[.

شکل 3-2: نمایی از تحلیل موجک چند وضوحی با ساختار سلسله مراتبی توسط ضرایب تقریبی و جزیی تا سطح تجزیه 3 که در آن، A مبین ضرایب تقریب و D نیز ضرایب جزئی را نشان میدهد.
شکل (3-3) ساختار فیلتری را نشان میدهد که به آن بانک فیلتری میگویند. در این ساختار بعد از اعمال هر فیلتر با کاهش نمونههای زمانی، رزولوشن فرکانسی را افزایش میدهند. بدین ترتیب که بعد از اعمال فیلتر پایینگذر در هر مرحله، با کاهش رزولوشن زمانی به میزان نصف مرحله قبل، رزولوشن فرکانسی را دو برابر میشود.

شکل 3-3: شمایی از ساختار فیلتر بانک را برای تولید ضرایب جزیی و تقریب تبدیل موجک توسط فیلترهای پایینگذر (g) و بالاگذر (h) تا سطح تجزیه سوم نشان میدهد.
3-2-4- انتخاب موجک مادرضرایب تبدیل موجک تحت تاثیر فیلترهای اعمال شده به سیگنال هستند، که این فیلترها توسط موجک مادر و تابع مقیاس بدست میآیند. از اینرو، ضرایب تبدیل موجک با توجه به تابع موجک مادر میتواند دارای شدت و اندازههای مختلف باشد. هریک از موجکهای مادر دارای خواصی هستند که آنها را از یکدیگر جدا میسازد. یکی از پرکاربردترین توابع موجک، تابع موجک مادر دابیچیز است .که برخی توابع مادر مانند سیملت و کافلت از روی آن ساخته میشود و دارای ویژگیهای متفاوت نسبت به دابیچیز هستند. از آنجاییکه توابع موجک مادر از لحاظ نوع و مرتبه متفاوت میباشند، لذا ضرایب موجک آنها از لحاظ زمانی و اندازه دامنه متفاوت است. این نکته قابل ذکر است که ضرایب خروجی فیلتر پائین گذر(g(n)) شکل اولیه سیگنال را دنبال میکنند، یعنی کلیات سیگنال معادل فرکانسهای پایین را دربردارند و ضرایب تقریب نام گرفتند. همچنین ضرایب خروجی فیلتر بالاگذر(h(n))، جزئیات سیگنال را دربردارند، به همین دلیل به این ضرایب، جزییات گفته میشود و نماینده فرکانسهای بالا میباشند[37].
انتخاب موجک مادر نقش مهمی در استخراج ویژگی سیگنال ها به خصوص سیگنال ECG دارد. از این رو ما از بین موجک‌های مختلف، موجکی را انتخاب می‌نماییم که بیشترین شباهت به سیگنال ECG داشته باشد.در شکل 3-6 انواع دابیچیزها نشان داده شده است در بین موجک‌های مادر، موجک دابیچیز 6 بیشترین شباهت به سیگنال ECG را دارد که در شکل 3-7 سیگنال ECG با 8 سطح تجزیه و 8 سیگنال جزییات نشان داده شده است[36].
-40420531215

020000

شکل 3-6: انواع دابیچیز

شکل 3-7: سیگنال ECG به همراه 8 سطح تجزیه با db6 ]36[
3-2-4- ویژگی‌های استخراج شده از ویولتاستفاده از پارامترهای جدول3-1 به جای استفاده از ضرایب ویولت توصیه شده است]35] [23[.
ویژگی های موجک استخراج شده
انرژی
درصد انرژی طول سیگنال
واریانس ضرایب ویولت
انحراف معیار ضرایب ویولت
مقدار حداکثرتوزیع داده ها
انحراف داده ها
انحراف استاندارد
میانگین داده ها
جدول 3-1 ویژگی ویولت برای تشخیص مولفه های شناختی از ECG
3-3- ویژگی زمانیتشخیص پزشک به طور عمده مبتنی بر اطلاعات زمانی‌ و ریخت‌شناسی استخراج شده از سیگنال الکتروکاردیوگرافی است. این در حالی است که در برخی از شرایط ویژگی‌های به دست آمده از تحلیل موجک بر روی سیگنال‌های قلبی، به تنهایی از تمایز کافی برای طبقه‌بندی برخوردار نیستند. از این رو، استفاده از دیگر مشخصه‌های موجود در سیگنال‌های قلبی به جهت طبقه‌بندی بیمار‌یهای قلبی ضروری به نظر می‌رسد.
برای توصیف کاملتر سیگنال الکتروکاردیوگرافی، علاوه بر ویژگی‌های موجک از ویژگی‌های زمانی نیز در این تحقیق استفاده شده است. ویژگی‌های زمانی مورد استفاده شامل نه ویژگی زمانی برای تشخیص مولفه‌های شناختی از سیگنال ECG هستند که نماد اختصاری آ نها در جدول 3-2 بیان شده است]4[.

جدول 3-2 : ویژگی زمانی برای تشخیص مولفه‌های شناختی از ECG
ویژگی نماد اختصاری
دامنه ماکزیمم سیگنال AMP
دامنه مینیمم سیگنال -AMP
ناحیه مثبت PAR
ناحیه منفی NAR
قدر مطلق ناحیه منفی NANR
مجموع ناحیه TAR
قدر مطلق مجموع ناحیه ATAR
قدر مطلق مجموع ناحیه TAAR
پیک تا پیک سیگنال PP
3-4- استخراج ویژگی با مدل خودبازگشتی(AR)55016401019175(3-2)
020000(3-2)
روش مدلسازی خود بازگشتی یکی از مدل‌های اتفاقی است که برای نمایش سیگنال‌های غیر ایستا بسیار مورد استفاده می‌باشد. در این مدل، مقادیر جاری سیگنال به صورت جمع خطی از تعداد محدودی از مقادیر قبلی بعلاوه خطای e(n) بیان می‌شود. بنابر این پردازش به صورت 3-2 مدل می‌شود:
xn=i=1pai.xn-1+e[n]
به طوری‌که می توان گفت x(n) سیگنال مورد نظر، e(n) نویز سفید با میانگین صفر و واریانس مجهول، ai ها ضرایب و p مرتبه مدل AR می‌باشد. در این معادله متغیر x(n) به مقادیر قبلی خودش وابسته است. روشهای متعددی بطور رایج برای تخمین ضرایب AR استفاده می‌شود]2[.
3-5- استراتژی انتخاب ویژگیانتخاب ویژگی فرآیندی است که ویژگی‌های با قدرت تشخیص بالاتر و موثرتر را از مجموعه‌های داده برای انجام اعمال داده کاوی انتخاب می‌کند. مرحله مقدماتی فرایند انتخاب ویژگی عبارتند از: شناسایی مجموعه ویژگی‌ها و جستجو برای بهترین زیر مجموعه. مجموعه پارامترها اغلب شامل الگوریتم‌های یادگیری الگوریتم های انتخاب و فرآیندهای تخمین خطا می‌باشند. البته این مسئله کاملا روشن است که هیچ مجموعه ویژگی به تنهایی برای کلیه‌ی مسائل داده کاوی کارا نمی‌باشد.
الگوریتم‌های انتخاب ویژگی به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: مدل‌های فیلتر، مدل‌های رپر و مدل‌های ترکیبی]13[. مدل‌های فیلتر از مشخصات ذاتی یا آماری ویژگی‌های مجموعه‌های داده استفاده می کنند و از هر گونه الگوریتم یادگیری مستقل اند. چنین رویه‌هایی شامل ماشین یادگیری نمی‌باشند و برای مجموعه داده‌های با ابعاد بالا موثر بوده و پیشنهاد می‌شوند. در مقابل مدل‌های رپر از ماشین‌های یادگیری استفاده کرده و زیرمجموعه ویژگی‌ها را بر اساس تخمین کارایی انتخاب می‌کنند. در مقایسه با فیلتر‌ها رپرها دارای زمان و هزینه‌های محاسباتی بالاتری بوده و برای مجموعه داده‌های با ابعاد بالا مناسب نمی‌باشد. مزیت اصلی رپرها در دقت بالای پیش‌بینی آنها است. نتایج جستجوی رپرها برای یافتن بهترین زیر مجموعه ویژگی بسیار بالاتر از فیلتر‌ها گزارش شده است. برای انتخاب ویژگی خوب،تلاش اصلی فرایند جستجو باید شناخت ویژگی‌های موثر و غیر افزونه باشد]25[. اغلب روش‌های ترکیبی فیلتر و رپر از فیلترها جهت رتبه‌بندی ویژگی‌ها و کاهش تعداد ویژگی‌های کاندید استفاده می‌کنند. به طور کلی مدل‌های ترکیبی بر اساس رویه‌های ترتیبی دو مرحله‌ای کار می‌کنند.در مرحله اول معمولا براساس فیلترها تعداد ویژگی‌های مورد نظر برای مرحله دوم کاهش می‌یابند. سپس با استفاده از مجموعه کاهش یافته یک رویه رپر در مرحله دوم جهت انتخاب ویژگی‌های مطلوب اعمال می‌شود.
3-6- تحلیل مولفه اصلی (PCA)در روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی، محور‌های مختصات جدیدی برای داده‌ها تعریف می‌شود به گونه ای که نخستین محور در جهتی قرار می‌گیرد که واریانس داده‌ها بیشینه است و دومین محور نیز عمود بر محور اول و در جهتی که واریانس داده ها بیشینه باشد،در نظر گرفته می‌شود و به همین ترتیب، محورهای بعدی عمود بر تمامی محورهای قبلی به گونه‌ای قرار می‌گیرند که واریانس داده‌ها در آن جهت بیشینه باشد]4[.تحلیل مولفه اصلی یکی از روش‌های مرسوم استخراج ویژگی است که در بسیاری از پژوهش‌ها به دلیل سادگی و سرعت بالا در پردازش از آن استفاده می‌شود]26[. تکنیک PCA بهترین روش برای کاهش ابعاد داده به صورت خطی می‌باشد یعنی با حذف ضرایب کم اهمیت بدست آمده از این تبدیل،اطلاعات از دست رفته نسبت به روشهای دیگر کمتر است.
فرض کنید ماتریس ورودی X دارای NT نمونه و n ویژگی است و NT نمونه باید در C گروه قرار گیرند، میانگین و کوواریانس داده با توجه به روابط (3-3) و (3-4) محاسبه میشوند [38]:
md=1NTi=1cj=1Nixi,j(3-3) COV=1NTi=1cj=1Ni(xi,j-md)(xi,j-md)T (3-4)
در مرحلهی بعد، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه از روی ماتریس کواریانس محاسبه می‌شوند. سپس، تعداد k مقدار ویژه بزرگتر از n مقدار ویژه انتخاب می‌شوند. حال ماتریس ورودی X تحت ماتریس بردار ویژه P با تعداد k ویژگی، به فضای تحلیل مولفه‌اصلی تبدیل می‌شود:
(3-5) Yij=[P1,P2,…,Pk]TXij3-7- روش بیشترین وابستگی و کمترین افزونگی (mRMR)در بسیاری از کاربرد‌های شناسایی آماری الگو، انتخاب زیرمجموعه‌ای از مجموعه ویژگی‌ها می‌تواند سبب کاهش خطای دقت طبقه‌بندی گردد. هدف روش بیشترین وابستگی و کمترین افزونگی، انتخاب زیرمجموعه از فضای ویژگی مبتنی بر مفهوم همبستگی و کاهش افزونگی اطلاعات می‌باشد. فرض کنید فضای داده ورودی D، شامل N نمونه و M ویژگی است و c نیز برچسب مربوط به هر گروه باشد. در این حالت، هدف انتخاب بهینه m ویژگی از فضای M بعدی است بطوریکه هر نمونه متعلق به گروه c باشد. از آنجاییکه تعداد زیرمجموعه‌های ممکن 2M بوده و تعداد زیرمجمو ع‌هایی که ابعادشان کوچکتر از m باشد نیز i=1mMi می‌باشد جستجوی کامل زیرمجموعه‌های ویژگی بسیار دشوار است. از اینرو، روش‌های جستجوی ترتیبی مانند پیش رو ترتیبی و شناور پیش رو ترتیبی، برای جستجوی فضای کامل زیرمجموعه‌ها در فضای ویژگی پیشنهاد می‌شوند]29[. شرط توصیف بهینه معادل با کمترین خطای دقت طبقه‌بندی درنظر گرفته می‌شود، بطوریکه در طبقه‌بندی بی سرپرست،‌کمترین خطا زمانی رخ می‌دهد که بیشترین وابستگی آماری دادگان در زیر فضای Rm گروه هدف c پیدا شود. از این شیوه به عنوان شرط بیشترین وابستگی یاد می‌شود. یکی از روش‌های رایج برای بررسی مفهوم بیشترین وابستگی، روش بیشترین ارتباط است که مقصود آن بالاترین ارتباط هر ویژگی با گروه هدف c می‌باشد. بطور عام، ارتباط برحسب همبستگی و یا اطلاعات متقابل دو متغیر معرفی می‌شود. اطلاعات متقابل دو متغیر x و y، بر حسب توابع چگالی احتمال بصورت زیر تعریف می‌شود:
5196205-1905(3-6)
4000020000(3-6)
IX,Y=xyp(X,Y)log2p(X,Y)pYp(X)
در انتخاب ویژگی بر اساس بیشترین ارتباط، بیشترین اطلاعات متقابل I(xi,c) بین ویژگی‌های منتخب xi گروه هدف c صورت می‌گیرد که مبین بیشترین وابستگی ویژگی به هدف مربوط می‌باشد. در روش‌های جستجوی متوالی، m بهترین ویژگی انفرادی، یعنی آن‌هایی که بیشترین مقدار وابستگی را دارند به عنوان ویژگی‌های منتخب برگزیده می‌شوند. ولی همواره ترکیبی از بهترین ویژگی‌های منفرد به عنوان یک زیرمجموعه بهینه نیست، به عبارت دیگر m بهترین ویژگی همیشه بهترین m ویژگی نیستند. از اینرو، در کنار بیشترین همبستگی ویژگی‌ها با گروه هدف c، روش هایی جهت کاهش افزونگی وجود دارد که ویژگی هایی با کمترین افزونگی را برمی‌گزیند. لذا روش انتخاب ویژگی با معیار بیشترین وابستگی و کمترین افزونگی، یکی از روش‌هایی است که مبتنی بر سه اصل بیشترین وابستگی، بیشترین ارتباط و کمترین افزونگی بنا شده است. بر اساس اطلاعات متقابل بین دو نمونه، هدف از انتخاب ویژگی با بیشترین وابستگی به هدف گروه c، یافتن یک مجموعه ویژگی S با m عضو است که بطور مشترک بیشترین وابستگی را به هدف مربوطه داشته باشد. از دید ریاضی این مفهوم به شکل زیر بیان می‌شود]31[:
5029584-1609(3-7)
4000020000(3-7)
max DS,c, D=I(xi,i=1,…,m;c)
هنگامی که m برابر 1 باشد، مساله به یافتن ویژگی تبدیل می‌شود که Ixj,c,(I≤j≤M) را بیشینه کند و زمانی که m بزرگتر از 1 باشد، یک روش جستجوی ترتیبی ساده می‌تواند افزودن یک متغیر در هر لحظه باشد. در حالتی که مجموعه شامل m-1 ویژگی Sm-1 دردست باشد، m امین ویژگی بصورت ویژگی‌ای که بیشترین افزایش را در I(Sm,c) ایجاد می‌کند، تعریف می‌شود:
ISm,c=Smcp(Sm,c)log2p(Sm,c)pSmp(c)
=Smxmccp(Sm-1,xm,c)log2p(Sm-1,xm,c)pSm-1,xmp(c)
510640433301(3-8)
4000020000(3-8)
=…p(x1,…,xm,c)log2p(x1,…,xm,c)p(x1,…,xm)p(c)
51003641336040(3-9)
4000020000(3-9)
از آنجایی‌که تخمین دقیق از توابع چگالی چند متغیره p(x1,…,xm) و p(x1,…,xm,c) بدلیل کافی نبودن تعداد نمونه‌ها و دشواری محاسبه ابعاد بالای ماتریس کوواریانس، مشکل است، بنابراین بجای استفاده از بیشترین وابستگی از معیار بیشترین ارتباط استفاده می‌کنیم. این معیار، DS,c را با استفاده از میانگین مقادیر اطلاعات متقابل میان ویژگی‌های انفرادی xi و گروه c تخمین می زند:
max DS,c, D=1Sxi∈SI(xi,c)
51034061323975(3-10)
4000020000(3-10)
ویژگی‌هایی که براساس بیشترین ارتباط انتخاب می‌شوند دارای افزونگی بالایی هستند، یعنی وابستگی میان آن ها زیاد است. هنگامی که دو ویژگی به شدت به هم وابسته باشند، در صورت حذف یکی از آن‌ها قدرت مجزاسازی مربوط به آن ها تغییر زیادی نخواهد کرد]37[. بنابراین معیار کمترین افزونگی برای انتخاب ویژگی‌های مستقل بصورت زیر است:
minRS, R=1S2xi,xj∈SI(xi,xj)
5103702377190(3-11)
4000020000(3-11)
برای ترکیب D و R از عملگر ΦD,R استفاده کرده و در ساده ترین حالت داریم:
5110642241300(3-12)
4000020000(3-12)
max ΦD,R, Φ=D-R
max ΦD,R, Φ=D/R
در عمل از روش‌های جستجوی ترتیبی می توان به‌منظور انتخاب ویژگی‌های زیربهینه منتخب توسط عملگر Φ استفاده کرد. اگر فرض شود که مجموعه ویژگی Sm-1 از مجموعه X انتخاب شده و هدف انتخاب ویژگی m ام باشد، آنگاه این ویژگی باید تابع Φ0 را بیشینه کند:
510393813970(3-13)
4000020000(3-13)
maxxj∈X-Sm-1Ixj;c-1m-1xi∈Sm-1I(xj,xi)
3-8- الگوریتم فاخته COAالگوریتم فاخته یکی از جدیدترین و قوی ترین روش‌های بهینه سازی تکاملی می باشد که تا کنون معرفی شده است. الگوریتم فاخته با الهام از روش زندگی پرنده‌ای به نام فاخته است که در سال 2009 توسط شین اویانگ ودب ساش، توسعه یافته است. این الگوریتم توسط پرواز levy به جای پیاده روی ایزوتروپیک تصادفی ساده توسعه یافته است. الگوریتم فاخته بعدها در سال 2011 توسط رامین رجبیون به طور کامل با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار گرفت]30[.
اکثر پرندگان لانه‌های خود را به صورت جدا شده، نامعلوم و مستتر در پوشش گیاهی ایجاد می‌کنند تا از شناسایی توسط شکارچیان جلوگیری نمایند.در این میان برخی از پرندگان خود را از دردسر هر گونه لانه سازی و وظایف والدین رهانیده و به نوعی زیرکی جهت پرورش جوجه های خود متوسل شدند. این پرندگان هرگز برای خود لانه نمی‌سازند و به جای آن تخم‌های خود را در داخل لانه سایر انواع پرندگان قرار داده و صبر می‌کنند تا آنها در کنار تخم‌های خود به تخم‌های این پرندگان نیز رسیدگی نمایند.
فاخته مشهورترین پرنده‌ای می‌باشد که به نوعی یک متخصص در زمینه فریبکاری است. فاخته به جای ساختن لانه و تخم‌گذاری در لانه خود،لانه یک پرنده را انتخاب کرده و یکی از فاخته‌ها لانه های انواع پرنده ها را آلوده به تخم خود می‌کنند و این کار را با دقت و با تقلید از رنگ و الگوی تخم‌های موجود در هر لانه انجام می‌دهند تا تخم‌های جدید لانه شبیه تخم های تخم‌های پرنده میزبان را از بین می‌برد و تخم خود را لابه لای تخم‌های آن پرنده قرار می‌دهدو از آن محل دور می‌شود. با این عمل نگهداری تخم خود را به پرنده میزبان واگذار می‌کند.کل این فرآیند به زحمت 10ثانیه طول می‌کشد.‌ فاخته لانه های انواع پرندگان را برای این کار انتخاب می‌کند و این کار را با دقت و با توجه به رنگ و الگوی تخم‌های هر لانه انجام می‌دهد تا تخم‌های جدید شبیه تخم‌های قبلی لانه باشند. هر‌گروه‌ از فاخته‌ها،روی میزبان خاصی تخصص می‌یابند.ثابت شده که هر گروه متخصص از فاخته ها به صورت ژنتیکی با گروه دیگر اختلاف دارند.در این بین برخی پرندگان میزبان تخم‌های فاخته را در لانه خود تشخیص داده و تخم‌های فاخته را بیرون می‌اندازند و برخی لانه را ترک کرده و یک لانه جدید می‌سازند.فاخته‌ها تقلید خود را در لانه میزبان بهبود می‌بخشند و پرندگان میزبان هم روش شناسایی تخم‌های بیگانه را یاد می‌گیرند.این تلاش و مبارزه برای بقا بین پرندگان مختلف و فاخته ها مدام و پیوسته است.
جوجه‌های فاخته زودتر از تخمهای پرنده میزبان بیرون می‌آیند و زودتر هم رشد می‌کنند. در اکثر موارد جوجه‌ی فاخته تخم‌ها و یا جوجه‌های پرنده میزبان را از لانه بیرون می‌اندازند. این مساله کاملا غریزی می باشد.
3-8-2- جزییات الگوریتم بهینه‌سازی فاختههمانند سایر الگوریتم‌های تکاملی COA هم با جمعیت اولیه کار خود را شروع می‌کند و جمعیتی متشکل از فاخته‌ها. این جمعیت از فاخته‌ها تعدادی تخم دارند که آنها را در لانه تعدادی پرنده میزبان خواهند گذاشت. تعدادی از این تخم‌ها که شباهت بیشتری به تخم‌های پرنده میزبان دارند شانس بیشتری برای رشد و تبدیل شدن به فاخته بالغ را خواهند داشت. سایرتخم‌ها توسط پرنده میزبان شناسایی شده و از بین میروند. میزان تخم‌های رشد کرده، مفید بودن لانه را نشان میدهد. هر چه تخم‌های بیشتری در یک ناحیه قادر به زیست باشند و نجات یابند به همان اندازه سود (تمایل) بیشتری به آن منطقه اختصاص می‌یابد. بنابراین موقعیتی که در آن بیشترین تعداد تخم‌ها نجات یابند پارامتری خواهد بود که COA قصد بهینه سازی آن را دارد.

230505097790شروع
00شروع

4105275346075002733675346075002733675257175003457575476250تعیین شعاع تخمگذاری برای هر فاخته
00تعیین شعاع تخمگذاری برای هر فاخته
2085975476250تعیین پارامترها و ورودی ها
00تعیین پارامترها و ورودی ها
2085975933450تخم گذاری در لانه های مختلف
00تخم گذاری در لانه های مختلف
3457575933450حرکت تمامی فاخته ها به سمت بهترین محل
00حرکت تمامی فاخته ها به سمت بهترین محل
34575751390650مشخص نمودن جوامع فاخته ها
00مشخص نمودن جوامع فاخته ها
20859751390650بعضی از تخم ها کشته یا از بین می روند
00بعضی از تخم ها کشته یا از بین می روند

410527533464500273367533464500
410527526987500273367526987500
1609725461645خیر
00خیر
1962150290195جمعیت از ماکزیموم مقدار کوجکتر است؟
00جمعیت از ماکزیموم مقدار کوجکتر است؟
410527520447000273367520447000
171450027495500171450027495500
2790825237490بله
00بله
41052751122045001714500417195002733675283845002028825626745محاسبه سود (چک نمودن احتمال بقا هر تخم)
00محاسبه سود (چک نمودن احتمال بقا هر تخم)
1714500487045004105275417195003438525741045پرورش تخم ها
00پرورش تخم ها
343852536195یافتن لانه ها با بهترین نوع زیست
00یافتن لانه ها با بهترین نوع زیست
106680036195از بین بردن فاخته ها در نواحی مختلف
00از بین بردن فاخته ها در نواحی مختلف

273367548514000
198120029845شرط توقف برقرار است؟
00شرط توقف برقرار است؟

347662515240002038350328930بله
00بله
372427552705خیر
00خیر

27336754445002305050138430توقف
00توقف

شکل 3-8 : فلوچارت الگوریتم بهینه سازی فاخته]30[.
فاخخته‌ها برای نجات تعداد بیشتری از تخم‌های خود دنبال بهترین منطقه می‌گردند.پس از انکه جوجه ها از تخم درامدندو بالغ شدند جوامع و گروه‌هایی تشکیل می‌دهند.هر گروه محل سکونت خود را برای زندگی دارد.تمام گروه‌ها به سمت بهترین منطقه مهاجرت می‌کنند و هر گروه نزدیک بهترین منطقه ساکن می شوند.شعاع تخم‌گذاری فاخته در بهترین منطقه فعلی با توجه به در نظر گرفتن تعداد تخم‌هایی که هر فاخته می‌گذارد و فاصله فاخته‌ها از منطقه بهینه فعلی شکل می‌گیرد.سپس فاخته ها در لانه های مو جود در این شعاع تخم‌گذاری می‌کنند.این فرآیند تا رسیدن به بهترین محل تخم‌گذاری ادامه می‌یابد.محل بهینه جایی است که بیشترین تعداد فاخته در آن مکان گرد می‌آیند.]30[.
3-8-2-1- تولید محل‌های سکونت اولیه فاخته‌ها (جمعیت اولیه‌ی جواب‌های کاندید)برای حل یک مساله بهینه‌سازی لازم است تا مقادیر متغیر‌های مساله به فرم یک آرایه شکل گیرند. دراین آرایه‌ها با نام‌های کروموزوم و موقعیت ذرات مشخص می‌شوند. ولی در الگوریتم بهینه‌سازی فاخته این آرایه habitat یا محل سکونت نام دارند.
در یک مساله بهینه‌سازی Nvar بعدی یک habitat آرایه 1*Nvar خواهد بود که موقعیت فعلی زندگی فاخته‌ها را نشان می‌دهد. این آرایه به شکل زیر تعریف می‌شود:
50755556867(3-14)
020000(3-14)

میزان مناسب بودن (یا مقدار سود) در habitat فعلی با ارزیابی تابع سود fp) )در habitat به دست می آید. بنابراین:
496769326242(3-15)
020000(3-15)

همانطور که دیده می شود COA الگوریتمی است که تابع سود را ماکزیمم می‌‌کند. برای استفاده از COA برای حل مسایل کمینه‌سازی کافی است یک علامت منفی در تابع هزینه ضرب کنیم. برای شروع الگوریتم بهینه‌سازی یک ماتریس habitat به سایز Npop*Nvar تولید می‌شود. سپس برای هر کدام از این habitatها تعدادی تصادفی تخم تخصیص می‌یابد. در طبیعت هر فاخته بین 5 تا 20 تخم می‌گذارد. این اعداد به عنوان حد بالا و پایین تخصیص تخم به هر فاخته در تکرار‌های مختلف استفاده می‌شود. دیگر عادت هر فاخته حقیقی این است که آن در یک دامنه مشخص تخم‌های خود را می‌گذارند که به آن حداکثر دامنه تخم‌گذاری (ELR) گفته می‌شود. در یک مساله بهینه‌سازی ‌هر متغیر دارای حد بالا varhi و حد پایین varlow است که هر ELRبا استفاده از این حدود قابل تعریف خواهد بود. ELR متناسب است با تعداد کل تخم‌ها، تعداد تخم‌های فعلی فاخته و همچنین حد بالا و پایین متغیر‌های مساله. بنابراین ELR به صورت رابطه زیر تعریف می‌شود:
5351780141738(3-16)
020000(3-16)

آلفا متغیری است که حداکثر مقدار ELR تنظیم می‌شود.
3-8-2-2- روش فاخته‌ها برای تخم‌گذاریهر فاخته به صورت تصادفی تخم‌هایی را در لانه پرندگان میزبان که در ELR خود قرار دارد می‌گذارد (شکل 3-8). وقتی تمام فاخته‌ها تخم‌های خود را گذاشتند برخی از تخم‌ها که شباهت کمتری به پرنده میزبان دارند شناسایی شده و از لانه بیرون انداخته می‌شود. بنابراین بعد از هر تخم‌گذاری p% از تمام تخم ها (معمولا 10%)که مقدار تابع سود آنها کمتر است نابود می‌شوند. بقیه جوجه‌ها در لانه‌های میزبان تغذیه شده و رشد می‌کنند.
وقتی جوجه فاخته‌ها از تخم در می‌آیند تخم‌های خود پرنده میزبان را از لانه بیرون پرت می‌کنند و اگر جوجه‌های پرنده میزبان زودتر از تخم خارج شده باشند جوجه فاخته بیشترین مقدار غذا را که پرنده میزبان ‌‌‌ می‌آورد خورده (بدن 3 برابر بزرگتری که دارد بقیه جوجه ها را کنار می گذارد) و پس از چند روز جوجه های خود پرنده میزبان از گرسنگی می‌میرند و فقط جوجه فاخته زنده می‌ماند.

شکل 3-9: شعاع تخم‌گذاری فاخته ها، ستاره قرمز در مرکز داره سکونت فعلی فاخته ها با 5 تخم می‌باشد. ستاره های صورتی آشیانه های جدید تخم‌ها می‌باشد]30[.
3-8-2-3- مهاجرت فاخته‌هاپس از بزرگ شدن فاخته‌ها مدتی در آن محیط زندگی می‌کنند ودر زمان تخم‌گذاری به habitatهای بهتر که در آنجا شانس زنده ماندن بیشتر است، مهاجرت می‌کنند. پس از تشکیل گروه‌های فاخته در مناطق مختلف زیست کلی (فضای جستجوی مساله) گروه دارای بهترین موقعیت به عنوان نقطه هدف برای سایر فاخته‌ها جهت مهاجرت انتخاب می‌شود.
هنگامی که فاخته‌های بالغ در اقصی نقاط محیط زیست زندگی می‌کنند، تشخیص اینکه هر فاخته به کدام گروه تعلق دارد کار سختی است. برای حل این مشکل،‌گروه‌بندی فاخته‌ها توسط روش کلاس بندی k-means انجام می‌شود (یک k بین 3 تا 5 معمولا کفایت می کند). حال که گروه‌های فاخته تشکیل شدند سود میانگین گروه محاسبه می‌شود تا بهینگی نسبی محل زیست آن گروه به دست آید سپس گروهی که دارای سود (بهینگی) باشد به عنوان گروه هدف انتخاب و در آن گروه موقعیت بهترین فاخته را به دست آورده می‌شود و همه‌ گروه‌ها به سمت آن فاخته مهاجرت می‌کنند. شکل (3-9)مهاجرت فاخته‌ها را نشان می‌دهد.

دانلود پژوهش - \"(سایت ریسرچ )\"

3- 8. روش های تعیین خلوص ......................................................... 30
3- 9. بسته بندی و ذخیره سازی ..................................................... 31
فصل چهارم: مشخصات شیمیایی و دارویی زعفران ............................................ 32
4- 1. فیتوشیمی ................................................................................... 32
4- 2. مواد مغذی ................................................................................ 35
4- 3. فعالیت داروشناختی ................................................................. 36
4- 4. اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدان زعفران ............................... 37
4- 5. اثرات آنتی اکسیدانی روی ..................................................... 40
4- 6. اثرات اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی مس ................................ 42
فصل پنجم: بررسی متون ........................................................................................ 44
5- 1. مطالعات مرتبط با سندرم متابولیک و استرس اکسیداتیو .. 44
5- 2. مطالعات مرتبط با اثرات آنتی اکسیدانی زعفران ................ 46
5- 3. مطالعات مرتبط با اثرات آنتی اکسیدانی روی .................... 52
5- 4. مطالعات مرتبط با اثرات آنتی اکسیدانی مس ..................... 54
بخش دوم: کارهای عملی .................................................................................................... 56
فصل ششم: مواد و دستگاه ها ............................................................................. 57
6- 1. مواد و وسایل لازم ................................................................... 57
6- 1- 1. برای عصاره گیری زعفران و استخراج کروسین 57
6- 1- 2. برای ساخت قرص دارو و دارونما ....................... 57
6- 1- 3. برای نمونه گیری و آزمایش های سرم .............. 58
6- 2. دستگاه های لازم ...................................................................... 59
6- 3. تهیه قرص کروسین ................................................................. 60
6- 4. روش های اندازه گیری ........................................................... 63
6- 4- 1. طیف سنجی جذب اتمی ....................................... 63
6- 4. 2. طیف سنجی جذب اتمی همراه با سیستم فلیم .... 63
6- 4- 3. روش رنگ سنجی .................................................. 65
فصل هفتم: روش انجام مطالعه........................................................................... 66
بخش سوم: نتایج و بحث ..................................................................................................... 72
فصل هشتم: نتایج .................................................................................................. 73
فصل نهم: بحث ..................................................................................................... 91
فصل دهم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات ........................................................ 98
کتابنامه ..................................................................................................................................... 99
فهرست جدول ها
جدول 4-1. مواد مغذی در 100 گرم کلاله زعفران ..................................................... 35
جدول 6-1. دستگاه های مورد استفاده در مطالعه ......................................................... 59
جدول 6-2. فرمولاسیون قرص کروسین ........................................................................ 61
جدول 7-1. جدول متغیرهای مطالعه .............................................................................. 71
جدول 8-1. ویژگی های آنتروپومتریک افراد مطالعه ................................................... 73
جدول 8-2. میانگین و انحراف معیار سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی در دو گروه مورد و شاهد ............................................................................................................. 78
جدول 8-3. میانگین و انحراف معیار سطح روی، مس و سوپراکسید دسموتاز قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد ....................................................................... 83
جدول 8-4. میانگین و انحراف معیار سطح روی، مس و سوپراکسید دسموتاز بعد از مداخله در دو گرو مورد و شاهد ................................................................................ 87

فهرست شکل ها
شکل 1-1. ارتباط بین چاقی از مشخصات بارز سندرم متابولیک با التهاب ................ 10
شکل 1-2. ارتباط اجزای سندرم متابولیک با استرس اکسیداتیو ................................. 14
شکل 2-1. یک گل گیاه زعفران در شهرستان گناباد .................................................... 18
شکل 2-2. برداشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه، خراسان رضوی ................. 19
شکل 2-3. قسمت های مختلف گیاه زعفران ................................................................. 22
شکل 4-1. ساختارهای آنتوسیانین های جداشده از کروکوس ..................................... 33
شکل 4-2. ساختارهای شیمیایی اصلی ترکیبات ایزوله از کروکوس ساتیووس .......... 34
شکل 4-3. اثر حفاظتی کروسین و کروستین در مقابل التهاب .................................. 39
شکل 7-1. نحوه اندازه گیری دور کمر ......................................................................... 69
شکل 8-1. نمودار هیستوگرام توزیع قد در میان افراد شرکت کننده در مطالعه ... 74
شکل 8-2. نمودار هیستوگرام توزیع وزن در میان افراد شرکت کننده در مطالعه 75
شکل 8-3. نمودار هیستوگرام توزیع شاخص توده بدنی در میان افراد شرکت کننده در مطالعه ........................................................................................................................... 76
شکل 8-4. نمودار توزیع جنسیتی در دو گروه مطالعه ................................................... 77
شکل 8-5. نمودار boxplot سن بر حسب گروه های مطالعه ..................................... 79
شکل 8-6. نمودار boxplot قد بر حسب گروه های مطالعه ....................................... 80
شکل 8-7. نمودار boxplot وزن بر حسب گروه های مطالعه .................................... 81
شکل 8-8. نمودار boxplot شاخص توده بدنی بر حسب گروه های مطالعه ............ 82
شکل 8-9. نمودار boxplot مربوط به سطح روی قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد ............................................................................................................. 84
شکل 8-10. نمودار boxplot مربوط به سطح مس قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد ............................................................................................................. 85
شکل 8-11. نمودار boxplot مربوط به سطح سوپراکسید دیسموتاز قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد ..................................................................................... 86
شکل 8-12. نمودار boxplot توزیع سطح روی بعد از مداخله در بین گروه های مطالعه ................................................................................................................................. 88
شکل 8-13. نمودار boxplot توزیع سطح مس بعد از مداخله در بین گروه های مطالعه ................................................................................................................................. 89
شکل 8-14. نمودار boxplot توزیع SOD بعد از مداخله در بین گروه های مطالعه 90

بخش اول: کلیات
فصل اول: سندرم متابولیک
1- 1. تاریخچه و تعریف
سندرم متابولیک ترکیبی از اختلالات متابولیکی است که اولین بار در سال 1923 توسط Alberti و همکاران به صورت مجموعه ای از اختلالات همچون نقرس، افزایش فشار خون و قند خون بیان شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463334678">5</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta--ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). در سال 1956، Avogaro و Crepaldi به فاکتورهایی مانند چاقی، افزایش فشار خون و قندخون بالا به عنوان اجزای سندرم متابولیک اشاره کردند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shen</Author><Year>2003</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463334830">6</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Shen, Biing-Jiun</author><author>Todaro, John F</author><author>Niaura, Raymond</author><author>McCaffery, Jeanne M</author><author>Zhang, Jianping</author><author>Spiro III, Avron</author><author>Ward, Kenneth D</author></authors></contributors><titles><title>Are metabolic risk factors one unified syndrome? Modeling the structure of the metabolic syndrome X</title><secondary-title>American Journal of Epidemiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>American Journal of Epidemiology</full-title></periodical><pages>701-711</pages><volume>157</volume><number>8</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0002-9262</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2). Reaven در سال 1988 اصطلاح سندرم X به همراه افزایش خطر دیابت نوع 2، بیماری های قلبی، مقاومت به انسولین، افزایش فشار خون، افزایش قند و چربی خون را به کار برد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Reaven</Author><Year>1988</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463334874">7</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Reaven, Gerald M</author></authors></contributors><titles><title>Role of insulin resistance in human disease</title><secondary-title>Diabetes</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetes</full-title></periodical><pages>1595-1607</pages><volume>37</volume><number>12</number><dates><year>1988</year></dates><isbn>0012-1797</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3). چهاربخشی کشنده و مقاومت به انسولین از دیگر نام های این اختلال است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alexander</Author><Year>2003</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>(4, 5)</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463334917">8</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alexander, Charles M</author><author>Landsman, Pamela B</author><author>Teutsch, Steven M</author><author>Haffner, Steven M</author></authors></contributors><titles><title>NCEP-defined metabolic syndrome, diabetes, and prevalence of coronary heart disease among NHANES III participants age 50 years and older</title><secondary-title>Diabetes</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetes</full-title></periodical><pages>1210-1214</pages><volume>52</volume><number>5</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0012-1797</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Kaplan</Author><Year>1989</Year><RecNum>9</RecNum><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463335034">9</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Kaplan, Norman M</author></authors></contributors><titles><title>The deadly quartet: upper-body obesity, glucose intolerance, hypertriglyceridemia, and hypertension</title><secondary-title>Archives of internal medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Archives of internal medicine</full-title></periodical><pages>1514-1520</pages><volume>149</volume><number>7</number><dates><year>1989</year></dates><isbn>0003-9926</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4, 5). امروزه واژه سندرم متابولیک بهترین معرف برای این اختلال متابولیک می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463334678">5</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta--ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).
از آنجا که علائم سندروم متابولیک با هم رخ می دهد، بیماران مبتلا به یک یا فقط چند صفت به احتمال زیاد دارای صفات دیگر علاوه بر مقاومت به انسولین هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Meigs</Author><Year>2000</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463474661">57</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Meigs, James B</author></authors></contributors><titles><title>Invited commentary: insulin resistance syndrome? Syndrome X? Multiple metabolic syndrome? A syndrome at all? Factor analysis reveals patterns in the fabric of correlated metabolic risk factors</title><secondary-title>American Journal of Epidemiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>American Journal of Epidemiology</full-title></periodical><pages>908-911</pages><volume>152</volume><number>10</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0002-9262</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6). ارزشمند بودن ارزیابی مقاومت به انسولین اضافه بر صفاتی که به طور معمول اندازه گیری می شود، نامشخص است.
وجود چند تعریف سندرم متابولیک منجر به برخی از مشکلات در مقایسه داده ها از مطالعات با استفاده از معیارهای مختلف شده است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BbGJlcnRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5ODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjU4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig3LTEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIgdGltZXN0YW1wPSIx
NDYzNDc0Njk4Ij41ODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWxi
ZXJ0aSwgS3VydCBHZW9yZ2UgTWF0dGhldyBNYXllcjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmltbWV0LCBQ
WiBmdDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EZWZp
bml0aW9uLCBkaWFnbm9zaXMgYW5kIGNsYXNzaWZpY2F0aW9uIG9mIGRpYWJldGVzIG1lbGxpdHVz
IGFuZCBpdHMgY29tcGxpY2F0aW9ucy4gUGFydCAxOiBkaWFnbm9zaXMgYW5kIGNsYXNzaWZpY2F0
aW9uIG9mIGRpYWJldGVzIG1lbGxpdHVzLiBQcm92aXNpb25hbCByZXBvcnQgb2YgYSBXSE8gY29u
c3VsdGF0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGljIG1lZGljaW5lPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGlhYmV0aWMgbWVk
aWNpbmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MzktNTUzPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjE1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTg8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDk2LTkxMzY8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJhbGthdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+PFJlY051bT41
OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6Mnpz
eDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NDcxNSI+NTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkJhbGthdSwgQmV2ZXJsZXk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYXJsZXMsIE1h
cmllLUFsaW5lPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkNvbW1lbnQgb24gdGhlIHByb3Zpc2lvbmFsIHJlcG9ydCBmcm9tIHRoZSBXSE8gY29uc3VsdGF0
aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGljIG1lZGljaW5lPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGlhYmV0aWMgbWVkaWNpbmU8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40NDItNDQzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE2
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTk8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4wNzQyLTMwNzE8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPk1hdHRoZXdzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4NTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjYwPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIg
dGltZXN0YW1wPSIxNDYzNDc0NzMyIj42MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+TWF0dGhld3MsIERSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3NrZXIsIEpQPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5SdWRlbnNraSwgQVM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5heWxvciwgQkE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlRyZWFjaGVyLCBERjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHVybmVyLCBSQzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Ib21lb3N0YXNpcyBtb2RlbCBh
c3Nlc3NtZW50OiBpbnN1bGluIHJlc2lzdGFuY2UgYW5kIM6yLWNlbGwgZnVuY3Rpb24gZnJvbSBm
YXN0aW5nIHBsYXNtYSBnbHVjb3NlIGFuZCBpbnN1bGluIGNvbmNlbnRyYXRpb25zIGluIG1hbjwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5EaWFiZXRvbG9naWE8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRvbG9naWE8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MTItNDE5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI4PC92b2x1bWU+PG51bWJl
cj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDEyLTE4
Nlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkV4cGVy
dCBQYW5lbCBvbiBEZXRlY3Rpb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjE8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjYxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzQ3ODciPjYxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5FeHBlcnQgUGFuZWwgb24gRGV0ZWN0aW9uLCBFdmFsdWF0aW9uPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4ZWN1dGl2ZSBzdW1tYXJ5
IG9mIHRoZSBUaGlyZCBSZXBvcnQgb2YgdGhlIE5hdGlvbmFsIENob2xlc3Rlcm9sIEVkdWNhdGlv
biBQcm9ncmFtIChOQ0VQKSBleHBlcnQgcGFuZWwgb24gZGV0ZWN0aW9uLCBldmFsdWF0aW9uLCBh
bmQgdHJlYXRtZW50IG9mIGhpZ2ggYmxvb2QgY2hvbGVzdGVyb2wgaW4gYWR1bHRzIChBZHVsdCBU
cmVhdG1lbnQgUGFuZWwgSUlJKTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5KYW1hPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SmFtYTwvZnVsbC10aXRs
ZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0ODY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjg1PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xOTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAxPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDA5
OC03NDg0PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5H
ZW51dGg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjI8L1JlY051bT48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjYyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0
NjM0NzQ4MTciPjYyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HZW51
dGgsIFNhdWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFsYmVydGksIEtHTU08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJl
bm5ldHQsIFBldGVyPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CdXNlLCBKb2huPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E
ZUZyb256bywgUmFscGg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthaG4sIFJpY2hhcmQ8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPktpdHptaWxsZXIsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktub3dsZXIsIFdpbGxpYW0gQzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVib3ZpdHosIEhhcm9sZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVybm1hcmss
IEFrZTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Gb2xs
b3ctdXAgcmVwb3J0IG9uIHRoZSBkaWFnbm9zaXMgb2YgZGlhYmV0ZXMgbWVsbGl0dXM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGlhYmV0ZXMgY2FyZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkRpYWJldGVzIGNhcmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMTYwLTMxNjg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjExPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTQ5LTU5
OTI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkdydW5k
eTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051bT42MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+NjM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3
NDg0MSI+NjM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkdydW5keSwg
U2NvdHQgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2xlZW1hbiwgSmFtZXMgSTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
RGFuaWVscywgU3RlcGhlbiBSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Eb25hdG8sIEthcmVuIEE8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkVja2VsLCBSb2JlcnQgSDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RnJhbmtsaW4sIEJhcnJ5
IEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvcmRvbiwgRGF2aWQgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S3JhdXNz
LCBSb25hbGQgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F2YWdlLCBQZXRlciBKPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TbWl0aCwgU2lkbmV5IEM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+RGlhZ25vc2lzIGFuZCBtYW5hZ2VtZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJv
bWUgYW4gQW1lcmljYW4gSGVhcnQgQXNzb2NpYXRpb24vTmF0aW9uYWwgSGVhcnQsIEx1bmcsIGFu
ZCBCbG9vZCBJbnN0aXR1dGUgc2NpZW50aWZpYyBzdGF0ZW1lbnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+Q2lyY3VsYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5DaXJjdWxhdGlvbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI3
MzUtMjc1MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE3PC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDA5LTczMjI8L2lzYm4+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFsYmVydGk8L0F1dGhvcj48WWVh
cj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjQ8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY0PC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAy
MDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzQ5NTIiPjY0PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGJlcnRpLCBLIEdlb3JnZSBNTTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmltbWV0LCBQYXVsPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGF3LCBKb25hdGhh
bjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SURGIEVwaWRlbWlvbG9neSBUYXNrIEZvcmNlIENvbnNlbnN1cyBH
cm91cDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUg
bWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21l4oCUYSBuZXcgd29ybGR3aWRlIGRlZmluaXRpb248L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIExhbmNldDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBMYW5jZXQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxw
YWdlcz4xMDU5LTEwNjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzY2PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj45NDkxPC9u
dW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTQwLTY3MzY8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BbGJlcnRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5ODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjU4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig3LTEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIgdGltZXN0YW1wPSIx
NDYzNDc0Njk4Ij41ODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWxi
ZXJ0aSwgS3VydCBHZW9yZ2UgTWF0dGhldyBNYXllcjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmltbWV0LCBQ
WiBmdDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EZWZp
bml0aW9uLCBkaWFnbm9zaXMgYW5kIGNsYXNzaWZpY2F0aW9uIG9mIGRpYWJldGVzIG1lbGxpdHVz
IGFuZCBpdHMgY29tcGxpY2F0aW9ucy4gUGFydCAxOiBkaWFnbm9zaXMgYW5kIGNsYXNzaWZpY2F0
aW9uIG9mIGRpYWJldGVzIG1lbGxpdHVzLiBQcm92aXNpb25hbCByZXBvcnQgb2YgYSBXSE8gY29u
c3VsdGF0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGljIG1lZGljaW5lPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGlhYmV0aWMgbWVk
aWNpbmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MzktNTUzPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjE1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTg8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDk2LTkxMzY8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJhbGthdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+PFJlY051bT41
OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6Mnpz
eDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NDcxNSI+NTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkJhbGthdSwgQmV2ZXJsZXk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYXJsZXMsIE1h
cmllLUFsaW5lPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkNvbW1lbnQgb24gdGhlIHByb3Zpc2lvbmFsIHJlcG9ydCBmcm9tIHRoZSBXSE8gY29uc3VsdGF0
aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGljIG1lZGljaW5lPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGlhYmV0aWMgbWVkaWNpbmU8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40NDItNDQzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE2
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTk8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4wNzQyLTMwNzE8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPk1hdHRoZXdzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4NTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjYwPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIg
dGltZXN0YW1wPSIxNDYzNDc0NzMyIj42MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+TWF0dGhld3MsIERSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3NrZXIsIEpQPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5SdWRlbnNraSwgQVM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5heWxvciwgQkE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlRyZWFjaGVyLCBERjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHVybmVyLCBSQzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Ib21lb3N0YXNpcyBtb2RlbCBh
c3Nlc3NtZW50OiBpbnN1bGluIHJlc2lzdGFuY2UgYW5kIM6yLWNlbGwgZnVuY3Rpb24gZnJvbSBm
YXN0aW5nIHBsYXNtYSBnbHVjb3NlIGFuZCBpbnN1bGluIGNvbmNlbnRyYXRpb25zIGluIG1hbjwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5EaWFiZXRvbG9naWE8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRvbG9naWE8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MTItNDE5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI4PC92b2x1bWU+PG51bWJl
cj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDEyLTE4
Nlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkV4cGVy
dCBQYW5lbCBvbiBEZXRlY3Rpb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjE8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjYxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzQ3ODciPjYxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5FeHBlcnQgUGFuZWwgb24gRGV0ZWN0aW9uLCBFdmFsdWF0aW9uPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4ZWN1dGl2ZSBzdW1tYXJ5
IG9mIHRoZSBUaGlyZCBSZXBvcnQgb2YgdGhlIE5hdGlvbmFsIENob2xlc3Rlcm9sIEVkdWNhdGlv
biBQcm9ncmFtIChOQ0VQKSBleHBlcnQgcGFuZWwgb24gZGV0ZWN0aW9uLCBldmFsdWF0aW9uLCBh
bmQgdHJlYXRtZW50IG9mIGhpZ2ggYmxvb2QgY2hvbGVzdGVyb2wgaW4gYWR1bHRzIChBZHVsdCBU
cmVhdG1lbnQgUGFuZWwgSUlJKTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5KYW1hPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SmFtYTwvZnVsbC10aXRs
ZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0ODY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjg1PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xOTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAxPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDA5
OC03NDg0PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5H
ZW51dGg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjI8L1JlY051bT48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjYyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0
NjM0NzQ4MTciPjYyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HZW51
dGgsIFNhdWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFsYmVydGksIEtHTU08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJl
bm5ldHQsIFBldGVyPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CdXNlLCBKb2huPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E
ZUZyb256bywgUmFscGg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthaG4sIFJpY2hhcmQ8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPktpdHptaWxsZXIsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktub3dsZXIsIFdpbGxpYW0gQzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVib3ZpdHosIEhhcm9sZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVybm1hcmss
IEFrZTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Gb2xs
b3ctdXAgcmVwb3J0IG9uIHRoZSBkaWFnbm9zaXMgb2YgZGlhYmV0ZXMgbWVsbGl0dXM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGlhYmV0ZXMgY2FyZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkRpYWJldGVzIGNhcmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMTYwLTMxNjg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjExPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTQ5LTU5
OTI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkdydW5k
eTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051bT42MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+NjM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3
NDg0MSI+NjM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkdydW5keSwg
U2NvdHQgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2xlZW1hbiwgSmFtZXMgSTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
RGFuaWVscywgU3RlcGhlbiBSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Eb25hdG8sIEthcmVuIEE8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkVja2VsLCBSb2JlcnQgSDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RnJhbmtsaW4sIEJhcnJ5
IEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvcmRvbiwgRGF2aWQgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S3JhdXNz
LCBSb25hbGQgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F2YWdlLCBQZXRlciBKPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TbWl0aCwgU2lkbmV5IEM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+RGlhZ25vc2lzIGFuZCBtYW5hZ2VtZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJv
bWUgYW4gQW1lcmljYW4gSGVhcnQgQXNzb2NpYXRpb24vTmF0aW9uYWwgSGVhcnQsIEx1bmcsIGFu
ZCBCbG9vZCBJbnN0aXR1dGUgc2NpZW50aWZpYyBzdGF0ZW1lbnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+Q2lyY3VsYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5DaXJjdWxhdGlvbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI3
MzUtMjc1MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE3PC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDA5LTczMjI8L2lzYm4+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFsYmVydGk8L0F1dGhvcj48WWVh
cj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjQ8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY0PC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAy
MDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzQ5NTIiPjY0PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGJlcnRpLCBLIEdlb3JnZSBNTTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmltbWV0LCBQYXVsPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGF3LCBKb25hdGhh
bjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SURGIEVwaWRlbWlvbG9neSBUYXNrIEZvcmNlIENvbnNlbnN1cyBH
cm91cDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUg
bWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21l4oCUYSBuZXcgd29ybGR3aWRlIGRlZmluaXRpb248L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIExhbmNldDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBMYW5jZXQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxw
YWdlcz4xMDU5LTEwNjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzY2PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj45NDkxPC9u
dW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTQwLTY3MzY8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA (7-13). معیارهای تعریف شده توسط برنامه ملی آموزش کلسترول (NCEP/ATP III) گسترده ترین معیار مورد استفاده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2009</Year><RecNum>65</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>65</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463474982">65</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, KGMM</author><author>Eckel, Robert H</author><author>Grundy, Scott M</author><author>Zimmet, Paul Z</author><author>Cleeman, James I</author><author>Donato, Karen A</author><author>Fruchart, Jean-Charles</author><author>James, W Philip T</author><author>Loria, Catherine M</author><author>Smith, Sidney C</author></authors></contributors><titles><title>Harmonizing the metabolic syndrome a joint interim sta--ent of the international diabetes federation task force on epidemiology and prevention; national heart, lung, and blood institute; American heart association; world heart federation; international atherosclerosis society; and international association for the study of obesity</title><secondary-title>Circulation</secondary-title></titles><periodical><full-title>Circulation</full-title></periodical><pages>1640-1645</pages><volume>120</volume><number>16</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0009-7322</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(14).
معیارهای ATP III کنونی سندرم متابولیک را با وجود سه مورد از پنج صفت زیر تعریف می کند:
چاقی شکمی، تعریف شده به صورت دور کمر در مردان ≥102 سانتی متر (40 اینچ) و در زنان ≥88 سانتی متر (35 اینچ).
سطح سرمی تری گلیسرید ≥150 mg / dL و (1.7 میلی مول / لیتر) و یا تحت درمان دارویی برای تری گلیسرید بالا.
کلسترول HDL سرم <40 میلی گرم / دسی لیتر (1 میلی مول / لیتر) در مردان و <50 میلی گرم / دسی لیتر (1.3 میلی مول / لیتر) در زنان و یا درمان های دارویی برای HDL-C پایین.
فشار خون ≥ 85/130 میلی متر جیوه یا درمان های دارویی برای فشار خون بالا.
قند خون ناشتا (FPG ≥100 mg / dL) و یا درمان های دارویی برای قند خون بالا.
فدراسیون بین المللی دیابت با تقسیم جمعیت به سه گروه 10-6، 16-10 و بالای 16 سال، تعریفی برای سندرم متابولیک ارائه کرد که در هر سه گروه، چاقی شکمی جزء اصلی اختلال عنوان شد. بر اساس این تعریف، امکان تشخیص قطعی سندرم متابولیک در گروه کودکان زیر 10 سال وجود ندارد. در نوجوانان 10 تا 16 سال، علاوه بر چاقی شکمی حضور حداقل دو مورد از فاکتورهایی مانند تری گلیسرید بالای 150 میلی گرم در دسی لیتر، کلسترول HDL پایین تر از 40 میلی گرم در دسی لیتر، فشار خون بالای 85/130 میلی متر جیوه، گلوکز ناشتای بیشتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر و دور کمر بیش از 90 سانتی متر در تشخیص سندرم متابولیک الزامی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zimmet</Author><Year>2007</Year><RecNum>10</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463335162">10</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Zimmet, Paul</author><author>Alberti, K George MM</author><author>Kaufman, Francine</author><author>Tajima, Naoko</author><author>Silink, Martin</author><author>Arslanian, Silva</author><author>Wong, Gary</author><author>Bennett, Peter</author><author>Shaw, Jonathan</author><author>Caprio, Sonia</author></authors></contributors><titles><title>The metabolic syndrome in children and adolescents–an IDF consensus report</title><secondary-title>Pediatric diabetes</secondary-title></titles><periodical><full-title>Pediatric diabetes</full-title></periodical><pages>299-306</pages><volume>8</volume><number>5</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1399-5448</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15).
فدراسیون بین المللی دیابت(IDF) معیارهای سندرم متابولیک را در سال 2006 ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zimmet</Author><Year>2005</Year><RecNum>66</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>66</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463475097">66</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Zimmet, PZ</author><author>Alberti, KG</author><author>Shaw, J</author></authors></contributors><titles><title>International Diabetes Federation: the IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome</title><secondary-title>Diabetes voice</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetes voice</full-title></periodical><pages>31-33</pages><volume>50</volume><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16) به روز کرد. چاقی مرکزی یک عنصر ضروری در این تعریف بوده و دارای آستانه های مختلف دور کمر برای گروه های مختلف نژادی-قومی است:
افزایش دور کمر، بر اساس آستانه خاص قومی دور کمر
به علاوه دو مورد از موارد زیر:
تری گلیسیرید> 150 میلی گرم / دسی لیتر و یا درمان تری گلیسیرید بالا.
کلسترول HDL <40 میلی گرم / دسی لیتر در مردان یا <50 میلی گرم / دسی لیتر در زنان، و یا درمان برای HDL پایین.
فشار سیستولیک خون> 130، فشار خون دیاستولیک> 85، و یا درمان برای فشار خون بالا
قند خون ناشتا> 100 میلی گرم / دسی لیتر و یا دیابت نوع 2 قبلا تشخیص داده ؛ تست تحمل گلوکز خوراکی برای بیماران با قند خون ناشتای بالا توصیه می شود، اما الزامی نیست.
معیار چاقی شکمی در کشورهای مختلف، مقدار دور کمر متفاوتی تعریف شده است. در کشورهای منطقه مدیترانه و خاورمیانه معمولاً معیار اروپا در نظر گرفته می شود :که عبارتند از cm80 دور کمر در خانم و cm94 دور کمر در آقایان.
سندرم متابولیک یک عامل خطر مهم برای پیشرفت به سمت دیابت نوع 2 و / یا CVD است. بنابراین، مفهوم کلیدی بالینی تشخیص سندرم متابولیک، شناسایی بیماری است که نیاز به تغییر شیوه ی زندگی تهاجمی با تمرکز در کاهش وزن و افزایش فعالیت بدنی دارد.
ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی باید افراد دارای خطر متابولیک را در ویزیت های بالینی معمول ارزیابی کنند. دستورالعمل های بالینی انجمن غدد، ارزیابی در فواصل سه ساله در افراد مبتلا به یک یا چند عامل خطر را پیشنهاد می کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rosenzweig</Author><Year>2008</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463475134">67</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rosenzweig, James L</author><author>Ferrannini, Ele</author><author>Grundy, Scott M</author><author>Haffner, Steven M</author><author>Heine, Robert J</author><author>Horton, Edward S</author><author>Kawamori, Ryuzo</author></authors></contributors><titles><title>Primary prevention of cardiovascular disease and type 2 diabetes in patients at metabolic risk: an endocrine society clinical practice guideline</title><secondary-title>The Journal of Clinical Endocrinology &amp; Metabolism</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of Clinical Endocrinology &amp; Metabolism</full-title></periodical><pages>3671-3689</pages><volume>93</volume><number>10</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>0021-972X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(17). ارزیابی باید شامل اندازه گیری فشار خون، دور کمر، چربی خون ناشتا و قند ناشتا باشد.
در بیمارانی که تشخیص سندرم متابولیک گذاشته شده است، مشخص شده که مداخله تهاجمی در شیوه زندگی (کاهش وزن، فعالیت بدنی) کاهش خطرات ناشی از دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی عروقی را تضمین می کند. ارزیابی خطر 10 ساله برای بیماری های قلبی عروقی، با استفاده از یک الگوریتم ارزیابی ریسک، مانند نمره خطر فرامینگهام یا SCORE، در هدف قرار دادن افراد برای مداخله پزشکی برای کاهش فشار خون و کلسترول مفید است.
سندرم متابولیک علاوه بر دیابت و بیماری های قلبی عروقی با اختلالات مرتبط با چاقی دیگری نیز همراهی دارد، از قبیل:
بیماری کبد چرب با استئاتوز، فیبروز و سیروز PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYXJjZWF1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjY4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigxOC0yMCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Njg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTI0MiI+Njg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1h
cmNlYXUsIFA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJpcm9uLCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3VsZCwg
Ri1TPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXJjZWF1LCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaW1hcmQsIFM8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRodW5nLCBTTjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S3JhbCwgSkc8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TGl2ZXIgcGF0aG9sb2d5
IGFuZCB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lIFggaW4gc2V2ZXJlIG9iZXNpdHk8L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgQ2xpbmljYWwgRW5kb2NyaW5vbG9neSAmYW1w
OyBNZXRhYm9saXNtPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgQ2xpbmljYWwgRW5kb2NyaW5vbG9neSAmYW1wOyBNZXRhYm9s
aXNtPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTUxMy0xNTE3PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjg0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTk8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIxLTk3Mlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhhbWFndWNoaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051
bT42OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Njk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6
MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NTI3MyI+Njk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkhhbWFndWNoaSwgTWFzYWhpZGU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvamlt
YSwgVGFrYW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRha2VkYSwgTm9yaXl1a2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pk5ha2FnYXdhLCBUYWtheXVraTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFuaWd1Y2hpLCBIaXJveWE8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1amlpLCBLb3RhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbWF0c3UsIFRhdHN1c2hp
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWthamltYSwgVG9tb2FraTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FydWks
IEhpcm9zaGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNoaW1hemFraSwgTWFrb3RvPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUg
YXMgYSBwcmVkaWN0b3Igb2Ygbm9uYWxjb2hvbGljIGZhdHR5IGxpdmVyIGRpc2Vhc2U8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIEludGVybmFsIE1lZGljaW5lPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIEludGVybmFs
IE1lZGljaW5lPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIyLTcyODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4xNDM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAzLTQ4MTk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhhbmxleTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJl
Y051bT43MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3Bk
MDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NTI5NSI+NzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkhhbmxleSwgQW50aG9ueSBKRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2ls
bGlhbXMsIEtlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVzdGEsIEFuZHJlYXM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PldhZ2Vua25lY2h0LCBMeW5uZSBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E4oCZQWdvc3Rpbm8sIFJhbHBo
IEI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhZmZuZXIsIFN0ZXZlbiBNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkxpdmVyIE1hcmtlcnMgYW5kIERldmVsb3BtZW50
IG9mIHRoZSBNZXRhYm9saWMgU3luZHJvbWUgVGhlIEluc3VsaW4gUmVzaXN0YW5jZSBBdGhlcm9z
Y2xlcm9zaXMgU3R1ZHk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGlhYmV0ZXM8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRlczwvZnVsbC10
aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMxNDAtMzE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41NDwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+MTE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjAwMTItMTc5NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90
ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYXJjZWF1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjY4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigxOC0yMCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Njg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTI0MiI+Njg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1h
cmNlYXUsIFA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJpcm9uLCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3VsZCwg
Ri1TPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXJjZWF1LCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaW1hcmQsIFM8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRodW5nLCBTTjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S3JhbCwgSkc8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TGl2ZXIgcGF0aG9sb2d5
IGFuZCB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lIFggaW4gc2V2ZXJlIG9iZXNpdHk8L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgQ2xpbmljYWwgRW5kb2NyaW5vbG9neSAmYW1w
OyBNZXRhYm9saXNtPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgQ2xpbmljYWwgRW5kb2NyaW5vbG9neSAmYW1wOyBNZXRhYm9s
aXNtPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTUxMy0xNTE3PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjg0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTk8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIxLTk3Mlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhhbWFndWNoaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051
bT42OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Njk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6
MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NTI3MyI+Njk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkhhbWFndWNoaSwgTWFzYWhpZGU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvamlt
YSwgVGFrYW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRha2VkYSwgTm9yaXl1a2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pk5ha2FnYXdhLCBUYWtheXVraTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFuaWd1Y2hpLCBIaXJveWE8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1amlpLCBLb3RhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbWF0c3UsIFRhdHN1c2hp
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWthamltYSwgVG9tb2FraTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FydWks
IEhpcm9zaGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNoaW1hemFraSwgTWFrb3RvPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUg
YXMgYSBwcmVkaWN0b3Igb2Ygbm9uYWxjb2hvbGljIGZhdHR5IGxpdmVyIGRpc2Vhc2U8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIEludGVybmFsIE1lZGljaW5lPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIEludGVybmFs
IE1lZGljaW5lPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIyLTcyODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4xNDM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAzLTQ4MTk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhhbmxleTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJl
Y051bT43MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3Bk
MDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NTI5NSI+NzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkhhbmxleSwgQW50aG9ueSBKRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2ls
bGlhbXMsIEtlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVzdGEsIEFuZHJlYXM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PldhZ2Vua25lY2h0LCBMeW5uZSBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E4oCZQWdvc3Rpbm8sIFJhbHBo
IEI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhZmZuZXIsIFN0ZXZlbiBNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkxpdmVyIE1hcmtlcnMgYW5kIERldmVsb3BtZW50
IG9mIHRoZSBNZXRhYm9saWMgU3luZHJvbWUgVGhlIEluc3VsaW4gUmVzaXN0YW5jZSBBdGhlcm9z
Y2xlcm9zaXMgU3R1ZHk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGlhYmV0ZXM8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRlczwvZnVsbC10
aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMxNDAtMzE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41NDwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+MTE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjAwMTItMTc5NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90
ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA (18-20).
کارسینوم هپاتوسلولار و کلانژیوکارسینومای داخل کبدی.
بیماری مزمن کلیه (CKD) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chen</Author><Year>2004</Year><RecNum>71</RecNum><DisplayText>(21, 22)</DisplayText><record><rec-number>71</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463475440">71</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Chen, Jing</author><author>Muntner, Paul</author><author>Hamm, L Lee</author><author>Jones, Daniel W</author><author>Batuman, Vecihi</author><author>Fonseca, Vivian</author><author>Whelton, Paul K</author><author>He, Jiang</author></authors></contributors><titles><title>The metabolic syndrome and chronic kidney disease in US adults</title><secondary-title>Annals of internal medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Annals of Internal Medicine</full-title></periodical><pages>167-174</pages><volume>140</volume><number>3</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0003-4819</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Zhang</Author><Year>2007</Year><RecNum>72</RecNum><record><rec-number>72</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463475468">72</key></foreign-keys><ref-type name="Conference Proceedings">10</ref-type><contributors><authors><author>Zhang, LuXia</author><author>Zuo, Li</author><author>Wang, Fang</author><author>Wang, Mei</author><author>Wang, ShuYu</author><author>Liu, LiSheng</author><author>Wang, HaiYan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome and chronic kidney disease in a Chinese population aged 40 years and older</title><secondary-title>Mayo Clinic Proceedings</secondary-title></titles><pages>822-827</pages><volume>82</volume><number>7</number><dates><year>2007</year></dates><publisher>Elsevier</publisher><isbn>0025-6196</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(21, 22).
سندرم تخمدان پلی کیستیک ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pasquali</Author><Year>1999</Year><RecNum>73</RecNum><DisplayText>(23)</DisplayText><record><rec-number>73</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463475492">73</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Pasquali, Renato</author><author>Gambineri, Alessandra</author><author>Anconetani, Bruno</author><author>Vicennati, Valentina</author><author>Colitta, Donatella</author><author>Caramelli, Elisabetta</author><author>Casimirri, Francesco</author><author>Morselli‐Labate, Antonio Maria</author></authors></contributors><titles><title>The natural history of the metabolic syndrome in young women with the polycystic ovary syndrome and the effect of long‐term oestrogen–progestagen treatment</title><secondary-title>Clinical endocrinology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Clinical endocrinology</full-title></periodical><pages>517-527</pages><volume>50</volume><number>4</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>1365-2265</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(23).
اختلال تنفس در خواب، از جمله آپنه انسدادی خواب PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZ29udHphczwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDA8L1llYXI+
PFJlY051bT43NDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMjQsIDI1KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIgdGltZXN0YW1w
PSIxNDYzNDc1NTE0Ij43NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
VmdvbnR6YXMsIEFsZXhhbmRyb3MgTjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFwYW5pY29sYW91LCBEaW1p
dHJpcyBBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CaXhsZXIsIEVkd2FyZCBPPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5I
b3BwZXIsIEtlbm5ldGg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxvdHNpa2FzLCBBbmdlbGE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkxpbiwgSHVvbmctTW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGVzLCBBbnRob255PC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5DaHJvdXNvcywgR2VvcmdlIFA8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmli
dXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+U2xlZXAgYXBuZWEgYW5kIGRheXRpbWUgc2xlZXBpbmVzcyBh
bmQgZmF0aWd1ZTogcmVsYXRpb24gdG8gdmlzY2VyYWwgb2Jlc2l0eSwgaW5zdWxpbiByZXNpc3Rh
bmNlLCBhbmQgaHlwZXJjeXRva2luZW1pYTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91
cm5hbCBvZiBDbGluaWNhbCBFbmRvY3Jpbm9sb2d5ICZhbXA7IE1ldGFib2xpc208L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBD
bGluaWNhbCBFbmRvY3Jpbm9sb2d5ICZhbXA7IE1ldGFib2xpc208L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTUxLTExNTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+ODU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjEtOTcy
WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SXA8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NzU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjc1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAy
d2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzU1NDEi
Pjc1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+
MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5JcCwgTWFyeSBTTTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBCaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OZywgTWF0dGhldyBNVDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBXYWggS2l0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Uc2FuZywgS2VubmV0
aCBXVDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBLYXJlbiBTTDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5PYnN0cnVjdGl2ZSBzbGVlcCBhcG5lYSBpcyBpbmRl
cGVuZGVudGx5IGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCBpbnN1bGluIHJlc2lzdGFuY2U8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+QW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiByZXNwaXJhdG9yeSBhbmQgY3JpdGljYWwg
Y2FyZSBtZWRpY2luZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2YgcmVzcGlyYXRvcnkgYW5kIGNyaXRpY2FsIGNhcmUg
bWVkaWNpbmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42NzAtNjc2PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE2NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95
ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzNS00OTcwPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48
L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZ29udHphczwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDA8L1llYXI+
PFJlY051bT43NDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMjQsIDI1KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIgdGltZXN0YW1w
PSIxNDYzNDc1NTE0Ij43NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
VmdvbnR6YXMsIEFsZXhhbmRyb3MgTjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFwYW5pY29sYW91LCBEaW1p
dHJpcyBBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CaXhsZXIsIEVkd2FyZCBPPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5I
b3BwZXIsIEtlbm5ldGg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxvdHNpa2FzLCBBbmdlbGE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkxpbiwgSHVvbmctTW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGVzLCBBbnRob255PC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5DaHJvdXNvcywgR2VvcmdlIFA8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmli
dXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+U2xlZXAgYXBuZWEgYW5kIGRheXRpbWUgc2xlZXBpbmVzcyBh
bmQgZmF0aWd1ZTogcmVsYXRpb24gdG8gdmlzY2VyYWwgb2Jlc2l0eSwgaW5zdWxpbiByZXNpc3Rh
bmNlLCBhbmQgaHlwZXJjeXRva2luZW1pYTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91
cm5hbCBvZiBDbGluaWNhbCBFbmRvY3Jpbm9sb2d5ICZhbXA7IE1ldGFib2xpc208L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBD
bGluaWNhbCBFbmRvY3Jpbm9sb2d5ICZhbXA7IE1ldGFib2xpc208L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTUxLTExNTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+ODU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjEtOTcy
WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SXA8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NzU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjc1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAy
d2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzU1NDEi
Pjc1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+
MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5JcCwgTWFyeSBTTTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBCaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OZywgTWF0dGhldyBNVDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBXYWggS2l0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Uc2FuZywgS2VubmV0
aCBXVDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBLYXJlbiBTTDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5PYnN0cnVjdGl2ZSBzbGVlcCBhcG5lYSBpcyBpbmRl
cGVuZGVudGx5IGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCBpbnN1bGluIHJlc2lzdGFuY2U8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+QW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiByZXNwaXJhdG9yeSBhbmQgY3JpdGljYWwg
Y2FyZSBtZWRpY2luZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2YgcmVzcGlyYXRvcnkgYW5kIGNyaXRpY2FsIGNhcmUg
bWVkaWNpbmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42NzAtNjc2PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE2NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95
ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzNS00OTcwPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48
L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (24, 25).
بالا بودن اسید اوریک و نقرس ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Choi</Author><Year>2007</Year><RecNum>76</RecNum><DisplayText>(26, 27)</DisplayText><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463475566">76</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Choi, Hyon K</author><author>Ford, Earl S</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of the metabolic syndrome in individuals with hyperuricemia</title><secondary-title>The American journal of medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>The American journal of medicine</full-title></periodical><pages>442-447</pages><volume>120</volume><number>5</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0002-9343</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Choi</Author><Year>2007</Year><RecNum>77</RecNum><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463475586">77</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Choi, Hyon K</author><author>Ford, Earl S</author><author>Li, Chaoyang</author><author>Curhan, Gary</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of the metabolic syndrome in patients with gout: the Third National Health and Nutrition Examination Survey</title><secondary-title>Arthritis Care &amp; Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Arthritis Care &amp; Research</full-title></periodical><pages>109-115</pages><volume>57</volume><number>1</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1529-0131</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26, 27).

1- 2. ویژگی های عمومی
بر اساس مطالعات مختلف، توزیع چربی در بدن به صورت غیرطبیعی یکی از خصوصیات عمومی سندرم متابولیک همراه با خطر افزایش ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463334678">5</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta--ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). مقاومت به انسولین نیز در اغلب افراد مبتلا به سندرم متابولیک مشاهده می شود که ارتباط تنگاتنگی با سایر اجزای سندرم به جز فشار خون بالا دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ruige</Author><Year>1998</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>(28)</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463335934">14</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ruige, JB</author><author>Assendelft, WJJ</author><author>Dekker, JM</author><author>Kostense, PJ</author><author>Heine, RJ</author><author>Bouter, LM</author></authors></contributors><titles><title>Insulin and risk of cardiovascular disease a meta-analysis</title><secondary-title>Circulation</secondary-title></titles><periodical><full-title>Circulation</full-title></periodical><pages>996-1001</pages><volume>97</volume><number>10</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0009-7322</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(28).
از دیگر خصوصیات سندرم متابولیک می توان به دیس لیپیدمی اشاره کرد. ناهنجاری های لیپیدی در مبتلایان به سندرم متابولیک به صورت افزایش TG و کاهش HDL وجود دارد. آنالیزهای جزیی بیشتر، ناهنجاری های لیپوپروتئینی شامل افزایش آپولیپوپروتئین B و افزایش ذرات کوچک LDL را نشان می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463334678">5</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta--ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).
افزایش فشار خون در ارتباط با چاقی و عدم تحمل گلوکز است که در اکثر افراد مقاوم به انسولین وجود دارد. میزان این ارتباط در هر جمعیت با جمعیت های دیگر متفاوت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463334678">5</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta--ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). علاوه بر این، شرایط پیش التهابی با افزایش سطوح پروتئین فعال کننده C (C-reactive protein یا CRP) در مبتلایان به سندرم متابولیک مشاهده می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lemieux</Author><Year>2001</Year><RecNum>15</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463335971">15</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Lemieux, Isabelle</author><author>Pascot, Agnès</author><author>Prud’homme, Denis</author><author>Alméras, Natalie</author><author>Bogaty, Peter</author><author>Nadeau, André</author><author>Bergeron, Jean</author><author>Després, Jean-Pierre</author></authors></contributors><titles><title>Elevated C-reactive protein another component of the atherothrombotic profile of abdominal obesity</title><secondary-title>Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology</full-title></periodical><pages>961-967</pages><volume>21</volume><number>6</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>1079-5642</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29). آدیپوسیت ها و ماکروفاژها با ترشح سیتوکین های التهابی در بافت های چربی، باعث افزایش سطوح سرمی CRP و ایجاد مقاومت به انسولین می شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463334678">5</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta--ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).

1- 3. اپیدمیولوژی
براساس تعریف سازمان دیابت جهانی سندرم متابولیک یکی از اصلی ترین عوامل خطر حملات قلبی می باشد. حدود افراد بزرگسال در آمریکا مبتلا به سندرم متابولیک می باشند. درکسانی که سندرم متابولیک دارند شانس مرگ دو برابر و شانس حملات و سکته قلبی سه برابر بیش از کسانی است که مبتلا به این سندرم متابولیک نیستند. همچنین این سندرم شانس ابتلا به دیابت تیپ II را 5 برابر افزایش می دهد. از 230 میلیون نفر مبتلا به دیابت هستند. علت مرگ 80% افراد دیابتی، مشکلات قلبی – عروقی می باشد. مرگ در اثر بیماری دیابت در کشورهای توسع یافته در رده 4-5 قرار دارد. براساس آماری WHO در سال 2010 ، 45% مرگ ها در کشور ایران به علت مشکلات قلبی – عروقی بوده است (در تمام گروههای سنی) و 2% مرگ ها به علت بیماری دیابت بوده است (در تمام گروههای سنی) PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaW5kc2F5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjc4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigzMC0zMyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTY2OSI+Nzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxp
bmRzYXksIFJvYmVydCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3dhcmQsIEJhcmJhcmEgVjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DYXJkaW92YXNjdWxhciBy
aXNrIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lPC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPkN1cnJlbnQgZGlhYmV0ZXMgcmVwb3J0czwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkN1cnJlbnQgZGlhYmV0ZXMgcmVwb3J0czwvZnVs
bC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjYzLTY4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE1MzQtNDgyNzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Rm9yZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT43OTwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTc3NSI+Nzk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkZv
cmQsIEVhcmwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2lsZXMsIFdheW5lIEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkRpZXR6LCBXaWxsaWFtIEg8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+UHJldmFsZW5jZSBvZiB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lIGFtb25nIFVTIGFk
dWx0czogZmluZGluZ3MgZnJvbSB0aGUgdGhpcmQgTmF0aW9uYWwgSGVhbHRoIGFuZCBOdXRyaXRp
b24gRXhhbWluYXRpb24gU3VydmV5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkphbWE8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KYW1hPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzU2LTM1OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yODc8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjAwOTgtNzQ4NDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Rm9yZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDQ8L1llYXI+PFJlY051bT44MDwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+ODA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTc5NyI+ODA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkZv
cmQsIEVhcmwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2lsZXMsIFdheW5lIEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pk1va2RhZCwgQWxpIEg8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+SW5jcmVhc2luZyBwcmV2YWxlbmNlIG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUgYW1v
bmcgVVMgYWR1bHRzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGVzIGNhcmU8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRlcyBjYXJl
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQ0NC0yNDQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjI3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MDE0OS01OTkyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5XaWxzb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+ODE8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjgxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzU4MTkiPjgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5XaWxzb24sIFBldGVyIFdGPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E4oCZQWdvc3Rpbm8s
IFJhbHBoIEI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBhcmlzZSwgSGVsZW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN1
bGxpdmFuLCBMaXNhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWlncywgSmFtZXMgQjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5NZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUgYXMg
YSBwcmVjdXJzb3Igb2YgY2FyZGlvdmFzY3VsYXIgZGlzZWFzZSBhbmQgdHlwZSAyIGRpYWJldGVz
IG1lbGxpdHVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNpcmN1bGF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2lyY3VsYXRpb248L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMDY2LTMwNzI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTEyPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4yMDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PGlzYm4+MDAwOS03MzIyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaW5kc2F5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjc4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigzMC0zMyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTY2OSI+Nzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxp
bmRzYXksIFJvYmVydCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3dhcmQsIEJhcmJhcmEgVjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DYXJkaW92YXNjdWxhciBy
aXNrIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lPC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPkN1cnJlbnQgZGlhYmV0ZXMgcmVwb3J0czwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkN1cnJlbnQgZGlhYmV0ZXMgcmVwb3J0czwvZnVs
bC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjYzLTY4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE1MzQtNDgyNzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Rm9yZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT43OTwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTc3NSI+Nzk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkZv
cmQsIEVhcmwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2lsZXMsIFdheW5lIEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkRpZXR6LCBXaWxsaWFtIEg8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+UHJldmFsZW5jZSBvZiB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lIGFtb25nIFVTIGFk
dWx0czogZmluZGluZ3MgZnJvbSB0aGUgdGhpcmQgTmF0aW9uYWwgSGVhbHRoIGFuZCBOdXRyaXRp
b24gRXhhbWluYXRpb24gU3VydmV5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkphbWE8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KYW1hPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzU2LTM1OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yODc8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjAwOTgtNzQ4NDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Rm9yZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDQ8L1llYXI+PFJlY051bT44MDwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+ODA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTc5NyI+ODA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkZv
cmQsIEVhcmwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2lsZXMsIFdheW5lIEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pk1va2RhZCwgQWxpIEg8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+SW5jcmVhc2luZyBwcmV2YWxlbmNlIG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUgYW1v
bmcgVVMgYWR1bHRzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGVzIGNhcmU8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRlcyBjYXJl
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQ0NC0yNDQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjI3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MDE0OS01OTkyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5XaWxzb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+ODE8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjgxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzU4MTkiPjgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5XaWxzb24sIFBldGVyIFdGPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E4oCZQWdvc3Rpbm8s
IFJhbHBoIEI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBhcmlzZSwgSGVsZW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN1
bGxpdmFuLCBMaXNhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWlncywgSmFtZXMgQjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5NZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUgYXMg
YSBwcmVjdXJzb3Igb2YgY2FyZGlvdmFzY3VsYXIgZGlzZWFzZSBhbmQgdHlwZSAyIGRpYWJldGVz
IG1lbGxpdHVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNpcmN1bGF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2lyY3VsYXRpb248L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMDY2LTMwNzI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTEyPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4yMDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PGlzYm4+MDAwOS03MzIyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (30-33).
سندرم متابولیک به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به وضعیتی رایج است. با استفاده از بانک داده های مطالعه سلامت ملی و تغذیه از سال 1999 تا 2002، 34.5 شرکت کنندگان دارای معیارهای ATP III برای سندرم متابولیک بودند. این درحالی بود که 22 درصد افراد در بین سال های 1988 تا 1994 دارای این معیارها بودند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ford</Author><Year>2005</Year><RecNum>82</RecNum><DisplayText>(31, 34)</DisplayText><record><rec-number>82</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463476418">82</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ford, Earl S</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of the metabolic syndrome defined by the International Diabetes Federation among adults in the US</title><secondary-title>Diabetes care</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetes care</full-title></periodical><pages>2745-2749</pages><volume>28</volume><number>11</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0149-5992</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ford</Author><Year>2002</Year><RecNum>79</RecNum><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463475775">79</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ford, Earl S</author><author>Giles, Wayne H</author><author>Dietz, William H</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey</title><secondary-title>Jama</secondary-title></titles><periodical><full-title>Jama</full-title></periodical><pages>356-359</pages><volume>287</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0098-7484</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(31, 34).
براساس گزارش سازمان جهانی دیابت در کشورهای اطراف اقیانوس آرام و کشورهای خاورمیانه شیوع ابتلا به دیابت زیاد است. دیابت موجب 90% مرگ های زودرس و بیماری ها در افراد دیابتی می شود که از این میزان 80% علت مرگ، مشکلات قلبی – عروقی می باشد. باید به این نکته توجه کرد که دیابت حتی قبل از آنکه میزان افزایش قند خون به حدی شود که علامت دار شود، می تواند با تاثیر بر روی TG و HDL عارضه خود را بر روی قلب و عروق بگذارد (افزایش تری گلیسیرید و کاهش HDL).
بروز بیماری های مزمن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. پژوهش های اخیر کشور ایران نیز نشان می دهد که شانس ابتلا به بیماریهای مزمن در جوانان ایرانی زیاد است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth="1" ExcludeYear="1"><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(35)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x" timestamp="1468699556">11</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Vasallo, Claudia</author><author>Gastaminza, Pablo</author></authors></contributors><titles><title>Cellular stress responses in hepatitis C virus infection: mastering a two-edged sword</title><secondary-title>Virus research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virus research</full-title></periodical><pages>100-117</pages><volume>209</volume><dates><year>2015</year></dates><isbn>0168-1702</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(35). در بیست سال گذشته برخلاف کشورهای پیشرفته، مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی در ایران 45-20 درصد افزایش یافته است. سندرم متابولیک یکی از علل مهم این افزایش است. به علاوه، خطر بروز دیابت را نیز سه برابر افزایش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jalali</Author><Year>2009</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463335697">12</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Jalali, R</author><author>Vashaghani, M</author><author>Dabaghmanesh, MH</author><author>Ranjbar Omrani, GHH</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome prevalence in adults of Akbar Abad Kovar, Fars Province, in 2008</title><secondary-title>Iranian Endocrinology and Metabolism Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Endocrinology and Metabolism Journal</full-title></periodical><pages>405-14</pages><volume>11</volume><number>4</number><dates><year>2009</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36). یک مطالعه در تهران نشان داده است که شیوع این سندرم در میان بزرگسالان تهرانی بیشتر از 30 درصد می باشد که از اکثر کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده بیشتر است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth="1" ExcludeYear="1"><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(37)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x" timestamp="1468699615">13</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Larrubia, Juan Ramón</author><author>Moreno-Cubero, Elia</author><author>Lokhande, Megha Uttam</author><author>García-Garzón, Silvia</author><author>Lázaro, Alicia</author><author>Miquel, Joaquín</author><author>Perna, Cristian</author><author>Sanz-de-Villalobos, Eduardo</author></authors></contributors><titles><title>Adaptive immune response during hepatitis C virus infection</title><secondary-title>World J Gastroenterol</secondary-title></titles><periodical><full-title>World J Gastroenterol</full-title></periodical><pages>3418-30</pages><volume>20</volume><number>13</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37). شیوع سندرم متابولیک در دختران زیر 20 سال در مشهد 6 درصد گزارش شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mirhosseini</Author><Year>2009</Year><RecNum>17</RecNum><DisplayText>(38)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x" timestamp="1469172724">17</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mirhosseini, Naghmeh-Zahra</author><author>Yusoff, Noor Aini Mohd</author><author>Shahar, Suzana</author><author>Parizadeh, Syyed Mohahhad Reza</author><author>Mobarhen, Majid Ghayour</author><author>Shakery, Mohammad Taghi</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of the metabolic syndrome and its influencing factors among adolescent girls in Mashhad, Iran</title><secondary-title>Asia Pacific journal of clinical nutrition</secondary-title></titles><periodical><full-title>Asia Pacific journal of clinical nutrition</full-title></periodical><pages>131-136</pages><volume>18</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0964-7058</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(38). نتایج حاصل از مرور سیستماتیک ملکی و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Maleki</Author><Year>2014</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>(39)</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x" timestamp="1469174010">18</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Maleki, Farajollah</author><author>Sayehmiri, Fa--eh</author><author>Kiani, Faezeh</author><author>Nasiri, Sadaf</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome prevalence in Iran: a sys--atic review and meta-analysis</title><secondary-title>Journal of Kermanshah University of Medical Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Kermanshah University of Medical Sciences</full-title></periodical><pages>242-250</pages><volume>18</volume><number>4</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(39) حاکی از شیوع 36 درصدی سندرم متابولیک در ایران بود. همچنین عظیمی نژاد و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Azimi-Nezhad</Author><Year>2012</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(40)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x" timestamp="1469174438">19</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Azimi-Nezhad, Mohsen</author><author>Herbeth, Bernard</author><author>Siest, Gérard</author><author>Dadé, Sébastien</author><author>Ndiaye, Ndeye Coumba</author><author>Esmaily, Habibollah</author><author>Hosseini, Seyyed Javad</author><author>Ghayour-Mobarhan, Majid</author><author>Visvikis-Siest, Sophie</author></authors></contributors><titles><title>High prevalence of metabolic syndrome in Iran in comparison with France: what are the components that explain this?</title><secondary-title>Metabolic syndrome and related disorders</secondary-title></titles><periodical><full-title>Metabolic syndrome and related disorders</full-title></periodical><pages>181-188</pages><volume>10</volume><number>3</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>1540-4196</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(40) با مقایسه شیوع سندرم متابولیک در ایرانیان و فرانسوی ها به شیوع بیشتر سندرم متابولیک در زنان و مردان ایرانی (به ترتیب 55 و 30.1 درصد) در مقایسه با زنان و مردان فرانسوی (به ترتیب 6.6 و 13.7 درصد) اشاره کردند. به نظر می رسد عوامل ژنتیکی، متابولیک و محیطی از جمله رژیم غذایی، نقش مهمی در پیشرفت سندرم متابولیک دارند، از آنجا که شیوع چاقی و اضافه وزن در حال افزایش است، شیوع سندرم متابولیک نیز افزایش خواهد یافت.
با توجه به افزایش چشمگیر شیوع چاقی و دیابت نوع دو در بین کودکان و نوجوانان و ارتباط قوی بین چاقی دوران کودکی و بروز مقاومت به انسولین در اوایل بزرگسالی، به نظر می رسد همزیستی متغیرهای خطرساز قلبی- عروقی همانند بزرگسالان، در کودکان نیز وجود داشته باشد. از سوی دیگر، گرچه سنین اصلی بروز تظاهرات بیماری های اترواسکلروتیک قلبی- عروقی معمولاً در بزرگسالان است، ولی مطالعات انجام شده شروع روند آن را در کودکی ذکر می کنند (1). بنابراین تشخیص این سندرم در پیشگیری از دیابت و بیماری های قلبی- عروقی نقش مهمی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jalali</Author><Year>2009</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463335697">12</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Jalali, R</author><author>Vashaghani, M</author><author>Dabaghmanesh, MH</author><author>Ranjbar Omrani, GHH</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome prevalence in adults of Akbar Abad Kovar, Fars Province, in 2008</title><secondary-title>Iranian Endocrinology and Metabolism Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Endocrinology and Metabolism Journal</full-title></periodical><pages>405-14</pages><volume>11</volume><number>4</number><dates><year>2009</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36).
1- 4. اتیولوژی
از عوامل موثر در ایجاد سندرم متابولیک می توان به ژنتیک ، جنس، سن، فعالیتهای بدنی، سبک زندگی، عادات غذایی و مصرف سیگار، حالت پیش التهابی و بی نظمی هورمونی اشاره کرد. به نظر می رسد که اثر این عوامل به قومیت نیز بستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463334678">5</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta--ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). به طور کلی چاقی شکمی و مقاومت به انسولین دو عامل مهم در ایجاد سندرم متابولیک هستند. چاقی شکمی یا چاقی سیبی شکل به عنوان عامل اصلی و مهم شیوع سندرم متابولیک در جهان است و با بیماری های قلبی-عروقی، افزایش قند خون، فشار خون، تری گلیسرید سرمی و کاهش HDL-C ارتباط دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tunstall-Pedoe</Author><Year>1999</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(41)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463336629">16</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Tunstall-Pedoe, Hugh</author><author>Kuulasmaa, Kari</author><author>Mähönen, Markku</author><author>Tolonen, Hanna</author><author>Ruokokoski, Esa</author><author>Amouyel, Philippe</author></authors></contributors><titles><title>Contribution of trends in survival and coronar y-event rates to changes in coronary heart disease mortality: 10-year results from 37 WHO MONICA Project populations</title><secondary-title>The Lancet</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Lancet</full-title></periodical><pages>1547-1557</pages><volume>353</volume><number>9164</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0140-6736</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(41).
کاهش حساسیت به انسولین در بافت های کبد، چربی و ماهیچه اسکلتی، منجر به بروز مقاومت به انسولین و در نهایت افزایش سطوح قند خون می شود. Bonora و همکاران با مطالعه میزان شیوع مقاومت به انسولین در افراد 40 تا 79 سال با استفاده از روش ارزیابی مدل هموستازی (HOMA)، نشان دادند که میزان مقاومت به انسولین با تعدادی از ناهنجاری های متابولیکی همبستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bonora</Author><Year>1998</Year><RecNum>17</RecNum><DisplayText>(42)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463336665">17</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Bonora, Enzo</author><author>Kiechl, Stefan</author><author>Willeit, Johann</author><author>Oberhollenzer, Friederich</author><author>Egger, Georg</author><author>Targher, Giovanni</author><author>Alberiche, Maria</author><author>Bonadonna, Riccardo C</author><author>Muggeo, Michele</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of insulin resistance in metabolic disorders: the Bruneck Study</title><secondary-title>Diabetes</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetes</full-title></periodical><pages>1643-1649</pages><volume>47</volume><number>10</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0012-1797</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(42).
با توجه به افزایش شیوع سندرم متابولیک طی ده سال گذشته و عدم تغییر ژنوم انسان، اهمیت تأثیر عوامل محیطی در بروز این اختلال مورد توجه قرار گرفته است. از جمله عوامل محیطی مؤثر می توان به عدم تحرک و افزایش سن اشاره کرد که منجر به افزایش چربی بدن به ویژه در ناحیه شکم و مقاومت به انسولین می شود. بافت چربی از دو راه بر روی هموستازی گلوکز، ایجاد مقاومت به انسولین و بروز سندرم متابولیک دخالت دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Roche</Author><Year>2005</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>(43)</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463337099">18</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Roche, Helen M</author><author>Phillips, Catherine</author><author>Gibney, Michael J</author></authors></contributors><titles><title>The metabolic syndrome: the crossroads of diet and genetics</title><secondary-title>Proceedings of the Nutrition Society</secondary-title></titles><periodical><full-title>Proceedings of the Nutrition Society</full-title></periodical><pages>371-377</pages><volume>64</volume><number>03</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>1475-2719</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(43). اول اینکه، ذخیره بسیار بالای انرژی در بافت چربی باعث افزایش جریان اسیدهای چرب به سایر بافت ها و افزایش تری گلیسرید در بافت های محیطی و در نتیجه اختلال در سیگنال دهی انسولین، مهار ورود گلوکز و افزایش مقاومت به انسولین می گردد. دوم این که، بافت چربی به عنوان عضو اندوکرین مهم در ترشح فاکتورهای التهابی با نام کلی آدیپوسیتوکین یا آدیپوکین ها، تأثیر منفی روی حساسیت به انسولین دارد. جلوگیری از چاقی باعث کاهش ابتلا به سندرم متابولیک، دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی عروقی می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Trayhurn</Author><Year>2004</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(44)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463337146">19</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Trayhurn, Paul</author><author>Wood, I Stuart</author></authors></contributors><titles><title>Adipokines: inflammation and the pleiotropic role of white adipose tissue</title><secondary-title>British Journal of Nutrition</secondary-title></titles><periodical><full-title>British Journal of Nutrition</full-title></periodical><pages>347-355</pages><volume>92</volume><number>03</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>1475-2662</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(44).
امروزه مشخص شده است که التهاب، یکی از علل مقاومت به انسولین در افراد چاق و مبتلا به دیابت نوع 2 است. در واقع، در سندرم متابولیک یک التهاب مزمن خفیف وجود دارد و مطالعات مختلفی نشان داده اند که التهاب مزمن خفیف با سندرم متابولیک و مقاومت به انسولین همراه است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rodríguez-Hernández</Author><Year>2013</Year><RecNum>83</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463478184">83</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rodríguez-Hernández, Heriberto</author><author>Simental-Mendía, Luis E</author><author>Rodríguez-Ramírez, Gabriela</author><author>Reyes-Romero, Miguel A</author></authors></contributors><titles><title>Obesity and inflammation: epidemiology, risk factors, and markers of inflammation</title><secondary-title>International journal of endocrinology</secondary-title></titles><periodical><full-title>International journal of endocrinology</full-title></periodical><volume>2013</volume><dates><year>2013</year></dates><isbn>1687-8337</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45). به نظر می رسد التهاب یک جزء مشترک اختلال در متابولیسم گلوکز، چربی ها و انسولین باشد که زمینه ساز ایجاد و پیشرفت سندرم متابولیک است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rodríguez-Hernández</Author><Year>2013</Year><RecNum>83</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463478184">83</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rodríguez-Hernández, Heriberto</author><author>Simental-Mendía, Luis E</author><author>Rodríguez-Ramírez, Gabriela</author><author>Reyes-Romero, Miguel A</author></authors></contributors><titles><title>Obesity and inflammation: epidemiology, risk factors, and markers of inflammation</title><secondary-title>International journal of endocrinology</secondary-title></titles><periodical><full-title>International journal of endocrinology</full-title></periodical><volume>2013</volume><dates><year>2013</year></dates><isbn>1687-8337</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45).
مطالعات زیادی، ارتباط بین سطح پلاسمایی CRP و مشخصات سندرم متابولیک مثل چاقی، هیپرانسولینمی، مقاومت به انسولین، هیپرتری گلیسیریدمی را نشان داده است، اما التهاب مزمن خفیف در سندرم متابولیک نه تنها به صورت سیستمیک با افزایش CRP و برخی مسیرهای التهابی مثل (Nuclear factor kappa B) NFk –که مسیر اصلی در پاسخ التهابی ذاتی است- همراه است، بلکه التهاب در بافت چربی با آزاد شدن آدیپوکین هایی به گردش خون همراه است که نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی سندرم متابولیک دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Elks</Author><Year>2010</Year><RecNum>84</RecNum><DisplayText>(46)</DisplayText><record><rec-number>84</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9" timestamp="1463478220">84</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Elks, Carrie M</author><author>Francis, Joseph</author></authors></contributors><titles><title>Central adiposity, sys--ic inflammation, and the metabolic syndrome</title><secondary-title>Current hypertension reports</secondary-title></titles><periodical><full-title>Current hypertension reports</full-title></periodical><pages>99-104</pages><volume>12</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1522-6417</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(46). (شکل 1-1)

شکل 1-1. ارتباط بین چاقی از مشخصات بارز سندرم متابولیک با التهاب ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nolan</Author><Year>2013</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(47)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x" timestamp="1469183132">20</key></foreign-keys><ref-type name="Book Section">5</ref-type><contributors><authors><author>Nolan, John J</author><author>O’Gorman, Donal J</author></authors></contributors><titles><title>Pathophysiology of the Metabolic Syndrome</title><secondary-title>The Metabolic Syndrome</secondary-title></titles><pages>17-42</pages><dates><year>2013</year></dates><publisher>Springer</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(47)

1- 5. سندرم متابولیک و استرس اکسیداتیو
گونه های اکسیژن واکنش زا (ROS ) مولکول های فعال و واکنشگری هستند که حاوی اکسیژن می باشند. این مولکول ها در فرآیند احیا شدن اکسیژن به آب در بدن تولید می شوند. تولید ROS ها میتواند در اثر محرک داخل سلولی یا خارج سلولی تحریک شود. چند نمونه از محرک های تولید ROS ها عبارتند از: تابش اشعه ماورای بنفش، شیمی درمانی، سموم محیطی و ورزش و فعالیت بدنی شدید. این مولکولها به دو دسته ROS های رادیکال آزاد و ROS های غیر رادیکالی تقسیم می شوند که گروه رادیکال آزاد، دارای الکترون های جفت نشده در لایه بیرونی خود هستند (برای مثال رادیکال های هیدروکسیل و سوپر اکسید) و بسیار واکنش زا هستند. اما ROS های غیر رادیکالی دارای الکترون جفت نشده نیستند (برای مثال هیدروژن پر اکسید: H2O2) ولی آنها نیز به لحاظ شیمیایی واکنش زا هستند و می توانند به ROS های رادیکالی تبدیل گردند. بسیاری از سیستم های آنزیمی سلولی در تولید ROS ها مشارکت دارند از جمله: آنزیم های اکسیداز، نیتریک اکساید سنتاز، گزانتین اکسیداز، NADPH اکسیداز و امثالهم، و زنجیره انتقال الکترون میتوکندری بسیار با تولید ROS ها در بدن در ارتباط است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HdXR0ZXJpZGdlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjE3ODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNDgtNTEpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDY3NDYyMjg4Ij4xNzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkd1dHRlcmlkZ2UsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbGxpd2VsbCwgQmFycnk8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlZSByYWRpY2Fs
cyBhbmQgYW50aW94aWRhbnRzIGluIHRoZSB5ZWFyIDIwMDA6IGEgaGlzdG9yaWNhbCBsb29rIHRv
IHRoZSBmdXR1cmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9y
ayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9yayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2Vz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTM2LTE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44
OTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE3NDktNjYzMjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+TWNDb3JkPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3OTwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTc5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzNDEiPjE3OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlw
ZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRo
b3JzPjxhdXRob3I+TWNDb3JkLCBKb2UgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgZXZvbHV0aW9uIG9mIGZyZWUgcmFkaWNhbHMgYW5kIG94aWRh
dGl2ZSBzdHJlc3M8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2YgbWVkaWNpbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBtZWRpY2luZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjY1Mi02NTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAyLTkzNDM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhvcHBzPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTgwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIz
NjkiPjE4MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SG9wcHMsIEU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5vdG8sIEQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhaW1pLCBHPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5BdmVybmEsIE1SPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPkEgbm92ZWwgY29tcG9uZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWU6IHRo
ZSBveGlkYXRpdmUgc3RyZXNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk51dHJpdGlvbiwgTWV0
YWJvbGlzbSBhbmQgQ2FyZGlvdmFzY3VsYXIgRGlzZWFzZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5OdXRyaXRpb24sIE1ldGFib2xpc20gYW5kIENh
cmRpb3Zhc2N1bGFyIERpc2Vhc2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIt
Nzc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MzktNDc1MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QmlyYmVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjE4MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTgxPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlz
cHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzOTIiPjE4MTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QmlyYmVuLCBFc3JhPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TYWhpbmVyLCBVbWl0IE11cmF0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWNrZXNlbiwgQ2Fuc2luPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Fcnp1cnVtLCBTZXJwaWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGF5Y2ksIE9t
ZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+T3hpZGF0
aXZlIHN0cmVzcyBhbmQgYW50aW94aWRhbnQgZGVmZW5zZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5Xb3JsZCBBbGxlcmd5IE9yZ2FuaXphdGlvbiBKb3VybmFsPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+V29ybGQgQWxsZXJneSBPcmdhbml6YXRpb24g
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MTkzOS00NTUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HdXR0ZXJpZGdlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjE3ODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNDgtNTEpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDY3NDYyMjg4Ij4xNzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkd1dHRlcmlkZ2UsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbGxpd2VsbCwgQmFycnk8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlZSByYWRpY2Fs
cyBhbmQgYW50aW94aWRhbnRzIGluIHRoZSB5ZWFyIDIwMDA6IGEgaGlzdG9yaWNhbCBsb29rIHRv
IHRoZSBmdXR1cmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9y
ayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9yayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2Vz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTM2LTE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44
OTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE3NDktNjYzMjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+TWNDb3JkPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3OTwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTc5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzNDEiPjE3OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlw
ZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRo
b3JzPjxhdXRob3I+TWNDb3JkLCBKb2UgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgZXZvbHV0aW9uIG9mIGZyZWUgcmFkaWNhbHMgYW5kIG94aWRh
dGl2ZSBzdHJlc3M8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2YgbWVkaWNpbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBtZWRpY2luZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjY1Mi02NTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAyLTkzNDM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhvcHBzPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTgwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIz
NjkiPjE4MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SG9wcHMsIEU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5vdG8sIEQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhaW1pLCBHPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5BdmVybmEsIE1SPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPkEgbm92ZWwgY29tcG9uZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWU6IHRo
ZSBveGlkYXRpdmUgc3RyZXNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk51dHJpdGlvbiwgTWV0
YWJvbGlzbSBhbmQgQ2FyZGlvdmFzY3VsYXIgRGlzZWFzZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5OdXRyaXRpb24sIE1ldGFib2xpc20gYW5kIENh
cmRpb3Zhc2N1bGFyIERpc2Vhc2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIt
Nzc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MzktNDc1MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QmlyYmVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjE4MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTgxPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlz
cHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzOTIiPjE4MTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QmlyYmVuLCBFc3JhPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TYWhpbmVyLCBVbWl0IE11cmF0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWNrZXNlbiwgQ2Fuc2luPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Fcnp1cnVtLCBTZXJwaWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGF5Y2ksIE9t
ZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+T3hpZGF0
aXZlIHN0cmVzcyBhbmQgYW50aW94aWRhbnQgZGVmZW5zZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5Xb3JsZCBBbGxlcmd5IE9yZ2FuaXphdGlvbiBKb3VybmFsPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+V29ybGQgQWxsZXJneSBPcmdhbml6YXRpb24g
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MTkzOS00NTUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (48-51).
سه جزء از ROS ها شامل آنیون سوپر اکسید (O2-)، رادیکال هیدروکسیل (•OH) و هیدروژن پراکسید به لحاظ فیزیولوژیک اهمیت بسیاری دارند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HdXR0ZXJpZGdlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjE3ODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNDgtNTEpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDY3NDYyMjg4Ij4xNzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkd1dHRlcmlkZ2UsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbGxpd2VsbCwgQmFycnk8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlZSByYWRpY2Fs
cyBhbmQgYW50aW94aWRhbnRzIGluIHRoZSB5ZWFyIDIwMDA6IGEgaGlzdG9yaWNhbCBsb29rIHRv
IHRoZSBmdXR1cmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9y
ayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9yayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2Vz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTM2LTE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44
OTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE3NDktNjYzMjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+TWNDb3JkPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3OTwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTc5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzNDEiPjE3OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlw
ZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRo
b3JzPjxhdXRob3I+TWNDb3JkLCBKb2UgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgZXZvbHV0aW9uIG9mIGZyZWUgcmFkaWNhbHMgYW5kIG94aWRh
dGl2ZSBzdHJlc3M8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2YgbWVkaWNpbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBtZWRpY2luZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjY1Mi02NTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAyLTkzNDM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhvcHBzPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTgwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIz
NjkiPjE4MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SG9wcHMsIEU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5vdG8sIEQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhaW1pLCBHPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5BdmVybmEsIE1SPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPkEgbm92ZWwgY29tcG9uZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWU6IHRo
ZSBveGlkYXRpdmUgc3RyZXNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk51dHJpdGlvbiwgTWV0
YWJvbGlzbSBhbmQgQ2FyZGlvdmFzY3VsYXIgRGlzZWFzZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5OdXRyaXRpb24sIE1ldGFib2xpc20gYW5kIENh
cmRpb3Zhc2N1bGFyIERpc2Vhc2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIt
Nzc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MzktNDc1MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QmlyYmVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjE4MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTgxPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlz
cHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzOTIiPjE4MTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QmlyYmVuLCBFc3JhPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TYWhpbmVyLCBVbWl0IE11cmF0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWNrZXNlbiwgQ2Fuc2luPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Fcnp1cnVtLCBTZXJwaWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGF5Y2ksIE9t
ZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+T3hpZGF0
aXZlIHN0cmVzcyBhbmQgYW50aW94aWRhbnQgZGVmZW5zZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5Xb3JsZCBBbGxlcmd5IE9yZ2FuaXphdGlvbiBKb3VybmFsPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+V29ybGQgQWxsZXJneSBPcmdhbml6YXRpb24g
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MTkzOS00NTUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HdXR0ZXJpZGdlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjE3ODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNDgtNTEpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDY3NDYyMjg4Ij4xNzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkd1dHRlcmlkZ2UsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbGxpd2VsbCwgQmFycnk8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlZSByYWRpY2Fs
cyBhbmQgYW50aW94aWRhbnRzIGluIHRoZSB5ZWFyIDIwMDA6IGEgaGlzdG9yaWNhbCBsb29rIHRv
IHRoZSBmdXR1cmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9y
ayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9yayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2Vz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTM2LTE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44
OTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE3NDktNjYzMjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+TWNDb3JkPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3OTwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTc5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzNDEiPjE3OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlw
ZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRo
b3JzPjxhdXRob3I+TWNDb3JkLCBKb2UgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgZXZvbHV0aW9uIG9mIGZyZWUgcmFkaWNhbHMgYW5kIG94aWRh
dGl2ZSBzdHJlc3M8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2YgbWVkaWNpbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBtZWRpY2luZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjY1Mi02NTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAyLTkzNDM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhvcHBzPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTgwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIz
NjkiPjE4MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SG9wcHMsIEU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5vdG8sIEQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhaW1pLCBHPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5BdmVybmEsIE1SPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPkEgbm92ZWwgY29tcG9uZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWU6IHRo
ZSBveGlkYXRpdmUgc3RyZXNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk51dHJpdGlvbiwgTWV0
YWJvbGlzbSBhbmQgQ2FyZGlvdmFzY3VsYXIgRGlzZWFzZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5OdXRyaXRpb24sIE1ldGFib2xpc20gYW5kIENh
cmRpb3Zhc2N1bGFyIERpc2Vhc2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIt
Nzc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MzktNDc1MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QmlyYmVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjE4MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTgxPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlz
cHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzOTIiPjE4MTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QmlyYmVuLCBFc3JhPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TYWhpbmVyLCBVbWl0IE11cmF0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWNrZXNlbiwgQ2Fuc2luPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Fcnp1cnVtLCBTZXJwaWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGF5Y2ksIE9t
ZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+T3hpZGF0
aXZlIHN0cmVzcyBhbmQgYW50aW94aWRhbnQgZGVmZW5zZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5Xb3JsZCBBbGxlcmd5IE9yZ2FuaXphdGlvbiBKb3VybmFsPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+V29ybGQgQWxsZXJneSBPcmdhbml6YXRpb24g
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MTkzOS00NTUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (48-51).
برخی منابع دفاع آنتی اکسیدانی بدن را در دو گروه کلی آنتی اکسیدان های آنزیمی و آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی قرار می دهند؛ آنتی اکسیدانهای آنزیمی شامل یک سری آنزیم هستند که در خنثی سازی ROS ها نقش دارند (مانند آنزیم های کاتالاز، سوپر اکسید دسموتاز، گلوتاتیون پر اکسیداز و هم اکسیژناز-1 ). آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی شامل یک سری ترکیبات آنتی اکسیدانی با وزن مولکولی پایین از جمله ویتامین ها (عموما ویتامین های C و E)، بتا-کاروتن واسید اوریک هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Birben</Author><Year>2012</Year><RecNum>181</RecNum><DisplayText>(51)</DisplayText><record><rec-number>181</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="pwp2sez5df9vfhex9spxf5d72e5d522txp2z" timestamp="1467462392">181</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Birben, Esra</author><author>Sahiner, Umit Murat</author><author>Sackesen, Cansin</author><author>Erzurum, Serpil</author><author>Kalayci, Omer</author></authors></contributors><titles><title>Oxidative stress and antioxidant defense</title><secondary-title>World Allergy Organization Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>World Allergy Organization Journal</full-title></periodical><pages>1</pages><volume>5</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>1939-4551</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(51).
اصطلاح استرس اکسیداتیو در واقع به عدم تعادل اکسیدانها و آنتی اکسیدانها به نفع اکسیدانها اشاره دارد. افزایش اکسیدانها و رادیکالهای آزاد در بدن در حدی که از ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن تجاوز نماید موجب ایجاد استرس اکسیداتیو در بدن میشود.
رادیکال آزاد مولکول های ناپایدار و واکنش زایی هستند که برای رسیدن به پایداری به دنبال جذب الکترون از دیگر مولکول ها می باشند. در بدن این الکترون را از لیپیدها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک ها، کربوهیدراتها و یا دیگر مولکولها تامین می گردد. در واقع رادیکال های آزاد سلسله ای از واکنش ها را راه می اندازند و در این مسیر سبب آسیب سلولی و ایجاد بیماریهای مختلف میشوند. ROS ها (گونه های واکنشگر اکسیژن) ، از مهمترین انواع رادیکال های آزاد به شمار می آیند. وقتی ROS ها بیشتر از حد تولید شوند زنجیره ای از واکنش های اکسیداسیون را شروع می کنند که در نهایت منجر به اکسیداسیون کربوهیدرات، چربی، پروتئین و DNA می شوند. لذا محصولات اکسیداسیون چربی ها و پروتئین ها به عنوان بیومارکرهایی از استرس اکسیداتیو اندازه گیری میشوند. از محصولات نهایی اکسیداسیون لیپیدی می توان به مالون دی آلدئید(MDA)، 4-هیدروکسی نوننال (HNE) و 4- اکسی 2- نوننال (ONE) اشاره نمود که از اکسیداسیون اسیدهای چرب بدست می آیند. محصولات پیشرفته اکسیداسیون پروتئین پلاسما (AOPP) نیز از دیگر شاخص های مرتبط با استرس اکسیداتیو است. در شرایط فیزیولوژیک سلولها برای مراقبت از خودشان در برابر آسیب اکسیداتیو از برخی فعالیت های آنتی اکسیدانی شامل آنزیم های آنتی اکسیدانی و آنتی اکسیدانهای غیر آنزیمی استفاده می کنند. اما وقتی که تولید ROS ها افزایش یابد موجب اختلال در تعادل بین اکسیدان ها و آنتی اکسیدانها و نهایتا منجر به یک وضعیت پرو-اکسیداتیو می شود. این عدم خنثی شدن اکسیدانها توسط آنتی اکسیدانها و پیش رفت تعادل بین اکسیدانها و آنتی اکسیدانها به سمت اکسیدان ها را استرس اکسیداتیو نامند که در توسعه بسیاری از بیماری ها از جمله سرطانها، آترواسکلروز، بیماری های نورودژنراتیو، عفونتها، بیماری های التهابی مزمن، دیابت و بیماری اتوایمیون نقش دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hopps</Author><Year>2010</Year><RecNum>180</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>180</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="pwp2sez5df9vfhex9spxf5d72e5d522txp2z" timestamp="1467462369">180</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hopps, E</author><author>Noto, D</author><author>Caimi, G</author><author>Averna, MR</author></authors></contributors><titles><title>A novel component of the metabolic syndrome: the oxidative stress</title><secondary-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</full-title></periodical><pages>72-77</pages><volume>20</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0939-4753</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50).
برخی از مطالعات قبلی یک ارتباط قوی بین سندرم متابولیک و استرس اکسیداتیو را یافته اند. شواهد علمی حاکی از ارتباط استرس اکسیداتیو با اجزای سندرم متابولیک از جمله هیپرگلایسمی و دیابت، پرفشاری خون، چاقی و دیس لیپیدمی می باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hopps</Author><Year>2010</Year><RecNum>180</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>180</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="pwp2sez5df9vfhex9spxf5d72e5d522txp2z" timestamp="1467462369">180</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hopps, E</author><author>Noto, D</author><author>Caimi, G</author><author>Averna, MR</author></authors></contributors><titles><title>A novel component of the metabolic syndrome: the oxidative stress</title><secondary-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</full-title></periodical><pages>72-77</pages><volume>20</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0939-4753</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50).
مهم ترین جزء ROS ها، آنیون سوپراکسید است که توسط NADPH اکسیداز تولید میشود. تولیدNO در بدن بطور طبیعی بیش از تولید سوپراکسید است. در شرایط استرس اکسیداتیو وقتی سوپر اکسید از تولید NO فزونی یابد در نتیجه سوپر اکسید NO را اکسید میکند و منجر به تولید پر اکسی نیتریت می شود و زنجیره ای از تولید رادیکال های آزاد شروع می شود که در نهایت منجر به اکسیداسیون کربوهیدرات، چربی و پروتئین می گردد. اما ارکان سندرم متابولیک شامل چاقی و افزایش قند خون منجر به افزایش تولید ROS ها و محصولات نهایی اکسیداسیون می گردد.
محصولات نهایی پراکسیداسیون لیپیدی که مالون دی آلدئید(MDA)، 4-هیدروکسی نوننال (HNE) و 4- اکسی 2-نوننال (ONE) هستند از اکسیداسیون اسیدهای چرب چند غیر اشباع بدست می آیند. مشابه آن اکسیداسیون پروتئین ها و تولید محصولات پیش رفته اکسیداسیون پروتئین ها( AOPP) نیز صورت میگیرد. در فرآیند اکسیداسیون پروتئین ها، گروه های کربونیل در پروتئین ها از مسیرهای اکسیداتیو متعددی از جمله اکسیداسیون مستقیم زنجیره های جانبی لیزین، آرژنین، پرولین و ترئونین توسط ROS، و یا توسط برخی ترکیبات واکنش گر )نظیر کتو آمین ها، کتو آلدئید ها، MDA، HNE و (ONE ایجاد می شوند. اما یافته های مطالعات قبلی حاکی از افزایش سطوح محصولات حاصل از استرس اکسیداتیو (مانند AOPP و MDA و دیگر موارد) در عارضه سندرم متابولیک بوده اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hopps</Author><Year>2010</Year><RecNum>180</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>180</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="pwp2sez5df9vfhex9spxf5d72e5d522txp2z" timestamp="1467462369">180</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hopps, E</author><author>Noto, D</author><author>Caimi, G</author><author>Averna, MR</author></authors></contributors><titles><title>A novel component of the metabolic syndrome: the oxidative stress</title><secondary-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</full-title></periodical><pages>72-77</pages><volume>20</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0939-4753</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50). ارتباط اجزای سندرم متابولیک با استرس اکسیداتیو را به طور خلاصه در شکل 1-2 مشاهده می کنیم ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hopps</Author><Year>2010</Year><RecNum>46</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>46</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="5995x2t905tdesezr9npz2wtttwrv92wtrv9" timestamp="1469172740">46</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hopps, E</author><author>Noto, D</author><author>Caimi, G</author><author>Averna, MR</author></authors></contributors><titles><title>A novel component of the metabolic syndrome: the oxidative stress</title><secondary-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</secondary-title></titles><pages>72-77</pages><volume>20</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0939-4753</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50).

شکل 1-2 ارتباط اجزای سندرم متابولیک با استرس اکسیداتیو. O2: آنیون سوپراکسید ؛ NO: نیتریک اکساید ; ONOO: پراکسی نیتریت؛ ROS : گونه های اکسیژن واکنش زا؛ eNOS: سنتز اندوتلیالی نیتریک اکساید؛ MDA: مالون دی آلدئید؛ HNE: 4-هیدروکسی نونئال؛ ONE: 4-اکسی 2-نونئال؛ AOPPS: محصولات پیش رفته اکسیداسیون پروتئین؛ ALEs: محصولات پیش رفته و نهایی اکسیداسیون لیپیدی؛ SOD: سوپراکسید دسموتاز؛ GSH-Px:گلوتاتیون پراکسیداز و TAS: وضعیت آنتی اکسیدانی تام.
1- 6. درمان سندرم متابولیک
اولین خط درمان سندرم متابولیک شامل تغییرات درمانی در سبک زندگی، با هدف افزایش فعالیت فیزیکی، اصلاح رژیم غذایی و کاهش وزن است. هنوز مشخص نشده است که فعالیت فیزیکی و محدودیت دریافت کالری می‌تواند از ابتلا به دیابت پیشگیری کند ولی اثرات مثبتی بر میزان چربی خون، آرترواسکلروز و نقایص مربوط به دیواره عروقی داشته است. اخیراً منابع بر اهمیت کنترل و درمان افزایش فشارخون تأکید دارند، زیرا معتقدند که با پایین آمدن فشارخون سایر عوامل خطر نیز کاهش می‌یابد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BY2VsYWphZG88L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+MTcwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig1Mi01Nik8L0Rpc3BsYXlUZXh0Pjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTcwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3Rh
bXA9IjE0Njc0NjEwMzgiPjE3MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+QWNlbGFqYWRvLCBNYXJpYSBDemFyaW5hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QaXNvbmksIFJvYmVy
dG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkR1ZGVuYm9zdGVsLCBUYW5qYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVs
bOKAmUl0YWxpYSwgTG91aXMgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FydG1pbGwsIEZhbHlubjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIEJpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q29maWVsZCwgU3RhY2V5IFM8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9wYXJpbCwgU3V6YW5uZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FsaG91biwg
RGF2aWQgQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5S
ZWZyYWN0b3J5IGh5cGVydGVuc2lvbjogZGVmaW5pdGlvbiwgcHJldmFsZW5jZSwgYW5kIHBhdGll
bnQgY2hhcmFjdGVyaXN0aWNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9m
IENsaW5pY2FsIEh5cGVydGVuc2lvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIENsaW5pY2FsIEh5cGVydGVuc2lvbjwvZnVs
bC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjctMTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTQ8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE3NTEtNzE3NjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+QWxhbWRhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTcxPC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJwd3Ayc2V6NWRmOXZmaGV4OXNweGY1ZDcyZTVkNTIydHhwMnoiIHRpbWVz
dGFtcD0iMTQ2NzQ2MTA3OSI+MTcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5BbGFtZGFyaSwgRGFyeW91c2ggSGFtaWRpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HaGF5b3VyLU1v
YmFyaGFuLCBNYWppZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF2YWxsYWllLCBTaGltYTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+UGFyaXphZGVoLCBNb2hhbW1hZCBSZXphPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb29oZWJhdGks
IE1vaHNlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hhZm9vcmksIEZhaGltZWg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkthemVtaS1CYWplc3RhbmksIFNleXllZCBNb2hhbW1hZCBSZXphPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Q
YWxldGFzLCBLb25zdGFudGlub3M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBlZ2lvdSwgVGhlb2Rvc2lhPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Lb2xpYWtvcywgR2VvcmdlPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlByb294aWRhbnTigJNhbnRpb3hpZGFudCBiYWxhbmNlIGFz
IGEgbmV3IHJpc2sgZmFjdG9yIGluIHBhdGllbnRzIHdpdGggYW5naW9ncmFwaGljYWxseSBkZWZp
bmVkIGNvcm9uYXJ5IGFydGVyeSBkaXNlYXNlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNsaW5p
Y2FsIGJpb2NoZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkNsaW5pY2FsIGJpb2NoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjM3NS0zODA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMDktOTEyMDwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QWxhdmktU2hhaHJpPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTcyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjEx
MDIiPjE3Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWxhdmktU2hh
aHJpLCBKYW1zaGlkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CZWhyYXZhbiwgSmF2YWQ8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkhhc3NhbnksIE1pdHJhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYXRhcmksIEZhcm5vb3NoPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5LYXNhaWFuLCBKYW1hbDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FuamFsaSwgUmFzaGlu

متن کامل در سایت امید فایل 

PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYXZhbGxhaWUsIFNoaW1hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWJvdXJp
LCBTb21heWVoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWhlYmthciwgQW1pcmhvc3NlaW48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk9sYWRpLCBNb2hhbW1hZHJlemE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXNzb2NpYXRpb24gYmV0d2VlbiBhbmdpb3RlbnNpbiBJSSB0eXBl
IDEgcmVjZXB0b3IgZ2VuZSBwb2x5bW9ycGhpc20gYW5kIG1ldGFib2xpYyBzeW5kcm9tZSBpbiBh
IHlvdW5nIGZlbWFsZSBJcmFuaWFuIHBvcHVsYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
QXJjaGl2ZXMgb2YgbWVkaWNhbCByZXNlYXJjaDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFyY2hpdmVzIG9mIG1lZGljYWwgcmVzZWFyY2g8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zNDMtMzQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQxPC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4wMTg4LTQ0MDk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPkF6aW1pLU5lemhhZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xNzM8L1Jl
Y051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIg
dGltZXN0YW1wPSIxNDY3NDYxMTM4Ij4xNzM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPkF6aW1pLU5lemhhZCwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hheW91ci1Nb2Jhcmhh
biwgTVBNUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyaXphZGVoLCBNUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2Fm
YXJpYW4sIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVzbWFlaWxpLCBIPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QYXJp
emFkZWgsIFNNSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2hvZGFlZSwgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9z
c2VpbmksIEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFiYXNhbHRpLCBaPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYXNz
YW5raGFuaSwgQjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRs
ZT5QcmV2YWxlbmNlIG9mIHR5cGUgMiBkaWFiZXRlcyBtZWxsaXR1cyBpbiBJcmFuIGFuZCBpdHMg
cmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggZ2VuZGVyLCB1cmJhbmlzYXRpb24sIGVkdWNhdGlvbiwgbWFyaXRh
bCBzdGF0dXMgYW5kIG9jY3VwYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U2luZ2Fwb3Jl
IG1lZGljYWwgam91cm5hbDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPlNpbmdhcG9yZSBtZWRpY2FsIGpvdXJuYWw8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz41NzE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjc8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMzctNTY3NTwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QXppbWnigJNOZXpoYWQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTc0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj4xNzQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJwd3Ayc2V6NWRmOXZmaGV4OXNweGY1ZDcyZTVkNTIydHhwMnoiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2NzQ2
MTE2NyI+MTc0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0
aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BemltaeKA
k05lemhhZCwgTW9oc2VuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HaGF5b3Vy4oCTTW9iYXJoYW4sIE1hamlk
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWZhcmlhbiwgTW9oYW1tYWQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVzbWFp
bGVlLCBIYWJpYm9sbGFoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QYXJpemFkZWgsIFNleWVkIE1vaGFtbWFk
IFJlemE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhamFiaS1Nb2doYWRhbSwgTWFyeWFtPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5HaG9sYW1pLCBBcmV6b288L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJlemEgT2xhZGksIE1vaGFtbWFk
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GZXJucywgR29yZG9uIEE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QW50aHJvcG9tZXRyaWMgaW5kaWNlcyBvZiBvYmVzaXR5
IGFuZCB0aGUgcHJlZGljdGlvbiBvZiBjYXJkaW92YXNjdWxhciByaXNrIGZhY3RvcnMgaW4gYW4g
SXJhbmlhbiBwb3B1bGF0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBTY2llbnRpZmlj
IFdvcmxkIEpvdXJuYWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5UaGUgU2NpZW50aWZpYyBXb3JsZCBKb3VybmFsPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48cGFnZXM+NDI0LTQzMDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT45PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMDk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90
ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BY2VsYWphZG88L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+MTcwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig1Mi01Nik8L0Rpc3BsYXlUZXh0Pjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTcwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3Rh
bXA9IjE0Njc0NjEwMzgiPjE3MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+QWNlbGFqYWRvLCBNYXJpYSBDemFyaW5hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QaXNvbmksIFJvYmVy
dG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkR1ZGVuYm9zdGVsLCBUYW5qYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVs
bOKAmUl0YWxpYSwgTG91aXMgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FydG1pbGwsIEZhbHlubjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIEJpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q29maWVsZCwgU3RhY2V5IFM8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9wYXJpbCwgU3V6YW5uZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FsaG91biwg
RGF2aWQgQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5S
ZWZyYWN0b3J5IGh5cGVydGVuc2lvbjogZGVmaW5pdGlvbiwgcHJldmFsZW5jZSwgYW5kIHBhdGll
bnQgY2hhcmFjdGVyaXN0aWNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9m
IENsaW5pY2FsIEh5cGVydGVuc2lvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIENsaW5pY2FsIEh5cGVydGVuc2lvbjwvZnVs
bC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjctMTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTQ8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE3NTEtNzE3NjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+QWxhbWRhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTcxPC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJwd3Ayc2V6NWRmOXZmaGV4OXNweGY1ZDcyZTVkNTIydHhwMnoiIHRpbWVz
dGFtcD0iMTQ2NzQ2MTA3OSI+MTcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5BbGFtZGFyaSwgRGFyeW91c2ggSGFtaWRpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HaGF5b3VyLU1v
YmFyaGFuLCBNYWppZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF2YWxsYWllLCBTaGltYTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+UGFyaXphZGVoLCBNb2hhbW1hZCBSZXphPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb29oZWJhdGks
IE1vaHNlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hhZm9vcmksIEZhaGltZWg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkthemVtaS1CYWplc3RhbmksIFNleXllZCBNb2hhbW1hZCBSZXphPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Q
YWxldGFzLCBLb25zdGFudGlub3M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBlZ2lvdSwgVGhlb2Rvc2lhPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Lb2xpYWtvcywgR2VvcmdlPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlByb294aWRhbnTigJNhbnRpb3hpZGFudCBiYWxhbmNlIGFz
IGEgbmV3IHJpc2sgZmFjdG9yIGluIHBhdGllbnRzIHdpdGggYW5naW9ncmFwaGljYWxseSBkZWZp
bmVkIGNvcm9uYXJ5IGFydGVyeSBkaXNlYXNlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNsaW5p
Y2FsIGJpb2NoZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkNsaW5pY2FsIGJpb2NoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjM3NS0zODA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMDktOTEyMDwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QWxhdmktU2hhaHJpPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTcyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjEx
MDIiPjE3Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWxhdmktU2hh
aHJpLCBKYW1zaGlkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CZWhyYXZhbiwgSmF2YWQ8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkhhc3NhbnksIE1pdHJhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYXRhcmksIEZhcm5vb3NoPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5LYXNhaWFuLCBKYW1hbDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FuamFsaSwgUmFzaGlu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYXZhbGxhaWUsIFNoaW1hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWJvdXJp
LCBTb21heWVoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWhlYmthciwgQW1pcmhvc3NlaW48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk9sYWRpLCBNb2hhbW1hZHJlemE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXNzb2NpYXRpb24gYmV0d2VlbiBhbmdpb3RlbnNpbiBJSSB0eXBl
IDEgcmVjZXB0b3IgZ2VuZSBwb2x5bW9ycGhpc20gYW5kIG1ldGFib2xpYyBzeW5kcm9tZSBpbiBh
IHlvdW5nIGZlbWFsZSBJcmFuaWFuIHBvcHVsYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
QXJjaGl2ZXMgb2YgbWVkaWNhbCByZXNlYXJjaDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFyY2hpdmVzIG9mIG1lZGljYWwgcmVzZWFyY2g8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zNDMtMzQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQxPC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4wMTg4LTQ0MDk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPkF6aW1pLU5lemhhZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xNzM8L1Jl
Y051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIg
dGltZXN0YW1wPSIxNDY3NDYxMTM4Ij4xNzM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPkF6aW1pLU5lemhhZCwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hheW91ci1Nb2Jhcmhh
biwgTVBNUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyaXphZGVoLCBNUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2Fm
YXJpYW4sIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVzbWFlaWxpLCBIPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QYXJp
emFkZWgsIFNNSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2hvZGFlZSwgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9z
c2VpbmksIEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFiYXNhbHRpLCBaPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYXNz
YW5raGFuaSwgQjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRs
ZT5QcmV2YWxlbmNlIG9mIHR5cGUgMiBkaWFiZXRlcyBtZWxsaXR1cyBpbiBJcmFuIGFuZCBpdHMg
cmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggZ2VuZGVyLCB1cmJhbmlzYXRpb24sIGVkdWNhdGlvbiwgbWFyaXRh
bCBzdGF0dXMgYW5kIG9jY3VwYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U2luZ2Fwb3Jl
IG1lZGljYWwgam91cm5hbDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPlNpbmdhcG9yZSBtZWRpY2FsIGpvdXJuYWw8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz41NzE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjc8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMzctNTY3NTwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QXppbWnigJNOZXpoYWQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTc0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj4xNzQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJwd3Ayc2V6NWRmOXZmaGV4OXNweGY1ZDcyZTVkNTIydHhwMnoiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2NzQ2
MTE2NyI+MTc0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0
aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BemltaeKA
k05lemhhZCwgTW9oc2VuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HaGF5b3Vy4oCTTW9iYXJoYW4sIE1hamlk
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWZhcmlhbiwgTW9oYW1tYWQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVzbWFp
bGVlLCBIYWJpYm9sbGFoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QYXJpemFkZWgsIFNleWVkIE1vaGFtbWFk
IFJlemE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhamFiaS1Nb2doYWRhbSwgTWFyeWFtPC9hdXRob3I+PGF1