شبکه

now browsing by tag

 
 

ارشد - دانلود مقاله

1-6-ساختار تحقیق............................................................................................................................5
1-7-خلاصه فصل..............................................................................................................................6
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه..........................................................................................................................................8
2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین....................................................................................................8
2-3-نیاز به مدیریت زنجیره تامین......................................................................................................9
2-4-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین............................................................................................10
2-5- یکپارچه سازی زنجیره تامین...................................................................................................12
2-6- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین......................................................13
2-7- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین..............................................................................15
2-8-فرآیندهای زنجیره تامین...........................................................................................................16
2-9-قیمت گذاری و مدیریت قیمت................................................................................................17
2-9-1-اهداف قیمت گذاری...........................................................................................................18
2-9-2-عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌................................................................................................19
2-9-3-مراحل قیمت‌گذاری.............................................................................‌...............................19
2-10-دسته بندی مساله زنجیره تامین با توجه به افق های زمانی...................................................21
2-11-مروری بر تحقیقات پیشین....................................................................................................22
2-12- مساله زنجیره تامین تحت عدم قطعیت................................................................................24
2-12-1- منابع عدم قطعیت در یک زنجیره تامین.......................................................................25
2-12-2- روش های موجود جهت حل مدل های زنجیره تامین تحت عدم قطعیت...................25
2-13- پژوهش های انجام شده در ارتباط با زنجیره تامین تحت عدم قطعیت.............................26
2-14-مروری بر الگوریتم ژنتیک .................................................................................................28
2-14-1-مقدمه ............................................................................................................................28
2-14-2-مکانیزم الگوریتم ژنتیک ................................................................................................28
2-14-3-عملگرهای الگوریتم ژنتیک ...........................................................................................30
2-14-4-کد کردن.........................................................................................................................33
2-14-5-ایجاد جمعیت اولیه.........................................................................................................34
2-14-6-تابع برازندگی ................................................................................................................35
2-14-7-انتخاب.............................................................................................................................36
2-14-8-ترکیب .............................................................................................................................38
-9-14-2احتمال ترکیب .................................................................................................................. 40
-10-14-2جهش.............................................................................................................................. 40
-11-14-2استراتژی برخورد با محدودیت ها...................................................................................42
-12-14-2شرایط توقف الگوریتم.....................................................................................................42
2-15- خلاصه فصل........................................................................................................................43
فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله و بیان روش حل
3-1-مقدمه.....................................................................................................................................45
3-2-شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای........................................................................................45
-3-3تئوری تعیین قیمت..................................................................................................................47
-4-3قانون تقاضا............................................................................................................................48
-1-4-3منحنی و معادله قیمت و تقاضا..........................................................................................48
3-5-ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله ......................................49
3-6- خطی سازی تابع غیر خطی..................................................................................................54
3-7- تقاضای احتمالی...................................................................................................................55
3-9-خلاصه فصل..........................................................................................................................57
فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی
4-1-مقدمه...................................................................................................................................59
4-2-اعتبار سنجی مدل...................................................................................................................59
4-3-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده......................................................................................66
4-3-1-نحوه نمایش جوابها.........................................................................................................66
4-3-2-روش نمایش رشتهای..........................................................................................................68
4-3-3-نحوه تولید جمعیت اولیه.....................................................................................................70
4-3-4-ارزیابی جوابها..................................................................................................................70
4-3-5-مکانیزم انتخاب......................................................................................................................70
4-3-6-عملگرهای ژنتیک................................................................................................................71
4-3-7-تکرار الگوریتم.....................................................................................................................71
4-3-8-شرط توقف الگوریتم...........................................................................................................72
4-4-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو................................................................72
4-5-نتایج محاسباتی الگوریتم ژنتیک...............................................................................................74
4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده........................................................................................74
4-7-مقایسه نتایج بدست امده از حل با الگوریتم ژنتیک و لینگو.....................................................75
4-8-خلاصه فصل............................................................................................................................77
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی
5-1-نتیجه گیری............................................................................................................................79
5-2-پیشنهادهای آتی......................................................................................................................79
فهرست منابع....................................................................................................................................81
فهرست جداول
جدول 4-1مقدار تقاضای محصول نهایی.............................................................................................59
جدول 4-2- هزینه تهیه، خرید ، و حمل مواد اولیه..........................................................................60
جدول 4-3-هزینه تولید و حمل محصول از کارخانه به توزیع کننده...................................................60
جدول 4-4-هزینه نگهداری محصول در انبار توزیع کننده...................................................................60
جدول 4-5-هزینه حمل محصول از توزیع کننده به خرده فروش........................................................61
جدول4-6-ظرفیت تامین کننده برای مواد خام.....................................................................................61
جدول 4-7-ظرفیت کارخانه برای تولید محصول.................................................................................61
جدول4-8-ظرفیت توزیع کننده برای انبار محصول..............................................................................61
جدول4-9-میزان استفاده هر واحد محصول از ماده اولیه......................................................................62
جدول4-10- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده................................................63
جدول4-11- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده......................................................64
جدول4-12--مقدار محصول در انبار توزیع کننده............................................................................64
جدول4-13- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش..............................................65
جدول4-14-مقدار محصول فروخته شده از مراکز خرده فروش...........................................................66
جدول4-15-ابعاد مدل به ازای مقادیر مختلف و نتایج محاسباتی لینگو................................................73
جدول 4-16-مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک..................................................................................74
جدول4-17-نماد‌‌های به کار رفته برای مقایسه الگوریتم.......................................................................75
جدول4-18- مقایسه جواب الگوریتم ژنتیک با لینگو...........................................................................76

فهرست اشکال
شکل1-1- نمایی از یک شبکه زنجیره تامین.......................................................................................4
شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین................................................................................................8
شکل2-2- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده..................................................................................33
شکل 2-3- نمایش ترکیب یک نقطه ای ...........................................................................................39
شکل 2-4- نمایش ترکیب دو نقطه ای..............................................................................................39
شکل -5-2 نمایش وارونه سازی بیت.................................................................................................41
شکل -6-2 نمایش تغییر ترتیب قرار گیری.........................................................................................41
شکل4-1-نمای از مسیر کاری............................................................................................................62
شکل4-2- فضای جواب و کدینگ مسأله..........................................................................................67
شکل4-3- ارتباط بین فضای کدینگ و جواب ..................................................................................67
شکل 4-4- کروموزم مرحله اول.........................................................................................................68
شکل 4-5-کرموزوم مرحله دوم..........................................................................................................69
شکل 4-6-کرموزم مرحله سوم...........................................................................................................69

فهرست نمودار
نمودار -1-3منحنی قیمت و تقاضا.................................................................................................48
نمودار4-1- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده.........................................63
نمودار4-2- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده...............................................64
نمودار4-3- مقدار محصول در انبار توزیع کننده..........................................................................65
نمودار4-4- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش.......................................65
نمودار4-5- مقدار محصول فروخته شده.....................................................................................66
نمودار4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده.........................................................................74

فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
در دو دهه 60 و 70 میلادی، سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می کردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش نیاز دستیابی به خواسته های بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشتری است. به همین دلیل سازمان ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف می کردند. در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان ها به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه فرآورده های تازه برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه مند شدند. در دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف پذیری در توانایی های شرکت کافی نیست بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند؛ با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد.[3]
مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. [4] با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند. [5]
1-2-ضرورت انجام تحقیق
پیچیدگی کالاها و خدمات در دنیای امروز باعث شده است که شرکت هایی که به تنهایی و بدون کمک گرفتن و همکاری با دیگر سازمان ها،محصولی را عرضه می کنند، برای بقای خویش با مشکلات بسیاری روبرو شوند. به همین منظور سازمان ها دریافته اند که اگر با یکدیگر همکاری داشته باشند، مجموع منافعی که عاید آنها می شود بیش از وضعیتی است که هر یک فعالیت خود را بدون هماهنگی با سازمان های مرتبط انجام می دهند. به همین دلیل امروزه هر دو طرف خریدار و فروشنده بر اساس روابط بلند مدت و کسب سود با یکدیگر همکاری می کنند. در سالهای اخیر به دلایل زیر توجه زیادی در مقوله زنجیره تامین شده است:
- نیاز برای فعالیت های بهبود
- افزایش سطح برون سپاری
- افزایش هزینه حمل و نقل
- فشارهای شدید رقابتی
- افزایش جهانی شدن
- افزایش اهمیت تجارت جهانی
- نیاز برای مدیریت موثر موجودی ها
با توجه به نیازهای دنیای امروز، در این پایان نامه ،ارائه و بررسی مدلی کارا برای طراحی شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای چند محصوله مد نظر بوده است که می تواند در مقوله شبکه های زنجیره تامین جهت کمینه کردن هزینه های شبکه زنجیره تامین بسیار سودمند واقع شود.
1-3-بیان مسئله
در بازار رقابتی جهانی امروزی، اغلب شرکت های تولیدی تحت فشار رقابتی زیادی عمل می نمایند و این حقیقت آنها را به سمتی سوق می دهد تا یک شبکه ایجاد نمایند. بدین منظور، تأمین کنندگان و تولید کنندگان برای سود دوطرف می بایست به عنوان شرکای استراتژیک در یک زنجیره تأمین با مدت مشارکت طولانی رفتار نمایند. شراکت استراتژیک مابین خریدار و تأمین کننده باعث کاهش یا حذف اثر شلاق چرمی میگردد [6] به هرحال مرور ادبیات بیشماری فقط برروی بخش خریدار متمرکز گشته اند. .[7]استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین یا به اختصار SCM برای مدیریت چنین شبکه هایی مورد استفاده قرار میگیرند. جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در مدیریت زنجیره تأمین، هماهنگی نزدیک مابین شرکت های درون زنجیره لازم می باشد [8].
خوشبختانه درسالیان اخیر، تکنولوژی اطلاعات، زمینه مناسبی را برای یکپارچهسازی فعالیتهای داخلی و خارجی زنجیره تأمین فراهم نموده است. [9] درنتیجه، اعضای زنجیره تأمین همواره به دنبال روش‌های نوین به منظور بهبود شبکۀ زنجیره تأمین با استفاده از تلفیق رده‌های شبکه می‌گردند[10].
شبکه زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و امکاناتی است که از آغاز تولید یک محصول تا رسیدن آن محصول به دست مشتری را شامل می شود، یک شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله، تشکیل شده است از تامین کنندگان مواد اولیه، کارخانه های تولید محصولات، مراکز توزیع محصولات و مشتریان. ابتدا کارخانه های تولید محصولات، مواد اولیه مورد نیاز خود را از تامین کنندگان دریافت میکنند سپس محصولات در کارخانه ها تولید می شوند و بعد از آن به مراکز توزیع فرستاده می شوند، در آخر نیز مشتری کالاهای مورد نیاز خود را از مراکز توزیع، دریافت می کند.
در شکل زیر نمایی از یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین آورده شده است.

شکل1-1- نمایی از یک شبکه زنجیره تامین[11]
هدف از این تحقیق ارائه مدلی جهت ماکزیمم سازی سود در یک زنجیره تامین می باشد.
به طور کلی در یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین به دنبال خروجی های زیر هستیم :
انتخاب تامین کنندگان

متن کامل در سایت امید فایل 

انتخاب تولیدکنندگان
انتخاب مراکز توزیع
تعیین مقدار بهینه مواد اولیه به کارخانه، انتقال کالاهای ساخته شده به مراکز توزیع و حمل کالاها و تحویل آنها به مشتری.
یک رویکرد بهینه سازی توام حداکثر کردن سود و قیمت گذرای محصولات با تقاضای احتمالی.
1-4- فرضیات مساله
- تعداد مشتریان و تقاضای آنها مشخص و قطعی نیست و از مقدار احتمالی پیروی می کند.
- تعداد تامین کننده ها، کارخانه ها و مراکز توزیع و همچنین ماکزیمم ظرفیت آنها مشخص و قطعی است.
- هر تامین کننده مواد اولیه، کارخانه و مرکز توزیع به ترتیب توانایی تامین انواع مواد اولیه، تولید انواع محصول و توزیع انواع محصول را با توجه به حداکثر ظرفیتشان دارند.
1-5-پرسش تحقیق
در این مسئله پرسش این است با توجه به تقاضای احتمالی، در هر دوره به کدام مراکز محصول ارسال گردد به طوری که مجموع هزینه های سفارش دهی m تولید کننده از k تامین کننده و هزینه انتقال j محصول از m تولیدکننده به d توزیع کننده، هزینه نگهداری j محصول در d انبار وئ lpw,g hcده و هزینه انتقال ارسال گردد به طوری که مجموع هزینه های سفارش دهی هزینه انتقال j محصول از d انبار به z مراکز مشتری را کمینه کرده تا سود حداکثر گردد؟ با توجه به این امر که در محاسبات با یک مدل غیر خطی و صحیح مواجه هستیم.هم چنین قیمت را نیز تابع ای از تقاضا در نظر گرفتیم و با توجه به میزان تقاضا قیمت را تخمین می زنیم.
1-6-ساختار تحقیق
با توجه به اهداف مورد نظر ، ساختار تحقیق حاضر به صورت زیر است:
در فصل دوم این تحقیق، کلیات زنجیره تامین و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه مرور می‌شود.
در فصل سوم، مساله تحقیق به صورت کامل شرح داده می شود و مدل پیشنهادی این تحقیق ارائه می‌گردد و کمی هم از روش حل بیان می کنیم.
فصل چهارم مثال ها و نتایج محاسباتی که نشان دهنده کارایی مدل است توسط نرم افزار lingo حل می‌شود و سپس به علت ناتوانی این نرم افزار در حل مساله در ابعاد بزرگتر مدل ارائه شده توسط الگوریتم فراابتکاری حل می گردد.
در فصل پنجم نتیجه گیری و تحقیقات آتی بیان می شود و در پایان منابع و مراجع گنجانده شده است.
1-7-خلاصه فصل
در این فصل به چگونگی مراحل انجام شده در این تحقیق پرداختیم. نوع مسئله شرح داده شد و با ضرورت انجام و نوآوری که در مدل پیشنهادی آمده است آشنا شدیم. در فصل های بعد به صورت مبسوط آن را توضیح داده و ابعاد مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
در این فصل، تعاریف و نکاتی در ارتباط با زنجیره تامین بیان می شود و پژوهش های انجام شده در این رابطه مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس مساله برنامه ریزی زنجیره تامین تحت عدم قطعیت معرفی می شود و همچنین مواردی که به طور عموم در یک زنجیره تامین تحت عدم قطعیت در نظر گرفته می شود. سپس اشاره ای به روش های موجود جهت حل آن می شود و سپس مطالبی در مورد تاریخچه الگوریتم ژنتیک و روش حل آن پرداختیم.
2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین
پیش از ارایه تعاریف، نمایی از یک زنجیره تامین در ساده ترین حالت خود به لحاظ حجم اجزای زنجیره در شکل 2-1 آورده شده که با در نظر گرفتن آن، تعاریف ارایه شده از زنجیره تامین روشن تر باشد.

129872486995شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین
00شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین

دونالد، [12] : سازنده و تامین کنندگانش، خریداران و مشتریان، به عبارت دیگر همه گروه ها در سازمانی گسترش یافته کار می کنند تا یک محصول را به بازار عرضه کنند که مشتری مایل است برای آن پول پرداخت نماید. این شرکت چند گروهی، بصورت یک سازمان گسترده عمل می کند و از منابع مشترک (افراد، فرآیند ها، تکنولوژی، معیارهای عملکردی) استفاده بهینه می کند تا به هم افزایی عملیاتی دست یابد و نتیجه، محصول یا خدمتی است با کیفیت بالا، هزینه کم و سهولت دسترسی.
مک کلان، [13] : اعتقاد دارد مدیریت زنجیره تامین شامل یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار از استفاده کننده نهایی تا تامین کننده اولیه می باشد که محصول، خدمات و اطلاعاتی را مهیا می کنند که برای مشتری ایجاد ارزش می کند.
گاتورنا [14] : مدیریت زنجیره تامین را به بیان لمبرت و کوپر، [15]اینچنین تعریف می کند : یک فلسفه یکپارچه کننده برای مدیریت جریان کل مواد در یک کانال توزیع از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی.
تعریف دانشگاه MIT از مدیریت زنجیره تامین : مدیریت زنجیره تامین یکپارچه عبارت است از یک رویکرد یکپارچه فرآیندگرا برای تامین، تولید، و توزیع محصولات و خدمات به مشتریان.
سو وهمکاران[16] نیز بر اهمیت کیفیت روابط و همکاری در طول زنجیره تامین تاکید می کنند و رابطه میان عناصر زنجیره تامین را از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها می دانند. زنجیره تامین در مقیاس گسترده خود به معنای زنجیره تامین بین سازمانی می باشد، در حالی در مقیاس کوچکتر به معنای زنجیره تامین درون سازمانی می باشد. در زنجیره تامین درون سازمانی روابط و هماهنگی میان بخش های وظیفه ای مختلف سازمانی مانند بازاریابی، تولید، خرید، پشتیبانی و غیره ضروری است.
2-3-نیاز به مدیریت زنجیره تامین
هیلتوفث [17]مدیریت زنجیره تامین را به عنوان مجموعه دیدگاه هایی مطرح می کند که به دنبال یکپارچگی و همکاری کارآمد بین مواد، اطلاعات و جریان مالی در طول زنجیره تامین هستند. این یکپارچگی موجب می شود که کالا به موقع، با مقدار مناسب و با کمترین هزینه ممکن در مکان مطلوب باشد و نیازهای مشتری را ارضا نماید. به عبارت دیگر مدیریت زنجیره تامین، فرآیندهای زنجیره تامین و هم چنین جریان مواد را از تامین کننده تا مشتری هماهنگ می کند[18].
انجمن متخصصان مدیریت زنجیره تامین تعریف زیر را از مدیریت زنجیره تامین ارائه می دهند.مدیریت زنجیره تامین شامل برنامه ریزی و مدیریت همه فعالیت های مربوط به تامین منابع، تبدیل آنها به محصول می باشد. هم چنین مدیریت زنجیره تامین ارتباطات و همکاری میان اعضای زنجیره را شامل می شود. این اعضا می توانند تامین کنندگان، واسطه ها، مشتریان و ... باشند.مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت عرضه و تقاضا بین یک و چند سازمان را هم به عهده دارد. هدف از مدیریت زنجیره تامین بهبود کارایی فرآیند زنجیره تامین است تا محصول مناسب، به موقع و با کمترین هزینه به دست مشتری برسد[19]. اعتقاد به اینکه مدیریت زنجیره تامین می تواند موجب پاسخگویی بهتر به مشتری و در نهایت سوددهی بیشتر شود، بسیاری از مدیران را متوجه بحث مدیریت زنجیره تامین نموده است و این مدیران عوامل سوق دهنده سازمان ها به صورت مدیریت زنجیره را به صورت زیر بیان کرده اند.[20]
نیاز به فعالیت های بهبود ، افزایش سطح برون سپاری ،افزایش هزینه حمل و نقل، فشارهای رقابتی، افزایش جهانی شدن، اهمیت تجارت جهانی، پیچیدگی زنجیره تامین و نیاز به مدیریت موجودی ها.
به طور کلی مدیریت زنجیره را در سه سطح می توان بررسی نمود:
سطح کلان: شامل چشم اندازها و اهداف بنیادی زنجیره تامین می شود و در واقع چارچوب مدیریت راهبردی زنجیره تامین است.
سطح راهبردی: با کمک راهبردهای زنجیره تامین به دنبال تحقق چشم انداز زنجیره تامین است. مدیریت راهبردی ذخیره تامین از طریق توانمندسازی زنجیره تامین، راهبردهای رقابتی سازمان را حمایت می کند.
سطح عملیاتی:راهبردهای زنجیره تامین را به کار می گیرد و شامل برنامه ریزی کنترل و اجرای فزآیند‌ها می شود[21].
2-4-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین همواره یکی از عناصر کلیدی در تولید،انبارداری و توزیع محصولات به شمار رفته است. اما در طول سالیان اخیر این حوزه به شناخت بسیار وسیعی در جامعه دانشگاهی و تجاری دست یافته و بیش از پیش مورد اهمیت واقع شده است.
نقش مدیریت زنجیره تامین نیز تغییر یافته و اینک به عنوان مهمترین عامل موفقیت بسیاری از سازمان ها به شمار می رود. با این حال بسیاری از مفاهیم این حوزه مفاهیم جدیدی به شمار نمی رود اگرچه در طول زمان تغییر یافته و به تکامل بیشتری رسیده اند.
با ورود صنعت به قرن 21، تغییرات شدیدی در حال رخ دادن است که دورنمای صنعتی و اقتصادی جهان را دگرگون می‌کند. بازار به معنای واقعی جهانی شده است و مشتریان مقادیر کوچکتری از کالاهای سفارشی را طلب می کنند. بیشتر شرکت ها دامنه گسترده تری از محصول ها را ارائه می کنند و کالاهای جدید بیشتری با سرعت بیشتر و با تمرکز بر نیاز بازار ارائه می کنند. این تغییرات چالش های اجتناب ناپذیر و مسائل جدید لجستیک را برای همه تولید کنندگان پدید آورده است. در دهه های 1970 و 1980 شرکت ها عملیات تولیدی خود را کاملا تحت کنترل قرار دادند. این کار با استفاده از تولید علمی و برنامه ریزی مواد، زمانبندی و کنترل کارگاه و سیستم هایی نظیر برنامه ریزی منابع تولیدی و برنامه ریزی منابع انسانی انجام می شد. در دهه 1990 شرکت ها سعی کردند خود را در رده جهانی مطرح کنند. شرکت ها مدیریت جامع کیفیت را بکار بستند تا فرآیندهایشان را تحت کنترل درآورند و بهبود مستمر را پدید آورند، همچنین روش های تولید بهنگام(JIT) و موجودی صفر نیز معرفی شدند تا کارخانجات بتوانند از آنها بعنوان روشی برای کاهش هزینه و همزمان با آن بهبود در کیفیت استفاده کنند. اکثر این شرکت ها معتقدند که قدم بعدی برای افزایش سود و سهم بازار باید بردارند، مدیریت زنجیره تامین کارا است.
در یک زنجیره تامین ابتدا مواد خام ساخته می شوند، سپس کالاها در یک یا چند کارخانه تولید و در نهایت به عمده فروشی ها یا مشتری تحویل داده می شوند. جهت کاهش هزینه و بهبود سرویس دهی، استراتژی های کارایی زنجیره تامین در سطوح مختلف زنجیره تامین باید در نظر گرفته شوند. زنجیره تامین شامل سازندگان مواد اولیه، مراکز تولیدی، انبارها، مراکز توزیع و عمده فروشی ها و نیز مواد خام، موجودی در حال ساخت و محصولات تمام شده اند که بین تامین کنندگان کارخانجات و مشتریان در جریانند. در دنیای امروز باقی ماندن در رقابت تجارت جهانی برای شرکت هایی که جدا از تامین کنندگان و دیگر شرکای تجاری فعالیت می کنند، مشکل شده است. شرکت ها همیشه دنبال کاهش هزینه ها و بطور همزمان افزایش کیفیت کالاها و خدمات خود هستند.
علاقمندی به مفهوم مدیریت زنجیره تامین از دهه 1980 تا به حال در حال افزایش بوده است. این علاقه هنگامی که شرکت ها مزایای همکاری تجاری با سایر شرکا را دیدند به شدت افزایش یافت. مفهوم مدیریت زنجیره تامین بر اساس تشکیل شبکه ارزشی است که شامل موجودیت های جداگانه می باشد. این موجودیت ها متعهد شده اند تا منابع و اطلاعات را برای رسیدن به هدف مدیریت تامین کنندگان و نیز مدیریت جریان مواد و قطعات مهیا کنند.
2-5- یکپارچه سازی زنجیره تامین
یکی از اهداف مهم مدیریت زنجیره تامین یکپارچه سازی است. شتادلر[22]اعتقاد دارد یک زنجیره تامین با ترکیب حرکت کالا با جریان اطلاعات مالی و عملیاتی بین طرفین مربوطه یکپارچه می شود. در روند سیر تکاملی صنایع تولیدی، برخی کارخانجات پیشرو به این نتیجه رسیدند که اگر تنها به نگرش های سنتی مدیریت زنجیره تامین وابسته باشند فروش آنها طبق انتظارات سوددهی نخواهد داشت.
سورین [23]، معتقد است شرکت ها هم اکنون تاکید بیشتری بر سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات برای کمک به بهبود عملکرد شبکه زنجیره تامین دارند.
در جواب این سوال که چگونه می توان به یک زنجیره تامین موفق دست یافت باید گفت که اشتراک اطلاعات و برنامه ریزی عملیاتی، کلیدهای موفق در زمینه یکپارچه کردن زنجیره تامین هستند.
اما چه اطلاعاتی باید به مشارکت گذارده شود؟
چگونه باید بکار برده شود؟
چگونه اطلاعات، طراحی و عملیات زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد؟
در نهایت اینکه چه نوعی از یکپارچه سازی باید اجرا شود؟
سیستم ها و دانش فنی اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت زنجیره تامین کارا می باشد. در حقیقت سرمایه گذاری روی مدیریت زنجیره تامین از طریق فرصت هایی که از تحلیل دقیق و پیچیده اطلاعات زنجیره حاصل می شود، صورت می پذیرد. اولین مساله ای که در رابطه با اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین وجود دارد این نیست که چگونه اطلاعات کسب شود بلکه این است که چه اطلاعاتی باید منتقل شود، چه اطلاعاتی برای زنجیره تامین مهم هستند و کدام می توانند بدون هیچ مشکلی نادیده گرفته شوند، چگونه اطلاعات باید تجزیه و تحلیل شوند و چگونه بکار برده شوند، اثرتکنولوژی اطلاعات در این زمینه چیست،چه ساختاری در درون سازمان های زنجیره باید وجود داشته باشد و چه ساختاری در بین سازمان های زنجیره تامین باید وجود داشته باشد، در نهایت اینکه آیا به سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات می‌توان به عنوان ابزاری اصلی جهت کسب مزیت های رقابتی در بازار نگاه کرد.
مدیریت زنجیره تامین کارا زمانی موفق است که بتواند نیازهای مشتری را بطور کامل برآورده ساخته و برای او ارزش ایجاد کند و در عین حال سود درازمدت شرکای تجاری را تضمین نماید. در حقیقت، هدف ایجاد یک موقعیت برد- برد می باشد. شراکت در زنجیره تامین در حقیقت رابطه ای است که بین دو عضو مستقل در کانال های تامین از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در سطوح مختلف جهت دستیابی به اهداف و منافع خاصی از جمله کاهش هزینه های کلی و موجودی ها شکل داده می شود.
منتزر [24] ،معتقد است زنجیره ارزش شبکه ای از مراحل است که فعالیت هایی را برای ایجاد ارزش افزوده انجام می دهند. این مجموعه در عین مشارکت سعی در کنترل عدم قطعیت و تهدیدها در سطوح مختلف زنجیره دارد. او این نوع مشارکت بین سازمانی را همکاری کانال و یا برون سپاری استراتژیک می‌نامد. او معتقد است که بقا در بازار رقابت جهانی، دیگر به استراتژی باز وابسته نیست بلکه به توانایی شرکت در مقابله با شرایط متغیر و عدم قطعیت در هر دو طرف ( شرکای بالا دستی و پایین دستی ) بستگی دارد و این امر مستلزم بازنگری در مدیریت بین سازمانی با استفاده از ابزار تکنولوژی اطلاعات می باشد.
2-6- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین
2-6-1- نیاز برای فعالیت های بهبود
در طی دهه اخیر بسیاری از سازمان ها عملیات های خود را با فعالیت هایی از قبیل تولید ناب (LP) و مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) سازگار کرده اند .در نتیجه آنها قادر بودند تا به بهبود کیفیت دست یابند. بهبود کیفیت باعث افزایش هزینه های تولید می شود و سازمانها سعی می نمایند از طریق استفاده از مدیریت زنجیره تامین این هزینه ها را کاهش دهند . گرچه هنوز فرصت های بهبود برای بسیاری از سازمان ها موجود است و سودهای اصلی محقق شده است، اما هنوز فرصت های زیادی در تدارکات، توزیع و حمل و نقل در زنجیره تامین می تواند ایجاد شود.
2-6-2- افزایش سطح برون سپاری
سازمان ها در حال افزایش میزان برون سپاری خود می باشند، آنها خرید کالا و خدمات را بجای تولید و تهیه آنها بوسیله خودشان در دستور کار قرار داده اند . همانطور که برون سپاری در سازمان ها افزایش می‌یابد ،سازمانها فعالیت های مربوط به تامین و تدارکات را (انبار ، حمل و نقل ،تحویل و...) افزایش می‌دهند . هر چند که هزینه و زمان صرف شده بر روی این فعالیت و سایر فعالیت ها ممکن است غیر ضروری باشد.
2-6-3- افزایش هزینه حمل و نقل
هزینه حمل و نقل در حال افزایش است و نیاز است تا با دقت بیشتری مدیریت گردد .
2-6-4- فشارهای رقابت
فشار رقابت منجر به افزایش تعداد محصولات جدید ، کوتاه شدن چرخه توسعه محصول و افزایش سفارشی سازی کالاها و خدمات شده است . در بسیاری از صنایع ، به خصوص صنایع الکترونیک مصرفی، چرخه عمر محصولات کوتاه است . لذا بکارگیری مدیریت زنجیره تامین سازوکاری مناسب جهت پاسخی سریع برای کوتاه کردن زمان های تاخیر می باشد .
2-6-5- افزایش جهانی شدن
گسترش جهانی شدن منجر به افزایش طول فیزیکی زنجیره تامین شده است .در یک زنجیره تامین جهانی چالش های مدیریتی زنجیره تامین افزایش می یابد .فاصله زیاد میان مشتریان و تولید کنندگان سبب طولانی تر شدن زمان تاخیر و همچنین افزایش زمینه هایی جهت بی نظمی ها در تحویل می شود . به همان میزان که در پول و واحدهای پولی اختلاف وجود دارد در زبان و فرهنگ نیز اختلاف وجود دارد .
2-6-6- افزایش اهمیت تجارت جهانی
افزایش اهمیت تجارت الکترونیک ابعادی را به خرید و فروش اضافه نموده و چالش های جدیدی را ارائه نموده است .
2-6-7- پیچیدگی زنجیره های تامین
زنجیره های تامین پیچیده و پویا می باشند .آنها دارای عدم اطمینان ذاتی بالایی می باشند و می توانند به طور نامناسبی بر زنجیره تامین اثر بگذارند ، همانند : پیش بینی های غیر دقیق، تحویل همراه با تاخیر ،کیفیت زیر استاندارد ، تجهیزات از کار افتاده و تغییر یا لغو کردن سفارشات .
2-6-8- نیاز برای مدیریت موجودی ها
نقش موجودی ها ، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تامین است . از این رو هماهنگی میزان موجودی در سرتاسر زنجیره تامین حائز اهمیت است . کمبود منابع می تواند از لحاظ زمانی جریان کار را به شدت متلاشی نماید و تحقق تولید محصول را به تاخیر اندازد در حالی که موجودی اضافی نیز سبب ایجاد هزینه های غیر ضروری می گردد . نباید موجودی در بعضی از قسمت های زنجیره تامین با کمبود مواجه گردد و یا در بعضی قسمت های دیگر مازاد موجودی وجود داشته باشد.
2-7- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین
2-7-1- مدیریت اطلاعات
امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطلاعات برای شرکت ها و سازمانها بسیار حیاتی است . گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود که فرآیندها مؤثر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسانتر گردد . در بحث زنجیره تامین اهمیت موضوع هماهنگی در فعالیت ها ، بسیار حائز اهمیت است . این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره مدیریت سیستم های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات نیز صحت دارد . مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده ای در سرعت ، دقت ، کیفیت و جنبه های دیگر داشته باشیم . مدیریت اطلاعات در بخشهای مختلف تاثیر گذار خواهد بود از جمله :
- تبادل و پردازش داده ها میان شرکا ( مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنی ، سفارشات و ...)
- جمع آوری و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا و غیره برای پیش بینی روند بازار و شرایط آینده .
- ایجاد و بهبود روابط بین شرکا
- انتقال ، جابجایی، پردازش و دسترسی به اطلاعات لجستیکی برای یکپارچه سازی فرآیندهای حمل و نقل ،سفارش دهی و ساخت تغییرات سفارش ، زمانبندی تولید ، برنامه های لجستیک، و عملیات انبارداری .
2-7-2- مدیریت لجستیک
در تحلیل سیستم های تولیدی ، موضوع لجستیک ، بخش فیزیکی زنجیره تامین را در بر می گیرد. این بخش کلیه فعالیت های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی ، شامل فعالیت های حمل و نقل ، انبارداری، زمانبندی تولید و... را شامل می شود . از سوی انجمن لجستیک تعریف ذیل برای لجستیک ارائه شده است :
لجستیک قسمت مهمی از فرآیند زنجیره تامین است که شامل طرحها و برنامه ها ، بکار گیری و کنترل کارا و اثر بخش جریانات و ذخایر کالاها و خدمات می باشد و اطلاعات مرتبط از نقطه شروع تا نقطه مصرف را به منظور برآورده ساختن نیازها و الزامات مشتریان در نظر می گیرد .
پنج راهکار صحیح در سیستم تدارکات که در حقیقت این پنج عامل باعث موفقیت خواهند شد ، عبارتند از : عرضه محصولات صحیح در زمان صحیح در مکان صحیح با شرایط صحیح با هزینه صحیح به مشتریانی که آن محصول را مصرف می نمایند .
2-7-3- مدیریت روابط
مدیریت روابط، تاثیر شگرفی بر همه زمینه های زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد . مهمترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین ، ارتباط میان شرکا در زنجیره است به گونه ای که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت ها و عملیات یکدیگر داشته باشند . بنابراین در توسعه هر زنجیره تامین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت پایدار است .
2-8-فرآیندهای زنجیره تامین
یک زنجیره تامین یک رشته از فرآیندها و جریان هایی است که در بین مراحل مختلف زنجیره تامین به وقوع می پیوندد و جهت رفع نیاز مشتری به یک محصول با هم ترکیب می شوند . دو دیدگاه مختلف نسبت به اجرا دیدگاه فرآیندی در یک زنجیره تامین وجود دارد .
دیدگاه سیکلی
در دیدگاه سیکلیفرآیندها در یک زنجیره تامین درون سریهایی از سیکل ها تقسیم می شوند . هر عمل در تعامل بین مراحل متوالی از زنجیره می باشد .
دیدگاه فشاری – کشش
در دیدگاه فشاری – کششیفرآیندها ، اعم از اینکه آنها به سفارشات مشتریان پاسخ داده و یا آنها را پیش بینی می کنند ، به دو بخش وابسته تقسیم می شوند . فرآیند کشش با یک سفارش مشتری آغاز می گردد ، در حالی که فرآیندهای فشاری با پیش بینی تقاضای مشتریان آغاز می گردد .
2-8-1- دیدگاه سیکلی
در این دیدگاه فرآیندهایی که در طول زنجیره تامین به وقوع می پیوندد ، به چهار چرخه تقسیم می شود که به شرح زیر هستند :
الف) چرخه سفارش مشتری
ب)چرخه پرکردن مجدد
ج) چرخه ساخت
د) چرخه تدارکات
هر کدام از این چرخه ها بین دو مرحله از این زنجیره اتفاق می افتد . البته در همه زنجیره های تامین نمی‌توان این چهار چرخه را به وضوح مشاهده کرد ، اما در اکثریت زنجیره ها قابل مشاهده است.
2-8-2- دیدگاه کششی – فشاری
فرآیندهای کششی با شروع تقاضای مشتری اجرا می گردد، اما فرآیندهای فشاری با پیش بینی تقاضای مشتری انجام می گیرد . با این وجود در انجام فرآیندهای کششی ، تقاضای مشتری معلوم و مشخص می‌باشد در حالی که در فرآیندهای فشاری تقاضا نامعلوم و باید پیش بینی گردد.
فرآیندهای کششی ممکن است به عنوان فرآیندهای عکس العملی اطلاق شوند چرا که آنها در مقابل تقاضای مشتری عکس العمل نشان می دهند. فرآیندهای فشاری به عنوان فرآیندهای خطرناک یا نامطمئن شناخته می شوند چرا که آنها پاسخی به پیش بینی هستند تا تقاضای واقعی. حد ومرز فعالیت های کششی و فشاری در یک زنجیره تامین از یکدیگر مجزا است. دید کششی – فشاری در یک زنجیره تامین ، زمانی که تصمیمات استرتژیک در ارتباط با طراحی زنجیره تامین را مورد ملاحظه قرار می دهیم ، بسیار مفید می‌باشد.
2-9-قیمت گذاری و مدیریت قیمت
تمامی سازمانها و شرکتها، برای کالاها و خدماتی که عرضه می‌دارند قیمتی تعیین می‌کنند. این قیمت ممکن است در قالب مفاهیم گوناگون مانند شهریه، آبونمان، حق العمل، اجاره بها و ... عنوان می‌شود.
در بین اجزای بازاریابی، قیمت تنها عاملی است که موجب ایجاد درآمد می‌شود. همچنین قیمت انعطاف‌‌پذیرترین عامل بازاریابی شناخته می‌شود چراکه می‌توان به سرعت آنرا تغییر داد.
اگرچه رقابت بر سر قیمت یکی از مسئله‌های عمده‌ای است که شرکتها با آن روبه‌رو می‌شوند، اما بسیاری از شرکتها نمی‌توانند این مسئله را به شیوه‌ای عالی حل کنند.
با هم تراز شدن‌ کیفیت‌ کالاهای‌ شرکتهای‌ متفاوت‌ و تشدید رقابت، عنصر قیمت‌ به‌ یکی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ موثر بر حفظ‌ و جذب‌ مشتریان‌ و وفاداری‌ و رضایت‌ آنها تبدیل‌ شده‌ است. این‌ امر امروزه‌ به ‌دلیل‌ گسترش‌ روزافزون‌ اینترنت‌ بیشتر مصداق‌ پیدا می‌کند.
‌ قیمت از نظرلغوی به معنای سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار است. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود [75].
 بر این اساس ‌قیمت‌گذاری‌ به‌طور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ باید تکرار شود و فرآیندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و عدم‌ ثبات‌ شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ جرح‌ و تعدیل‌ قیمت‌ را ایجاد می‌کند.
2-9-1-اهداف قیمت گذاری
بطور کلی اهدافی که شرکتها از قیمت‌گذاری دنبال می‌کنند به پنچ گروه زیر تقسیم می‌شوند[75]:

تحقیق علمی ایرانداک - ارشد

TOC o "1-3" h z u 1 فصل اول کلیات PAGEREF _Toc419376934 h 11ـ1بیان مسئله PAGEREF _Toc419376935 h 21ـ2اهداف تحقیق PAGEREF _Toc419376936 h 41ـ3فرضیه ها PAGEREF _Toc419376937 h 41ـ4چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc419376938 h 51ـ5مدل تحلیلی تحقیق PAGEREF _Toc419376939 h 61ـ6قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc419376940 h 61ـ6ـ1قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc419376941 h 61ـ6ـ2قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc419376942 h 61ـ6ـ3قلمرو زمانی PAGEREF _Toc419376943 h 62 فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc419376944 h 72ـ1مقدمه PAGEREF _Toc419376945 h 82ـ2زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419376946 h 92ـ3تعریف مدیریت زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419376947 h 102ـ4تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419376948 h 112ـ5عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکت PAGEREF _Toc419376949 h 112ـ6مشکلات زنجیرۀ تأمین PAGEREF _Toc419376950 h 122ـ7مفهوم اثر شلاقی PAGEREF _Toc419376951 h 142ـ8تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419376952 h 152ـ9راههای مقابله با اثر شلاقی PAGEREF _Toc419376953 h 162ـ10راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی PAGEREF _Toc419376954 h 182ـ11معیارهای عملکرد زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419376955 h 192ـ12موجودی در زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419376956 h 202ـ13مدل پویای زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419376957 h 242ـ14مدیریت زنجیره تأمین سبز PAGEREF _Toc419376958 h 242ـ15رقابت واقعی در محیط کسب و کار بین زنجیره های تأمین PAGEREF _Toc419376959 h 262ـ16مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419376960 h 272ـ17نقش و اهمیت اطلاعات در زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419376961 h 292ـ18مشخصه های زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات PAGEREF _Toc419376962 h 312ـ19پوشش گسترده PAGEREF _Toc419376963 h 312ـ20کانال های دستیابی بیشتر PAGEREF _Toc419376964 h 312ـ21اطلاعات با کیفیت بالا PAGEREF _Toc419376965 h 322ـ22بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419376966 h 322ـ23فناوری اطلاعات و تأثیر آن در توسعه استراتژیهای کسب و کار در زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419376967 h 342ـ24وضعیت فعلی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین در کشور PAGEREF _Toc419376968 h 352ـ25یکپارچگی با تأمین کنندگان و رابطه آن با عملکرد شرکت PAGEREF _Toc419376969 h 362ـ26یکپارچگی داخلی و رابطه آن با عملکرد شرکت PAGEREF _Toc419376970 h 362ـ27یکپارچگی با مشتریان و رابطه آن با عملکرد شرکت PAGEREF _Toc419376971 h 372ـ28پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc419376972 h 372ـ29تحقیقات انجام شده در خارج از کشور PAGEREF _Toc419376973 h 372ـ30تحقیقات انجام شده در داخل کشور PAGEREF _Toc419376974 h 423 فصل سوم روش تحقیق PAGEREF _Toc419376975 h 523ـ1روش اجرای تحقیق PAGEREF _Toc419376976 h 533ـ2جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc419376977 h 543ـ3ابزار جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc419376978 h 553ـ4مقیاسهای پرسشنامه PAGEREF _Toc419376979 h 563ـ5روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc419376980 h 563ـ6روش تجزیه وتحلیل داده های آماری PAGEREF _Toc419376981 h 564 فصل چهارم تجریه و تحلیل اطلاعات آماری PAGEREF _Toc419376982 h 584ـ1مقدمه PAGEREF _Toc419376983 h 594ـ2توصیف نمونه PAGEREF _Toc419376984 h 604ـ2ـ1جنسیت PAGEREF _Toc419376985 h 604ـ2ـ2تأهل PAGEREF _Toc419376986 h 604ـ2ـ3سن PAGEREF _Toc419376987 h 614ـ2ـ4تحصیلات PAGEREF _Toc419376988 h 624ـ2ـ5سابقه خدمت PAGEREF _Toc419376989 h 624ـ3بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc419376990 h 634ـ4همبستگی های بین متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc419376991 h 644ـ5آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc419376992 h 654ـ5ـ1فرضیه اول PAGEREF _Toc419376993 h 654ـ5ـ2فرضیه دوم PAGEREF _Toc419376994 h 664ـ5ـ3فرضیه سوم PAGEREF _Toc419376995 h 684ـ5ـ4فرضیه چهارم PAGEREF _Toc419376996 h 694ـ5ـ5فرضیه پنجم PAGEREF _Toc419376997 h 714ـ5ـ6فرضیه ششم PAGEREF _Toc419376998 h 724ـ5ـ7فرضیه اصلی PAGEREF _Toc419376999 h 744ـ6تحلیل ساختاری PAGEREF _Toc419377000 h 755 فصل پنجم بحث و نتیجهگیری یافتهها PAGEREF _Toc419377001 h 765ـ1بحث و نتیجهگیری یافتهها PAGEREF _Toc419377002 h 775ـ1ـ1فرضیه اول PAGEREF _Toc419377003 h 775ـ1ـ2فرضیه دوم PAGEREF _Toc419377004 h 775ـ1ـ3فرضیه سوم PAGEREF _Toc419377005 h 785ـ1ـ4فرضیه چهارم PAGEREF _Toc419377006 h 795ـ1ـ5فرضیه پنجم PAGEREF _Toc419377007 h 805ـ1ـ6فرضیه ششم PAGEREF _Toc419377008 h 815ـ1ـ7فرضیه اصلی PAGEREF _Toc419377009 h 825ـ2محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc419377010 h 835ـ3پیشنهادات تحقیق PAGEREF _Toc419377011 h 835ـ4پیشنهادات پژوهشی PAGEREF _Toc419377012 h 84منابع و ماخذ PAGEREF _Toc419377013 h 1

فهرست جداول
TOC h z c "جدول" جدول ‏31: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه PAGEREF _Toc419378528 h 56جدول ‏41: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت PAGEREF _Toc419378529 h 60جدول ‏42 : توزیع فراوانی تأهل در افراد نمونه PAGEREF _Toc419378530 h 60جدول ‏43 : توزیع فراوانی سن افراد نمونه PAGEREF _Toc419378531 h 61جدول ‏44 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه PAGEREF _Toc419378532 h 62جدول ‏45 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه PAGEREF _Toc419378533 h 62جدول ‏46 : بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc419378534 h 63جدول ‏47 : همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق با یکپارچگی زنجیره تأمین PAGEREF _Toc419378535 h 64جدول ‏48 : همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق با عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378536 h 64جدول ‏49 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378537 h 65جدول ‏410 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378538 h 65جدول ‏411 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378539 h 66جدول ‏412 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی داخلی بر عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378540 h 67جدول ‏413 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378541 h 68جدول ‏414 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی با مشتری بر عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378542 h 69جدول ‏415 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین رضایت مشتری در شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378543 h 69جدول ‏416 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378544 h 70جدول ‏417 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378545 h 71جدول ‏418 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378546 h 72جدول ‏419 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378547 h 72جدول ‏420 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بازار در شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378548 h 73جدول ‏421 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378549 h 74جدول ‏422 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378550 h 75

فهرست نمودارها
TOC h z c "نمودار" نمودار ‏41: نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه PAGEREF _Toc419378677 h 60نمودار ‏42 : نمودار توزیع تاهل افراد نمونه PAGEREF _Toc419378678 h 61نمودار ‏43 : نمودار توزیع سن در افراد نمونه PAGEREF _Toc419378679 h 61نمودار ‏44 : نمودار توزیع سابقه خدمت در افراد نمونه PAGEREF _Toc419378680 h 62نمودار ‏45 : نمودار توزیـع سابقه خدمت در افراد نمونه PAGEREF _Toc419378681 h 63نمودار ‏46 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی تأمین کنندگان و عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378682 h 66نمودار ‏47 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی داخلی و عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378683 h 67نمودار ‏48 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378684 h 68نمودار ‏49 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378685 h 70نمودار ‏410 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد مالی شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378686 h 71نمودار ‏411 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد بازار شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378687 h 73نمودار ‏412 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پاکدیس PAGEREF _Toc419378688 h 74نمودار ‏413 : تحلیل ساختاری روابط بین متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc419378689 h 75

فصل اول کلیاتبیان مسئلهدر بازار رقابتی موجود، بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر توجه به شرکت و منابع داخلی، خود را ملزم به مدیریت و نظارت بر منابع و عناصر مرتبط در خارج از شرکت نموده اند. بر این اساس، فعالیتهایی نظیر تهیه مواد، تولید، نگهداری و انبارداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتریان که پیش از این در سطح شرکت انجام می پذیرفت، در حال حاضر به سطح زنجیره تأمین منتقل شده است. در این میان، یکپارچگی زنجیره تأمین، به عنوان عاملی مهم در ایجاد هماهنگی و همکاری میان عناصر مختلف زنجیره تأمین، نقشی حیاتی در بهبود عملکرد شرکتهای موجود در زنجیره تأمین یافته است، یکپارچگی زنجیره تأمین فرصتهای عمدهای برای شرکت فراهم می سازد تا سطح عملکرد و موقعیت بازار خود را ارتقا دهد. امروزه، زنجیره تأمین به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مدیران شرکتها قرار گرفته است و مدیران علاوه بر تمرکز بر فعالیتهای داخلی شرکت خود، در پی برقراری روابط بلندمدت و مبتنی بر تعهد و اعتماد با تأمین کنندگان و مشتریان خود هستند. راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین میتواند با راهبرد رقابتی شرکت همسو شود و مجموعه ای از راهبردهای مفید فراهم شود.
یکپارچگی زنجیره تأمین را میتوان به عنوان یک فرآیند کنش متقابل و همکاری تعریف نمود که در آن شرکتهای موجود در یک زنجیره تأمین به شیوهای مشارکتی با یکدیگر کار میکنند تا پیامدهای متقابلاً مقبول کسب نمایند. در واقع، شرکتهایی که در ابتدا به صورت مستقل و مجزا فعالیت می نمودند، جهت کسب مزایای عملکردی بهتر، تلاش می کنند تا با سایر عناصر زنجیره تأمین همکاری نمایند. یک شرکت میتواند از طریق یکپارچگی نظاممند زنجیره تأمین، منابع خاص عملیاتی و دانش فناوری خود را در داخل سازمان و با سازمانهای دیگر تسهیم نماید و از این طریق عملیات مدیریت زنجیره تأمین شرکت را ارتقا دهد. در واقع، موفقیت عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد، در گرو برقراری یکپارچگی در داخل یک شرکت و یکپارچگی خارجی با تأمین کنندگان و مشتریان است.
عوامل بسیاری در عملکرد شرکت موثر و با آن مرتبط می باشند در تحقیق حاضر سعی گردیده است تا رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گیرد. سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبههای مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند یکپارچگی زنجیره تأمین میتواند مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و به دنبال آن، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی داشته باشد. همچنین، فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیره تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر این اساس تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که یکپارچگی زنجیره تأمین چه رابطهای با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه دارد؟
برای این منظور یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد :
یکپارچگی با تأمین کنندگان
یکپارچگی داخلی
یکپارچگی با مشتریان
و عملکرد شرکت در سه بعد :
رضایت مشتری
عملکرد مالی
عملکرد بازار
تعریف عملیاتی گردیده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
در طول دهه گذشته، توافق عمومی در رابطه با اهمیت برقراری یکپارچگی در طول زنجیره تأمین افزایش یافته است، یکپارچگی زنجیره تأمین شرکتها را قادر میسازد تا از طریق اعمال نوآوری بیشتر و تحمل هزینههای کمتر، بر محدودیتهای منابع خود غلبه نمایند راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین، تأمین کنندگان و مشتریان را به سوی فرآیند خلق ارزش رهنمون می سازد و برای مشتریان شرکت ارزش آفرینی می کند. این راهبرد می تواند برای شرکت شرایطی را فراهم سازد تا در پرتوی آن قادر شود بر شایستگیهای کلیدی و حیطههای تخصصی خاص خود تمرکز نماید. بنابراین ، میتوان چنین عنوان نمود که زنجیره تأمین و برقراری یکپارچگی در آن ، مهمترین عامل در رقابتپذیری شرکت به شمار میروند. درک روابط میان یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت برای بقا و موفقیت هر شرکت داخلی و بین المللی حیاتی و ضروری است سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبه های مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند. یکپارچگی زنجیره تأمین مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و به دنبال آن، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی دارد، همچنین فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیره تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می دهد.
اهداف تحقیقهدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه می باشد که در این راستا اهداف زیر دنبال می شود :
1. تعیین رابطه یکپارچگی با تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
2. تعیین رابطه یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
3. تعیین رابطه یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
4. تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با رضایت مشتری در شرکت پاکدیس ارومیه.
5. تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس ارومیه.
6. تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس ارومیه.
فرضیه ها1. بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنیداری وجود دارد.

متن کامل در سایت امید فایل 

1-1. یکپارچگی با تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنیداری وجود دارد.
1-2. یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنیداری وجود دارد.
1-3 . یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی داری وجود دارد.
1-4. بین یکپارچگی زنجیره تأمین با رضایت مشتری در شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنیداری وجود دارد.
1-5. بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنیداری وجود دارد.
1-6. بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنیداری وجود دارد.
چارچوب نظری تحقیقدر تحقیق حاضر برای بررسی رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه، یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد:
1. یکپارچگی با تأمین کنندگان
2. یکپارچگی داخلی
3. یکپارچگی با مشتریان
و عملکرد شرکت در سه بعد:
1. رضایت مشتری
2. عملکرد مالی
3. عملکرد بازار
تعریف عملیاتی گردیده است.
مدل تحلیلی تحقیق983615420370یکپارچگی زنجیره تأمین :
1. یکپارچگی با تأمین کنندگان
2. یکپارچگی داخلی
3. یکپارچگی با مشتریان
عملکرد شرکت:
1. رضایت مشتری
2. عملکرد مالی
3. عملکرد بازار
00یکپارچگی زنجیره تأمین :
1. یکپارچگی با تأمین کنندگان
2. یکپارچگی داخلی
3. یکپارچگی با مشتریان
عملکرد شرکت:
1. رضایت مشتری
2. عملکرد مالی
3. عملکرد بازار
متغیرهای مستقل متغیر وابسته
قلمرو تحقیققلمرو موضوعی تحقیققلمرو موضوعی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت تولیدی در شرکت پاکدیس ارومیه، می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق قلمرو مکانی این تحقیق شرکت پاکدیس ارومیه می باشد.
قلمرو زمانیمحدوده زمانی تحقیق حاظر حدود 10 ماه می باشد که از مرداد ماه 1393 شروع و در اردیبهشت ماه 1394 خاتمه می یابد.

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیقبخش اول: زنجیره تأمین
مقدمهمدیریت زنجیره تأمین، یک فلسفه جامع برای اداره جریان کانالهای توزیع از عرضه کننده تا مصرف کننده میباشد. مدیریت زنجیره عرضه، یک وسیله جهت مبادله مستمر اطلاعات و بهسازی عملکرد سازمانها فراهم میکند. مدیریت زنجیره تأمین به سازمانها کمک خواهد کرد که دانش فنی به دست آورند و از دیگران در جهت بهبود کیفیت محیط زیستشان یاری جویند. هم افزایی رعایت ملاحظات زیست محیطی و مدیریت زنجیره تأمین فرصتی را برای سازمان ها فراهم میکند تا بهرهوری، کیفیت و عملکرد محیطی خود را از طریق جریان پیوسته اطلاعات ارتقا دهند. رعایت ملاحظات زیست محیطی در ترکیب با مدیریت زنجیره تأمین یک موقعیت برنده ـ برنده برای سازمان ها ایجاد می کند و به آنها در به وجود آمدن یک مزیت قوی در بازار جهانی (از طریق کاهش هزینه و بهبود در رقابت) کمک می کند. مدیرت زنجیره تأمین نتیجه تکاملی مدیریت انبارداری است. در دهه 60 کارشناسان با مطالعه بر روی رابطه داخلی بین انبارداری و حمل و نقل و یکپارچه سازی آنها قادر به کاهش موجودی خود شدند که حاصل این مطالعات مدیریت توزیع نام گرفت. در مسیر تکامل با اضافه شدن مباحث مدیریت ساخت، تدارکات و سفارشها به مدیریت توزیع مفهوم لجستیک پدید آمد و وضعیت کنونی یعنی زنجیره تأمین نتیجه به هم پیوستن حلقه های عملیاتی مختلف است که در ابتدای آن عرضه کنندگان و در انتهای آن مشتریان قرار دارند. یک زنجیره تأمین به جریان مواد، اطلاعات، وجوه و خدمات از تأمین کنندگان مواد خام طی کارگاهها و انبارها تا مشتریان پایانی اشاره دارد و شامل سازمانها و فرایندهایی می شود که کالاها، اطلاعات و خدمات را ایجاد و به مصرف کنندگان تحویل می دهند. این زنجیره شامل خیلی از وظایف از قبیل خرید، جریان وجوه، حمل و نقل مواد، برنامه ریزی و کنترل تولید، موجودی و لجستیکی و توزیع و تحویل میگردد. اهداف نرم افزار مدیریت زنجیره تأمین مدرن کاهش عدم اطمینان و ریسک در زنجیره تأمین است. با وجود آن، به طور مثبتی بر سطوح موجودی، زمان چرخه، فرایندهای تجاری و سرویسهای خدماتی به مشتری اثر میگذارد. این زنجیره فرایندی پویا است که فعالیتهای همزمان، ارزیابیهای مستمر از طرفین درگیر، فناوریهای به کار رفته در آن و ساختار سازمانی را شامل میشود. این فناوری برای مشتریان امکاناتی را فراهم میآورد تا حق انتخاب فراوانی را داشته باشند و به صورت فزایندهای به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و هدف در آن ایجاد ارزش برای مصرف کننده است. همه این عوامل بر افزایش سودآوری و رقابتی بودن کمک می کنند.
زنجیره تأمینزنجیرۀ تأمین، زنجیره ای است که همه فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود. در ارتباط با روند تهیه کالا، دو روند یا مسیر دیگر که یکی اطلاعات و دیگری منابع مالی و اعتبارات است، نیز حضور دارد. هم زمان با عمومی شدن مفهوم زنجیرۀ تأمین در چند سال گذشته، تعاریف متفاوتی از زنجیرۀ تأمین ارائه شده است:
انجمن زنجیره تأمین (1997)، زنجیرۀ تأمین را به صورت زیر توصیف می نماید: زنجیره تأمین، هر کوششی که در ارتباط تولید و تحویل یک محصول نهایی، از تأمین کننده به مشتری را دربر میگیرد. چهار فرایند پایهای برنامهریزی ، منبع یابی ، ساخت و تحویل ، به طور گستردهای این کوششها را توصیف می نمایند، که شامل مدیریت عرضه و تقاضا، منبع یابی مواد اولیه و قطعات، تولید و مونتاژ، انبارداری و کنترل، دریافت موجودی و مدیریت سفارش، توزیع در میان کانال ها و تحویل به مشتری میباشد ( لاماس و همکاران، 2001 ). یک زنجیره تأمین به جریان مواد، اطلاعات، پرداخت ها و خدمات از تأمین کنندگان مواد خام، در میان کارخانه ها و انبارها به مشتریان نهایی اشاره دارد. زنجیرۀ تأمین همچنین شامل سازمان ها و فرایندهایی است که محصولات، اطلاعات و خدمات را تولید و به مشتریان نهایی تحویل می دهند که شامل بسیاری از وظایف از قبیل: خرید روند پرداخت ها، مدیریت مواد، برنامهریزی و کنترل تولید، تدارکات و کنترل موجودی، انبار، توزیع، تحویل و سیستم های اطلاعاتی لازم برای کنترل همه این فعالیتها میباشد ( برنارد و همکاران، 2002 ). علاوه بر تعاریف زنجیرۀ تأمین چندین محقق مفهوم مدیریت زنجیرۀ تأمین را تعریف نمودهاند. مونزکا و مورگان (1997)، معتقد هستند: مدیریت یکپارچه زنجیرۀ تأمین درباره حرکت از مشتری نهایی و سپس مدیریت همه فرایندهای موردنیاز برای خدمت به مشتری همراه با ارزش در یک مسیر واقعی می باشد.
اسکات و وست بروک (1991) و نیو و پاین (1995)، مدیریت زنجیرۀ تأمین را به عنوان زنجیره ای توصیف می نمایند که هر یک از عناصر فرایندهای تولید و تأمین را از مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی به هم متصل می نماید؛ شامل محدوده های مختلف سازمانی می باشد و همه سازمان ها را در میان زنجیرۀ ارزش به عنوان یک وجود مستقل بالقوه واحد توصیف نموده است.
مدیریت زنجیرۀ تأمین از مزایای انسجام عمودی به وسیله هم راستا نمودن وظایف تدارکات شرکتهای مستقل زنجیرۀ تأمین بهره می برد در حالی که تدارکات زمانی به معنی اشباع انبار با موجودی کافی بود، فلسفه جدید، تلفیق و انسجام فعالیت های بیرونی و درونی شامل مدیریت موجودی، روابط فروشندهها، حمل و نقل، توزیع و خدمات تحویل را مورد تأکید قرار داده است. هدف، جایگزین نمودن مواد با اطلاعات به منظور شفافسازی می باشد. بنابراین مواد اولیه و کالاهای ساخته شده می تواند با سرعت دوباره تکمیل شده و در اندازه های کالایی کوچکتر به نقاط مصرف برسد؛ به خصوص در سیستم تولید بههنگام. بنابراین چرخههای سفارش کوتاه و قابل اطمینان و توانایی برآورده نمودن سفارشهای ورودی، عناصر کلیدی خدمت به مشتری می باشند (تان و همکاران، 2002 ). به طور خلاصه می توان گفت که وظیفه مدیریت زنجیرۀ تأمین شامل برنامهریزی، سازماندهی و تطابق همه فعالیتهای زنجیرۀ تأمین میباشد. امروزه، مفهوم مدیریت زنجیرۀ تأمین به عنوان یک رویکرد سیستمی کل به منظور مدیریت کل زنجیرۀ تأمین اشاره دارد.
تعریف مدیریت زنجیره تأمینمدیریت زنجیره تأمین، تعاریف متنوعی دارد.
ـ شامل مجموعـه عناصر تأمین کنندگـان ، تهیه کنندگـان سرویس لجستیک ، سازندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان است که جریان های مربوط به مواد خام، محصولات و جریان اطلاعاتی در بین این عناصر وجود دارد.
ـ یک زنجیره خارجی از کل زنجیره تبادلات از مبـدأ تأمین مواد خام تا درون شرکت های گوناگون است که درگیر در استخراج و پردازش بر روی مواد خام ، ساخت ، مونتاژ ، توزیع و در نهایت فروش به مشتری نهایی است.
- یک شبکه از شرکت های در تبادل با هم می باشند که در نهایت محصول یا خدمت را به مشتری ارائه می کنند و ارتباط دهی را از گردش جریان مواد خام تا تحویل نهایی را دربر می گیرد .
هدف مدیریت زنجیره تأمین، تبادل اطلاعات مربوط به نیازمندی های بازار، توسعه محصولات جدید، کاهش تعداد تأمینکننده برای سازندگان و نیز فعالسازی و آزادسازی منابع مدیریتی در جهت توسعه روابط بلندمدت و با اهمیتی است، که از ابتدا بر اساس اعتماد اعضاء شکل میگیرد.
تاریخچه مدیریت زنجیره تأمینمدیریت زنجیره تأمین نتیجه پیشرفت منطقی مدیریت لجستیک می باشد. در دهه 1960 میلادی کارشناسان مشغول به مطالعه در مورد روابط داخلی بین انبارش و حمل و نقل بودند که نتیجه آن مدیریت توزیع بود. در مسیر تکامل این بحث، مفهوم لجستیک مطرح شد. در واقع لجستیک از افزودن مدیریت ساخت، تدارکات و سفارش ها به مدیریت توزیع ایجاد گردید. بحث مدیریت زنجیره تأمین بصورت جدی در مجامع علمی از اوایل سال 1980 میلادی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و بسیاری از پژوهشگران، چارچوب و مدلی برای آن ارائه کردند.
عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکتعملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین به طور غیرمستقیم از طریق مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی مرتبط با مدیریت زنجیرۀ تأمین، یکپارچگی زنجیرۀ تأمین و تعامل با قابلیت رقابتی شرکت بر عملکرد سازمانی اثرگذار است. سطح یکپارچگی زنجیرۀ تأمین بر سطح عملکرد شرکت اثرگذار است. بیشترین درجه یکپارچگی زنجیرۀ تأمین ـ یکپارچگی داخلی و خارجی ـ به بالاترین سطح عملکرد منجر می شود؛ به عبارت دیگر، هرچه سطح یکپارچگی زنجیرۀ تأمین بیشتر می شود، سطح عملکرد شرکت افزایش پیدا می کند. نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیرۀ تأمین علاوه بر اعمال اثر مستقیم بر عملکرد از طریق قابلیتهای رقابتی شرکت، تعامل با ابعاد مختلف یکپارچگی زنجیرۀ تأمین و تعامل قابلیت های رقابتی شرکت و قابلیت های عملیاتی زنجیرۀ تأمین بر عملکرد شرکت اثرگذار است. سازمانی که درصدد تعقیب مدیریت زنجیرۀ تأمین است می بایست هر دو بعد یکپارچگی داخلی و خارجی را در نظر گیرد. به علاوه، استاک و لامبرت براین عقیده هستند که تمرکز بر یکپارچگی داخلی در زنجیرۀ تأمین قبل از برقراری یکپارچگی با شرکای بازرگانی ضروری است؛ چرا که یک شرکت باید تلاش نماید تا در ابتدا هماهنگی و یکپارچگی را در محیط داخلی خود برقرار سازد. یک شرکت می تواند از طریق یکپارچگی نظام مند زنجیرۀ تأمین، منابع خاص عملیاتی و دانش فناوری خود را در داخل سازمان و با سازمان های دیگر تسهیم نماید و از این طریق عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین شرکت را ارتقا دهد. در واقع، موفقیت عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین در بهبود عملکرد، در گرو برقراری یکپارچگی در داخل یک شرکت و یکپارچگی در داخل یک شرکت و یکپارچگی خارجی با تأمین کنندگان و مشتریان است. قدرت یکپارچگی زنجیرۀ تأمین می تواند به تقویت منابع عملیاتی کلیدی منجر شود. توجه به عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین در یک شرکت بسیار حیاتی است، چرا که این امر دارای اثرهای بسزایی بر عملکرد شرکت است. مدیریت کارای عملیات خرید و زنجیرۀ تأمین می تواند اثر قابل ملاحظه ای را بر عملکرد شرکت اعمال نماید. تأمین رضایت مشتریان مستلزم توجه به عملیات زنجیرۀ تأمین است. مدیریت زنجیرۀ تأمین برای تقویت رقابت پذیری، رضایت مشتری، عملکرد مدیریت و کسب موفقیت مستمر، حیاتی است. درک روابط میان یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت برای بقا و موفقیت هر شرکت داخلی و بینالمللی حیاتی و ضروری است. سطوح مختلف یکپارچگی زنجیرۀ تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبههای مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند. یکپارچگی زنجیرۀ تأمین می تواند مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و به دنبال آن، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیرۀ تأمین را در پی داشته باشد. فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیرۀ تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیرۀ تأمین را تحت تأثیر قرار می دهد.
مشکلات زنجیرۀ تأمینمشکلات زنجیرۀ تأمین به طور کلی از دو منبع ناشی می شوند :
الف ـ عدم اطمینان
یکی از منابع اصلی در ایجاد عدم اطمینان در زنجیرۀ تأمین پیش بینی تقاضا است. پیش بینی تقاضا از چندین فاکتور از قبیل رقابت، قیمتها، شرایط فعلی، توسعه تکنولوژی و سطح عمومی تعهد مشتریان تأثیر میپذیرد. دیگر عامل عدم اطمینان زنجیره تأمین زمانهای تحویل است که خود به عواملی مانند نسبت خرابی ماشین ها در فرایند تولید خطی، فشردگی ترافیکی که در حمل و نقل دخالت می کند و مشکلات کیفیت مواد که ممکن است تأخیرات تولید را ایجاد کند وابسته است.
ب ـ عدم هماهنگی
این گونه مسائل زمانی ایجاد می شود که یک قسمت از شرکت با دیگر قسمت ها ارتباط مناسب و خوبی نداشته باشد، وقتی پیغام برای شرکاء تجاری و همکاران غیر قابل فهم باشد و وقتی بخش های شرکت از بعضی مسائل آگاهی نداشته باشند و یا خیلی دیر از آنچه مورد نیاز است و یا آنچه باید اتفاق بیفتد آگاه می شوند و در واقع اطلاعات و داده ها برای آنها حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را داشته باشد مشکلات بیشماری در زنجیره تأمین می تواند رخ دهد.
در این قسمت به دو مورد از مزمن ترین مشکلات آن اشاره می شود.
الف- اثر شلاقی: یکی از مسائل بسیار مهم در زنجیره تأمین اثر شلاق چرمی است. این اثر می گوید: که تغییر کوچکی در تقاضای محصول، سبب ایجاد تغییر کوچکی در ابتدای زنجیره تأمین، در حرکت رو به عقب خود در زنجیره تأمین، بزرگ و بزرگتر می شود و نوسانات بزرگتری را ایجاد می کند. از سوی دیگر، این نوسانات، سبب برداشتهای مختلف تأمینکنندگان از تقاضای بازار می شود که موجب ناهماهنگی میان آنان میشود. در نتیجه این اثر، شرکتها ابتدا با کمبود محصولات مواجه می شوند و بعد به افزایش سطح موجودی میانجامد. این تغییرات در بعضی شرکتها به چرخه شکوفایی تا ورشکستگی تعبیر می شود. می توان گفت این اثرات در بازار صنایعی به وجود می آید که این بازار، دستخوش رشد ناگهانی در تقاضا می شود، مانند بازار محصولات نساجی و پوشاک، لوازم رایانه ای، مخابراتی وغیره، یک تحقیق نشان داد که سفارشات توزیع کنندگان به دلیل پیش بینی ضعیف تقاضا و کمبود هماهنگی و اطمینان در میان شرکاء زنجیره تأمین تغییرات نامنظمی داشت، به دلیل اینکه هر ماهیت مجزا طی زنجیره تأمین، سفارشات و تصمیمات موجودی را با یک دید نسبت به منافع خود، به طرف بالای زنجیره تأمین انجام میداد که این مسئله باعث میشد که میزان پیشبینیها به طرف بالای زنجیره همچنان افزایش یافته و به موجودیهای اضافهای در تمام قسمتهای زنجیره تأمین منجر شود.
ب ـ ذخیره فریبنده: این گونه مشکلات زمانی که مشتریان محصولی را می خواهند که در دسترس نیست اتفاق می افتد؛ گرچه در حقیقت وجود دارد ( مثل وقتی که محصول در جایی نادرست قرار میگیرد یا اینکه مقدار دخیره ناصحیح است ) (پاترسون، 2003).
مفهوم اثر شلاقیتقویت تغییرپذیری تقاضا از پایین زنجیره به سمت بالای زنجیره را اثر شلاقی می نامند. دلیل اصلی این طرز اسم گذاری این است که تقویت تغییرپذیری در تقاضا غیرخطی است. یعنی تغییری کوچک در تقاضای مشتری نهایی به صورت چند برابر خود را در تقاضای کارخانه نشان می دهد. درست مانند یک شلاق که اگر نوسان کمی در سر آن ایجاد کنید در انتهای شلاق این نوسان بسیار بیش از نیروی اولیه تشدید می شود. این اثر برای اولین بار به وسیله پروکتل و گمبل در ارتباط با یکی از محصولاتشان مشاهده و شناخته شد. در این مشکل گرچه فروش واقعی در فروشگاهها نسبتاً ثابت و قابل پیش بینی اما سفارشات عمده فروشان و توزیع کنندگان برای سازنده ( P&G ) میدان نوسانات شدیدی داشته و مشکلات موجودی محصول ساخته شده را برای P&G داشت. یک تحقیق نشان داد که سفارشات توزیع کنندگان به دلیل پیش بینی ضعیف تقاضا و کمبود هماهنگی و اطمینان در میان شرکاء زنجیره تأمین تغییرات نامنظمی داشت، به دلیل اینکه هر ماهیت مجزا طی زنجیره تأمین، سفارشات و تصمیمات موجودی را با یک دید نسبت به منافع خود، به طرف بالای زنجیره تأمین انجام می داد که این مسئله باعث می شد که میزان پیش بینی ها به طرف بالای زنجیره همچنان افزایش یافته و به موجودیهای اضافه ای در تمام قسمت های زنجیره تأمین منجر شود ( سانگ ، 2006).
پنج عامل که باعث ایجاد اثر شلاقی می شوند. این عوامل عبارتند از:
پیش بینی تقاضا
انباشته کردن سفارشات
سهمیه بندی محصول
قیمت گذاری محصول
محرک های عملکرد
این پنج عامل هر کدام از عوامل و مسائل خاص خود تأثیر می پذیرند و هر کدام به طور جداگانه میتواند که مورد بررسی های موشکافانه قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای مقابله با اثرات زیان آور آنها در ایجاد اثر شلاقی ارائه گردد.
تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمینبه طور کلی هرچه کمپانی از نظر زمان تحویل از مشتری نهایی دورتر باشد، تغییرات تقاضا بزرگتر خواهد بود. این تأثیر موجب ناکارآمدی در زنجیره تأمین می شود چرا که باعث افزایش هزینه تأمین مواد و پایین آمدن توان رقابتی خواهد شد.
از جمله تأثیرات نامطلوب اثر شلاقی موارد ذیل می باشد:
- افزایش هزینه های تولید: به دلیل کسب توانایی مقابله با نوسانات برنامه ریزی نشده در تقاضا، هزینه های تولید سازمان افزایش می یابد.
- افزایش هزینه موجودی: به دلیل نگهداری سطوح بالای موجودی با هدف مقابله با نوسانات تقاضا، هزینه های سیستم موجودی افزایش می یابد.
- زمان تدارک طولانی: به دلیل نوسانات تقاضا، بسیاری از اوقات تأمین سفارشات دریافتی در زمان کوتاه امکان پذیر نیست.
- افزایش هزینه حمل و نقل: زیرا امکانات حمل و نقل باید بر اساس بیشترین تقاضا تنظیم شده باشند و در اغلب اوقات بخشی از آن بلا استفاده می ماند.
- افزایش هزینه نیروی انسانی برای ارسال و دریافت کالا: زیرا برای پاسخگویی به نوسانات تقاضا یا باید نیروی انسانی را برای حالت حداکثر تقاضا در دسترس داشت و یا اینکه نیروی انسانی را به صورت مقطعی و متغیر در اختیار گرفت که هر کدام از این دو گزینه هزینه بالایی را به سازمان تحمیل می نماید.
- افت سطح خدمت: زیرا امکان وقوع کمبود در پاسخ به تقاضای نوسانی زیاد است.
- تخریب روابط میان اعضای زنجیره تأمین: زیرا هر عضو زنجیره تأمین تصمیم گیری خود را صحیح می داند و دلیل کاهش سود را عملکرد ضعیف یا کارشکنی دیگر اعضا می داند.
راههای مقابله با اثر شلاقیاز آنجایی که پدیده اثر شلاقی آثار نامطلوبی بر کارایی زنجیره تأمین دارد مورد توجه بسیاری از تحقیقات آکادمیک قرار گرفته است. محققان از تکنیک های شبیه سازی برای ارزیابی اثر استراتژی های مختلف برای کاهش تورم تقاضا استفاده کرده اند. راههای متعددی برای کاهش تورم تقاضا در جهت کاهش کل هزینه های زنجیره ارائه شده است که می توان آنها به صورت زیر خلاصه کرد :
عرضه کننده ها می بایستی اطلاعات خود را در زمینه موجودی ها و ظرفیت ها با مشتریان خود به اشتراک بگذارند.
پرهیز از به هنگام کردن پیش بینی ها با اطلاعات مختلف (بین بالا دستی ها و پایین دستی ها)، باید سیاست هایی را به کار گرفت تا اطلاعات اعضا پایین دستی در اختیار اعضای بالا دستی قرار بگیرد و هر دو بخش بتوانند پیش بینی های خود را با یک سری اطلاعات یکسان انجام دهند.
سخت تر کردن سیاست های برگشت پذیری و لغو کردن تقاضاها
حذف هرچه بیشتر تمام تأخیرات زمانی چه در جریان اطلاعات در زنجیره تأمین
تبادل اطلاعات مربوط به تقاضای بازار با قسمت هایی که در بالا دستی زنجیره تأمین قرار دارند.
حذف یک یا چند مرحله میانی در زنجیره عرضه و برنامه هایی که باعث می شود تا به صورت مستقیم با مشتری ارتباط برقرار شود. این سیاست باعث می شود تا به راحتی الگوی صحیح سفارش مشتریان دست پیدا کرد.
استفاده از تکنیک های مبادله الکترونیک اطلاعات، مدیریت موجودی به وسیله فروشندگان و برنامه های پیوسته جایگزینی
تدوین و تدبیر استراتژی هایی که به تولید بچ های کوچکتر منجر شود و همچنین در مقابل، فرکانس و تعداد عرضه ها بیشتر شود
کاهش هزینه های سفارش دهی با استفاده از ابزارهایی مانند مبادله الکترونیک اطلاعات که به نحو چشم گیری در کاهش هزینه های سفارش دهی مؤثر است (رزمی و دهقان، 1383).
امروزه سازمانها در زنجیرۀ تأمین به دنبال افزایش اثربخشی و کارایی خود می باشند. بنابراین شناسایی و بررسی عوامل مانع تحقق اثربخشی مورد انتظار در زنجیره تأمین دارای اهمیت فراوان میباشد. در سالهای اخیر مدیریت زنجیره عرضه در تئوری و عمل بسیار پیشرفته شده است. رشد جهانی سازی با تمرکز افزایش یافته بر شایسته محوری ، شرکتها را مجبور کرده است که فرایندهای لجستیک خود را به واحدهای مستقل تقسیم کنند. این واحدهای تصمیم گیری در شبکه جریان اطلاعات و مواد می توانند کارخانه ها باشند. مدیریت زنجیرۀ تأمین می تواند به عنوان فعالیت مدیریتی که باید هماهنگی فرایند لجستیک را بوسیله واحدهای تصمیم گیری کنترل کند، تعریف شود.
زنجیرۀ تأمین چابک به عنوان پارادایم تأمین در قرن بیست و یکم مطرح شده است و به عنوان استراتژی برد شرکت هایی که به دنبال رهبری بازار در سطح ملی و بین المللی هستند، درنظر گرفته می شود. رویکردهای موجود در رابطه با چابکی زنجیرۀ تأمین، معمولاً چگونگی ارتقا ویژگی های چابکی داخلی با استفاده از عرضه و تقاضای انتهای شبکه را مورد بررسی قرار می دهد. این رویکردها، سعی در هماهنگ کردن فیزیکی شبکه با مقتضیات بازار و رقابت، تغییر شکل دادن فرایندهای تولید در درون زنجیرۀ تأمین و تحلیل رفتاری و ارتباطی بین اعضای زنجیرۀ تأمین دارند. زنجیرۀ تأمین چابک شامل شرکت هایی می شود که از نظر قانونی از یکدیگر جدا هستند ولی از نظر عملیاتی به یکدیگر وابسته اند. از جمله این شرکت ها می توان تأمین کنندگان، طراحان، تولید کنندگان و مراکز توزیع را نام برد. این شرکت ها توسط جریان رو به جلوی مواد و جریان بازخوردی اطلاعات به یکدیگر پیوند می یابند. اگر مراحل مختلف زنجیرۀ تأمین با هم در جهت افزایش سود کل زنجیرۀ تأمین فعالیت کنند، هماهنگی افزایش می یابد و اگر هر مرحله از زنجیرۀ تأمین اهداف متضادی داشته باشند و یا جریان اطلاعات بین مراحل مختلف دستکاری شود، هماهنگی کاهش مییابد. زمانی مراحل مختلف زنجیرۀ تأمین میتوانند اهداف متضاد داشته باشند که هر مرحله دارای مالکیت جداگانه باشد؛ بنابراین هر مرحله سعی می کند سود خود را ماکزیمم کند که این موجب می شود کل زنجیرۀ تأمین کاهش یابد. عدم ارائه اطلاعات صحیح بین مراحل زنجیرۀ تأمین می تواند به صورت غیراختیاری و به علت اثر شلاقی باشد. به عبارتی تغییرات در سفارش «هرچه به سمت بالای زنجیرۀ تأمین از طرف مشتری به سمت عرضه کننده حرکت می کنیم» افزایش می یابد (شکل1)، این تغییرات در سفارش که به اثر شلاقی معروف است موجب از بین رفتن اطلاعات در مراحل مختلف زنجیرۀ تأمین می گردد زیرا هر مرحله از زنجیرۀ تأمین، اطلاعات را تحریف می کند.
257937053340جریان اطلاعات
00جریان اطلاعات

805180227330عرضه کننده
00عرضه کننده
2087880247650تولید کننده
00تولید کننده
3356610220345خرده فروش
00خرده فروش
4687570207010مصرف کننده
00مصرف کننده
16236953619500
66167036195000661035352425افزایش
00افزایش

461264096520کاهش
00کاهش
256286097155اثر شلاقی
00اثر شلاقی

شکل (1)
راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقیبا استفاده از سفارش اشتراک گذاری اطلاعات تأخیر در رسیدن اطلاعات به تأمین کننده را میتوان کاهش داد. با استفاده از تقاضای اشتراک گذاری اطلاعات به جای دانستن تقاضای سطح پایین از تقاضای تمامی سطوح اطلاع پیدا کرده و می توان پیش بینی نادرست تقاضا را کاهش داد و همچنین فقدان مدیریت یکپارچه موجودی برای تمامی سطوح را برطرف کرد. برای جلوگیری از نوسانات تقاضا بدلیل نوسانات قیمت و غیره میتوان از مشخص کردن الگوها با روشهای پیش بینی از قبیل Data Mining ( اقتباس یا استخراج دانش از مجموعهای از دادهها ) استفاده کرد. برای کم کردن تأخیر در رسیدن اطلاعات به فروشنده و همچنین کاهش بزرگی دسته سفارش بدلیل بالا بودن هزینه های سفارش دهی، گرفتن اطلاعات تقاضا از طریق اینترنت و ابزارهای تجارت الکترونیک، راهکار مفید فناوری اطلاعات در این زمینه می باشد. تأثیرات سوء و مخرب اثر شلاقی در طول زنجیره تأمین و ایجاد انحراف در جریان اطلاعات می تواند خسارات جبران ناپذیری را به سازمان ها وارد نماید و آنها را از تلاش در جهت افزایش مزایای رقابتی خود در بازار باز دارد. از این رو شرکتها و افراد تشکیل دهنده یک زنجیره تأمین در صنعت نساجی می بایست در راستای شفاف سازی در جریان اطلاعات و مقابله با پدیده هایی مثل اثر شلاقی تلاش خود را بنمایند. و در این راستا مهمترین عامل، همان اعتماد و اطمینان متقابل بین شرکتها می باشد. اعتماد و اطمینان یعنی آنکه هر بخش مایل است سود دیگران را افزایش دهد و بدون در نظر گرفتن دیگران فعالیتی انجام نمی دهد. هماهنگی و اطمینان در زنجیره تأمین، اثربخشی عملکرد را به دلایل زیر افزایش می دهد.
هنگامی که بخش ها به هم اعتماد و اطمینان داشته باشند، هنگام تصمیم گیری اهداف دیگران را نیز در نظر می گیرند.
اهرم های عملگرای مدیریتی برای رسیدن به هماهنگی آسان تر اجرا می شوند. تسهیم اطلاعات بین قسمت هایی که به هم اعتماد دارند، راحت تر انجام می شود.
بهره وری زنجیره تأمین به وسیله حذف فعالیت های اضافی یا تخصیص فعالیت به مرحله مناسب افزایش می یابد (حذف فعالیت بازرسی مواد برای تولید کننده (اقدسی، 1383).
معیارهای عملکرد زنجیره تأمینارزیابی و پیگیری عملکرد زنجیره تأمین مسئله مهمی است، مخصوصاً به علت اینکه چندین سازمان در یک زنجیره درگیر هستند. برای این مقصود انواعی از معیارها مورد استفاده قرار می گیرند. یک رویکرد استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین است که بیانگر تلاشی برای استاندارد کردن ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین در بخش تولید به شمار می رود.