پایان نامه ها

اين، براي، تغيير، خصوصيات، آسيب، بسياري

تغيير در خصوصيات مواد و هندسيِ شرايط مرزي و يا پيوستگيِ سازه‌هاست.اما جامعه‌ي مهندسين تا کنون نتوانسته بدون استفاده از تجهيزات بازبيني عيني، بهيک روش ارزان، قابل اجرا، موثر و به صورت تمام وقت براي کنترل و بازرسي سازه‌هايي که دچار خستگي، خوردگي و يا خسارت ناشي از پديده‌هاي طبيعيشده‌اند، دست يابد و هنوز در […]

پایان نامه ها

font=”default”، face=”normal”، charset=”178″، مدل‌های، </style><style، ترافیک

font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اميررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نديمي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نويد</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شبيه سازي و کاربرد آن در مطالعات ترافيک؛ مدل تعقيب خودرو</style></title></titles><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3]. در نرمافزار […]

پایان نامه ها

face=”normal”، font=”default”، charset=”178″، </style><style، size=”100%”>,، ترافیک

size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2]. 2-4-2 نرم‌افزار TRANSCAD این نرم‌افزار برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی است که مخصوص متخصصان حمل ونقل طراحی شده است تا متخصصان به کمک این نرمافزار […]

پایان نامه ها

font=”default”، face=”normal”، charset=”178″، </style><style، EN.CITE، app=”EN”

بیان‌کننده و نشان‌دهنده کل محیط ترافیکی می‌باشد. نتسیم نشاندهنده ترافیک در خیابان‌های شهری و FRESIM مشخص‌کننده ترافیک در آزادراه‌ها می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجي حسينلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شريفيان، ميثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین فرهادیان، امیر</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>عنوان مقاله</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>: </style><style face=”normal” font=”default” […]

پایان نامه ها

font=”default”، face=”normal”، charset=”178″، نرم‌افزار، AIMSUN، EN.CITE

size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز […]

پایان نامه ها

ايمني، ماهي، گياهان، ,، سيستم، عصاره

افزايش مقاومت وتحريک سيستم ايمني ميگو را ايجاد نمودند. Tan و Vanitha در سال 2004 اثرات ضد ميکروبي و نيز تنظيم کنندگي سيستم ايمني تعدادي از گياهان دارويي چيني سنتي صبر زرد Aloevera , Angelica species , Astragalus membrances ,Ganoderma lucidua , Panax ginseng , Scutellaria species , Zingiber officinulle را بررسي کردند که مشاهده […]

پایان نامه ها

face=”normal”، font=”default”، charset=”178″، ترافیک، ترافیکی، شبیهسازی

c Analysis Tools Case Studies-Benefits and Applications</title></titles><dates><year>2004</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1]. 1-2 بیان مساله اساسی تحقیق با گذر زمان بدلیل توسعه شمار ناوگانهای حمل‌ونقل کشور و عدم توسعه یافتگی سایر اجزای سیستم حمل و نقل، این رشد باعث افزایش ازدحام ترافیک شده است در نتیجه پتانسیل و شمار تصادفات و تاخیرات ترافیکی افزایش و کیفیت زندگی کاهش یافته است. […]

پایان نامه ها

هاي، لايزوزيم، اين، ايمني، گياهان، ماهي

مستقيما توسط لايزوزيم آسيب نمي‌بينند؛ هرگاه ديواره سلولي باکتريهاي گرم منفي در اثر عملکرد کمپلمان، تخريب گردد و آنزيمهاي ديگر به لايه پپتيدوگليکان باکتري دسترسي يابند، لايزوزيم نيز بعلت دسترسي به پپتيدوگليکان غشاء، به طور موثري، فعاليت مي‌نمايد. علاوه بر عملکرد ضد باکتريايي، اين آنزيم باعث افزايش بيگانه خواري توسط سلولهاي بيگانه خوار، به صورت […]

پایان نامه ها

هاي، اين، گياه، ماهي، ماهيان، ايمني

ل نگهداري خواهد بود(مجتبايي و سمسار، 1347). ج. آسياب کردن: پودر گياه توسط آسياب الکتريکي تهيه شده و بايد در مورد همه گياهان از يک نوع صافي استفاد شود تا پودر يکسان و يک اندازه بدست آمده و آنرا را در کيسه هاي نايلوني جمع آوري مي‌كنند(ذکاء، 1364). د. استخراج مواد موثره: مهم ترين و […]

پایان نامه ها

شرايط، : ، (1-30)، زير، می‏آيند. 1-4، پيوستگی

و جواب آن به شکل زير می‌باشد: (1-30) با قرار دادن (1-30) در (1-27) می‌توان به دست آورد: (1-31) که در آن: (1-32) بنابراين همانگونه که در رابطه (1-30) نشان داده شده، به صورت زير درمی‌آيد: (1-33) که در آن [4] : (1-34) به طور مشابه ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان نشان داد که جواب معادله (1- 28) عبارت […]

پایان نامه ها

زير، شالوده، ايزوتروپ، اين، محيط، صلب

تنش‌ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و تغييرمکان‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در فضای‏ هنكل به دست آمده و با كمك تبديل معكوس هنكل و سری فوریه، تنش‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تغيير مكان‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در فضای‏ واقعی به دست می‏آيند. در فصل دوم با تغییر دستگاه مختصات از استوانه‌ای‏ به دکارتی، توابع گرین تغییر‌مکان و تنش در دستگاه مختصات دکارتی به‌دست آمده و با انتقال دستگاه مختصات از مبداء به‏‏‏‏ […]

پایان نامه ها

توربین، ولتاژ، h، PAGEREF، راکتیو، کنترل‌کننده

مؤلفه‌های d و q پس از بهینه‌سازی ODDSRF PAGEREF _Toc375229521 h 81شکل 5-4 نحوه‌ی اتصال ODDSRF-PLL ،FLC و P-DPC به یکدیگر PAGEREF _Toc375229522 h 83شکل 5-5 الف) توان راکتیو تولیدشده با توجه به خطا و تغییرات خطای ولتاژ ب)میزان توان راکتیو مرجع بدست آمده PAGEREF _Toc375229523 h 83شکل 5-6 پروفیل ولتاژ باس توربین بادی قبل […]