بایگانی دسته: پایان نامه ها

این، برای، تغییر، خصوصیات، آسیب، بسیاری

تغییر در خصوصیات مواد و هندسیِ شرایط مرزی و یا پیوستگیِ سازه‌هاست.اما جامعه‌ی مهندسین تا کنون نتوانسته بدون استفاده از تجهیزات بازبینی عینی، بهیک روش ارزان، قابل اجرا، موثر و به صورت تمام وقت برای کنترل و بازرسی سازه‌هایی که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

font=”default”، face=”normal”، charset=”178″، مدل‌های، </style><style، ترافیک

font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>امیررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ندیمی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نوید</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

face=”normal”، font=”default”، charset=”178″، </style><style، size=”100%”>,، ترافیک

size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2]. 2-4-2 نرم‌افزار TRANSCAD این نرم‌افزار برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

font=”default”، face=”normal”، charset=”178″، </style><style، EN.CITE، app=”EN”

بیان‌کننده و نشان‌دهنده کل محیط ترافیکی می‌باشد. نتسیم نشاندهنده ترافیک در خیابان‌های شهری و FRESIM مشخص‌کننده ترافیک در آزادراه‌ها می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجی حسینلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شریفیان، میثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

font=”default”، face=”normal”، charset=”178″، نرم‌افزار، AIMSUN، EN.CITE

size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ایمنی، ماهی، گیاهان، ,، سیستم، عصاره

افزایش مقاومت وتحریک سیستم ایمنی میگو را ایجاد نمودند. Tan و Vanitha در سال 2004 اثرات ضد میکروبی و نیز تنظیم کنندگی سیستم ایمنی تعدادی از گیاهان دارویی چینی سنتی صبر زرد Aloevera , Angelica species , Astragalus membrances ,Ganoderma … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

face=”normal”، font=”default”، charset=”178″، ترافیک، ترافیکی، شبیهسازی

c Analysis Tools Case Studies-Benefits and Applications</title></titles><dates><year>2004</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1]. 1-2 بیان مساله اساسی تحقیق با گذر زمان بدلیل توسعه شمار ناوگانهای حمل‌ونقل کشور و عدم توسعه یافتگی سایر اجزای سیستم حمل و نقل، این رشد باعث افزایش ازدحام ترافیک شده است در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

های، لایزوزیم، این، ایمنی، گیاهان، ماهی

مستقیما توسط لایزوزیم آسیب نمی‌بینند؛ هرگاه دیواره سلولی باکتریهای گرم منفی در اثر عملکرد کمپلمان، تخریب گردد و آنزیمهای دیگر به لایه پپتیدوگلیکان باکتری دسترسی یابند، لایزوزیم نیز بعلت دسترسی به پپتیدوگلیکان غشاء، به طور موثری، فعالیت می‌نماید. علاوه بر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

های، این، گیاه، ماهی، ماهیان، ایمنی

ل نگهداری خواهد بود(مجتبایی و سمسار، 1347). ج. آسیاب کردن: پودر گیاه توسط آسیاب الکتریکی تهیه شده و باید در مورد همه گیاهان از یک نوع صافی استفاد شود تا پودر یکسان و یک اندازه بدست آمده و آنرا را … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

زیر، شالوده، ایزوتروپ، این، محیط، صلب

تنش‌ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و تغییرمکان‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در فضای‏ هنکل به دست آمده و با کمک تبدیل معکوس هنکل و سری فوریه، تنش‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تغییر مکان‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در فضای‏ واقعی به دست می‏آیند. در فصل دوم با تغییر دستگاه مختصات از استوانه‌ای‏ به دکارتی، توابع گرین تغییر‌مکان و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شرایط، : ، (1-30)، زیر، می‏آیند. 1-4، پیوستگی

و جواب آن به شکل زیر می‌باشد: (1-30) با قرار دادن (1-30) در (1-27) می‌توان به دست آورد: (1-31) که در آن: (1-32) بنابراین همانگونه که در رابطه (1-30) نشان داده شده، به صورت زیر درمی‌آید: (1-33) که در آن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

توربین، ولتاژ، h، PAGEREF، راکتیو، کنترل‌کننده

مؤلفه‌های d و q پس از بهینه‌سازی ODDSRF PAGEREF _Toc375229521 h 81شکل 5-4 نحوه‌ی اتصال ODDSRF-PLL ،FLC و P-DPC به یکدیگر PAGEREF _Toc375229522 h 83شکل 5-5 الف) توان راکتیو تولیدشده با توجه به خطا و تغییرات خطای ولتاژ ب)میزان توان … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: