بایگانی نویسنده:

خاک‏ورزی، کاشت، بذر، (2004)،، گندم، مترمکعب،

مناطقی که بارندگی به انداره کافی برای تمام مدت رشد گیاه وجود نداشته باشد و یا اینکه شوری خاک بالا باشد، از ردیف‏کارهایی استفاده می‏شود که توانایی ایجاد جوی‏وپشته به همراه کاشت بذور در داخل‏جوی را داشته باشد. بدین ترتیب … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بقایای، خاک‏ورزی، بذر، ذرت، عمق، خاک‌ورزی

ک اثر منفی بر خصوصیات گیاه از قبیل جوانه‏زنی بذر، رشد ریشه و عملکرد محصول دارد (فونتز و همکاران، 2004). از خصوصیات فیزیکی مهم خاک، ابعاد کلوخه‏ها (قطر متوسط وزنی) و جرم مخصوص ظاهری خاک است. به‏طوری‏که افزایش جرم مخصوص … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خاک‏ورزی، مرسوم، بقایای، حفاظتی، گیاهی، کاشت

بقایا و مواد غذایی خاک دارد. اگر هدف قرار دادن نسبتاً متعادل بقایای گیاهی در لایه سطحی خاک باشد، می‏توان از ترکیب گاوآهن برگردان‏دار ویکی از ادوات دیسک تاندوم یا رتیواتور استفاده نمود ولی اگر هدف باقی گذاشتن مقدار زیادی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

می، نیاسین، این، همکاران،، های، داروهای

کاهش تولید پروستاگلندین از سلول های لانگرهانس پوست وابسته است که این اثر بلاک کنندگی از طریق مصرف mg300 آسپیرین نیم ساعت قبل از مصرف نیاسین و یا مصرف یک قرص ایبوپروفن در روز و یا مصرف داروهای ضد پروستاگلندین … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

می، های، این، همکاران،، افزایش، نیاسین

ر روده شوند این ترکیبات به طور طبیعی در بعضی میوه ها و سبزیجات، روغن های گیاهی و دانه ها و گیاهان لگومینه وجود دارند. باید توجّه شود که درمان هیپرلیپیدمی پروسه ی طولانی دارد هر چند مصرف دارو می … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

می، های، که، افزایش، بیماری، کاهش

2008). با توجه به مطالب فوق هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین بر استخوان اسفنجی در هنگام کاربرد این دارو در مقادیر رایج برای کاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا با تکیه بر پارامترهای هیستومورفومتریک و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گندم، جوانه، پرایمینگ، خشکی، اسید، سالیسیلیک

گندم با باز شدن شاخه‌های کلاله و آزاد شدن دانه‌های گرده از کیسه‌ی بساک پرچم ها همراه است. گلدهی از قسمت میانی محور اصلی سنبله شروع و به دو طرف بالا و پایین سنبله ادامه می‌یابد. در یک سنبله عمل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گندم، غلات، پیریدوکسین، بذر، زراعی، ساقه

منظور بررسی واکنش اجزای جوانه زنی بذر گندم به سطوح مختلف پیریدوکسین و طول دوره‌ی کاربرد پیریدوکسین انجام شد. جهت انجام این آزمایش از بذور گندم، رقم آذر‌2 و امید استفاده شد. نمونه بذرها از سازمان تحقیقات اصلاح و نهال … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تیمارهای، گندم، دوره‌ی، جوانه، ‌زنی، پیریدوکسین

4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………104 فصل ششم- منابع منابع……………………………………………………………………………………………………………………………106 فهرست جداول جدول 4-1 نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف رقم، پیریدوکسین و طول دوره‌ی کاربرد یر مؤلفه‌های جوانه ‌زنی رشد گیاهچه گندم………………………………………………………………………………………………………………..92 ادامه‌ی جدول 4-1 نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف رقم، پیریدوکسین … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تولید، تولیدمثل، یک، برای، Moina، آنتن

ا تغذیه کرده و دومین حلقه مهم شبکه غذایی را تشکیل میدهند. زئوپلانکتونها از میان فیتوپلانکتونها شنا کرده و از سلولهایی که به زوائد تغذیهای آنها برخورد کنند، تغذیه خواهندکرد. اغلب زئوپلانکتونها در مصرف فیتوپلانکتونها بسیار انتخابی عمل میکنند. از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نوری، جمعیت، C.، quadrangula، برای، این

انتهایی آزمایش. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد هستند.44شکل4-2: رشد ویژه جمعیت در بیشترین تراکم C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

میکروارگانیسمها، خشک،، شوک، کنند؛، مگاپاسکال، قیمت:

گروهی از میکروبها در اثر افزایش غلظت املاح درون سلول کند یا متوقف میشود[117]. خشک شدن خاک فرایندی آهسته است و میکروارگانیسمها این فرصت را دارند که ترکیبات تنظیمکنندهی فشار اسمزی را در سلولها انباشته کنند؛ حال آنکه فرایند مرطوب … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: