–68

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
ادبیات قلمرو وسیعی را در بر می‌گیرد که شامل موضوعات گوناگونی است و با دانش‌های متعددی در ارتباط است و روش‌های مختلفی را نیز برای مطالعه و بررسی آن می‌توان به کار گرفت؛ به عبارت دیگر بسیاری از مسائل ادبی “چند تباری” است‌ و به دلیل گسترده بودن، ریشه در علوم مختلف دوانده‌ است؛ بنابراین برای حل یا تبیین آنها باید علوم مختلف را کاوید. اصولاً ادبیات ‌دربارهی ‌همه‌ چیز بحث می‌کند: زندگی، جوانی، پیری، مرگ، عشق، خانواده، اجتماع، ایمان‌ و به طور خلاصه ‌زندگی با تمام تنوع و گوناگونی‌اش؛ بنابراین مشکل‌ است که بتوان ‌آن‌ را در یک حوزه محدود کرد. و به ‌همین سبب است که مطالعات ‌ادبی همیشه مبحث و گفتمانهای زیبا‌شناختی، روانشناسی، نظری ‌و عملی ‌را در برداشته ‌است. در واقع پژوهشگران این حوزه در عین تلاش برای تعریف مطالعات‌ ادبی، به‌ منزلهی ‌یک ‌رشته ‌دانش، از مسائل نظری ‌این حوزه ‌آگاه بوده‌اند و در انواع‌ راه‌حل‌های ممکن و محتمل برای رویارویی با مسائل مبتلا به ‌آن‌ را تعمق کرده‌اند(رها دوست،197:1382). حوزهی پژوهش در این پایاننامه مربوط به “روانشناسی ادبیات” است. منظور از «روانشناسی ادبیات مطالعهی روانشناختی نویسنده به عنوان نوع یا فرد، یا مطالعهی فرآیند آفرینش، یا مطالعهی سنخها و قوانین روانشناختی موجود در آثار ادبی، یا سرانجام مطالعهی تأثیر ادبیات به خوانندگان یک اثر ادبی است»(ولک،82:1382).
رویکرد میان ‌رشته‌ای‌ را می‌توان ‌در پژوهش‌های گوناگونی که در رشته‌های مرتبط با مطالعات‌ ادبی ‌شکل‌گرفته‌‌اند به ‌وضوح‌ دید، از ‌جمله ‌تحلیل گفتمان، مطالعات فرهنگی، نشانه شناسی، جامعه‌شناسی‌ ادبیات، روانشناسی ‌ادبیات و… که در این پژوهش با بررسی و تحلیل شخصیتهای دو داستان تراژدیک شاهنامه، رستم و سهراب و رستم و اسفندیار از دیدگاه روانشناسی؛ میتوانیم رابطه دو رشته روانشناسی و ادبیات را به روشنی مشاهده نماییم.
شاهنامه، که اثری ارزشمند و محصول ناخودآگاه جمعی و ملی اقوام ایرانی و از نوع حماسه است؛ داستانهایش به ویژه در بخشهای اسطورهای و حماسی، میتواند نمادین و دارای معانی ژرف و عمیق باشد. و یکی از زمینههایی که میتواند بستر پژوهش شاهنامه باشد و آثار و نتایج مفیدی به دست دهد، بستر روانکاوی و روانشناسی است.
روانکاوی، نوعی روانشناسی اعماق است، که برای فعالیتهای فیزیکی نیمه آگاه و ناخودآگاه اهمیت بسیاری قائل است(پور افکاری،1373:یج). از جمله مباحث جالب، مهم و پیچیده در روانشناسی موضوع شخصیت است و یکی از جنبههای بسیار با اهمیت نظریه‌های شخصیت، تصور یا برداشتی است که هر نظریه‌پرداز از ماهیت انسان دارد. اگر بتوان با الهام از یافته‌های علمی روانشناسان برجسته، مفروضه‌های اساسی درباره ماهیت انسان را تبیین کرد، گام مؤثری برای شناخت شخصیت انسان می‌توان برداشت. اما به طور کلی شناخت انسان بسیار دشوار است زیرا فرد انسانی، یک واحد هماهنگ نیست و سرشت او سرشار از تناقض است(فراست خواه،1:1384). اما با این وجود ما میتوانیم «امروزه شخصیتهای آثار ادبی را همانند انسانهای واقعی روانکاوی کنیم»(پاینده،1:1386) چرا که قهرمانها و ضد قهرمانها و به طور کلی شخصیتهای نقش گرفته در شاهنامه؛ مثل هر انسانی هستند که در زندگی می‌بینیم. انسانهایی که در معرض خطرند، خطر دور شدن از راز انسانی زندگیشان.
این پایاننامه در پنج فصل تدوین شده است که عبارت است از:
فصل اول: در این فصل مقدمه، مسئلهی پژوهش، پیشینهی علمی پژوهش، اهمیت و اهداف، پرسش و روش اجرایی پژوهش ذکر شده است.
فصل دوم: در این فصل، ضمن بیان تعاریفی از حماسه و اسطوره؛ به رابطه بین این دو پرداخته شده، سپس، مطالبی مختصر در خصوص فردوسی و اثرش، شاهنامه ذکر شده است. و در پایان ضمن تعریفی از تراژدی، به توضیح مختصری از داستانها و جنبهی تراژدی بودن آنها بسنده کردهایم.
فصل سوم: در این فصل،کلیاتی دربارهی نقد ادبی، ماهیت و هدف روانکاوی، نقد روانشناسانه، و رابطه روانشناسی با ادبیات ذکر شده است. سپس به معرفی روانشناسانی که از نظرات آنها در این پژوهش بهره گرفته شد؛ با توضیح مختصری از دیدگاههایشان، پرداختهایم. و در پایان کلیاتی در خصوص شخصیت و انواع آن نوشته شده است.
فصل چهارم: در این فصل، که در واقع بخش اصلی و مهم پژوهش است؛ به بررسی و تحلیل روانی شخصیتهای هر دو داستان پرداخته شده است. بدین صورت که ابتدا شخصیتهای اصلی هر دو داستان، و پس از آن شخصیتهای فرعی – هر یک به صورت جداگانه- ؛ بر اساس نقشی که هر کدام از این شخصیتها در روند داستان دارند؛ آورده شده است. پیش از تحلیل هر شخصیتی بنا به نیاز، ابتدا به صورت اجمالی به معرفی این شخصیت (از دیدگاه تاریخی، حماسی و اسطورهای و یا دینی) پرداخته شده، سپس با آوردن مقدمهای از دیدگاههای روانشناسی؛ و در ادامه با آوردن شاهد مثالهایی از شاهنامه، رفتار شخصیتی هر کدام از این اشخاص مورد تحلیل و بررسی روانشناختی قرار گرفته است. و در پایان مطالب ذکر شده دربارهی هر شخصیت، استنباطهایی به طور اجمالی و مختصر، تحت عنوان نتیجهگیری نوشته شده است. تا بدین وسیله و با توسل به نظریههای روانشناسی، نمادهای روانشناسانهی داستان که در پس اعمال و گفتگوهای شخصیتهای داستان نهفته است، بر خواننده آشکار گردد.
فصل پنجم: در این فصل، نتیجهگیری کلی ذکر شده است. بدین معنی که در پایان به این برآیند رسیده میشود، که اصول رفتاری شخصیتهای این دو داستان، منطبق با چه نظراتی، و کدام یک از روانشناسان بوده است، و همچنین فهرست منابع و مآخذ در این فصل قرار گرفته است.

1-2. مسئلهی پژوهش:
در میان رویکردهای گوناگون نقد و بررسی آثار ادبی که از ابتدای قرن بیستم شکل گرفت، نقد روانکاوانه آثار هنری و تحلیل متون ادبی از منظر روانشناسی از ویژگی خاصی برخوردار است. در نقد روانکاوانه، مسائل مختلف روانشناسی در متون ادبی کشف میشود تا هم فصول ممیز ادبیات از روانشناسی، و هم پیوند میان آنها مشخص شود. در واقع نقد روانکاوانهی متون ادبی میتواند به معنای روانکاوی ادبیات باشد؛ به این معنا که روانشناسی و ادبیات دو چیز مستقل از یکدیگرند که در عین استقلال با یکدیگر پیوندهایی نیز دارند. فروید به عنوان بنیانگذار روانکاوی و بعدها یونگ و… توانستند با توجه به دریافتهای جدید و نوآورانهی خود از روان انسان و کشف ابعاد جدیدی از وجود آدمی، قرائت تازهای را از متون ادبی و اساطیری و آثار هنری به مخاطبان خود ارائه دهند. اساس این تحقیق بر محور روانشناسی شخصیت است که از مباحث بسیار مهم روانشناسی میباشد چرا که از طریق شناخت شخصیت و تبیین آن میتوان تا حدودی بهصورت علمی رفتارهای درونگرا و برونگرا و همچنین الگوی خاص فکری هر فردی را توصیف و تبیین کرد که البته کار بسیار پیچیده است زیرا همه کاوشهای تجربی و علمی روانشناسان تاکنون علی رغم پیشرفتهای فزآینده به جمعبندی کلی و تعریف جامعی از آن نرسیده و هر کس به تناسب دیدگاهش در مورد ماهیت انسان نظریههای مختلفی ارائه دادهاند. اما نتوانستهاند به طور کامل شخصیت انسان را واکاوی نمایند، چرا که تمامی معانی و خصوصیات شخصیت را نمیتوان در یک نظریه خاص روانشناسی یافت. برای مثال، “یونگ” معتقد است شخصیت، علاوه بر گذشته، به وسیلهی آینده شکل میگیرد، “فروید” عقیده داشت که شخصیت از (نهاد، خود و فراخود) ساخته شده است، “راجرز” شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته دایمی میدانست که محور تمام تجربههای وجودی بود، “آلپورت” شخصیت را مجموعه عوامل درونی، که تمام فعالیتهای فردی را جهت میدهد تلقی کرده است. “واتسن” شخصیت را مجموعه سازمان یافتهای از عادات میپنداشت. همچنین “شلدن” مراحل شخصیت را بر اساس جنینشناسی بررسی میکند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شخصیت پیچیده و لایه لایهی هر فردی بر اساس نظریههای مختلف روانشناسان شخصیت از جمله «فروید»، «یونگ»، «آدلر» «راجز»، «مزلو»، «اریکسون» و… قابل بررسی و تحلیل است. در این تحقیق سعی میشود هر کدام از شخصیتهای مهم دو داستان تراژدیک رستم و سهراب و رستم و اسفندیار از جمله: (رستم، سهراب، اسفندیار، گشتاسپ، پشوتن، هجیر، بارمان، هومان، افراسیاب…). بر اساس، انطباق با برخی از مهمترین اصول روانشناسی روانشناسان شخصیت یاد شده مورد نقد و بررسی قرار گیرد. زیرا در لایههای رفتارهای این شخصیتها میتوان عناصر ویژهای را یافت که به یکی از بحرانهای یا یک بُعد شخصیتی یا آرزوی از دست رفته و سرکوب شده انسان اشاره دارد.
به نظر بسیاری از محققان، داستان رستم و اسفندیار نوعی تراژدی است. شمیسا مینویسد: «رستم و اسفندیار را معمولا حماسه خواندهاند، به گمان من تراژدی خواندن آن شایستهتر است». (شمیسا،224:1376). با بررسی قرائن موجود در داستان متوجه میشویم که دلیل رخ دادن تراژدی مرگ اسفندیار به عوامل درونی محرک این دو پهلوان در رویارویی با یکدیگر و برخورد دو جهانبینی برمیگردد. تقابل رستم و اسفندیار که همیشه از آن با قید جنگ یاد شده به چیزی فراتر از یک نزاع یا یک جنگ است. این تقابل همان کشمکشهای درونی دو پهلوان است. غیر از عوامل درونی که باعث تراژدیک شدن این اثر می شده میتوان به غیاب پشوتن که در این داستان نماینده وجدان آگاه، عقل سلیم و ندای حق و راستی است اشاره کرد. زیرا حضور مؤثر پشوتن و درایت او میتوانست پایان دهنده این نبرد شوم باشد. در حالی که تراژدی حضور عقلانیت پشوتن را برنمیتابد و میان تراژدی و خرد انسان تضادی آشکار وجود دارد.
داستان رستم و سهراب که نیز یکی از حزن انگیزترین داستانهای شاهنامه است یک اثر تراژدیک به حساب میآید. در این تراژدی تقدیر و سرنوشت سهم مهمی بر عهده دارند. این سرنوشت تغییر ناپذیر که قدرت بشری نمیتواند از وقوع آن جلوگیری کرده، بافتهای آدمیان را پنبه میکند(خالقی مطلق،62:1372).
دست نیرومند تقدیر را در جریان شکلگیری حوادث این داستان بارها میتوان مشاهده کرد:کشته شدن ژنده رزم- کسی که برای شناسایی رستم به همراه او آمده است- کتمان نام رستم و امتناع از نشان دادن رستم به سهراب از سوی هجیر، تأثیر همین نیروی تقدیر است، که گویی خود فردوسی نیز کاملاً به شکست انسان در برابر سرنوشت باور دارد که بلافاصله بعد از طفره رفتن هجیر از نشان دادن رستم به سهراب؛ میسراید:
تو گیتـی چـــه سازی که خــود ساختست جهانـــــــدار از ایـــن کــــار پـــرداختست
زمـانـــه نبـشتـه دگـــرگـونــــه داشــت چنـــان کــــــو گــــذارد ببایــــد گـذاشت
(فردوسی،188:1389،ب593-592 )
و تلخترین بخش این داستان جایی است که انسان نیز دست ناتوان خویش را در دستان تقدیر گذاشته، و یاری دهندهی آن میشود؛ رستم با پنهان کردن هویت خویش تکوین کننده فاجعه میشود و آخرین امید سهراب را به باد میدهد:
چنــــین داد پـاســخ کــــــه رستـم نـیم هــــــم از تخـــــمه ســام و نیـــــرم نــیم
کـــــه او پهــــلوان است مــــا کـــهتریم نـــــه با تخـــت و گاهـــــم و با مغـــــفریم
(همان:191،ب692-691)
اسلامی ندوشن درباره رستم و سهراب میگوید: «تراژدی رستم و سهراب، تراژدی بیخبری است. دو پهلوان که پدر و پسر هستند به علت آنکه یکدیگر را نمیشناسند به روی هم شمشیر میکشند. تقدیر برای بیخبر نگه داشتن آن دو از هم، همه عوامل را به کار میاندازد»(اسلامی ندوشن،۱۳91:۳۰۷). پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به اصول مکتب روانشناسان برجسته و مهم (فروید و یونگ و….) داستانهای مذکور را تحلیل و بررسی نموده و عوامل روانی مؤثر در روند شکلگیری ناگزیر این دو تراژدی را شناسایی و بازنمایی کند.
1-3. پیشینهی علمی پژوهش:
تاکنون دربارهی نقد روانکاوانهی برخی از شخصیتهای شاهنامه پژوهشهای مختلفی صورت گرفته است. در بررسیهای انجام شده، موضوعی منطبق با موضوع تحقیق حاضر یافت نشد، اما در امتداد آن میتوان به پژوهشهایی مرتبط با تحقیق؛ از جمله موارد زیر اشاره کرد:
١- کاظمی، محمد رضا (١۳۸۳). ویژگیهای خلقی قهرمانان در شاهنامه.
این پایاننامه به بررسی زندگی و حیات قهرمانان حماسی، ویژگیهای ظاهری و جسمی و ویژگیهای روحی و روانی آنها پرداخته است.
۲- حقگویان جهرمی، لیدا ( ١۳۸۸). ساختارشناسی پهلوانان ایران باستان در شاهنامه فردوسی.
این پایاننامه به ساختارشناسی پهلوانان ایران باستان و ویژگیهای اخلاقی آنها از نظر اعتقادی، ملی، بزمی و ویژگیهای ظاهری آنها و سجایای پهلوانی پرداخته است.
۳- قشقایی، سعید‐ رضایی، محمد هادی (١۳۸۸). تحلیل روانکاوانهی شخصیت گردآفرید. فصلنامه علمی پژوهشی.
در این مقاله سعی شده است شخصیت گردآفرید بر اساس دو مکتب روانکاوی یونگ و فروید و آرتمیس بررسی شود. در بخش اول این مقاله؛ تمامیت روان گردآفرید طبق نظریهی عقدهی اختگی فروید روانکاوی، و در بخش دوم اشارهی مختصر از روان گردآفرید بر طبق دیدگاه یونگ شده است اما به طور کامل و به همراه شاهد مثال، به این موضوع پرداخته نشده است لذا در این جستار، سعی شده است که شخصیت گردآفرید به گونهای بارزتر، از دیدگاه این روانشناس-یونگ- بررسی و تحلیل شود.
4- اَتونی، بهروز(1390). نقد اسطوره شناختی ژرفا، بر بنیاد کهننمونهی مادینه روان. فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی.
این مقاله نیز به گزارش و تحلیل کهن نمونه‌ی مادینه روان برخی از شخصیتهای اسطورهای پراخته است. که برای فهم بهتر مطالبها در این پایاننامه از آن استفاده شده است.
5- هوشنگی، مجید(1388). نقد و بررسی روانکاوانهی شخصیت زال از نگاه آلفرد آدلر. فصلنامه نقد ادبی.
در این مقاله سعی شده است شخصیت زال در شاهنامه، از نگاه روانشناسی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. ویژگی روانی این شخصیت در چارچوب نظریهی عقدهی حقارت و برتریجویی آلفرد آدلر در این مقاله تحلیل و بررسی شده است. اما به ویژگی روانی این شخصیت از دیدگاه یونگ که در این پژوهش به آن پرداخته شده است؛ اشارهای نشده است. این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس است که نویسنده در آن به بررسی شخصیتهایی چون: زال، رستم، و تهمینه پرداخته است. اما با مطالعهی این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که وی در تحلیل شخصیت رستم به نتیجه منطقی نرسیده، و به فرضیهها و نتایجی دست یافته، که نگارنده در فصل چهارم این پایاننامه در بخش تحلیل شخصیت رستم از دیدگاه فروید؛ دلایلی را در رد آنها ارائه داده است.
اما به طور کلی دربارهی نقد روانکاوانهی شخصیتهای اصلی این دو داستان-رستم و سهراب و رستم و اسفندیار- بر اساس دیدگاه روانشناسان (کارل گوستاو یونگ، زیگموند فروید، آلفرد آدلر و…) کار پژوهشی صورت نگرفته است. و این پژوهش از این جهت کاملاً بدیع و نو است.
1-4. اهداف و اهمیت پژوهش:
با توجه به اینکه بسیاری از موضوعات متنوع متون ادبی ریشه در اصول روانشناسی دارد، بررسی روانکاوانهی این دو داستان و تبیین اصول روانشناسی مرتبط با موضوع و شخصیتهای داستان، از اهداف اصلی این پژوهش است. سخن ‌گفتن دربارهی شخصیت، پیش از هر چیز مستلزم شناخت ماهیت انسان و فرضیههای اساسی مربوط به آن است. و با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش فراهم‌ کردن زمینه برای ارائه نظریه‌ شخصیت با رویکرد روانشناختی است؛ اتخاذ موضعی مشخص دربارهی مفروضه‌های مربوط به ماهیت انسان، نه تنها لازم و ضروری، بلکه امری اجتناب‌ناپذیر است.
تحقیقات میان رشتهای در دنیای امروزی رونق زیادی یافته و نتایج مفید و ارزندهای به دست میدهد. در حوزهی ادبیات، رابطهی روانکاوی و ادبیات و بررسی متون ادبی از دیدگاه روانکاوی؛ در گشودن بسیاری از راز و رمزها مفید است و نتایجی شگفت به دست میدهد. روانکاوی خود حوزهی وسیعی است که صاحب نظران متعدد با دیدگاههای مختلف و حتّی گاهی متضاد به آن پرداختهاند. بنابراین بررسی آثار ادبی ایران از دیدگاه روانکاوی میتواند ما را به جنبههایی از رمزشناسی این آثار و درک ژرفای روانی آنها برساند. این نوع پژوهشهای روانکاوی کمک میکند، تا جنبه‌های نمادین و رمزی، در بسیاری از اسطورهها، داستانها، حوادث و افسانهها و مانند آن روشن، و معانی پنهان درون آن آشکار گردد. و شاهنامه اثری ملی و محصول ناخودآگاه جمعی ایرانی در طول قرنهاست، که این اثر به خصوص در بخش اسطورهای و حماسی، دارای داستانهای نمادین و معانی ژرف و عمیقی است که از دیدگاه فوق قابل تحلیل است.
1-5. پرسش پژوهش:
١- آیا داستانهای رستم و سهراب و رستم واسفندیار جنبهی تراژدیک دارند؟
۲- آیا میتوان داستان رستم و سهراب، رستم و اسفندیار را بر اساس اصول روانشناسی، نقد روانکاوانه کرد؟
1-6. فرضیهی پژوهش
با بررسی دقیق سیر و روند حوادث داستانها و فرجامی که در پایان داستان برای شخصیتهای اصلی آن پیش آمده است، و همچنین با توجه به دلایلی که در فصل دو به آن اشاره شده است؛ جنبههای تراژدیک هر دو داستان بسیار پر رنگ و قوی است. و با توجه به رفتار، گفتار و منش شخصیتهای داستان، بررسی آنان از دیدگاه روانشناسان برجسته ضرورت دارد، تا در کنار رو ساخت داستان، لایههای ژرفساخت این داستانها کشف گردد.
1-7. روش و شیوهی اجرای پژوهش:
در این پژوهش، ابتدا اصول روانشناسی روانشناسان برجسته با دقت مطالعه و دستهبندی میگردد، سپس با مطالعه عمیق هر دو داستان، هر کدام از شخصیتهای این داستانها را، که رفتار، گفتار، منش و کردار آنها با اصول روانشناسی روانشناسان منطبق هستند مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.

فصل دوم
2-1. تعاریف:
در آغاز تعریفی مختصر از اسطوره و حماسه، و ارتباط میان آن دو را بیان میکنیم، چرا که آن بخشی از شاهنامه که در این پژوهش به جستار میآید بخش حماسی این اثر است و تمرکز ما بر متنی حماسی است. بخشی که مهمترین و اصلیترین شخصیت اسطورهای، یعنی رستم نقش اصلی را در آن بر عهده دارد.
2-1-1. تعریف حماسه:
همهی ما میدانیم حماسه یک شعر بلند است که تاریخ ابتدایی یک ملت را روایت میکند. موضوع حماسه امر مهمی باید باشد، که روزگاران مختلف افراد یک ملت در آن نقش داشتهاند. درونمایههایی مانند تشکیل ملیت، به دست آوردن استقلال و تشکیل حکومت مستقل، دفاع از آب و خاک در رویارویی با دشمنانی که استقلال ملی را تهدید میکنند(صفا،4:1389). حماسه مولود رویدادهای رزمی است و صفت بارز آن حس شگفتی و ستایش است و به این دلیل حماسه را وارد قلمرو اسطوره کردهاند تا شگفتی آن افزونتر شود. «حماسه نیز تنها در فرهنگ و ادب مردمانی پدید میآید که دارای تاریخ کهن و اسطورهای دیرینهاند»(کزازی،183:1376). در واقع حماسهها به وجود میآیند تا اثری تراژدی را خلق کنند. و تراژدی نیز واقعیتی است که برای انسانها به وجود میآید.
2-1-2. تعریف اسطوره:
اسطوره واژهای معرب از اصل یونانی(Historia) به معنای جستجو و آگاهی. و داستان از مصدر (Histarean) به معنای بررسی کردن و رخ دادن است که جمع مکسر آن در عربی اساطیر خوانده میشود(پرمول،9:1335). و «عبارت است از روایت یا جلوهای نمادین دربارهی ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور کلی جهانشناختی که یک قوم به منظور تفسیر از هستی به کار میبندد»(اسماعیلپور،13:1377).
«اسطوره در گستردهترین معنای آن گونهای جهانبینی باستانی است. آنچه اسطوره را میسازد یافتهها و دستاوردهای انسان دیرینه است. تلاشهای انسان آغازین و اسطورهای، در شناخت خود و جهان و کوششهای وی در گزارش جهان و انسان، دبستان جهانشناختی را پدید آورده است»(کزازی،9:1372).
«اسطوره مانند رؤیا، عقاید، افکار فلسفی، مذهبی و وقایعی را که در زمان و مکان اتفاق افتادهاند و نیز تجربیات روانی مهم انسان را به زبان سمبلیک بیان میکند. اگر نتوانیم معنای واقعی اساطیر را درک کنیم مجبور خواهیم بود آنها را تصاویری پیش پا افتاده و بدوی از تاریخ دنیا تلقی کنیم و در بهترین وجه ممکن آنها را، فرآوردههای شاعرانه و زیبا از تخیل انسانی بدانیم»(پور نامداریان،150:1367). و «به معنای خاص، شرح و روایت کارهای سترگ یا وصف اشخاصی است که واقعاً وجود تاریخی داشتهاند و یا واقعی بودنشان مورد تصدیق است. اما تخیل، مردم آنها را دگرگون و کژ و مژ کرده و سنت دراز نفسی، بدانها شاخ و برگ بسیار داده است»(الیاده،18:1368). انطباق اسطورهها و شخصیتها و محورهای اساسی داستانهای اساطیری با علوم انسانی یک راهکار اساسی برای بررسی ساخت مفاهیم و درون‌مایه‌ی اساطیر است.
اسطورهها آینههایی هستند که تصویرهایی را از ورای فرازها بازتاب میدهند و آنجا که تاریخ و باستانشناسی خاموش میماند، اسطورهها به سخن درمیآیند و فرهنگ آدمیان را از دور دستها به زمان حال میآورند. و افکار بلند و گستردهی مردمانی ناشناخته ولی اندیشمند را در دسترس میگذارند(هلینز،9:1386). امروزه بررسی اساطیر از دیدگاه علوم مختلف از جمله روانشناسی اهمیتی بسزا یافته است. روانشناسی در جستجوی مبانی روانی اسطورههاست. و در صدد است رابطهی با ساختار روان و ساز و کارهای دفاعی آن را تبیین کند.
اسطوره رؤیای جمعی یک قوم است که متکی بر کهن نمونه‌ها یا همان آرکیتایپهاست. از دیدگاه روانشناختی اسطوره؛ دیگر اسطوره عبارت از روایات در باب ایزدان و فرشتگان نیست، بلکه عبارت است از رؤیای همگانی انسان، و از همین دیدگاه است که نقد اسطورهای وارد بحث آرکیتایپها میشود. با دیدگاه روانشناختی اسطوره بهتر میتوان آثار ادبی و هنری را تحلیل کرد(اسماعیلپور،24:1382).
2-1-3. رابطهی حماسه و اسطوره:
دربارهی ارتباط میان حماسه و اسطوره میتوان گفت: «حماسه، فصل مشترک میان اسطوره و تاریخ است… قهرمان حماسه در طول عمر حماسه، زندگی مییابد و با آن هم عمر است. این، نه تنها مقابله با مرگ است، که تصویری از جاودانگی نیز به شمار میآید»(مختاری،274:1369). «حماسه زاییدهی اسطوره است و اسطوره به مامی پرورنده میماند که حماسه را میزاید و آن را در دامان خویش میپرورد و میبالاند. حماسهی راستین و بنیادین جز از دل اسطوره برنمیتواند آمد. حماسه تنها در فرهنگ و ادب مردمانی پدید میآید که دارای تاریخ کهن و اسطورهای دیرینهاند»(کزازی،183:1372). پس بن مایه و زیر ساخت اصلی حماسه، اسطوره است.
اگر خمیر مایههای اسطورهای را از حماسه برداریم، حماسه والایی خود را از دست میدهد. مثلاً اگر در داستان رستم و اسفندیار، سیمرغ و رویینتنی اسفندیار را از مجموعهی داستان کنار بگذاریم گیرایی محسوس و بارزی نخواهد داشت و به واقعهی رزمی- تاریخی تبدیل میشود. وقتی اسطورهها نقش خود را از دست دادند و به گنجینهی داستانها و روایتهای ملّی سپرده شدند، به تدریج شاخ و برگ داستانی به آن راه یافت، رنگ روایتهای زندگی به خود گرفتند. بیشتر حماسههای پهلوانی از داستانهای اساطیری و ساخت آنها مایه گرفتهاند(رزمجو،52:1374).
اساطیرها، ماجراهای قهرمانان حماسی، ساحران و… را نقل میکنند که بازگشت به زِهدان را در واقعیت، و نه به صورت رمزی انجام دادهاند. ماجراهایی همچون: بلعیده شدن قهرمان توسط غول دریایی، اسیر شدن در شکم حیوانات و خروج پیروزمندانهی قهرمان پس از دریدن شکم بلعنده، عبور از راههای پر خوف و خطر… همه اینها در واقع آزمونهای رازآموزانهای است که قهرمان با گذراندن پیروزمندانهی آنها صاحب مرتبه، و کیفیت وجودی جدیدی میشوند(الیاده،88:1362). این کیفیت وجودی تازه میتواند همان رشد معنوی و روانی پهلوان و قهرمان باشد، که در برابر سختیهای فراوان آن را بدست میآورد.
«قهرمانان حماسی ریشه در اساطیر دارند و موضوعات اساطیری به موضوعات حماسی بدل شدهاند. اسطوره قداست و ازلیت دارد، اما در حماسه عنصر پهلوانی، محبوبیت و قدمت حضور دارد. هنگامی که اسطوره به حماسه تبدیل میسود، شخصیتی ازلی به یک شخصیت محدود ملی بدل میگردد»(اسماعیلپور،18:1377). اما در این تغییر و تحول «ارتباط نزدیکی میان اسطوره و حماسه وجود دارد، و علاوه بر نقشی که خدایان در اغلب حماسهها به عهده دارند، بسیاری از خدایان اقوام کهن به صورت شاهان و پهلوانان در حماسهها ظاهر میشوند، و بسیاری از شاهان و پهلوانان بزرگ یک قوم در اساطیر آن قوم به صورت خدایان پدیدار میگردند»(بهار،274:1375).
«قهرمانان حماسههای پیش از تاریخ، که خود شأنی اساطیری دارند، منعکس کنندهی حوادثی هستند که به غایت، خط و مشی آدمیان را تعیین میکنند و عمدتاً در شکلگیری اصول اخلاقی و پندارهای معنوی آنان نقش بسزایی داشتهاند…»(کزازی،58:1372)
به طور کلی داستانهای اسطورهای و حماسهها، نمادی است از امیال و آرمانها و مشکلاتی که آدمی در گذر حیات خویش به آنها چشم داشته، این مسایل تمام ذهنیت انسان آن روزگاران را در برگرفته است. «بشر در جستجوی پاسخی به مسایل پیرامون خویش است. این مسایل مقولات ناشناختهی بشر آن روزگار است. و از همین رو چون پاسخ درخور و منطقی را برای آنها نیافته؛ نیروهای مرموز بر همهی امور چنگ میاندازد. این نیروهای مرموز صاحب تواناییهای فراوانند و بشر آن روزگار را که انبوه مشکلات وی را احاطه کردهاند؛ به این نیروها متوسل میشود. از همین رو شناخت آنها کاوشگر را یاری مینماید تا از رهگذر شناخت اساطیر، آرزوها و آرمانهای بشر آن روزگار را کشف و فهم کند»(سلیمانی،59:بیتا) زیرا اسطوره آینهی تمام نمای روان است. هر چند ما روزگار اسطوره را پشت سر نهادهایم اما، در روزگار دانش به سر میبریم و جای آن دارد که با دانش امروزی، اسطورههای دیروزین را کنکاش کنیم. «قصهها در همهی روزگار، حاصل میل شگفت و سرکش آدمی برای ارضای دنیای درون بوده و هست»(محبتی،71:1381). ما تعریفی از اسطوره و حماسه را ارائه دادیم، زیرا همانگونه که پیش‌تر اشاره شد بحث مورد نظر بر روی دو داستان مهمی است که؛ افزون بر نوع تراژدی بودنشان- که در ادامه در موردش بحث خواهد شد- از عناصر حماسی نیز برخوردارند. و همچنین از اسطوره سخن راندیم چرا که، «اسطوره گزارشی است ناخودآگاه از پدیدههایی، که نیک در جان و نهاد مردمان در درازنای زمان کارگر افتادهاند. از آنجا که ارزشها و نهادهای اسطورهای با ناخودآگاهی در پیوند است و از آن مایه میگیرد؛ گزارش اسطوره از پدیدهها، گزارشی است نمادین. زیرا زبان ناخودآگاهی زبان نمادهاست»(کزازی،60:1372). و آنچه روانکاوی و هنر و ادبیات را به یکدیگر پیوند میدهد، درگیری هر دو با جهان اسطورهها است و شاید آنجا که روانکاوی و هنر و ادبیات مرزهای خود را از علوم عینی، فلسفه، و تاریخ جدا میکنند، باز هم جهان اسطورههاست(صنعتی،79:1386).
در کلام بزرگانی چون فردوسی عنصر اسطوره شفافیت ویژهای دارد. و در این میان نگاه دقیق و ژرفکاوانهی فردوسی به شخصیتهای اثرش به گونهای است که میتوان نبوغ این شاعر را از رهگذر تناسب میان پندار و گفتار و کردار شخصیتها دریافت؛ به ویژه هنگامی که به توصیف و تبیین لایههای رفتار و روان آنها میپردازد. شاهنامه نیز با زیر ساخت اساطیری ویژهی خود، روایتگر داستانهای بیشماری است که از ریشه و پیشینهی ژرف اسطورهای برخوردارند، که رستم و سهراب و رستم و اسفندیار از جملهی این داستانهاست.
2-2. سخنی کوتاه دربارهی فردوسی و اثر وی، شاهنامه:
فردوسی که کنیهی او ابوالقاسم است در حدود سال 329 هجری قمری در روستای باژ دیده به جهان گشود. او از مردم طوس خراسان… در سراسر عرصهی ادبیات فارسی چون تهمتن قد برافراشته است. نامش به وسیلهی تألیفات بیشمار خاورشناسان، و ترجمههایی که از وی به عمل آمده، مدتهاست که در اروپا و به طور کلی در سرزمینهای وسیعی در آن سوی مرزهای فرهنگی ایران مشهور است…(شعار و انوری،25:1387). فردوسی شاهنامه را خلق کرد تا پاسخی برای بیعدالتیها و تسکینی برای دردهای بشری باشد. شاهنامه هنر زندگی را به انسان میآموزد و راه عبرت و آیندهنگری را در وجود بشریت تقویت میکند. داستانهای شاهنامه به گونه‌ای از متن زندگی انسانها در جامعه برگرفته شده است.
شاهنامه بی هیچ گزافه و گمان، بی هیچ چون و چند، نامهی بیمثال فرهنگ ایران است. دریای است توفنده و کران ناپدید.. این اثر پلی است ستبر و سترگ، برآمده بر مغاکهای زمان، و رشته پیوندی است ناگسستنی که پیشینیان را به پسینیان پیوسته میدارد. و به همین دلیل است که این نامهی نامور را، شیرازهی تاریخ و فرهنگ ایران میتوان نامید(کزازی، 4:1379). بین تمام حماسههای ایرانی، شاهنامه برتری ویژهای دارد زیرا «سخن از کشمکشهای دیرین ملتی است که از ملیت و استقلال خود دفاع می کنند»(ماسه،2:1350). فردوسی اندیشمندی است که بیش از هزار سال قبل با دیدگاهی بسیار متعادل و فراگیر به اسطوره نگاه کرده و در عین اسطوره آگاهی، و اسطورهشناسی، خردگرا و خردمند بوده و با نبوغ بیهمتای خود اسطوره را در خردنامه جای داده و ویژگی نمادین بودن و تأویل پذیری آن را درک کرده است.
شاهنامه، صرفاً مجموعه داستانها و سرگذشت شاهان نیست بلکه مانند آثار حکمی، پیام فلسفی و اخلاقی نیز دارد. پیام کلی آن، راز سرنوشت بشر و مبارزهی بیپایان خیر و شر، و رویارویی بیامان عناصر مهر اهورایی و کین اهریمنی است. در این داوری «جهان بینی ژرف و حکمت والای فردوسی در سراسر شاهنامه متجلی است»(مرتضوی،10:1372).
شاهنامه در چهارچوب حماسهای بزرگ چند تراژدی، چند اثر غنائی و چند حماسه تمام عیار روایت شده که هر یک به تنهایی با حماسههای مشهور جهانی برابری میکنند. زال، رستم، اسفندیار، سهراب، افراسیاب و… که محور اصلی حماسهها و تراژدیها و آثار غنائی به شمار میروند، هر یک نمایندهی سرشت خاصی هستند(مرتضوی، 31:1372). فردوسی از بهترین شاعران ملی و مردمی است که برای رسیدن و رسانیدن مردم خود، به هدف درست شعر میسرود، و عمر خود را در راه آن صرف میکرد. فردوسی میدانست که طبع و ذوق خود را در چه راهی به کار اندازد. او موضوعی را برای سرودن گزینش کرد که به اهمیت آن ایمان داشت، نه تنها برای آنکه سرگذشت حماسی قوم ایرانی بود، بلکه نیز از آن جهت که حکمت و فرزانگی دورهها و نسلهای گوناگون را در خود نهفته بود(اسلامی ندوشن،77:1391).
بسیاری گمان میکنند که شاهنامه، چیزی جز داستانهای گذشتهی شاهان و قهرمانان اسطورهای ایران نیست؛ اما این تنها پوستهی این اثر است نه مغز آن. درونمایهی این اثر ارجمند، که از سرچشمههای جهانبینی ایرانی برخوردار است؛ بسیار پیچیده و ژرف است که هوش و دقتی وافی را میطلبد، زیرا که در آن اندیشهها، کردارها و گفتارهایی نهفته است که با بررسی و تحلیل آنها میتوان روحیات و اخلاقیات نوع انسانی را شناخت و پاسخگوی بسیاری از سؤالات و نیازهای بشری بود.
شاهنامه نیز به عنوان مجموعهای از اساطیر ایرانی که بخش قابل توجهی از باورها، اندیشهها و آرزوهای ایرانیان را در خود جای داده است، بستر مناسبی برای پژوهشهای روانشناختی است(مسکوب،39:1374). فردوسی منادی عزت و اصل و نسب ملّت ایران است(مرتضوی،13:1369). پس بجاست که شاهنامه خوانان هنگام خواندن و شنیدن بزرگترین اثر حماسی و ملّی ایران با شاعر معاصر، “حسین مسرور” هم صدا شوند و بگویند:
کجـــــا خفتــــهای، ای بلنـــــــد آفتـاب بــــــرون آی و بــــر فــرق گـــردون بتاب
به یـــک گـــوشه از گــــیتی آرام تــوست همــــــه گیتـــــی آکنـــــده از نــام توست
چــــو آهنــــگ شــعر تـو آیـد بــه گوش بــــــه تـــن، خــون افسرده آیـد بـه جـوش
تـــــــو آب ابــــــد دادی آن نــــــام را زدودی از او زنـــــــــــگ ایـّـــــــــــام را
تویــی دودمــــــان سخـــــــن را پـــدر بــــــه تـــــــو بازگـــــردد نــــژاد هـــنر
(ریاحی،384:1387).
ورود فردوسی به دنیای درونی شخصیتها، یکی از وجوه تمایز شاهنامه نسبت به بسیاری از آثار کهن است. توجه فردوسی به توصیف ویژگیهای درونی قهرمانان و شخصیتهای دیگر تا جایی است که در آثار دیگر پژوهشگران نیز انعکاس یافته است.«شاهنامه از لحاظ دقت در ترسیم ویژگیهای اشخاص بهویژه جنبههای درونی، در رأس همهی متون داستانی سنتی فارسی، اعم از منظوم و منثور قرار دارد. بی آنکه بخواهیم شاهنامه را استثنایی در داستان پردازی گذشته قرار دهیم؛ باید بگوییم که فردوسی گاهی و تا حدودی، از توصیفهای کلی سنتی به جانب ترسیم خطوط دقیق شخصیتی(جنبههای درونی) متمایل شده است»(حمیدیان،15:1372). به طور کلی شعر فردوسی، حلقهی واسطهی خوبی برای همیاری اجتماعی و کمک به نزدیکی فکری اقشار اجتماعی است. چرا که این شعر همیشه دعوت به آهستگی و خرد و حفظ مبانی جمعی میکند و علیرغم تلخیها و گزندگیها و دلمردگیهایی که گهگاه لابهلای آن دیده میشود؛ جوهر نابش، جوهر زندگی است و دعوت به فهم و برخورداری از آن(محبتی،39:1381). بنابراین هر کس به وسع فهم و اقتضای حالش آن را مورد بررسی قرار داده و در مرکز توجه جامعه کشانده است.
2-3. معرفی دو داستان رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و نوع تراژدی بودن این دو داستان:
داستان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار، هر کدام به نوبهی خود، یکی از زیباترین و در عین حال غمانگیزترین داستانهای شاهنامه است. که در مورد آنها مقالات، تحقیقات علمی و مباحث و نظرات متعددی صورت گرفته است. اما ما در این پژوهش برای پرهیز از تکرار گویی، تنها به توضیح مختصری از این داستانها و جنبهی تراژدی بودن آنها بسنده میکنیم.

2-3-1. تراژدی:
ارسطو در تعریف تراژدی میگوید: «تقلیدی است از کار و کرداری شگرف و تمام. دارای درازی و اندازهی معین، به وسیلهی کلامی به انواع زینتها آراسته، و آن زینتها نیز هر یک به حسب اختلاف اجزای مختلف، و این تقلید به وسیلهی کردار اشخاص تمام میگردد… که شفقت و هراس را برانگیزد تا سبب تزکیهی نفس انسان از این عواطف و انفعالات گردد»(ارسطو،121:1381). یا همچنین وی تاکید میکند که تراژدی باید اعمال آدمیان را نشان دهد نه اخلاق آنها را، و نشان دهد چگونه مصائبی که بر آدمیان وارد میشود نتیجهی مسلم اعمال و کنشهای آنها است(صناعی،311:1370).
به باور نیچه «تراژدی، یعنی نشان دادن عظمت آدمی و محدودیتهای او در نبرد با عوامل مخرب در عرصهی نمایش زندگی… و به سان آینهای صاف، بازتابندهی عظمت فکری ملتی بزرگ است، که دلیرانه برای حل معمای هستی در تلاش است، میجنگد و میکوشد اما از مخصمهای که دچار آن شده جان سالم به در نمیبرد… تراژدی بازگو کنندهی سرنوشت موجود است که به سبب اشتباهی کوچک یا بازی مکارانهای، نیروهایی سرکش محکوم به شکنجهای عظیم شده است»(نیچه،13-11: بیتا). در کل تراژدی نوعی درام به شمار میآید که غالباً پایانی ناشاد دارد. حتی اگر قهرمان یا شخصیت اصلی از میان نرود.
عالیترین نوع تراژدی آن است که موضوع آن، کشمکشی باشد که هر دو طرف منازعه در آن ذی‌حق‌اند، هر یک بر اثر اعمالی که از آنها سر میزند دچار مصیبت میشوند، ولی در آنچه میکنند حق به جانب آنها است(صناعی،328:1370). و به طور کلی«تراژدیهای فردوسی نیز، داستان دردهای کوچک و زودگذر آدمیان نیست، بیان کشمکشهای پایدار روح آدمیان است به زبانی و یا هر هنری که از آن فصیحتر و زیباتر، هیچ گویندهی فارسی نتوانسته است. از این رو سخن او زنده مانده و بر دلها نشسته است»(همان:432).
2-3-2. خلاصهای اجمالی از تراژدی رستم و سهراب:
طرح کلی و خلاصهی داستان رستم و سهراب چنین است که روزی رستم به هنگام شکار در مرز ایران و توران در پی رخش و به قصد یافتنش وارد سرزمین توران می‌شود و برخلاف انتظار با خوش برخوردی و خوش‌آمد گویی شاه سمنگان روبرو می‌شود و تا یافتن اسب خود، شبی را در دربار او به بامداد می‌رساند. در همین شب است که با تهمینه دختر زیباروی و ماه پیکر شاه، با ماجرایی بس دلکش، آشنا می‌شود و با اجازه از پدرش با او پیوند زناشویی می‌بندد. بامدادان به هنگام بازگشت، بازوبندی به تهمینه میدهد و با او پیمان می‌گذارد که اگر او فرزندی آورد آن را به بازو یا به گیسوی او بندد تا بدان وسیله او را در آینده بازشناسد. پس از گذشت زمانی تهمینه از رستم دارای پسری می‌شود که بغایت دلیر و بی‌همتاست و از برز و بالا و زور و چیرگی به فنون نبرد؛ از همه‌ی همسالان خود گوی سبقت می‌برد. تهمینه نام او را سهراب می‌نامد. سهراب نوجوان پس از پی بردن به تبار خویش بر آن می‌شود که نخست به یاری سپاه افراسیاب -پادشاه توران و دشمن همیشگی ایران-، به سرزمین پدر بتازد، او را بیابد و به یاری و یا بی‌یاری او شاه ایران کیکاووس را از میان بردارد و تاج بر سر پدر نهد، و آنگاه خود به افراسیاب بپردازد و با شکست او، شاه توران‌ زمین گردد تا بدین‌سان او و پدرش جهان را زیر فرمان خویش گیرند. بی‌گمان اندیشه‌ی سهراب بسیار جاه‌جویانه و خطرناک است. اندیشه‌ای است که می‌تواند هر نوجوان دلاور و ماجرا خواهی را به شور آورد.
افراسیاب، با پی بردن به وجود سهراب و اندیشه‌های او، خود به آهنگ سودجویی، سپاهی گران به فرماندهی هومان و بارمان به یاری سهراب می‌فرستد و بدرستی آگاه است که در هر صورتی که پیکار آغاز شود، و به هر فرجامی که باشد برنده‌ی نهایی خود اوست. اما او در پی آن است که رستم به دست فرزند از پای درآید و سپس سهراب را طی نقشهای که هومان و بارمان مسئول انجام آن هستند از بین ببرد. سهراب با این سپاه به ایران می‌تازد و در نخستین پیکار با هجیر(مرزدار و نگهبان دژ ایران) او را به سختی شکست می‌دهد، و اسیر میکند. سپس در نبرد دیگری با گردآفرید، طی فریبی که از او میخورد؛ گردآفرید را رها میسازد. از سوی دیگر، کیکاووس هراسان رستم را با فرستادن گیو، به یاری خویش می‌خواند و رستم پس از کشمکشها و اتفاقات و قهرها و ناراحتیهایی که از کاووس به دل دارد در نهایت به یاری کیکاووس می‌شتابد و در طی نبردهایی که میان او و سهراب در می‌گیرد، سهراب را می‌کشد و بدین گونه تراژدی پایان می‌یابد.
طرح کلی افسانه یا اسطوره، یعنی پیکار پدر و پسر یا دو منسوب نزدیک، و کشته شدن یکی به دست دیگری با مقدمات و نتایج کم و بیش متفاوت در میان اقوام مختلف وجود داشته و از مایههای اصلی تراژدی بر پایهی بازی سرنوشت و شگفتی اجتنابناپذیر زندگی انسان بوده است(مرتضوی،49:1372). ارسطو میگوید: «هرگاه فاجعه میان یک خاندان روی دهد، چنانکه برادر قاتل برادر شود، فرزند خون پدر را بریزد، مادر فرزندی را و فرزند مادرش را بکشد و یا هر یک از ایشان مرتکب عمل شنیعی شود یا قصد ارتکاب چنان کاری کند؛ شاعر تراژدی ساز باید در جستجوی چنین وقایعی باشد»(ارسطو،66:1381). مصداق همین سخن را در داستان رستم و سهراب شاهدیم، که پدری همچون رستم نادانسته فرزند خود، سهراب را میکشد. عوامل گوناگونی موجب پدید آمدن داستانها و اساطیری با مضمون فرزندکشی و پدرکشی می‌شوند که به طور مثال میتوان به دشمنی فرزند با پدر به خاطر ترک خانواده و بیسرپرست گذاشتن او و مادرش و همچنین گرایش او به خانوادهی مادری، عدم شناخت به خاطر دوری از یکدیگر، قدرتطلبی و اظهار شجاعت خود، اختلاف عقیده، تقدیر و سرنوشت، گرفتن تاج و تخت پدر، ثروت و عقاید خرافی اشاره کرد. بنابراین، میتوان اساس فاجعه سهراب را عدم شناخت دانست. پاتر دربارهی این داستان میگوید: به نظر من داستانی که به طور کامل و واضح تمام ویژگیهای مضمون نبرد پدر و پسر را نشان میدهد، داستان مشهور هیلدبراند نیست، که همانند شعر قرن هجدهم پرتکلف است و با این حال یک قطعه و بریده است، بلکه بخش رستم و سهراب شاهنامهی ایرانی است(پاتر،20:1384). «داستان رستم و سهراب، داستان زندگی و اشتباه و نقطه ضعف انسان واقعی است»(مرتضوی،32:1372). جوهر اصلی تراژدی، در یک کشمکش یا درگیری میان بینشها و ارزشهای متضاد است که یا درونی است، یعنی در درون شخص اول داستان در جریان است مانند رستم و اسفندیار، و یا بیرونی است، یعنی میان دو شخص و یا دو جنبه روی میدهد مانند سهراب و نظم حاکم بر جهان. در داستان رستم و سهراب این درگیری به روشنی وجود دارد، درگیری میان مشروعیت و صلاحیت. سهراب رسم موجود و حاکم مبنی بر بودن شاهی کاووس و افراسیاب را مردود میداند. و علیه آن قیام میکند تا حکومت جهان را به دست پدر خود، رستم بسپارد. زیرا به گفتهی خود او صلاحیت حکومت نباید به دست کسی جز سهراب و رستم باشد:
چــــــو رستـــــم پـــدر بـاشد و مـــن پســر نبــایــد بــــه گـیتـی کســــی تــاجــــور
(فردوسی،176:1389،ب140).
در این درگیری گوشهی دیگر اختلاف را شخص معینی نگرفته است. بلکه این درگیری میان فرد و جهان است، به این معنی که سهراب علیه یک نظم جهانی قیام میکند. «تراژدی سهراب، تراژدی آرزوهای دیریاب است»(رحیمی،237:1376). بدین معنی که سهراب به دنبال خواسته و هدفی است، که به هیچ عنوان عملی و قابل اجرا نیست و به آنچه میخواهد نخواهد رسید. فردوسی، آغاز هر دو داستان-رستم و سهراب، رستم و اسفندیار- را با براعت استهلال- خطبهای خاص- آغاز میکند. براعت استهلال یا فضاسازی، زمینه را برای ورود خواننده به فضای متن آماده میکند. فردوسی، داستان رستم و سهراب را با اندوهی عمیق، از گذران بودن زندگی و عمر آغاز میکند و دنیا را جای رفتن میخواند، و گاهی تند بادی از سویی میوزد و ترنجی زیبا و نارسیده را بر زمین میافکند، مرگ فرا میرسد و برگ هستی، پیر و جوان را به خاک میریزد… (فردوسی،172:1389،ب14-1). شاعر از همان آغاز داستان، ذهن خواننده را برای شنیدن یک فاجعهی دردناک آماده میسازد. به گفتهی صفا فردوسی در آغاز داستان «از محتوم بودن اجل و یکسان بودن پیر و جوان در برابر آن سخن میگوید تا ذهن خواننده را، با مرگ جوانی چون سهراب، که ناکام به دست پدر کشته شد، اندکی آشنا و مأنوس کند. آنگاه به ذکر اصل داستان بپردازد»(صفا،268:1374). تراژدی، داستان بیدادگری است. داستان کشمکش حقیقتهاست.
درباره ابیات نخستین این داستان گفته شده«از همان نخست ضرباهنگ ابیات ترس و ترحم، دلهره و امید، را درهم میآمیزد و خصایل متضاد آدمی در زمینهای که هر یک به دیگری وضوح و برجستگی خاص میبخشد، نفس خواننده را در سینه حبس میکند»(قریب،10:1369 و سرامی،113:1383). این از ویژگیهای بینظیر شعری استاد توس است که هم در آغاز و هم در پایان داستانهای خود، نتیجهگیری بس حکیمانه دارد، و بیجهت نیست که به او لقبی همچون”حکیم” را دادهاند. وی در شروع داستانها به صورت حاشیهای مسائل حکمی، فلسفی و اخلاقی را بیان میکند. فردوسی در میان ابیات نخستین داستان رستم و سهراب، علاوه بر گفتن سخنانی در باب حرص، داد بودن مرگ، بیخبری انسان نسبت به اسرار آفرینش، حیرت انسان در برابر معمای هستی و… اشاره‌ی بس لطیف از آز میکند:
هـــــمــــه تـــا در آز رفــتـــه فـــــراز بــه کـــس بــــر نشـــد ایــــن در راز بـــــاز
(فردوسی،172:1389،ب5).
فردوسی در عین جانبداری از رستم، خصلت ناپسند آزمندی او را نیز نشان میدهد، هم در آغاز روایت به صورت کنایی، و هم در صحنهی نبرد به صورت آشکار، که نشان از تسلط فردوسی بر متن، و پاسداری او از حق و انصاف، بنا بر اخلاق انسانی است. «در گذشته آز معنای دیگری داشته که امروز از یاد رفته است، در ادبیات مزدیسنا آز آفریدهی دیو افزون خواهی است »(رحیمی،214:1369).
«فردوسی به شناسایی غریزی باور دارد و در داستان رستم و سهراب، امکان چنین شناختی را در قلمرو جانوران مورد تأکید قرار میدهد و علت بینصیبی پارهای از این معرفت غریزی را آزمندی و افزونخواهی دانسته است»(سرامی،938:1383).
هــمـــــی بــچــه را بــاز دانــد ستـــور چـــه مــاهی بـــه دریــا چــه در دشت گــــور
نــدانــــد هــمــی مــردم از رنـــج و آز یـــکــــی دشمـنـی را ز فـــــرزنــــد بــــــاز
(فردوسی،191:1389،ب708-707).
حکیم توس، آز و افزونخواهی را دلیلی برای نبودنِ شناخت بیان میکند و اگر آز و افزونخواهی و موقعیت جهان پهلوانی رستم و تلاش در حفظ آن نبود، شاید فاجعهای رخ نمیداد. و سهراب نیز، بیش از اینکه تمایل به یافتن پدر داشته باشد تحت تأثیر “آز” به ایران حمله آورده است. «در این تراژدی برای شناخت قدرتطلب و جستن عامل خطا، باید گاهی به سراغ پسر رفت و زمانی پدر، در واقع داستان، همچون منشوری چند ضلعی است که باید از زوایای مختلف بدان نگریست تا رمز و راز آن را دریافت. چه برای شناختن خطا و چه برای یافتن عوامل دیگر تراژدی»(رحیمی،201:1376). هدف نگارنده در این جستار نیز در همین راستا است، تا با بررسی شخصیتهای داستان- به ویژه پدر و پسر – از دیدگاه روانشناسی؛ گوشهای از این راز و رمزها را بشناسد و به آن دست یابد.
داستانهای تراژیک شاهنامه بر پایهی سرنوشت و تقدیر شکل میگیرد، تقدیر در قالب حوادث و وقایع مختلف، به رفتار قهرمانان شاهنامه جهت میدهد، تا آن هنگام که قهرمان داستان قدم به قربانگاه میگذارد و در ورطهی هلاکت میافتد. تقدیر در داستانهای حماسی و به ویژه در داستان‌های تراژیک شاهنامه نقش مهم و سرنوشتسازی دارد. قهرمانان این داستانها، برای مقابله با سرنوشت محتوم یا گریز از آن، با وجود اینکه از اختیار برخوردار هستند میکوشند، اما تلاش آنها، خود به وقوع حادثهای منجر میشود که از آغاز برایشان رقم زده شده است. برخلاف داستانهای حماسی و تراژدیهای یونانی که گاه خدایان، خود مستقیماً وارد صحنهی نبرد و زندگی انسانها میشوند و خواست خود را پیش میبرند، در داستانهای شاهنامه، تقدیر، از راه عوامل و ابزارهایی در خود داستان و از خلال کارهای پهلوانان به پیش میرود. «در تراژدیهای بزرگ یونان، تقدیر و سرنوشت سهم مهمی بر عهده دارند. این سرنوشت تغییر ناپذیر است و قدرت بشری نمیتواند از وقوع آن جلوگیری کند. شاید به همین دلیل است که گفتهاند در تراژدیهای یونان آدمیان بازیچهی دست امیال و هوس خدایانند»(صناعی،313:1370).
در تراژدی، عامل ناگزیری وجود دارد که قهرمان داستان قادر به جلوگیری از فاجعهای که او را به نابودی میکشاند، نیست. آن عامل ناگزیر، سرنوشت و تقدیر محتوم نام دارد. تمام قهرمانان داستانهای تراژیک شاهنامه، مقهور سرنوشت هستند و هنگامی که در دام علت و معلولها قرار میگیرند، علیرغم تمام تلاش و کوشش خود به جبر سرنوشت معترف میشوند و میدانند که توان سرکشی مقابل سرنوشت را ندارند. پس به حکم تقدیر گردن مینهند و معتقد میشوند که آنچه باید بشود، میشود و از آن گریزی نیست. مهمترین عاملی که در داستان رستم و سهراب به روشنی به چشم میخورد همین تقدیر است. و به گفتهی استاد خالقی مطلق؛ در این داستان«سرنوشت، همهی بافتههای آدمیان را پنبه میکند»(خالقیمطلق،62:1372). در این تراژدی، ژندهرزم میتوانست سدی برای جلوگیری از به وقوع پیوستن فاجعه باشد. اما در تراژدی هیچ سدی باقی نمیماند و سرنوشت، نابودکنندهی این سد است و سیل ویرانگر را به سوی قهرمان تراژدی روانه میسازد و او را در امواج سهمگین غرق میکند. حکیم توس به مانند یک تراژدینویس چیره دست، ژنده رزم، دایی سهراب را بر سر راه رستم قرار میدهد تا با یک مشت او به قتل برسد، سهراب، دیگر امکان بازشناسی رستم را ندارد. در این داستان، حلقههای بازشناسی یک به یک مفقود میشوند تا داستان سیری تراژیک را طی سازد. به طور کلی کشته شدن ژنده رزم، کتمان نام رستم از سوی هجیر، پنهان کردن رستم نام خود را از سهراب و… نشان‌دهنده‌ی شکست انسان در برابر سرنوشت است. حتی خود فردوسی نیز به این شکست باور دارد، زیرا که پس از طفره رفتن هجیر از نام و نشان رستم، بلافاصله میگوید:
تــو گیتی چــه ساختــی که خــود ساختست جـــهانــدار از ایـن کــــار پـــرداختـــه است
زمـــانــــه نبشتــــه دگـــرگونــــه داشـت چنــان کـــو گــــذارد بـبایـــــــد گــذاشت
(فردوسی،188:1389،ب592-591).
فردوسی با بیانی روشن و به دور از ابهام این نکته را گوشزد مینماید که هیچ یک از دعاها و چنگ در ریسمان زدنها، راه به جایی نمیبرد و سرانجام همان خواهد شد که در آسمانها برای آن دو مقدّر گشته است:
هــمــی خــــواست پـیـــروزی و دستــگــاه    نبــود آگــه از بــــخششِ هـــــور و مـــــاه
(همان،196:1389،ب875).
همچنین در آخرین نبردی که میانِ پدر و پسر درمیگیرد، فردوسی پیش از آن که به بیان شکست خوردن و نهایتاً، کشته شدن سهراب بپردازد، بار دیگر تأثیرگذاری و محتوم بودن تقدیر و سرنوشت را یادآور میشود و به نوعی ضعف و ناتوانی سهراب و شکست او را در مقابل رستم، به سرنوشت و قضایی آسمانی نسبت میدهد و غلبهی آن پیرِ سالخورده را بر این جوان نیرومند، نه به خاطر زورمندی رستم، بلکه به دلیل یاریگری تقدیر با او میداند:
هــــرآنگـه کـه خشـــم آورد بخـــت  شـــوم     کنـد  سنـــگ  خـــارا  بـــه کـردارِ مــوم
ســـرافــــراز ســـهـــــرابِ بــــا زورِ دســـت      تـــو گفتـی سپــهــرِ بــلنــدش ببـســت…
خـــــم آورد پــشــت  دلــیـــــرِ جـــــــوان    زمـــانــه بیــامــــد ، نـبــــودش تــــوان
(همان،ب888-885).
آنگاه نیز که سهراب لحظات واپسین عمر خود را سپری میکند و از درد بر خود میپیچد، و پس از آن که رستم با دیدن مهره بر بازوی او به حقیقت پی میبرد؛ بیتابی میکند و صورت خود را میخراشد؛ در این هنگام بار دیگر سهراب  برای تسکین درد پدر و آرام کردن او، مرگ خود را ناشی از تقدیری آسمانی تلقی میکند:
بـــــدو گفـــت کایـن بـر مـــن از مــن رسید      زمـــانــــه  بـــه   دسـتِ  تـــو دادم  کلیـد
تـــو زیــن بـیگناهــی، کــه این گــوژ پشـت مــــرا بـــرکشیــــد و بــــه زاری   بـکشـت
(همان:197،ب893-892).
و:
ازیـــن خویشتــن کشتــن اکنــون چــه سـود    چــنیــن رفــت و ایـــن بـودنـــی کــار بـــود
(همان،ب920).
در ابیات پایانی نیز بار دیگر فردوسی بر مقدّر بودن مرگ سهراب تاکید میکند و آن، زمانی است که رستم از شدت درد  و غم، قصد جان خود میکند و میخواهد خود را از این زندگی و وضعیت ناخوشایند خلاص نماید، در این هنگام بزرگان و پهلوانان لشکر ایران لب به پند میگشایند و کشته شدن سهراب را  نتیجهی جاری شدن قضا و قدر بیان میکنند:
بــــدو گفـت گــــودرز کاکنون چـــه ســود؟       کــــــه از رویِ گیــتـــی بـــرآری تـو دود
تـــو بــر خـویشتن گــر کنـی صــد گــزنــد       چـــه آســانـــی آیـــد بـــر آن ارجــمند؟
اگــــر مـــانـــد او را بــــه گـیــتــی زمــان    بــــمانـــد تـــو بــیرنــج با وی بـمـــان      
و گر زیــن جهــان ایــن جـوان رفتنــی است      بـه گیتـــی نگـه کـن کـه جاویــد کیست؟
شکــاریــم یــکســر هـمـــه پـیــشِ مــــرگ      ســری زیـرِ تــــاج و ســـری زیـرِ تـــرگ
(همان:959-955).
تقدیر، جزء لاینفک هر تراژدی است. در تراژدی، قهرمانان و شخصیتهای بزرگ نقشآفرینی میکنند. بنابراین، برای در تنگنا قرار دادن چنین قهرمانان بیهمتایی باید از نیروهای ماورایی و فوق بشری استفاده کرد. پس، چه نیرویی قویتر از نیروی تقدیر وجود دارد؟ قهرمانان شاهنامه گرچه برای تغییر تقدیری که از پیش برای آنها رقم زده شده است، میکوشند، اما سرانجام، این تقدیر است که سرنوشت آنها را رقم میزند و آنها ناگزیر در مقابل آن گردن مینهند.به باور نگارنده میتوان گفت چیرگی تقدیر و سرنوشت در داستانهای حماسی ایران، ریشه در باور “زروانی” دارد.
یکی از آیینهای باستانی ایران که احتمالاً پیش از دین زردشتی، رواج بسیاری داشته آیین زروانی است. قدمت این کیش به سده چهارم پیش از میلاد مسیح میرسد و میتوان سرچشمه آن را در سلطنت هخامنشیان دید(بنونیست،51:1386). در دورهی هخامنشی، بعضی زروان را خدای مکان و برخی خدای زمان میپنداشتند و همین امر باعث مباحثات فراوان شده بود. به عقیدهی بعضی از محققان، مجوسیّه نامی بوده که به پیروان زروانیه میدادهاند(همان). به نظر برخی از محققان، اعتقاد به سرنوشت، باوری «متأثر از آیین زروانیِ مذهب زردشتی است. زیرا مزدیسنان، پنج بهره از بیست و پنج بهره اعمال آدمی را در گرو بخت میدانند و به نظر آنان، زروان تقدیرکنندهی خوب و بد است و ستارگان عوامل اویند»(زنر،389:1384). زروانیان معتقدند که همه چیز به دست زروان یا خدای بخت و تقدیر رقم میخورد. هیچ چیز خارج از مشیت زروان مقدر نیست. حتی دوران فرمان روایی اهریمنی و ظهور و نشر بدی در سراسر گیتی به خواست و مشیت زروان صورت گرفته است. و اوست که دورهی قدمت اهریمن را تعیین کرده است…(جلالی مقدم،1384: 151-147).
به طور کلی اصل اعتقاد زروانیان، تقدیرگرایی است. «کار جهان همه به تقدیر و زمانه و بختِ مقدر میرود که خود زروان فرمانروا دیرنگ خداست»(تفضلی،42:1364). در بندهشن نیز بارها به نیروی زروان در مشیت و تقدیر مرگ و زندگی سخن رفته است(دادگی،111:1380).
همچنان که استاد توس میگوید:
تـــو گیتــی چــه سـازی که خــود ساختست جــهــانـــدار از این کــــار پــرداخــتسـت
زمـــــانــه نبشتـه دگــــرگـونــه داشـــــت چــنــان کـــو گـــذارد ببــایـد گـــذاشـت
(فردوسی،188:1389،ب592-591).
بنابراین قهرمان تراژدی اسیر تقدیر است. «او انسانی است در بند و میخواهد با بروز امیالی سرکش، وجود و هستی خود را توجیه کند»(توشار،144:1366). سرنوشت است که در این‌گونه داستانها، بستری مناسب برای ازدواج مردی ایرانی با بانویی تورانی فراهم میسازد تا کسی چون سهراب که، ثمرهی این ازدواج است به مرگی تراژیک دچار شود. بازی سرنوشت با اشخاصی چون سهراب چنین است که او را دقیق به دست همان کسی (رستم) که به گمان او دارای صلاحیت پادشاهی است، از پای درآورد.
به طور کلی، میتوان گفت عوامل زیر در پیشبرد داستان به سمت تراژدی و در نهایت رسیدن به فاجعه دخیل است:
1- باورها و سنتهایی که در ذهن رستم و سهراب میگذرد. بدین معنی که رستم مرز و بوم ایران و حتی پادشاه نالایق آن را مقدس میشمارد و خود را پاسبان و نگهبان آن میداند. اما سهراب به این مسائل اهمیتی نمیدهد و خودسرانه به ایران لشکرکشی میکند. بنابراین اعتقاد راسخ طرفین به ارزشهای خود، داستان را به سوی بن بست تراژدی میکشاند.
2- نقشهی افراسیاب برای از بین بردن رستم و سهراب و رسیدن به اهداف خود.
3- دست تقدیر در از بین بردن زندرزم.
4- خودداری هجیر از معرفی رستم.
5- تلاش دو سردار تورانی – هومان و بارمان- برای این که سهراب، رستم را نشناسد.
6- پنهان کردن رستم نام خود را.
7- درنگ کیکاووس در دادن نوشدارو. که در نهایت گره این تراژدی با ندادن نوشدارو توسط کیکاووس و با مرگ سهراب گشوده میشود و تراژدی از نقطهی اوج فرود میآید. در این داستان، فردوسی از دو نوع شناسایی برای گشایش گره استفاده میکند؛ نخست از راه محاوره و گفتگو، سپس به وسیلهی بازوبندی که تهمینه بر بازوی پسر بسته بود(شعار و انوری1368:42).
میتوان گفت در این داستان، رستم، بیش از دیگر شخصیتها به پدید آمدن حادثهی داستان دامن میزند و آن را به اوج میرساند. نخستین حادثهی که رستم آن را به وجود میآورد؛ خوابیدن او در مرغزار و دزدیده شدن اسبش توسط سواران ترک است. حادثههای بعدی با ورود رستم به شهر سمنگان، و پیوندش با تهمینه به وقوع میپیوندد. و در نهایت با ترک کردن تهمینه و آمدن به خاک وطن باعث خلق تراژدی سهراب میشود. پیرنگ یا طرح داستانی این روایت را با استفاده از نموداری که والاس مارتین(مارتین،1386:57) نظریه پرداز آمریکایی، پیشنهاد میدهد میتوان اینگونه نشان داد:
ج
نقطه اوج
ب

آغاز کشمکشبازگشایی
الف
د

زمینهی پیدایش بحران
الف” نشان دهندهی مقدمه چینی است. “ب” آغاز کشمکش است. “الف تا ب” پافشاری سهراب بر شناختن پدر” ب تا ج ” نشانگر پیچیدگی یا پرداخت کشمکش یا کنش تصاعدی است “ج” نقطه اوج است. ضعف یک بارهی سهراب و شتاب رستم در کشتن هماورد. “ج تا د” فرود یا بازگشایی است.
2-3-3. خلاصهای اجمالی از تراژدی رستم و اسفندیار:
داستان از آن جایی آغاز میشود که، اسفندیار با مادرش از بدعهدی پدر- مبنی بر ندادن تاج و تخت به او- سخن می‌گوید و مادر با نگرانی او را به آرامش دعوت میکند. اما اسفندیار این بار تصمیم نهایی خود را برای گرفتن تاج و تخت از گشتاسپ – ولو با توسل به زور-، میگیرد:

–64

2620645205740الف
00الف
-17716531496000

دانشگاه آزاد اسلامی
واحدبردسیر
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
زبان وادبیّات فارسی(M.A)
عنوان :
بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر سیّد رضا معین زاده
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر رحیم نژاد سلیم
نگارش:
مهرداد خادمی
تابستان 92
صفحه تاییدیه هیات داوران

دانشگاه آزاد اسلامی
واحدبردسیر
دانشکده ادبیّات و علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
عنوان :
بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو
نگارش:
مهرداد خادمی
تابستان 1392
دکتر سیّدرضا معین زاده استاد راهنما
دکتر رحیم نژاد سلیم استاد مشاور
دکتر هوشمند اسفند یارپور استاد داور
2554605-388620
معاونت پژوهشی وفناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضر خداست وهمواره ناظر به اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش وپژوهش ونظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری، ما دانشجویان واعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مدنظر قرار داده واز آن تخطی نکنیم:
اصل برائت : التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
اصل رعایت انصاف وامنت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی وحفاظت از اموال تجهیزات ومنابع در اختیار.
اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آن به همکاران علمی ودانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها در انجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری از هرگونه حرمت شکنی.
اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران وپژوهیدگان( انسان ، حیوان ونبات) وسایر صاحبان حق.
اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد سازمان ها وکشور وکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق.
اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت ووفاداری به آن ودوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
اصل مالکیت مادی ومعنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی ومعنوی دانشگاه وکلیه همکاران پژوهش.
اصل منافع ملی:تعهد به رعایت مصالح ملی ودر نظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
-3629025-114300تاریخ:
شماره:
پیوست:
00تاریخ:
شماره:
پیوست:
center-31750دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینـــجانب مهرداد خادمی دانش آمــوخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکتـــری تخصصی بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: مهرداد خادمی
تاریخ و امضاء:
اثر انگشت:
تقدیم به:
      روح پاک پدرم که آن چه را می‌دانست و می‌توانست صمیمانه
      آموخت، مادرم که خدواندبرطول عمرباعزت او بیفزاید و
     خانواده‌ام که یاری‌ام کردند و همسرم و فرزندان سه قلویم
( محمد مهدی، زهرا ورؤیا) که همواره همراهم بودند.
       و دوستانم که یک دل و یک صدا…
سپاسگزاری :
بعد از حمد و ستایش خداوند منّان ، سپاسگزاری می کنم از زحمات کلیه اساتید گرانمایه که در طی دوران تحصیلاتم گوهرهای ناب دانش را بر من ارزانی داشته اند.
سپاس و تشکر بی پایان از استادان عزیزم جناب آقای دکتر سید رضا معین زاده میرحسینی و آقای دکتر رحیم نژادسلیم که قبول زحمت نموده ودر انجام این پروژه با متانت و صبر وافر در هر لحظه با راهنمایی های به موقع خود ، روشنگر ذهن ناتوانم بودند.
چکیده:
سفرنامه ناصر خسرو کتابی است منسوب به ناصرخسرو قبادیانی بلخی، این کتاب گزارش از یک سفر هفت ساله 2220 فرسنگی است . این سفر در ششم جمادی الاخر سال 437 قمری از مرو آغاز شد ودر جمادی الاخر سال 444 قمری با بازگشت به بلخ پایان پذیرفت .
حکیم ناصر خسرو شاعر، فیلسوف وجهانگرد ایرانی، متخلّص وملّقب به « حجّت» بود. از آن رو که شعرهایش حاوی پند ، اندرز ومطالب حکمت آمیز بود، موصوف به حکیم، حکیم ناصر یا سید الحکماء گشت. که ناصر خسرو در زمرۀ شعرایی است که قرآن را از برداشته، لذا در آثار خویش، از آیات قرآن برای اثبات عقاید خودش استفاده کرده است همچنین وی بر اغلب علوم عقلی ونقلی زمان خود از قبیل فلسفه یونانی وحساب وطب وموسیقی ونجوم وفلسفه وکلام تبحّر داشت ودر اشعار خویش به کرّات از احاطه داشتن خود بر این علوم تاکید کرده است .
این شاعر بزرگ صاحب آثار فراوانی به نظم ونثر می باشد که ما سعی کرده ایم در ابتدا بررسی وتحلیل سفرهای اجتماعی ناصر خسرو را خیلی موشکافانه جستجو کنیم. این رساله را نیز بر اساس اندیشه های پیشین مردم شناسی شکل دهیم سپس در بخش پایانی….بررسی وتحلیل سفرنامه از نظر شناخت جامعه ومردم آن عصر وعادات ورسوم آنان واوضاع اجتماعی قسمتی از دنیای اسلامی نیمه اول قرن پنجم هجری ونیز جهان بینی وقدرت دید وهنر توصیف ناصر خسرو ارزنده است.
در مسائل اجتماعی سفرش نیز مطالب سودمند وارزنده وبه عبارت بهتر واقعیتها را تصویر کرده است.
سفرنامه ناصر خسرو- حج- زیارت
4318033655000فهرست مطالب
چکیده1
الف)مقدمه5
فصل اوّل: کلیّات تحقیق
ب) بیان مساله 9
ج) اهمیت وضرورت تحقیق9
د) اهداف تحقیق10
ح)سوالات تحقیق 10
و) فرضیات تحقیق 11
فصل دوّم: پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق14
فصل سوم:روش تحقیق
دوران سه گانه عمر ناصرخسرو 20
فرق ناصر خسرو با شاعران دیگر28
درباره سفرنامه29
سفرنامه دو گونه ارزش دارد یکی ادبی دیگری اجتماعی33
اهمیت«سفرنامه»از نظر محتوای تحقیق35
اهمیت«سفرنامه»از نظر روش تحقیق36
مراحل مسافرتهای ناصر خسرو38
فصل چهارم:یافته های تحقیق
اسم ورسم ومولد وحسب ونسب شاعر40
عهد جوانی وتحصیلات علمی ومسافرت های او46
مبدا انقلاب وآغاز تحول در زندگی او 48
عودت به وطن وافراشتن عَلَم دعوت49
تبعید از وطن وآوارگی51
تحلیل احوال روحی ناصر خسرو62
جوانی ناصر خسرو64
عقاید واخلاق ناصر65
خانواده ناصر خسرو66
وفات وقبر او67
شیوه ی خاص حکیم ناصر خسرو در نقد طبقات مختلف اجتماعی68
انتقادات ناصر خسرو از طبقات مختلف اجتماعی عصر خود70
بررسی سفرنامه از جهت مسائل اجتماعی82
وضع دینی86
وضع اجتماعی در دوران ناصر خسرو90
بررسی جامع شناختی سفرنامه ناصر خسرو96
مروری بر مباحث جامعه شناسی سفرنامه98
ساختار فرهنگی98
ساختار سیاسی99
ساختار نظامی 100
ساختار اقتصادی101
جامعه شناسی شهری و شهرنشینی در خاور میانه:101
پابه پای ناصر خسرو در سفرها 103
سفر مصر 121
سفر حج 122
حکومتها وسلسله های پادشاهان ایران 129
حکومت فرزندان بویه دیلمى 131
دوران سیاست نژادی 133
خاندانهای قدیم ورسمها وآیینهای ایرانی 134
بردگى و بردگان 135
مکه شهر حج وزیارت 139
حج های ناصر خسرو 142
آخرین حج 147
درآمد ناصر خسرو 151
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری 154
منابع ومآخذ 160
الف) مقدمه:
ناصر خسرو ملقب به حجت در سال 394 ه .ق در قبادیان بلخ متولد شد ودر سال 481 ه.ق در سمنگان بدخشان درگذشت. لقب او را حجّت وحجّت زمین خراسان که عنوان درجه مذهبی او در اسماعیلیه بوده از جانب خلیفه فاطمی به او تفویض شده بود ناصر خسرو را در تذکره ها با شهرت علوی هم ذکر کرده اند شاید از این جهت باشد که نسب او را با 5 واسطه به امام علی بن موسی الرضا(ع) می رساند وشاید به واسطه عناوین به آل علی واظهار آن علاقه در آثار او باشد.
ناصر خسرو ازخاندان محتشمی ورزیده ودر جوانی به دربار سلاطین راه یافته وبه مراتب عالی رسیده وبارگاه ملوک عجم وسلاطین را مثل سلطان محمود ومسعود را دیده ودر اوایل جوانی در دستگاه های دولتی راه پیدا کرده وبه مراتب عالی رسیده وبه کار دیوانی مشغول بوده وعنوان دبیر وادیب فاضل گرفته وشاه او را خواجه خطیر خطاب می کرده است ناصر خسرو در نیمه اول زندگی در عین کسب اموال زیاد در خدمت امراء ودر لعب و کهود کسب مال وجاه گذراند سپس دچار تغییر حال شد و در اندیشه درک حقایق افتاد وبا علمای زمان خود که اغلب بود به بحث می پرداخت.
خلاصه آنکه ناصر بعداز طی مقامات ظاهری در اندیشه جستجوی حقیقت افتاد وبسیاری از شهرها را گشت وبا علمای مختلف مجالست کرد وناصر خسرو متوجه ریاهای علمای مذهب افتاد که مالشان را از رشوه آورده بودند وزهد دروغین بود تا اینکه در سال 437ه.ق در جوزجانان خوابی دید که به این سرگردانی احوال خاتمه داد پس به فرمان آن کسی که اشاره به قبله کرده در خواب وحقیقت را در آن سو نشان داده بود با سفر حج بست وبا برادر کمترخود ابوسعید ویک غلام هنری روانه حجاز شد این مسافرت 7 سال طول کشید وبا عودت به بلخ در سال 444 ودیدار برادر دیگر خود ابوالفتح عبدالجلیل خاتمه یافت در این سفر 4 بار حج کرد و مناطق ایران وبلادارمنستان وآسیای صغیر حلب وطرابلس شام وسوریه وفلسطین وجزیره العرب ومصر وقیروان ونوحه وسودان را سیاحت کرده ودر مصر 3 سال به سربرد وبه مذهب اسماعیلی گردید. وبه خدمت خلیفه فاطمی المعتصم بالله ابوطنین محمدبن علی رسید وبعد از طی مراتب و مراحل ، مرتبه حجت یافت واز طرف امام فاطمیان به مقام حجت جزیره خراسان که یکی از جزایر 12 گانه دعوت اسماعیلی بود انتخاب ومامورنشر مذهب اسماعیلی ونشر آثار آن سامان گردید ناصر خسرو بعد از این سفر که 50 سال داشت به وطن خود بلخ بازگشت وبه نشر باطنیان پرداخت وبه اطراف فرستاد وبه مباحثات علمای اهل سنت پرداخت،کم کم مخالفان او در میان متعصبان زیاد شدند وکار را دشوار کردند حتی فتوی قتل او داده شد و او که ضمناً گرفتار مخالفت بسیار شدید سلاجقه با شیعه بود ناگزیر به تهمت بر دین وقرمطی وملحد ورافقعی بودن ترک وطن گفت تا از شر ناصبیان رهایی یابد اختلاف او با نواصب در همه جای دیوان او آشکار است وشکایت او از علمای سلجوقی وخراسان در سراسر دیوانش مشهور است بعد از مهاجرت از بلخ به نیشابور ومازندران وعاقبت به یمگان رفت ویمگان را محل اقامت دائمی خود برگزید ودر قلعه ای از قلعه های یمگان که شهری حصین بود در میان کوه ها استقرار یافت وتا پایان عمرخوددر آنجا به اداره دعوت فاطمیان به اداره خراسانیان مشغول شد و وفات او در این دره یمگان بدخشان درسال 481 ه.ق اتفاق افتاد.
سبک شاعری وآثار منثور و منظوم
ناصر خسرو در ابتدای جوانی در کسب علوم وفنون رنج برده وقرآن را از حفظ داشت ودر تمام علوم متداول زمان خود آگاهی داشته وعلی الخصوص علوم یونان تسلط داشت وعلم کلام وحکمت متالهین را خوب می دانست ودرباره ملل ونهل تحقیقات عمیق داشت وعلاقه شدید به کتاب ودانش داشت وهمیشه کتابهایش همراه بود در سخت ترین احوال در سفر بازگشت از عربستان به ایران کتابها را برشترحمل کرده وخود پیاده می رفت.
آثار منظوم او عبارتنداز دیوان او که برخی آنرا 30 هزار بیت دانسته اند که قصاید واشعار را در بر می گیرد.
دوم: منظومه روشنائی نامه. سوم سعادت نامه که هر دو در پند وحکمت هست دیوان او مشتعل بر کلمات وترکیباتی است که در اواخر قرن 4 متداول وخاصیت شعر او اشتمال بر مواعظ وحکمت فراوان است وناصر خسرو در این امر از کسایی مروزی پیروی کرده است او به قول خود دُر قیمتی لفظ دری در پای خوکان نمی ریخت وحاجتی به ستایش خوکان (استعاره از پادشاهان) نثار واحساس نمی کرد.
آثار منثور او عبارتند از :
1-خوان اخوان 2- گشایش ورهایش 3- جامع الحکمتین 4- سفرنامه 5- زاد المسافرین 6- وجه دین 7- بُستان العقول 8- دلیل المتحیرین از دو کتاب اخیر نشانی در دست نیست اما کتب دیگر او موجود است .
زادالمسافرین از مهمترین کتب کلامی اسماعیلیه شمرده می شود و وجه دین هم ا زمسائل کلامی به طریق اسماعیلیان نوشته شده است .
فصل اوّل
کلیّات تحقیق
ب) بیان مساله
مساله اصلی در این بررسی، تحلیل سفرهای ناصر خسرو در طول این هفت سال می باشد که اثر بسزایی در زمینه تکمیل نفس وپرورش روح در ناصر خسرو داشته وآشنا نمودن ما به آثار ناصر خسرو که سفرنامه او نتیجه همین سفر اوست که خود او می گوید: سفر مربی مرد است وهمینطور جامع الحکمتین او امیر بدخشان 82 بیت قصیده ابوالهیثم به نزد ناصر خسرو می فرستاده او حل می کرده وناصر خسرو به اجابت درخواست امیر کتاب جامع الحکمتین را می پردازد وحاصل این سفر هفت ساله حدود دو هزار ودویست وبیست (2220) فرسنگی یادداشتهایی نفیس وارزنده بود روزانه از دیده ها وشنیده ها برداشته است خالی از ابهام ودور از گزافه وعبارت پردازی است پس از بازگشت به خانه آنها را منظم ساخته وکتابی پرداخته که شامل اطلاعاتی ذی قیمت از شناخت قسمتی از دنیای آباد اسلامی نیمه اول قرن پنجم هجری با حالات ومعتقدات واعمال در رسوم وسنن مردم آن است.
ج) اهمیت وضرورت تحقیق
با بررسی هایی که در این مورد انجام شد ودر پی آن جستجوها به این نتیجه رسیدیم که هیچ منبع مکتوبی در این زمینه گردآوری وتدوین نشده است، بنابراین با توجه به علاقه ی شخصی اینجانب به گردآوری وتدوین این رساله (پایان نامه) پرداختم وکاری را به عنوان «بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصرخسرو» شروع کردم.
بخش های از این مجموعه شامل : زندگینامه ناصر خسرو(شرح حال ناصرخسرو) ، سفرهای ناصرخسرو،وضع اجتماعی زمان ناصر خسرو، تحلیل احوال روحانی ناصر خسرو که فقط برای تدوین این کار گردآوری وتهیه شده اند وسایر بخش ها که در ابعاد گسترده تر ومنظم بصورت علمی جمع آوری وبررسی شده است.
رساله ی حاضر دارای اهمیت علمی- فرهنگی می باشد وبسیاری از علاقه مندان وپژوهشگران می توانند از آن استفاده ببرند وامیدوارم که بتوانم در این زمینه گاهی هر چند کوچک با دیگر محققان برداشته باشم.
د) اهداف تحقیق
اهداف اصلی کاوش، توصیف، تدوین و ارزیابی است .
هدف از بررسی سفرهای ناصر خسرو که هفت سال زندگی او را دربرگرفته است یعنی از سال 437 تا 444 اثر به سزایی در زمینه تکمیل نفس وپرورش روح در ناصر خسرو باقی گذاشت در این سفر او عجایب وغرایب عالم را مشاهده کرد وبا صاحبان ادیان مختلف ملاقات نمود در این سفر او دنبال گمشده ای می گشته که در طول 40 سال اول زندگی نداشته است وگمشده او حقیقت بوده است واو در سفرنامه اش از دیده ها، گاه از شنیده های خود از مسافتها ، موقعیت جغرافیایی وجمعیت فرمانروایان وحکام محلی، کاروانسراها، دادوستدها، روابط مردم با هم، معتقدات مذهبی وسیاسی وعادات ورسوم وتشریفات مردم وحوادث تاریخی وخطر راهزنی وهجوم ومعرفی اعمال حج وعلوم زمان و…. در قالب عبارات ریخته وسفرنامه خود را می نویسد وبررسی در این مورد بسیاری از مکانها ، نامها، قبیله ها، مذاهب وتاریخ و… را روشن می سازد .
ح)سوالات تحقیق
چرا اندیشه ناصر خسرو از سفرهایش که درک حقایق وجستجوی حقیقت بوده مورد تحلیل قرار می گیرد؟
اهمیّت سفرنامه ناصر خسرو از جنبه اجتماعی چیست؟
تفاوت سفرهای ناصرخسرو با سفرهای با سفرهای امروزی چیست؟
مبدا انقلاب وآغاز تحول در زندگی ناصر خسرو چه بود؟وچرا پس از سالیان طولانی دوباره به وطن بازگشت ؟
و) فرضیات تحقیق
سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی مروزی هفت سال طول کشید
سفرهای ناصر خسرو در طول هفت سال کیفیت تالیف سفرنامه است
در ابتدا باید عرض نمایم که « ابومعین ناصر خسرو» شاعر، فیلسوف وجهانگرد ایرانی متخلص وملقب به «حجت» بود از آن رو که شعرهایش حاوی پند، اندرز ومطالب حکمت آمیز بود موصوف به « حکیم ناصر» یا «سید الحکماء» گشت.
بر اساس اطلاعاتی که اینجانب از منابع مختلف بدست آوردم اینست که ناصر خسرو به همراه حافظ ورودکی جز سه شاعری است که کل قرآن را از برداشته است وی در آثار خویش، از آیات قرآن برای اثبات عقاید خویش استفاده کرده است. ناصر خسرو در دوران کودکی با حوادث گوناگون روبه رو گشت وبرای یک زندگی پر حادثه آماده شد از جمله جنگلهای طولانی سلطان محمود وخشکسالی بی سابقه در خراسان که به محصولات کشاورزان صدمات فراوان زد ونیز شیوع بیماری وبا در این خطه که جان عده زیادی از مردم را گرفت.
وی که بدنبال سرچشمه حقیقت می گشت با پیروان ادیان مختلف از جمله مسلمانان ، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان ومانویان به بحث وگفتگو پرداخت واز رهبران دینی آنها در مورد حقیقت هستی پرس وجو کرد اما از آنجا که به نتیجه ای دست نیافت ، دچار حیرت وسرگردانی شد وبرای فرار از این سرگردانی به شراب ومی گساری وکامیاریهای دوران جوانی روی آورد.
در سن چهل سالگی شبی در خواب دید که کسی او را می گوید « چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کنی؟ اگر بهوش باشی بهتر» ناصر خسرو پاسخ داد: حکما چیزی بهتر از این نتوانستند ساخت که اندوه دنیا ببرد. مرد گفت: حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی وبی خردی رهنمون باشد عاقبت جوینده یابنده بود وبه سمت قبله اشاره کرد بنابراین نتیجه می گیریم که ناصر خسرو در اثر این خواب دچار انقلاب فکری شده از شراب وهمه لذائذ دنیوی دست شست، شغل دیوانی را رها کرد وراه سفر حج در پیش گرفت وی به مدت هفت سال در سرزمینهای گوناگون به سفر پرداخت وتجارب گرانبهائی افزود که ماحصل آن دیوان خسرو است .
فصل دوم
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
چهار نوع روش تحقیق وجود دارد الف) روش تحقیقی، توصیفی، تحلیلی.
این نوع تحقیق را متن های مکتوب، شفاهی وتصویری در باره موضوع تشکیل می شود ومتن هایی نظیر کتاب ها، مقاله ها، فیلم وعکس وتجزیه وتحلیل وتوصیف بر اساس داده های گرد آوری شده است به هم چنین بر اساس شرایط ومراحل پیش روی تحقیق طبقه بندی می شود .
این عناصر ممکن است کلمه ها، جملات یا متن های کامل در آثار مکتوب یا شفاهی باشد.
ب) ابزار گردآوری اطلاعات: فیش برداری، شبکه کامپیوتری و…
ج) روش گردآوری اطلاعات: روش مطالعه کتابخانه ای وبررسی متون ومحتوای مطالب و کتابخانه دانشگاه بوده است .
د) روش تجزیه وتحلیل اطلاعات : در مطالعه سفرنامه وکتابهای موجود وسایت ها ومقاله ها مباحث مختلفی در مورد ناصر خسرو وعقاید ومذهب او وهمچنین سلسله مراتب ومدارج او و این که او از محبان اهل بیت بوده مطرح گردیده است ضمن اینکه سفرنامه او برای عامه مردم نوشته شده ودر مورد مسائل مذهبی معمولاً ساکت بوده است .
1-آقای فریدون بدرعی در کتابش، ناصر خسرو لعل بدخشان در مورد مکه شهر حج وزیارت ، چنین گفته است حج کعبه یا زیارت مکه مدتهای دراز پیش از آنکه حضرت محمد(ص) دین اسلام را در قرن هفتم میلادی به شبه جزیره عربستان عرضه دارد، امری متداول بوده است نخستین پرستشگاه را حضرت ابراهیم برای عبادت بندگان خدا بنا نهاد، خود حج مراسم ومناسک متعدد و مشخصی دارد که به جای آوردن آنها در مکه واطراف آن در روزهای معینی از ماه ذوالحجه چندین روز طول می کشد ( فریدون بدرعی، 1380،000)
آقای دکتر محمد علی زکی، در مقاله بررسی جامعه شناختی سفرنامه ناصر خسرو چنین بیان کرده است : زندگی ناصر خسرو را می توان به سه دوره تقسیم نمود: دوره اول از کودکی تا 42 سالگی است که از آغاز جوانی به تحصیل علوم مختلف همت گماشت ، دوره دوم آغاز وانجام سفر هفت ساله او که از تاریخ 23 شعبان 437 هجری قمری آغاز وتا سه شنبه 26 جمادی الاخر 446 هجری قمری به طول انجامید ،دوره سوم از 50 سالگی تا پایان عمر ناصر خسرو را شامل می شود در این دوره در پی آشنایی وتوجه به مسائل دینی سرانجام به مرتبه جهت فایل یافت که در سلسله مراتب ومدارج سیراهل باطن، در مذهب اسماعیلی مرتبه سوم از درجات هفتگانه تلقی می شود( محمدعلی زکی، بی تا..25-28)
دکتر محمدرضا توکلی صابری، در مقاله ای تحت عنوان پابه پای ناصرخسرو در سفرها(جاده ابریشم) چنین گفته است ناصر خسرو قبادیانی مروزی حکیم، شاعر ، نویسنده، فیلسوف، جهانگرد، مرد خرداندیش، شیردل دانا، راهجوی نستوه وابرمرد پرسنده وجوینده پارسی بود مهمترین اثر ناصر خسرو سفرنامه وی است که در آن سفر خود را از مرو به مکه وسپس به قاهره وسرانجام بازگشت خویش به بلخ را شرح می دهد. وی در مورد فاصله شهرها، وضع شهرها، نوع لباس وخوراک مردم، صنایع وکشاورزی، وضع آبیاری وباغ ها، نوع خرید وفروش و واحد پول شهرها، معتقدات دینی وسیاسی، عادات ورسوم اجتماعی مردم مناطق مختلف، حوادث و وقایع تاریخی ، وضع امنیت وآبادی شهر، اطلاعات گرانبهایی می دهد .(محمدرضا توکلی صابری، بی تا.. 42-28)
آقای دکتر احمدعبدل زاده در مقاله اش ، انتقادات ناصر خسرو از طبقات مختلف اجتماعی چنین بیان می دارد، اندیشه محوری اکثر قصاید ناصر خسرو تقابل عقل است وتقلید عقل در اینجا نه آن عقلی که ملازم منطق یونانی وخردگرایی ضد دینی است بلکه از دیدگاه ناصر خسرو عقل عطایی است تو را از خدای از این رو انتقادات او از عناصر مختلف اجتماعی ، نقدی از روی غرض شخصی برای بدست آوردن خواسته های دنیوی نیست بلکه انتقادات ناصر خسرو از طبقات مختلف، بازتابنده ی واقعیات اجتماعی عصر اوست، واقعیت هایی که او در یمگان وهمه ی تاریخ اندیشه ی دینی ما را به بند کشید. انتقادات ناصر خسرو از طبقات مختلف اجتماعی در 5 اصل است : امرا وحکام- اهل زمانه یا عامه ی مردم- پیروان مکاتب غیر اسلامی- حاجیان .(دکتر احمد عبدل زاده، بی تا،.. 42-45)
دکتر مهدی محقق در مقاله ناصر خسرو محب اهل بیت بود چنین گفته است وی به شعری که می سرود اعتقاد داشت ومانند شاعرانی نبود که به اقتضای زمان شعرسرایی می کند ایشان اعتقادات ناصر خسرو را شیعه اسماعیلی واو را از محبان اهل بیت (ع) معرفی کرد وافزود: این عقیده در شعرهای ناصر خسرو هم نمود داشت ، به همین دلیل او خلیفه غاصب آن وقت بغداد را «دیو ملعون» معرفی می کند( دکتر محقق،.. بی تا)
دکتر ذبیح الله صفا در کتابش، تاریخ ادبیات ایران جلد اول چنین گفته است تا پایان قرن چهارم هنوز بسیاری از خاندانهای اصیل ایرانی با همه سنتهای قدیم خود باقی بودند این خاندان ها در امور سیاسی وخدمات علمی دخالت داشته وازمیانشان رجال بزرگ برمی خاسته اند جغرافیا نویسان وجهانگردان قرن چهارم از عادات خوب ایرانیان احترام به « اهل بیوتات» قدیم را دانسته ونام عده ای از خاندانها را ذکر کرده اند که از عهد یعقوب لیث به بعد در خدمات مهم دیوانی شرکت ودخالت داشتند.( صفا، 1387: ..47-52)
دکتر جعفر شعار در کتابش گزیده سفرنامه ناصر خسرو درباره سفرنامه اجتماعی چنین گفته است سفرنامه ظاهراً برای عامه مردم نوشته شده ودرباره مسائل مذهبی ساکت است واضح است که هیچ گونه شک وشبهه ای در صحت نسب فاطمیون نداشته است ودرباره حسن اداره امور وثروت وقناعت اومنیت وآسایش رعایای ایشان با شور و حرارت سخن گفته است آنچه در وصف قاهره ومساجد از جمله جامع الازهر وکوی وبرزن ها ومحلات دهگانه وباغ ها وساختمانها وحومه شهر می نویسد مایه اعجاب است (شعار، 1373:.. 53-62)
دکتر غلام محمد طاهری مبارکه در کتابش برگزیده قصاید ناصر خسرو چنین بیان نموده، با ابوسعید برادرم به بازار امده تا به دکان موزه دوزی رسیدیم موزه خود را دادم تا مرمت کند وازشهر بیرون رویم که ناگاه در آن طرف غوغایی برخاست وموزه دوز بر اثر آن روان شد. بعداز ساعتی بازگشت، پاره ای گوشت بر سر درفش کرده ، من سوال کردم که چه غوغا بود واین چه گوشت است؟ موزه دوز گفت: همانا در این شهر از جمله شاگردان ناصر خسرو شخصی پیدا شده بود با علمای این شهر مباحثه کرده قول او را فقها انکار داشته هر یک به قول معتمدی تمسک می جویند و او از اشعار ناصر خسرو شعری بر طبق مطلب خود می خواند فقها از جهت ثواب او را پاره پاره کردند ومن نیز از گوشت او جهت ثواب بریدم چون بر احوال تلمیذ خود اطلاع یافتم تاب در من نمانده وموزه دوز را گفتم: موزه به من ده که در شهری شعر ناصر خسرو خواستن نمی تواند بود موزه را گرفتم وبا برادر خود از نیشابور بیرون آمدم این واقعه از شرح حال مجهول ناصر خسرو به نام «سرگذشت شخصی» در تاریخ ضبط شده است (طاهری مبارکه، 1382: ..63-71)
افرادی که دربارۀ دیوان ناصر خسرو کار کرده اند عبارتنداز:
آقای فریدون بدعی در کتاب ناصر خسرو لعل بدخشان
آقای دکتر محمدعلی زکی در مقاله اش «بررسی جامعه شناختی سفرنامه ناصر خسرو»
آقای دکتر محمدرضا توکلی صابری در مقاله اش «پابه پای ناصر خسرو در سفرها
آقای دکتر احمد عبدالله زاده در مقاله « انتقادات ناصر خسرو از طبقات مختلف اجتماعی
آقای دکتر مهدی محقق در مقاله« ناصر خسرو محب اهل بیت بود»
آقای دکتر ذبیح اله صفا در کتاب «تاریخ ادبیات ایران جلد اول»
آقای دکتر جعفر شعار در کتاب«گزیده سفرنامه ناصرخسرو»
آقای دکتر غلام محمد طاهری مبارکه در کتاب«برگزیده قصاید ناصر خسرو»« سلام باد بر خرد»
آقای سید حسن تقی زاده در کتاب« دیوان ناصر خسرو» «تحقیق در احوال ناصر خسرو»
آقای دکتر محمد دبیر سیاقی در کتاب« سفرنامه ناصر خسرو»
آقای دکتر محمد غلامرضایی در کتاب« شرح سی قصیده ناصر خسرو»
آقای دکترنادر وزین پور در کتاب«شرح آثار ناصر خسرو»« شاه کارهای ادبیات فارسی»
آقای ادوارد براند در کتاب«تاریخ ادبیات ایران جلد دوم»
آقای دکتر غلامحسین یوسفی در کتاب« چشم روشن»
آقای ماریا موسوی در کتاب« ناصر خسرو از مشاهیر ایرانی»
آقای محمد حسین حاجتی در کتاب« شعر ، ذوق وطاعت»
آقای دکتر رضازاده شفق در کتاب«تاریخ ادبیات ایران»
آقای دکتر زرین کوب در کتاب « با کاروان حله»
فصل سوم:
روش تحقیق
دوران سه گانه عمر ناصر:
کل عمر این سخنور آزاده را می توان به سه قسمت متمایز منقسم ساخت :
ناصر خسرو پس از دوران کودکی تا چهل ودو سالگی دبیری است فاضل وبر خوردار از منصب دیوانی و شغل درباری .لقب ادیب ودبیر فاضل یافته است و دودمان و خاندانش مقیم بلخ اند ،با خانه ضیاع و عقار،خاندانی از خواجه گان محتشم،خود کارگزار ودبیر وعامل و مستوفی است و برادرش خواجه ابوالفتح عبدالجلیل در دستگاه وزیر امیر خراسان خدمت می کند و هر چه حاصل این تعالیم و تحقیقات و ممارست وی در آنها و نشانه های آیزش او قالب اصحاب ملل و نجل بود است و پایان نخستین دوره زندگی این فاضل ادیب دبیر سفری است از شهرمرو با شغل دیوانی .
وهم بدآنجاست که شبی خواب می بیند که ترغیب به سفر قبله می کند وباخدا که از خواب شبانکاهی برمی آمد نمرم می کند که از خواب چهل ساله بر آید.
مبداًاین اشتباه وخط فارق میان زندگی دوره نخست ودردوره زندگی ناصرراپنجشنبه ششم جمادی الاخره سال437هجری برابربانیمه دی ماه سال414یزدگردی باید گرفت.
ناصرخسرووازجوزجانان به شربوغان ودمیا می رود ازراه سمنگان وطالقان به مرو رود می رسدوبه مرو بازمی آیدوازکاردیوانی معاف می خواهدبه نیت سفر قبله.
بیرون شدن از مرودر نوبت دوم،سرآغاز سفر هفت سالهاوست که به شرحی هر چه زیباتروخواندنی تر متن سفر نامه آمده است واین آغاز سفریست وسوم شبان437هجری بوده است برابر چهار شنبه اول فرودین ماه 415یزدگری. از مر به سرخس ونیشابور وبسطام وسمنان وری وده قوهه وقزوین می رود واز راه بیل وقپان وخرزویل وبرزالخیر* وخندان به شمیران می رسد واز انجا به سراب وسعید آباد می گذرد وبه تبریز در می آید واز راه مرند وخوی وبرکری ووان و وسطان واخلاط وبطلیس وقلعه قف اُنظر وموضع مسجد اُویس قرنی وارزن ومیافارقین وآمد ودیار بکر وحرّان وقرول وسروج ومنبِج وحلب وجُند قنیسرین وسرمین ومعره النعمان وکویمات وحیاه وعرقه وطرابلُس وقللمون وطرابرزن وجبیل وبیروت وصید او صور به عکه یا عکا می آید وبه دیدار کوه مشاهد انبیا ونواحی طبریه که خارج از مسیر است می رود وسپس از راه حیفا وکنیسه وقیساریه وکفرسابا به رمله وده خاتون وقریه العنب وسرانجام به بیت المقدس می رسد، در طول یک سال شمسی و ورد او به بیت المقدس مصادف می شود با پنج شنبه پنجم رمضان سال 438 هجری برابر با اول فرودین 416 یزدگردی.
ناصر از قدس به مکه می رود ، به راه عرعر و وادی القری ومدینه، واز همان راه به طریق شام به قدس باز می آید وسپس از آنجا به رمله مراجعت می کند وبه عسقلان وطینه می رود وبا کشتی به تنیس واز آنجا در شاخه شرق رود نیل با کشتی به صالحیه وقاهره وارد می شود وبه اسکندریه وقیروان سفر می کند ودوبار از قاهره به راه قلزم (با کشتی) وبندرجار که محاذی مدینه است مدینه النبی وخانه کعبه را زیارت می کند واز همان مسیر باز می گردد وسپس از راه آبی نیل با کشتی به اسیّوط واخمیم وقوص واسوان می رود وبه صحرای سودان در می آید واز ضیقه وموضعی به نام حوض(حوضش) می گذرد وبه بندر عیذاب می رسد واز راه دریای سرخ به جُدّه ومکه می آید واین نوبت شش ماه در مجاورت خانه خدا به سر می برد آنگاه از مکه به موضع بئرحسین بن سلامه وطائف وحصارک خانه لیل ومطار وثریا وجزع(حصار بنی نسیر) وسرزمین بنی سواد وسربا به فلج وارد می شود وچهار ماه در این سرزمین اصحاب الرّس سرگردان می مان تا سرانجام با کاروانی به یمامه می رود وبه لحسا وسپس به بصره در می آید واز راه رود سفر خود را ادامه می دهد وشاطی عثمان واُبله را پشت سر می نهد وبا کشتی از کنار عبّادان به خلیج فارس می آید وسرانجام به بندر مهروبان می رود واز آنجا به ارّجان(مجاور بهبهان) می رسد وبه لوردغان وخان لنجان واصفهان وارد می شود وبه راه هیثماباد وکوه مسکیان( مشگنان) به نائین می رسد وده گرمه در ناحیه بیابان را می بیند واز ده پیاده یاد می کند وسپس از رباط زبیده به چهارده طبس ورستاباد می رسد وبه طبس در می آید وبه رقه وتون وقاین وسرخس می گذرد واز راه رباط جعفری ورباط عمر وی وراط نعمتی به مرو الرود وارد می شود ومتعاقباً به راه آب گرم وباریاب وسمنگان وسه دره بلخ ودستگرد ومیان روستا وپل جُموکیان به بلخ فرود می آید، روز سه شنبه بیست وششم جمادی الاخره سال 444 هجری برابر با بیست ودوم آبان ماه 421 یزدگردی وسفر شش سال وهفت ماه وبیست ودو روزه او پایان می گیرد.
حاصل این سفر هفت ساله حدود سه هزار فرسنگی یادداشتهایی است نفیس وارزنده که روزانه از دیده ها وشنیده ها برداشته است ، روشن ودقیق وخالی از ابهام ، با احتیاط ودور اندیشی ودور از گزافه وعبارت پردازی، وپس از بازگشت به خانه آنها را منظم ساخته وکتابی پرداخته است، کتابی پر از اطلاعات ذی قیمت از شناخت قسمتی از دنیای آباد اسلامی نیمه اول قرن پنجم هجری با حالات ومعتقدات واعمال ورسوم وسنن مردم آن وما در این مقاله کوتاه تحلیلی از مطالب آن خواهیم داشت ونیز بررسی معتقدات ناصر خسرو را در پایان سفر هفت ساله مکمل بحث استنتاجی حاصل دوره دوم زندگی او قرار خواهیم داد، منتهی از نظر اینکه این دو نکته با آنچه متعاقباً درباره سفرنامه خواهیم گفت ارتباط بیشتری بیاید، بهاین دو مطلب پس از اشاره به دوران زندگی ناصر خسرو خواهیم پرداخت.
ناصر خسرو در دوره سوم زندگی که از پنجاه سالگی شروع می شود ظاهرا پس از اتمام سفر مدتی مقیم بلخ شده ویاداشتهای سفر را تنظیم کرده است وآنگاه با فاصله ای که معلوم نیست چه مدت زمان گرفته است به کار دعوت ونشر طریقه فامطیان پرداخته است وآنچه مسلم است بیش از سال 453 هجری که از ظهر بلخ به گریز ویا به تبعید بیرون شده، زیرا در زادالمسافرین که هم بدین سان تصنیف کرده است از تبعید خود سخن به میان آورده است .
در دوره سوم زندگی، ناصر خسرو حجت جزیره خراسان است ومقام حجتی دارد، مقامی که در میان درجات هفتگانه دعوت فاطمیان مرتبه سوم است، یعنی پس از ناطق وامام، ونائب امام شمرده می شود وناصر ا زجانب ابوتمیم معد بن علی ملقب به المستنصربالله(428-427 هجری) مامور دعوت مردم به طریقه اسماعیلیه وبیعت با فاطمیان در خراسان وسرپرستی شیعیان آن سامان شده است. این دوره حیات ناصر از لحاظ تصنیف وتألیف وشعرسرایی پرمایه است، اما همه در خدمت نشر عقاید فاطمیان قرار دارد قطعی است چون ناصرخسرو مردی معروف وبهره ور از فضل وحکمت بوده است وبا قدرتی عظیم که در فن مناظره کتبی وشفاهی داشته در کار دعوت نیز بی شک کامیاب وموفق بوده است، وبه همین سبب اندک اندک میان اهل سنت دشمنانی یافته وروز به روز بر تعداد مخالفان او افزوده شده و ناگزیر گشته است بسبب خصومت علنی آنان وغوغای عامه، وشاید هجوم آنان بر ضدوی، از وطن متواری شود وامیران سلجوقی نیز یحتمل به همین علت درصدد آزار وی برآمده اند که از یار ودیار به دره یَمگان ودامنه کوه های دشوارگذار بدخشان پناه جسته است.وزندانی یمگان وآزادمرد آواره از خانمان، سالیان دراز در تنهایی ورنج عمرگذارده وبا بدحالی وسخت احوالی در غربت زیسته است وشکایتهای دلسوز به زبان شعر از درون جان سرداده ودر فاصله به تصنیف کتابها نیز دست یازیده است تا اثبات حقانیت طریقه فامی کرده و وظیفه تبلیغ ودعوت خویش هر چه بهتر به جای آورده باشد. درۀ یمگان سرانجام آرامگاه جاودانی آن بزرگ مرد آزاده نیز شده است .
نکته دوم مسافرت او ، یا پناه جویی اوست از غوغای عوام وآسیب دشمنان به مازندران که از اشعار خود دوبار متذکر آن شده است یک جا در نسبت به یمگان ومازندران ، به سبب اقامت در آنجا می گوید:
دوستی عترت وخانه رسول کــــــرد مرا یمـــــــگی ومازندری
وجای دیگر می گوید:
برگیرد دل ز بلخ وبنه تن ز بهر دین چون من غریب و زار به مازندران درون
ارباب تذکره ومحققان که در شرح حال ناصر خسرو سخن گفته اند بحث خود را متوجه زمان ومدت توقف اختیاری یا اجباری ناصرخسرو در مازندران وطبرستان ساخته اند وبسببنبودن اسناد ومدارک از اظهار نظر قطعی در این باره تن زده اند.
حال که مختصر آشنایی به احوال وآثار و ادوار حیات ناصر خسرو یافتیم به حاصل دوره دوم زندگی او، یعن ی سفرنامه در درجه نخست وبحث اجمالی در کیفیت نضج گرفتن عقاید او در خلال سفر هفت ساله، بر می گردیم وابتدا بحث پاگیری اعتقاد او را دنبال می کنیم تا برای تحلیل سفرنامه یکباره مجال پردازش بماند.
گروهی معتقدند که ناصرخسرو پیش از رفتن به سفر هفت ساله به فاطمیان اعتقادی وبا اسماعیلیان پیوندی یافته وبا انگیزه پیوستن به دستگاه خلیفه فاطمی وامام این طریقت یعنی المستنصر بالله، به نام قبله عازم مصر شده وبه بهانه زیارت خانه کعبه قصد دیدار مرکز خلافت فاطمیان کرده است و وصف تمجید آمیزی که از مصر وآبادی آنجا دارد واینکه از آسوده خاطری مردم آن نواحی فراوان سخن می گوید هر دو را دلیل این اعتقاد گرفته وگفته اند در مصر برای احرازِ مقام حجتی جزیره خراسان تعلیم دیده واز مراتب مستجیب و مأذون وداعی فراتر رفته وپایگاه حجتی یافته است وبا این رتبت مأمور نشر دعوت در خراسان شده است.
ناصرخسرو در این قصیده از زادن وبالیدن، وچهل و دوسال آغاز حیات را چو نبات وستور زیستن، وآنگاه نفس سخنور جویای خرد شدن، ودر مقام قیاس بهتر از خویشتن جستن، وچون وچرا از پیروان مذاهب گوناگون خواستن، وعجز وگوری وکری هر گروه دیدن، وسپس به هدایت آیتی از قرآن کریم متذکر دست برتر یزدانی شدن ودر پی یافتن آن دست سفر دور ودراز گردیدن، وبه رنج پیمودن راه های پرخطر تن در دادن وسرانجام به مطلوب رسیدن سخن گفته است .
آنچه گذشت این نتیجه را توان گرفت که ناصر خسرو را درآغاز سفر کشتی ودر طی سفر مطالعاتی ومباحثاتی بوده و سنجش اعتقادات و نقد آنها واسارات قمامات صاحب دعوت 0نشر طریقه اسماعلیان واعتقادات فاطمیان وجحه همت کارمداوم او شده است ودقیقتر این ا ست که چون ناصر از سفر باز می گرددمطالب برگزینندگان اصحاب درحات دعوت که در مصر درباره او آغاز شده بوده است ونزدآنان ناصر لایق حجتی جزیره خراسان شناخته می آید واین مقام را ظاهراً در جزیره دعوت بر او مقرر می دارند نه در مصر دلیل دیگر این ادعا جز آنچه گذشت آن است که ناصر خسرو در بازگشت از سفر نیت جهانگردی وسیاحت مشرق داشته است ودر پایان سفرنامه بهاین عزم خود تصریح دارد ومی نویسد که در صورت تحقق چنین سفری حاصل مشاهدات ومسموعات خود را نظمی می دهد وبه سفرنامه موجود منضم می سازد وطبیعی است که شرح سفر مشرق او از فحوای سخن خود وی هم سنخ مطالب سفرنامه حاضر می بوده است یعنی وصف دیده ها و نقل شنیده ها .اگر ناصر خسرو با مقام حجتی به خراسان باز می گشت واز همان آغاز ورود هم ماموریت تبلیغ ودعوت داشت گمان ندارم که می توانست از حوزه جزیره دعوت خود یعنی خراسان فراتر برود وبه اقصای شرق روی اورد ویا لااقل خود او با آن وظیفه اعتقادی گران چنین نمی خواست ونمی کرد.
آنچه از سفرنامه در جهت اعتقادات بعدی ناصر خسرو قابل بیرون کشیدن وذکر است طول اقامت او در مصر ومجاورت شش ماهه او در مکه وسفر احتمالی وی به قیروان وشاید مهدیه است وراه هاست که در بازگشت به سوی وطن گاه غیر اعتیادی رفته است بدین توضیح که مسیر ناصرخسرو در ایران وآسیای صغیر وشام ومصر از شاهراه وراه های تجاری وکاروانی است، حتی از اسوان به عیذاب نیز چنین است اما گذشتن وی از بادیه به سوی لحسا وتن زدن از گذشتن از بغداد، مرکز خلافت عباسیان، وانتخاب راه طبس وکویر قابل تامل است مساعدتهای محمد بن فلیج در اسوان و وکیل او در عیذاب وباج نستاندن امیر جده ویاری بی دریغ وزیر معزول ملک اهواز در بصره ومهمانی امیر گیلکی که بعدها فرزندش در عداد رجال قهستان درامده وبا اسماعیلیان علیه دستگاه حکومت کارها داشته است بی چیزی نیست ومی تواند که ناصر خسرو را در بوته آزمایش دعاه اسماعیلی نشان دهد . با این همه این مسئله هنوز در پرده ابهام است وشاید اسنادی که بعدها یافته شود پرده از روی کاربردارد وبر ما روشن سازد که ناصر خسرو گنج اعتقاد در دل ومهر سکوت بر لب از مصر بازگشته وتا روزی که معهود بوده است هیچ از اعتقاد خود دم نزده است؟ یا پس از بازگشت، بسبب استعداد وقابلیت ولیاقتی که در او دیده ومطمئن شده اند، این مرد مستعد را به حجتی وکار دعوت واداشته اند؟
نکته دوم کیفیت تألیف سفرنامه است ناصر خسرو از آغاز سفر از دیده ا وگاه از شنیده ها ی خود روزانه یادداشت بر می داشته است و به گفته خودش بر روزنامه ای که داشته تعلیق می زده. زمینه این یادداشتها بسیار وسیع وموضوعات آنها بسی متنوع وارزنده است: مسافتها، موقعیت جغرافیایی شهرها وده ها، جمعیت نواحی، صنایع محلی وضعیت غالب، فرمانروایان وحکام محلی، مردم سرشناس ومشهور محل، خاصه اهل علم، کیفیت کشاورزی وانواع محصول نواحی ومحصول ممتاز محل ومقدار هر یک و وضع نگهداری آنها، استحکامات شهر، انواع بناهای عمومی از بیمارستان وجامع وکاروانسرا وبازار ودکان، طرز ساختمانها وکیفیت استفاده از ساختمانهای زاید بر احتیاج مالک آن ، نوع آبیاری مزارع وباغات ، وسیله زراعت، وسیله آبیاری اعم از دولاب یا چرخ، یا با حفر مجاری وکندن کاریزها ویا ساختن طاقها برای عبور دادن آب از روی نقاط پست ومشروب ساختن زمینهای بلند، ذکر منبع آبها از رود وچشمه وقنات ویا چاه، کیفیت کسب ونوع دادوستد، وسیله معاملات، روابط مردم با یکدیگر، قدرت مالی واستعداد بدنی، عتقدات مذهبی وسیاسی وعادات ورسوم آنان وتشریفات اجتماعی وطرز اداره خانه، حوادث تاریخی و وقایع نجومی وفلکی، امنیت وآبادی یا نا امنی وخطر راهزنی وهجوم، باج وحق خفارت ستانی، مهمان نوازی ودستگیری از مسافران وبسیاری مسائل دیگر که شرح آنها سخن را به درازا می کشاند.
این یادداشتهای روزانه در نهایت دقت بی حشو وزواید وبر محور مسائلی که به کار همه کس بیاید، نه از جنبه فردی یا اختصاص وانحصار به اعمال وافعال گروهی خاص حتی خود نویسنده، یعنی ناصر خسرو، تحریر شده است وپس از پایان گرفتن سفر هفت ساله ودر ایام فراغت شاید با حذف موارد واختصار برخی مطالب به صورت کتاب درآمده است این مطلب غیر از قرائن وشواهد خارجی از خود سفرنامه نیز دلایل روشنی دارد بدین شرح:
ناصر خسرو مردی دیوانی است وآشنا به کار دیوان رسالت یا دار الانشاء سلطانی وگذشته از آن به دانشهای روزگار خود واقف است، هربار غزنویان را دیده است به خوبی می داند که گروهی از دبیران ومنشیان دیوانی که موی با خامه به دو نیم می شکافند قلم را انتها در خدمت مراسلات دیوانی به کار نداشته اند، بلکه از هنر نویسندگی وتیز بینی واطلاعات مکتسب خود غالباً برای تصنیف وتنظیم کتابها استفاده کرده اند وآینه ای برابر اجتماع داشته، نمونه این گونه مردان را در ادب فارسی کم نداریم واز آن جمله یکی ابوالفضل بیهقی است که از همین رهگذر وبر مبنای یادداشتهای انبوهی که طی سالیان دراز خدمت در دربار ودیده ها وشنیدهها ودر اختیار داشتن بسیاری اسناد ومراسلات از دواتخانه دیوانی، کتابی با ارج چون تاریخ مسعودی پدید آورده است ودر حقیقت پایه تاریخ او همان تعلیقه هاست که روزانه ضبط وثبت کرده بوده است .
فرق ناصر خسرو با شاعران دیگر
اگر بخواهیم از گویندگان ونویسندگان ایران که در عرض این هزار ویکصد سال ظاهر شده اند شش نفر را انتخاب کرده به عنوان اعاظم شعرای ایران نام ببریم، بنده ناصر خسرو را حتماً در میان آنها ذکر خواهم کرد وکسان دیگر نیز بوده وهستند که در این تشخیص وتعیین با بنده موافقند، وبر خلاف شعرای بزرگ دیگری که از ایشان غیر شعر چیزی به جا نمانده است یعنی فردوسی وحافظ، از ناصر خسرو کتب نثر نیز در دست است چنانکه از سنایی ومولوی وسعدی هم کتب نثر به ما رسیده است اما علت اینکه شعر ونثر ناصر خسرو چندان شهرتی نیافته است ومانند شاهنامه ومثنوی وکلیات سعدی وغزلیات حافظ مرجع عموم فارسی زبانان نشده است، یکی این بوده است که ناصر خسرو مذهب اسماعیلی داشته ودسته ای از اسماعیلیه مدتی به اسم ملاحده مطعون اهل ایران ومورد نفرت ولعنت شیعه وسنی بوده اند، واشعار وتألیفات ناصر خسرو در اثبات وتایید مذهب خود او بوده است وحکم تبلیغ دینی داشته است دیگر اینکه ناصر خسرو مرد حکیم عالمی بوده واشعار ومولفات او در موضوع های مشکل کلامی وحکمتی ودینی وفلسفی بوده است که قابل فهم وهضم عوام نبوده، واگر چه این حیث مثنوی مولوی نیز پای کمی از اشعار ناصر ندارد وبلکه غالباً از آن هم مشکل تر است چون عرفان وتصوف مطبوع ایرانیان بوده وهرگز جماعتی از صوفیه نبوده اند که مانند ملاحده قرون پنجم وششم وهفتم بر قسمتی از ولایت وقلاع ایران مسلط شده وبا سلاطین واولیای امور جنگیده باشند ورجال مشهور را به حمله ناگهانی به ضرب کارد از پا در آورده باشند، نفرت وانزجاری از اهل عرفان وتصوف در میان عموم پیدا نشده است ودشمنان ایشان منحصر بوده اند به شیخ وملّا وفقیه ومحتسب ومتشرع که خود آنها چندان محبوب قلوب عامه نبوده اند….
آنچه مسلم است اینکه ناصر خسرو از استادان بزرگ نظم ونثر فارسی وبه اصطلاح اهل ادب«شاعر فحلی» است وجای خوش وقتی که در بیست سس ساله اخیر بیشتر مورد توجه شده است و دیواناشعار او وهفت تا از کتب حکمتی ودینی او به نثر فارسی به طبع رسیده، تتبع در آثار قلمش باب شده است . از خراسان که برای ناصر خسرو روزی جلوه گاه صورت ومعنیهر دو بود دیگر در نظرش جز ظاهری بی روح وصورتی خالی از معنی نمانده بود آن همه خان وطغان وآن همه فروجلال که در عهد محمود ومسعود چشم او را خیره می کرد در این زمان……..
درباره سفرنامه:
سفرنامه ظاهراً برای عامه مردم نوشته شده ودرباره مسائل مذهبی ساکت است ولیکن از دو عبارت آن کتاب در صفحات 40و 42 متن واضح است که هیچ گونه شک وشبهه ای در صحت نسب فاطمیون نداشته است و درباره حسن اداره امور وثروت وقناعت وامنیت وآسایش رعایای ایشان با شور وحرارت سخن گفته است آنچه در وصف قاهره ومساجد وکوی وبرزن ها ومحلات دهگانه وباغها وساختمانها وحومه شهر می نویسد مایه اعجاب است واخباری که به تفصیل از حکومت فاطمیان روایت می کند، واجد اعلی درجه ارزش است چنین به نظر می رسد که انضباط سپاهیان ونظم وترتیبی که در پرداخت حقوق ایشان رعایت می شد وبالنتیجه مردم از بیم زور گویی وستم لشکریان در امان بودند در ذهن او تاثیر بسیار داشت ارتش مصر مرکب بوده است از عده ای در حدود 215000 تن سپاهی، از این عده 20000 سوار قیروانی، 15000 سوار باطلی (از افریقای شمال غربی)، 50000 سوار بدوی از حجاز و 30000 سوار مزدور مخلوط (سیاه وسفید) به شمار آورده، وپیادگان عبارت بودند از 20000 سیاه مصمودی(از افریقای شمال غربی)و10000 ترک وعجم (به نام مشارقه)و 30000 بنده درم خریده(عبیدالشراء) وگروهی خارجی مرکب از 10000 مستحفظ درباربه فرماندهی سپهسالاری جداگانه وبالاخره 30000 زنگی یا حبشی وفور مال ونعمت در بازارها وی را غرق در حیرت نمود واز آن گذشته امنیت عمومی بدان حد بود که بازرگانان لازم نمی دانستند دکانهاوانبارهای خود را قفل کنند.
در صفحه 53 کتاب مزبور ناصر خسرو چنین گوید:«در آن وقت که در آنجا بودم ودر سنه تسع وثلاثین واربعمائه (439) سلطان را پسری آمد فرمود که مردم خرمی کنند سهر وبازار بیاراستند چنانکه گر وصف آن کرده شود همانا که بعضی مردم آن را باور نکنند واستوار ندارند که دکانهای بزازان وصرافان وغیر هم چنان بود که از زر جواهر ونقد وجنس وجامه های زربفت وقصب جایی که کسی بنشیند وهمه از سلطان ایمن اند که هیچ کس از عوانان وعمازان نمی ترسد وبر سلطان اعتماد داشتند که بر کسی ظلم نکند وبه مال کسی هرگز طمع نکند وآنجا مالها دیدم از آن مردم که اگر گویم یا صفت کنم مردم عجم را آن قبول نیفتد ومال ایشان را حد وحصر نتوانستم کرد وآن آسایش که آنجا دیدم هیچ جا ندیدم وآنجا شخصی ترسا دیدم که از متمولان مصر بود چنانکه گفتند کشتیها ومال وملک او را قیاس نتوان کرد در این وقت لامحه چندان خلق در مصر بود که آنچه در نیشابور بودند خمس ایشان بجهد بود وهرکه مقادیر داند معلوم او باشد که کسی را چند مال باید تا غله او این مقدار باشد وچه ایمن رعیتی وعادل سلطانی بود که در ایام ایشان چنین حالها باشد وچندین مالها که نه سلطان بر کسی ظلم وجور کند ونه رعیت چیزی پنهان وپوشیده دارد.
سفرنامه از دلچسب ترین آثار ناصر خسرو است که ماجرای سفر هفت ساله خود را به زبان بسیار ساده وپر از صمیمیت نوشته است وسنوات 437-444 را در بر می گیرد ناصر خسرو آثار خود را به همان شیوه دری مخصوص شمال افغانستان آن روزی نوشته است که از نگاه فقه اللغه نیز برای ما بسیار دلچسب است یعنی نثر او نثر شیوا وسره دری افغانستان است ودر آن کلمات عربی کم استعمال شده است
ناصر خسرو به هنگام سفر 43 سال عمر داشته است این حد فاصلی است که زندگانی او را به دو قسمت تقسیم می کند : حیات دنیائیش پیش از سفر وحیات روحانی او بعد از برگشتن قبل از آنکه ناصر این سفر مشهور خود را درپیش گیرد، به ملتان، سند، شمال هند وشهرهای افغانستان با خراسان آن زمان سفرهایی کرده بود واحتمال قوی می رود که در دربار سلطان محمود وپسرش سلطان مسعود هم خدمت کرده باشد … از اشعارش معلوم می شود که تا ایام جوانی در نزد امرا و وزرا صاحب قدر ومنزلتی بوده وحتی«خواجه خطیر» یاد می شده است … اگر چه ناصر اختیار سفر را به مقصد حج ودر نتیجه همان خواب می گوید، ولی می توان حدس زد که فکر جوال وحس کنجکاو او در جستجوی کشف حقایق را احاطه وتسلط او در علوم عقلی ونقلی زمانش دیگر او را تطمین کردن نمی توانست ومیل خاطرش را به سوی تجربه نوی در عالم روحانی می کشانید ولهذا خوابی که دیده بود سائقه عزم سفرش گردید پرفسور کربن در مقدمه جامع الحکمتین«خواب مستی» را یک نماد یا رمزی می شمارد که در رسمی، وبیداری از این خواب را ادراک معنی باطن، وپیرمرد را که در خواب او آمد داعی اسماعیلی تعبیر می کند کربن در تحلیل کیفیت اینکه پیرمرد کدام کس وامری که صادر می کند چه بوده؟ این مثال را می آورد که سیصد سال بعد از ناصر نزاری قهستانی بیرجندی هم مانند ناصر«سفرنامه » نوشته ودرآن عیناً مانند ناصر از «خواب مستی» را یک نماد یا رمزی می شمارد که در تمام قصه های تحولات روحی به تواتر ذکر می شود، ومعنی رمزی خواب مستی را تمسک به احکام دین رسمی، وبیداری از این خواب را ادراک معنی باطن، وپیرمرد را که در خواب او آمد داعی اسماعیلی تعبیر می کند کربن در تحلیل کیفیت اینکه پیرمرد کدام کس وامری که صادر می کند چه بوده؟ این مثال را می آورد که سیصد سال بعد از ناصر نزاری قهستانی بیرجندی هم مانند ناصر «سفرنامه» نوشته ودر ان عیناً مانند ناصر از «خواب مستی» بیدار می شود ودر اثرآن به سوی جنوب قفقا که در آنجا امام زمان به صورت پنهانی می زیسته، روانه می شود کربن می گوید:« اینک آرزو واشتیاق سالک که تمام قدرت روحی خود را در جستجو ورسیدن به ایده آل خود صرف می کند وآن تخیل آرمانی امام از اعمال شعور روحانی در خواب تظاهر می کند وآن «صامت» خموشانه امر معنوی خود را با اشاره ساده ای به صوب مقصود می دهد.»
به گمان اغلب ناصر قبل از سفرش به مصر ضمن مسافرتهای دیگرش به هندوماوراء النهر وگوشه وکنار خراسان بایستی از دعات وپیروان کیش باطنی برخورده ومعلومات زیاد از آن مذهب به دست آورده بود… در مصر که در این وقت زیر حکم رانی خلفای فاطمی بود تحول بزرگی در زندگانی ناصر رخ می دهد که اوج سفرش را تشکیل می دهد وآن سلوک اوست به مذهب باطنی اسماعیلی اگر چه ناصر در سفرنامه خود از این سلوک بحثی نمی کند وبا خلیفه مستنصر ملاقاتی برایش میسر نشده، مگر او را در روز مراسم«فتح خلیج» از دور دیده ویک بار هم در خوان خلیفه که چگونگی آن در سفرنامه خوب تصویر می کند اشتراک ورزیده است … ناصر از عظمت، شأن وشوکت فاطمیان، رفاه وعدالت وآسایش مصر در زیر اداره فاطمی ها آن قدر به وجد وحرارت بیان می کند وفرق آن را با حالت هرج ومرج، ظلم وبیداد وبی امنی خراسان ایما می کند که واضح می شود چه قدر گرویده فاطمیها گردیده بود… سفرنامه به طور بسیار ساده وبی آلایشی نوشته شده واز نقطه نظر ادبی موقع خیلی ممتاز بلندی را دارد وبا وجود اینکه خود در عداد اولین کتابهایی است که پس از استیلای عرب به ایران در زبان فارسی نوشته شده وبا وصف مغایرت لهجه آن زمان یعنی درست نهصد سال پیش با لهجه امروزی فارسی از حیث ترکیب الفاظ وتلفیق عبارات ونسج جمل طرز نگارش آن به قدری دل پسند وشیرین است که ماها یعنی خوانندگان این دوره را از مطالعه ان اصلاً غرابتی احساس نمی شود وبارزترین صفتی که سفرنامه وبالجمله سایر آثار ناصر خسرو را امتیاز مخصوص داده…… این است که مشارالیه الفاظ عربی را به قدری کم در نوشته های خود به کاربرده است که این نویسندگان دوره حاضر را نیز شاید کمتر میسر تواند شد. (غنی زاده،مقدمه سفرنامه، چاپ برلین)
سفرنامه تصویری فوق العاده با ارزش از فرهنگ آن زمان در کرانه های نیل وآسیای مقدم به دست می دهد. ( شهابی،تاریخ ادبیات ایران، ص 302)
از آنچه ناصر خسرو در گشت وگذار خود از عجایب وزیباییها مشاهده نمود، شرحی بس جالب در«سفرنامه» خود آورد وارزش این مطالب که معلومات متنوع در باب سرزمین ومسائل اجتماعی ودینی وسیاسی آسیای صغیر ومصر در زمان مولف یعنی قرن پنجم هجری دارد نیک معین است وهنوز اهمیت آن به اندازه کافی تقدیر نگشته است .( دکتر شفق، تاریخ ادبیات ایران،ص145)
سفرنامه نخستین اثر موجود از آثار منثور ناصر خسرو است .. وی در سفر طولانی عجایب بسیار دید وسختیها کشید وبا بسیاری از رجال ومعاریف زمان ملاقات کرد وعلی الخصوص در قاهره به دستگاه المستنصر بالله راه یافت ودر مذهب اسماعیلی به عالی ترین مقام رسید سفرنامه ارمغان این سفر ممتد است که با انشایی بسیار روان ودل انگیز نوشته شد وحاوی اطلاعات دقیق است و به بیان عادات وآداب مردم ممالک ونواحی مختلف است . ( دکتر صفا، تاریخ ادبیات ایران، ص896-897)
می توان حدس زد که قدیم ترین زندگی نامه ها وزندگی نامه های دروغین ناصر خسرو به دست یکی از خویشان یا شاگردان او در یمگان ساخته شده که خواسته است از صیت وشهرت فوق العاده ناصر استفاده کرده، از وی « اولیاء الله» واز خاکش زیارتگاه بسازد وخود از این راه به نوایی برسد… بسیاری از این زندگی نامه ها که دیگران نوشته ویا به قلم خود ناصر منسوب کرده اند به دست ما رسیده است ظاهراً قدیمی ترین آنها «سفرنامه ناصر خسرو» است که نسخه خطی آن در پامیر کشف شده وعبارت از شرح حال افسانه آمیزی است که هیچ گونه مناسبتی با سفرنامه حقیق ندارد…سمیونف توانسته است راجع به کتابی به نام«سفرنامه مشرق» اطلاعی به دست بیاورد.(آ.ی.برتلس،ناصرخسرو واسماعیلیان، ص150-151)
سفرنامه دو گونه ارزش دارد یکی ادبی دیگری اجتماعی
از لحاظ ادبی این کتاب یکی از نمونه های زیبا وارزنده نثر قرن پنجم هجری است ونشان دهنده اثری با همه خصوصیات سکی آن قرن، لغات آن چه تازی وچه پارسی در حد اعتدال وتراش خورده وکافی برای ادای مقصود است وجمله ها در حد رسائی است ودر مقام قیاس با تاریخ بیهقی تغییرات پیچیده ندارد ومتأثر از جمله بندی زبان عرب نیست، روان وبی پیرایه است ، معانی همه لباسی یک دست از الفاظ به تن دارند و وافی به مقصودند.
مسافری که نامش ناصر خسرو است وعلوم متداول زمان را با ژرفی آموخته است ودر خاندانی دیوانی گوشش به بسایری تعابیر واصطلاحات وفنون دبیری وتوسل آشناست وخود به فضل وادب شهرتی گرفته است وبر روابط مردم اجتماع از هر دست بینائی دارد واز زبانی گشاده برخوردار است وشنیده ها ودیده ها را می تواند خوب بازگو کند و مطالب را نیک بپرورد ودر قالب عبارات بریزد، با آینه خاطری چنین تابناک روی به سفر می اورد ، سه هزار فرسنگ زمین را زیر پا می کند، آینه خاطرش هر منظره ساکن یا متموج از طبیعت واجتماع را در ذهن تابناک منعکس می سازد وچون خودنقاش ومصور است، تا حدی که به نشان دادن آن مناظر خللی وارد نشود وتصویر جاندار وزباندار به چشم بیندگان درآید ، به کمک ذوق سلیم وذهن وقاد خطوط اصلی چهره های مشهودات ومسموعات را در خاطر رسم می کند واز راه اندیشه به کمک سرانگشتان هنرمند بر صفحه منقوش می سازد. بی گمان هر بخشی از سفرنامه که موقعی جغرافیایی را وصف می کند تصویری است که ناصر خسرو از آن کشیده است وبه اصطلاح امروز از آن عکس برداری کرده است اما نه عکس عادی ومعمولی بلکه عکسی که عکاسی هنرمند از زاویه خاص، که بتواند همه زیبائیها وخطوط وانحناها را روشن به دیده بیننده در آورد بر دارد ویا فیلمبرداری که بداند از میان مناظر گوناگون کدام قسمت را برگزیند که نشان دهنده ونماینده جان آن منظره باشد شما وقتی وصف قلعه شمیران را بخوانید وبعد تصویری را که از وضع امروز آن داریم ودر خلال صفحات کتاب جای داده ایم بنگرید با گذشت هزار سال، نوشته ناصر خسرو را اگر از عکس گویاتر نیابید در همان حد خواهید یافت .حال دیگر مواضع جغرافیایی نیز چنین است من می پندارم کسی که حد خواهید یافت حال دیگر مواضع جغرافیایی نیز چنین است من می پندارم کسی که وصف مکه وخانه کعبه واعمال حج را به دقت از این کتاب خوانده باشد وزیارت بیت الله الحرام او را دست دهد، با وجود فاصله هزار ساله، در انجام دادن اعمال حج، از آنان که پیشتر به ادای ای مراسم توفیق داشته اند باز پس نخواهد ماند نقاط تاریخی دیگر چون بیت المقدس ومشهد خلیل وغیره را که کمتر دستخوش تحول وتغییر وضع شده اند با این آشنائی ذهنی می توان همانند یک آشنا دیدار کرد کفه تصاویر مربوط به بیت المقدس که در کتاب جای داده ایم با کفه وصف ناصر خسرو از این شهر آسان برابر نمی تواند ایستاد.
اهمیت«سفرنامه»از نظر محتوای تحقیق:
با مطالعه متن تحقیق می‏توان پی به اهمیت‏ «سفرنامه»ناصر خسرو برد.«سفرنامه»ناصر خسرو از دو جنبه کلی قابل توجه است.نخست:ابعاد ادبی‏ «سفرنامه»از آنجا که ناصر خسرو در درجه اول یک‏ ادیب و شاعر بوده است،متن«سفرنامه»به عنوان یک‏ سند معتبر در متون ادبی جهت نیل به نکات و ظرایف‏ ادبیات فارسی تلقی می‏گردد.و باید به عنوان یکی از منابع و شاهکارهای تاریخ ادبیات فارسی به آن نگریست.
جنبه دوم اهمیت«سفرنامه»،ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن است که عمده توجه این نوشتار بدین جنبه‏ خواهد بود و جزئیات آن بررسی خواهد شد.

–55

358140170815
-502285-356870
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه تحصیلات تکمیلی
رشته: زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
عنوان:
بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی
استاد راهنما:
دکتر خسرو قاسمیان
استاد مشاور:
دکتر کاووس رضایی
نگارش:
فرانک رنجبر
زمستان1392

سپاس‌گزاری
بعد از حمد و سپاس به درگاه خداوند که بهترین پشتیبان و یاری دهنده،در لحظه لحظه‌ی زندگیست، از استاد ارجمند و فرزانه، جناب آقای دکتر خسرو قاسمیان که راهنمایی رساله را بر عهده گرفتند و در کمال سعه‌ی صدر و با حسن خلق و فروتنی، در سامان بخشیدن به این رساله هدایتگرم بودند، از استاد گرانمایه و ادیب، جناب آقای دکتر کاووس رضایی که در این رساله مشاور و راه گشایم بودند و با مهربانی و لطف بی دریغشان، همواره یاریگرم بودند، سپاس گزاری می‌کنم؛ هم چنین از استاد فرهیخته، جناب آقای دکتر کاووس حسن‌لی که بنا بر خواهش‌های مکرر بنده، جهت بررسی آثارشان رضایت دادند، و در تأمین منابع مورد نیاز از هیچ گونه همکاری و همراهی دریغ نورزیدند، قدردانی می‌نمایم.

تقدیم به:
پدرم، چراغ راه زندگیم،که نمی‌دانم از بزرگی اش بگویم یا از سکوت و مهربانی اش؛ به: روح پاک مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم، برایش همه رنج بود و وجودش، برایم همه مهر؛ او که مادرانه به من آموخت که چگونه در زندگی، ایستادگی و شکیبایی را تجربه نمایم. به برادران و خواهرانم، فرشتگانی که عاطفه‌ی سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان، در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان من است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-1” h z u چکیده PAGEREF _Toc92306453 h 1مقدمه PAGEREF _Toc92306454 h 2اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق) PAGEREF _Toc92306455 h 4اهداف علمی PAGEREF _Toc92306456 h 4اهداف کاربردی: PAGEREF _Toc92306457 h 4ضرورت‌های خاص انجام تحقیق PAGEREF _Toc92306458 h 4پیشینه‌ی تحقیق PAGEREF _Toc92306459 h 4روش تحقیق PAGEREF _Toc92306460 h 6فصل اول:زندگی‌نامه و سال شمار1-1- زندگی‌نامه و سال شمار کاووس حسن‌لی PAGEREF _Toc92306463 h 8فصل دوم:کتاب‌ها2-1- پیش درآمد PAGEREF _Toc92306466 h 132-2- عناوین کتاب‌ها PAGEREF _Toc92306467 h 152-3 -من ماه تابانم (شعر کودک)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، 1378 PAGEREF _Toc92306468 h 172-4- سلسله‎ی موی دوست (مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز 1378 PAGEREF _Toc92306469 h 172-5- به لبخند آیینه‎ای تشنه‎ام (مجموعه‎ی شعر)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، 1379 PAGEREF _Toc92306470 h 182-6-رستاخیز کلام (مجموعه‌ی مقالات ادبی)، انتشارات پیروی، شیراز، 1379 PAGEREF _Toc92306471 h 192-7- سعدی آتش‎زبان (مجموعه ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ،شیراز،1380 PAGEREF _Toc92306472 h 192-8-فرهنگ سعدی‎پژوهی، انتشارات بنیاد فارس‎شناسی و مرکز سعدی‎شناسی، شیراز، 1380 PAGEREF _Toc92306473 h 202-9-شیرین‎تر از قند (زیر نظر اکبر ایرانی و علیرضا مختارپور)، انتشارات اهل قلم، تهران 1381، (چاپ دوم: 1382) PAGEREF _Toc92306474 h 222-10- سخن شیرین پارسی، (مشترک با اکبرصیادکوه، منیژه عبدالهی و سید احمد پارسا) انتشارات سمت،چاپ اول 1381، تهران،چاپ چهاردهم: 1390 PAGEREF _Toc92306475 h 232-11- مثنوی وامق و عذرا(تصحیح،مشترک با کاووس رضایی)،انتشارات روزگار،تهران1382 PAGEREF _Toc92306476 h 242-12- «رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است» (مجموعه‌ی شعر)،انتشارات روزگار، تهران 1382 PAGEREF _Toc92306477 h 252-13- گلستان (بازنویسی)، انتشارات اهل قلم، تهران،1382 PAGEREF _Toc92306478 h 262-14- ورق درخت طوبا، انتشارات مرکز سعدی‎شناسی، شیراز، 1383 PAGEREF _Toc92306479 h 282-15- مثنوی وامق و عذرا (تلخیص و بازنویسی مثنوی وامق و عذرا اثر محمدحسین حسینی شیرازی) انتشارات اهل قلم، تهران 1383 PAGEREF _Toc92306480 h 282-16- گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، نشر ثالث، تهران، 1383. (چاپ دوم:1386) PAGEREF _Toc92306481 h 292-17- ساده‌ی بسیار نقش، انتشارات علمی فرهنگی و حافظ شناسی، تهران،1384 PAGEREF _Toc92306482 h 312-18-چشمه‌ی خورشید (بازخوانی زندگی، اندیشه و سخن حافظ شیرازی)، انتشارات آیسسکو، نوید و مرکز حافظ‌شناسی، شیراز، 1385 PAGEREF _Toc92306483 h 312-19-قراءه جدیده فی حیاه حافظ الشیرازی و فکره و اشعاره، (ترجمه‌ی شاکر عامری) از کتاب چشمه‌ی خورشید، انتشارات سازمان آیسسکو، مراکش، 2007 (1386) PAGEREF _Toc92306484 h 332-20-غبار زدایی از مسیر تماشا(مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات روزگار، 1386 PAGEREF _Toc92306485 h 34معرفی اثر: PAGEREF _Toc92306486 h 342-21-مثنوی مهر و ماه، (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات نوید، شیراز، 1386 PAGEREF _Toc92306487 h 342-22- مثنوی اشتر نامه (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات زوار، تهران، 1386 PAGEREF _Toc92306488 h 352-23- دیوان اشعار شیخ امین الدین بلیانی (تصحیح، مشترک با محمد برکت)، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران، 1387 PAGEREF _Toc92306489 h 352-24- دیگرگونه خوانی متون گذشته، انتشارات علم، تهران،1388 PAGEREF _Toc92306490 h 362-25-راهنمای موضوعی حافظ‌‌شناسی، انتشارات نوید، شیراز،1388 PAGEREF _Toc92306491 h 372-26- کارنامه‌ی تحلیلی خیام پژوهی (مشترک با سعید حسام پور)، انتشارات علم، 1389 PAGEREF _Toc92306492 h 402-27-دفتر نسرین و گل، انتشارات تخت جمشید با همکاری بنیاد فارس شناسی، 1389 PAGEREF _Toc92306493 h 432-28- دریچه‌ی صبح (بازشناسی زندگی و سخن سعدی)، انتشارات خانه‌ی کتاب، زمستان 1389 PAGEREF _Toc92306494 h 442-29- یادهایی رها در باد ( با همکاری خسرو رشیدی) انتشارات تخت جمشید، زمستان 1389 PAGEREF _Toc92306495 h 442-30-آیینهی مهرآیین، انتشارات مصطفوی و بنیاد فارس‌ شناسی، 1390 PAGEREF _Toc92306496 h 452-31-راهنمای موضوعی سعدی شناسی (مشترک با لیلا اکبری) انتشارات دانشگاه شیراز،1391 PAGEREF _Toc92306497 h 462-32- مثنوی وصف الحال (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات نوید،1392 PAGEREF _Toc92306498 h 462-33-تصحیح دیوان بسمل شیرازی PAGEREF _Toc92306499 h 482-34-کارنامهی تحلیلی نیما پژوهی PAGEREF _Toc92306500 h 48فصل سوم:مقاله‌ها3-1- پیش درآمد PAGEREF _Toc92306503 h 493-2- عنوان مقاله‌ها PAGEREF _Toc92306504 h 533-3- آرایه‎های ادبی در قلمرو نثر« نفثه‎المصدور»و شعر منثور، مجله‎ی کیهان فرهنگی، سال سیزدهم، شماره128، شهریور1375 PAGEREF _Toc92306505 h 603-4- چهره‎ی سعدی در آینه‏های موج‎دار، مجله‎ی دانشکده‎ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 11، زمستان1379 PAGEREF _Toc92306506 h 613-5- رستاخیز سخن در بوستان سعدی، مجله‎ی‌ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی هفدهم، شماره‌ ی 2،پیاپی 34،بهار 1381 PAGEREF _Toc92306507 h 613-6- داستان وامق و عذرا و روایت حسینی، مجله‎ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی هفدهم، شماره ی‌2،پیاپی34، بهار 1381 PAGEREF _Toc92306508 h 623-7- بحران مخاطب و شعر امروز ایران، مجله ی شعر،بهار1382 PAGEREF _Toc92306509 h 633-8- بیان هنری در نهج‎البلاغه، و تو لبخند می‌زدی (مجموعه مقالات درباره‌ی حضرت علی (ع) به کوشش صابر امامی)، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 1382. PAGEREF _Toc92306510 h 643-9- شگردهای هنری سعدی، سعدی‎شناسی ( دفتر ششم )،شیراز،1382 PAGEREF _Toc92306511 h 643-10- داستانی عاشقانه در گزارشی عرفانی، مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 1382 PAGEREF _Toc92306512 h 653-11- مار و مور(فرهنگ نامه‌ی جانوران در ادب پارسی)، کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)،‌ سال پنجم،‌ شماره‌ 8، خرداد 1382 PAGEREF _Toc92306513 h 663-12- تحلیل رنگ در سروده‌های سهراب سپهری، (مشترک با مصطفی صدیقی) مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، دوره‌ی جدید، شماره 13، (پیاپی 10)، بهار 1382 PAGEREF _Toc92306514 h 673-13- لالایی‌های مخملین (نگاهی به خاستگاه و مضامین لالایی‌های ایرانی)، مجله‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول، شماره‌ی 1، نیمه‌ی دوم1382. PAGEREF _Toc92306516 h 683-14- زلف تابدار حافظ،به گزینی‌های حافظ در پیوند با «زلف» مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، سال 12، شماره‌ی 46-45، تابستان – پاییز 1383. PAGEREF _Toc92306517 h 693-15- عبدالعلی دستغیب با سعدی چه کرده است؟ مجموعه‌ی عیار نقد در آینه، یادنامه‌ی عبدالعلی دستغیب، دی 1383 PAGEREF _Toc92306518 h 703-16-گزیر‌های ناگزیر در دقایق الهام، مجله ی زبان و ادب،دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی،شماره ی 19،بهار 1383 PAGEREF _Toc92306519 h 713-17- خواندن رنگ‌ها- تحلیل رنگ‌ در شعر نو- (مشترک با مصطفی صدیقی) مجله‌ی فرهنگ و پژوهش، شماره‌ی 166، آذر 1383. PAGEREF _Toc92306520 h 713-18- زمان گذران در نگاه بی قرار خیام، (مشترک با سعید حسام‌پور) نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 47، شماره مسلسل 192، پاییز 1383 PAGEREF _Toc92306521 h 723-19- تصویر زمان در شعر معاصر، کیهان فرهنگی،سال بیست و دوم، شماره‌ی 222، فروردین 1384 PAGEREF _Toc92306522 h 733-20- قرینه‌گرایی خیام در رباعیات، (مشترک با سعید حسام‌پور) نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره‌ی 17 (پیاپی 14)، بهار 1384 PAGEREF _Toc92306523 h 743-21- زیبایی شناسی شعر خیام پیوند هنری اجزای کلام، (مشترک با سعید حسام‌پور) فصل نامه‌ی پژوهش‌های ادبی، شماره‌ی 7، بهار 1384 PAGEREF _Toc92306524 h 753-22- پرسش‌های حیرت‌آلود خیام چگونه پدید آمد، (مشترک با سعید حسام پور) مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی 22، شماره‌ی 3،پیاپی 44، پاییز 1384 PAGEREF _Toc92306525 h 763-23- حرکت نوگرایی در غزل امروز فارس، کنگره‌ی بزرگ فارس‌شناسی، شیراز، بنیاد فارس‌شناسی ، اول تا سوم اردیبهشت ماه، 1384. PAGEREF _Toc92306526 h 773-24- رفتار خاقانی با ساخته‌های هنری خود، مجله‌ی «الدراسات الادبیه» لبنان، شماره‌‌ی 48-52، 1384 PAGEREF _Toc92306527 h 773-25- سعدی در نگاه سخن‌سرایان، مجله‌ی شعر،سال چهاردهم، شماره‌ی 47، بهار1385 PAGEREF _Toc92306528 h 783-26- خیال پردازی‌های کودکانه «بررسی تصویرهای خیال در سه دوره از شعر کودک»،مجموعه ی مقالات نخستین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه اصفهان، 1385 PAGEREF _Toc92306529 h 793-27- نوآوری در غزل، مجله ی شعر، شماره‌ی 46،خرداد1385 PAGEREF _Toc92306530 h 803-28- «مکتوبات »خواندنی- بررسی کتاب مکتوبات- نامه‌های جمال زاده و معین‌فر، نشریه‌ی فرهنگی-هنری رودکی، شماره‌ی 7، پاییز 1385 PAGEREF _Toc92306531 h 813-29- نگاهی به هفت‌پیکر از دیدگاه نمادگرایی در پوشش صوفیه (مشترک با مصطفی صدیقی)، مجموعه مقالات:نشریه‌ی داخلی،شماره‌ی 31،فروردین1386 PAGEREF _Toc92306533 h 823-30- نگاه پاک سعدی، سعدی‌شناسی (دفتر دهم)،مرکز سعدی شناسی،چاپ اول، بهار 1386 PAGEREF _Toc92306534 h 823-31- بررسی عوامل تأثیر پذیری و چند معنایی غزل حافظ، (مشترک بارستگارفسایی،عبدالعزیز شبانی،محمدرضا امینی) مجله‌ی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال پانزدهم و شانزدهم، شماره‌ی 56 و 57، زمستان 1384 و بهار 1385 (انتشار بهار 1386) PAGEREF _Toc92306535 h 833-32- ویژگی‌های شعر عاشورایی، (مشترک با غلامرضا کافی)، فصل نامه‌ی علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال شانزدهم و هفدهم، شماره 61 و 62،زمستان 85 و بهار 1386 PAGEREF _Toc92306536 h 843-33- بررسی عناصر زندگی معاصر در شعر سیمین بهبهانی، (مشترک با مریم حیدری)، مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌‌ی بیست و پنجم، شماره‌ی سوم، پاییز 1385 (پیاپی 48)، انتشار در تابستان 1386 PAGEREF _Toc92306537 h 853-34- کارکردرنگ درشاهنامه با تکیه بر سیاه و سپید،(مشترک با لیلا احمدیان)،فصل‌نامه‌ی ادب پژوهی، سال اول، شماره‌‌ی دوم، تابستان 1386 PAGEREF _Toc92306538 h 863-35- دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترک «پرنده – کلاغ»، (مشترک با ابراهیم اکبری)،پژوهش نامه ی زبان و ادب فارسی، گوهر گویا، سال اول، شماره‌ی دوم، تابستان 1386 PAGEREF _Toc92306539 h 863-36- مرگ حیات است و حیات است مرگ، همایش «مولانا و دین»، شیراز، اردیبهشت 1386 PAGEREF _Toc92306540 h 873-37- شکل سنجی دو غزل از مولوی، همایش مولانا و نظریه‌های ادبی،شیراز، اردیبهشت1386 PAGEREF _Toc92306541 h 883-38- نشانه‌های فمینیسم در آثار سیمین دانشور (مشترک با قاسم سالاری)، مجله‌ی مطالعات زنان، سال پنجم، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1386، انتشار زمستان 1386 PAGEREF _Toc92306542 h 883-39- تقابل کهنه و نو در آثار بهرام بیضایی (مشترک باشهین حقیقی)،دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران،دانشگاه فردوسی مشهد، 6 شهریور 1386 PAGEREF _Toc92306543 h 893-40- بازنمود رنگ‌های سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه‌ی‌ فردوسی(مشترک با لیلا احمدیان)، نشریه‌ی ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره ی 23(پیاپی20)، انتشارپاییز1387 PAGEREF _Toc92306544 h 903-41- جایگاه زبان در شعر امروز ایران، الدراسات الادبیه(لبنان)، شماره ی پیاپی 53-65، انتشار: شتاء2009، زمستان1387 PAGEREF _Toc92306545 h 913-42-شیوه‌های تازه در غزل امروز ایران، ششمین مجمع بین اللملی استادان زبان و ادبیات فارسی ،تونس ،اسفند1387 PAGEREF _Toc92306546 h 923-43- بررسی ساختار غزلی روایی از غزلیات شمس(مشترک با شهین حقیقی)، فصل نامهی کاوش نامه، دانشگاه یزد، سال نهم، شماره ی 17، پاییز و زمستان1387 PAGEREF _Toc92306547 h 933-44-عناصر هنری در دو نمونه از غزل‌های سعدی، نامه ی فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، دوره‌ی دهم، شماره ی سوم، (پیاپی39)، پاییز1387 PAGEREF _Toc92306548 h 943-45-بررسی محورهای اصلی و شیوه ی گسترش روایت در کلیدر(مشترک با ساناز مجرد)، مجله‌ی بوستان ادب، سال اول، شماره‌ی اول،(پیاپی1 /55 )،1388 PAGEREF _Toc92306549 h 953-46- بازخوانی فرمالیستی غزلی از بیدل ،مجله ی شعر، شماره ی 66، تابستان1388 PAGEREF _Toc92306550 h 963-47-  کارنامهی خیام پژوهی در سده‌ی چهاردهم(مشترک با سعید حسام پور)، فصل نامه‌ی علمی-پژوهشی«پژوهش زبان و ادبیات فارسی»شماره ی چهاردهم،پاییز1388 PAGEREF _Toc92306551 h 973-48- بالاخره سعدی بزرگ تر است یا حافظ؟ الدراسات الادبیه( لبنان)، شماره‌ی66، بهار1388 PAGEREF _Toc92306553 h 983-49- ضرورت کاربردی شدن برنامه‌های رشته ی ادبیات فارسی، مجموعه مقالات ششمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، به کوشش دکتر عباسعلی وفایی، میراثبان،1388 PAGEREF _Toc92306554 h 993-50- کاری ناتمام از مردی تمام: نقد وبررسی غزلهای سعدی به تصحیح غلامحسین یوسفی، پژوهش نامهی زبان و ادبیات فارسی، سال اول، شمارهی اول، بهار1388 و یادنامهی دکتر یوسفی، 1388 PAGEREF _Toc92306555 h 1013-51- تحلیل شخصیت زن در نمایش نامهی «پردهخانه» اثر بهرام بیضایی(مشترک با شهین حقیقی)، پژوهش نامهی فرهنگ و ادب، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، شمارهی8، سال پنجم، بهار و تابستان1388 PAGEREF _Toc92306556 h 1023-52- سهم فارس در شعر فارسی، فصل نامه ی پیام ارسنجان، شماره ی 17، پاییز 1388 PAGEREF _Toc92306557 h 1033-53- بررسی جایگاه و نقش زن در نمایش نامه‌ی «ندبه»، اثر بهرام بیضایی (مشترک باشهین حقیقی)، فصل نامه‌ی تحقیقات زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر ، سال اول، شماره‌ی دوم، زمستان1388 PAGEREF _Toc92306558 h 1043-54- بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری، (مشترک با زیبا قلاوندی)، فصل نامه ی علمی-پژوهشی ادب پژوهی – دانشگاه گیلان، سال سوم، شماره‌ی 7و8، بهار و تابستان1388 PAGEREF _Toc92306559 h 1053-55- بررسی و تفسیر« تاریک خانه‌ی هدایت» بر پایه‌ی باورهای باستانی در گورخمره‌ها، (مشترک با سیامک نادری)،نشریه‌ی زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال52، شماره‌ی مسلسل209، بهار و تابستان1388 PAGEREF _Toc92306560 h 1063-56- رویکردهای پنج گانه‌ی خیام پژوهی، (مشترک باسعید حسام پور)، فصل ‌نامه‌ی کاوش‌نامه، سال دهم، شماره18، بهار و تابستان1388 PAGEREF _Toc92306561 h 1073-57- نگاهی به چگونگی بررسی ساختاری رمان کلیدر بر اساس نظریه‌ی برمون (مشترک با ساناز مجرد)، مجله‌ی علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال چهل دوم، شمارهی دوم، تابستان1388(انتشار بهار1389) PAGEREF _Toc92306562 h 1083-58-بررسی مفهوم پرندهی «جغد» در شعر چهارتن از شاعران نامدار معاصر(مشترک با ابراهیم اکبری)، همایش نیماشناسی، «نیما و میراث نو»، دانشگاه مازندران، بهار1389. PAGEREF _Toc92306563 h 1093-59- آغاز نقد روانکاوانه و شعر نو با تکیه بر شعر نیمایوشیج (مشترک با مصطفی صدیقی)، مجموعه مقالههای دومین همایش نیماشناسی، «نیما و میراث نو»، دانشگاه مازندران، بهار1389 PAGEREF _Toc92306564 h 1103-60- خیام 90 ساله یا 900 ساله، کتاب ماه- ادبیات، شماره ی 38، خرداد 1389 PAGEREF _Toc92306565 h 1113-61- حافظ و عالم معنا، با مدعی مگویید: به کوشش منصور پایمرد، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، مهر1389 PAGEREF _Toc92306566 h 1123-62- بازخوانی نقش زن در اپیزودهای سه گانه‌ی نمایش نامه‌ی «شب هزار و‌یکم» اثر بهرام بیضایی، (مشترک باشهین حقیقی)، مجله ی مطالعات زنان، سال8، شماره‌ی یک،بهار1389 PAGEREF _Toc92306567 h 1133-63- فرازها و فرودهای شعر عباس یمینی شریف، مجله ی شعر،شماره ی 69،بهار1389 PAGEREF _Toc92306568 h 1133-64- نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع تاریخ ادبیات ایران (مشترک بامصطفی صدیقی)، پژوهش نامه‌ی زبان و ادب فارسی، گوهر گویا، سال چهارم، شماره‌ی سوم،( پیاپی15)، پاییز1389 PAGEREF _Toc92306569 h 1143-65- بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی سلوچ، (مشترک با ناهید دهقانی) ، فصل نامه‌ی علمی – پژوهشی زبان و ادب فارسی، مجله ی زبان و ادب پارسی-دانشگاه علامه طباطبایی، سال چهاردهم، شماره چهل و پنجم، پاییز1389 PAGEREF _Toc92306570 h 1153-66-بررسی کارکرد راوی و شیوه‌ی روایت‌گری در رمان «همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوب‌ها»، (مشترک با طاهره جوشکی)، فصل نامه ی ادب پ‍ژوهی، شماره 12، تابستان1389،(انتشارتابستان 1390) PAGEREF _Toc92306571 h 1163-67-تحلیل شخصیت زن در نمایش نامه‌ی «روزنه‌ی آبی»، اثر اکبر رادی (مشترک با شهین حقیقی)، مجموعه مقالات ششمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، مازندران،1390 PAGEREF _Toc92306572 h 1173-68-بازنمود ویژگی‌ها و خویش کاری‌های آناهیتا در منظومه‌ی خسرو شیرین، (مشترک باشهین حقیقی)، مجموعه مقالات سومین گردهم‌آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، تهران، 1390 PAGEREF _Toc92306573 h 1183-69- «وای بر من» پلی برای «خانه‌ی سریویلی»- بررسی ساختمان شعر «وای برمن» و پیوند آن با شعر خانه ی سریویلی نیمایوشیج، مجله ی بوستان ادب،سال سوم، شماره‌ی اول، پیاپی 7، بهار1390 PAGEREF _Toc92306574 h 1193-70-باز شناسی پیوند صفا شهری‌ها با خلج‌ها و قشقایی‌ها ،فصل نامه ی ادبیات و زبان‌های محلی ایران زمین ،سال اول ،شماره ی 1،پاییز1390 PAGEREF _Toc92306575 h 1203-71- تحلیل محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از سال1370-تا1379هجری شمسی(مشترک با سمانه اسدی)، مجله ی مطالعات ادبیات کودک، سال دوم، شماره‌ی 2(پیاپی4) پاییز و زمستان1390 PAGEREF _Toc92306576 h 1203-72- بررسی محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از 1360 تا1369 هجری شمسی(مشترک با زهرا پیرصوفی)، پ‍ژوهش نامه ی زبان و ادب فارسی، گوهر گویا، سال پنجم، شماره ی چهارم، (پیاپی 20)، زمستان 1390 PAGEREF _Toc92306577 h 1223-73- نمادپردازی اکبر رادی با تقابل دو «زن» در نمایش نامه‌ی «از پشت شیشه‌ها»(مشترک با شهین حقیقی)، مجله ی نقد ادبی، سال چهارم، شماره‌ی شانزدهم،زمستان1390 PAGEREF _Toc92306578 h 1233-74-سبک شناسی نشانه‌ها در پنج حکایت از مصیبت نامه ی عطار نیشابوری(مشترک با ساناز مجرد)، فصل نامه ی بوستان ادب، سال چهارم، شماره 2 (پیاپی 66)، تابستان 1391 PAGEREF _Toc92306579 h 1233-75-مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت، (مشترک با سیامک نادری)، فصل نامه‌ ی بوستان ادب، سال چهارم، شماره 2(پیاپی 66)، زمستان 1391 PAGEREF _Toc92306581 h 124فصل چهارم:سفرنامه‌ها و پایان نامه‌ها4-1-پیش درآمد PAGEREF _Toc92306585 h 1274-2-عنوان سفرنامه‌ها PAGEREF _Toc92306586 h 1304-3-یک شب در میان اهل هوا، بندر لنگه، 1375 PAGEREF _Toc92306587 h 1314-4- هندوستان سرزمین خاطره‏ها و درنگ‏ها، گزارش سفر اول هند، 1379. PAGEREF _Toc92306588 h 1324-5-گزارش کوتاه از سفر به هندوستان – پاییز 1382 PAGEREF _Toc92306589 h 1324-6- تا قله‌های شعر، سفر آذربایجان،1382 PAGEREF _Toc92306590 h 1334-7- دیدار دو خواهرخوانده‌ی فرهنگی، شیراز و پاریس،اسفند 83 PAGEREF _Toc92306591 h 1344-8-«پرواز بلند بر بال زبان و شعر» گزارش سفر دوم فرانسه،1384 PAGEREF _Toc92306592 h 1354-9-سفر به دیار «خوبان طراز» سفرنامه‏ی قزاقستان، اسفند 1386 PAGEREF _Toc92306593 h 1364-10- لبخندهای آبی بر مرمره‌های سبز، سفرنامه‏ی تونس، اسفند 1387. PAGEREF _Toc92306594 h 1384-11-دیدار یاران دیرینه در پاره ای از تن میهن، تاجیکستان، خرداد 1387 PAGEREF _Toc92306595 h 1394-12- پایان نامه‌ها PAGEREF _Toc92306596 h 1414-12-1- مقدمه PAGEREF _Toc92306597 h 1414-12-2- عنوان پایان نامه‌ها PAGEREF _Toc92306598 h 141فصل پنجم: نتیجه گیریپیشنهادها PAGEREF _Toc92306601 h 149پیوست PAGEREF _Toc92306602 h 150منابع PAGEREF _Toc92306604 h 154
چکیدهبررسی کارنامه‌ی شاعران و نویسندگان گذشته در حوزه‌ی پایان نامه‌ نویسی، خیلی رایج و متداول است و اما آن چه در پایان نامه نویسی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. کارنامه‌ی شاعران و نویسندگان معاصر است و کمتر به سراغ آن میروند، شاعران و نویسندگان در قید حیات است!
حسن‌لی، با فراهم آوردن آثار متنوعی در حوزه‌ی زبان و ادب فارسی، به ویژه در کتاب شناسی برخی شخصیت‌های بزرگ ادبی از جمله سعدی، حافظ و خیام، زبان زد خاص و عام شده‌ است.
هر چند بررسی دقیق و همه جانبه‌ی آثار کاووس حسن‌لی، از بازه‌ی زمانی یک پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد فراتر است، سعی شده است برای آشنایی بیش‌تر دانش جویان و علاقه‌مندان به ایشان، تمام آثار نامبرده با نظم و ترتیبی منطقی و دانشگاهی بررسی و معرفی شود.
همان گونه که در فصل اول نیز ملاحظه می‌شود، برای آگاهی بیش‌تر خوانندگان و علاقه‌مندان، به سال شمار زندگی علمی و ادبی کاووس حسن‌لی و فعالیت‌های اجرایی و اجتماعی ایشان نیز پرداخته شده است.
و در ادامه در فصل‌های دوم، سوم و چهارم این پایان نامه‌ی پنج فصلی، به ترتیب «کتاب‌ها»، «مقاله‌ها» و «سفرنامه‌ها و پایان‌نامه‌های» سامان یافته به همت ایشان به صورتی که در مقدمه و سرآغاز فصل‌های مربوط در خصوص آن‌ها توضیح داده شده است، بررسی و معرفی گردیده‌اند.
کلید واژه: کاووس حسن‌لی، زبان و ادب، پایان نامه، سفرنامه، مقاله‌، کتاب.

مقدمهکاووس‌ حسن‌لی یکی از چهره‌های فاخر و تأثیرگذار زبان و ادبیات فارسی ایران در دوره‏ی معاصر می باشد که اگر از هر زاویه به ابعاد شخصیت علمی و ادبی ایشان بنگریم گوناگونی، نوآوری و تنوع اندیشه را در آثارشان می‌بینیم. وی با تألیف کتاب‌ها و مقاله‌های بسیار، یکی از پژوهشگران در خور توجه و یکی از سعدی شناسان، حافظ پژوهان و خیام شناسان مطرح در جوامع ادبی است. وی با مساعدت برخی از همکاران، برای اولین بار دوره‏ی کارشناسی ارشد ادبیات کودک را طراحی و در سطح ملی به تصویب رساندند و در این دوره برای نخستین بار دانشجو پذیرفتند و مرکز مطالعات ادبیات کودک را در دانشگاه شیراز به عنوان نخستین مرکز آکادمیک ادبیات کودک راه اندازی کردند و هم چنین به عنوان مدیر گروه پژوهشی ادبیات کودک و نوجوان از سال 1385، دبیری مجله‌ی علمی- پژوهشی ادبیات کودک و نوجوان را نیز برعهده گرفتند که با نام«مجله‏ی مطالعات ادبیات کودک» منتشر می‌شود. از دیگر فعالیت‌های ایشان، شرکت در همایش‌ها و نشست‌های متعدد داخلی و بین‌المللی و ارائه‏ی سخنرانی و مقاله با موضوعات متنوع در حوزه‏ی ادبیات کلاسیک و معاصر می‌باشد.
از جمله فعالیت‌های مؤثر اجرایی ایشان نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
معاون طرح و برنامه‌های کانون‌های فرهنگی استان فارس، مؤسس مرکز حافظ شناسی و سعدی شناسی و مدیر مرکز حافظ شناسی، رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، مدیر قطب علمی شاعران و نویسندگان فارس، رئیس کار گروه فرهنگ و هنر اسلامی ایران، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس، حضور در کمیته‏ی علمی دبیرخانه‌ی ستاد گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در وزارت علوم و مدیر گروه پژوهشی ادبیات کودک و نوجوان و دبیر علمی بسیاری از سمینارها و کنفرانس‏ها و..
در این پایان‌نامه با عنوان «بررسی کارنامه‌ی علمی – ادبی کاووس حسن‌لی» سعی شده است آثار مربوط به حسن‌لی، یعنی کتاب‌ها و مقاله‌هایی که به صورت انفرادی یا مشترک نوشته و چاپ شده، بررسی و معرفی گردد.
در بررسی آثار، از یک سو به دلیل گستردگی و تنوع آن‌ها و از سویی به علت محدودیت زمانی، بنابر اختصار نهاده شد. بنابراین برای آشنایی بیش‌تر با چگونگی چهار چوب پژوهش حاضر، یادآوری موارد زیر ضروری می‌نماید:
1- آثار مورد بررسی مشتمل بر کتاب، مقاله، یادداشت‌های سفر و هدایت پایان‌نامه‌های دانش‌جویی است که چگونگی هر کدام از این گونه‌ها در فصل مربوط به خود بیان شده است.
2- برای این که شخصیت علمی و ادبی و دامنه‌ی فعالیت‌های فرهنگی حسن‌لی، بیش‌تر و بهتر، معرفی شود، روز شمار زندگی ایشان نیز به صورت شناس‌نامه‌ای آورده شده است.
3- این پایان‌نامه، در پنج فصل تنظیم و گزارش شده است که در فصل اول، کلیات و در فصل دوم کتاب‌ها و در فصل سوم، مقاله‌ها و در فصل چهارم یادداشت‌های سفر و پایان‌نامه‌های راهنمایی شده و در فصل پنجم نتیجه‌گیری آمده است.
4- هر چند در آغاز فصل‌های دوم، سوم و چهارم که در بر گیرنده‌ی بدنه‌ی اصلی پایان نامه‌ی حاضرند، در قالب پیش در آمدی کوتاه، به چه گونگی کار انجام گرفته در هر کدام از این فصل‌ها، اشاره شده است، در این جا نیز یادآور می‌شود که کتاب‌های مورد بررسی، نخست در هشت گروه موضوع بندی و در نموداری نشان داده شده‌اند. گفتنی است که ترتیب قرار گرفتن کتاب‌ها در هر گروه، بر اساس تاریخ چاپ و ترتیب آورده شدن عنوان‌های هر گروه از کتاب‌ها از راست به چپ و به ترتیب الفبایی است. علاوه بر این، پس از نمودار، و پیش از ورود به معرفی تفصیلی کتاب‌ها، نخست کتاب‌ها فهرست‌وار و به ترتیب تاریخ چاپ آورده شده‌اند.
برای معرفی کتاب‌ها، بیش‌تر از مقدمه و متن خود کتاب‌ها کمک گرفته شده است و با توجه به چگونگی هر کتاب و دریافت خود، حجم توضیح‌ها زیاد و کم شده است. مطلب یاد شده در فصل مقاله‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است، منتهی با این تفاوت که مقاله‌ها نخست به چهار گروه «شعر گذشته»، «نثر گذشته»، «شعر معاصر» و «نثر معاصر» تقسیم بندی گردیده‌اند و هر گروه نیز با عنوان‌هایی یاد شده‌اند و مانند کتاب‌ها به ترتیب تاریخ چاپ و بر اساس الفبایی ردیف شده‌اند.
با این حساب، پرداختن به آثار کاووس حسن‌لی، شاعر و پژوهشگری که در سال‌های اخیر در حوزه‌ی زبان و ادب فارسی، کارهای به نسبت فراوان و متنوعی را نگاشته است و به جامعه‌ی ادبی عرضه کرده، ضروری می‌نماید.

اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق)اهداف علمیبررسی جامع فعالیت‌های یکی از شخصیت‌های علمی و ادبی کشور برای معرفی به حوزه‌های دانشگاهی و ادبی
اهداف کاربردی:حاصل این پژوهش می‌تواند راهنما و کمک کار پژوهشگران و به ویژه ادب پژوهان جوان‌‌تر به خصوص درزمینه‌ی کتاب شناسی‌های توصیفی و تحلیلی باشد.
ضرورت‌های خاص انجام تحقیقاز دو زاویه‌ی انجام دادن این تحقیق ضروری دانسته شده است:
یکی از این نظر که ایشان آثار متعددی دارند و در بسیاری از آن‌ها از نوآوری سخن رفته است و جا دارد وجوه نوآوری‌های ذوقی و پژوهشی نام برده بررسی و ارائه شود.
دیگر آن که بررسی آثار علمی و پژوهشی ایشان میتواند راه را برای کارهای پژوهشی و مشابه دیگر هموار سازد.
پیشینه‌ی تحقیقتا کنون درباره‌ی آثار کاووس حسن‌لی مقاله‌هایی نوشته شده، ولی به صورت کتاب و پژوهشی جامع،کاری صورت نگرفته است. از جمله کارهایی که درباره‌ی اشعار و پژوهش‌های حسن‌لی نوشته شده، حدود 38 مقاله است که در نقد آثار وی نوشته شده که در فصل های بعد ضمن بررسی مقالات و کتابهای او به آنها خواهیم پرداخت.
خسرو قاسمیان در مقاله‌ای با عنوان«فرهنگ سعدی پژوهی» به نقد و بررسی کتاب فرهنگ سعدی پژوهی پرداخته است. وی در این نوشته، به ارزش‌های فرهنگ سعدی پژوهی اشاره نموده و هم به پاره‌ای از اشکال‌ها پرداخته است و می‌گوید:
«این فرهنگ با رویکردی تازه و شیوه‌ای کاربردی و چند جانبه، اتفاقی است بی‌نظیر که در حوزه‌ی سعدی پژوهی صورت گرفته است. وی نیز به ساختار تشکیلاتی فرهنگ سعدی پژوهی پرداخته و بخش‌های پنج گانه کتاب را بررسی نموده است؛ و اشاره دارد که نکته‌ی حائز اهمیت درمورد تفکیک بخش‌های پنج‌گانه‌ی کتاب این است که مراجعه کننده به راحتی می‌تواند به هر بخشی که مایل باشد رجوع کند و مطلب مورد نظر خود را بیابد. ایشان در ادامه به معماری فرهنگ سعدی پژوهی می‌پردازد و معتقد است: شاید نخستین پرسشی که به ذهن برخی خطور کند، این باشد که آیا نام «فرهنگ» برای این مجموعه مناسب است؟ و یا اگر عنوان دیگری مانند «کتاب شناسی تحلیلی سعدی پژوهی» را بر آن می‌نهادند، مناسب‌تر نبود؟…»
قاسمیان، خسرو، فرهنگ سعدی پژوهی، کتاب ادبیات و فلسفه، شماره‌ی 9، 1380، صص: 81-78.
محمد حکیم آذر و شهلا نظری در مقاله‌ای با عنوان «بازخوانی اجمالی گونه های نوآوری در شعر معاصر» به بررسی کتاب «گونه‌های نو آوری در شعر معاصر ایران» پرداخته و اشاره داشته‌اند که:
«در این کتاب کاووس‌حسن‌لی حد و مرز عرصه‌های مورد پژوهش را مشخص کرده و از کلی گویی و انشا نویسی کاملا ًپرهیز کرده است؛ اگر چه در نقد و تحلیل برخی جریان‌ها جای کار بیشتری احساس می‌شود. نکته‌ی دیگر آن که، این کتاب خلأ موجود در حوزه‌ی گونه شناسی نوآوری در آثار معاصر ایران را بر طرف نموده و از نظر مرجع شناسی ادبی، این کتاب فهرستی کامل و مفید برای پژوهش‌گران ادبیات معاصر می‌باشد».
حیکم آذر، محمد- نظری، شهلا، گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی 35، 1386، صص: 73-61.
فرزانه معینی در مقاله‌ای با عنوان« 75 سال سعدی پژوهی درآیینه‌ی یک کتاب» به بررسی فرهنگ سعدی پژوهی کاووس حسن‌لی پرداخته و اشاره نموده که: «حسن‌لی با جمع آوری تمام آثار از سال 1300 تا سال 1375در حوزه‌ی سعدی، اقدام به آفرینش اثری موفق و متمایز نموده است که با آثار قبلی از نظر گستردگی نقد‌ها و بررسی‌ها کاملاً متفاوت است. این کتاب تنها مرجعی است که به شایستگی بیش از 850 نوشته(مقاله و کتاب)در پیوند با سعدی را معرفی کرده است، اما نبودن فهرست موضوعی این نوشته ها، امکان استفاده و استناد به آن‌ها را کاهش داده است و شاید جست و جویی وقت‌گیر و خسته کننده برای خواننده را از هدف اصلی دور نماید. از این رو پیوستن فهرست موضوعی به این کتاب گران‌قدر، برارزش آن خواهد افزود.»
معینی، فرزانه، 75 سال سعدی پژوهی در آینه‌ی یک کتاب، مجله‌ی شعر، شماره‌ی 62، 1387، صص:27-25.
فرزانه معینی در نوشته‌ای با عنوان« بازخوانی کتاب چشمه‌ی خورشید»، به بررسی زوایای این کتاب پرداخته است. این نویسنده کتاب چشمه‌ی خورشید را، بازخوانی زندگی اندیشه و سخن حافظ دانسته است و این اثر را در ایجاد نگاهی کلی و جامع به حافظ در ابعاد مختلف مؤثر دانسته است. وی اشاره داشته است که: «این کتاب برخلاف کتاب‌های دیگر در حوزه‌ی حافظ پژوهی، فاقد نقص دراز نویسی و انشا پردازی است و خواننده را بدون درگیر شدن با بدیهیات به درک عمیقی از رابطه ی بین ابیات حافظ در معانی و واژگان رهنمون می‌سازد. روی کرد فراوان در غزلهای حافظ علاوه بر کمک به فهم بهتر در بیشتر توصیفات ارزش استنادی کتاب را نیز افزوده است.»
معینی، فرزانه، بازخوانی چشمه‌ی خورشید، کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی 28، 1387، صص:82-80.
سید احمد پارسا در مقاله‌ای با عنوان «نگاهی به راهنمای موضوعی حافظ شناسی» با بررسی کتاب درحوزه‌ی کتاب شناسی، این اثر را در بخش کتاب شناسی تخصصی دسته‌بندی نموده و لازمه‌ی آن را شناخت دقیق آثار این حوزه می‌داند و معتقد است که «حسن‌لی در این اثر تنها به ذکر آثار نپرداخته است؛ بلکه با دیدی انتقادی آثار مورد نظر را تحلیل و طبقه‌بندی نموده است. او این اثر را سترگ و قوی دانسته و وجود آن را باعث سادگی کار حافظ پژوهان و دانشجویان دانسته است.»
پارسا، سید احمد، بررسی کتاب راهنمای موضوعی حافظ شناسی، کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی 39، 1389، صص:111-109.
روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش، پژوهشگر با مطالعه و مراجعه به کتابخانه و بررسی نسخه‌های الکترونیکی، مجلات علمی- پژوهشی علوم انسانی و فصل نامه‌های زبان و ادبیات فارسی به تحقیق پرداخته است.

فصل اولزندگی‌نامه و سال شمار
1-1- زندگی‌نامه و سال شمار کاووس حسن‌لیکاووس‌حسن‌لی اول خرداد ماه۱۳۴۱در روستای «قنات‌نو» از توابع شهرستان خرم‌بید در استان فارس چشم به جهان گشود. وی تحصیلات مقدماتی را در صفاشهر و دو سال دانش‌سرا را در آباده گذراند، و در سال ۱۳۶۳ به دانشگاه شیراز راه یافت و در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی، دوره‌‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را شروع و در نهایت به پایان برد. در سال ۱۳۷۸ با درجه‌ی استادیار، عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز شد و در مدت زمانی کوتاه به مرتبه‌ی دانشیاری و پس از آن در سال ۱۳۸9 به مرتبه‌ی استادی ارتقا یافت.
حسن‌لی از پژوهشگران پرکاری است که در حوزه‌های گوناگونی قلم زده‌ و آثار ماندگاری به جا نهاده‌ است؛ جایزه‌ی «کتاب سال سعدی» برای «فرهنگ سعدی پژوهی» در سال ۱۳۸۱ و جایزه‌ی«کتاب سال حافظ» برای «راهنمای موضوعی حافظ شناسی» در سال ۱۳۸۹ بخشی از کارنامه‌ی علمی اوست. از این‌ها گذشته حسن‌لی در زمینه‌ی مدیریت در عرصه‌ی آموزش و فرهنگ نیز، دارای توفیق‌هایی است که کارنامه‌ی فعالیت‌‌های اجرایی وی، گواه این مدعاست.

سال شمار زندگی و مراحل علمی حسن لی، عبارتنداز:
تولد در یکم خرداد ماه در یکی از محله‌های شهرستان خرم بید به نام قنات نو. 1341
تحصیل در مقطع ابتدایی در مدرسه‌ی شاهپور «بُن گِشت».1347
تحصیل در مقطع راهنمایی مدرسه فارابی ده بید.1352
تحصیل در مقطع دبیرستان 28 مرداد ده بید. 1355
ورود به دوره‌ى نظامى (ستوان یارى خلبانى). 1356
انصراف از دوره‌ى نظامى ستوان یارى خلبانى بعد از چند ماه. 1357
ورود به دانش‌سراى مقدماتى آباده براى ادامه‌ى تحصیل. 1358
آغاز آموزگارى در توابع استان فارس. 1359
ازدواج. 1361
اعزام دوطلبانه به مناطق جنگی جبهه‌ی جنوب(خرمشهر). 1361
اعزام دوطلبانه به مناطق جنگی جبهه‌ی غرب (دهلران، منطقه‌ی موسیان). 1361
تولد رضا اولین فرزند خانواده.1363
شروع دوره‌ى کارشناسى رشته‌ى زبان و ادبیات فارسى دانشگاه شیراز. 1363
تولد احسان ( سینا) فرزند دوم خانواده. 1366
کسب مقام اول مسابقات فرهنگی – هنری فجر در رشته‌ى شعر. 1368
کسب مقام برگزیده‌ی مسابقات بین المللی حرم امن با جایزه‌ی سفر به خارج. 1368
آغاز دوره‌ی کارشناسى ارشد رشته‌ى زبان و ادبیات فارسی.1369
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامى واحد ارسنجان. 1369
ترک خدمت در آموزش و پرورش. 1369
اتمام دوره‌ى کارشناسی ارشد. 1371
تولد نیما سومین فرزند خانواده. 1371
تدریس در دانشگاه پیام نور بندر لنگه و دانشگاه علوم پزشکى شیراز. 1372
آغاز تحصیل در دوره‌ی دکترى زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز. 1372
ترک خدمت در دانشگاه آزاد اسلامى واحد ارسنجان1373
عضو شورای شعر صدا وسیمای مرکز فارس. 1376-1374
مؤسس مرکز حافظ شناسی، مدیر و عضو هیات مدیره‌ی آن مرکز. 1375
مؤسس مرکز سعدی شناسی و مدیر آن مرکز. 1378-1375
ساخت و اجرای برنامه‌ی ادبی «پنجره‌ای به سوی شعر-13 قسمت»صداو سیما. 1376
اتمام دوره‌ى دکترى.1377
استخدام در دانشگاه شیراز. 1378
مدیر علمی- پژوهشی مرکز حافظ شناسی. 1391-1379
برنده‌ى جایزه‌ى کتاب برگزید‌ه‌ى سال در دومین جشنواره‌ى فرهنگ و دریافت دیپلم افتخار. 1380
برنده‌ى جایزه‌ى کتاب سال سعدى (کتاب فرهنگ سعدى پژوهی) در مراسم یاد روز سعدى1381
دبیر علمی سومین دوره‌ی شب‌هاى ادبیات ایران. 1381
برنده‌ى جایزه‌ى نویسنده و شاعر برگزیده‌ى کشور در مراسم هفته‌ى کتاب تهران. 1382
مدیر قطب علمی «شاعران و نویسندگان فارس». 1383
عضو هیأت علمی پنجمین مجمع علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی کشور. 1383
ارتقا به رتبه‌ى علمى دانشیارى. 1384
عضو هیأت مؤسس و شورای «مرکز مطالعات ادبیات کودک »دانشگاه شیراز. 1384
عضو هیأت منصفه‌ی مطبوعات فارس. 1384
انتخاب از سوی بخش فرهنگی سفارت فرانسه و مؤسسه‌های ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی فرانسه برای دریافت بورس دو ماهه در فرانسه1384
برنده‌ی جایزه‌ی پژوهش گر نمونه‌ى بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز در هفته‌ی پژوهش. 13856-1385
عضو هیأت مؤسس انجمن نقد ادبی ایران. 1386
عضو کمیته‌ی علمی دبیرخانه‌ی ستاد گسترش و زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم. 1386
سردبیر مجله‌ى مطالعات ادبیات کودک. 1387
برنده‌ى جایزه‌ى شاعر برگزیده‌ى کشور (سومین جشنواره‌ى بین المللى شعر فجر). 1387
برنده‌ی جایزه‌ی مدیر قطب علمی برتر کشور (قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی وادبی فارس) در دهمین جشنواره ی پژوهش کشور، سالن اجلاس سران در تهران. 1388
دبیر علمی همایش« ادبیات داستانی کودک و نوجوان»دانشگاه شیراز.1388
عضو کمیته‌ی تخصصی هیأت ممیزه‌ى دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه شیراز. 1388
برنده‌ى جایزه‌ى کتاب سال حافظ (راهنماى موضوعى حافظ شناسى).1389
ارتقا به مرتبه‌ى استادى (فول پروفسور )زبان و ادبیات فارسی.1389
برنده‌ی جایزه‌ی پژوهش‌گر نمونه‌ی دانشگاه شیراز در هفته‌ی پژوهش.1389
برنده‌ی جایزه‌ی کتاب سال حافظ با عنوان «راهنمای موضوعی حافظ‌شناسی»در مراسم یاد روز حافظ. 1389
عضو کمیته‌ی علوم انسانی کرسی‌های نظریه پردازی.1390
مسافرت به ترکیه.1391
فصل دومکتاب‌ها
2-1- پیش درآمددر فصل دوم، پیش از ورود به بررسی و معرفی کتاب‌ها، نخست آن‌ها دسته‌بندی موضوعی و عنوان گذاری شده و در نموداری نشان داده شده‌اند و پس از آن به صورت شناس نامه‌ای و فهرست‌وار و البته به ترتیب تاریخی آورده شده اند و به دنبال آن نیز، به معرفی و بررسی آن‌ها پرداخته شده است.
از کل 30 عنوان کتاب کاووس حسن‌لی که در این پژوهش آمده است، تعداد 21 عنوان کتاب به صورت انفرادی و تعداد 9 عنوان کتاب به صورت مشترک با دیگر نویسندگان نوشته شده است. که از این 9 عنوان کتاب مشترک حسن‌لی با دیگران، تعداد 5 عنوان به صورت تصحیح، 2 عنوان به صورت کتاب‌شناسی، 1 عنوان به صورت تألیفی – پژوهشی و یک عنوان به صورت گردآوری می‌باشد.
نمودار کلی کتاب ها
بازنویسی و تلخیص
تألیفی-پژوهشی
تصحیح
چکیده نویسی
کتاب شناسی
گردآوری
مجموعه اشعار
شیرین تر از قند (بوستان سعدی)
رستاخیز کلام
وامق و عذرا
دفتر نسرین و گل
فرهنگ سعدی پژوهی
سلسلهی موی دوست
من ماه تابانم
(شعر کودک)
گلستان سعدی
گونه های نوآوری در شعر معاصر
مهر و ماه
آیینهی مهر آیین
راهنمای موضوعی
حافظ شناسی
سعدی آتش زبان
به لبخند آیینهای تشنهام
چشمهی خورشید
اشترنامه
کارنامه‌ی تحلیلی
خیام پژوهی
سخن شیرین پارسی
رنگ از رخ تمام قلمها پریده است.
دیگر گونه خوانی
متون گذشته
دیوان شیخ امین الدین بلیانی
راهنمای موضوعی سعدی شناسی
یادهایی رها در باد
وصف الحال
کارنامه‌ی تحلیلی
نیما پژوهی در دست تدوین
ورق درخت طوبا
ساده‌ی بسیار نقش
دریچه صبح(بازشناسی زندگی و سخن سعدی)
دیوان بسمل شیرازی در دست تصحیح
غبار زدایی از مسیر تماشا
وامق و عذرا
ترجمه ها
عربی
ترجمه چشمهی خورشید قراءه جدید فی حیاه حافظ الشیراز و فکره و اشعاره

2-2- عناوین کتاب‌ها1-من ماه تابانم (شعر کودک)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز،(1378).
2-سلسله‎ی موی دوست (مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، (1378).
3-به لبخند آیینه‎ای تشنه‎ام (مجموعه‎ی شعر)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، (1379).
4-رستاخیز کلام (مجموعه‌ی مقالات ادبی)، انتشارات پیروی، شیراز، (1379).
5-سعدی آتش‎زبان (مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، (1380).
6-فرهنگ سعدی‎ پژوهی، انتشارات بنیاد فارس‎شناسی و مرکز سعدی‎شناسی، شیراز،(1380).
7- شیرین‎تر از قند (زیر نظر اکبر یاری و علیرضا مختارپور)، انتشارات اهل قلم،(1381).
8- سخن شیرین پارسی، (مشترک با اکبر صیادکوه، منیژه عبدالهی و سید احمد پارسا)، انتشارات سمت، چاپ اول،(1381).
9-وامق و عذرا (تصحیح-مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات روزگار،(1382).
10-رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است(مجموعه‌ی شعر)، انتشارات روزگار،(1382).
11-گلستان (بازنویسی)، انتشارات اهل قلم،(1382).
12-ورق درخت طوبا، انتشارات مرکز سعدی شناسی، (1383).
13-وامق و عذرا (بازنویسی و تلخیص)، انتشارات اهل قلم،(1383).
14-گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، انتشارات نشر ثالث،(1383).
15-ساده‌ی بسیار نقش، انتشارات علمی فرهنگی و حافظ شناسی،(1384).
16-چشمه‌ی خورشید، انتشارات نوید و مرکز حافظ شناسی،(1385).
17- قراءه جدیده فی حیاه حافظ الشیرازی و فکره و اشعاره، انتشارات آیسسکو،(1386).
18-غبار زدایی از مسیر تماشا(مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات روزگار، (1386).
19-مهر و ماه (تصحیح- مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات نوید، (1386).
20-اشتر نامه (تصحیح-مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات زوار،(1386).
21-دیوان اشعار شیخ امین الدین بلیانی(تصحیح-مشترک با محمدبرکت)، انتشارات فرهنگستان هنر، (1387).
22- دیگرگونه خوانی متون گذشته، انتشارات علم،(1388).
23- راهنمای موضوعی حافظ شناسی، انتشارات نوید، (1388).
24- کارنامه‌ی تحلیلی خیام پژوهی(مشترک با سعید حسام پور)، انتشارات علم، (1389).
25-دفتر نسرین و گل، انتشارات تخت جمشید با همکاری بنیاد فارس شناسی، (1389).
26-دریچه‌ی صبح ( بازشناسی زندگی و سخن سعدی)، انتشارات خانه‌ی کتاب، (1389).
27-یادهایی رها در باد( با همکاری خسرو رشیدی)، انتشارات تخت جمشید، (1389).
28-آیینهی مهرآیین، انتشارات مصطفوی و بنیاد فارس شناسی، (1390).
29-راهنمای موضوعی سعدی شناسی (مشترک با لیلا اکبری)، انتشارات دانشگاه شیراز، (1391).
30-مثنوی وصف الحال (تصحیح -مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات نوید، (1392).
31-تصحیح دیوان بسمل شیرازی (در دست تصحیح).
32-کارنامهی تحلیلی نیماپژوهی(در دست تدوین).

2-3 -من ماه تابانم (شعر کودک)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، 1378معرفی اثر:
این کتاب در11صفحه و با شمارگان 10000در سال 1378 به چاپ رسیده است. این مجموعه‌ی شاعرانه نخستین تجربه‌ی شعر کودکانه‌ی حسن‌لی است، که در وزن‌های کوتاه و روان مفاهیمی همانند: صلح، دوستی، عشق و صداقت را، به کودک منتقل می‌نماید. ساختار شعرهای این کتاب به شیوه‌ی معمایی است و کودک را از بیت اول به بیت دوم و سوم می‌کشاند و هدفش تحریک کنجکاوی کودک برای پاسخ به معمایی می‌باشد که پاسخ، نیز در متن شعر نهفته است.
2-4- سلسله‎ی موی دوست (مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز 1378معرفی اثر:
این کتاب در 638 صفحه و با2000 نسخه در سال 1378به چاپ رسیده است که در حقیقت، نخستین دفتر از دفترهای نه‌گانه‌ای است که حسن‌لی در خصوص مقاله‌های نویسندگان درباره‌ی سعدی و آثارش گردآوری نموده است. در مقدمه‌ی 14 صفحه‌ای کتاب با عنوان «با سعدی چه کرده‌ایم» به جایگاه بلند سعدی در ادب پارسی اشاره شده است. کتاب حاضر مقاله‌هایی است برگزیده از دیگر نویسندگان که در سه دفتر، با موضوعات زیر گردآوری شده است:
دفتر نخست: سلسله‌ی موی دوست (زندگی سعدی)، که عنوان کتاب برگرفته از همین دفتر است.
دفتر دوم: ورق درخت طوبا (سخن سعدی).
دفتر سوم: تحفه‌ی روزگار( سعدی در آن سوی مرزها).
هر یک از این سه دفتر نیز، به صورت کتابی مستقل می‌باشد که استفاده از آن، برای پژوهش‌گران آسان‌تر و مفیدتر می‌باشد. (کتاب حاضر:14)

2-5- به لبخند آیینه‎ای تشنه‎ام (مجموعه‎ی شعر)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، 1379معرفی اثر:
این کتاب اولین مجموعه‌ی شعر کاووس حسن‌لی است، در 160 صفحه با3000 نسخه در سال 1379 به چاپ رسید. اشعار آمده در این کتاب شامل، 32 عنوان غزل،16 عنوان شعر سپید و نیمایی، 8 عنوان مثنوی،3 عنوان دو بیتی پیوسته، و 2 عنوان شعر به زبان ترکی می‌باشد. (کتاب حاضر:2)
نقد و بررسی دیگران
محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان «به لبخند آینه‌ای تشنه‌ام» بیان می‌کندکه:
«این مجموعه سروده‌های شاعر فرزانه و روشن ضمیر دیار جنوب، دکتر کاووس حسن‌لی است، شاعری پر مایه که رنج‌ها و شادی‌های زندگی را در سایه روشن سروده‌های خویش بازتاب می‌بخشد و اندیشه‌هایش را از ضمیر ناخودآگاه بیرون می‌کشد در ریسمان شعر جلوه‌گر می‌سازد. شاعری که لحظه‌های احساس را نخست می‌سازد و سپس در هم می‌شکند و دوباره به یاری اندیشه و ذوق هنری و دست شوق به آفرینشی تازه تبلور می‌بخشد. در شعر حسن‌لی، هم برق شادی موج می‌زند و هم رگه‌های اندوه به چشم می‌آید. او به دنبال سلامی بی‌ریا است و حرف‌هایش ساده و بی‌پیرایه است.
سروه‌های شیوای این شاعر، درباره‌ی پیشوانی فکری همه‌ی انسان‌ها علی‌مرتضی(ع) کافی است که او را به عنوان سراینده‌ای خوش سخن که احساسات لطیفش را با رمز و رازی جادویی در آمیخته است، بشناسیم و بر جایگاهش ارج نهیم.» (مدرس، 1371: 8)
صدیقه پیکر و مرضیه طاهری در مقاله‌ای با عنوان «نظری بر شعر صدای گمشده» از مجموعه‌ی شعر «به لبخند آیینه‌ای تشنه‌ام»به این نکته اشاره دارند که:
«در این سروده شاعر جویا و پرسان به سراغ خاطراتی می‌رود که در هر مرحله از زندگی و در هر مکان و زمان با خود کشیده است، خاطراتی که مانند تمام خاطرات بشری ثبات ندارد. شاعر صدای دور و گمشده را در زادگاهش دنبال می‌کند. او به یاری آمیختن دو حس متفاوت در کنار هم، با مخاطب از حس گمشده‌اش سخن می‌گوید؛ حسی مبهم و گنگ که برای شناخت دقیق آن دست به دامان شعر می‌گردد ذهن او کنجکاو و جستجوگر است و از میان گل‌بوسه‌های مهر به دنبال آن عزیزترین و دوست داشتنی‌ترین خاطره است. شاعر در میان دنیایی از تردید و تاریکی که با واژه‌های همراه شده است به مادر که منبع جوشان مهربانی و عاطفه است رو می‌کند و به گهواره که سمبل آرامش کودکی است و به این ترتیب از مادر می‌خواهد که او را به آن حال و هوای کودکی ببرد، آن‌جا که اکنون به جای شاعر کودک شوق کودکی شاعر آرمیده است. احساس شاعر در شعر تکامل نمی‌یابد و شاعر ناراضی و ملول از شعر و زبانی که به وسیله‌ی آن می‌سراید، دوباره به دامان مادر پناه می‌برد،گویی در پایان دوباره می‌خواهد شعری بیافریند و دلیلش همان ابهام موجود در زبان و کلام است. زیرا زبان نیز قادر به بیان درونیات شاعر نمی‌باشد.» (پیکر -طاهری،1388: 6)
2-6-رستاخیز کلام (مجموعه‌ی مقالات ادبی)، انتشارات پیروی، شیراز، 1379معرفی اثر:
این کتاب در 290 صفحه در سال 1382چاپ گردیده است. و اولین کتابی است که حسن‌لی در آن به گردآوری مقاله‌هایی درباره شعر و ادب از دیگر نویسندگان، پرداخته است. سعدی شناسان و دوستداران او، همواره بوستان را در جایگاه یک کتاب اخلاقی و آموزشی نگریسته و آن را جهان مطلوب سعدی دانسته‌اند.(کتاب حاضر:3)
2-7- سعدی آتش‎زبان (مجموعه ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ،شیراز،1380معرفی اثر:
این کتاب در 486 صفحه با 3000 نسخه در سال 1380 به چاپ رسیده است. که دربرگیرنده‌ی مقاله‌هایی است، برگزیده ازدیگر نویسندگان با موضوعات مختلفی چون: توضیح واژه‌ها، عبارات و بیت‌های مشکل، نقد مقاله‌های که در پیوند با سعدی پدید آمده است و نوشته‌های دیگر نویسندگان درباره‌ی سعدی، که برای سهولت کار خوانندگان همه‌ی این موارد در سه بخش بوستان، گلستان و« آثار دیگر» تقسیم شده‌اند. در گردآوری مقالات برای «بوستان وگلستان» هر کدام جداگانه 19عنوان مقاله و در قسمت آثار دیگر 10عنوان مقاله ذکر شده است. این مقاله‌ها در حوزه‌ی آثار و اندیشه‌های سعدی است، که عنوان برخی از آن ها عبارت است از: «گامی چند با شارحان بوستان در گلگشت سعدی، رضا انزابی نژاد»، «حسن روز افزون بوستان، سعید حمیدیان»، «نقد و بررسی شرح سودی بر بوستان، ولی‌الله درودیان»، «اندر ملحقات بوستان، محمود کامیار»، «سیری در بوستان، ایرج وامقی»، «نکته‌ای چند در گلستان و بوستان، ‌هاشم جاوید»، «سیری در گلستان، محمدجواد شریعت» و …(کتاب حاضر:10-7)
نقد و بررسی دیگران
محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان «سعدی آتش زبان» ضمن معرفی اجمالی کتاب، بخش‌هایی از مقدمهی کتاب را در این مقاله می‌آورد و در ادامه بیان می‌دارد که:
«شیوه‌ی نظر شناسانه و ژرفانگرانه‌ی دکتر کاووس حسن‌لی نویسنده‌ی گرانمایه و صاحب نظر در گزینش نوشتارهایی که هر کدام در جای خود توانسته‌ است به عنوان مأخذی اطمینان بخش جلوه گری داشته باشد و نیز می‌تواند مورد بهره‌برداری سعدی شناسان و پویندگان راه پرتب و تاب ادب فارسی قرار گیرد. بخش‌های گوناگون کتاب در زمینه‌های شرح و تفسیر و تبیین واژه‌ها، جمله‌ها و سروده‌های سعدی و بررسی نوشتارها و نقدها و برگزیده کتاب‌هایی که نمایشگر چگونگی اندیشه و ذوق استادان سخن است می‌تواند برای کسانی که بر بستر سعدی شناسی گام می‌نهند، مورد بهره‌برداری قرار گیرد». (مدرس، 1381: 6).
2-8-فرهنگ سعدی‎پژوهی، انتشارات بنیاد فارس‎شناسی و مرکز سعدی‎شناسی، شیراز، 1380معرفی اثر:
این کتاب با همکاری مرکز سعدی شناسی و بنیاد فارسی شناسی در 704 صفحه با 3000 نسخه در سال 1380 به چاپ رسیده است که شامل یک مقدمه‌ی 30 صفحه‌ای و دو بخش« مقاله‌ها» و «کتاب‌ها» است، بخش مقاله‌ها 314 صفحه و بخش کتاب‌ها 203 صفحه را به خود اختصاص داده است، که در پایان کتاب نیز 3 فهرست راهنما و یک نام نامه به صورت الفبایی آمده است. کتاب به بررسی انتقادی مقاله‌ها و کتاب‌هایی پرداخته که در سده‌ی چهارده (در سال 1300 تا پایان 1375 خورشیدی) در پیوند با سعدی در ایران پدید آمده، یا از زبان‌های دیگر به فارسی برگردانده شده است. (کتاب حاضر:13)
در این اثر بیش از 700 مقاله و نزدیک به 150کتاب بازیابی و بررسی شده است. هم چنین سعی بر آن شده است پس از بازیابی و شناسایی مقاله‌ها و کتاب‌ها، همه‌ی این نوشته‌ها بر بنیاد و طرحی منظم و با روشی منطقی، نقد و بررسی گردند. در مقدمه‌ی کتاب پس از آوردن مطالبی در مورد شخصیت و زندگی سعدی در گزارشی دقیق و علمی سیر سعدی پژوهی و درصد کارهای انجام گرفته در مورد سعدی، بسامد رویکرد به آثار سعدی و نکته‌های دیگر همراه با آمار و ارقام و شش نمودار جالب و آموزنده مطرح شده است. در بخش مقاله‌ها و کتاب‌ها برای هر مقاله یا کتاب پنج بخش با عنوان‌های «مضامین اصلی»، « منابع اصلی»، رویکرد به آثار سعدی»، «اشاره» و «تأثیرات و پاسخ‌ها» در نظر گرفته شده است. با این توضیح که در بخش «مضامین اصلی» با توجه به حجم و اهمیت هر مقاله یا کتاب گزارشی درباره‌ی آن آورده شده که خواننده با خواندن خلاصه‌ای مناسب درباره‌ی هر مقاله و کتاب با محتوا و چگونگی آن آشنا می‌شود.(همان:23)
در بخش «منابع اصلی» مأخذ هر مقاله یا کتاب مورد استفاده، ذکر شده و در صورتی که نوشته‌ای در چند جا به چاپ رسیده باشد، محل‌های مختلف چاپ آن قید شده است.در قسمت «رویکرد به آثار سعدی»، تلاش بر این بوده تا مواردی را که نویسندگان در نوشته‌های خود از نظم و نثر سعدی به صورت مصراع، بیت و یا عبارت به کار برده‌اند با ذکر شماره و نام اثر به دست دهد. در بخش «اشاره» سعی شده است تا به دور از نام و آوازه‌ی افراد با دقت و نظری در خور، مقاله‌ها و کتاب‌ها مورد نقد و داوری قرار گیرد و علمی و غیرعلمی بودن آن‌ها از زاویه‌های مختلف استدلالی، ادبی و نگارشی سنجیده شود . در بخش« تأثیرات و پاسخ‌ها» موارد تأثیرگذاری هر مقاله یا کتاب در آثار دیگران و پاسخی که به آن مقاله یا کتاب داده شده با ذکر نشانی و شماره‌ی صفحه مشخص شده است.(همان:30)
نقد و بررسی دیگران
محمد جواد حسن شاهی در مقاله‌ای با عنوان «پژوهشی تازه و فراگیر در عرصه سعدی پژوهی» ضمن بررسی مختصر کتاب «فرهنگ سعدی پژوهی» می‌گوید که: «با نگاه به این رسالهی جامع که روند و افق تازه‌ای در زمینه‌ی سعدی پژوهی داشته، چشم و دل عاشقانه و دوستداران سعدی را می‌نوازد. دکتر کاووس حسن‌لی در این رساله‌ی ارزشمند با دقت تمام به داوری‌های نادرست، غیر مستند و بی‌پایه و گاهی غریب و شگفت‌‌آور برخی از نویسندگان ایرانی اشاره می‌کند و به گونه‌ای تازه‌ بعضی از نوشته‌های این نویسندگان را از سر بی‌ذوقی و بی‌دانشی درباره‌ی شیخ اجل سعدی اظهار نظر کرده‌اند، با نوشته‌های اندیشمندان غیر ایرانی در کنار هم قرار داده تا درجه و اعتبار آن به روشنی نمایان گردد». (حسن شاهی، 1377: 8)
خسرو قاسمیان در مقاله‌ای با عنوان«فرهنگ سعدی پژوهی» به نقد و بررسی کتاب فرهنگ سعدی پژوهی پرداخته است، و می گوید: «کتاب «فرهنگ سعدی پژوهی» با رویکردی تازه و شیوه‌ای کاربردی و چند جانبه، اتفاقی است بی‌نظیر که در حوزه‌ی سعدی پژوهی صورت گرفته است. وی ضمن معرفی ساختار تشکیلاتی فرهنگ سعدی پژوهی، بخش‌های پنج گانه‌ی کتاب را بررسی نموده و در مبحثی با عنوان معماری فرهنگ سعدی پژوهی، به اشکالات کتاب می‌پردازد. نکته‌ی حائز اهمیت در مورد تفکیک بخش‌های پنج گانه‌ی کتاب این است که مراجعه کننده به راحتی می‌تواند به هر بخشی که مایل باشد رجوع کند و مطلب مورد نظر خود را بیابد. اما معماری فرهنگ سعدی پژوهی، خالی از سؤال و احیاناً اشکال نیست. شاید نخستین پرسشی که به ذهن برخی خطور کند، این باشد که آیا نام «فرهنگ» برای این مجموعه مناسب است؟ و یا اگر عنوان دیگری مانند «کتاب شناسی تحلیلی سعدی پژوهی» را آن می‌نهادند، مناسب‌تر نبود؟ نکته‌ی دیگری که ممکن است ذوقی هم باشد ولی اگر رعایت ‌شود در القای توضیحات، کارسازتر بوده، این است که چکیده‌ی توضیحات ارائه شده در برابر «مضامین اصلی» به ویژه در آغاز بحث در موارد زیادی با نقل از نوشته‌ی مورد بررسی صورت گرفته است، که اگر این گزارش‌ها به ویژه در بند نخست، همه به نثر مؤلف می‌آمد و فقط هر جا که اقتضا می‌کرد از نوشته‌ی اصلی نقل مطلب می‌شد، خیلی بهتر بود. ذکر این چند به اصطلاح اشکال – که برخی از آن‌ها هم می‌تواند ذوقی باشد- تنها به منظور توجه کردن به آن‌ها برای چاپ‌های بعد است وگرنه ارزش فرهنگ سعدی پژوهی، بیش از آن است که این گونه یادآوری‌ها، غباری به ساحت آن بنشاند.» (قاسمیان،1380: 81-78).
داوود غلامزاده در مقاله‌ای با عنوان «فرهنگ سعدی پژوهی» به معرفی اجمالی «فرهنگ سعدی پژوهی»می‌پردازد و اشاره دارد که:
«فرهنگ سعدی پژوهی با توجه به طرح ابتکاری و ویژه ای که دارد، الگوی مناسبی برای تهیه‌ی دیگر کتاب شناسی‌ها می‌باشد. در ادامه طرح و بخش‌های پنج‌گانه‌ی کتاب مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و موارد انتقادی خود را از برخی صفحه‌های کتاب حاضر بیان میکند. و در آخر مقاله‌هایی را که از دید مؤلف کتاب پنهان مانده، معرفی می‌کند.» (غلامزاده،1386: 66).
فرزانه معینی در مقاله‌ی خود با عنوان «75 سال سعدی پژوهی در آیینه‌ی یک کتاب»به این مطلب اشاره دارد که: «درفرهنگ سعدی پژوهی» همه ی مقاله‌ها و کتاب‌هایی که در سده‌ی چهارده (از سال 1300تا 1375 خورشیدی) در پیوند با سعدی در ایران پدید آمده به گونه‌ای گسترده معرفی، نقد و بررسی شده است و افزون بر بازیابی و گردآوری این نوشته‌ها، بررسی توصیفی و تحلیلی آن‌ها نیز برای نخستین بار صورت گرفته است. و تنها مرجعی است که بیش از 850 نوشته در پیوند با سعدی را معرفی کرده است. معینی نبود فهرست موضوعی نوشته‌ها را اشکالی می‌داند که امکان استفاده و استناد به مطالب کتاب را کاهش داده است.از این رو پیوستن فهرست موضوعی به این کتاب گران‌قدر، بر ارزش آن خواهد افزود. » (معینی،1387: 27-25).
2-9-شیرین‎تر از قند (زیر نظر اکبر ایرانی و علیرضا مختارپور)، انتشارات اهل قلم، تهران 1381، (چاپ دوم: 1382)معرفی اثر:
این کتاب زیر نظر اکبر ایرانی و علیرضا مختارپور، در 128 صفحه و با 4000 نسخه در سال 1381 به چاپ رسیده است. در این کتاب بعد از مقدمه‌ای 32 صفحه‌ای (زندگی، سخن و اندیشه سعدی) به تلخیص و بازنویسی دیباچه و 10 باب بوستان سعدی پرداخته شده است. نویسنده در این کتاب یادآور می‌شود که این متن برای استفاده‌ی جوانان سامان یافته است از همین رو صراحت، سادگی، آموزندگی و جذابیت از معیارهای اصلی گزینش بوده است. زبان بوستان سعدی بسیار ساده، زیبا و هنری است. مخاطبان ویژه‌ی کتاب به آسانی می‌توانند با شعر سعدی پیوند گیرند، آن را به سادگی دریابند و از بیان هنری او لذت ببرند. این گونه است که بازنویسی کامل این اثر به نثر، کاری شایسته به نظر نمی‌رسد. از همین رو در این کتاب برای ارتباط بیشتر خوانندگان با متن اصلی بوستان، ادبیات بوستان به نثر برگردانده شده است. (کتاب حاضر:18)
نقد و بررسی دیگران
محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان « گلستان و بوستان، شیرین‌تر از قند» به معرفی این کتاب می‌پردازد و می‌گوید: «حسن‌لی در کتاب «شیرین‌تر از قند» ضمن نشان دادن زایندگی قریحه و زبان شیرین و شیوا و پر رمز و راز سعدی، اندیشه و احساس و عاطفه‏ی شاعر را در حوزه‏ی هنری مورد ارزیابی قرار داده است و به نتیجه‏ای سازنده رسیده است که مطالعه‏ی آن می‌تواند شراره‏ی شوق و رغبت را در دل جوانان پرفروغ سازد. وی نیز اشاره دارد در کتاب شیرین‌تر از قند پس از مقدمه و دیباچه و نشان دادن رستاخیر سخن در بوستان و زیبایی‌های شاعرانه و به‏گزینی واژه‏ها، ده باب بوستان تلخیص شده است.» (مدرس،1383: 6)
2-10- سخن شیرین پارسی، (مشترک با اکبرصیادکوه، منیژه عبدالهی و سید احمد پارسا) انتشارات سمت،چاپ اول 1381، تهران،چاپ چهاردهم: 1390معرفی اثر:
این کتاب با همکاری اکبر صیادکوه، منیژه عبدالهی و سید احمد پارسا، در 326 صفحه با 15000 نسخه در سال 1390 به چاپ چهاردهم رسید. عنوان فرعی این کتاب«برگزیده‌ی متون شعر و نثر گذشته و معاصر ، روش نگارش و پژوهش علمی ،سخنوری و ….»می‌باشد. مطالب کتاب در شش فصل صورت‌بندی شده است. که هر فصل بن‌مایه‌ای مستقل دارد، بن‌مایه‌های فصول شش‏گانه‌ی کتاب عبارت‌اند از: حماسه، عرفان، ادب غنایی، شعر معاصر، اخلاق، سخنوری، ادبیات داستانی، نثر، نظم، مکتب‏های ادبی، ادب تعلیمی و ادبیات جهانی. در انتخاب متون، اولویت با متون جذاب و شیرین پارسی بوده است و در میان آن‌ها متونی از کهن‌ترین ادوار ادب فارسی تا جدیدترین آن‌ها به چشم می‌خورد. در انتهای کتاب فهرست برخی از واژه‏ها و ترکیب‏های دشوار همراه با معانی آن‏ها، فراهم آمده است. این کتاب با عنوان درس «فارسی عمومی» در برخی دانشگاه‏های ایران تدریس می‌شود.(کتاب حاضر:6)
نقد و بررسی دیگران
محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان «سخن شیرین پارسی» ضمن بررسی مختصری فصل‌های هشت گانه این کتاب، به این نکته اشاره دارد که: «دکتر کاووس حسن‌لی استاد گرانمایه دانشگاه شیراز درباره شعر نیز سخن آغاز می‌کند و سپس مرحله‌ی پیشین از الهام، آستانه‌‌ی الهام، زمان بارش الهام، هنگام آفرینش اثر و مرحله‌ی پس از آفرینش هنری را به تصویر می‌کشد که جالب و خواندنی است. در شمار ارزندگی‌های کتاب، برداشت‌هایی است که از سروده‌ها و سخنان شاعران بزرگ آمده است و شناخت مخاطب را از سطحی نگری به ژرفانگری می‌کشاند. کار استادان فرهیخته‌ی شیراز در تألیف این کتاب یک کار ارزشی است که تحلیل‌های موشکافانه‌ی کتاب می‌تواند برای دانشجویان مفید باشد» (مدرس، 1382: 6)
2-11- مثنوی وامق و عذرا(تصحیح،مشترک با کاووس رضایی)،انتشارات روزگار،تهران1382معرفی اثر:
این کتاب با همکاری کاووس رضایی در 272 صفحه با 2200نسخه در سال 1382تصحیح و به چاپ رسیده است.کتاب حاضر دفتر نخست از «پنج گنج حسینی»است که شامل مثنوی«وامق و عذرا» در 4500بیت در بحر رمل مسدس که شاعر سرایش آن را در سال 1226 هجری قمری در 42 سالگی خود به پایان برده است. در ابتدای کتاب زندگی نامه‌ی سراینده آمده و در ادامه روایت‌هایی درباره‌ی داستان درج شده است. یکی از تفاوت‌های مهم روایت حسینی با روایت‌های دیگر این است که در این روایت، برای نخستین بار داستان عاشقانه‌ی «وامق و عذرا» با داستان عاشقانه‌ی «سعاد و سلمی» به هم در پیوسته است در وامق و عذرای حسینی، وامق دل‌باخته‌ی عذرا، سلمی دل‌باخته‌ی وامق و سعاد دل‌باخته‌ی سلمی است. (کتاب حاضر:5)
نقد و بررسی دیگران
محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان «مثنوی وامق و عذرا» ضمن بررسی بخش‌هایی از این کتاب بیان می‌کند که: «دو تن از دانشوران و پژوهشگران استاد کاووسی حسن‌لی و کاووس رضایی با تکیه بر ژرف نگری‌های خود داستان مشهور وامق و عذرا را مورد بررسی قرار داده‌اند و به تصحیح آن همت گماشته‌اند. ذوق و اندیشه‌ای که این دو پژوهشگر در تصحیح داستان به خرج داده‌اند، گونه‌ای نوگستری و حتی نوآوری است و تصحیح کنندگان هم، در فضا پردازی و هم شخصیت پردازی داستان توفیق یافته‌اند و توصیف‌شان با لطافت و ذوق آمیخته است. (مدرس، 1382: 6)
2-12- «رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است» (مجموعه‌ی شعر)،انتشارات روزگار، تهران 1382معرفی اثر:
این کتاب دومین مجموعه‌ی شعر حسن‌لی است در 175 صفحه با 2200 نسخه که در سال 1382 به چاپ رسیده است. قالب‌های شعری این مجموعه، غزل(26 عنوان)، شعر سپید و نیمایی(18 عنوان)، مثنوی(7 عنوان)، دو بیتی پیوسته(یک عنوان) می‌باشد. حسن‌لی از یک نوشته‌ی توصیفی با عنوان (یک بامداد بهاری در حافظیه) به جای مقدمه‌ی کتاب استفاده کرده، و در ادامه اشعاری از مجموعه‌ی شعری «به لبخند آیینه‌ای تشنه‌ام» به مجموعه‌ی حاضر افزوده شده است. (کتاب حاضر:2)
نقد و بررسی دیگران
محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان «رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است» این چنین می‌گوید: «سروده‌های کاووس حسن‌لی نشان می‌دهد که او در کار بررسی پدیده‌ها و چهره گشودن واقعیت‌هاست و می‌خواهد از انبوه خوانده‌ها، شنیده‌ها و اندیشیدن‌ها همراه با آمادگی و بیداری درون ازکام‌ها و ناکام‌ها پرده بردارد. از تخته‌بند تنگ پیوندهای سطحی برون آید و با گشودن بال رازگشای، به حقیقت‌های عریان پر بزند و با بینش ژرف و توان تحلیل، از آن‌چه می‌بیند و می‌شنود، پرده بردارد و به کمک طبیعت، نقش رنج‌ها و شادی‌ها را دریابد. یک شاعر دردشناس باید از کاربرد خمیرمایه‌ی خرد غافل نماند. تا حقایق را آن‌گونه که هست و آن-گونه که جلوه‌گری دارد، ببیند. چنین شاعری، پدیده‌ها را با چشم دل به تماشا می‌نشیند و «رنج بال‌های بسته» را درک می‌کند. یک شاعر ژرفانگر به درون خود و انسان‌های دیگر نقب می‌زند تا ناشنیدنی‌ها را بشنود و نادیدنی‌ها را ببیند، فریادها را احساس کند، فریادهایی که آوای آن از حصار تن بیرون نمی‌جهد ولی قابل احساس است و می‌توان آن را دریافت.»(مدرس،1382: 72)
محمد حکیم آذر در مقاله‌ای با عنوان «شاعر لبخندها، نگاهی گذرا به رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است» درباره‌ی این مجموعه‌ی شعر می‌گوید:
«کتاب «رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است» را می‌توان نمایشگاهی فراخ از نونگری حسن‌لی به شعر و به دنیای پیرامون خویش دانست. تنوع در فرم، قالب‌ها (از قالب‌های آشنای کهن گرفته تا قالب‌های نو)، غنای واژه‌ها، نگاه تازه و تفکر لطیف شاعر در این مجموعه نشان می‌دهد که با شاعری دانش‌آموخته، نوطلب، آرمان‌گرا و نرم‌خو رو‌به‌رو هستیم.در یک نگاه کلی و گذرا به این مجموعه تکرار چند مضمون توجه مخاطب را جلب می‌کند. امید به دست‌یابی انسان به ذات حقیقی خود، سر زندگی، نشاط و شادی از جمله مفاهیم و مضامین تکرار شونده در دفتر شعر یاد شده است. شعر شاعردر این دفتر تکرار موزون خاطره‌های شاعرانه‌ای است که او را احاطه کرده و این خاطره‌ها چه شیرین و چه تلخ در هر شعر و نیز در کل مجموعه به پیامی امید بخش، انتظاری شیرین، نشاطی ماندگار و افقی سبز می‌انجامد. در این میانه تکرار «لبخند» بسیار چشم‌گیر است. خنده ،لبخند و واژه‌های مرتبط با آن‌ها در دفتر «رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است» بازتابی جدی از شهود شاعرانه‌ای است که دنیا، انسان و خداوند را عاشقانه در کنار هم می‌بیند و از فرط «رجا» به «خوف» نمی‌پردازد. این موتیف شاعرانه در دفتر شعر مذکور حدود 43 بار در متن و 4 بار در عنوان شعرها آمده است. شاعر در پناه لبخند تابلویی رنگارنگ از آرمان‌ها و آرزوهای بشری را ترسیم می‌‌کند. تابلویی که دست‌نیافتنی نیست، اما بیگانگی انسان معاصر با سرشت‌ برین خویش او را از این گوهر ارجمند دور انداخته است. هر چه بر سر آدمی می‌رود از «بی‌ترانگی» و بی‌لبخند ماندن اوست.» (حکیم آذر،1387: 30-29)

–51

center-40513000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحدتهران مرکزی
دانشکده زبانهای خارجی،گروه آموزشی زبان شناسی همگانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
عنوان: بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریاراستاد راهنما:
دکتر بهرام مدرسی
استاد مشاور:
دکتر مریم ایرجی
پژوهشگر:
شیمازرگربالای جمع
تابستان1393
بسم الله الرحمن الرحیم
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
به نام خداوند بخشنده مهربان
اقرا باسم ربک الذی خلق*1* Read in the name of your lord who created بخوان به نام پروردگارت که آفرید
خلق الانسان من علق*2* He created man from a clot خدایی که انسان را از خون بسته آفرید
اقرا و ربک الاکرم *3* Read and your lord is the most honorable بخوان و پروردگارت کریم ترین کریمان است
الذی علم بالقلم*4* Who taught(to write)with the pen خدایی که علم نوشتن با قلم را آموخت
علم الانسان مالم یعلم *5* Taught man what he Knew not به انسان آنچه را نمی دانست تعلیم داد

کلا ان الانسان لیطغی*6* Nay!man is most surely inordinate
باز انسان از کفر باز نمی ایستد و سرکش می شود
ان رآه استغنی*7*Because he sees himself free from want چون به غنا و دارایی می رسد
ان الی ربک الرجعی *8* Surely to your lord is the return یقیناً به سوی خدا باز خواهد گشت
centercenterتقدیم به:

پدر ومادربزرگوارم،که پس ازیادخداوند، بدون لطف ودعای خیرایشان آرامش وپیشرفت من غیرممکن است.
همسروفرزندان عزیزم،که موفقیت خودرا مدیون همدلی و همکاری صمیمانه ی آنهاهستم.
برادران خوبم ،که محبت وراهنماییهای آنها همواره موجب دلگرمی وراهنمای من بوده است.

00تقدیم به:

پدر ومادربزرگوارم،که پس ازیادخداوند، بدون لطف ودعای خیرایشان آرامش وپیشرفت من غیرممکن است.
همسروفرزندان عزیزم،که موفقیت خودرا مدیون همدلی و همکاری صمیمانه ی آنهاهستم.
برادران خوبم ،که محبت وراهنماییهای آنها همواره موجب دلگرمی وراهنمای من بوده است.

سپاسگزاری
خداوندا، چه مجیدوآرام بخش است نام تو در تمامی دلها…
سرآغاز، سپاس تو گویم که نخست آموزگار منی و سپاس که مرا فرصت و توان تعلم عطا فرمودی.
پس ازحمدحق تعالی لازم می دانم، تقدیر و سپاس خالصانه خود را از تمامی آموزگاران ،دبیران و استادان بزرگوارم به جا آورم که به جای اندیشه ها، اندیشیدن را به ماآموختند،
با رهنمودهای عالمانه ی خویش، مسیرجاده ها ی علم واخلاق را برای ماروشن ساختند…
و همواره بی ادعا همچون بارانند و هیچگاه نمی پرسند این جامهای تهی از آن کیست.
به خصوص اساتیدارجمند:
دکتر بهرام مدرسی ،استاد راهنما
دکتر مریم ایرجی ،استاد مشاور
دکتر ستاره مجیدی ، استاد داور
که با جوهرعلمی آراسته به خلوص و تواضع ، از کوچکترین راهنمایی در انجام پژوهش دریغ نورزیدند و همیشه خود را مدیون راهنمایی ها و محبت ایشان می دانم.
چکیده:
توصیف مقابله ای نظام های زبانی موضوع مهمی است که نه تنها به درک بهترهریک ازاین زبانها وساختارهای آن منجرمی شود، بلکه درزمینه ی رده شناختی وجهانی های زبان نیزاطلاعات ارزنده ای به دست می آورد.یکی ازکاربردهای بارز زبانشناسی مقابله ای درآموزش زبان است که معمولابررسی مقابله ای نامیده می شود. بررسی مقابله ای بامقایسه ومقابله ی ویژگیهای دوزبان اطلاعات ارزنده ای رابه دست می آوردواین اطلاعات میتواندکمک بسیارزیادی به معلم زبان وزبان آموزبه منظورحل مسایل آموزشی وپیشرفت بیشترارایه دهد.پژوهش حاضربا هدف مشخص نمودن خطاهای دستوری دانش آموزان دردرس زبان انگلیسی وعربی وسپس بررسی مقابله ای این خطاها انجام گرفته است.فرضیه های تحقیق قصددارندبه این پرسشهاپاسخ دهندکه:
1)آیا میان نوع ومیزان خطاهای دستوری حاصل ازآموزش زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوت وجود دارد؟2)کدام رویکرد بررسی مقابله ای درتوصیف خطاهای دستوری حاصل ازآموزش این دوزبان(انگلیسی وعربی) کارآمدتراست؟
نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی ازمیان دانش آموزان دخترفارسی زبان پایه چهارم مقطع متوسطه ی شهرستان شهریارانجام شده است.این تحقیق به روش توصیفی-استنباطی صورت گرفته ودرگردآوری داده ها از
پرسشنامه وآزمون متنی که تحت راهنمایی ونظارت مستقیم استادراهنما توسط پژوهشگرساخته شداستفاده گردیده است.درمجموع 37مورد بررسی شده درپرسشنامه وآزمون متنی،نتیجه ی حاصل ازبررسی آمارهای توصیفی نشان می دهدکه 32موردرویکردقوی ،2موردرویکردمعتدله ودر3موردنیزهیچیک ازرویکردها قابل اثبات نبوده اندو نتیجه ی حاصل ازبررسی آمارهای استنباطی نیز نشان می دهدکه در32مورد رویکردقوی قابل تاییدبوده است.
این نتایج نشان می دهندکه:
میان نوع ومیزان خطاهای دستوری حاصل ازآموزش زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوتهای مختلفی وجوددارد.2)رویکردقوی بررسی مقابله ای درتوصیف خطاهای دستوری حاصل ازآموزش این دوزبان کارآمدترباشد،بنابراین هردوفرضیه ی این پژوهش تاییدمی شوند.
قابل ذکراست که دربرخی مواردبه دلایلی مانند مجاورت فرهنگی زبان عربی وفارسی،آماربه دست آمده چندان پیش بینی رویکردموردنظرراتاییدنکردوبررسی این موضوع می توانددرپژوهشهای آتی موردتوجه قراربگیرد.فهرست مطالب
عنوان TOC o “1-3” h z u شماره صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1- مقدمه………………2
1-2- بیان مسئله………2
1-3- اهمیت تحقیق…..4
1-4- سوالات تحقیق…..5
1-5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-6- محدودیت های تحقیق5
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه…………….8
2-2- مبانی نظری تحقیق9
2-2-1- زبان شناسی مقابله ای9
2-2-2- بررسی مقابله ای ومراحل آن PAGEREF _Toc389068308 h 92-2-3- تحلیل سازه های جمله دربررسی مقابله ای13
2-2-4- نقش زبان شناسی مقابله ای دریادگیری زبان PAGEREF _Toc389068310 h 142-2-5- سطوح تحلیل مقابله ای………….15
2-2-6- فرضیه های مختلف تحلیل مقابله ای19
2-2-7-معرفی رویکردقوی ومعتدله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
2550160143955الف
00الف

2-2-8- خطاواشتباه……23
2-2-9- تحلیل خطاوانواع خطا………………………28
HYPERLINK l “_Toc389068315” 2-2-10- روش شناسی تحلیل خطا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-11- اهمیت خطاوتحلیل آن32
2-2-12- انواع خطاهای دستوری33
2-2-13- زبان بینابین…34
2-2-14- زبان اول وزبان خارجی/دوم34
2-2-15- یادگیری زبان خارجی/دوم35
2-2-16- سلسله مراتب دشواری زبان خارجی/دوم35
2-2-17- اهمیت زبان عربی36
2-2-18- تحلیل موارددستوری بررسی شده درپژوهش……………………………………………………………………………………………………………………39
2-3- مبانی عملی تحقیق.47
2-3-1- پژوهش های غیر ایرانی47
2-3-2- پژوهش های ایرانی50
فصل سوم:روش پژوهش
3-1- مقدمه…………….55
3-2- روش تحقیق……..55
3-3-تحلیل زبانی و طبقه بندی خطاها…………………………………………………………56
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
HYPERLINK l “_Toc389068338″ 4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2- بررسی آمارتوصیفی سوالات چهار گزینه ای59
center69215ب
00ب

4-3- بررسی آمارتوصیفی آزمون متنی75
4-4- بررسی آماراستنباطی آزمون چهارگزینه ای……………………………………………………………………………………………………………………………..99
4-5- بررسی آماراستنباطی آزمون متنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………100
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………104
5-2- نتایج کلی آمارتوصیفی بررسی فرضیه‏های پژوهش104
5-3- نتایج کلی آماراستنباطی بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..106
5-4- نتایج پژوهش…………………107
5-5- خلاصه پژوهش……..116
5-6-کاربردپژوهش………117
5-7- پیشنهادات پژوهش117
منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………121
منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
پیوست ها
پیوست الف- آزمونهای گردآوری داده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..125
پیوست ب- واژه نامه انگلیسی به فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………134
2752651123569ج
00ج

2679700901446000
فهرست جدولهاونمودارها
عنوان شماره صفحه
4-1- جدول های آمارتوصیفی آزمون چهارگزینه ای………………………………………………………………………………………………………………..72- 59
4-2- نمودارهای آمارتوصیفی آزمون چهارگزینه ای…………………………………………………………………………………………………………………..73-60
4-3- جدول بررسی کلی آمارتوصیفی آزمون چهارگزینه ای…………………………………………………………………………………………………………….73
4-4- نمودار بررسی کلی آمارتوصیفی آزمون چهارگزینه ای……………………………………………………………………………………………………..75-74
4-5- جدول های آمارتوصیفی آزمون متنی………………………………………………………………………………………………………………………………..97-75
4-6- نمودارهای آمارتوصیفی آزمون متنی…………………………………………………………………………………………………………………………………97-75
4-7- جدول بررسی کلی آمارتوصیفی آزمون متنی…………………………………………………………………………………………………………………………..98
4-8- نمودار بررسی کلی آمارتوصیفی آزمون متنی……………………………………………………………………………………………………………………99-98
4-9- جدول بررسی کلی آمار استنباطی آزمون چهارگزینه ای………………………………………………………………………………………………………100
4-10-نموداربررسی کلی آماراستنباطی آزمون چهارگزینه ای……………………………………………………………………………………………………….100
4-11- جدولهای بررسی آماراستنباطی آزمون متنی………………………………………………………………………………………………………………………101
4-12- نموداربررسی آماراستنباطی آزمون متنی…………………………………………………………………………………………………………………………….102
5-1- نمودار مقایسه ی درصدی آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………….105
5-2- نمودار درصد کلی آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
5-3- نمودار مقایسه ی درصدی آماراستنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………….106
5-4- نمودار درصد کلی آماراستنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
255016026670د
00د

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه
موضوع دستور زبان همواره مورد توجه زبان شناسان و صاحبنظران بوده است.دستور در مطالعات نوین زبان شناسی بخشی از نظام شناختی ذهن انسان است و این نظام شناختی در ساختار ذهنی و روان شناختی همه انسانها به طور طبیعی وجود دارد.در چهار چوب زبان شناسی نوین هر فردی دستور زبان مادری خود را می داند و براساس چنین دانشی قادر به تولید و درک جمله ها است.در واقع سخنگویان هر زبانی به صورت خود آگاه از این دانش اطلاع ندارند بلکه به صورت ناخودآگاه آن را به کار می برند. چامسکی این دانش ناخود آگاه را که بر مبنای آن جمله ها تولید ودرک می شوند توانشنامیده و به دنبال آن تجلی و به کارگیری این دانش زبانی را در موقعیت های مختلف کنش نام گذاری کرده است.البته در اغلب موارد کنش زبانی بازتاب دقیق دانش زبانی نیست و همه ما با خطاهای تولیدی گفتاری و نوشتاری یا درک نادرست جمله آشنا هستیم،اما این خطاها به معنی ندانستن دستور زبان نیست بلکه ممکن است به دلایلی در یک موقعیت به درستی از آن استفاده نشود(گلفام،1389: 6-5).
فراگیری زبان مادری بخشی از فرآیند کل بلوغ کودک است درصورتی که یادگیری زبان دوم به طور معمول فقط پس از اینکه فرآیند بلوغ عمدتاً کامل شده است شروع می شود،پس این نکته بی نهایت اهمیت دارد که فرد به میزان و نوع خطاهای خود،آگاه باشد و در جهت تصحیح و بهینه سازی آن گام بردارد(کوردر،1381: 7).
کلید سهولت و دشواری یادگیری زبان خارجی /دوم در مقایسه ی این زبان و زبان مادری است،مفاهیمی که مشابه زبان مادری است برای زبان آموز ساده و مفاهیمی که متفاوت اند برای او دشوار خواهد بود(لادو،1957: 2-1). به عبارت دیگر تغییری که باید در رفتار کلامی زبان آموز روی دهد معادل تفاوت هایی است که بین ساختار زبان و فرهنگ مادری و زبان و فرهنگ مقصد وجود دارد(بناتی ودیگران،1966: 37) .
بیان مسئله
306705022459952
2
یکی از مشکلات اساسی در مدارس متوسطه ی کشورمان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته،افت تحصیلی در درس زبان انگلیسی است که بنا به گفته ی کارشناس مسئول گروه های آموزشی و با استناد به نمودارهای درصد قبولی،میانگین این درس در مقطع متوسطه حدود 60 درصد ودر برخی سالها به کمتر از آن هم میرسد و این در صورتی است که میانگین قبولی همین دانش آموزان در درس عربی حدود 70درصد و در برخی سالها به بیشتر از آن هم رسیده است.از آنجایی که بیشترین تاکید مطالب کتابهای زبان انگلیسی و عربی در این مقطع برروی دستور زبان می باشد،لذا تحلیل خطاهای دستوری در این دو زبان و بررسی مقابله ای آنها مطمئناً می تواند گامی موثر در بهبود وضعیت موجود باشدونظریه های بررسی مقابله ای رابه چالش بکشاند.
خطا راهکاری است که هم کودکان در فراگیری زبان اول و هم افرادی که زبان دوم/زبان خارجی را می آموزند از آن استفاده می کنند.خطاهایی که فرد ضمن ساختن نظام زبانی جدید مرتکب می شود احتیاج به تحلیل دقیق دارد زیرا ممکن است که برخی از راه های مهم درک فرآیند یادگیری زبان در آنها وجود داشته باشد.خطاها از سه دیدگاه اهمیت دارند:
الف.خطاهابرای معلم زبان حائز اهمیت فوق العاده ای هستند زیرا اگراو تجزیه و تحلیل نظام مندی را از آنها انجام دهد نتیجه کار،میزان پیشرفت را روشن خواهد کرد.
ب.این خطاها مدارکی را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد مبنی بر این که زبان چگونه یاد گرفته می شود و زبان آموز برای کشف زبان کدام راهکارها وروندها را به کار می گیرد.
ج.خطاها برای شخص زبان آموز نیز اجتناب ناپذیر است زیرا ارتکاب خطا مانند وسیله ای است که زبان آموز برای یادگیری به آن متوسل می شود(کوردر،1967: 167).
از آنجایی که نگارنده خود به امر تدریس زبان انگلیسی در مقطع متوسطه مشغول می باشد همواره در کلاس درس باهمین مسئله مواجه بوده است که زبان آموزان در دستور زبان دچار خطاهای بسیاری می شوند و بیشتر جملات آنها برای رساندن مفهوم رسا نمی باشند،از طرف دیگر مقایسه ی سالیانه ی درصد قبولی زبان انگلیسی و عربی که هردو درآموزش وپرورش جزء دروس علوم انسانی محسوب می شوند باعث شد تا پژوهش حاضر در زمینه ی بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه انجام پذیردزیرااز طریق تجزیه و تحلیل خطاها می توان خطاهای دستوری زبان آموزان در درس عربی و انگلیسی را شناسایی و توصیف کرد.
302895024491953
03
از آنجاکه زبان فارسی به لحاظ خویشاوندی زبانی با زبان انگلیسی همخانواده است، اما از طرفی مجاورت دو جامعه زبانی عربی و فارسی و تاثیرپذیری این دو ازهم، باید دید که رویکردهای قوی، ضعیف و معتدله چگونه با خطاهای دانشآموزان در این دو زبان برخورد میکنند. بنابراین پرسش پژوهش حاضر پیرامون این مسئله است که با استفاده از رویکردهای تحلیل مقابلهای و به ویژه رویکرد قوی در تحلیل خطاهای دانشآموزان، آنها در کدام زبان، انگلیسی یا فارسی، دچار خطای بیشتری میشوند.
بر اساس دلایل ذکر شده،علیرغم پژوهش هایی که در زمینه ی تجزیه و تحلیل خطاها و بررسی مقابله ای صورت گرفته،پژوهش حاضر با دیدگاهی متفاوت ابتدا به تحلیل خطاهای دستوری نوشتاری زبان خارجی(عربی و انگلیسی)دانش آموزان در مقطع متوسطه می پردازد و سپس از طریق بررسی مقابله ای این دو زبان به نتایج ارزشمندی مانند ارائه راهبردهایی که زبان آموزان به منظور حفظ ارتباط از آنها سود جسته اند دست می یابد.
اهمیت تحقیق آشنایی افراد یک جامعه با زبان خارجی حائز اهمیت فوق العاده ای است و نمی توان آن را در توسعه ی ارتباطات علمی،فرهنگی و ….نادیده گرفت.یکی از مشکلات عمده و اساسی در کشور به خصوص در سطوح تحصیلی بالا عدم آشنایی کافی با زبان خارجی (انگلیسی /عربی)می باشد که این مسئله سبب ایجاد مشکل در برقراری ارتباط مستقیم و غیر مستقیم مانند ارائه مقاله و …. می شود که ریشه ی آن به دوره ی دبیرستان و سالهای نخست زبان آموزی زبان خارجی بر می گردد.
دانش آموزانی که به دوره ی راهنمایی و متوسطه وارد می شوند باید یک زبان غیر از زبان مادری یا دوم را برای ایجاد ارتباط با خارجیان و بهبود سطح علمی شان یاد بگیرند که این زبان را زبان خارجی می گوییم،مانند زبان انگلیسی که یک زبان بین المللی است و امروزه به عنوان زبان دانشمندان،در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شود (ضیاء حسینی،1385 :2) .
از سوی دیگراز آن جا که زبان شناسی جدید با روش های دقیق،پیشرفت قابل توجهی را در زمینه های مختلف محقق ساخت وفایده رسانی دیدگاه روشن و روشهای دقیق که در قرن نوزدهم و بیستم در باب زبان تکامل یافت یک ضرورت علمی به شمار آمد، تعدادی از پژوهشگران را بر آن داشت تا به بررسی نحوه تطبیقی درباره ی زبانهای سامی بپردازند. این روش، سرفصلهای جدیدی را در پرتو زبانهای سامی برای زبان عربی به وجود آورد و بسیاری از پژوهشگران در زبانهای مختلف به مسأله ی زبان عربی توجه نمودند اما پژوهش در این زبان همچنان نیاز به مطالعه و تحلیل بیشتری دارد(حجازی، 1379 : 13 ).
با توجه به مطالب ذکر شده یکی از شیوه هایی که می تواند در ریشه یابی مشکل ضعف زبان آموزان در درس عربی و زبان انگلیسی مفید واقع شود استفاده از روش تحلیل خطا است .
299085022123404
4
کودکی که مشغول فراگیری زبان اول خود است از دیدگاه دستور زبان بزرگسالان اشتباهات بی شماری مرتکب می شود اما با تجزیه و تحلیل دقیق بازخوردی که از سوی دیگران برایش حاصل می شود به تدریج ولی با اطمینان، طرز بیان کلامی را که در زبان مادری اش قابل قبول است می آموزد . یادگیری زبان خارجی / دوم هم مسلما بی شباهت به این فرآیند نیست . در فرآیند یادگیری هم زبان آموز ناگزیر خطاهایی را مرتکب می شود و با کمک انواع گوناگون بازخوردهایی که در این ارتباط برای او حاصل می شود سعی در بهبود خطا می نماید این خطاها نیاز به تحلیل دقیق دارد زیرا ممکن است باتوجه به نوع بازخورد برخی روشهای مهم درک فرآیند یادگیری زبان در آنها وجود داشته باشند ( براون، 1363 : 206 – 205) .
در این پژوهش سعی بر این است که مشکلات فرآیند یاددهی و یادگیری زبان خارجی براساس اصول ویافته های زبان شناسی بررسی شود ، بنابراین اهمیت پژوهش چنین خلاصه می شود :
الف . ارائه یک طبقه بندی زبان شناختی از خطاهای دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان
ب . تحلیل این خطاها در رابطه با زبان بینابین آنها
ج .تعیین خطاهای دستوری زبان انگلیسی و عربی ونقش زبان فارسی دربروزاین خطاها
به طورکلی نتایج این تحقیق از دو جنبه اهمیت دارد :
یکی جنبه ی عملی، از این لحاظ که برای تهیه کنندگان کتب درسی، معلمان زبان خارجی و تمام افرادی که در زندگی حرفه ای خود ناگزیر با خطاهای دستوری زبان آموزان سروکار دارند سودمند است . دیگری جنبه ی نظری، از این نظر که به شناخت بهتر روند یاددهی و یادگیری زبان خارجی کمک می کند .
سوالات تحقیق1)آیا میان نوع ومیزان خطاهای دستوری حاصل ازآموزش زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوت وجود دارد؟
2)کدام رویکرد بررسی مقابله ای درتوصیف خطاهای دستوری حاصل ازآموزش این دوزبان(انگلیسی وعربی) کارآمدتراست؟
فرضیه های تحقیق1)میان خطاهای دستوری حاصل ازآموزش دو زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوتهای مختلفی وجوددارد.
2)می توان گفت رویکردقوی بررسی مقابله ای درتوصیف خطاهای دستوری حاصل ازآموزش این دوزبان کارآمدتراست. -6604011620500محدودیت های تحقیق304800011207755
5
از آنجایی که پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل خطاهای دستوری زبان انگلیسی و عربی می پردازد،در مسیر اجرا با محدودیت هایی هم همراه است.از محدودیت های این پژوهش می توان به یافتن دبیران با تجربه در زمینه ی زبان انگلیسی و عربی که فرصت مشارکت در تصحیح و تجزیه و تحلیل برگه های دانش آموزان راهم داشته باشند اشاره کرد.
از دیگر محدودیت ها این است که افکاردانش آموزان مبنی براینکه نتایج پرسشنامه وآزمون متنی ممکن است درنمرات درسی آنهاموثرباشدمی تواندتاثیرمنفی درروند اجرای پژوهش داشته باشد.
بنابراین روال کار چنین بودکه جهت پیشگیری ازایجاداضطراب وسایرعوامل که می توانست دررونداجراونتیجه ی آزمون تاثیرمنفی داشته باشدابتدا در یک جلسه در مورد موضوع پژوهش و اهداف آن بادانش آموزان صحبت شد به طوری که به آنها اطمینان داده شد این آزمون هیچگونه تاثیری روی نمرات مستمر و پایانی آنها نخواهدداشت.
خلاصه ی فصل:
درفصل یک پس ازبیان مقدمه به طرح کلیاتی مانندبیان مساله،اهمیت تحقیق،محدودیت های اجرای تحقیق،سوالات وفرضیه هاپرداخته شد.اکنون درفصل بعدبه تدوین چهارچوب نظری وپیشینه ی عملی این پژوهش می پردازیم.
286702422948906
006

-474980138430فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه تحقیق00فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2702560612140000
2733675759460
مقدمه نوشتار نتیجه ی تفکر،گزینش و اصلاح روش هاوخطاها است و هریک از این مراحل نیازمند مهارت های ویژه ای است که همه ی سخنگویان یک زبان به طور طبیعی از آنها برخوردار نیستند.به همین دلیل،آموزش این مهارت باید به گونه ای باشد که دانش آموزان را برچگونگی آفرینش ایده ها،سازماندهی عوامل انسجام متن،استفاده از نشانگر های گفتمانی و قوانین معنایی که در یک متن نوشتاری پیوستگی و رسایی ایجاد می نمایند از جمله اصلاح خطاهای متن به گونه ای که معنای دقیق تری داشته باشد،ویرایش متن به لحاظ دستوری و نهایتا نوشتن متن متمرکز نماید(براون،2001: 335).
با توجه به اهمیت نوشتار و یادگیری زبان،مطالعات فراوانی در زمینه ی تحلیل خطا و بررسی مقابله ای صورت گرفته است که از آن جمله می توان به طورخلاصه به مقاله ها و کتابهای صاحب نظران غیر ایرانی مانند جونز(1786)،کوردر (1971)،براون (2001) و ایرانی مانند ضیاء حسینی (1994)وکشاورز (1999) اشاره کرد.
در فرآیندآموزش، مهارت نوشتن دیرتر و دشوارتر از سایر مهارتها حاصل می شود.بسیاری از دانش آموختگان مدارس و دانشگاه ها در نوشتار با مشکل مواجه می شوند،بنابراین دور از تصور نیست که دستیابی به این مهارت در بین افرادی که قصد دارند زبان دیگری (دوم/خارجی) را بیاموزند دشوارتر و با موانع بیشتری همراه باشد.
لذا زبان شناسان و صاحب نظران بسیاری در ارتباط با نوشتار و تحلیل خطا پژوهش های اجرایی سودمندی را ارائه داده اند؛در این نمونه ها محققان با بهره گیری از روش تحلیل خطا،منشا بروز و شیوه ی بهبود بخشیدن به این خطاها را در جریان یادگیری زبان دوم/خارجی یافته اند که در این فصل به برخی از آنها اشاره می شودو آگاهی یافتن پیرامون مفاهیم نظری وعملی این موضوع می تواندبرای تمام افرادی که درجریان زندگی حرفه ای خود باخطاهای زبانی دانش آموزان درارتباط هستند راهگشاومفیدباشد.
29051257810508
8

مبانی نظری تحقیق
2-2-1- زبان شناسی مقابله ای
بحث زبان شناسی مقابله ای از سال 1786 یعنی زمانی آغاز شد که ویلیام جونز(دانشمند انگلیسی)در خطابه ای در انجمن سلطنتی مطالعات آسیایی در کلکته به خویشاوندی زبانهای سانسکریت،یونانی،گوتی و سلتی اشاره می کند یعنی می گوید این زبانها شبیه یکدیگر بوده و ریشه ی مشترک دارند.او در این سال برای نخستین بار به صراحت به وجود زبان مادر مشترکی برای این زبانها تاکید می کند که ممکن است دیگر وجود نداشته باشد .نظرات او به تحول مطالعه زبان و معرفی دانشی می انجامد که امروزه زبان شناسی تاریخی-تطبیقی نامیده می شود(صفوی،4:1386).
پس ازآن با انتشار کتاب زبان شناسی بین فرهنگها توسط لادو (1957)،عصرزبان شناسی مقابله ای نوین آغازمی شود.او معتقداست که با استفاده از مقایسه ی روش مند زبان و فرهنگی که باید آموخته شود با زبان و فرهنگ زبان آموز،می توان موارد مشکل ساز در یاددهی زبان را تشریح و پیش بینی کرد.سپس به یادگیری عناصر آشنا و شبیه در زبان مقصد می پردازد و عنوان می دارد که یادگیری موارد مشابه نزد زبان آموزآسانترویادگیری موارد متفاوت دشوارتراست (کشاورز،10:1999).
بررسی مقابله ای ومراحل آن بررسی مقابله ای شاخه ای از زبانشناسی مقابله ای است که به بررسی تفاوت ها و شباهتهای دو یا چند زبان در یک لحظه ی خاص زمانی می پردازد بنابراین سیردگرگونی های تاریخی زبان ها مورد توجه این رشته نیست(کشاورز،2:1999).
فیسیاک (1978) هم زبان شناسی مقابله ای را شاخه ای فرعی از زبان شناسی می داند که متمرکز بر مقایسه دو یا چند زبان یا مقایسه ی زیر نظام های زبانی به منظور تعیین شباهتها و تفاوتهای بین آنها می باشد(همان:3).
بررسی مقابله ای در واقع مقایسه ی نظام های آوایی،دستوری و معنایی دو یا چند زبان است که زمینه ی گفتگوهای داغی برای مدافعان این رشته که در اصول اصلی با یکدیگر مشترک نبوده اند را ایجاد کرده است(همان:7).
284797512503169
009
بررسی مقابله ای زمانی رخ می دهد که بخواهیم دو زبان را بایکدیگر مقایسه کنیم. مواردی که در دو زبان می توانند با یکدیگر مقایسه شوند عبارتند ازآواها،واژه ها،ساختارها،متون و فرهنگ ها که هریک از آنها درقالب نظام های خود قابل بررسی می باشند همچون ساختارها که در قالب نظام نحوی می توانند مورد بررسی واقع شوندودر حقیقت دلیل مقایسه ی دو زبان یافتن شباهتها و تفاوتها بین آنها است(ضیاء حسینی،2008: 1).
اساسا بررسی مقابله ای اصطلاحی است که پدیده های زبانی را برحسب نمونه های مشترک زبانها مورد بررسی قرار می دهد،همچنین بررسی مقابله ای ابزاری ضروری برای ارتقا و پیشبرد زبانها می باشد و مشکلات یادگیری زبانها را تجزیه و تحلیل می کند (جکسون وویتمن،1971: 3) .
ویتمن (1970)مراحل بررسی مقابله ای را به ترتیب”تشریح”،”گزینش”،”مقایسه” و “پیش بینی” معرفی میکند.
1.تشریح: وصف و باز نمودن دو زبان مورد مقایسه به وسیله ی زبان شناس است.
2. گزینش:عبارت است ازانتخاب عناصر زبانی،قوانین و ساختارهایی که در دو زبان مقایسه خواهند شد.
3.مقایسه:نمایش شباهتها و تفاوتهای موجود در عناصرزبانی،قوانین و ساختارهای برگزیده ی دو زبان.
4.پیش بینی:به پیش بینی خطاهای یادگیری بر پایه دستاوردهای سه مرحله پیشین گفته میشود(http://csun.edu).
استاینبرگ (1993) بر این باور است که به رغم آن که به اعتقاد زبانشناسان هیچ زبانی به طور کلی مشکلتر از هیچ زبان دیگری نیست و به اعتقاد روانشناسان زبان نیز فراگیری هیچ زبانی آسانتر از زبانهای دیگر نیست، فراگیری هیچ دو زبانی از یک روال واحد پیروی نمی کند. برای مثال پس از یادگیری زبان انگلیسی، یادگیری زبان فرانسه به اندازه یادگیری زبان ژاپنی دشوار نخواهد بود. نحو زبان انگلیسی با نحو زبان فرانسه تفاوت هایی دارد، اما در مقایسه با تفاوتهای وسیعی که با زبان ژاپنی دارد این تفاوتها ناچیز است. علاوه بر این، از نظر واژگانی نیز شباهت های زیادی بین زبان انگلیسی و فرانسوی وجود دارد. بنابراین زبان آموز مجبور نیست مانند زبان ژاپنی از صفر آغاز کند. توماس (1988) در مورد نقش “آگاهی های فرا زبانی” در فراگیری زبان، طی پژوهشی دریافت که آگاهی های فرا زبانی دانش آموزان دوزبانه مزیّتی برای آنها در فراگیری زبان ایجاد می‌کند که تک زبانه ها فاقد آن هستند.
2808605280924010
010
وایت، کوفربرگ و اولشتین (1996) معتقدند که برخی خطاها ناشی از تاثیر زبان اول می‌باشند، اما دخالتی در معنا ندارند. به عنوان مثال هنگامی که یک فرانسوی در حال یادگیری زبـان انگـلیسی چنین می‌گوید: She is wearing a skirt red” ” (او یک دامن قرمز پوشیده است)، خطایی که در مورد ترتیب کلمات رخ داده است( در زبان انگلیسی صفت رنگ قبل از اسم و در زبان فرانسه بعد از آن قرار می‌گیرد) منجر به سردرگمی نمی شود. بنابراین اگر در ارتباط اختلالی بوجود نیاید، فراگیران هرگز متوجه نخواهند شد که سخنوران ماهرتر زبان انگلیسی از چنین ترتیب کلماتی استفاده نمی کنند یا اینکه اگر متوجه شوند که دیگران این صفت را قبل از اسم بکار می‌برند، ممکن است فرض کنند که این راه دیگری برای گفتن همان چیز است. در این موارد، آموزش تفاوت های زبان اول و دوم یا دستورالعملی که اطلاعات روشنی درباره آنها را دربرمی گیرد، می‌تواند راهی باشد که فراگیران این ویژگیها را از زبان دوم خود حذف کنند. به نظر می‌رسد که فرد چند زبانه که مشغول یادگیری زبان جدیدی است، از راه دیگری به فرایند یادگیری نزدیک می‌شود و تاثیر بین زبانی هنگامی که سه یا چند زبان ، نه فقط دو زبان، در تعاملند، پیچیده تر است.
تاثیر بین زبانی نه تنها در طی یادگیری زبان دوم بلکه در طی فراگیری زبان سوم نیز روی می‌دهد. مطالعه یادگیری زبان سوم، و به ویژه ارتباط آن با تداخل زبانی، هنوز در مرحله شناسایی حوزه، ویژگیها و روش شناسی می‌باشد (سنوز، 2001). از منظر تاثیرات بین زبانی، سوال این است که درهنگام فرایند یادگیری زبان چگونه سه زبان با یکدیگر تعامل می‌کنند. یکی از یافته های جالب این است که در طی تولید زبان سوم، فراگیر زبان معمولاً به طور غیرعمد، ساخت های بین زبانی ای را تولید می‌کند که تماماً یا قسمتی از آن متعلق به ساخت های زبان دوم است. به عنوان مثال، شخصی که زبان مادری اش آلمانی، زبان دوم او انگلیسی و زبان سوّمش فرانسه است، چنین جمله ای را تولید می‌کند:
Ils veulent gagner more, euh, plus (آنها می‌خواهند بیشتر بدست بیاورند). چه عواملی فرد چند زبانه را به تولید چنین جملات مخلوط و پیوندی هدایت می‌کند؟ متغیر های بسیاری موجب این تأثیر بین زبانی می‌شوند. برخی متغیرها صرف نظر از این که دو زبان در تعامل است یا بیشتر، در حوزه واژگان نقش ایفا می‌کنند، مثلاً شباهت های نوع شناختی بین زبانها(مورفی، 2005: 5-3).
مورفی معتقد است که هنگام یادگیری زبان سوم، متغیر های گوناگونی در تداخل زبانی مؤثرند. بعضی از آنها دیگری را باطل می‌کنند و بعضی از آنها به برخی دیگر نزدیک می‌شوند تا این که موجب می‌شوند عضوی که متعلق به زبان مقصد نیست به زبان سوم وارد شود. گرچه به نظر می‌رسد تداخل زبانی در فراگیری زبان دوم با تداخل زبانی در زبان سوم تفاوت اساسی نداشته باشد، اما پژوهشی که مورفی در مورد متغیر ها انجام داده ، نشان داده است که تأثیر متغیرها بر حسب نوع زبانهای مورد استفاده فرد چندزبانه، متفاوت است.
2876550125412411
011

وی معتقد است که مهمترین متغیرها برای انواع تداخل زبانی عبارتند از مهارت، ردهشناسی و وجه زبان . اما فراگیری زبان سوم همواره با استفاده غیر عمد از اعضایی از زبان دوم همراه است.
همان طور که بررسی ها در برخی از پژوهشهای پیشین نشان دادهاند خطا هایی که در اثر تداخل زبان انگلیسی روی داده اند، توسط فراگیرانی بوده است که سطح زبان انگلیسی خود را پیشرفته ارزیابی کرده بودند. بنابراین می‌توان گفت که مهارت در زبان دوم با میزان تداخل آن در یادگیری زبان سوم رابطه مستقیم دارد. این نتیجه می‌تواند نظریه مورفی را مبنی بر این که مهارت یکی از عوامل موثر در ایجاد تداخل است، تأیید کند. داتی و ویلیامز (1998) تداخل را نوعی انتقال خودکار و غیرارادی از ساختار زبان اول روی سطح ساختاری زبان خارجی، به علت تداخل عادت ها، تعریف کرده اند(مورفی : 18).
هادسن (1382: 192) بر این اعتقاد است که دانش و اطلاعات اولیه در فراگیری دانش بعدی تاثیرگذارند و این تاثیر همان چیزی است که انتقال نامیده می شود. در این ارتباط، بزرگسالان از پیش زبانی را می دانند، در صورتی که کودکان در حال فراگیری زبان اول خود و از این لحاظ فاقد تجربه هستند. الیس (1997) نیز برای تداخل، واژه انتقال را به کار می برد. در یادگیری زبان خارجی، زبان آموزان با استفاده از دانش زبان اول خود، قوانین موقتی می سازند. این کار زمانی انجام می شود که قاعده سازی به یادگیری آنها کمک کند، و یا به حد کافی بر زبان خارجی مسلط شده باشند تا بتوانند انتقال را به انجام برسانند. بر این مبنا بزرگسالان نمی توانند به خوبی زبان اول خود، زبان خارجی را بیاموزند و غالبا بخشی از زبان خارجی را بر حسب انواعی از معانی که پیشتر در زبان اول آموخته اند، می آموزند. بروان(1987)در این زمینه انتقال الگوهای نحوی زبان اول در فراگیری زبان دوم توسط کودکان را نادر شمرده است و همانند فراگیری زبان اول، از وجود فرایند ساختاری خلاقی در یادگیری زبان دوم توسط کودکان نام می برد (کوردر،1975).
2867025339407512
012
در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که تداخل زبان مادری را نمی توان تنها عامل بروز خطا در یادگیری زبان دوم دانست. البته در ادامهی بحث تحلیل مقابله ای، زبان شناسان به این نتیجه رسیدندکه نسبت دادن صرف خطاها به زبان مادری ، درواقع از دست دادن بخش عمدهای از دستاوردهای آموزش زبان است، چراکه آنها به واقعیت روانیِ خطاهای زبانآموزان پی بردند و تلاش کردند که به شیوهها و استراتژیهای شناختی موجود در خطاها دست یابند. بنابراین علاوه برخطاهای بینازبانی، دو نوع دیگر خطای درونزبانی و خطای رشدی نیز نقش مهمی در یادگیری زبان دوم ایجاد میکنند.
در کنار اینها ریچاردز(1971)، محدودیت استراتژی های ویژه یادگیری قواعد را زمینهساز بروز خطا میداند، بخشی ازریشه ی این نوع خطا در واقع در زبان مقصد است و بخشی به تکنیکهای آموزشی مربوط است.
کوردر(1975) با توجه به منشا خطا، آنرا به سه دسته تقسیم میکند: خطاهای بینزبانی، خطاهای درونزبانی، و خطاهای ناشی از تکنیک غلط آموزشی. دولی و برت (1972) خطاها را سهو نامیدند و آنها را به قرار زیر طبقهبندی کردند:
1-تداخل زبانی
2-سهوهای رشدی
3-سهوهای مبهم: مبهم از آن جهت که نمیتوان گفت مربوط به زبان اول است یا زبان مقصد.
4-سهوهای منحصربه فرد: نه در زبان اول است و نه در زبان دوم(همان).
2-2-3-تحلیل سازه های جمله دربررسی مقابله ای زبان شناسی مقابله ای به مقایسه و مقابله ی دو یا چند زبان می پردازد تا شباهتها و تفاوتهای میان آنها را مشخص کند.این بررسی در سطوح گوناگون آوایی،واجی،صرفی،نحوی،واژگانی،معنایی و کاربردیصورت می گیرد. زبان شناسی مقابله ای در سطح نحو به بررسی الگوهای دستوری،گروه اسمی،گروه فعلی،نقش های گوناگون گروه اسمی از قبیل فاعلی،مفعولی،متممی و توصیفی می پردازد.در بررسی سازه های جمله دو گونه ساختار مورد توجه قرار می گیرد:
2790825350329513
013
الف.ساختار درونی=اشاره به رابطه ی میان زیر سازه های یک سازه دارد.مثلاًدر زبان انگلیسی سازه فعلی شامل فعل کمکی است ولی این ویژگی در گروه فعلی زبان فارسی وجود ندارد. ب.ساختار بیرونی=شامل رابطه ی یک سازه با سازه های دیگر است(ضیاء حسینی،1388: 289-288).
در واقع دو گونه مقابله نحوی میان زبانها صورت می گیرد.یکی مقابله ی ساختاری که در هنگام عدم وجود معادل یک ساختار زبانی در زبان دیگر انجام می شود مثلاً در فارسی وجود ضمیر شخصی فاعلی ضروری نیست بلکه مبنا برروی تصریف فعل است ولی زبان انگلیسی فاقد این ویژگی است.
دیگری مقابله ی مقوله ای (نقشی)است و زمانی به وقوع می پیوندد که عناصر متناظر در جمله های معادل در دو زبان به مقوله های دستوری متفاوت تعلق دارند مثلاً مفعول برخی جمله های انگلیسی بی واسطه و معادل آن در زبان فارسی با واسطه است(همان:290).
2-2-4- نقش زبان شناسی مقابله ای دریادگیری زبان بنیانهای نظری تحلیل مقابلهای در سال 1957 در کتاب زبانشناسی در فرهنگها پیریزی شد که لادو آن را نوشته بود. در این کتاب، لادو ادعا کرده بود آن عناصری که به زبان بومی زبان آموزان شبیه است برای او آسان، و عناصری که متفاوت از زبان مادری هستند، یادگیریشان برای زبانآموز دشوار خواهد بود. در حالیکه این ادعا چندان نو نبود، اما لادو اولین شخصی بود که یک رویه نظری جامع فراهم کرد و یک مجموعه نظاممند از روال های فنی برای بررسی مقابلهای زبان ها بدست داد. این کار با توصیف زبان ها ( و به کمک زبان شناسی ساختگرا) و مقایسه آنها و پیش بینی مشکلات یادگیری زبان انجام شد. بنابراین مقایسه زبان ها سعی در آن داشت تا به یادگیری و تدریس زبان یاری رساند.
اهداف تحلیل مقابلهای عبارت است از بهبود بخشیدن به آموزش زبان های خارجی، و پی بردن به تفاوت های میان زبان مبدا و زبان مقصد براساس این مفروضات که: 1. یادگیری زبان خارجی بر اساس زبان مادری است، 2. شباهت ها یادگیری را آسان تر می کند (انتقال مثبت)، 3. تفاوت ها موجب بروز مشکلاتی می شوند (انتقال منفی/تداخل زبانی)، 4. از طریق تحلیل مقابله ای، مسائل و مشکلات را می توان در برنامه آموزشی منظور و پیش بینی کرد(واردهاو ، 1970: 135).
2895600283527514
014
همگان در زبانشناسی مقابله ای بر این باورند که هرچه تفاوت بین زبان اول و دوم بیشتر باشد، مشکلات یادگیری زبان دوم نیز بیشتر است.براساس اصل شباهتها و تفاوتهای دو زبان و فرضیه های رایج در زبان شناسی مقابله ای یادگیری و تولید آواهای همانند در زبان های زنده، آسان و درصد خطا در آنها کم است، یادگیری آواهایی که شباهت نزدیکی با آواهای زبان مادری دارند، از آواهای کاملا مشابه مشکلترند است و به انتقال منفی منجر خواهند شد.همچنین یادگیری و تولید آواهایی که در زبان مادری وجود ندارند، بیشترین میزان بروز خطاها را در پی خواهند داشت و مشکلات تلفظی آنها از دو دسته پیشین زیادتر است(همان:147).
نقدی که بر تحلیل مقابله ای وارد می دانند این است که گاهی با شواهد تجربی سازگار نیست. خیلی زود مشخص شد که بسیاری از خطاهای پیش بینی شده توسط تحلیل مقابله ای در زبان آموز مشاهده نشد. حتی شگفت آورتر آنکه، برخی خطاهای یکشکل توسط زبان آموز و بدون ارتباط با زبان اولشان صورت پذیرفت(فیسیاک،1985: 45).
فرآیند یاددهی زبان خارجی/دوم براصولی مبتنی است که مهمترین آنها زبانشناسی مقابله ای است و موضوع پژوهش در زبان شناسی مقابله ای مقابله میان دوزبان است.از آنجا که هدف زبان شناسی مقابله ای اثبات تفاوتها و شباهتهای میان دو سطح است بنابراین تکیه ی اساسی آن بر زبان شناسی توصیفی است.
اثبات تفاوتها و شباهتهای میان دو سطح،مشکل های فرآیند یاددهی زبان را روشن می کند یعنی وقتی یک انگلیسی زبان بخواهد زبان عربی را بیاموزدمشکل هایی که در درجه اول با آن مواجه می شود به اختلاف زبان مادری او که انگلیسی است با زبان عربی که می خواهد آن را بیاموزد باز می گردد؛درضمن تفاوتهای فردی هم موجب می شود شخص زبانهای خارجی را سریعتر از دیگران بیاموزد اما توجه زبان شناسی مقابله ای به این تفاوتهای فردی نیست بلکه تاکید آن بر تفاوتهای موضوعی است.بنابراین زبان شناسی مقابله ای،دو سطح زبانی را به قصد بررسی وجوه اختلاف بین آنها و شناخت مشکل های ناشی از آن به تقابل می کشاند مثلاً مشکلاتی که یک ژاپنی زبان در یادگیری عربی دارد همان مشکلاتی نیست که اسپانیایی زبانها در جریان یادگیری عربی دارند. زبانها را می توان در سطوح مختلف مقایسه و مقابله کردکه در اینجا به اجمال این سطوح را معرفی می کنیم(حجازی،1379: 43).
سطوح تحلیل مقابله ایتحلیل مقابله ای آوایی:
2771775270002015
015
در تحلیل مقابله ای آوایی، آواها، واج ها و معادل های آن ها در زبان دیگر و نیز ترکیبات آواها مانند هجا، خوشه های همخوانی، تکیه، آهنگ، درنگ، و … باهم مقایسه می شوند. در اینجا تاکید عمدتا بر مواردی است که در آموزش و یادگیری زبان دوم مشکل سازند. زبان شناسی مقابله ای بیشتر در زمینه آواشناسی و واج شناسی موفق بوده است تا در دیگر بخش های زبان.
در مقایسه آواهای فارسی و انگلیسی درمی یابیم که صداهای زیر در فارسی موجود نیستند و بنابراین، یادگیری آنها برای فارسی زبانان مشکل است:

از سوی دیگر انگلیسی فاقد صداهای خ، ق، و همزه است و بنابراین، انگلیسی زبانی که می خواهد فارسی یاد بگیرد، در یادگیری این واج ها دچار مشکل می شود. در آغاز هجا و کلمه های فارسی دو یا چندصامت پشت سر هم – خوشه هم خوانی- قرار نمی گیرد. در نتیجه فارسی زبانان sport و standard انگلیسی را اِسپورت و اِستاندارد تلفظ می کنند.
تحلیل مقابله ای واژگانی:
برخی از واژه ها در یک زبان مفردند، در حالیکه معادل آنها در زبان دیگر جمع است، و برعکس.به عنوان مثال به نمونه های جدول توجه نمایید:

جدول مقایسه ی صورت مفردوجمع چندواژه درزبانهای فارسی وانگلیسی
تحلیل مقابله ای نه فقط در مورد دو زبان متفاوت، بلکه در مورد گونه ها و لهجه های زبان واحدی نیز صورت می گیرد(همان: 44).
تحلیل مقابله ای دستوری:
2790825156781516
016
دستور عبارتست از مطالعه اینکه واژه ها چگونه باهم همراه می شوند تا جمله بسازند. قواعد حاکم بر ساختن جمله ها در سطح نحو بررسی می شود. در این تحلیل به ساخت دستوری زبان ها مانند ساختمان جمله، جمله های هسته ای، گروه اسمی، گروه فعلی، فاعل، مفعول، متمم، جمله های شرطی، جمله معلوم و مجهول، جمله سببی، صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه و … می پردازد.
در فارسی توصیفگر گروه اسمی پس از هسته گروه اسمی می آید هم چون زبان عربی، اما در انگلیسی ترتیب وابسته-هسته داریم.
مفهوم زمان در زبان فارسی در مقایسه با زبان انگلیسی از تنوع و آزادی بیشتری برخوردار است. برای مثال:

ساختار چندم یا چندمین به اضافه یک گروه اسمی هم برای انگلیسی زبانانی که می خواهند فارسی یاد بگیرند و هم فارسی زبانانی که می خواهند این مفهوم را به انگلیسی بیان کنند مشکل ساز بوده است. پاسخ ساده البته این است که معادل دقیق چندم یا چندمین را انگلیسی ها ندارند و زبان فارسی در این مورد از زبان آنگلوساکسن ها پیش است، ولی از کنار این قضیه به این سادگی هم نمی توان گذشت. مفهوم چندم البته در ذهن مردم انگلیسی زبان وجود دارد و ناچار به شکل های غیرمستقیم گوناگون بیان می شود. چند نمونه:

تحلیل مقابله ای معنایی:
2790825132905517
017
معناشناسی با مطالعهی معنای واژه ها و عبارت ها و جمله ها و ویژگی های معنایی سروکار دارد. در تحلیل مقابله ای معنایی مختصه های معنایی واژه ها یا گروهی از واژه ها مقایسه و مقابله می شود.واژه واحدی در یک زبان ممکن است معانی مختلفی در زبان دیگر داشته باشد.

حوزه واژگان رنگ از جمله حوزه های معنایی است که از دیرباز مورد توجه زبان شناسان و مردم شناسان بوده است. گاهی بین واژگانی که نام رنگ ها در آن ها به کار رفته تطابق یک بهیک وجود دارد و گاهی معادل برای آنها آورده می شود که اصلا ارتباطی به رنگ ندارد.

تحلیل مقابله ای کاربرد شناختی:
center102679518
0018
کاربرد عناصر زبانی در حین ارتباطات واقعی، روابط بین جمله ها با موقعیت و بافتی که در آن به کار می ورند، تفاوت های سبکی، معانی ضمنی واژه ها و جمله ها، و تداعی عاطفی واژه ها و جمله ها در سطح کاربردشناسی زبان بررسی می شود.
در زبان فارسی برای احترام و تکریم از فعل جمع برای فاعل مفرد استفاده می شود. بنابراین ممکن است فارسی زبانی که انگلیسی صحبت می کند این الگوی فارسی را به زبان انگلیسی منتقل کند و چنین جمله هایی بسازد:

در زبان انگلیسی اگر کسی از لقب doctor استفاده کند، دیگر نیازی به استفاده از القاب محترمانه دیگر مانندMr. نیست. در زبان فارسی اگر کسی به دکتری تنها دکتر خطاب کند بی نزاکتی کرده است. او باید بگوید: آقای دکتر یا خانم دکتر.
تحلیل مقابله ای خطی:
در اینجا نظام خط و نوشتار دو یا چند زبان با هم مقایسه و مقابله می شود. دستگاه خط یا خط شناسی یا نظام نوشتاری زبان به چگونگی استفاده زبان از حروف مشخص برای ثبت گفتار می پردازد. خط فارسی و انگلیسی دو نظام کاملا متفاوتی هستند که نمی توان آنها را با هم مقایسه کرد. خط فارسی را می توان با خط عربی – که از آن گرفته شده- یا اردو، مقایسه کرد.
آوای /z/ در زبان فارسی با چهار حرف (ذ،ز،ض،ظ) نشان داده می شود، در حالیکه در عربی این چهار حرف چهار صدا و واج مجزا هستند. حروف پ،ژ،چ،گ، در فارسی در واقع دستکاری شده حروف مشابه آن ها در عربی یعنی (ب، ج، ز، ک) است. (همان:45).
2-2-6- فرضیه های مختلف تحلیل مقابله ای واردهاو (1970) به دیدگاه های تحلیل مقابله ای اشاره می کند و برای پیشگویی دشواری ها به کمک تحلیل مقابله ای گونه قوی این فرضیه را مطرح می کند و این تعبیر را تا حدودی غیر واقع بینانه می داند.او
center159194519
019
می گوید:حداقل کاری که این گونه فرضیه ها ایجاب می کند این است که زبان شناسان مجوعه ای از همگانی های زبان را به صورت منظم در چارچوب یک نظریه جامع زبان شناسی که به حد کافی به نحو،معنی شناسی و واج شناسی می پردازد در اختیار داشته باشند. در ادامه به مشکل نبودن روش موثر و مبتنی بر نظریات صحیح برای تقابل واقعی ساخت زبانها توجه می کند و اظهار می داردکه آیا یک زبان شناس نظام تقابلی جامعی در اختیار دارد که بتواند دو زبان را برحسب سلسله مراتب دشواری توصیف کند؟
او این کاربرد زبان شناسی را که مبتنی بر مشاهده است گونه ضعیف نامید.این گونه ضعیف اهمیت تداخل در بین زبانها و اینکه تداخل وجود دارد را به رسمیت می شناخت و می توانست دشواریها را توجیه کند(واردهاو،1970: 126-125).
فارچ و کاسپر (1984)معتقدند که وقتی دانش آموزان در ساختارهای زبان خارجی شان نقص دارند، شکل و ساختاری از پاسخ های زبان خارجی شان را به وسیله ی قواعد دستوری که بخشی از آن ها متعلق به زبان مادری شان نیز است، می سازند. بلوم، کولکا ولوینستون (1983)بر این اعتقادند که تمامی فراگیرندگان زبان خارجی کار را با این فرض شروع می کنند که برای هر کلمه در زبان اول، تنها یک معادل در زبان خارجی وجود دارد. فرض ترجمه ی کلمه به کلمه یا تکرار زبان مادری تنها راهی است که زبان آموز می تواند، ارتباط برقرار کردن به زبان خارجی را از طریق آن تجربه کند. دانش آموزان باید به خطاهای خود واقف شوند و با سرعت به مرحله ای دست یابند که فکر کردن در زبان اول و زبان خارجی را تفکیک کنند. به عبارت دیگر، وقتی در حال فراگیری زبان خارجی هستند، به زبان خارجی فکر کنند(فیسیاک،1985: 77).
اشتباهاتی که به فراوانی در آزمون دیده شد، مربوط به فرایندی بود که بلوم ، کولکا و لوینستون(1983) به آن اشاره کرده اند .اصولاً، زبان آموزان تا زمانی که برابری ترجمه ای را به کار گیرند، بر زبان خارجی تسلط پیدا نمی کنند. یکی از مسائل مهمی که زبان شناسی و ترجمهشناسی را به هم نزدیک می کند، بحث معناست؛ یعنی ترجمه همواره با معادل سروکار دارد، و معادل همواره با معنا، ولی ارتباط بین آن ها ارتباطی متقابل است. تسلط بر زبان خارجی شامل چند فرایند تدریجی است که کنار گذاشتن برابری ترجمه ای، تثبیت استقلال ساختارهای دستوری زبان خارجی از موارد مشابه زبان اول،و توانایی فکرکردن به زبان خارجی، از موارد مهم آن به شمار می روند(همان:78).
2905125246634020
020
فرضیه ی تحلیل مقابله ای بر تاثیر تداخل زبان اول بر یادگیری زبان خارجی/دوم تاکید می کند و گونه ی قوی آن بر این ادعا بود که یادگیری زبان دوم عمدتاً فراگیری مواردی است که با زبان اول تفاوت دارد.در سالهای اخیر پژوهشگران بیش از پیش به این نکته پی برده اند که یادگیری زبان دوم/خارجی فرآیند خلاقی است که زبان آموز در آن فرضیه هایی را که درباره ی زبان از چندین منبع اطلاعاتی مانند اطلاعات محدود راجع به زبان مادری آگاهی درباره ی نقش ارتباطی زبان،آگاهی پیرامون زبان به طور عام ودانش مربوط به حیات،انسانها و جهان است به دست آورده آگاهانه می آزماید(براون،1987: 33).
ضیاحسینی(2008)سه رویکرد مقابله ای را مورد بحث قرار می دهد :
الف.دیدگاه قوی= این نظریه برپایه ی روانشناسی رفتارگرااست ومی گویدهرگاه دویادگیری پی درپی رخ دهندیادگیری اول برروی یادگیری دوم تاثیرمی گذاردکه این پدیده انتقال نام دارد. به موجب این اصل اگریادگیری اول بایادگیری دوم متفاوت باشدانتقال منفی صورت گرفته است به این معنی که یادگیری اول مانع یادگیری دوم می شودودرواقع یادگیری بامشکل روبروخواهدشدودرصورتی که یادگیری اول به یادگیری دوم شباهت داشته باشد انتقال مثبت به وقوع می پیوندد. با توجه به اصل انتقال،یادگیری مواردی مانند آواها،واژه ها و ساختارهای زبان خارجی که شبیه زبان اول است ساده تر و در مقابل،یادگیری مواردی از زبان خارجی که متفاوت با زبان اول است دشوارتر می باشد؛به عبارت دیگر میزان دشواری بستگی به میزان تفاوتها دارد.این نظریه اولین بارتوسط لادو(1957)مطرح شدوروش شناسان ازآن بهره های فراوان بردندزیراریشه ی یک سوم خطاهای زبان آموزبراین اساس قابل توجیه است.
-464820530860
00
ب.دیدگاه ضعیف= بر مبنای نظرات تعدادی از روان شناسان رفتارگراکه در امر یادگیری زبان خارجی فعالیت دارند اصل انتقال ممکن است برای یادگیری حیوانات کارایی داشته باشد ولی دریادگیری انسان دخالتی نداردو در حقیقت هرزمان که زبان آموز در جریان یادگیری زبان خارجی/دوم باکمبوددانش زبان مقصدروبروشود از زبان اول خود کمک می گیردبنابراین زبان مادری بازدارنده نیست بلکه یاری دهنده است (ضیاحسینی،2008: 12) .
2790825431482521
021
ج.دیدگاه میانه(معتدله)=این نظریه درسال1970برمبنای پژوهش اولروضیاحسینی ارایه شد.اصل حاکم براین نظریه تعمیم انگیزش نام داردکه برپایه ی روانشناسی شناختی استواراست وبه این معنی است که انسان براساس شباهتها یادمی گیردومقوله سازی می کندوبرهمین اساس دچاراشتباه نیزمی شود.این امرمنحصربه یادگیری زبان خارجی/دوم نیست بلکه انسان برای یادگیری زبان اول وهمه ی آنچه که درطول زندگی یاد می گیرد ازهمین اصل استفاده می کند.به طورمثال کودک فارسی زبان باشنیدن افعال مشابه”بخر-خریدم”و”بپوش-پوشیدم”مرتکب اشتباه های”بپز-پزیدم”و”بدوز-دوزیدم”می شود.به همین ترتیب زبان آموزان زبان خارجی هم براساس شباهتهای موجود در زبان دچار خطا می شوند یعنی هر زمان که در یک مقوله،موردی شبیه مورد دیگر به نظر بیاید اما واقعاً شبیه به آن مورد در آن مقوله نباشد زبان آموز دچار خطا شده است.مثلاً او هرگز کلمه ی brang را نشنیده اما چون bring شبیه مقوله های فعلی singو ring است او برای ساختن زمان گذشته صدای {i} را به {a} تغییر داده است(همان : 14-13).
2-2-7- معرفی رویکردقوی ومعتدله
ازدیدگاه لادو(1957)رویکرد قوی متمرکز است بر تداخل نظام زبان اول در نظام زبان دوم و این نوع تداخل در این رویکرد اصلی ترین مانع در جهت یادگیری زبان دوم محسوب می شود. این رویکرد ریشه در روان شناسی رفتارگرا و زبانشناسی ساختگرا دارد. لادو مدعی است که از قابلیت های این رویکرد می توان به این نکته اشاره کرد که با بررسی و مقایسه نظام مند زبان و فرهنگ جامعه مقصد با زبان و فرهنگ جامعه مبدا، الگوهای مشکل آفرین در یادگیری زبان دوم را می توان پیش بینی و توصیف کرد.
پیش فرض های موجود در این رویکرد از نگاه لانتولف (2000: 186) به قرار زیر است:
دلیل اصلی، یا حتی تنها دلیل بروز مشکل و خطا در یادگیری زبان خارجی تداخل زبان اول در یادگیری زبان دوم است.
این مشکل ها عمدتا یا به طور کلی، به دلیل وجود تفاوت ها در دو زبان است.
هرچه این تفاوت ها بیشتر باشند، مشکلات یادگیری حادتر و بیشتر خواهند بود.
نتایج مقایسه دو زبان، باید بتواند مشکلات و خطاهای حین یادگیری زبان دوم را پیش بینی کند.
آنچه باید آموزش داده شود را می توان در مقایسه دو زبان و استخراج مشابهت های آنها یافت، تا آنکه آنچه دانش آموزان باید بیاموزند برابر باشد با مجموع تفاوت های حاصل از بررسی مقابله ای دو زبان.
اما رویکرد دیگری که در پی کاستیهای تحلیل مقابلهای مطرح شد و جنبههای غیرواقعی رویکردهای پیشین را آشکار کرد رویکرد معتدله بود. اولر و ضیاء حسینی(1970) بر مبنای تحلیلشان از خطاهای املایی زبان آموزان خارجی، این رویکرد را پیشنهاد کردند. آنها برخلاف ادعای رویکرد قوی، اظهار داشتند که املای کلمات برای زبان آموزانی که الفبای لاتین (اسپانیایی، آلمانی، اسلاو) داشتند به مراتب دشوارتر بود تا برای زبانآموزانی که الفبای غیرلاتین (چینی، ژاپنی، سامی) داشتند. آنها همچنین ادعای رویکرد ضعیف را نیز رد کردند که میگفت زبانآموزان با الفبای لاتین به خاطر انتقال مثبت بهتر از دیگران زبان میآموختند.
رویکرد معتدله مدعی بود که از توان تبیینی بیشتری برخوردار است، چراکه به جای تمرکز بر بررسی تقابل میان دو زبان، به ماهیت یادگیری زبان میپردازد. این رویکرد به عنوان نوع خاصی از اصل تعمیمبخشی محرک تعریف میشود که میگوید طبقهبندی الگوهای انتزاعی و ملموس مطابق شباهت های درکشده و تفاوتهای درکشده ی آنها مبنای یادگیری زبان است، بنابراین هرجا که الگوها به لحاظ فرم یا معنا در یک نظام یا بیشتر کمترین تفاوت را داشته باشد، به این گونه خطا منجر خواهد شد. بنابراین زبان آموزان با الفبای لاتین مشکل زیادی در یادگیری زبان داشتهو خواهند داشت.
center113220522
022

2-2-8-خطا و اشتباه
بررسی خطا، بخش مهمی در زبان شناسی کاربردی است. بررسی خطا ها، معتبرسازی یافته های مطالعات زبانی مقابله ای را مهیا می‌سازد. مقایسه دوزبانه، براساس این نظریه استوار است که تفاوتهایی بین زبان مادری و زبان دوم موجود است. مطالعات مقابله ای به این جهت انجام می‌شوند تا این تفاوتها را کشف و توصیف نمایند. تجزیه و تحلیل خطا پیش بینی های نظریه واقع در شالوده مقایسه دو زبانه را اثبات یا رد می‌کند. تجزیه و تحلیل خطا در این مفهوم یک تکنیک تجربی برای اعتبار بخشیدن به نظریه انتقالاست. همچنین بخشی از مطالعه روان- زبان شناختی یادگیری نیز می‌باشد. توصیف خطا یک کار زبانشناختی است. خطاها به واسطه اعمال نظریه زبانی به داده های گفته های غلط تولید شده توسط زبان آموز یا گروهی از زبان آموزان توصیف می‌گردند. هر چه نظریه زبانی بسنده تر باشد توصیف زبانی خطاها نیز بهتر صورت خواهد گرفت که همین پیشرفت را می‌توان در تجزیه و تحلیل مقابله ای نیز مشاهده کرد.
براون(1987)برای تعیین تمایز میان خطا و اشتباه می گوید بسامد وقوع،ملاکی برای بیان و تعیین این تمایز است.بدین صورت که او خطاهایی با بسامد کم را به عنوان اشتباه یا خطای کنشی در نظر می گیرد و خطاهایی با بسامد زیاد را به عنوان خطاهایی نظام مند می شناسد(براون،171:1987).
فارسی زبانان در آغاز فراگیری زبان خارجی، نظام زبان مادری را آگاهانه یا ناآگاهانه جایگزین آن می کنند و دچار خطاهایی می شوند که ناشی از تفاوت ساختارهای جامعه شناختی، زبانشناختی و روانشناختی دو زبان است.«بروز این خطاها، ذاتی، نسبی و پدیده ای مثبت و نشانگر آن است که فراگیر در حال پیشرفت است.»(کوردر،1967: 166) در کلاس های آموزش زبان، زبان آموز را باید به تولید گفتار(مکالمه)یا تبدیل رمزگان نوشتاری به رمزگان گفتاری(خواندن)ترغیب کردکه همین مسئله بر شمار خطاها می افزاید.
این خطاها تصادفی نیستند و می توان آنها را در مجموع پیش بینی کرد.چراکه ناشی از تقابل دو نظام آوایی کاملا سازمان یافته اند.روانشناسی رفتارگرا نقش انتقال مثبت را در یادگیری ریزمهارت هایی چون تلفظ، واژه و دستور بسیار تأثیرگذار می داند.اصل آسانتر بودن یادگیری ساختارهای مشابه زبان مادری برای فراگیران زبان خارجی در دانش آموزش زبان پذیرفته شده است.زیرا عموما انتظار می رود که یک اسپانیایی یا پرتقالی راحت تر زبان فرانسه را بیاموزد تا ژاپنی یا چینی.
2914650207899023
023
تحلیل خطای دستوری در دهه شصت توسط کوردر و همکاران او مطرح شد. تحلیل خطا، جایگزینی بود برای تحلیل مقابله ای. تحلیل خطا نشان داد که تحلیل مقابله ای قادر نیست بخش اعظمی از خطاها را پیش بینی کند. کلیدی ترین یافته تحلیل خطا آن بود که بیشتر خطاهابه خاطر استنباط غلط زبان آموزان از قواعد زبان جدید صورت می گیرد.
تحلیل خطا‌ها یک نوع تحلیل زبانی است که تمرکز آن روی مطالعه ی خطا هایی است که زبان‌آموز در تولید زبان دوم دارد. بر‌خلاف تحلیل تطبیقی که زبان دوم زبان‌آموز را با زبان مادری او مقایسه می‌کند، در این تحلیل خطا‌های زبان آموز در زبان دوم با خود زبان دوم مقایسه می شود)کوردر1975: 201).
در چهار‌چوب این تحلیل دو نوع خطادر نظر گرفته می شود: خطا‌های میان‌زبانی و درون‌‌زبانی. خطاهای میان‌زبانی آنهایی هستند که می‌توانند به زبان مادری مربوط باشند و خطاهای درون‌زبانی، خطاهایی هستند که به یادگیری زبان مربوط می شوند.
در دهه‌های ۵۰ و۶۰ قرن بیستم تمرکز بیشتر تحقیق‌های رشته‌ی “فراگیری زبان دوم” روی “آموزش” بود
( تا روان‌شناسی یا زبان‌شناسی) و در جریان همین نوع تحقیق‌ها بود که کوردر درکتابی با عنوان “اهمیت خطاهای زبان‌آموزان” ،”تحلیل خطا‌ها” را معرفی کرد.
بر‌خلاف تصوری که معلمان در آن زمان از ” خطا ” داشتند و به آن به چشم چیزی می نگریستند که باید ریشه کن شود، این تحلیل نشان داد که خطا‌ها می توانند در جای خود مهم باشند. ” خطا‌ها” نمایانگر وجود یک سیستم زیرساختی زبانی و نوع آگاهی زبان‌آموز از زبان دوم هستند. این تحلیل نشان داد که ” خطا‌ها” فقط مدرک “خوب یاد نگرفتن” زبان‌آموز نیستند بلکه نشان‌دهنده تلاش زبان‌آموز برای درک یک سیستم زبانی دیگر اندواین تحلیل از این نظر دارای اهمیت بسیار است. از این زمان است که رشته‌ی “فراگیری زبان دوم” در کنار جنبه‌های آموزشی آن از نظر جنبه‌های نظری نیز مورد توجه رشته های دیگری از جمله روان‌شناسی و زبان‌شناسی هم قرار می گیرد.
کوردرتفاوت ” خطا” و “اشتباه” را این‌گونه تشریح می‌کند که “اشتباه” شامل اشتباه‌های لپی و اشتباه های سهوی است که گوینده توانایی تصحیح آنها را دارد ولی منظور از ” خطا” اینجا غلط هایی است که روشمند هستند و مرتباً تکرار می شوند و زبان‌آموز آنها را به عنوان ” خطا” تشخیص نمی دهد. این گونه خطاها تنها از نظر معلم و در مقایسه با زبان دوم خطا محسوب می شوند ولی از نظر زبان‌آموز که یک سیستم قانونمندی برای خود به نام “زبان بینابین” آفریده است، هرچیزی که با این سیستم آفریده شده مطابقت دارد، خطا محسوب نمی شود(همان:203).
2771775240157024
024
این تحلیل کاستی های زیادی دارد و یکی از مهمترین کاستی های آن تمرکز روی ” خطاها” است در ‌حالی ‌که برای شناخت درست رفتار زبانی زبان آموز باید به آنچه درست انجام می دهد و جنبه‌های دیگر نیز توجه شود. یکی دیگر از کاستی‌های این تحلیل چگونگی تعبیر ” خطا‌ها” و “درست‌ها”ی زبان تولید شده توسط زبان آموز است. بر اساس این نظریه اگر زبان‌‌آموز ساختاری را درست استفاده کند نشان دهنده این است که قانون زیربنایی آن درک شده در حالی‌ که ممکن است دلیل آن این باشد که نمونه کافی از عملکرد زبان‌آموز در دست نیست. نارسایی دیگر این تحلیل در ریشه‌یابی ” خطا‌‌ها” است که منبع خطا‌ها را یا درون‌زبانی یا میان‌زبانی می داند در‌ حالی‌ که می‌تواند آمیخته‌ای از هردو باشد یا حتا ریشه در جای کاملاً متفاوتی داشته باشد.

–50

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
گروه زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
بررسی فرهنگ و ادبیات عامه شهر زرند
استاد راهنما:
آقای دکتر هوشمند اسفندیارپور
استاد مشاور:
دکتر زهرا اسدی
نگارش:
مهری حاج اکبری
زمستان 1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
گروه زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
بررسی فرهنگ و ادبیات عامه شهر زرند
استاد راهنما:
آقای دکتر هوشمند اسفندیارپور
استاد مشاور:
دکتر زهرا اسدی
نگارش:
مهری حاج اکبری
زمستان 1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
گروه زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
بررسی فرهنگ و ادبیات عامه شهر زرند
نگارش:
مهری حاج اکبری
زمستان 1390
دکتر هوشمند اسفندیارپور استاد راهنما
دکتر زهرا اسدی استاد مشاور
دکتر رحیم نژاد سلیم استاد داور
تقدیم به:
پدر و مادرم که چه دلسوزانه
و همسرم که چه عاشقانه
مرا در تحصیل علم یاری نمودند.

تقدیر و تشکر
از زحمات بی دریغ و دلسوزانه استاد گرانمایه و ارجمند جناب آقای دکتر اسفندیارپور که راهنمایی های ادیبانه و عالمانه ایشان راهگشا و تحول بخش تلاش اینجانب در به نتیجه رسیدن این مطلب بودند و از خانم دکتر زهرا اسدی که در تهیه این مجموعه مرا مساعدت فرمودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از اهالی شهر زرند که عاشقانه مرا در جمع آوری مطالب این اثر یاری نمودند. آرزوی توفیق این عزیزان فرزانه را از درگاه پروردگار مسئلت دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه و بیان مسئله1
فصل دوم
پیشینه تحقیق14
فصل سوم
روش تحقیق 17
فصل چهارم: یافته های تحقیق
بخش اول: فرهنگ و آداب و رسوم 24
بخش دوم: ادبیات شفاهی70
بخش سوم: زبان و گویش116
فصل پنجم
نتیجه گیری156
منابع و مآخذ158

چکیده
بدون شک در هر ملتی بویژه در میان ملت ایران، فرهنگ و ادب هر ملت، بیش از آنچه در منابع مکتوب و رساله ها ثبت شده باشد در سینه و ذهن مردم عامی جریان داشته و دارد. فرهنگ عامیانه که بر پایه میراث و اصول تمدنی قدیمی و کهن بنا شده است با هیچ گونه روش علمی و استدلال منطقی همراه نیست. همچنین ابداع کننده و زمان شروع آنها مشخص نیست. سوای آثار مکتوب، هزاران قصه و افسانه و داستان بطور شفاهی و دهان به دهان در دهات و شهرها و کوهپایه های این مرز و بوم رایج بود و یا در قهوه خانه ها و یا شب ها در خانه ها نقل می‌شد. آداب و رسوم، معتقدات، جشن ها، ترانه ها و مسایلی از این قبیل نیز فرهنگ عامه یک جامعه را تشکیل می دهند. از گونه‌های مخلتف ادبیات شفاهی قصه ها و افسانه هاست که فراز و نشیب‌های زندگی بشری و قهرمانان زندگی انسانی را که آمیخته با درد و رنج و تصوف و آرامش هستند بطور پنهان و آشکار برای ما نمایان می کنند. ضرب المثل ها که شیوه زندگی و نحوه برخورد انسان های گذشته را با مسائل پیرامون خود و تجربه آنان را برای ما آشکار می کنند. آوازها و مرثیه ها که بیانگر فراق، عشق، درد و احساس دل انگیز این مردم می باشد.
شهرستان زرند از جمله مناطقی است که در طول تاریخ همواره میعادگاه عالمان و مأمن عارفان بوده و معنویت موجود، موجب تعلق خاطر خاصی به آن گردیده است. تلاش در جهت جمع آوری و تدوین فرهنگ عامه زرند گوشه هایی از زندگی مردمان این منطقه را بر خوانندگان آشکار می سازد و راه موثری در شناسایی شیوه های فکری و رفتاری ساکنان منطقه ای که از دیرباز منشأ تاثیر بر سایر فرهنگ ها بوده، می باشد.
واژگان کلیدی: فرهنگ عامه، آداب و رسوم، ادبیات شفاهی، دوبیتی ها، لالایی ها و قصه ها و افسانه ها.
فصل اول
مقدمه (بیان مسئله)

تعریف مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق
زرند یکی از شهرستان های استان کرمان است و منطقه ای را به وسعت بالغ بر 11521 کیلومتر مربع در شمال این استان در بر می گیرد هم اکنون این شهرستان از شمال به شهرستان راور کرمان، از شرق به بخش مرکزی شهرستان کرمان، از جنوب به حومه کرمان و چترود و از غرب به شهرستان رفسنجان محدود است.
آب و هوا
از نظر آب و هوایی این شهرستان به دو بخش تقسیم می شود یکی منطقه شمالی با آب و هوای صحرایی و دیگری نواحی کوهستانی که دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است، خود شهر زرند- که در جلگه واقع شده است- دارای آب و هوای معتدل مایل به گرم است. به طور کلی منطقه زرند در اقلیمی با تابستان های گرم و خشک و زمستان های سرد و خشک واقع شده است.
جمعیت
شهرستان زرند 1650 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و جمعیت کل این منطقه بنابر سرشماری سال 1385 مرکز ایران، برابر 2653710 نفر است که البته این جمعیت در سال 1345، 57506 نفر بوده که به واسطه کشف معادن زغالسنگ و ایجاد راه آهن و گسترش ارتباطات و همچنین به دنبال تبدیل آن به شهرستان و پیوستن کوهبنان به آن روند افزایش جمعیت زرند شتاب بیشتری به خود گرفت.
وجه تسمیه زرند
در سابق به شهر «زراوند» معروف بوده است. وجه تسمیه زراوند به طوری که در کتاب اوستا آمده: به محلی اطلاق می گردیده که در اطراف آن رودهای متعدد وجود داشته است این موضوع با موقعیت جغرافیایی زرند هم مطابقت دارد، وجود آثار و بقایای سیلابهای گذشته، موید همین امر است.
در مورد کلمه زراوند معانی متعدد دیگری نیز آمده است از جمله:
1- در کتابی بنام تاریخ تکامل کلمه «زر» و «وند» که همان زراوند و زرند می باشد به معنی مکان زرخیز آمده است در کتاب مذکور چنین آمده است: در اطراف روستای جلال آباد زرند معادنی از زر وجود داشته است که اهالی با کشف معادن، چندی به استخراج آن می پرداخته اند و چون استخراج به شیب زیاد می رسد با توجه به امکانات ابتدایی آن روز، استخراج مشکل و طاقت فرسا بوده آن را رها می کنند.
2- «زرا» و «وند» که زرا به معنی زر و وند به معنی مکان می باشد، یعنی «مکان زر» البته معنی دیگر آن نیز به معنای نوعی دارو آمده که دو نوع است یکی زراوند طویل یعنی دراز و آنرا شجره رستم و قثاءالجبه می خوانند و آن نر باشد و از انگشت نر گنده تر گرم است در سیم خشک است و دیگری را زراوند مد حرج خوانند یعنی مدور و آن ماده باشد و معروف است به شاهی بهترین آن زر در زعفران باشد و ان گرم است در دویم و خشک است در سیم و باز.
3- معنی دیگر زراوند گیاهی از رده دو لپه ای، بی گلبرگ که تیره زراوندها را می سازد، این تیره جزو تیره های نزدیک به اسفناجیان است.
4- معنی دیگر زراوند یعنی موبد و موبدان بهرام گور و نیز نرسی وزیر او.
پیشینه تاریخی زرند
در مورد قدمت تاریخی شهر زرند کافی است که تنها جمله کوتاهی را که یاقوت حموی، جغرافی‌دان بزرگ اسلام در قرن ششم و هفتم در کتاب معجم البلدان نگاشته است، ذکر نمائیم.
«زرند بفتح اوله و ثانیه و نون ساکنه و دال مهمله .. مدنیه قدیمه کبیره من اعیان مدن کرمان»
زرند با حرکت فتحه در اول و دوم و نون ساکن و دال بدون نقطه، شهری باستانی و بزرگ از شهرهای سرآمد کرمان است.
شهر زرند در زبان های باستانی به معنای دریا و دریاچه و گاهی رودخانه استعمال شده و بعدها به صورت زرنگ، زراوند و زرند درآمده است و آنگونه که از متون تاریخ برمی آید، در زمان داریوش که کرمان مرکز یکی از ساتراپها بوده، راه تجارتی کرمان به خراسان از طریق زرند می گذشته است. دلیل دیگر بر قدمت شهر زرند، وجود تعداد زیادی از روستاها و دهکده های قدیمی در این منطقه است که اسامی آنها از لغات باستانی اشتقاق یافته است. البته این روایت زمانی قوت بیشتر می گیرد که به وجود بعضی از نام ها که ریشه آنها به لغات باستان می رسد، بر می خوریم، برای نمونه امروزه در غرب زرند منطقه ای روستایی است که آنرا بادیز می نامند و نظر به اعتقاد استادان فن زبان شناسی می تواند نام آن مشتق از پیری دَلُس- که لغات پردیس، فردیس، پرویز، پاریز از آن مشتق شود- باشد و با توجه به معنی لغت که حکایت از خوش آب و هوایی این مناطق دارد و فردوس که لغت آشنای امروز است از این گروه می باشد. این کلمه و بعضی از واژه های دیگر مانند: حیظ، اسفند یا اسپند و جرجافک، این گمان را که تاریخ این شهرستان به زمان های باستان می رسد قوت می بخشد، گذشته از این گویا شاهان ساسانی در تکمیل و تعمیر این شهر جد و جهد وافی مبذول داشته و در مرکز شهر قلعه‌ای محاق در خندقی ساخته بودند و اطراف شهر نیز به وسیله برج و بارو محافظت می شده است، اما چهره‌ی این شهرستان در بعد از اسلام درخششی بیشتر دارد. به طوریکه دکتر مصاحب در دایره المعارف فارسی و در معرفی نواحی کرمان می گوید:
«در قرن چهار هجری، زرند شهری بزرگ و دارای شش دروازه بوده و مسجد جامعی در میدان شهر قرار داشته است، همچنین از قلعه ای یاد می کنند که مقدسی از آن در کتابی که در سال 375 هجری نوشته شده، نام برده است و تصریح دارد که ابن الیاس حاکم شهر در کنارش دژی ساخته بوده و از کاریز سیراب می شده، این نشانه ها می تواند دلیلی بر آبادانی و رونق و اعتبار این شهر در سال های مذکور باشد».

زرند و توابع آن
شهرها: زرند، خانوک، ریحانشهر، یزدانشهر
شهر زرند طبق مستندات تاریخی در چند صد سال پیش جمعیتی بالغ بر 200 هزار نفر را شامل می شده که بیشتر در اثر عوامل طبیعت خصوصاً زلزله و سیل دچار افت جمعیتی شدیدی شده است.
بخش مرکزی شهر زرند:
– دهستان اسلام آباد (زرند)
– دهستان جرجافک
– دهستان دشتخاک
– دهستان سربنان
– دهستان محمدآباد زرند
– دهستان وحدت
– دهستان خانوک
– دهستان حتکن
شهرها: زرند، خانوک و ریحانشهر
– بخش یزدان آباد
– دهستان سیریز
– دهستان یزدان آباد
شهر: یزدان شهر
آثار تاریخی و مذهبی شهر زرند
آثار و ابنیه تاریخی شهرستان زرند را می توان به دو دسته تقسیم نمود دسته ای از آثار تاریخی شهر که به علت عدم آگاهی مردم و بی توجهی مسئولین شهر در قبل از انقلاب از بین رفته اند که می توان به برج قدیمی و تاریخی قسمت شمال مسجد جامع شهر که قدمت تاریخی زیاد داشته و همچنین دو کتیبه که در جنب برج فوق به خط میخی، در کنار هم به فاصله نزدیک نصب شده بودند، اشاره کرد. گویا قدمت تاریخی کتیبه ها مربوط به دوره هخامنشیان بوده است. نمای مسجد جامع قدیم که سقف آن به صورت زیبا و با ایوان و شبستان بسیار عالی و با سبک معماری سنتی و برج دیگری- که احتمالاً مربوط به دوره سلجوقیان بوده- در طرف غرب مسجد جامع وجود داشته (این برج گویا همزمان با برج مسجد امام در کرمان ساخته شده).
از ابنیه قدیمی دیگر شهر زرند سردر ورودی مسجد جامع بوده است که در دو طرف آن قبوری وجود داشته است.
از دیگر آثار از بین رفته قدیمی دیگر می توان به یخدانهای قدیمی زرند که به یخدان کهنه و یخدان نو معروف بوده اند، اشاره کرد. قدمت احداث یخدان کهنه با قدمت یخدان مویدی کرمان برابری می کند. که متاسفانه مانند بسیاری دیگر از آثار تاریخی و با ارزش شهر زرند نابود شده‌اند.
از آثار قدیمی دیگر شهر زرند، حمامی معروف به «حمام میرزاعلی» بوده استکه قدمت و سابقه آن همزمان با ساخت حمام گنجعلی خان ذکر شده که دارای دو خزینه آب گرم و سرد بوده است.
در حال حاضر حمامی معروف به «حمام درویش» وجود دارد که به «حمام حاج قلی» مشهور بوده این حمام در قدیم دارای خزینه بوده و به سبکی زیبا ساخته شده است.
از دیگر آثار تخریب شده می توان به «حوض انبار» اشاره نمود که در وسط شهر قرار داشته و از طرف بازار می بایست پله های زیادی را طی نمود و به زیرزمین رفت تابه حوض انبار رسید.
از دیگر ابنیه تاریخی که متاسفانه آثاری از آن باقی نمانده و در گذشته محل حاجات و تجمع زنان این شهر بوده مقبره زنی سیده، متقی و پرهیزگار و مومن بوده معروف به «خاک سیده بیگم» که هر شب جمعه زنان با تجمع خود و روشن کردن شمع و پخش نذورات، محل فوق را رونق می دادند.
بنا به نقل قول از معمرین، برجهای زیادی در داخل شهر و روستاها بوده که متاسفانه یا بعلت عدم آگاهی مردم یا در اثر زلزله و سایر عوامل طبیعی دستخوش حوادث گردیده و تخریب شده‌اند.
آثار طبیعی و گردشگری شهر زرند
خود شهر زرند به واسطه دارا بودن تیپ اقلیمی بری نیمه خشک و معتدل دارای جاذبه های طبیعی خاصی نبوده اما اکثر دهستان های زرند و توابع آن کوهستانی، خوش آب و هوا و دارای جاذبه های طبیعی و گردشگری هستند از جمله: گیسک، یکی از بی نظیرترین مجموعه های دیدنی شمال استان کرمان است، بگشتوئیه، فضایی است بسیار خوش آب و هوا با درختان تناور. آب مراد یا آب باد که دارای چشمه هایی است که در فهرست 14 چشمه آب های معدنی ایران قرار گرفته است. سرتخت با هوای پاک و صفای عارفانه اش، روزگاری میعادگاه بزرگانی چون استاد بهمنیار کرمانی، محمود دبستانی، حسین کوهی و بزرگان دیگری از این تبار بوده است. درخت کهنسال خانوک، جای پای دایناسور که در ده علیرضا کشف شده و علاوه بر آن دانشمندان با بررسی و شناسایی گسل ها و فسیل ها به کشف تازه ای از حیات جانداران در میلیون ها سال قبل رسیده اند.
بی شک این منطقه نیز در طول تاریخ، فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده که برای بسیاری ناشناخته مانده است و از آنجا که تاکنون تحقیق جامع و مستقلی پیرامون فرهنگ و ادبیات عامیانه ان صورت نگرفته است، بر آن شدم که بخشی از وقت خود را صرف این امر نمایم. چرا که در این هنگامه «غریو سنگین ماشین ها» شبه ارزش های سوداگرانه هایی که ارزش های نجیب خودمانی را در این جا و آنجای جهان به دشواری های نفس گیر دچار کرده، فرهنگ روشنایی بلند را از دید دور نداشته است.
بنابراین با توجه به آداب و رسوم، لغات و اصطلاحات خاص و منحصر به فرد منطقه زرند که در گویش شیرین و دلنشین مرمان ان دیده می شود این مجموعه تهیه گردید و شامل مطالب زیر می باشد:
1- معرفی جغرافیایی شهرستان زرند
2- عقاید و آداب و رسوم مردم زرند
3- گویش زرندی
4- ادبیات عامه مردم زرند

اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی فرهنگ عامه مردم زرند
اهداف جزئی
1- آشنایی با آداب و رسوم مردم
الف) بازی ها
ب) اعیاد و جشن ها
ج) آداب و رسوم متداول در عزا
د) آداب و رسوم متداول در عروسی
2- آشنایی با ادبیات عامه مردم
الف) ضرب المثل ها و اصطلاحات
ب) گردآوری و ضبط گویش
ج) ترانه ها
د) افسانه ها
فرضیه تحقیق
فرضیه اصلی: مردم زرند دارای فرهنگ عامه خاص خود هستند که با سایر مناطق متفاوت است.
مردم زرند دارای آداب و رسوم خاص خود هستند.
ضرب المثل ها و اصطلاحات مردم زرند خاص خودشان است.
اعیاد و جشن ها در زرند به گونه ای متفاوت برگزار می شوند.
ترانه های مردم زرند منحصر به خود آن هاست.
مردم زرند دارای گویش خاص خود هستند که با گویش معیار فارسی متفاوت است.
آداب و رسوم مردم زرند در مراسمات عزا و عروسی با دیگر مناطق فرق دارد.
مردم زرند ادبیات عامه مخصوص به خود را دارند.
افسانه های محلی مردم زرند خاص خودشان است.

سوالات تحقیق
موقعیت جغرافیایی منطقه زرند چگونه است؟
آیا آداب و رسوم و ادبیات عامه مردم زرند ویژه خود آنهاست؟
چرا تاکنون دست همت کمتر ادیبی در شناساندن فرهنگ غنی زراوند به کار گماشته شده است؟
آیا گویش مردم زرند گویش خاصی است؟
ضرب المثل ها و اصطلاحات مردم زرند منحصر به خودشان است؟
آیا افسانه های متداول در بین مردم زرند محلی و خاص است؟

فصل دوم
پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق
بر اساس شواهد و مدارک موجود می توان گفت: که واژه زرند در اصل «زراوند» به معنی دریاچه یا رودخانه بوده که در اثر استفاده زیاد به «زرند» تبدیل شده است. از نظر قدمت نیز، اگرچه آثار تاریخی زیادی در آن باقی نمانده اما شواهد موجود و همچنین واقع بودن بر سر راه تجاری در زمان هخامنشیان نشان می دهد که زرند در این دوران دارای اهمیت و اعتبار زیادی بوده است.
شهرستان زرند، همان زراوند کویر نام بامسمای خود را از غنای طبیعی و ارزش وسیع معنوی و مردان و زنان بزرگوار، عارف و فرهنگ دوستی برگرفته است که تاریخ گواه آن می باشد. گذر ایام، ردپای مردمی را نشان می دهد که در بستری از سختی ها و مضایق طبیعی با تلاش و همتی وصف ناشدنی صخره دشواریها را به سخره می گرفتند و با گام های راسخ و استوار بر فرق مشکلات پای نهادند و ان همه عزت و سرفرازی را برای سرزمین خویش رقم زدند، آنطور که گاه به سراغ کشاورزی و دامداری رفتند و اگر با خست آسمان کویر و خشکسالی مواجه شدند، راه صنعت را در پیش گرفتند و اگر این هر دو طریق را به روی خود بسته یافتند، سیر دیگری را به روی گشودند و هرگز عجز و ناتوانی نشان ندادند، جالب است که این روح حرکت و پویایی، با روحیه معنویت و عرفان بهم گره خورد و گوهر وجود این کهن سرزمین را نفاست بیشتری بخشید، آنطور که این شهرستان را از پیشگامان فرهنگ استان می توان مطرح کرد. علاوه بر این وجود آثار گرانقدر تاریخی مانند آسیابهای آبی، نگارخانه، کاروانسراهای متعدد، قلعه های معروفی چون جلال آباد، آبشوری سیریز و … و اماکن متبرک و مورد احترامی چون بقعه بهاآباد، آرامگاه خواجه فقیه، بقعه سید خانوک و بالاخره بازارها و مساجد و حسینه های متعدد، همه و همه آثاری از همت و حمیت مردم زرند را در طول تاریخ به تماشا گذاشته و این سرزمین کهن را جلوه بیشتری بخشیده است در حال حاضر آگاهی از اوضاع گذشته شهرهایی که سالیان دراز در مقابل تندباد حوادث مقاومت کرده و اکنون نیز پایدارند، موضوع جدی‌ایی شده است. تمایل به آشنایی با سرگذشت تاریخی شهرها، پژوهشگران را به دست آوردی بسیار گرانبها در شناخت رجال و حال و احوال و آداب و رسوم و گویش ها و قصه ها و ترانه ها و صنایع و محصولات و چگونگی معیشت مردم آنها رهنمون ساخته و این است که از قرن ها پیش، مورخان و پژوهشگران به این مهم پرداخته اند، نوشته حاضر متضمن تحقیقی است در فرهنگ و ادبیات مردم شهر زرند، بی شک این منطقه نیز در طول تاریخ، فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده که برای بسیاری ناشناخته مانده است و از آنجا که تاکنون تحقیق جامع و مستقلی پیرامون این موضوع صورت نگرفته است، بر آن شدم که بخشی از وقت خود را صرف این امر نمایم. کتاب هایی که بطور مختصر در آن ها به فرهنگ و ادبیات عامه مردم شهر زرند اشاره شده عبارتند از:
1- کتاب از زرواند تا زرند که این کتاب سیری بر وقایع تاریخی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی شهرستان زرند است که توسط مرحوم حسن سهرابی زرندی نوشته شده است.
2- کتاب بررسی زبان شناختی گویشی زرند که توسط علی بابک نوشته شده است.
3- کتاب سیری در جغرافیای تاریخی زرند و کوهبنان که اشاره به جغرافیای تاریخی منطقه ای از ایالت کرمان که شهرهای کهن زرند و کوهبنان را در خود جای داده است، دارد و توسط آقای رضا کردی نوشته شده است.
فصل سوم
روش تحقیق

روش تحقیق میدانی
در این روش محقق مدتی در میان جامعه مورد تحقیق خود زندگی می کند و به تحقیق درباره موضوع خاصی می پردازد.
محقق هیچگونه دستکاری در محیط انجام نمی دهد، بلکه بدون هیچ دخالتی در جریان طبیعی رویدادها تا آنجایی که می تواند اطلاعات جمع آوری می کند.
منظور از مطالعات میدانی تحقیقاتی است که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد و یا به عبارت دیگر محقق را بدان دسترسی باشد.
به عنوان مثال: مطالعه در زندگی کشاورزان یک روستا
نیازمندیهای کار میدانی
پژوهشگر میدانی نمی تواند فقط در اجتماع حاضر باشد، بلکه حضور خود را برای اعضای آن توضیح بدهد و توجیه کند. او باید اعتماد کند و همکاری اجتماع یا گروه را کسب کند و آن را در طول یک دوره زمانی حفظ کند، چرا که در غیر این صورت نخواهد توانست به نتایج ارزنده ای دست یابد.
در تحقیق میدانی پژوهشگر ممکن است پیوسته با ناکامی روبرو شود زیرا اعضای گروه یا اجتماع از گفتگوی بی پرده درباره خودشان امتناع می کنند، سوالات مستقیم ممکن است در بعضی از زمینه های فرهنگی مورد استقبال واقع گردند اما در فرهنگهای دیگر با سکوت فردی روبرو شوند.
آزمایش میدانی
در این روش محقق هر یک آزمایش را در محیط پیاده می کند. مثلاً یک محقق ممکن است بخواهد تاثیر اضافه پرداخت را بر روی میزان تولید مطالعه نماید.
مهمترین حسن میدانی اعتبار نتایج آن است، زیرا این نتایج از محیط واقعی بدست آمده اند و نه از موقعیت مصنوعی آزمایشگاه
مزایا و محدودیت های کار میدانی
پژوهشگر میدانی می تواند با شرایط تازه یا غیرمنتظره سازگار شود و سرنخ هایی را که در پی فرآیند تحقیق پیدا می کند، دنبال کند.
تحقیق میدانی به پژوهشگر انعطاف پذیری بیشتری می دهد تا روشهایی دیگر و مانند پرسشنامه.
کار میدانی محدودیت های خود را نیز دارد.تنها گروه ها یا اجتماعات نسبتاً کوچک را می‌توان با این روش مطالعه کرد و موفقیت آن تا حد زیادی به مهارت پژوهشگر در کشف اعتماد افراد مربوطه بستگی دارد. بدون آن به هیچ وجه ممکن نیست تحقیق پیشرفت کند.
مشارکت مستقیم محقق در میدان، اغلب دارای تاثیر عاطفی است تحقیق میدانی می تواند سرگرم کننده و هیجان انگیز باشد. اما همچنین می تواند زندگی خصوصی محقق، امنیت جسمانی و یا سلامت روانی وی را دچار مخاطره سازد. در عین حال، تحقیق میدانی بیش از انواع دیگر روش ها موجب شکل گیری مجدد دوستی ها، زندگی خانوادگی، هویت شخصی یا ارزش های خاص می گردد. ارزش و اعتبار کار میدانی بسیار بالاست. اما نه در صرف هزینه های مادی، بلکه در کوشش های جسمانی و روانی که صورت می گیرد. انجام تحقیق میدانی بسیار مشکل و طاقت فرساست و مستلزم داشتن دو نوع زندگی به طور همزمان است.
فعالیت محقق در تحقیق میدانی
محقق در تحقیق میدانی مجموعه فعالیت های زیرا را به صورت هدفمند و دقیق انجام می دهد:
1- مشاهده وقایع عادی و فعالیت های و روزمره به گونه ای که در محیط های طبیعی رخ می دهد افزون بر آن وقایع غیرعادی نیز مورد مشاهده قرار می گیرد.
2- محقق به طور مستقیم در زندگی افراد مورد مطالعه مشارکت می ورزد و شخصاً فرآیند زندگی اجتماعی روزمره را در محیط و میدان تحقیق تجربه می کند.
3- محقق میدانی به دنیای درونی فرد و دیدگاه وی رسوخ می نماید، ولی در ضمن، دیدگاه تحلیلی خود را حفظ کرده و یا فاصله خود را از شخص بیگانه و مورد مطالعه رعایت می کند.
4- از فنون گوناگون و مهارت های اجتماعی به روشی قابل انعطاف و متناسب با موقعیت استفاده می کند.
5- تولید داده به شکل یادداشت های مفصل صورت می گیرد همچنین اخذ نمودارها، نقشه ها و یا تصاویر برای ارائه توصیف های بسیار دقیق به کار گرفته می شود.
6- مشاهده پدیده ها هم در کلیت آنها و هم در جزئیت منحصر به فرد و در زمینه اجتماعی آنها صورت می گیرد.
7- درک و فهم افراد در یک محیط میدانی و گسترش روابط همدلانه با آنها و عدم یادداشت واقعیات خشک و بی روح انجام می پذیرد.
8- جنبه های آشکار و پنهان فرهنگ ثبت و یادداشت می شوند.
9- مشاهده روندها و جریان های اجتماعی بدون ایجاد ناراحتی، بروز آشفتگی و یا تحمیل دیدگاهی خارجی بر آنها صورت می گیرد.
10- تحقیق میدانی در عین حال با سطوح بالایی از تنش روانی فردی، عدم قطعیت، وجود مسائل اخلاقی و ابهادم روبروست.
نتیجه:
در تحقیق میدانی مشاهده عنصر اصلی است و معمولاً کوششی یک طرفه است و از نظر فیزیکی خطرناک می باشد.
با توجه به اینکه بررسی فرهنگ عامه از طریق کار میدانی و استفاده از مصاحبه و ضبط نوار میسر است در اکثریت بخشها روش کار میدانی بوده است.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

بخش اول: فرهنگ و آداب و رسوم
فرهنگ عامیانه
فرهنگ عامیانه بخشی از فرهنگ توده مردم است که تخیل، احساس، آرزو و اندیشه های گوناگون را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده و دگرگونی معیارهای زیباشناسی و اخلاقی هر دوره از زندگی یک قوم را آشکار می کند. علاقه روستائیان به حفظ سنت ها و اقتضای شیوه زندگی آنها با طبیعت باعث افزایش تخیل آنهاست.
فرهنگ عامیانه و فولکور مجموعه ای از دانستنی ها و باورها و رفتارهای گروهی که با موازین علمی و منطقی جامعه انطباق ندارد و اجرای آنها بر حسب عادت، تقلید و همچشمی و سرگرمی است.
این دانستنی ها عبارتند از: آداب و رسوم، تولد، مرگ، ازدواج و نحوه زندگی، کشاورزی، جشن ها، پیشگویی ها، خرافات، طبابت ها، بازی ها، آوازها، قصه ها و سایر آداب و اعتقادات که بیانگر چگونگی تفکر و نحوه زندگی مردم در طول اعصار مختلف است. (حسن انوشه و دیگران، دانشنامه ادب فارسی در آسیای مرکزی، تهران، انتشارات دانشنامه، چاپ اول 1375، ج1).
فولکور، متشکل از دو جزء folk به معنای دانش عوام و lor به معنی دانستنی ها و دانش و برای اولین بار در انگلیس عنوان مقاله ای قرار گرفت که درباره دانش عامیانه و آداب و رسوم سنتی بود بعدها توسط رشیدیاسمی عنوان مقاله ای قرار گرفت که به معنای دانش عامیانه و دانستنی های مردم انعکاس یافت.
ویژگی و خصوصیات فرهنگ عامیانه
1- بر پایه میراث و اصول تمدنی قدیمی و کهن بنا شده است.
2- با هیچ روش علمی و استدلال منطقی همراه نیست.
3- ابداع کننده و زمان شروع آنها مشخص نیست.
4- مقدار زیادی از آن اعمال و رفتارهای بی ادبانه و خارج از نزاکت است که در ادبیات رسمی جایی ندارد. (محمود روح الامینی، مبانی مردم شناسی، تهران، انتشارات متون درسی، چاپ اول، 1371، ص 166-165).
سنت ها و آداب و رسوم
سنت و آداب و رسوم عبارتند از اعمال و رفتاری که در خانواده، قبیله و جامعه از زمان های گذشته به ارث رسیده و برای انجام آن اعمال و رفتار، دلیل منطقی یا دستور صریح یا قانون مدونی وجود ندارد. سنن و آداب و رسوم که در شمار دانش عامیانه (فولکور) محسوب می شود دارای چند ویژگی است که عبارتند از:
– رواج و اجرای آن عمومیت داشته باشد.
– اجرای آن در جامعه تداوم داشته و حداقل از یک نسل به ارث رسیده باشد به طور عادی و غیر اجباری افراد جامعه به آن عمل کنند.
هر سنت معمولاً در بدو پیدایش بدعت شمره می شود و رفته رفته به دلیل تکرار به سنت مورد قبول عامه تبدیل می گردد. گاهی انسان اعتقادات خرافی را با سنت ها و آداب و رسوم در هم می آمیزد که باعث پیدایش گونه های متفاوت اعتقادات و سنت ها می گردد.
از آنجا که آداب و رسوم جز زندگی معنوی محسوب می شود. باورهای یک قوم در ارتباط با شرایط زیست محیطی با باورهای اقوام دیگر متفاوت است، زیرا این آداب و رسوم زاییده آنی نیستند، بلکه طی قرون متمادی در طول زندگی نسل های مختلف بوجود آمده اند با مطالعه این باورها در کنار عناصر دیگر فرهنگ می توان نحوه زندگی و تفکر آن قوم را شناسایی کرد.
آداب تولد
بشر برای آسایش زندگی و راحتی زاد و ولد همیشه به دنبال دور کردن نیروهای مرئی و نامرئی که زندگی انسان را مختل کرده اند، بوده است و ناگزیر آدابی را برگزیده است.
چشم روشنی یکی از مراحل تولد نوزادان است پس از تولد نوزاد در زمان قدیم رسم بر آن بود که ابتدا یک غربال (گویش محلی کمو) در جلو خانه پدر و مادر نوزاد آویزان می کردند و اندکی پس از تولد نوزاد، یعنی بعد از گفتن اذان و اقامه توسط مامای محلی یا موذن یا بزرگترها در گوش چپ و راست نوزاد، سرشب برای نوزاد شب نشینی می گرفتند به کسانی که تا صبح بیدار بودند علاوه بر صرف آجیل و تنقلات شبانه مقداری آجیل به صورت پاداش داده می شد، و این سه شب را با انجام دادن انواع بازی ها (از قبیل شاه و دزد) خواندن سرود و شعرهای محلی و بیان قصه و نقل تاریخ زندگی گذشتگان و بزرگان محل تا صبح سپری می کردند.
آداب و رسوم شب شیشه هنگام تولد نوزاد
یکی از آداب و رسومی که از قدیم الایام در شهر زرند مرسوم بوده است گرفتن شب شیشه هنگام تولد فرزند است که در شب ششم بعد از تولد انجام می گیرد که البته در گذشته ها این رسم خیلی پرشورتر و بانشاط تر برگزار می شد.
ابتدادر شب ششم تولد، نوزاد را در یک سینی می خواباندند و همچنین مقداری روغن روی یک تکه نان به همراه یک شیشه بالای پشت بام منزل می گذاشتند و در این مراسم تمامی اقوام و خویشان را دعوت کرده و با میوه و شیرینی و آجیل و شام از میهمانان پذیرایی می کردند و اکثریت آشنایان شب را تا صبح بیدار می ماندند و بعضی ها خود را با شکستن تخمه و آجیل سرگرم می کردند گروهی از پیرمردها و جوانان نیز با اجرای نمایش و بازی و گفتن قصه و داستان به این شب نشاط و شادابی می بخشیدند و بازی مخصوصی که در این شب بیشتر مرسوم بود اینکه تعدادی به صورت دایره نزدیک هم می نشستند و یک نفر هم در وسط می نشست و با استفاده از یک کلاه نمدی که پیرمردها می پوشیدند بازی را شروع می کردند و می بایست افرادی که بصورت دایره ای نشسته اند کلاه را از زیر پاهای خود رد دهند تا نفر وسط آن را نگیرد و یا اینکه با کلاه به بدن یا سر نفر وسط ضربه بزنند. البته فلسفه خواباندن نوزاد در سینی و اینکه اطراف او مقداری ارزن می ریختند به گفته سالمندان این است که شیشه بیاید ارزن ها را بخورد و به بچه آسیبی نرساند یا اینکه گذاشن نان و روغن و یک شیشه آب در پشت بام به این عنوان که شیشه بیاید و نان روغن و آب را بخورد اما بچه را نبرد و بچه همیشه سالم و تندرست باشد. البته گرفتن شب شیشه هنوز هم مرسوم است و بعضی ها در همین شب نوزاد را عقیقه می کنند.
رسم های دیگر بعد از تولد نوزاد
– یکی از آداب و رسوم قدیم مردم شهر زرند بر پایی شب شیشه می باشد و تاکنون ادامه دارد ولی با تغییراتی، شب و روز ششم تولد نوزاد را جشن می گرفتند و آن را شب شیشه می نامیدند. غروب شب ششم مقداری نان را در روغن گوسفندی و آب و شکر مخلوط کرده (در گویش محلی چنگمال نام دارد) در بالای پشت بام برای شیشه (موجودی خرافاتی) می گذاشتند و اعتقاد داشتند که شیشه چنگمال را می خورد و به نوزاد صدمه نمی رساند. آنها معتقد بودند نوزاد روی زمین گذاشته نشود و روی آن پارچه قرمز رنگی می انداختند و تا صبح در آغوش بستگان قرار می گرفت. اگر می خواستند آن را روی زمین بگذارند می بایستی روی یک سینی مسی او را بخوابانند ولی در مقابل پنجره و شیشه نباشد زیرا شیشه که چال نامیده می شد ممکن بود از پشت شیشه یا پنجره به نوزاد به خصوص نوزاد پسر صدمه زده و او را بکشد، مهمان ها در این شب که تا صبح بیدار می مانند با تخمه و آجیل و شیرینی و چای و شام مفصل پذیرایی می شوند تا صبح روز ششم که دیگر خطر رفع می شد.
– هنگام تولد نوزاد به عنوان هدیه بعضی ها بشقاب سبزی می برند و بعضی ها هم اجناسی از قبیل عرقیجات، خیار و اگر کسی پولدار باشد مبلغی پول می برد.
– اگر نوزاد پسر بود تا هفت سال او را ختنه نمی کردند و حتی بعضی ها را تاسن پانزده سالگی ختنه نمی کردند ولی بعد از ختنه کردن مراسم جشن بسیار باشکوهی می گرفتند و ساز و آواز به راه می انداختند.
– رسم بود که زیره، بابونه و میتخم را در روغن حیوانی سرخ کرده و با شکر و آب مخلوط می کردند و وقتی مادر نوزاد بعد از ده روز که از زایمانش می گذشت به حمام می رفت و از حمام برمی گشت و این معجون را می خورد و می گفتند که بسیار مفید است.
– نوزاد را در همان لحظه تولد شستشو می دادند و در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه می گفتند و کام او را با تربت کربلا برمی داشتند.
– اگر زنی موقع وضع حملش به راحتی وضع حمل نمی کرد یک نفر پشت بام می رفت و اذان می گفت.
آداب ازدواج
– مراسم عروسی : دو روز قبل از عروسی چند نفر داوطلب می رفتند بیابان و هیزم می آورند و انها چند الاغ را با خود به بیابان برده و دُربون (هیزم) می کندند و می آورند خانه داماد برای پخت نان و غذا، پدر داماد به آن هایی که هیزم می آوردند پیراهن و کله قندی هدیه می داد. روز قبل عروسی نان می پختند و خانواده داماد به زن ها و آشپزها روسری (چارقد) هدیه می دادند. روز عروسی ابتدا مردان داماد را به حمام برده و در جلوی در حمام با زدن دایره (تمبک) و تار و با رقصیدن منتظر داماد می ماندند تا از حمام بیرون آید داماد و عروس حنا می بستند یعنی کف دست ها و موی سر را حنا می کردند. وقتی داماد از حمام بیرون می آمد از جلوی حمام تا خانه داماد مردم با رقص و چوب بازی داماد را همراهی می کردند و دلاک آیینه جلوی داماد می گرفت هنگام ورود به خانه خانواده دلاک آیینه قرآن و بویی (اسپند) خوش کرده و داماد از زیر قرآن عبور کرده با بوسیدن قران و خوردن لیوان شربت و گذاشتن مبلغی پول در سینی به عنوان هدیه وارد خانه می شد. همراهان داماد که از زیر قرآن عبور می کردند هدیه ای در سینی می انداختند این هدیه ها برای دلاک و خانواده او بود. بعد نوبت عروس خانم بود که به حمام برود. تشریفات بردن عروس به حمام مانند داماد بود منتهی وقتی عروس می خواست از حمام به خانه داماد بیاید داماد خود به استقبال عروس می رفت عروس وقتی به خانه داماد می رسید می ایستاد و پاانداز می خواست. داماد و پدر و مادر و بستگان درجه یک داماد می آمدند و پاانداز می دادند. آن موقع پاانداز بیشتر نقدی بود یا یک میش و یا بره و یا یک قوچ و یا یک نری و … بود. پس از مراسم حمام مراسم عقد برگزار می شد و بعد از مراسم عقد و خواندن خطبه عقد توسط عاقد، خانمی که آرایشگری بلد بود، عروس را در حضور همه خانم ها آرایش می کرد. مردان هم بیکار نمی‌نشستند و با زدن دایره و تار و رقصیدن و پای کوبی کردن به شادی می پرداختند. لوطی ای که لباس زنانه می پوشید در بین مردان می رقصید و با در دست گرفتن کلاه در مقابل افراد ثروتمند و بزرگان فامیل برای خود هدیه جمع می کرد. پس از صرف شام عروس و داماد را در حجله می کردند در این هنگام اعتقاد داشتند یکی از بستگان عروس باید پشت در اتاق عروس و داماد نگهبانی دهد. شاید بدین منظور بوده که دشمنی بر آن ها تعرض نکند. صبح روز بعد تمام اقوام داماد و عروس و دعوت شدگان برای عرض تبریک و دادن هدیه به عروس و داماد به دیدن آنها می رفتند. در این بین عروس و داماد روی تشک در کنار هم می نشینند. جشن و شادی همچنان برقرار بوده و ظهر نیز از طرف خانواده عروس پذیرایی شیرینی و نهار به عمل می آمد. پس از صرف نهار مراسم به اتمام می رسید و شب بعد از عروسی، عروس و داماد به پاگشا خانواده عروس و بعد داماد و بقیه فامیل دعوت می شدند. این برنامه پاگشا ممکن بود بیش از یک ماه طول بکشد.
– گاهی می شد تا هنگام عروسی، عروس و داماد یکدیگر را نمی دیدند و فقط شب عروسی یکدیگر را می دیدند.
– هنگام خواستگاری مقداری قند، روسری، چادر و … را در سینی می گذاشتند و روی سر می‌بردند و آنها را به خانه عروس می آوردند.
– عروس شب خواستگاری برابر انظار عمومی نمی آمد و در اتاق پنهان بود تا سه روز این عمل تکرار می شد.
– سه روز بعد از عروسی جهاز عروس را با مراسمی خاص به خانه داماد می بردند.
– جهاز عروس شامل صندوق چوبی بود که تمامی وسایل داخل آن سفره آرایی، هفت کیلو مس، رختخواب، آفتابه مس و …
– در روز سوم (سه روز بعد از عروسی) جشن می گرفتند و عروس را به حمام می بردند و نهار می دادند.
– در قدیم مهریه بسیار کم بود مثلاً: شش کیلو مس یا تعدادی گوسفند که شامل دو یا سه راس می شد یا رختخواب و یا فرش.
آداب مرگ
مرگ از مسائلی است که دو جنبه سنت و شرع را هر دو در بردارد مسائل شرعی آن مانند کفن، دفن، نماز میت در اکثر مناطق اسلامی مشابه است. وقتی که مسائل شرعی مرده را انجام دادند و آن را به خاک سپردند و قبل از آنکه مرده را به سوی قبرستان ببرند بر روی یک سینی قند و خرما، یک عدد نان، شمع و یک سفره بر روی آن می اندازند که انرا به عنوان پیش راهی مرده محسوب می کنند و در قدیم و امروز رسم بر این است که بعد از مراسم خاکسپاری به خانه صاحب عزا می روند و بعد از آن به خانه های خود می روند و گوسفندی را که جلوی مرده می کشند شب اول غذایی درست می کنند که به ان شام گور می گویند. که نزدیکان و آشنایان از آن می خورند و روز اول پیش از طلوع آفتاب فرزند ارشد خانواده پیش از طلوع آفتاب با یک دسته گل و شیشه گلاب به قبرستان برای سلام دادن خاک می رود و شیشه گلاب را می شکند و دسته گل را روی خاک گذاشته و سلام می دهد و برمی گردد. روز سوم که روز ختم «پرسه» نامیده می‌شود به نزدیکترین مسجد محله می روند و مراسم پرسه را ختم می کنند و پس از هفت روز مراسم هفتم می گیرند که بعد از ظهر به سر مزار متوفی رفته و بعد برای قرائت فاتحه و صرف عصرانه به خانه آن مرحوم برمی گردند و تا چهل روز محاسن خود را اصلاح نمی کنند و لباس مشکی دارند و مراسم چهلم هم به همان گونه مراسم هفتم برگزار می شود و هر پنج شنبه تا سالگرد متوفی به سر مزار آن می روند و در اعیاد به خانه آن مرحوم می روند و بازماندگان را تسلی می دهند و یکی از اقوام لباس رنگی گرفته و برای درآوردن لباس مشکی بازماندگان به خانه آن مرحوم می روند و مراسم سالگرد پس از یک سال برگزار می کنند همانند مراسم هفتم و چهلم می باشد. در زرند علاوه بر مراسم های فوق رسوم دیگری هم دارند که عبارت از:
– وقتی کسی به حال احتضار می افتاد بالای سرش سوره یس می خواندند و او را پا به قبله می کردند و چندین نفر دور او را می گرفتند و اگر جان کندن او سخت بود مقداری زعفران به او می دادند و اگر باز سخت جان می داد موادی را از روده گوسفند درست می کردند تا دچار تلخی جان کندن نشود و وقتی هم جان می داد یک نفر بالای پشت بام می رفت و صلاه (کلماتی شبیه اذان است) می گفت و به همگان خبر می داد که فلانی از دنیا رفته است و بعد همه جمع می‌شدند تا در تشییع جنازه شرکت کنند. صاحب عزا هم به مدت 7 روز مراسم ختم می گرفت و به همسایگان غذا می داد.
– وقتی مرده را از خانه بیرون می بردند سر جایش، سنگی می گذاشتند به عنوان سنگینی که عقیده داشتند دیگر کسی پشت سر او نرود و به اصطلاح نمیرد.
– خمیر آماده می کردند و داخل این خمیرها شمع می گذاشتند و جلوی جنازه حرکت می‌دادند و در پایان خمیرها را به غسال می دادند و بعد مقداری خرما و قند هم جلوی جنازه حرکت می دادند و آنها را هم به غسال می دادند.
– تا هفت روز و هفت شب فردی را بالای قبر می گذاشتند که قرآن تلاوت نماید.
– رسم بود بالای قبر اگر مرد بود دو خشت به حالت لوزی شکل بالا و پایین روی قبر می‌گذاشتند و اگر زن بود خشت ها را به صورت مربع می گذاشتند روز هفتم خشت بالا را با خشت پایینی عوض می کردند.
عزاداری ها
– مراسم عَلم بندان: روز پجم محرم مراسم علم بندان است در قدیم علم اژدر که علمی بزرگ و چند شاخه داشت در وسط حسینیه قرار داده و بقیه علم ها را در اطراف آن در زمین قرار می‌دادند در روز علم بند شربت به حاضرین می دادند و یک خانواده نسل به نسل علم بند بودند و بقیه همکاری می نمودند. در حال حاضر این برنامه با شور و شوق قدیم انجام نمی شود.
– مراسم عزاداری: اعتقادات مذهبی عمیقی که در جان و روح مردم رسوخ کرده در ایام های مختلف از جمله در ایام ماه مبارک رمضان و ماه محرم و صفر در عزاداری حضرت علی(ع) و سالار شهیدان امام حسین(ع) خودنمایی می کند. مردم زرند به سوگواری و عزاداری امام حسین(ع) اعتقاد و اهمیت ویژه ای قائل هستند. از روز اول محرم لباس سیاه به تن می کنند و هیات سینه زنی و زنجیر زنی به راه انداخته و به عزاداری و روضه خوانی می پردازند هر شب از حاضرین و عزاداران توسط بانیان خیر شام پذیرایی می شود از شب پنجم که روز آن علم بندان است هیات عباسی نیز با داشتن شمشیر به جمع عزاداران می پیوندند از شب تاسوعای حسینی که می گویند متعلق به ابوالفضل (ع) است، هیات عباسی کفن پوش می شود و در مراسم با کفن شرکت می کنند. این برنامه در شب عاشورا نیز با عزاداری هیات های مذهبی و روضه خوانی و مداحی انجام می گردد.
– از دیگر مراسم ها، مراسم هفته خوانی بود که مثلاً یک روز هفته را انتخاب می کردند و در ان روز خاص، روحانی یا شیخی را دعوت می کردند و یا اینکه به جای روحانی از افراد دیگر که اطلاعات مذهبی داشتند استفاده می کردند و مردم در جلسات می نشستند و از مطالب مذهبی و دینی آنها بهره مند می شدند.
برگزاری مراسم تعزیه خوانی و شبیه خوانی در ایام محرم
یکی از مراسماتی که از زمان های گذشته مرسوم بوده برگزاری مراسم تعزیه و شبیه خوانی و عزاداری برای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش بوده است که این مراسم هر سال خیلی بهتر و پر رونق تر از سال قبل برگزار می شود به این طریق که تعدادی از افراد را انتخاب و با دادن نقش مثلاً تعدادی بعنوان نقش امام حسین و یارانش حضرت ابوالفضل، علی اکبر، علی اصغر، امام سجاد، قاسم بن الحسن و حضرت زینب و دیگر بچه های امام حسین و تعدادی نیز در نقش دشمنان امام مثل یزید، عبیدالله بن زیاد، شمر، حر بن یزید ریاحی، و … ایفای نقش می کنند. و این مراسم از عصر تاسوعا در مکانی بعنوان شط فرات یا منطقه کربلاست که با نخل خرما و غیره و نهر آبی آماده شده است شروع می شود. ابتدا دشمن آب را بر روی امام حسین و یارانش می بندد تا اینکه در روز عاشورا که هیت های عزاداری و مردم از اطراف به این منطقه می آیند و با تشکیل دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و یک گروهی نیز با پوشیدن لباس سفید (کفن پوش) و با داشتن یک شمشیر بعنوان دسته عباسی شروع به عزدادری و مرثیه خوانی می کنند و این افراد نیز بعنوان تعزیه گرد در بین هیات عزاداری رفت و آمد می کنند و حتی افرادی که نقش شمر و یزید و دشمنان امام را دارند و با در دست داشتن چوب و شمشیر بعضی مواقع به عزاداران با چوب ضربه می زنند. تا اینکه در مکان اصلی که از قبل تعیین شده مراسم تعزیه و شبیه خوانی روز عاشورا برگزار می شود. بدین طریق که حضرت امام حسین و یارانش در یک طرف میدان و دشمنان نیز در طرف دیگر آماده اجرای نقش خود می شوند این مراسم عین اتفاقاتی که در روز عاشورا رخ داده است به ترتیب اجرا می شود. ابتدا شمر که بیشترین نقش را دارد شعرهایی را در وصف خود می خواند. مثلاً نه من شمرم نه اینجا کربلا باشد، کنم کاری که حسین بن علی از من رضا باشد. و بعد اولین شخص که به میدان می رود حربن یزید ریاحی همان شخصی که آب را بر روی امام حسین و یارانش بست ابتدا امام حسین حر را پند و اندرز می دهد تا اینکه حر پشیمان می شود و به امام حسین ایمان میاورد و از امام می خواهد که به او اجازه بدهد تا به میدان برود و با دشمن بجنگد و وقتی به میدان برمی گردد شمر و یارانش از دیدن چنین صحنه ای تعجب می کنند تا اینکه جنگ به سختی بین او و دشمنان صورت می‌گیرد تا اینکه عده زیادی از افراد دشمن را نابود می کند، سرانجام خود و پسرش نیز به شهادت می رسند این مراسم ادامه پیدا می کند تا اینکه عطش تشنگی بر امام و یارانش غلبه میکند. امام حسین علی اصغر شش ماهه اش را به میدان می آورد و به دشمن می گوید ای دشمن اگر به من رحم نمی کنید لااقل به این طفل رحم کنید و آب را آزاد کنید. اما یکی از یاران دشمن تیری را به گلوی علی اصغر امام حسین زده و او را به شهادت می رساند و این مراسم تعزیه به همین طور با روانه شدن هر یک از یاران امام حسین از جمله حضرت علی اکبر، قاسم ابن الحسن، ابوالفضل العباس، و جنگیدن آنها با دشمن و به هلاکت رساندن عده ای زیادی از افراد دشمن و به شهادت رسیدن خود ادامه پیدا می کند. سرانجام نوبت شخصی که نقش خود امام را ایفا میکند می رسد او ابتدا با بیان سخنان کوبنده علیه دشمن هر چه آنها را به دین و انسانیت دعوت می کند اما انگار آنها از نادانی و بی دینی بیدار نمی شوند. سرانجام جنگ بین امام و دشمن انجام می شود و امام تعداد زیادی از نفرات دشمن را نابود می کند تا اینکه امام به دست شمر به شهادت می رسد و سرآقا را ازبدن جدا و بالای نیزه می شود و بعد از اینکه امام به شهادت می رسد عزاداران و هیت‌های عزاداری به واسطه عشق و ارادت به امام بدن را در تابوت گذاشته و بالای دست گرفته و در غم و ماتم امام به عزاداری و مرثیه خوانی می پردازند. و در این مراسم تعزیه شخصی نیز به عنوان شیر ایفای نقش می کند و از اول مراسم همراه تعزیه گردان هاست و این نقش برای نوجوانان و جوانان سوال برانگیز است که این نقش به چه عنوان است اما در هنگام اجرای هر یک از برنامه ها و این که یکی از یاران امام حسین به شهادت می رسد این شیر نقش محافظت از بدن شهدا را داشته است که حتی بارها نیز به دشمن حمله ور شده است این خود منظره ای جالب و به یادماندنی است و بعد از اتمام جنگ و شهادت امام و تعدادی از یارانش دشمن به خیمه ها حمله می کند و خیمه ها را به آتش می کشد و حضرت امام سجاد که بیمار بوده است و حضرت زینب و اطفال امام حسین را به اسارت می برند. و اجرای این مراسم تعزیه واقعه کربلا را پیش چشمان هر یک از شیعیان آن حضرت زنده می کند. و این مراسم تعزیه دوباره در روز اربعین با بستن قبرهایی در همین مکان برگزار می گردد که اولین زائر قبر جابر و عطیه هستند که بر سر قبر امام حسین نشسته اند ناگهان می بینند کاروانی از دور می آید و این کاروان کسی جز زینب(س) و امام سجاد(ع) و دیگر اسرا نبودند که بعد از چهل روز اسارت و در به دری به سر قبر عزیزانشان می آیند و وقتی به این مکان می رسند هر یک خود را روی قبری می اندازد و شروع به گریه و عزاداری می کنند و بدین ترتیب این مراسم تعزیه به پایان می رسد.
چشم زخم
برای رفع چشم زخم به افراد خانواده یک سر ناخن نمگ در دهانشان می گذارند یا مثلاً تخم مرغ را در درب بیرونی خانه می شکنند یا مثلاً وقتی فردی که به اصطلاح چشمانی شور وارد منزلشان می شود کاردی را بر روی فرش خانه یا روی زمین می کشند و اعتقاد دارند رد پایش بریده می شود بعضی اوقات آیه‌الکرسی و چهار قل را می خوانند یا بر روی در و دیوار نصب می‌کنند.
عقیقه
رسم و سنتی است که گوسفندی نر را برای سلامتی یک نفر به صورت نذر می کشند و فرد عقیقه شده و پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ او نباید از گوشت این گوسفند بخورند و استخوان های آن را بیرون نمی انداختند و آنها را در زیر خاک مدفون می کردند.

طبابت ها
– اگر دست یا پای کسی بریده یا زخم می شد روی چرم کفش قدیمی را می تراشیدند و روی زخم می ریختند (کفش بلغاری)
– اگر کسی گلو درد می شد یا لوزه هایش بزرگ می شد با ناخن آنها را بالا می کشیدند.
– برای درمان کسی که سم یا زهر می خورد شیر یا نخود کوبیده می دادند.
– برای دل درد عرق نعناع یا کلپوره می خوردند.
– اگر کسی زردی داشت لباس رنگی به تن او نمی پوشیدند.
– اگر دمل روی بدن می زد روی آن بادیون می ریختند و بادیون را با موادی مانند برگ درخت انگور، زیره، میتخم که با هم مخلوط می کردند خمیری درست می کردند و روی آن می‌گذاشتند تا عفونت آن کم شود.
– مالیدن پی و زردچوبه روی زخم بیمار که اعتقاد دارند زهر یا درد را از بین می برد.
– برای رفع سر درد مالیدن ویکس و دستمال بر سر بستن موثر است.
– برای رفع سر درد آبلیمو و دارچین را قاطی میکنند و بر روی پیشانی می مالند.
– برای گریه زیاد نوزادان کلپوره را دم می کنند و به انها می دهند.
گاه شناسی
نام ماه های یک سال قمری: 1- محرم 2- صفر 3- ربیع الاول 4- ربیع الثانی 5- جمادی الاول، 6- جمادی الثانی 7- رجب 8- شعبان 9- رمضان 10- شوال 11- ذیقعده 12- ذیحجه
نام دیگر ماه های سال: جمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو ، حوت
گیاهان دارویی معروف شهر زرند
شهر زرند دارای تنوع بسیار زیادی از گیاهان دارویی است مانند: کلپوره، بومادران، نعناع، گل محمدی، شاتره، آلاله، آویشن، زیره سیاه یا سبز، برگ درخت چنار، گل نسترن، بابونه، ختمی، میتخم (تخم شوید) کسرک، بهار نارنج، ترنجبین، انغوزه، بید کاسنی. در اینجا به مهمترین آنها که به وفور در این منطقه یافت می شود اشاره می کنیم:
ختمی marshmallow:
نام علمی: Althaea officinalis
نرم کننده سینه و برطرف کردن سرفه
ختمی از نظر طب قدیم ایران سرد و تر است و به طور کلی روی تمام اعضای بدن مخصوصاً روده ها، ریه ها، معده، کلیه ها، و مثانه موثر است.
مردم شهر زرند از تمام قسمت های این گیاه استفاده طبی می کنند. خیسانده ریشه ختمی را در رفع اسهال خونی موثر می دانند دم کرده ریشه ختمی را ملین و برطرف کننده یبوست می دانند. دم کرده گل ختمی را در سرفه های خشک به کار می برند آنها معتقدند که ختمی گیاه مفید و بی ضرری است فقط زنان باردار و مادران شیرده باید از زیاده روی در مصرفشان پرهیز کنند و کسانی که سرد مزاج هستند ختمی را باید با عسل بخورند.
میتخم یا تخم شوید Dikll:
نام علمی: Aniethum graveolens
شوید گل های ریزی دارد که به رنگ زرد روشن است و با آن که شیرین نیستند ولی زنبور عسل آنها را دوست دارد. تخم شوید دارای سه درصد روغن می باشد. تخم شوید اثرات درمانی زیادی دارد از جمله به عنوان ضد تشنج، ضد درد، ضد نفخ شکم، ادرار آور و برای تقویت معده به کار می رود.
مردم شهر زرند از تخم شوید یا همان میتخم بسیار زیاد استفاده می کنند معتقدند که خواص فراوانی در درمان بسیاری از بیماری ها دارد. آنها به خانم های شیرده ای که شیر آنها کم است روزی چند بار دم کرده تخم شوید و یا آرد تخم شوید می دهند و می گویند که به طور معجزه آسایی شیرشان زیاد خواهد شد. شوید را در رفع سکسکه، رفع استفراغ و دل پیچه های کودکان موثر می دانند. از شوید برای دل درد در حیوانات نیز استفاده می کنند و دام داران قدیم به خوبی به این موضوع واقف بودند مثلاً برای گوسفند و بز کافی است که سی گرم تخم شوید به آنها داد تا نفخ و دل درد را ساکت کند.
کلپوره Sague
نام علمی officinale
کلپوره برگ های معطری دارد ولی طعم آن تند و کمی تلخ است گلهایش به رنگ آبی کمرنگ یا ارغوانی می باشد. مردم شهر زرند اعتقاد دارند که دم کرده آن باعث افزایش طول عمر می شود. اگر زن باردار هر روز کمی دم کرده آن را بنوشد، زایمان او راحت می شود، آنها برای معالجه یبوست ، صرع، سرماخوردگی، وبا، و فلج کلپوره را می جوشانند و آب دم کرده ان را به بیمار می دهند و برای گزیدگی ها هم تازه ان را می کوبند و به شکل ضماد در می آورند و روی زخم می گذارند.
بومادران
گیاه بومادران از زمان های بسیار قدیم به واسطه خواص درمانی اش از شهرت و اعتبار بالایی برخوردار بوده است بومادران گیاه بادوامی است که در سر تاسر فصل تابستان به وفور دیده می‌شود. مردم شهر زرند از بومادران در درمان بسیای از بیماری ها استفاده می کنند و بیشتر معتقد هستند که برای جلوگیری از خونریزی زخم ها مخصوصاً بند آوردن خون دماغ باید از ساییده برگهای این گیاه استفاده نمود. دیگر از کاربردهای درمانی این گیاه توسط اهالی این منطقه از بین بردن سرماخوردگیهای تب دار، تقویت قوای بدن، بهبود مفصل های روماتیسمی است.
پسته
دید کلی
بطور کلی انواع مختلف پسته را از حیث شکل ظاهری به دو دسته می توان تقسیم کرد. یکی بادامی و دیگری فندقی. در شکل بادامی طول پسته از عرض یا قطر آن خیلی زیادتر است در صورتی که در شکل فندقی تفاوت بین طول و قطر پسته خیلی کم است.
علاوه بر این در شکل بادامی فاصله دو لب داخلی پوست پسته خندان زیاد است در حالیکه در شکل فندقی کمتر است. در پسته‌های بادامی گاهی اتفاق می افتد که نوک باریک پسته کمی به شکل نوک خنجر خمیده باشد، این شکل پسته را خنجر نیز می نامند.

موطن اصلی و قدمت درخت پسته
درخت پسته معمولی و یا پسته ایرانی پیستا کیاورا (Pistacia vera) به شکل جنگلهای انبوه در شمال شرق ایران دیده می شود لذا می توان گفت که اصل این جور پسته از ایران است. درخت پسته از ایران به سایر نقاط مخصوصاً سواحل دریای مدیترانه در جنوب اروپا و شمال آفریقا رفته است.
مشخصات گیاه شناسی درخت پسته
درخت پسته گیاهی است دو پایه یعنی گلهای نر و ماده از یکدیگر و روی درخت مجزا قرار گرفته است. گل آذین درخت پسته بطور کلی خوشه ای است و در خوشه نر که گلها به یکدیگر فشرده و متراکم هستند، تعداد زیادتری گل مشاهده می شود تا در خوشه ماده که فاصله گلها از یکدیگر زیاد است و به همین علت این نوع گلها خوشه افشان و شلی تشکیل می دهند.
برگ درخت پسته از 5 تا 7 برگچه تشکیل شده است. ریشه درخت محوری و عمودی است و تا عمق بیشتر از دو متر در داخل خاک فرو می رود. تلقیح گلهای ماده بوسیله باد انجام می گیرد.

آب و هوای مطلوب پسته
درخت پسته به سرمای شدید زمستان و گرمای زیاد تابستان هر دو مقاوم است. درخت پسته با هوا و زمین مرطوب سازگاری ندارد رطوبت زیاد در زمین باعث تولید بیماری صمغ و پوسیدگی بقیه درخت می شود که به تدریج درخت را ضعیف و بالاخره خشک می کند. درخت پسته به کم آبی و خشکی مقاومت زیاد نشان می دهد. بطوری که درختان کهن را می توان بدون آبیاری به مدت خیلی طولانی (شاید چند سال) زنده نگاه داشت.
خاک مطلوب پسته
بهترین خاکها برای کاشت درخت پسته خاکهای سیمونی سبک یعنی شن و رس می باشد. در اراضی سبک مصرف کود برای برداشت رضایت بخش است ولی در اراضی رسی سنگین که رطوبت را به مقدار زیاد و برای مدتی طولانی در خود نگاه می دارد کاشت این گیاه نتیجه رضایت بخشی نمی دهد و مقدار محصول چندان قابل توجه نخواهد بود درخت پسته تا اندازه‌ای تحمل شوری خاک را می کند.
کود
درخت پسته احتیاج به کود فراوان دارد و کود دامی به تنهایی نمی تواند رفع احتیاجات درخت پسته را از حیث مواد غذایی برای محصول زیاد بکند، لذا باید علاوه بر کود دامی از کودهای شیمیایی نیز استفاده کرد. کود دامی را پاییز به درخت می دهند و کود شیمیایی را دو دفعه یکی در اسفندماه و دیگری در خردادماه با خاک مخلوط می کنند.
ازدیاد درخت پسته و کاشت آن در باغ
از نظر گیاه شناسی درخت پسته را به دو طریق می توان تکثیر کرد یکی بوسیله خواباندن شاخه و دیگری بوسیله کاشت بذر. ولی در باغبانی و از نظر اقتصادی تنها راه ازدیاد درخت پسته کاشت بذر برای تهیه پایه و پیوند نهال حاصله با انواع مرغوب پسته می باشد.
آفات پسته در ایران
زنجرک پسته ایدیو سروس ستالی (آفت شیره)
پسیل پسته که به شیره خشک معروف است.
شپشک واوی پسته
لارو برگ خوار پسته
کرم ریشه پسته
سرشاخه خوار پسته
زنبورهای مغزخوار پسته
گونه های پسته
امروزه گونه های متنوعی از پسته در جهان کشت می شود از گونه های جنس (pistacia تنها)، (vera,p پسته اهلی)، (khinjuk چاتلانقوش، کسور، گلخونک یا خنجک) و (mutic.p بنه) در ایران تولید می شود چاتلانقوش و بنه پایه های مناسبی برای پیوند درختان پسته اهلی به شمار می روند.
Vera.p در بین گونه های فوق تنها درختی است که به صورت اهلی درآمده و نوع وحشی آن نیز در جنگلهای سرخس واقع در منطقه مرزی شمال شرقی کشور یافت می شود.
گیاه شناسی پسته
درخت پسته از 9-7 سالگی به بار می نشیند و می تواند دمای 45 درجه بالای صفر و 25 درجه زیر صفر را تحمل کند. این گیاه در برابر خشکی و کم آبی مقاوم نیز است. از میان گونه‌های مختلف پسته، تنها گونه های پسته اهلی، چاتلانقوش، گلخونک و بنه در ایران تولید می‌شود و مناطق اصلی کشت پسته در دامغان، کرمان، آذربایجان، قزوین، اردستان و رفسنجان متمرکز است.

برداشت پسته
فصل برداشت پسته (پسته چینی) از اوایل شهریور ماه آغاز می شود و تا اواخر مهر ادامه پیدا می کند. برداشت پسته با توجه به میزان و زمان آب خوردن درخت و رقم پسته و شرایط آب و هوایی متفاوت است.
علی رغم پیشرفتهای فراوان در صنعت علم و فناوری و وجود داشتن دستگاه های فراوان صنعتی در زمینه های آبیاری و نگهداری و فرآوری پسته، برداشت پسته همچنان با روش های کاملاً سنتی و توسط کارگران صورت می گیرد که باعث بالا رفتن هزینه ها در این بخش می شود.
عملیات فرآوری پسته
الف) پوست گیری
پوست گیری پسته در گذشته با دست انجام می شد و پوست نازک خارجی با دست از پوست درونی سخت جدا می گردد. در این روش پوست درونی پسته سفیدتر می ماند ولی به این دلیل که وقت زیادی صرف می شود مقرون به صرفه نیست امروزه پوست گیری پسته با ماشینهای بزرگ و کوچک و با ظرفیت های مختلف انجام می گیرد.
ب) پوک گیری
پسته های سبک و پوستهای همراه توسط دستگاهی به نام پوک گیر که بر اساس فشار هوا کار می کند جدا می گردند.
ج) گوگیری
در مناطق پسته خیز به پسته هایی که پوست آنها گرفته نشده است «گو» گفته می شود این عمل توسط دستگاهی به نام گوگیر صورت می گیرد.
د) حوض شناوری
هدف از این مرحله جداسازی پسته های نارس و آسیب دیده که وزن کمی دارند به کمک سیال می باشد.
ه) نم گیری
در نم گیری مقداری از رطوبت پسته و آبی که از مرحله آماده سازی همراه پسته است گرفته می شود.
و) سورت
قبل از ورود پسته به مرحله خشک کن آشغال های موجود، پسته ها بارنگهای نامناسب و یا پوست گیری نشده توسط کارگران جدا می شود.
ز) خشک کردن پسته
برای خشک کردن پسته از دستگاههای مختلف خشک کردن با هوای گرم استفاده می شود که امکان خشک کردن سریع و بدون آلودگی پسته را فراهم می کند. مدت زمان خشک کردن به درجه حرارت هوای گرم، سرعت ورود هوا و عمق انبارش بستگی دارد.
خواص مغز پسته
مغز پسته از نظر طب قدیم دارای طبیعت گرم و خشک است مقدار فراوان آهن موجود در مغز پسته و توانایی بدن برای جذب بالای آن باعث شده که پسته به ماده‌ای موثر برای درمان کم خونی (فقرآهن) معرفی شود در ضمن پسته حاوی مقداری پروتئین گیاهی، اسیدهای چرب ضروری، فیبر، روی، کلسیم، فسفر و ویتامین (ای) می باشد که همه این مواد برای سلامتی مفید است.
نحوه زندگی
نحوه زندگی مردم این منطقه تفاوت چندانی با دیگر مناطق ایران ندارد. آداب و رسوم جاری در این شهرستان نیز چندان تفاوتی با مرکز استان کرمان ندارد. به طور کلی آداب و رسوم رایج در این منطقه را به چند بخش می توان تقسیم کرد:
الف) مراسمی که جنبه دینی دارند، هر چند از دستوری دینی برنخاسته باشند.

–47

واحد رشت
دانشکدهی علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید»
سلمان ساوجی
استاد راهنما:
دکتر حسین اسکندری
نگارش:
سیده آسیه عباس‏نیای زارع
تابستان 1393
12065781050
سپاسگزاری
اینک که به یاری خداوند این پایان‏نامه را به اتمام رساندم، بر خود تکلیف می‏دانم تا از زحمات استاد گرانقدر و اندریشمند جناب آقای دکتر حسین اسکندری به خاطر راهنمایی‏های ارزشمند و بی‏دریغشان به عنوان استاد راهنما کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم؛ همچنین از اساتید محترم گروه زبان و ادبیات فارسی که در طول دوران تحصیل از دانش و راهنما‏یی‏های ارزنده‏شان بهره جستم نهایت تشکر را دارم.
در پایان از خانواده عزیزم به خاطر تمام حمایت‏ها و زحماتشان سپاسگزارم.

تقدیم به
تمام کسانی که در راه تعالی علم و دانش تلاش می‏کنند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات
TOC h z t “Style1,1,Style2,2,Style3,3,Style4,4,Style5,5” مقدمه PAGEREF _Toc398367055 h 31-1 بیان مسأله PAGEREF _Toc398367056 h 41-2 سوالات تحقیق PAGEREF _Toc398367057 h 51-3 فرضیه‏های تحقیق PAGEREF _Toc398367058 h 51-4 اهمیت وضرورت تحقیق PAGEREF _Toc398367059 h 61-5 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc398367060 h 61-6 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc398367061 h 71-7 تعاریف واژه‏های کلیدی PAGEREF _Toc398367062 h 71-8 حدود وقلمرو تحقیق PAGEREF _Toc398367063 h 81-9. روش تحقیق PAGEREF _Toc398367064 h 8فصل دوم: بنیاد نظری
2-1 ادبیات داستانی PAGEREF _Toc398367066 h 102-1-1 انواع ادبیات داستانی PAGEREF _Toc398367067 h 112-1-1-1 داستان PAGEREF _Toc398367068 h 152-1-1-2 قصه PAGEREF _Toc398367069 h 172-1-2 تفاوت داستان کوتاه وقصه PAGEREF _Toc398367070 h 182-2 عناصرداستان PAGEREF _Toc398367071 h 192-2-1 طرح (پیرنگ) PAGEREF _Toc398367072 h 192-2-1-1 انواع طرح (پیرنگ) PAGEREF _Toc398367073 h 202-2-1-1-1 پیرنگ بسته PAGEREF _Toc398367074 h 212-2-1-1-2 پیرنگ باز PAGEREF _Toc398367075 h 212-2-1-2 عناصرساختاری طرح (پیرنگ) PAGEREF _Toc398367076 h 222-2-2 شخصیت PAGEREF _Toc398367077 h 272-2-2-1 انواع روش‏های شخصیت پردازی PAGEREF _Toc398367078 h 292-2-2-2 انواع شخصیت از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا) PAGEREF _Toc398367079 h 302-2-2-3 انواع شخصیت از نظرمیزان کمال (ساده / جامع) PAGEREF _Toc398367080 h 312-2-2-4 انواع شخصیت از نظرکاربرد PAGEREF _Toc398367081 h 332-2-3 گفت‏وگو PAGEREF _Toc398367082 h 352-2-3-1 انواع گفت‏وگو PAGEREF _Toc398367083 h 362-2-3-1-1 گفت‏‏وگوی دو طرفه PAGEREF _Toc398367084 h 362-2-3-1-2 گفت‏وگوی تک گویی (درونی) PAGEREF _Toc398367085 h 362-2-4 لحن PAGEREF _Toc398367086 h 382-2-4-1 انواع لحن گفتاری شخصیت‏ها PAGEREF _Toc398367087 h 402-2-5 زاویه دید (زاویه روایت) PAGEREF _Toc398367088 h 402-2-5-1 انواع زاویه دید PAGEREF _Toc398367089 h 422-2-6 توصیف PAGEREF _Toc398367090 h 462-2-6-1 توصیف صحنه وصحنه‏پردازی PAGEREF _Toc398367091 h 472-2-6-1-1 وظایف صحنه PAGEREF _Toc398367092 h 482-2-6-1-2 اجزای صحنه PAGEREF _Toc398367093 h 482-2-6-2 توصیف شخصیت‏ها PAGEREF _Toc398367094 h 492-3 عناصرقصه PAGEREF _Toc398367095 h 502-3-1 راوی PAGEREF _Toc398367096 h 512-3-2 شخصیت‏ها در قصه‏ها PAGEREF _Toc398367097 h 512-3-3 زمان و مکان در قصه PAGEREF _Toc398367098 h 522-4 ولادیمیر پراپ و عناصرخویشکاری PAGEREF _Toc398367099 h 53فصل سوم: شرح حال شاعر، آثار و سبک
3- شرح حال شاعر، آثاروسبک PAGEREF _Toc398367100 h 583-1 زندگی‏نامه سلمان ساوجی PAGEREF _Toc398367101 h 583-2 آثار PAGEREF _Toc398367102 h 633-3 سبک و اندیشه PAGEREF _Toc398367103 h 673-4 پیشروان و پیروان69فصل چهارم: بررسی و تحلیل مثنوی جمشید و خورشید
4 بررسی وتحلیل مثنوی «جمشیدوخورشید» PAGEREF _Toc398367105 h 754-1 خلاصه اثر «جمشیدوخورشید» PAGEREF _Toc398367106 h 754-2 بررسی عناصرداستان PAGEREF _Toc398367107 h 844-2-1 طرح (پیرنگ) PAGEREF _Toc398367108 h 844-2-1-1 عناصرساختاری طرح PAGEREF _Toc398367109 h 844-2-1-1-1 شروع و گره افکنی PAGEREF _Toc398367110 h 844-2-1-1-2 بحران PAGEREF _Toc398367111 h 854-2-1-1-3 کشمکش و ناپایداری PAGEREF _Toc398367112 h 854-2-1-1-4 گسترش PAGEREF _Toc398367113 h 884-2-1-1-5 تعلیق (هولوولا)884-2-1-1-6 نقطه اوج894-2-1-1-7 گره گشایی904-2-2 شخصیت‏پردازی904-2-2-1 شخصیت از نظرماهیت (انسانی و غیرانسانی)904-2-2-2 از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا) PAGEREF _Toc398367119 h 914-2-2-3 از نظرمیزان کمال شخصیت (ساده / جامع)924-2-2-4 از نظرکاربرد934-2-2-5 از نظر نقش داستانی934-2-2-5-1 شخصیت اصلی934-2-2-5-2 شخصیت مخالف944-2-2-5-3شخصیت همراز954-2-2-5-4 شخصیت زمینه974-2-2-5-5 شخصیت مقابل984-2-3 گفت‏وگو984-2-3-1 گفت‏وگوی دوطرفه984-2-3-2 گفت‏وگوی تک گویی (درونی)1014-2-3-3 گفت‏وگوی تک گویی (نمایشی)1024-2-4 لحن1024-2-4-1 لحن گفتاری شخصیت‏ها1034-2-5 زاویه دید1074-2-6 توصیف1074-2-6-1 توصیف صحنه پردازی1074-2-6-2 توصیف شخصیت‏پردازی1094-3 بررسی عناصر قصه1124-3-1 شروع و پایان قصه1124-3-2 شخصیت‏ها در قصه1134-3-3 زمان و مکان درقصه1144-3-4 عوامل خرق عادت در قصه1144-3-5 بررسی شخصیت‏ها براساس نظریه پراپ1184-3-5-1 وضعیت آغازین (تعیین زمان ومکان)1184-3-5-2 ترکیب خانواده1194-3-5-3 رفاه و بهزیستی1204-3-5-4 قهرمان آینده1214-3-5-5 نهی و تحذیر1214-3-5- 6نقض و شکستن نهی1224-3-5-7 نخستین پدیدار شدن شریر1224-3-5-8 پرس و جو و خبرگیری1234-3-5-9 فریب‏های شریر1244-3-5-10 مصیبت‏مقدماتی1254-3-5-11 واکنش قهرمان1254-3-5-12 شرارت1264-3-5-13 صورناپدیدشدن شریر1264-3-5-14 لحظه ربطی1274-3-5-15 پدیده‏هایی که با قهرمان همراه است1284-3-5-16 هدف و مقصد قهرمان1304-3-5-17 شیوه وارد شدن در قصه1304-3-5-18 مقدمات برای انتقال عامل جادویی1304-3-5-19 تدارک1314-3-5-20 پدیدار شدن شاهزاده خانم در قصه1324-3-5-21 پیروزیافتن بر شریر1324-3-5-22. تغییرشکل1324-3-5-23 عروسی1334-3-6 عناصریاری‏دهنده به شخصیت‏ها درجهت خویشکاری آن‏ها1344-4 خویشکاریبراساسنظریهپراپ135فصل پنجم: نتیجه‏گیری
5 نتیجه‏گیری1465-1 پیشنهاد146فهرست منابع147چکیده انگلیسی PAGEREF _Toc398367172 h 153
چکیده
تاریخ داستان‏نویسی در ایران سابقه طولانی دارد. هنری که بسیار ارزشمند و بزرگ است و تأثیر اجتماعی چشمگیر و عمیقی به همراه دارد. ادبیات داستانی به آثار روایتی منثور که از ماهیت تخیلی برخوردار باشد و غالباً به قصه، داستان، رمان و انواع وابسته به آن‏ها گفته می‏شود. داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان و قصه به هر داستان منقول چه شعر و چه نثر گفته می‏شود. در داستان ترتیب حوادث، واقعی و تاریخی یا ساختگی است اما عموماً بنیاد قصه‏ها بر حوادث غیرواقعی و خارق‏العاده گذاشته شده است. در این تحقیق سعی شد که در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از شعرای بزرگ، خاصه از قصید‏ه‏سرایان ممتاز ادب فارسی است عناصر قصه و داستان که هر دو در آن وجود دارد و شخصیت‏های این اثر براساس خویشکاری پراپ مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی‏ها در این اثر نشان داد، اثر مزبور از طرحی ساده و بدیع برخوردار است و از مهم‏ترین عناصر قصه در این مثنوی حوادث خارق‏العاده – ایستایی شخصیت‏ها و سفرهای مخاطره‏آمیز قهرمان در آن دیده می‏شود. داستان این مثنوی به طور دقیق در حیطه‏ی یک نوع از انواع قصه نمی‏توان قرار داد بلکه آمیخته‏ای از قصه پریان و قصه عاشقانه است و از انواع شخصیت‏ها براساس نظریه پراپ شخصیت‏های جستجوگر(قهرمان) جستجو شونده – شریر و از انواع کارکردهای شخصیت‏ها، کمبود شرارت، حل مسأله در این اثر قابل درک و شناسایی هستند.
کلید واژه‏ها: داستان، قصه، سلمان ساوجی، مثنوی جمشید و خورشید، پراپ، خویشکاری.

فصل اول
مقدمه و کلیات

مقدمهادبیات به هر اثر ادبی شکوهمندی که در آن عامل تخیل دخیل باشد، گفته می‏شود و با جهان واقع ارتباط معناداری نیز دارد. به عبارتی به مجموعه تظاهرات هنری هر قوم که در قالب کلام ریخته شده باشد، ادبیات آن قوم یا ملّت به شمار می‏آید و رد واقع ادبیات هر قوم الزاماً به تار و پود گذشته و حال آن قوم وابسته است، به همین سبب تا حد زیادی به فرهنگی که آفریننده‏ی آن است، اختصاص دارد. بنابراین ادبیات منعکس‏کننده افکار، عقاید و مسائل قومی است که خالق آن است.
ادبیات داستانی شامل قصه، رمانس، رمان، داستان کوتاه و آثار وابسته به آن‏هاست. به آثاری که در آن‏ها تأکید بر حوادث خارق‏العاده بیشتر از تحول و پرورش آدم‏ها و شخصیت‏هاست. به عبارتی بافتی ساده دارند و حوادث، علت و معلولی نیستند، قصه می‏گویند و داستان روایتی است منثور از بازآفرینی وقایعی درباره اشخاص به‏گونه‏ای که سبب انتظار و صمیمیت باشد و خصلت بارز آن این است که بتواند ما را وادار کند بخواهیم بدانیم بعد چه اتفاقی می‏افتد.
اما هر آنچه داستان را بازگو می‏کند یا نمایش می‏دهد روایت نام دارد و داستان‏ها درباره‏ی حوادثی هستند که در تعریف برای مردم، حیوانات و هرچیز دیگری اتفاق افتاده‏اند یا اتفاق می‏افتند. روایت نه تنها در داستان و قصه بلکه در اسطوره، افسانه، حکایت اخلاقی، تراژدی، کمدی، حماسه، تاریخ، کتاب مصور، خبر، نقاشی و … حضور دارد.
ملک الشعرا خواجه جمال‏الدین سلمان بن خواجه علاء‏الدیم محمد ساوجی معروف به «سلمان ساوجی» از شعرای بزرگ، خاصه از قصیده سرایان ممتاز ادب فارسی است که یکی از مهم‏‏ترین آثار او که در نوع روایتی قرار می‏گیرد مثنوی «جمشید و خورشید»او است.
عناصر داستان و قصه در این نثر بررسی شده و میزان نزدیکی این اثر به داستان و قصه سنجیده شده است و همچنین شخصیت‏های این اثر براساس نظریه خویشکاری پراپ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
پراپ در کتاب قصه‏های پریان به توصیف قصه‏ها براساس اجزای سازنده‏ی آن‏ها و روابط متقابل این اجزا پرداخته است. پراپ پس از تجزیه و تحلیل صد قصه از قصه‏های روسی به سی و یک خویشکاری دست یافته است. او معتقد است می‏توان قصه‏های عامیانه و حتی رمانس‏ها را نیز با این الگو تجزیه و تحلیل کرد.
و از قصه پریان پراپ تنها عناصر خویشکاری او را در این پژوهش مورد استفاده قرار دادیم.
تدوین این پایان‏نامه در 5 فصل، به شرح ذیل است:
فصل اول با عنوان کلیات تحقیق، فصل دوم که در آن مبانی نظری تحقیق شرح و توصیف شد. فصل سوم، شرح احوال و آثار سلمان ساوجی، سبک و اندیشه‏ی او که بیش از همه در مورد مثنوی جمشید و خورشید مورد بررسی قرار می‏گیرد. فصل چهارم به بررسی عناصر قصه و داستان در مثنوی جمشید و خورشید سلمان ساوجی پرداخته شده است. فصل پنجم که نتیجه‏گیری، پیشنهاد و منابع را تشکیل می‏دهد.
متون اصلی تحقیق در این پایان‏نامه عبارتند از: کتاب کلیات سلمان ساوجی براساس نظریه «ریخت شناسی قصه‏های پریان» از ولادیمیر پراپ بررسی شده است.
1-1. بیان مسألهملک الشعرا خواجه جمال الدین سلمان بن خواجه علاء الدین محمد ساوجی معروف به «سلمان ساوجی» از شعرای بزرگ، خاصه از قصیده‏سرایان ممتاز ادب فارسی است که ولادت وی در اوایل قرن هشتم در حدود سال (709 ه) در شهر ساوه اتفاق افتاده است. کلیات دیوان، فراق‏نامه، قصیده بدیع‏الاسرار و مثنوی جمشید و خورشید از آثار او می‏باشد. سلمان در مثنوی گویی نیز چیره و تواناست و شاهد بر این مدعا دو اثر وی در این زمینه یعنی «فراق‏نامه» و «جمشید و خورشید» است. وی در مثنوی گویا می‏خواسته طرحی نو دراندازد و در مثنوی «جمشید و خورشید» با وارد کردن قالب‏های غزل و قطعه و رباعی و دو بیتی در ضمن و لابه‏لای این مثنوی تا حدودی به هدف خود دست یافته است. سلمان این مثنوی را در جمادی الثانی سال (763 ه) به نام اویس ایلکانی (757 -776 ه) ساخته است؛ چنان‏که خود شاعر در پایان داستان بدین امر اشاره می‏کند و می‏گوید:
به رسم حضرت سلیمان عهد شیخ اویس که عهد سلطنتش باد متصل به دوام
شد این ربیع معانی جمادی الثانی سنه ثلاث و ستین و سبعمائه تمام
(سلمان،1389: 75 )
در چند دهه اخیر، که روایت شناسی به عنوان علم مطرح شده است، روایت شناسان تلاش کرده‏اند به الگوهای روایتی مشخصی دست یابند تا بتوانند تمام ساختارهای روایتی، چه قصه‏های قدیمی و چه رمان‏های امروزی را با این الگوها تجزیه و تحلیل کنند. در این زمینه نیز تلاش‏های فراوانی توسط محققان انجام شده است، اما کار ولادیمیر پراپ تا زمان خود از دیگران پرثمرتر بوده و نظریه او به رقم کاستی‏هایش، تحول عظیمی در علم روایت‏شناسی به وجود آورده است. پراپ در کتاب قصه‏های پریان به توصیف قصه‏ها براساس اجزای سازنده آن‏ها و روابط متقابل این اجزا پرداخته است. پراپ پس از تجزیه و تحلیل صد قصه از قصه‏های روسی به سی‏و یک خویشکاری دست یافته است.
او معتقد است می‏توان قصه‏ای عامیانه و حتی رمانس‏ها را نیز با این الگو تجزیه و تحلیل کرد. در این تحقیق سعی بر این است که مثنوی جمشید و خورشید براساس عناصر قصه و الگوی پراپ از قصه‏ای پریان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
1-2. سوالات تحقیق1-چه عناصری از قصه را در ساختار این اثر می‏توان مشاهده کرد؟
2- این اثر از انواع قصه‏ها جزء کدام دسته محسوب می‏شود؟
3- از انواع شخصیت‏ها در قصه‏ها و کارکردهای آن‏ها براساس نظریه پراپ کدام یک در این اثر قابل شناسایی هستند؟
1-3. فرضیه‏های تحقیق1-از مهم‏ترین عناصر قصه در مثنوی جمشید و خورشید حوادث خارق‏العاده، ایستایی شخصیت‏ها و سفر‏های مخاطره‏آمیز قهرمان است.
2- داستان این مثنوی به طور دقیق در حیطه‏ی یک نوع از انواع قصه نمی‏توان قرار داد بلکه آمیخته‏ای از قصه پریان و قصه عاشقانه است.
3- از انواع شخصیت‏ها براساس نظریه پراپ شخصیت‏های جستجوگر (قهرمان) جستجو شونده، شریر، و از انواع کارکردهای شخصیت‏ها، کمبود شرارت، حل مسأله در این اثر قابل درک و شناسایی هستند.
1-4. اهمیت و ضرورت تحقیقمثنوی جمشید و خورشید از جمله مثنوی‏های زیبای عاشقانه در ادبیات فارسی است که کمتر مورد توجه واقع شده است. این مثنوی تاکنون از نظر ساختاری مورد بررسی قرار نگرفته و این تحقیق از این جنبه تازه و جدید محسوب می‏شود.
1-5. پیشینه تحقیقذوالفقاری و بایقوت (1388) در تحلیل عناصر داستانی مثنوی جمشید و خورشید بیان نمودند که اثر مزبور از طرحی بدیع و در عین حال ساده و قابل باوری برخوردار است. کمیت حوادث طبیعی برحوادث غیرطبیعی و غیرواقعی غالب است. پیرنگ اثر برگرفته از رویکردهای عدیده است که سرانجام به نقطه اوج اثر یعنی وصال «جمشید و خورشید» منجر می‏شود. پرداخت شخصیت‏های متعدد اثر به صورت مستقیم و اغلب به شیوه توصیف صورت می‏گیرد. شاعر از شخصیت‏های ساده، ایستا و غیرپویا استفاده می‏کند. زاویه دید اثر دانای کل است و از زبان سوم شخص مفرد مطرح می‏گردد. گفت‏وگو در داستان از جایگاه ویژه‏ای برخودار است. تنوع لحن و رعایت تناسب لحن با شخصیت‏ها و صحنه‏ها از خصوصیات دیگر منظومه مزبور است.
شریفی ولدانی و اظهری (1391) در بررسی «جمشید در گذر از فردانیت» (نقد کهن الگویی داستان جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجی) تحقیق نمودند که مثنوی جمشدی و خورشید اثری است ماندگار در طول قرون و اعصار؛ زیرا بیان سرگشتگی‏ها و دل‏ نگرانی‏هایی است که هر نوجوان در این دوره با آن‏ها روبه‏رو می‏شود.
قهرمان در این داستان، پس از ترک خانواده با انواع ناملایمات روبه‏رو می‏شود. هفت‏ خان دشواری که جمشید در کسب هویت خود با آن‏ها روبه‏رو است، کهن الگوهای مختلفی را در این داستان شکل می‏دهد. جمشید با دیدن رویای معشوق پابه راهی می‏گذارد که با گذر از آن هویت و وحدت درونی خود را به دست می‏آورد. جست‏وجوی هویت و استقلال‏یابی، کهن الگوی اصلی داستان را شکل می‏دهد که همان کهن الگوی فردانیت است.
1-6. اهداف تحقیقپس از مطالعه‏ی این تحقیق، خوانندگان با ساختار مثنوی جمشید و خورشید بیشتر آشنا شده و آشنایی دقیق و علمی‏تری با عناصر قصه‏ها در مثنوی جمشید و خورشید پیدا خواهند کرد و‏ همچنین در این تحقیق تلاش بر این است که مثنوی جمشید و خورشید را براساس عناصر قصه و الگوی پراپ از قصه‏های پریان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
1-7. تعاریف واژه‏های کلیدیقصه: عموماً بنیاد قصه‏ها بر حادثه گذاشته شده است و قهرمان‏ها و شخصیت‏های قصه‏ها، کم‏تر فردیت و خصوصیت درونی خود را نشان می‏دهند و روان‏شناسی فردی و تأکیدی برخصایص و خلقیات آدمی از ویژگی‏های داستان‏های نوین امروزی است (میرصادقی، 1392: 46).
خویشکاری: خویشکاری‏های اشخاص قصه عناصر ثابت و پایدار را در یک قصه تشکیل می‏دهند، و از این‏که چه کسی آن‏ها را انجام می‏دهد و چگونه انجام می‏پذیرند مستقل هستند، آن‏ها سازه‏های بنیادی یک قصه می‏باشند. خویشکاری یعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه که از نقطه نظر اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد، تعریف می‏شود (پراپ، 1392: 53).
ولادیمیر پراپ: ولادیمیر یاکف لویچ پراپ در آوریل 1895 در شهر سن پطرزبورگ از یک خانواده‏ی اصل آلمانی به دنیا آمد. او در کتاب معروف خود، «ریخت‏شناسی قصه‏های پریان» سی و یک کارکرد برای قصه‏های پریان در نظر گرفت. ولادیمیر پراپ روایت‏شناسی روسی است که ساختار قصه‏های پریان روسی را به هفت حوزه عمل و سی‏و یک نقش ویژه تقلیل داده است.
وی حاصل سال‏ها تحقیق و مطالعه‏ی خویش را در نخستین کتابش، «ریخت‏شناسی قصه‏های پریان» در سال 1928 م منتشر کرد. ترجمه‏ی کتاب در محافل ادبی و در میان فولکورشناسان اروپایی با استقبال کم‏نظیری روبه‏رو شد و تحولی عمیق در مطالعات فولکلوریک پدید آورد. آن را بسیار نقد و تحسین کردند، روش‏های پراپ را سرمشق قرار دادند و از آن الهام گرفتند (خدیش، 1387: 50).
جمشید و خورشید:«مثنوی جمشید و خورشید به بحر هزج مقصور یا محذوف است که با مناجات و اشعاری در حکمت آفرینش و نعت و معراج پیامبر اکرم (ص) و دعای امیر شیخ اویس ایلکانی آغاز می‏شود.
این مثنوی بیش از دوهزار و نهصد بیت دارد» (صفا، 1366: 1011) و موضوع آن داستانی است ساختگی در عشق «جمشید» پسر فغفور چین به «خورشید» دختر قیصر روم و حوادثی که برای جمشید در راه وصول به خورشیداتفاق افتاده و همچنین شرح قهرمانی‏ها و پهلوانی‏های اوست تا بازگشت به چین و نشستن بر تخت سلطنت.
سلمان ساوجی: ملک الشعرا خواجه جمال‏الدین سلمان بن خواجه علاء الدین محمد ساوجی معروف به «سلمان ساوجی» از شعرای بزرگ، خاصه از قصیده سرایان ممتاز ادب فارسی است که ولادت وی در اوایل قرن هشتم در حدود سال (709 ه) در شهر ساوه اتفاق افتاده است. کلیات دیوان، فراق‏نامه، قصیده بدیع‏الاسرار و مثنوی جمشید و خورشید از آثار او می‏باشد. سلمان در مثنوی گویی نیز چیره و تواناست و شاهد بر این مدعا دو اثر وی در این زمینه یعنی «فراق نامه» و « جمشید و خورشید» است. وی در مثنوی گویا می‏خواسته طرحی نو دراندازد و در مثنوی جمشید و خورشید با وارد کردن قالب‏های غزل و قطعه و رباعی و دوبیتی در ضمن و لابه‏لای این مثنوی تا حدودی به هدف خود دست یافته است.
1-8. حدود و قلمرو تحقیقبررسی عناصر قصه در مثنوی جمشید و خورشید.
1-9. روش تحقیقابتدا بررسی ساختاری مثنوی جمشید و خورشید، سپس براساس خویشکاری پراپ عناصر قصه آن تجزیه و تحلیل می‏شود.

فصل دوم
بنیاد نظری

2.بنیاد نظری2-1. ادبیات داستانی«ادبیات داستانی در معنای جامع آن به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابـداعی آن بر جنبه‏ی واقعی و تاریخی‏اش بچر‏بد گفته می‏شود از این‏رو ظاهراً باید همه‏ی انواع خلاقه‏ی آثار ادبی را در بر بگیرد چه نظم و چه نثر، اما در عرف نقد امروز به آثار روایتی خلاقه‏ی منثور‏، ادبیات داستانی می‏گویند» (میرصادقی، 1377: 110).
«این اصطلاح کلاً به آن دسته از آثار روایتی منثور اطلاق می‏شـود که جنبه‏ی خـلاقـه‏ی آن‏ها بر واقعیت غلبه دارد و شامل ‏قصّه‏، داستان کوتاه‏، داستـان بلند‏، رمـان و رمـان کـوتاه می‏شود موضوعات مورد توجه ادبیات داستانی معمولاً تخیلی و ساخته و پرداخته‏ی یک ذهن خلاق است و به بیان امور حقیقی یا حقایق تاریخی نمی‏پردازد‏، اما چنان‏چه درونمایه‏ی یک قالب ادبی از حقایق تاریخی با واقعیت‏های دیـگر مـایه گـرفته بـاشـد‏، مـعمولاً آن را بـا عـناوین (‏داستـان تاریخی‏) یا ( زندگینامه‏ی داستانی‏) و عباراتی نظیر این‏ها مشخص می‏کند» (داد، 1383: 26).
«ادبیات داستانی اصطلاحی است که به طور کلی به یک اثر تخیلی منثور اطلاق می‏شود‏. این اصطلاح البته شامل حال شعر و نمایشنامه نیست‏. امروزه ادبیات داستانی حاوی رمان‏، داستان کوتاه ، ناولا می‏باشد پس این اصطلاح بیشتر با روایت‏های منثور سرو کار دارد و گاهی مترادف با رمان بکار می‏رود» (آژند، 1375: 26).
با توجه به تعاریفی که از ادبیات داستانی بیان شد معلوم می‏شود که مهّم‏ترین ویژگی ادبیات داستانی جنبه‏ی خلاقیت و نو‏آوری آن است که می‏توان به کمک آن حتی وقایع مستند تاریخی تاریخ بیهقی را هم به صورت داستان و ادبیات داستانی باز آفرینی کرد و با هنرمندی آن‏ها را به صورت قصّه و حکایت و رمان و داستان بلند و داستان کوتاه بیان کرد.
ادبیات داستانی که امروزه به خصوص در جوامع غربی از اهمیتی به‏سزا برخوردار است و توجه فراوانی بدان مبذول می‏شود. این‏ توجه می‏تواند به خاطر انعطافی باشد که این شاخه‏ی ادبی برای مضامین مختلف و بسیار متنوع نشان می‏دهد. همچنین برای مردم جذابیتی خاص دارد. در طول تاریخ و در اعصار مختلف، مردم به انواع داستان با توجه به ویژگی‏های آن در هر دوره علاقه نشان داده‏اند. به نحوی که اگر داستان را در نظر بگیریم، شاید برای نوشتن تاریخچه آن به تاریخ جوامع انسانی برگردیم.
«اما امروز آن‏چه از اصطلاح داستان مدنظر اهل فن است، تنها چند قرن از پیدایش آن می‏گذرد و زادگاه، محل بالش و رشد آن در اروپا بوده است. داستان به معنای یاد شده در ایران در زمان معاصر و با انتشار در «یکی بود و یکی نبود» از جمال‏زاده آغاز و با هنرنمایی بزرگانی چون هدایت، آل‏احمد، … دنبال شد (میرعابدینی، 1377: 90-78).
2-1-1. انواع ادبیات داستانیادبیات به معنای عام کلمه، غالباً به هر نوع نوشته‌ای گفته می‌شود: مثل بخش‌نامه‌ها، رساله‌ها، اعلان‌ها، آثار فلسفی، ادبی و …؛ و ادبیات به معنای خاص کلمه، به آثاری گفته می‌شود که از روی اراده برای ارائه مقصود معینی به کار رفته و از نظر زیبایی و سبک و شکل با ارزش و معتبر باشد.
ادبیات به هر اثر ادبی شکوهمندی گفته می‌شودکه درآن عامل تخیل دخیل باشد و در ضمن با جهان واقع نیز ارتباط معناداری داشته باشد. ادبیات دربرگیرنده همه انواع آثار خلاقه است؛ چه شعر و چه نثر؛ مثل منظومه‌های حماسی، غنایی، نمایشی، تعلیمی، قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان و … .
بنابراین ادبیات داستانی نیزبخشی ازادبیات است که همۀ انواع آثار روایتی منثور را دربر می‌گیرد، یعنی هر اثر روایتی منثور خلاقه‌ای که با دنیای واقعی ارتباط معنی داری داشته باشد، در حوزه ادبیات داستانی قرار می‌گیرد. ادبیات داستانی شامل قصه، رمانس، رمان، داستان کوتاه و آثار وابسته به آن‌هاست. در ذیل به بررسی گونه‌های یاد شده می‌پردازیم:
قصه:
معمولاًبه آثاری که درآن‌هاتأکید برحوادث خارق العاده، بیشترازتحول وتکوین آدم‌هاوشخصیت‌هاست، قصه می‌گویند. درحقیقت حوادث، قصه را بوجودمی‌آورند. قصه‌ها اغلب پایانی خوش دارند و در آن‌ها خوبی‌ها بر بدی‌ها پیروز می‌شوند. شکل قصه‌های عامیانه اغلب ساده و ابتدایی است و زبان نقلی و روایتی دارد و پر از اصطلاح‌ها و لغت‌‌ها و ضرب‌المثل‌های عامیانه است و زبان معمول و رایج زمان در آن‌ها به کار گرفته شده است. پس قصه شامل همۀ آثار خلاقه‌ای می شود که پیش از مشروطیت با عنوان‌های «حکایت»، «افسانه»، «سرگذشت»، «اسطوره» و … در متون ادبی گذشته آمده است.
سه خصوصیت بنیادی، قصه را از داستان و رمان جدامی‌کند که عبارتنداز: «خرق عادت،پیرنگ ضعیف، وکلی گرایی».
 رمانس قصه خیالی منثور یامنظومی است که به وقایع غیرعادی می‌پردازد و ماجراهای عجیب و عشق بازی‌های اغراق آمیز یا اعمال سلحشورانه را به نمایش می‌گذارد. رمانس در قرن 12 در فرانسه رونق گرفت و ابتدا به شکل منظومه بود و بعدها به نثر نیز درآمد. رمانس جهان غیر واقعی و خیال پردازانه شوالیه گری را به نمایش می‌گذارد و برخلاف حماسه، تنها به جنگ و میدان‌های کارزار اختصاص ندارد. شخصیت‌های رمانس قهرمانان پاک نژادی بودند که به ماجراهای عاشقانه اغراق آمیز و اعمال سلحشورانه دل بسته بودند و در راه رسیدن به معشوق با جادوگران و دیوها می‌جنگیدند. رمانس‌ها به ندرت دارای محتوای اخلاقی و تعلیمی هستند.
داستان کوتاه:
داستان کوتاه به شکل والگوی امروزی در قرن نوزدهم ظهورکرد. با گذشته زمان، داستان کوتاه تنوع وتکامل بسیاری یافت وانواع گوناگونی ازآن بوجودآمد. داستان کوتاه رامی‏توان این گونه تعریف کرد: روایتی است منثور از بازآفرینی وقایعی درباره اشخاص به گونه‌ای که موجد انتظار [تعلیق] و صمیمیت باشد.
عموماًداستان در برگیرنده نمایش تلاش وکشمکشی است میان دو نیروی متضاد و یک هدف. رابرت اسکولز درکتاب «عناصرداستان»می‌نویسد:
«شکی نیست که داستان چیزی کاملاً متفاوت با اسناد تاریخی با داده‌های صرف است. داستان فقط ساخته نمی‌شود، [بلکه] بر ساخته می‌شود؛ یعنی محصول غیر متعارف و غیر واقعی قوۀ تخیل انسان است».
داستان کوتاه اثری است در چارچوب ادبیات داستانی که بیشتر بر تجلی حالت ذهنی و جوشش و یا تجلی کیفیت‏ها و قابلیت‏ها‏ی اخلاقی متمرکز می‏شود‏. داستان کوتاه بسیار کوتاه‏تر از رمان است‏ و همین فضای کوتاه‏، ‏نویسنده را مقید می‏کند که هرکلمه‏ای را حساب شده به کار ببرد‏.
این قالب داستانی از قابلیت‏های‏ نامحدودی برخوردار است و می‏توان ویژگی‏های آنرا این‏گونه خلاصه نمود‏: «یگانه‏ای استوار‏است که درنهایت به تأثیر ییگانه منجر می‏شود‏، ‏در داستان کوتاه شخصیت آدم‏ها معمولا پیش ازآغاز داستان تکوین یافته است‏؛ ‏داستان فقط آن‏ها را در برهه‏ی خاصی از زندگی و تجربیات عاطفی قرار می‏دهد‏ و باز‏گو‏کننده‏ی این برهه ‏است‏. داستان کوتاه معمولاً ازیک هزار و پانصد تا پانزده هزار کلمه را در برمی‏گیرد‏» ( داد: 1385: 216)‏. این قالب داستانی در ایران با یکی بود یکی نبود محمد‏علی جمال‏زاده تولد یافت و پس از آن نویسندگان دیگری چون‏: صادق هدایت‏، بزرگ علوی‏، جلال آل احمد‏، صادق چوبک‏، غلامحسین ساعدی‏، سیمین دانشور‏، احمد محمود‏، ابراهیم گلستان‏،‏ جمال میرصادقی و…تجربیات ‏تازه‏ای درزمینه داستان کوتاه بدست آوردند‏.
مشخصات داستان کوتاه عبارت است از:
1-  طرح منظم و مشخصی دارد؛
2-  یک شخصیت اصلی دارد که در یک واقعه اصلی ارائه می‌شود؛
3-  به صورت کلی همه اجزای آن باهم پیوند متقابل دارند؛
4-  تأثیر واحدی را القا می‌کند؛
5-  کوتاه است.
داستانک:  
داستانک قالب داستانی دیگری است که جایگزین واژه‏ی انگلیسی ( short ) شد‏؛ این قالب نوعی داستان است که «‏ضمن حفظ خصوصیات عمد‏ه‏ی داستان کوتاه از آن موجزتر و مختصر‏تر است‏. در داستانک‏، عناصر داستانی از قبیل شخصیت‏پردازی‏، صحنه و کشمکش‏ها به اختصار توصیف می‏شود به طوری‏که حدود داستانک ‏از پانصد تا یک هزار و پانصد کلمه را شامل می‏شود‏» ( داد: 1385: 215)‏. از نمونه‏های موفق داستانک به این موارد می‏توان اشاره نمود‏: از چوبک عدل و آخرشب‏، ابراهیم گلستان ماهی و جفتش و از صادق هدایت‏، مادلن‏ و….
داستان بلند:
«داستان بلند نوعی داستان است که از داستان کوتاه طولانی‏تر‏، و از رمان کوتاه‏تراست‏. اغلب آنرا با ناولت و رمان یکی دانسته‏اند‏» (داد: 1385: 212) داستان بلند هم ویژگی‏های داستان کوتاه را دارد ‏و هم رمان و در واقع داستان بلند‏، حاصل وصالتی میان رمان ‏و داستان کوتاه است‏.
از نمونه‏های موفق داستان بلند در ادبیات فارسی می‏توان به این آثار اشاره نمود‏: بوف کور صادق هدایت‏، مدیر مدرسه جلال آل احمد‏، راه آب‏نامه جمالزاده‏، ملکوت بهرام صادقی‏، چاه‏به‏چاه رضابراهنی و…
داستان از جهت نحوه‏ی روایت نیز ممکن است از منظر اول شخص ‏مفرد‏، و یا از زاویه‏ی دید محدود یا جریان سیال ذهن روایت شود‏.
رمان:
 رمان انعکاس‏دهنده واقعیات زندگی است. و معروف‌‏ترین شکل تبلور یافته ادبی روزگار ماست. رمان استوار برگزارشی واقع‏گرایانه از رویدادها و امور است. رمان ممکن است بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های عامیانه یا رویدادهای واقعی و گزارش شده در مطبوعات نوشته شود، ولی یک داستان، وقتی رمان است که روایتی نو از امور به دست دهد.
« رمان واژه انگلیسی (novel از کلمه ایتالیا یی novella) به معنی کوچک و نو اقتباس شده است؛ امادردیگرزبان‏های اروپائی به جای‏ کلمه ناول از رمان استفاده می‏شود» ‏(داد : 1385: 239)‏. رمان از نظر اصطلاحی‏، روایتی طولانی و بزرگ است و تعداد کلمات آن بین  30 الی 40 هزارکلمه است‏. «ظاهراً منشأ رمان‏، از جهتی قصه‏های کوتاه و منثوری بوده که درقرن چهاردهم ‏در ایتالیا رواج داشته است و مشهورترین آن دکامرون بوکاجیو است‏. سروانتس اسپانیایی نیز در قرن هفدهم به نوشتن رمان دن کیشوت پرداخته است، اما ‏رمان به معنی امروزی و باکسب جنبه‏های فنی‏، از اوایل قرن هجدهم درانگلستان پدیدآمد‏.‏ و نخستین کسی که نوشتن‏ رمان را آغازکرد دانیل دفو بود که در سال 1719 رمان رابینسون کروزئه و درسال 1722 رمان مول فلاندرز را نوشت‏» ( همان : 240 )‏‏.
هنر شناسان غربی‏، رمان را عالی‏ترین تجلی هنر بشر می‏خوانند ما پارسی زبانان شعر را بهترین تجلی هنر ‏می‏دانیم در هرحال رمان اگر برتر از موسیقی و شعر نباشد‏، چیزی هم از آن‏ها کمتر ندارد (وکیلیان : 1382: 5)‏.
2-1-1-1. داستانیکی از عواملی که انسان همواره در طول زندگیش آن را به‏خاطر می‏آورد و باعث ایجاد خاطرات در ذهن فرد می‏شود، داستان‏ها و قصه‏‏های شنیده شده او در دوران کودکی است.
«در ایام طفولیت با شنیدن افسانه‏ها و قصه‏های دلچسب، غرق شادی و لذت می‏شویم و در روزگار جوانی با خواندن انواع‏ آنها از جمله: عاشقانه، پرحادثه و … سرخوش می‏گردیم» (وزین‏پور، 1366: 241).
«با توجه به این‏که عصر فعلی، عصر صنعت نامیده می‏شود اما قصه و قصه‏پردازی از رونق نیفتاده است، بلکه به دلیل نیاز انسان این دوره به آرامشِ روح این هنر همچنان پررونق و طرفداران بی‏شماری دارد» (عبداللهیان، 1377: 65).
«از دیدگاه ریموند کنان، داستان چکیده‏ای از رخدادهای روایت شده و شرکت‏کنندگان متن، به معنای دقیق کلمه، داستان، بخشی از یک بر ساخت بزرگ‏تر است» (بی‏نیاز، 1387: 15).
«داستان عبارت است از از توالی جمله‏ها، توالی که قادر است شکل‏های مختلفی به خود بگیرد؛ از قبیل پاراگراف‏ها، فصل‏ها، مکث‏ها و تأکیدها. رو ساخت در برگیرنده‏ی همه آن‏ شکل‏هایی است که معمولاً به‏طور سنتی آن‏ها را جزء سبک نویسنده می‏دانند، از قبیل تکیه کلام، ریتم، جمله‏بندی، نظیر اینها. ژرف ساخت داستان بخش تقریباً ناپیدای آن است. این بخش ناپیدا (و یا کم پیدا) شامل طرح، شخصیت و مضمون می‏شود» (اخوت، 1371: 42 و 43).
در داستان، «نویسنده می‏خواهد به کمک تخیل و با استفاده از نمایش یا نقل یک یا چند رخداد، فضاسازی و شخصیت‏پردازی بر احساس خواننده تأثیر بگذارد و چه بسا معنا و مفهومی را به او منتقل و القا کند و او را با پرسشی مواجه سازد» (همان: 16).
«داستان، قصه‏ای ساختگی است و می‏تواند بر حوادث واقعی زندگی نباشد و یا اینکه بسیار تخیلی بوده و با واقعیت زندگی تناقص داشته باشد»(اسکولز، 1387: 5-4).
داستان «روایتی است منثور از بازآفرینی وقایعی درباره اشخاص به‏گونه‏ای که موجد انتظار و صمیمیت باشد»(مستور، 1379: 7).
ژنت «داستان را زنجیره‏ای از حوادث می‏داند که به وسیله راوی به خواننده منتقل می‏شود، زنجیره‏ای که راوی در آن دخل و تصرف‏هایی انجام می‏دهد. و زمان‏بندی را با توجه به این جابه‏جایی تنظیم می‏کند(اخوت، 1371: 25).
«داستان را به یک معنی نوشته‏ای بدانیم، که در آن ماجراهای زندگی به صورت حوادث مسلسل گفته شود»( براهنی، 1368: 40).
ما به داستان از دو نظر علاقه داریم: «نخست گذراندن اوقات فراغت و لذت بردن از خیال‏پردازی (فانتزی) دوم، کنجکاوی و آرزوی درک کند واقعیت. به بیانی دیگر، دریافت اطلاعات از این نظر خواننده‏ی اندیشمند امروزی از داستان بیشتر اطلاعات می‏خواهد تا سرگرمی» (میرصادقی، 1388: 39).
داستان در معنای خاص آن، مترادف ادبیات داستانی است. ادبیات داستانی بر آثار منثوری دلالت دارد که از ماهیت تخیلی برخوردار باشد، غالباً به قصه، داستان کوتاه، رمان و رمانس و آثار وابسته به آن‏ها ادبیات داستانی می‏گویند. و هر کدام از این انواع خود نیز زیر شاخه‏هایی دارد که می‏تواند آن‏ها را در نمودار زیر نشان داد (میرصادقی، 1390: 25).
داستان = ادبیات داستانی قصه اسطوره
حکایت اخلاقی
افسانه تمثیلی (فابل)
افسانه پریان
افسانه پهلوانان
داستان کوتاه داستانک (داستان کوتاه)
داستان بلند
رمان رمان بلند
ناولت
رمانس رمانس روستایی
رمانس شهسواری
رمانس عاشقانه
2-1-1-2. قصه«تاریخچه نخستین قصه‏ها به درستی مشخص نیست‏، اما مسلم است که قصه ‏عمری به اندازه‏ی عمر انسان دارد‏، شاید نخستین ‏انسان‏ها وقتی که از رشادت ‏خود در شکارگاه یا در برابرحوادث طبیعی‏، برای فرزندانشان تعریف می‏کردند‏، با اندکی تغییر در واقعیت‏، نخستین‏داستان‏ها را به وجودآورده باشند‏» ( عبداللهیان،‏ 1379: 7).
مبنای جهان‏بینی در قصه‏ها عموماً بر مطلق‏گرائی استواراست‏؛ یعنی قهرمان قصه‏ها یا خوبند یا بد‏؛ قهرمان قصه‏ها آدم‏های معمولی نیستند و نمونه‏های از ویژگی‏های عمومی بشر را ارائه می‏کنند‏.
شخصیت‏های قصه‏ها از شاه و شاهزاده و مردم عامی همه به یک زبان سخن می‏گویند و هیچ اختلافی بین آن‏ها نیست‏. محتوای قصه‏ها نیز معمولاً مربوط‏ به زمان‏های دور ‏و جوامع گذشته و از یاد رفته است‏. قصه نیز خود به انواعی تقسیم می‏شود که از مهم‏ترین آن می‏توان به قصه‏ی عامیانه و قصه‏ی پریان اشاره نمود‏.
خصوصیات عمده‏ی قصه بدین قرار است:
*مطلق گرایی: قهرمانان قصه یا خوب هستند یا بد.
*نمونه‏ی بارز: قهرمان‏ها از انسان‏های عادی جدا هستند.
*شخصیت ایستا: قهرمانان هیچ‏گونه دگرگونی را قبول نمی‏کنند.
*زمان و مکان فرضی‏اند.
*همسانی قهرمان‏ها: در قصه‏های مختلف، قهرمان‏ها اعمال و رفتار همسانی دارند.
*تقدیر و سرنوشت درکار آن‏ها نقش اساسی دارد.
*شگفت‏آوری: حوادث خیالی و خرق عادت وارد قصه می‏شوند تا شنونده را بیشتر به اعجاب وادارند.
2-1-2. تفاوت داستان کوتاه و قصهدر قصه « آدم‏ها» به صورت کلی‏تر مطرح شده‏اند، اما در «‏داستان» آن کلیات با « شخصیت‏پردازی دقیق‏تر» به تکامل رسیده‏اند.
رابطه‏های علّی و معلولی و عناصر دیگر داستان نویسی را گسترده‏تر، بهتر و دقیق‏تر می‏توان در داستان و داستان کوتاه، یافت. به عبارت دیگر « چیزی که دنیا الان دارد به آن می پردازد داستان است»، زیرا قصه، قالب کلی‏تری دارد و متعلق به قبل است.
«توصیف» در قصه، توصیفی است بی‏توجه به کلیت داستان؛ مثلا جایی که در و دیوار اتاقی اصلاً در برداشت خواننده از شخصیت یا فضا تأثیری ندارد –و گاهی حتی در تضاد با آن است- نویسنده جملات بسیاری را به توصیف گل، بوته، رنگ، لباس و چهره اختصاص داده و اگر کسانی هم برای این توصیف حدی معین در نظر گرفته‏اند، به توصیف عینی پرداخته‏اند. حال آن‏که درداستان، توصیف ذهنی اهمیّت و نمودی بسیار دارد و توصیف عینی هم اگر هست- که هست- درچارچوب مشخص می‏گنجد.
تفاوت دیگر این دو، از جهت «زبان» می‏باشد؛ زبان قصه روایتی و گزارشی است، ولی زبان داستان تصویری و حسّی.
در قصه «‏کلمات» فقط برای تشکیل جمله و رساندن پیام جمله آمده‏اند، ولی در داستان هرکلمه نقش تصویری و القایی ویژه‏ای دارد، که نه تنها جمله را می‏سازد، بلکه برداشتی از شخصیت، نگاه نویسنده، کنش‏ها و احتمالاً فضا و مانند آن را در ذهن خواننده حک می‏کند.
محور ماجرا در قصه بر حوادث استوار است و قهرمان‏ها درآن کمتر دگرگونی می‏یابند و بیشتر دستخوش حوادث و ماجراهای گوناگون‏اند. درحقیقت در قصه‏ها «قهرمان» وجود دارد و در داستان‏ها «شخصیت».
2-2. عناصر داستان«عناصر داستان قابل انتزاع از هم نیستند، چراکه با یکدیگر ارتباطی اندام‏وار دارند. تفکیک کامل عناصر داستان تقریباً غیرممکن است زیرا تمام عوامل و اجزاء داستان به هم مربوط هستند و نمی‏توان هرکدام را از دیگری جدا کرد و به تنهایی مورد بررسی قرار داد» (مستور، 1379: 27). به همین دلیل پس از تفکیک و جدا سازی عناصر از هم در برخی موارد مشابهت‏ها و تکرار دیده خواهد شد.
مهم‏ترین عناصر داستان عبارتند از :
1-طرح 2-شخصیت 3-حقیقت مانندی 4-زاویه دید 5-گفت‏وگو
6-درونمایه 7-لحن 8-صحنه 9-زبان داستان
2-2-1. طرح (پیرنگ)«طرح به یونانی «Mythos» به انگلیسی «plot» و به فرانسه «plan» برای نخستین بار «پوئیتک» ارسطو مطرح شد و معناهای گوناگونی به خود گرفت. در زبان فارسی به «طرح»، «پیرنگ»، «افسانه مضمون»، «داستان»، «طرح و توطئه» ترجمه شده است» (قادری، 1388: 23).
واژۀ پیرنگ از هنر نقّاشی به وام گرفته‌شده و به معنای طرحی‌است که نقّاشان بر روی کاغذ می‌کشند و بعد آن را کامل می‌کنند؛ طرح ساختمانی که معمولاً معماران می‌ریزند و از روی آن ساختمان بنا می‌کنند. واژۀ پیرنگ در داستان به معنای روایت حوادث داستان با تأکید بر رابطۀ علیّت می‌باشد (انوری، 1388: 522).
«طرح، چهارچوبه‏ای برای داستان است که بایستی تمام مطالب مهم و اساسی داستان را شامل باشد و علاوه بر آن حلقه‏ها و سلسله‏های وقایع برحسب روابط علّت و معلولی و زمان پشت‏سر باشد» (سعیدیان، 1353: 73).
«داستان را به عنوان نقل رشته‏ای از حوادث که بر حسب توالی زمان ترتیب باشد. طرح نیز نقل حوادث است با تکیه بر موجبیّت و روابط علت و معلول» (فورستر، 1371: 118).
«طرح وسیله‏ای است تا خواننده در پشت سر آن واقعیت زندگی را لمس کند و نیز وسیله‏ای است تا خواننده پراکندگی زندگی را در چارچوب انضباطی که نویسنده بر آن حاکم کرده است، ببیند» (براهنی، 1362: 220).
«طرح عبارت است از نقشه، نظم، الگو، شمّه‏ای از حوادث. به عبارت دیگر حوادث و شخصیت‏ها طوری در اثر شکل می‏یابند که باعث کنجکاوی و تعلیق خواننده یا بیننده شوند» (اخوت، 1371: 36).
«طرح داستان حرکت است. قصه،‏ قصّه است، چون از فرآیند تغییر می‏گوید. وضعیت یک انسان تغییر می‏کند یا تلقی ما از او تغییر می‏کند. این‏ها حرکت‏های اساسی داستان‏اند»(اسکولز، 1377: 17).
پیرنگ طرح، چهارچوب، و نظم و ترتیب منطقی حوادث در اثر ادبی یا هنری مانند داستان، نمایشنامه، و شعر. ممکن است علاوه‌بر پیرنگ اصلی، یک یا چند پیرنگ فرعینیز وجود داشته‌باشد.
تعریف پیرنگ در اصل، از فن شاعری ارسطومایه می‌گیرد.ارسطو، پیرنگ را متشکل از سه بخش می‌داند: آغاز که حتماً نباید در پی حادثه‏ی دیگری آمده باشد، میان که هم در پی حوادثی آمده و هم با حوادث دیگری دنبال می‌شود، و پایان که پیامد طبیعی و منطقی حوادث پیشین است.
از نظر ارسطو، پیرنگ ایده‌آل از چنان همبستگی و استحکامی برخوردار است که اگر حادثه‌ای از آن حذف یا جا‍‌به‌جا شود، وحدت آن به کلّی درهم می‌ریزد‌‎.پیرنگ با عناصری چون «شخصیت» و «کشمکش» پیوستگی و رابطۀ نزدیکی دارد و ممکن است به واژگونی و کشف منتهی شود (داد، 1390: 99-100).
نقشه و الگوی رویدادهای یک نمایش یا شعر یا اثر داستانی را که سازماندهیِ حادثه و شخصیت را به عهده می‌گیرد، پیرنگ می‌گویند بدان صورت که حس کنجکاوی و تحریک خواننده یا بیننده را برانگیزد.ای.ام.فورستر تعریف ساده اما بسیار مفیدی از طرح (پیرنگ) به‌دست می‌دهد: داستان، روایت رویدادهایی است که در توالی زمانی منظم شده باشد. طرح نیز روایت رویدادهاست که در آن بر تصادف تأکید شده باشد. (کادن، ۱۳۸۶: ۳۳۲)
2-2-1-1. انواع طرح (پیرنگ)پیرنگ را به دو دسته تقسیم می‏کنند: پیرنگ بسته و پیرنگ باز.
2-2-1-1-1. پیرنگ بستهدر پیرنگ بسته بر خلاف پیرنگ باز نویسنده از قبل چگونگی روابط علّت و معلولی را بیان می‌دارد و این غایت داستان را رقم می‏زند‏. به طوری‏که می‏توان از همان آغاز داستان فهمید که آخر داستان چه خواهد شد و برداشت و ذهن خواننده هیچ نقشی در این میان ندارد در پیرنگ بسته این ذهن و تخیّل خواننده نیست که فرصت جولان و اندیشه دارد‏، بلکه نویسنده است که با در کنار هم قرار دادن روابط علّت و معلولی و سایر عناصر داستانی برای آن‏، انجام و نهایتی را رقم می‏زند .‏
«پیرنگ بسته‏، پیرنگی است که از کیفیتی پیچیده و تو‏در‏تو و خصوصیّت فنی نیرومند برخوردار باشد‏؛ به عبارت دیگر‏، نظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن بچرخد‏.
این نوع پیرنگ معمولاً در داستان‏های اسرار آمیز و رمان‏های پلیسی و جنایی به کار گرفته می‏شود که نتیجه‏گیری قطعی و محتومی دارد‏، مثل اغلب داستان‏های ادگار آلن‌پو که دارای پیرنگ بسته است و نظم حوادث بیشتر ساختگی و تخیّلی است تا واقعی و طبیعی‏؛ داستان‏ها از ضابطه‌ی علّت و معلولی محکمی پیروی می‏کنند و در خصوصیّت تکنیکی آن‏ها افراط شده است‏. ‏نویسنده در پیرنگ بسته بیشتر به استحکام اجزای پیرنگ داستان توجه دارد تا حقیقت مانندی آن‏» (میرصادقی، 1376 : 67).
2-2-1-1-2. پیرنگ باز«‌پیرنگ باز‏، پیرنگی است که در آن نظم طبیعی حوادث‏،‌بر نظم ساختگی و قراردادی داستان غلبه کند‏. در داستان‏هایی که پیرنگ باز دارند‏، اغلب گره گشایی مشخص وجود ندارد یا اگر داشته باشد زیاد به چشم نمی‏زند‏، به عبارت دیگر نتیجه‏گیری محتومی که در پیرنگ بسته وجوددارد‏، در پیرنگ باز دیده نمی‏شود و اگر هم دیده شود‏، قطعی نیست‏. در داستان‏هایی با پیرنگ باز نویسنده سعی می‏کند خود را در داستان پنهان کند تا داستان چون زندگی‏، عینی‏، ملموس و بی‏طرفانه جلوه کند‏. از این‏رو‏، اغلب به مسائل مطرح شده پاسخی قطعی نمی‏دهد و خواننده خود باید راه حل آن‏ها را پیدا کند‏. آنتوان چخوف یکی از اولین نویسندگانی است که به نوشتن داستان با پیرنگ باز توجه بسیار نشان می‏دهد‏. در پیرنگ باز‏، نویسنده بیشتر به حقیقت مانندی داستان توجه دارد» (‏میرصادقی‏، 1376 : 66).
2-2-1-2. عناصر ساختاری طرح (پیرنگ)الف)گره افکنی
فاصله میان نقطه آغاز تا نقطه بحران گره افکنی نامیده می‏شود.«در ساخت نمایش و داستان، آن بخش که از آغاز عمل تا نقطهی بحران، یعنی گره‌گشایی ادامه می‌یابد، گره‌افکنی گویند» (شهریاری، 1365: 253).
گره شامل چالش‏ها و کش و قوس‏هایی است که داستان را به مقصدنهایی نزدیک می‏کند. در داستان کوتاه این گره‏ها کم و در رمان زیاد و مرتبط به هم هستند. به عبارت دیگر،گره افکنی به هم انداختن حوادث و اموری است که طرح داستان و نمایش‏نامه را گسترش می‏دهد. وضعیت و موقعیت دشواری است که بعضی اوقات به طور ناگهانی ظاهر می‏شود و برنامه‏ها و راه و روش‏ها و نگرش‏هایی که وجود دارد تغییر می‏دهد.
گره افکنی، وضعیت و موقعیت دشواری است که بعضی اوقات به طور ناگهانی ظاهر می‏شود و برنامه‏ها، راه و روش‏ها و نگرش‏هایی را که وجود دارد، تغییر می‏دهد. در داستان، گره افکنی شامل خصوصیات شخصیت‏ها و جزئیات وضعیت و موقعیت‏هایی است که خط اصلی پیرنگ را دگرگون می‏کند و شخصیت اصلی را در برابر نیروهای دیگر قرار می‏دهد و عامل کشمکش را به وجود می‏آورد.
«گره‌افکنی، به هم انداختن حوادث و اموری است که پیرنگ داستان و نمایش‌نامه و فیلم‌نامه را گسترش می‌دهد، به عبارت دیگر، وضعیّت و موقعیّت دشواری است که بعضی اوقات بهطور ناگهانی ظاهر می‌شود و برنامه‌ها، راه و روش‌ها و نگرش‌هایی را که وجود دارد، تغییر می‌دهد» (میرصادقی، 1382: 295).
گرهافکنی در داستان نقطهی محوری تلاقی امور، قلب تپنده و مرکز ثقل داستان است. گره، آن نقطهی حادثه یا ماجرای مهم، حساس و سرنوشت‌سازی است که داستان در آن به اوج خود می‌رسد. گره در خود شاید هیچ حادثهی مهمّی نباشد و هیچ مسألهی مهمّی را در داستان توضیح ندهد، اما حادثه یا ماجرایی است که داستان برای توضیح آن یعنی برای توضیح علل رویداد آن یا توصیف دقیق چگونگی رویداد آن نوشته می‌شود. به عبارت دیگر گره در داستان همواره حادثه یا امری است که توضیح آن مهم‌تر از اشاره به رویداد آن است و داستان در کلیّت خود به نوعی، توضیحی برای رویداد آن است. از سویی گره همچنین نقطه چرخش داستان است. گره، حادثه یا ماجرایی است که به داستان سمت و سویی معیّن می‌دهد و آنرا از یک گزارش معمولی امور به گزارش تخیّلی اموری شگفت و جالب تبدیل می‌کند. گره، گاه، آن حادثه یا ماجرایی است که سیر عادی و طبیعی امور را به هم می‌زند و باعث وقوع حوادثی می‌شود که در اثر به تصویر در می‌آیند. گاه نیز گره، حادثه یا حرکتی است که تحولّی را در زندگی شخصیت‌ها، دامن می‌زند و آن‏ها را به ماجراجویی و تجربه‌های نو یا کنار آمدن با خود و قبول وضعیّت خود می‌کشاند. از این رو، تنها در پرتو فهم آن می‌توان کلیّت داستان یا نکاتی را که داستان در اصل به دنبال طرح آن است، فهمید. (محمودیان، 1382: 97).
عامل گرهافکنی باید همواره از نظم خاصّی که در بر گیرندهی سه نکته است، پیروی کند:
اول اینکه انتخاب گره‌هایی که بررسی آن‏ها بعدی از ابعاد وجودی و جنبه‌هایی از احساسات و افکار شخصیّت را در راستای هدف نویسنده، مشخص کند.
دوم اینکه، گره‌ها چنان ترکیب یابند که گرهگشایی یکی از آن‏ها، مقدمه‌ای برای روشن شدن ویژگی‌های بعدی باشد.
در نهایت، نویسنده به هنگام گرهافکنی باید خواننده را به اوج هیجان و احساسات برساند (انوشه، 1376: 1177).
ب)بحران
در فرایند داستان استمرار،جاافتادگی و پیچیدگی گره افکنی به بحران می‏انجامد. پس بحران را نمی‏توان از گره‏افکنی جدا و منفک کرد. بحران داستانی در خواننده حالت «انتظار»پدید می‏آورد. این حالت به داستان تعلق ندارد،بلکه واکنش خواننده به داستان است. انتظار انگیزی‏،محصول یک داستان خوب است نه بخشی از آن. انتظار عبارتست از تردید خواننده نسبت به کنش،دیالوگ و تفکر شخصیت‏های داستان. انتظار در داستان موجب می‏شود که خواننده از خود بپرسد:«بعد چه می شود؟»
بحران، لحظه‏ای است که نیروهای متقابل برای آخرین بار با هم تلاقی می‏کنند و عمل داستانی را به نقطه‏ی اوج یا بزنگاه می‏کشانند و موجب دگرگونی زندگی شخصیت یا شخصیت‏های داستان می‏شوند و تغییری قطعی در خط اصلی داستان به وجود می‏آورند.
پ) کشمکش و ناپایداری
«اغلب در هر داستانی «شخصیت اصلی» یا «شخصیت مرکزی» با قدرتی که علیه او قیام کرده او به مجادله بر می‏خیزد. این نیرو و قدرت می‏تواند شامل اشخاص‏، اجسام، موانع اجتماعی، خصلت خود شخصیت‏ اصلی داستان باشد که با او سر مخالفت دارد» (میرصادقی، 1388: 74- 71).
کشمکش، مقابله دو نیرو یا دو شخصیت است که بنیاد حوادث را می‏ریزد. غالباً وقتی «شخصیت اصلی» داستان مورد قبول خواننده قرار می‏گیرد، خواننده نسبت به او احساس همدردی و همفکری می‏کند و این «شخصیت اصلی»یا«شخصیت مرکزی»، با نیروهایی که علیه او برخواسته‏اند و با او سر مخالفت دارند، به نزاع و مجادله می‏پردازد. این نیروها ممکن است اشخاص دیگر یا اجسام و موانع یا قراردادهای اجتماعی یا خوی و خصلت خاص خود شخصیت اصلی داستان باشد که با او سر ناسازگاری دارند. بنابراین شخصیت یا شخصیت‏های اصلی، ممکن است با شخصیت یا شخصیت‏های دیگر در بیافتد، یعنی انسان علیه انسان‏های دیگری برخیزد یا شخصیت ممکن است در«کشمکش» با نیروهای خارجی یا موانع طبیعی یا قوانین اجتماعی یا سرنوشت و تقدیر باشد یعنی انسان علیه محیط و سرنوشت خویش عصیان کند، یا شخصیت ممکن است با خودش کشمکش داشته باشد،یعنی انسان علیه خودش طغیان کند یا می‏تواند ترکیبی از همه‏ی این‏ها، در برابر شخصیت بایستد و با او به مقابله بپردازد، همان‏طور که در داستان«داش آکل» ترکیبی از چند نوع کشمکش وجود دارد.
انواع کشمکش
به طور کلی می توان کشمکش را به چهار نوع تقسیم کرد:
*کشمکش جسمانی، وقتی است که دو شخصیت درگیری جسمانی دارندو به زور و نیروی جسمی متوسل می‏شوند؛ مثلاً دو کشتی گیر که با هم کشتی می‏گیرند و زورآزمایی می‏کنند، کشمکش آن‏ها جسمانی و بدنی است.
* کشمکش ذهنی، وقتی است که دو فکر با هم مبارزه می‏کنند‏؛ مثلاً دو شطرنج باز که ساعت‏ها برابر هم می‏نشینند تا همدیگر را شکست دهند،کشمکش آن‏ها ذهنی است.
*کشمکش عاطفی، وقتی است که عصیان و شورشی در میان باشد و درون شخصیت داستان را متلاطم کند، مثل کسی که ساکت نشسته اما در وجودش غوغا و جوششی باشد که ناگهان سر ریز کند و موجب دگرگونی و هیا‏هویی شود، یا شور و سودای عشق که دگرگونی‏های بسیاری در شخصیت‏های داستان به وجود می‏آورد.
*کشمکش اخلاقی، وقتی است که شخصیت داستان با یکی از اصول اخلاقی و اجتماعی سر مخالفت داشته باشد (میرصادقی، 1388: 74-73).
ت) تعلیق (هول و ولا)
تعلیق در واژه به معنی درآویختن، آویزان کردن، معلق کردن، نصب کردن، ترک چیزی بدون لغو کامل و بلاتکلیفی، پیوستن نوشته‌ای به کتاب است.
«تعلیق به‏وجود آورنده پیچیدگی، ابهام هنری و هر نوع بی‏خبری از نتیجه است و موجب انتظار و کشش خواننده برای تعقیب روایت می‏شود. به همین دلیل به محض این‏که خواننده یا شنونده خود را به داستانی می‏سپارد، یک ارتباط زبانی برقرار می‏گردد، و همین ارتباط در ذات خود اشتیاق مخاطب را بردانستن جمله‏ به جمله داستان دامن می‏زند» (مندنی‏پور، 1383: 153).
به طور کلی«هول و ولا» ممکن است به دو صورت در داستان به وجود آید. یکی آنکه نویسنده راز سر به مُهری را در داستان پیش بکشد و گره افکنی کند و وضعیت و موقعیتی غیر عادی به وجود آورد که خواننده مشتاق تشریح و توضیح گره گشایی آن بشود؛ یا شخصیت و شخصیت‏های داستان، چه زن و چه مرد را در وضعیت و موقعیت دشواری قرار بدهد به طوری‏که شخصیت میان دو عمل، دو راه، باید یکی را انتخاب کند و گاهی این دو عمل و دو راه هر دو نامطلوب هم هست و انتخاب یکی از این دو راه، توجه خواننده را بیشتر به خود جلب می‏کند.
به طور خلاصه:با افزایش کیفی و کمی پرسش‏ها و فزونی گرفتن کنجکاوی خواننده،داستان به شرایطی می‏رسد که تعلیق نامیده می‏شود. تعلیق محصول شرایطی است که خواننده می‏خواهد آینده داستان را حدس بزند،اما به دلایلی نمی‏تواند. پس ارزش تعلیق به دو نکته وابسته است: اول تحریک حس میل به دانستن ادامه داستان و دوم:عدم توانایی خواننده در پیش بینی ادامه داستان. تعلیق به گفته‏ی بسیاری از نظریه پردازان«خواننده را بر آن می‏دارد تا از خود بپرسد که۱- بعد چه اتفاقی خواهد افتاد یا 2-چگونه این رویداد پیش می‏آید. از این‏رو او را مجبور می‏کند که برای پیدا کردن جواب پرسش‏های خود‏،خواندن داستان را ادامه دهد (میرصادقی، 1390: 296).
ث) نقطه اوج (بزنگاه)
در فرایند داستان آنجا که تنش به اوج می‏رسد و بالاترین نقطه بحرانی داستان اتفاق می‏افتد،قوی‏ترین رابطه حسی بین خواننده و متن پدید می‏آید که نقطه اوج خواند می‏شود. در این نقطه تمام فکر و ذکر و روح خوانندهروی داستان متمرکز می‏شود. کشمکش به بالاترین حد خود می‏رسد و مهم‏ترین رویداد درونی یا بیرونی که ممکن است در لایه‏ی دوم داستان قرار گیرد نه در سطح آن در همین نقطه روی می‏دهد.نقطه اوج یا بزنگاه، نقطه‏ای است در داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه و داستان منظوم که در آن بحران به نهایت خود برسد و به گره‏گشایی داستان بینجامد. نقطه اوج داستان، نتیجه منطقی حوادث پیشین است که آبی در زیرزمین جریان داشته و از نظر پنهان مانده است و جاری شدن آب بر زمین پایان ناگزیر آن است؛ منطق مسیر حوادث داستان نیز ممکن است از نظر خواننده پنهان بماند اما وقتی به نتیجه نهایی آن می‏رسد، خواننده آن را می‏پذیرد. اثری ممکن است بزنگاه‏های متعددی داشته باشد، و بزنگاهی قوی‏تر از بقیه باشد، معمولاً این بزنگاه اصلی بر بزنگاه‏های دیگر مقدم است (میرصادقی، 1390: 297).
چ) گره گشایی
«گره‏گشایی» چیزی است که جمیز جویس به آن اهمیت می‏داد و از آن به «تجلی» تعبیر می‏کرد (مستور، 1379: 24).
گره‏گشایی به صورت ضربه‏ای و بسیار شک آور حدود70 درصد پتانسیل جذابیت‏،زیبایی شناختی معنایی و…متن را به خود اختصاص می‏دهد.اگر پس از گره گشایی،دقیقأ همان تعادل اولیه حاصل شود،خواننده حس می‏کند که درجازده است و قدمی به جلو بر نداشته است.
داستان ممکن است فاقد گره گشایی باشد، اما به نتیجه‏گیری نیاز دارد. همین‏جا روشن می‏شود که نتیجه‏گیری جامع‏تر، با اهمیت‏تر و فراگیر‏تر از گره گشایی است. نتیجه‏گیری در واقعیت داستانی، نه درس اخلاق است‏، نه ارائه‏ی راهکار در این یا آن عرصه. از این‏رو اگر چه در داستان‏های مدرن نتیجه‏گیری آشکاری به چشم نمی‏خورد، یا داستان نتیجه نمی‏گیرد، اما بهر حال خوننده را به نتیجه می‏رساند.
پس از گره گشایی،پایان داستان می‏آید که می‏تواند، قوی‏ترین و مؤثرترین بخش روایت هم باشد. همیشه پایان خوب، پایانی است غیر منتظره و پیش بینی نشده،اما حتمأ به معنای غافلگیر کننده نیست. توضیح مجدد این که: غافلگیری هنگامی پدید می‏آید که آنچه رخ می‏دهد غیر قابل پیش‏بینی است و از حدسیات و فرضیات خواننده فراتر می‏رود و همین صفت‏،آن را از حالت تعلیق و شک و انتظارجدا می‏کند (میرصادقی، 1390: 297).
2-2-2. شخصیتدر لغت به معنای خصلت‏های اخلاقی و رفتار و منش و در اصطلاح ادبیات داستانی و نمایشی، فردی است که ساخته شده‏ی ذهن نویسنده‏ی داستان باشد(انوشه، ج 2 ، 1381: 859).
«ارسطو اشخاص را که برای آن‏ها ارزش زیادی قائل بود، بازیگران نمایش می‏دانست و درباره آن‏ها چنین می‏نوشت: بنابراین اشخاص را که در صحنه‏ بازی می‏کنند، از آنچه نمایش می‏دهند، قصدشان تقلید سیرت و خصلت اشخاص داستان نیست، بلکه خود به سبب افعال و کرداری که انجام می‏دهند و دارند بدان سیرت و خصلت منسوب می‏شوند، که نتیجه‏ی کردارهای آن‏هاست»(اخوت، 1371: 128- 127).
«محوری است که تمامیت قصّه (داستان) برمدار آن می‏چرخد و کلیه‏ی عوامل دیگر، عینیّت، کمال، معنا مفهوم و حتی وجود خود را از عامل شخصیت کسب می‏کنند»(براهنی، 1362: 242).
آفرینش شخصیت شاید هیجان انگیز‏ترین وجه داستانی باشد. نویسنده با خلق یک شخصیت گویی به آفرینش انسانی دست می‏یازد که می‏تواند مختارانه در ماجرای داستان حضور پیدا کند و تاثیرگذار باشد در واقع همین آفرینش شخصیت، نویسنده را مانند خالقی می‏سازد و او را دچار تجربه‏ای غریب اما لذت بخش می‏سازد.امروزه شخصیت‌ها، دنیای آن‏ها، رفتار و کردارشان، هر چه عجیب باشد باید درنظر خواننده و در قلمرو داستان زنده، معقول و باورکردنی باشد. یکی از معیارهای سنجش رمان خوب و موفق، شخصیت‌های معقول و پذیرفتنی آن‏هاست. با این سخن می‌توان شخصیت را در داستان این‏گونه تعریف کرد:
اشخاص ساخته‌شده‌ای (مخلوقی) را که در داستان و نمایشنامه حضور می‌یابند شخصیت می‌نامند. این شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی، فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل و آنچه می‌گوید و انجام می‌دهد وجود داشته باشد. خلق چنین شخصیت‌هایی به وسیله‏ی نویسنده برای معرفی و شناخت به خواننده در حیطه‏ی داستان را شخصیت‌پردازی می‌گویند. این شخصیت‌ها گاه صاف و ساده و گاه شگفت‌انگیز و پیچیده هستند در هر صورت الگویی از شخصیت‌های حقیقی و واقعی افراد هستند.
«نویسنده برای آن که بتواند شخصیت قابل قبولی را عرضه کند باید سه نکته را در نظر داشته باشد:
اول، شخصیت‌ها باید در رفتارها و اخلاقشان استوار و ثابت قدم باشند و در وضعیت و موقعیت‌های مختلف رفتار و اعمالی متناسب داشته و برای تغییر رفتار خود دلیل قانع‌کننده داشته باشند و در برخورد با حوادث واکنشی طبیعی و منطقی از خود نشان دهند.
دوم، شخصیت‌ها برای آنچه که انجام می‌دهند باید انگیزه و دلیل معقولی داشته باشند. «به خصوص وقتی که تغییری در رفتار و کردار آنها پیدا شود» (میرصادقی، 1385: 85). ممکن است در خلال داستان دلیل تغییر رفتار را نفهمیم اما به هر حال در پایان داستان باید دلیل آن را دریابیم.
سوم، شخصیت‌های داستان باید پذیرفتنی و واقعی جلوه کنند. آنها نباید مطلق خوب یا مطلق بد باشند. بلکه لازم است آمیزه و ترکیبی از هر دو و «مجموعه‌ای از فردیت و اجتماع» باشند» (همان : 86).
شخصیت‌های داستان ساخته و پرداخته دست نویسنده است که گاه ما با تشابه آن‏ها در عالم واقع روبرو بوده‌ایم و گاه هیچ شناختی نداریم. در هر دو حال می‌دانیم که شخصیت‌ها نتیجه‏ی مشاهده و تجربه نویسنده است و باید در محیط و حیطه‏ی داستان قابل قبول جلوه کند. ذکر یک نکته مهم در این جا لازم است که شخصیت‌های داستان باید در دنیای ساختگی داستان و در متن حوادث مورد توجه قرار گیرند نه در بیرون آن.
نویسنده حتّی وقتی یک شخصیّت حقیقی را الگو قرار می‏دهد‏، ویژگی‏های جسمی و روحی او را به تمامی و عیناً تولید نمی‏کند‏، بلکه آن ویژگی‏های جسمی و روحی او را که مناسب شخص داستانی خود نمی‏داند‏، حذف می‏کند و به جای آن‏ها ویژگی‏های جسمی و روحی مناسبی را می‏گذارد که در اشخاص دیگر مشاهده کرده است‏. این حذف و اضافه پس از جمع خصوصیات مورد نظر‏، مرحله دوم فرایند‏، خلق یک شخصیّت داستانی است‏. در ادامه همین مرحله دوم آنچه تاکنون از ترکیب فوق حاصل آمده است‏، با سایر عناصر داستان پیوند می‏خورد‏. بر آن عناصر تأثیر می‏کند و از آن‏ها تأثیر می‏پذیرد و درست در آخرین سطر داستان فرایند خلق شخصیّت پایان می‏پذیرد و درست در آخرین سطر داستان فرایند خلق شخصیّت پایان می‏پذیرد و وجودی پا به عرصه هستی می‏گذارد که اساساً مصنوع است» (ایرانی‏، 1364: 190).
2-2-2-1. انواع روش‏های شخصیت پردازی«شخصیّت داستانی معمولاً از ترکیب خصوصیات شخصیّت‏های مختلف خلق می‏شود‏.نویسنده‏، خصوصیات و صفاتی را که در اشخاص مختلف دیده‏، یا شخص بخصوصی الهام‏بخش او بوده است‏، در یک فرد جمع می‏کند و شخص‏، داستان خود را می‏سازد‏» (‏یونسی‏، 1355: 280).
نویسنده ممکن است برای شخصیت‌پردازی در داستان سه شیوه را در پیش بگیرد:
اول، بیان و اراده‏ی صریح شخصیت‌ها با یاری‌گرفتن از شرح و توضیح مستقیم و شفاف. به تعبیر دیگر نویسنده با شرح و تحلیل رفتار، اعمال، خصلت و افکار شخصیت‌ها آدم‏های داستانش را به خواننده معرفی می‌کند یا از زاویه دید شخصی در داستان خصوصیات و رفتارهای شخصیت‌های دیگر داستان توضیح داده می‌شود و اعمال آن‏ها مورد تفسیر و تعبیر قرار می‌گیرد. موفقیت در نحوه‏ی ارائه‏ی صریح شخصیت‌ها بسته به خصوصیات شخص راوی یا «ویژگی‌های نویسنده‏ی دانای کل است» (همان : 87).
دوم، ارائه‏ی شخصیت‌ها از طریق «عمل آن‏ها با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن» (همان: 89) این‏گونه نشان دادن شخصیت‌ها از مختصات روش نمایشی است، زیرا از طریق اعمال و رفتار اشخاص است که آن‏ها را می‌شناسیم در صحنه‏ی تأتر یا نمایش هنرپیشه با رفتار و گفتار خود را به ما معرفی می‌کند و در داستان و رمان نیز از طریق اعمال و گفتار شخصیت‌هاست که خواننده به ماهیت آن‏ها پی می‌برد. «اغلب نویسندگان ترجیح می‌دهند از روش نمایشی در پرداخت شخصیت‌هایشان استفاده کنند» (همان: 91). و به جای گفتن، آن را تصویر کنند.
سوم، ارائه‏ی درون شخصیت، بی‌تعبیر و تفسیر. نویسنده بازتاب خصوصیات درونی و پیچیده یک انسان را در اثر خود نشان می‌دهد.به این ترتیب با نمایش عمل‌ها و واکنش‌ها و عواطف درونی شخصیت خواننده به‏طور غیرمستقیم شخصیت داستان را می‌شناسد. رمان «جریان سیال ذهن» از این روش پیروی می‌کند و عمل داستانی در درون این شخصیت‌ها به وقوع می‌پیوندد و «خواننده به طور غیرمستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگاه شخصیت‌های داستان قرار می‌گیرد» (همان: 92).
2-2-2-2. انواع شخصیت از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا)شخصیت ایستا
شخصیتی که در داستان تغییر نکند یا اندک تغییری پذیرد «به عبارت دیگر در پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده است» (همان: 93). به طوری که حوادث داستان بر او تأثیر نکند و در صورت تأثیر تغییری اندک یابد(میرصادقی، 1385: 93).
باید یادآور شد که شخصیت ایستا (ساده) هم شامل اشخاص فرعی و کم اهمیت داستان می باشد هم شامل شخصیت قهرمان داستان (قصه) می باشد که حوادث بسیاری بر او می گذرد.
شخصیت ایستا (ساده) یک نوع طرز تفکر یا ایده و کیفیتی روانی دارد، و از آغاز تا پایان داستان ثابت است و از نظر فکری و روحی تغییر نمی‏کند. همچنین ویژگی شخصیتی او در یک عبارت خلاصه می‏شود و خوشی و تفریحی ندارد، و عاری از هرگونه شور و شهوت و درد و آلام شخصی است.
شخصیت پویا
شخصیتی که مداوم در طول داستان، دچار تغییر و تحول شود و جنبه‌ای از شخصیت او، عقاید و جهان‌بینی او یا خصلت و خصوصیات شخصی او دگرگون شود. این دگرگونی در شخصیت ممکن است عمیق یا سطحی و پیش‌پا افتاده، پردامنه یا محدود باشد. ممکن است در جهت سازندگی شخصیت‌ها یا تخریب و ویرانگری آن‏ها عمل کند. یعنی در جهت متعالی‌کردن فرد یا در زمینه‏ی تباهی و نابودی او پیش برود. این تغییر اساسی و حائز اهمیت است و تغییر لحظه‌ای و زودگذر نیست که حالت یا عقیده شخص را دگرگون نماید.
شاهکارهای ادبی اغلب دارای شخصیت‌های پویا هستند. شخصیت‌های آن‏ها در سیر حوادث تغییر و تحول می‌یابد. در واقع از قانون طبیعت و زندگی بشری پیروی می‌کنند و متحول می‌شوند. انسان چون موجودی پویا است. وقایع و اوضاع اجتماعی باعث تغییر در ابعاد شخصیتی او می‌گردد و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رمان نمایشگر این تغییر و دگرگونی است. البته در هر داستانی نمی‌توان انتظار تحول شخصیت‌ها را داشت. در داستان کوتاه مجالی برای این امر نیست و در صورت تغییر اغلب شخصیت اصلی رمان متحول می‌شود و شخصیت‌های دیگر داستان کمتر مجال دگرگونی دارند. بنابراین در «اغلب داستانهای کوتاه ممکن است شخصیت‌های ایستایی باشند» (همان: 95). که در طول داستان خصوصیاتی ثابت داشته باشند یا اندک تغییری یابند. در داستان‏های بازاری، جنایی و پلیسی تغییرات در شخصیت‌ها اغلب سرسری، کاذب و ناگهانی است و صرفاً برای رضایت خواننده و پایان خوشی است که داستان پیدا می‌کند. این چنین تغییرات کم‌تر باورکردنی و معقول به نظر می‌رسد. برای قانع‌کردن خواننده باید سه عامل مهم، یعنی امکانات شخصیت، اوضاع و احوال و مقتضیات زیستی محیط و زمان را درنظر گرفت. تغییر و تحول شخصیت باید سه اصل را داشته باشد:
1- تغییرات و دگرگونی‌ها باید در حد امکانات آن شخصیتی باشد که این تغییرات را موجب می‌شود.
2- تغییرات باید معلول اوضاع و احوالی باشد که شخصیت در آن واقع است.
3- زمان کافی برای انجام این تغییرات وجود داشته باشد تا به تناسب درجه اهمیت آن تغییرات باورکردنی جلوه کند. پس تغییر باید اساسی صورت گیرد و زمان در آن بسیار مهم است. چرا که تغییر ناگهانی در نظر خواننده باورکردنی و واقعی نیست (همان: 6).
2-2-2-3. انواع شخصیت از نظر میزان کمال (ساده / جامع)اهمیت شخصیت در داستان از هر عنصر دیگری بیشتر است؛ زیرا این شخصیت است که داستان را جلو می‏برد. حوادث نیز به تبع حرکت و کنش‏های او در داستان رخ می‏دهند. هر قدر شخصیت پیچیده‏تر باشد داستان نیز پیچیده‏تر می‏شود و هر قدر شخصیت ساده‏تر و منفعل‏تر باشد، داستان بیشتر به سطح می‏آید.
«شخصیت‏های ساده در اشکال ناب خود، بر گرد یک فکر یا کیفیت واحد ساخته می‏شوند. وقتی پای بیش از یک عنصر درکار آید منحنی‏ای که جانب جامعیّت سیر می‏کند آغاز می‏شود. اشخاص ساده‏ی داستانی را می‏توان در یک جمله بیان کرد، جمله‏ای مانند‏: « من هرگز از آقای میکابر دست نمی‏کشم». این خانم میکابر است‏،او می‏گوید که هرگزاز آقای میکابر دست نمی‏کشد و این خود اوست. یا«من باید، حتی با دوز و کلک هم که شده، نداری ارباب خانه را از مردم پنهان کنم.» این «‏کالب بالدرستون»، در« عروس لامرمور» است. او عین این عبارت را به کار نمی برد، با این حال همین عبارت او را به کمال وصف می‏کند. وی در خارج از این یک عبارت وجود ندارد، خوشی و تفریحی ندارد و عاری از هرگونه شور، شهوت، درد و آلام شخصی است که باید وجود یک خدمتکار باوفا را پیچیده و بغرنج سازند. یکی از مزایای اشخاص ساده ی داستانی این است که هرگاه ظاهر می‏شوند به سهولت باز شناخته می‏شوند. دیده‏ی عاطفی خواننده ایشان را تشخیص می‏دهد. مزیت دیگرشان این است که خواننده بعدها ایشان را به سهولت به یاد می‏آورد و این‏ها به این علت به همان حال در ذهن او می‏مانند که بر اثر شرایط و اوضاع دگرگون نشده‏اند، بلکه از خلال شرایط و اوضاع حرکت کرده‏اند» (فورستر، بی تا: 73-75).
شخصیت جامع، شخصیتی پیچیده و دارای باطنی ژرف یا چند بعدی است شخصیت جامع را خلاف شخصیت ساده نمی‏توان در یک عبارت خلاصه کرد و ما او را در پیوند با صحنه‏های بزرگی که از میانشان گذشته و در خلال‏شان تغییر یافته است به یاد می‏آوریم. به عبارت دیگر ما او را به این علت که بزرگ و کوچک می‏شود و چون هر آدمی جنبه‏ها و جوانبی دارد به سهولت به یاد نمی‏آوریم. در حقیقت وقتی که پای بیش از یک عنصر در کار باشد منحنی‏ای که به جانب جامعیت می‏رود، آغاز می‏شود. محک و آزمون یک شخصیت جامع این است که آیا می‏تواند به شیوه‏ی مقنع و متقاعد کننده‏ای خواننده را با شگفتی روبه رو سازد؟ اگر هرگز خواننده را با تعجب روبه‏رو نکند ساده است. اگر موجب شگفتی شود و متقاعد نکند، ساده‏ای است که تظاهر به جامعیت می‏کند: یعنی واجد پاره‏ای بی‏حسابی‏های زندگی است.

–41

75565015684500

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب نسرین رئیسی‌نیا دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته زبان و ادبیات عرب که در تاریخ 15 /11/1393 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان “بررسی شیوه‌‌های نقد در قرآن کریم” با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاورد‌های علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و… ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه / رساله قبلا” برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پائین تریا بالاتر) در سایر دانشگاه‌های ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوز‌های مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
نسرین رئیسی نیا
تاریخ و امضاء:

-259080-63500000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عرب (M. A)
عنوان:
بررسی شیوه‌های نقد در قرآن کریم
استاد راهنما:
دکتر محمد اعتمادی
نگارنده:
نسرین رئیسی‌نیا
2299735519926دد
دد
زمستان 1393
د
سپاسگزاری
از دست و زبان که برآید
کز عهده شکرش به درآید
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا در تمام مشکلات و سختی‌ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم. در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی‌ها و مساعدت‌‌های اساتید و سروران عزیزی بهره ‌برده‌ام که در اینجا لازم است از ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشت باشــــم. از اساتید فرهیخته جناب آقای دکتر محمد اعتمادی و سایر اساتیدی که این حقیر را با لطف بی شائبه خویش در تدوین این رساله یاری نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

تقد یم به
خدایی که آفرید جهان را ، انسان را، عقل را ، علم را ، معرفت را ، عشق را و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید گاهی بیاییم و احوالشان را بپرسیم
چیدم گلی ز باغ ادب تا بروز عید در بارگاه میر ادب پرور آورم
حیف است با خسان گل دانش کنی نثار من گل نثار مردم دانشور آورم
به پدرم به استواری کوه به مادرم به زلالی چشمه
و به روح پاک شهدا
آنانکه جان و مال خود را در حفظ و اعتلای این مرز و بوم فدا نموده اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3″ h z u چکیده PAGEREF _Toc416970885 h 1فصل اول: کلیات پژوهش1-1- مقدمه PAGEREF _Toc416970888 h 31-2- بیان مسأله تحقیق PAGEREF _Toc416970889 h 31-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc416970890 h 51-4- مرور ادبیات و سوابق تحقیق PAGEREF _Toc416970891 h 51-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق PAGEREF _Toc416970892 h 61-6- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc416970893 h 61-7- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc416970894 h 61-8- فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc416970895 h 61- نقد در قرآن به شیوه‌های مختلفی مطرح شده است. PAGEREF _Toc416970896 h 61-9- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی PAGEREF _Toc416970897 h 71-10 – روش شناسی و ابزار تحقیق PAGEREF _Toc416970898 h 71-10-1- ابزار گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc416970899 h 7فصل دوم: نقد و انواع آن در تاریخ2-1- نقد در لغت PAGEREF _Toc416970902 h 92-1-1- نقد در اصطلاح PAGEREF _Toc416970903 h 102-1-2- نقد در مفهوم و معنا PAGEREF _Toc416970904 h 122-1-3- انواع نقد PAGEREF _Toc416970905 h 132-2- تفاوت نظریه ادبی و نقد ادبی PAGEREF _Toc416970906 h 162-3- نقد در تاریخ PAGEREF _Toc416970907 h 182-4- دگرگونی‌های نقد درتاریخ ادبیات عرب PAGEREF _Toc416970908 h 192-4-1- نقد در دوره جاهلی PAGEREF _Toc416970909 h 192-4-2- نقد در دوره صدر اسلام PAGEREF _Toc416970910 h 202-4-3- نقد در عصر اموی PAGEREF _Toc416970911 h 212-4-4- نقد در عصر عباسی PAGEREF _Toc416970912 h 222-4-5- نقد در عصر انحطاط PAGEREF _Toc416970914 h 262-4-6- نقد در دوره عصر معاصر PAGEREF _Toc416970915 h 262-4-6-1- رویکردهای نقدی معاصر PAGEREF _Toc416970916 h 282-4-6-1-1- نقد نفسی (روانکاوانه) PAGEREF _Toc416970917 h 282-4-6-1-2- نقد اجتماعی PAGEREF _Toc416970918 h 292-4-6-1-3- نقد بلاغی PAGEREF _Toc416970919 h 292-4-6-1-4- نقد اخلاقی PAGEREF _Toc416970920 h 292-4-6-1-5- نقد زیبایی شناسی PAGEREF _Toc416970921 h 292-4-6-1-6- نقد تطبیقی PAGEREF _Toc416970922 h 29فصل سوم: بررسی جامعه جزیره العرب3 -1- جامعه جزیره العرب قبل از نزول قرآن PAGEREF _Toc416970925 h 313-1-1- وضعیت سیاسی و اجتماعی PAGEREF _Toc416970926 h 313-2- خصوصیات اعراب PAGEREF _Toc416970927 h 333-2-1- فرهنگ و آداب و رسوم PAGEREF _Toc416970928 h 343-3- تصویرهای ادبی جاهلی PAGEREF _Toc416970929 h 343-4- جنگ‌های دوران جاهلیت PAGEREF _Toc416970930 h 363-5- زنان و نظام خانواده PAGEREF _Toc416970931 h 363-6- وضعیت اقتصادی PAGEREF _Toc416970932 h 373-7- اوضاع دینی PAGEREF _Toc416970933 h 383-8- زبان عربی PAGEREF _Toc416970934 h 393-9- نزول قرآن PAGEREF _Toc416970935 h 413-10- نظرات مهم در رابطه با آغاز نزول قرآن PAGEREF _Toc416970936 h 443-10-1- نظر علامه معرفت PAGEREF _Toc416970937 h 443-10-2- نظر علامه طباطبایی PAGEREF _Toc416970938 h 443-11- موضع گیری قرآن نسبت به شعر و شاعری PAGEREF _Toc416970939 h 453-11-1- اتهام شعر و شاعری PAGEREF _Toc416970940 h 45فصل چهارم: نقد در قرآن کریم4-1- تأثیر قرآن بر جامعه جزیره العرب PAGEREF _Toc416970943 h 524-2- اسلوب نقد قرآنی PAGEREF _Toc416970944 h 554-3- شرایط نقد در قرآن PAGEREF _Toc416970945 h 574-4- گروه‌های مورد خطاب نقدی در قرآن کریم PAGEREF _Toc416970946 h 584-5- استدلال به عدم امکان فرزند داشتن خداى تعالى PAGEREF _Toc416970947 h 644-6- عقاید و رفتارهای مشرکان و کافران از منظر نقد قرآنی PAGEREF _Toc416970948 h 694-7- اعتقاد به جبرگرایی PAGEREF _Toc416970949 h 704-8- قرآن و اتمام حجت با مشرکان PAGEREF _Toc416970950 h 714-9- تفاوت نقد ادبی و نقد قرآنی PAGEREF _Toc416970951 h 754-10- نقد و هجاء در قرآن PAGEREF _Toc416970952 h 764-11- طنز وهزل و هجو ولعن در مقایسه با معنای اصطلاحی نقد PAGEREF _Toc416970953 h 764-12- نقد اجتماعی در قرآن (جامعه جاهلی) PAGEREF _Toc416970954 h 804-13- نقد روان شناسی در قرآن PAGEREF _Toc416970955 h 854-13-1- ارزیابی شخصیت براساس روان شناسی PAGEREF _Toc416970956 h 854-13-2- تقسیم شخصیت بر اساس عقیده PAGEREF _Toc416970957 h 864-13-3- واکنش‌های روانی، افشاگر راز درون PAGEREF _Toc416970958 h 894-13-4- خانواده از عوامل مؤثر در رشد انسان است. PAGEREF _Toc416970959 h 894-13-5- روانشناسی رنگ‌ها PAGEREF _Toc416970960 h 904-14- نقد و اعجاز قرآن PAGEREF _Toc416970961 h 904-15- فصاحت و بلاغت PAGEREF _Toc416970962 h 934-16- نقد فصاحت و بلاغت PAGEREF _Toc416970963 h 954-17- نظریه نظم و اسلوب و سبک قرآن PAGEREF _Toc416970964 h 954-18- بررسی نظریه نظم و اسلوب و سبک قرآن PAGEREF _Toc416970965 h 964-18-1- وجوه ادعایى PAGEREF _Toc416970966 h 974-18-2- نقد اعجاز عددی PAGEREF _Toc416970967 h 974-18-3- اعجاز محتوایى قرآن PAGEREF _Toc416970968 h 974-18-4- معارف عالی و حیرت انگیز در قرآن PAGEREF _Toc416970969 h 984-18-5- نقد و بررسی دو وجه پیشین PAGEREF _Toc416970970 h 984-18-6- عدم وجود اختلاف و تناقض در قرآن PAGEREF _Toc416970971 h 994-18-7- بررسی نظریه عدم وجود اختلاف در قرآن PAGEREF _Toc416970972 h 994-18-8- اعجاز علمی PAGEREF _Toc416970973 h 994-18-9- اخبار غیبى PAGEREF _Toc416970974 h 1024-18-9-1- نقد اخبار غیبى PAGEREF _Toc416970975 h 1024-18-10- بررسی نظریه صرفه PAGEREF _Toc416970976 h 1034-18-11- اعجاز قرآن از جهت آورنده آن PAGEREF _Toc416970977 h 1044-18-11-1- نقد نظریه اعجاز قرآن از جهت آورنده آن PAGEREF _Toc416970978 h 1044-18-12- دیدگاه راغب در اعجاز قرآن PAGEREF _Toc416970979 h 1044-18-12-1- نقد دیدگاه راغب PAGEREF _Toc416970980 h 1064-18-13- بررسی اعجاز فصاحتی PAGEREF _Toc416970981 h 1064-18-14- بررسی قول به صرفه PAGEREF _Toc416970982 h 1084-19- نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc416970983 h 110فهرست منابع ومآخذ PAGEREF _Toc416970984 h 112

چکیدهقرآن کریم گاه از روش بیان حقیقت بی آن که به طور صریح موردی را در نظر گرفته باشد می‌پردازد و به خواننده خود می‌آموزد که حقیقت محض چیست، و گاهی دیگر با نگاهی انتقادی به آنچه هست می‌پردازد و ضمن تحلیل و تبیین باورهای موجود به دو شکل استدلال حلی و نقضی به نقد آن می‌نشیند. این روش و شیوه‌ای است که قرآن نسبت به حقایق هستی و نقد باورها و بینش‌ها و نگرش‌های پیروان دیگر شرایع در پیش گرفته است و هرگاه قرآن کاری را نقد می‌کند بدی یا خوبی‌اش را بیان می‌کند و از فرد یا گروهی بی دلیل جانبداری و کارش را توجیه نمی‌کند، بنابراین می‌توان گفت قرآن را اولین کتاب نقدی نزد مسلمانان بنامیم. از این رو در این پژوهش که پیرامون بررسی مهم‌‌ترین شیوه‌های نقد در قرآن پرداخته شده با استناد به آیات قرآن کریم و با بهره‌گیری از شیوه و روش‌های قرآنی می‌توان امید آن داشت تا مفاهیم و حقایق قرآنی به گوش دیگران برسد و باورها و بینش‌های نادرستی که در جامعه استقرار یافته باز خوانی و تحلیل و تبیین گردد و نقاط قوت و سستی آن‌ها دانسته گردد.
کلمات کلیدی: قرآن کریم، شیوه‌های نقد، قرآن و نقد، خطاب نقدی

فصل اول:کلیات پژوهش21621751630680
1-1- مقدمه
شاید این ادعا بی جا نباشد که قرآن کریم به هر موضوع مرتبط با زندگی گروهی یا شخصی انسان پرداخته و حکم آن را بیان کرده است، قرآن کریم همانطور که به عقاید و احکام تکلیفی انسان می‌پردازد، بسیاری از مطالب مربوط به زندگی اجتماعی و فردی بشر را بیان کرده است و در تمامی زمینه‌های اجتماعی و تاریخی و ادبی و.. بهترین پاسخ‌ها را به مسائل مشغول کننده ذهن انسان مشخص کرده است تا طبق آن گام بردارد و مهم‌تر اینکه حجم گسترده‌ای از آیاتش را به آداب و رسوم اجتماعی که پیوند میان افراد جامعه را تضمین می‌کند، ویژه گردانده و گاه حتی کوچکتر آنها را بی پاسخ نگذاشته است. میزان توجه قرآن به مسایل مختلف براساس اهمیت آنها متفاوت است، قرآن افزون بر آنکه دلیل و راهنمای مسلمانان است «إِنَّ هَذَا القُرانَ یَهدِی لِلَّتِی هِیَ أَقوَمُ» (اسراء/9) کارها و آداب نادرست جامعه را پیش چشم خواننده ترسیم کرده و به نقد آن پرداخته است؛ قرآن به هنگام نقد جامعه، از شیوه‌های متعددی استفاده کرده است قرآن هرگاه بخواهد رفتار ناپسندی را از جامعه دور کند تا ضد آن جایگزین شود، تنها نهی نمی‌کند یا فقط دستور نمی‌دهد؛ به این معنا که وقتی جان افراد از سرشت‌های نکوهیده جاهلی پاک شد، به ارزشهای انسانی زیور می‌یابد و در پایان نور الهی در آن جلوه گر می‌شود، اما هدف قرآن از نقد اصلاح جامعه اسلامی و رهاندن آن از تاریکی و نادانی و برپایی جامعه انسانی است: «الر کِتابٌ أَنزَلنَاهُ إِلَیکَ لِتُخرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَی النُّورِ» (ابراهیم/1) جامعه‌ای که در آن، برتری براساس ایمان به خداست، از زشتی و جنگ و وحشی گری به دور است، عدالت و رفاه همگانی محور آن است و پرستش کامل خداوند سبحان و خوشبختی حقیقی انسان مسلمان در آن به تحقق می‌رسد و نقدی که دنبال پاکسازی جامعه جدید از اعمال و رفتارهای اشتباه پیشین است، از این رو بیهوده نیست قرآن را کتابی نقدی به ویژه در زمینه اجتماعی به شمار آوردیم که با کمک آن بتوانیم به تصویری روشن از جامعه همزمان با نزول آن دست یابیم.
1-2- بیان مسأله تحقیققرآن مجید کتاب دینی مسلمانان است، اما در حقیقت کتابی است برای همه بشریت، معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر پنهان و آشکار نهاده است، به طوری که امروزه نمی‌توان جنبه‌ای از جنبه‌های مختلف زندگانی مسلمانان را یاد کرد که قرآن مجید و معانی والای آن به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم، درآن تأثیری نگذاشته باشد.
این کتاب مقدس که اوامر و خطاباتش، اختصاص به طایفه و نژاد و زمان و مکان معینی ندارد و احکامش یک پدیده اجتماعی نیست که معلول شرایط خاصی باشد که با از بین رفتن آن شرایط احکامش کهنه شود و از بین برود و چون قرآن مجید کتابی قابل فهم است که جهت تعلیم و تربیت و هدایت بشر نازل شده، لذا راه سعادت و حفظ مصالح دنیا و آخرت را نشان داده و بشریت را از بیماری‌های گوناگون اخلاقی، عقیدتی در حذر داشته است و این همان بشارت و انذاز است که قرآن بر آن تکیه می‌کرد (إِنَّآ أَرسَلنَاکَ بِالحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً (بقره/ 119) در اسلام برخلاف مکتب‌های مادی که تنها مشروعیت پیام را ملاک عمل می‌داند، علاوه بر تقدس پیام و مسائل آن هم مشروع باید باشد و حتی به شیوه‌های مختلف موارد خلاف مشروعیت را بیان می‌کند که از همان انذار شروع می‌شود تا برسد به سرزنش ملایم و سرزنش غیرمستقیم یا کنایی سپس نقد با نوعی تندی خالی از هر گونه سوء تلفظ، اما قاطع و محکم، زیرا هدف اصلاح و تربیت و تشخیص پدیده‌های زیان آوری است که فرد و جامعه را تهدید می‌کند. به عنوان مثال: («إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَیهِم ءَ أنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم لایُومِنُونَ. خَتَمَ اللهُ عَلَی قُلُوبِهِم وَ عَلَی سَمعِهِم وَعَلَی أبصَارِهِم غِشَاوُهٌ وَ لَهُم عَذَابٌ عَظِیمُ.» (بقره/ 7)، و «فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلیِمُ بِمَا کَانُوا یَکذِبُونَ» (بقره /10)، «اللهُ یَستَهزِیُ بِهِم وَ یَمُدُّهُم فِی طُغیانِهِم یَعمَهُونَ» (بقره/15) و با تأمل در آیه‌های قرآن مجید، می‌بینیم که خداوند در راستای تعالی و کمال بشرجنبه‌های مثبت شیوه زندگی و جنبه‌های منفی بطور روشن نشان و تذکر داده است، علی هذا می‌توان گفت قرآن زمانی که موارد منفی و زشت را نکوهش و نقد می‌کند جایگزین و طرح برنامه مثبت همراه آن بیان می‌کند، پس نقد در قرآن شیوه‌های متعددی دارد و برای هرگروه از مخاطبین شیوه متناسب با شرایط آنها اتخاذ کرده است اغلب نقد در قرآن نقد اجتماعی یا موضوعی است و این هم امری طبیعی است، زیرا قرآن مجید کتابی الهی است هدفش حق و هدایت انسان است و چنانچه مواردی از نقد فردی اشاره شده باشد، بر می‌گردد به موضع‌گیری قرآن برحسب شرایط و شأن نزول آیه که در نتیجه‌ این هم قابل تطبیق بر همه مردم است.
بلاشک نقد میزانی لازم برای جلوه دادن برتری و خوبی و ناظری هوشمند برای بیان نکات و جنبه‌های قبح و ضعف است و بطور کلی نقد امور را تحلیل و بررسی سپس احکام لازمه را بر آنها صادر می‌کند، اما نقد و موارد هجاء در قرآن مجید با نقد ادبی تفاوت‌های بسیاری دارد. خطاب نقدی قرآن به دور از احساسات یا منافع معینی انجام می‌گیرد، بلکه بر اساس مقتضیات نیازمند‌های انسان است که به شیوه‌‌های مختلفی منسجم با هدف خلقت و هدایت بنا می‌شود و نقد قرآن در واقع مبتنی بر صدق و کمال است، به طوری که برحسب جایگاه مخاطبین و موقعیت آنها طراحی شده است. قابل توجه است که بسیاری از آیه‌های نقد و سرزنش در قرآن به رفتار و موضعگیری های اهل الکتاب (یهود و نصاری- مشرکین -مسلمانان) بر می‌گردد و قسمتی معتنابه نیز به حال و احوال منافقان. سعی داریم در این رساله آیه‌های متعددی مورد بررسی قرار دهیم که در خلال آنها سبک قرآن در مجال انتقاد و بیان نکات ضعف فردی و اجتماعی در زمینه ‌های مختلف بیان کنیم.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیقاهمیت نقد در قرآن استواری و بی‌محدودیت است که همه جامعه بشری را در محک و حقیقت دو دنیا قرار می‌دهد. بیشترین شریح‌های بشری که در موضع لغزش و گمراهی قرار می‌گیرند در موضوع نقد و هجای قرآن واقع می‌شوند، تحقیق و بررسی این موارد تحول بزرگی در فکر انسان ایجاد می‌کند. لذا بررسی موارد نقدی و شیوه‌های طرح قرآنی این موارد، به منزلت جهش و حرکتی در مسیر آگاه شدن به معارف ارزشمند قرآنی است.
1-4- مرور ادبیات و سوابق تحقیقدر مورد نقد در قرآن بیشترین مباحث به سرزنش‌های قرآن که متوجه مخاطبین مختلف قرار گرفته توجه داشته است، اما مباحثی جهت بیان شیوه‌های مختلف نقد و هجاء در قرآن بسیار موجود نمی‌باشد و یا اندک است ولی بعضی‌ها در مقاله یا نوشته‌هایی در این مورد اشاره‌های به این موضوع داشته‌اند به عنوان نمونه 1-به گزارش خبرگزاری کتاب ایران نخستین همایش یک روزه قرآن کریم و هنر با سخنرانی حبیب‌الله آیت اللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، که در تالار امیرخانی خانه هنرمندان در تاریخ 25/5/1391 برگزار شده است، ایشان گفت: امروز عادت شده است که بسیاری از مطالب را که در قرآن مطرح شده با علوم امروزی تطبیق می‌دهند و با این کار بسیاری از مطالب درست در نمی‌آید، به دلیل وحی بودن قرآن باید علوم امروزی را با قرآن مطابقت داد، وی افزود: در قرآن گونه‌های مختلفی از نقد موجود است که به هیچ عنوان در دانش علوم انسانی در غرب مطرح نشده است. نقد یعنی جدا کردن خوب از بد، یا جدا کردن سره از ناسره. این لغت در عربی هم به معنای خرد کردن است. خوب و بد دو کلمه جامع هستند، یعنی در هر حوز‌ه‌ای می‌توان این دو را از هم جدا کرد؛ به عنوان مثال، حق و باطل، نور و ظلمات، دو عنصر متضاد خواه، نا‌خواه، یکی خوب است و یکی بد و این اساس نقد در قرآن است. 2- نمونه دیگری از مقاله‌ای با عنوان «روش نقد قرآنی»، نویسنده آن «حامد سلیمی» است که (در تاریخ 8/9/1390) در روزنامه کیهان، شماره 20047 به تاریخ 21/7/90 در موضوع علوم قرآنی انتشار یافت، ایشان در این مقاله می‌گویند شیوه نقد قرآنی بر این است که نقد همراه با طرح باشد، چرا که نقد واقعی به معنای جداسازی سره از ناسره است و شخصی که ناسره چیزی را بیان می‌کند، می‌بایست سره آن را نیز ارائه دهد. از این رو می‌توان گفت: که در بطن و جوهره نقد، طرح نیز نهفته است. البته این شیوه اختصاص به حوزه تحلیل و نظریه و ذهن ندارد، بلکه در همه امور از جمله امور عملی نیز مورد توجه قرارگرفته است. بنابراین هر انتقادی می‌بایست همراه با طرح و پیشنهادی بهتر باشد تا به عنوان جایگزین مطرح شود. این شیوه‌ای است که خداوند می‌پسندد و عقل و خرد در پیش می‌گیرد و بدان عمل می‌کند. 3- نمونه دیگر با عنوان دریچه‌ای بر نقد اجتماعی در قرآن به نویسندگی حسین ایمانیان دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان، و عبدالغنی ایروانی‌زاده عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان که در مجله علوم و قرآن و حدیث سال چهلم شماره 3/81 پائیز و زمستان 1387 انتشار یافته است.
1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق بیان تفاوت نقد ادبی رایج با نقد‌های قرآنی و به تصویر کشیدن شیوه‌های آن با قرائتی جدید و نو.
1-6- اهداف تحقیق1ـ آشنایی اهل ادب و علم به نکات ظریف شیوه‌های نقد در قرآن.
2- مشخص کردن مرز نقد واقعی هدف‌دار و غیر‌محدود با نقد مبتنی بر اساس احساسات و معیار‌های موقت و زودگذر.
3- پرده برداشتن از زیبائی‌های نقد در قرآن و عظمت شیوه‌‌های آن.
4ـ مطرح کردن نقد اجتماعی در قرآن به عنوان الگوی جاویدان جهت تعامل انسانی.
1-7- سؤالات تحقیق1ـ آیا در مباحث نقدی قرآن شیوه‌های مختلفی وجود دارد؟
2ـ آیا در سبک ‌های نقدی قرآن خاص و عام و یا زمان مطرح است؟
3 ـ چه تفاوتی بین نقد ادبی و نقد قرآنی وجود دارد؟
4ـ آیا نقد در قرآن همراه با هجاء است یا خیر؟
5ـ نقد در قرآن ناظر بر چگونه مخاطبینی است و دنبال چه هدفی است؟
1-8- فرضیات تحقیق 1- نقد در قرآن به شیوه‌های مختلفی مطرح شده است.
2 ـ نقد در قرآن خاص و عام در زمان ندارد.
3 ـ نقد در قرآن تفاوت‌های با نقد ادبی رایج دارد.
4ـ هر نقدی در قرآن هجاء نیست.
5ـ در ورای نقد قرآنی اهداف انسانی وجود دارد.
1-9- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصینقد اجتماعی: تحلیل و تجزیه امور جامعه بشری با طرح نظریه فکری و عملی جهت انتخاب اصلح
هجاء در قرآن: بیان موارد ضعف و خطر در انسان و جامعه و تعریف آن برای دیگران و نوعی تصحیح مسیر به سمت خیر و نجات در دنیا و آخرت.
هدف والا: رساندن انسان و جامعه به رستگاری با بیان نوع و شیوه‌های صعود بر قله آمان و اعتماد.
شیوه‌های نقد: رویکرد‌های اعتراض آمیز هدف دار با توجه به نوع مخاطبین و جایگاه آنها.
1-10 – روش شناسی و ابزار تحقیق
کشف حقیقت، افزایش دانش و توضیح پدیده‌ها از جمله اهداف اساسی هرتحقیق علمی می‌باشد. تحقیق در علوم مفهومی و استدلالی بخصوص در زمینه ادبیات نیز هدف بررسی موضوعی موارد شیوه‌های نقد در قرآن که مورد مطالعه مسایل علوم قرآنی را دارد و نیز کشف اصول کلی یا تفسیر مستنداتی است که از آن برای تبیین، کنترل و پیش بینی رویدادهای عملی در عرصه قرآنی استفاده می‌شود.
در این پژوهش، روش تحقیق ما از نوع توصیفی و تحلیلی که به صورت کتابخانه‌ای و فیش برداری صورت می‌گیرد. تحقیق توصیفی را برخی معادل تحقیق کیفی می‌گیرند؛ چرا که مشاهدات معمولاً به زبان عادی بیان می‌شود. در واقع، هدف تحقیقات توصیفی، اغلب آن است که مشاهده بر اساس چارچوب مرجع و قوانین جاری و شرایط کنونی افراد مورد بررسی انجام گیرد. استفاده از محاسبه نتایج تحقیقات نیز اعمال قوانین و مقررات در دو حوزه مختلف خواهد بود کتب و مقالات مزبور به موضوع تحقیق به منظور انجام کلیات و ادبیات تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد و ضمن توصیف و تشریح در رابطه با موضوع تحقیق، به بررسی شیوه‌های نقد در قرآن پرداخته خواهد شد، داشتن اطلاعات کافی و ارزشمند درتمام مراحل تحقیق مورد نیاز است، به عبارت دقیق‌تر هر نوع تحقیق علمی تنها به میزان اطلاعات جمع آوری شده مفید مربوط به موضوع، ارزش دارد. بنابراین آن دسته اطلاعات که واجد ویژگی‌های سه گانه زیر باشد در این تحقیق مورد نیاز و توجه ما خواهد بود. 1- اطلاعات مربوط به موضوع باشد. 2- اطلاعات دقیق باشد 3- اطلاعات به روز باشد.
1-10-1- ابزار گردآوری اطلاعاتفیش‌های مطالعاتی و کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور ادبیات عرب و علوم قرآن و حدیث.

فصل دوم:نقد و انواع آن در تاریخ
19749842281187
2-1- نقد در لغتنقد یعنی؛ ارزیابی، بررسی، شناسایی نمودن، زیر و رو کردن، عیب‌ها را نمایاندن است، نَقَد الدراهِمَ و غَیرَها: مَیَّزَها و نَظَرَها لِیّعرِفَ جَیّدَها من رَدیئها: وقتی می‌گویند درهم را نقد کرد؛ یعنی آنها را از هم جدا کرد و بررسی نمود تا سالم را از معیوب باز شناسد (صفایی 1381، 6).
تعریف نقد ادبی در نزد قدما با آنچه امروزه از آن استنباط می‌شود، متفاوت است. در نزد قدما مراد از نقد معمولاً بر این بوده است که معایب اثری را بیان کنند و مثلاً در این که الفاظ آن چه وضعی دارد یا معنی آن برگرفته از اثر دیگری است و بطور کلی از فراز و فرود لفظ و معنی سخن گویند. این معنی از خود لغت نقد فهمیده می‌شود زیرا نقد در لغت به معنی «بهین جیزی بر گزیدن» (زوزنی 1320، 5) و نظر کردن در دراهم است تا در آن به قول اهل لغت سره را از ناسره باز شناسد. در ایام باستان پول کلاً دو نوع بود. پول نقره (درم) و پول طلا (دینار). گاهی در دینار تقلب می‌کردند و به آن مس می‌آمیختند و در این صورت عیار طلا پایین می‌آمد. در روزهای نخست تشخیص مس ممزوج با طلا با چشم میسر نبود. البته بعد از گذشت مدتی، مس اندک اندک سیاه می‌شد، چنان که حافظ گوید: خوش بود گر مَحَکِ تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غِش باشد به سکه تقلبی زر مغشوش و ناسره و امثال این می‌گفتند، چنان که حافظ فرموده است:
یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه یوسف به زرِ ناسره بفروخته بود
بدین ترتیب چنانکه اشاره شد، کار منتقدان باستان بیشتر نشان دادن نقاط ضعف بوده است. جامی در «سبحه الابرار» به منتقدان می‌گوید:
عیب جویی هنر خود کردی عیب نادیده یکی صد کردی
گاه بر راستکشی خط گزاف گاه بر وزن زنی طعن زحاف
گاه بر قافیه کان معلول است گاه بر لفــظ که نامقبول است
گاه نابرده ســـوی معنی پی خرده گیری ز تعصب بــروی
اما در دوران جدید مراد از نقد ادبی نشان دادن معایب اثر نیست (هر چند ممکن است به این امر هم اشاراتی داشته باشد) زیرا نقد ادبی به بررسی آثار درجه یک و مهم ادبی می‌پردازد و در این گونه آثار بیش از اینکه نقاط ضعف مهم باشد، نقاط قوت مطرح است. لذا منتقد ادبی می‌کوشد با تجزیه و تحلیل آن اثر ادبی اولاً ساختار و معنی آن را برای خوانندگان روشن کند و ثانیاً قوانینی را که باعث اعتلای آن اثر ادبی شده است توضیح دهد.
معنی عیب جویی نیز که از لوازم «به گزینی» است ظاهراً هم از قدیم در اصل کلمه نقد مستتر بوده است (أمین 1925، 1) و لذا از دیرباز این کلمه در مورد شناخت محاسن و معایب کلام به کار رفته است، چنان که آن لفظی هم که امروز در فرهنگ اروپایی جهت این معنی به کار می‌رود در اصل به معنی رای زدن و داوری کردن است و شک نیست که رای زدن و داوری کردن درباره‌ی نیک و بد امور و سره و ناسره‌ی آنها مستلزم معرفت درست و دقیق آن امور است (زرین کوب 1367، 22).
برخی معتقدند: در مفهوم نقد؛ طلب و بی‌طرفی، بررسی و به دست گرفتن و از هم جدا کردن و پنهان‌ها را بیرون کشیدن نهفته است. نقد به معنی رد و مخالف نیست بلکه نقد به معنای ارزیابی و وارسی اندیشه است لذا جا دارد که ناقد، نقاط قوت اندیشه را نیز بیان کند (گرجی 1389، 110).
پس ملاحظه می‌شود که نقد از انتقاد جدا است: انتقاد فقط ناظر بر نکات منفی و کاستی‌های رای است ولی نقد نکات مثبت و منفی را توأمان دارد. همچنین، نقد برخلاف انتقاد همیشه مستدل است. نقد به انگیزه انتخاب کردن بهترین صورت می‌گیرد و هدف آن زمینه را فراهم نمودن است ولی انتقاد به جهت نفی نظر مورد نقد انجام می‌شود، از طرفی در نقد باید معیار و محک و میزان ثابتی وجود داشته باشد ولی در انتقاد اصولاً معیار و ضابطه مشخصی وجود ندارد (روش نقد اندیشه چگونه است 1374، 65-7).
2-1-1- نقد در اصطلاح
از لحاظ اصطلاحی نقد تعاریف متعددی دارد که در همه‌ آنها نزدیکی معنای لغوی و اصطلاحی را ملاحظه می‌کنیم. 1: نقد یعنی فن ارزیابی و سنجش آثار هنری و ادبی و تحلیل آن براساس علم. (وهبه 1994، 97)
2: سنجش علمی متون ادبی از لحاظ منابع، صحت متن و ساختار و ویژگی‌ها و تاریخ آنهاست، 3: نقد ادبی همان ارزیابی متن و داوری ادبی و هنری با رعایت اسلوب به کار گرفته شده است (التونخی 1999، 864، 2). چنان که اندکی در دو معنای لغوی و اصطلاحی نقد بنگریم در می‌یابیم که هر دو زیاد با هم فرقی ندارند زیرا که نقد ادبیات شامل آثار ادبی و داوری و نیک و بد بودن است و از این رو عناصر زیبایی را در آن می‌یابیم که اثر ادبی را به آن نامگذاری می‌کنیم و ویژگی‌های بدی که در اثر هنری یافت می‌شود و یا تعیین عیوب و محاسن آن است، چنانچه نقد از لحاظ لغوی یعنی تشخیص درهم‌ها و نظر به شناخت نیک از بد آن است و در هر دو معنای سنجش مقابله و داوری و تفکیک وجود دارد. صاحب بن عبّاد طالقانی هر دو معنا را در کلام خویش آورده است: رُبّ شعر نَقَدته مثلَ ما ینقُد رأس الصیّارف الدینار ثّم أرسلته فَکانَت مَعانیه وَ ألفاظَهُ مَعاً بکارا (چه بسا شعری که مورد نقد قرار دهی آن را به مانند صرافان که دینار را جدا می‌کنند انجام دهید و در هر معانی و الفاظش با هم تازه و بکر باشند) (القیروانی 1988، 736). چنانچه عبدالقاهرالجرجانی در سخن خویش آورده است: انّ نقدَ الدینار الا علی الصیرف صعبٌ فَکیف نَقدُ الکلام (اگر صرافان دینار را سخت مورد تنکاش قرار دهد پس چگونه طلا را مورد نقد قرار می‌دهیم و در هر دو می‌بینیم که تفاوتی در اشعار میان روح وجسم نیست (الجرجانی 1995، 197). لذا نقد ادبی که از آن می‌توان به سخن سنجی و سخن شناسی نیز تعبیر کرد عبارتست از شناخت ارزش و بهای آثار ادبی و شرح و تفسیر آن به نحوی که معلوم شود، نیک و بد آن آثار چیست و منشاء آنها کدام است و در تعریف آن، بعضی از اهل نظر گفته‌اند که سعی و مجاهده ایست عاری از شائبه اغراض و منافع تا بهترین چیزی که در دنیا دانسته شده است و یا به اندیشه‌ی انسان در گنجیده است، شناخته گردد و شناسانه آید و البته این تعریف که ماثیوآرنود نقاد و شاعر انگلیسی ایراد کرده است، هر چند شامل نوعی از نقد ادبی هست حد و تعریف درست جامع و مانع نقد ادبی نیست چون غایت و فاید‌ه‌ی نقد ادبی تنها آن نیست که نیک و بد آثار ادبی را بشناسد بلکه گذشته از شناخت نیک و بد آثار ادبی، به این نکته هم نظر دارد که قواعد و اصول یا علل و اسبابی را نیز که سبب شده است اثری درجه‌ی قبول یابد و یا داغ رد بر پیشانی آن نهاده آید، تاحدی که ممکن و میسر باشد تحقیق بنماید و بنابراین واجب است که نقد ادبی، تا جایی که ممکن باشد از امور جزئی به احکام کلی نیز توجه کند (زرین کوب 1383، 20).
در کتاب ” فرهنگ اصطلاحات ادبی” به کوشش ام. اچ. ایبرمز نقد بدین گونه تعریف شده است؛ نقد اصطلاحی است کلی برای مطالعاتی که موضوع آنها تعریف، طبقه بندی، تحلیل، تفسیر و ارزیابی می‌شود (ایبرمز 1384، 66).
معنی نقد عبارت است از اعمال قضاوتی منفی که بویژه در مورد شیوه‌های سلوک، ادبیات یا محصولات فرهنگی بطور عام صورت می‌گیرد غرض از انتقاد، کشف مفروضات مستتر و برملا کردن بطلان دعاوی حجیت آن مفروضات و همچنین بطور ساده پیدا کردن غلط‌ها و اشتباهات بود، هگل تاریخ بشر را به منزله پیشرفت آ‌گاهی او در نظر می‌گرفت و عقیده داشت که این خود آگاهی قیود موجود اجتماعی را دائماً دگرگون می‌کند و پیوسته در حدود آن فراتر می‌رود. پس در فلسفه‌ هگلی انتقاد چیزی بیشتر از قضاوت منفی به حساب آمد و نقش مثبت کشف و برملا کردن اشکال موجود معتقدات بخاطر تقویت تعالی انسان‌ها در جامعه به آن داده شد (کرومبی 1370، 97).
میشل فوکویاما (اندیشمند پست مدرنیست) در مقاله معروف «مؤلف چیست» نقد را چنین تعریف می‌کند:
نقد یکی از روش‌های مهم به منظور ارزیابی مفاهیم، پدیده‌ها و داده‌های مختلف در فرآیند تولید و آفرینش است: نقد، روش بررسی در فرآیند گیرندگی و دهندگی ذهن است که در ارتباط دو سویه با نگرش نقادانه و ماهیت اثر شکل می‌گیرد. کار نقد، آشکار ساختن مناسبات اثر با مؤلف نیست و نیز قصد ندارد تا از راه متون، اندیشه یا تجربه‌ای را بازسازی کند، بلکه می‌خواهد اثر را در ساختار، معماری، شکل ذاتی و بازی مناسبات درونی اش تحلیل کند (فوکویاما 1368، 39).
2-1-2- نقد در مفهوم و معنادر فرهنگ نامه فارسی به کوشش دکتر محمد معین، نقد بدین شرح معنی شده است:
نقد: جدا کردن دینار و درهم سره از ناسره – تمیز دادن خوب از بد – آشکار کردن، جدا کردن و باز شناختن محاسن و معایب سخن.
نقاد: آنکه درهم و دینار سره را از ناسره جدا کند – آنکه خوب و بد را از یکدیگر تمیز دهد، “طبعی نقاد و ذهنی وقار و نظمی سریع و خاطری مطیع داشت (معین 1371، 6 -4785).
در فرهنگ نامه عربی به فارسی از کتاب “المعجم العربی الحدیث” به کوشش خلیل جر، نقد بدین شرح درج شده است: النقد: هنر تمیز دادن سخن نیکو از سخن بد، در درهم‌ها و جز آنها نظر کردن تا خوب آنها را از بد جدا کردن (جر 1381، 2071).
در فرهنگ نامه فرانسه “روبرت”، واژه کریتیک، هم به معنی نقد و انتقاد و هم به معنی ناقد و منتقد آمده است. آزمون یک اصل، یک عمل، به منظور داوری ارزیابی آن، از دیدگاه فلسفی یا زیباشناسانه – داوری زیباشناسانه: هنر داوری کارها و تولیدهای روحی، ادبی و هنری. داوری یک اثر هنری، یک اثر معنوی – داوری هوشمندانه، اخلاقی، داوری اخلاق و خصیصه‌های یک اثر – داوری اصالت یک متن از دیدگاه فلسفی– گرایش روح به برقراری داوری‌های جدی و ناخوشایند [انتقاد کردن] – داوری بدبینانه و شخصی که به داوری تن در دهد و کارش این است –کسی انتقاد می‌کند و محکوم می‌سازد – کسی که ارزش‌ها، کیفیت‌ها و اشتباهات و خطاهای یک اثر روحی [ادبی و هنری] را تعیین کند – کسی که ارزش منطقی یک ادعا و اصالت یک متن اثر هنری) را می‌آزماید [یا مورد تأیید قرار می‌دهد] – شک اصولی و آزمون شخصی بر روی یک اثر روحی. – کسی که انتقاد می‌کند و نکات منفی را می‌آزماید.
” نقد” واژه ایست که به وسیله قوم لاتین از یونانی‌ها به وام گرفته شده، لاتین کریتکوس، از یونانی از مصدر به معنی داوری کردن. فعالیتی است که به داوری اثر می‌پردازد، به ویژه ارزش‌گذاری منطقی و مستدل” (آیت اللهی 1384، 167-18).
در کتاب “مبانی و روش‌های نقد ادبی” به کوشش نصرالله امامی در باب نقد و انتقاد به شرح زیر آماده است: ” واژه نقد معانی متعددی دارد، سره گزینی (انتخاب نیکو و ناب از هر چیز)، ارزیابی و سنجیدن، به محک زدن، خوب و بد چیزی را نشان دادن، بهین و بهترین را برگزیدن. واژه نقد، گاه مترادف با انتقاد به کار می‌رود ولی در عرف و کاربرد متداول زبان، تفاوت محسوسی میان نقد و انتقاد به چشم می‌خورد؛ یعنی انتقاد را غالباً در مفهوم بیان کاستی‌های یک چیز و خرده گیری از کاری یا کسی می‌آورند، در حالی که نقد را چنین مفهومی به کار نمی‌گیرند و آن را برای ارزیابی امور و آثار ذهنی، فکری، هنری و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌دهند. گفتنی است که واژه انتقاد نیز گاه در مفهوم گسترده‌تر خود به کار می‌رود و در چنین حالاتی مترادف با واژه نقد آورده می‌شود. هر دو واژه نقد و انتقاد معادل واژه انگلیسی (کریتکوس) هستند. واژه مذکور نیز در زبان انگلیسی تقریبا وسعت معنا و مصداقی به اندازه واژه‌های نقد و انتقاد در زبان فارسی دارد. کسی را که به نقد یا انتقاد می‌پردازد، ناقد یا منتقد می‌گویند و این دو واژه را غالباً مترادف یکدیگر بکار می‌برند (امامی 1377، 12-11).
“در خصوص ریشه‌های معنایی دو کلمه نقد و معادل لاتین آن نکته‌ای جالب توجه وجود دارد: در شرایطی که واژه نقد به معنای “جداکردن سره از ناسره” است و مستقیماً به نفس سنجش و ارزیابی اشاره می‌کند، کلمه critique از نام چوبدستی‌هایی به عاریت گرفته شده است که در یونان باستان برای حفظ نظم و آرامش در جشنواره‌ها بکار می‌رفت: “یونانیان باستان در زمان رقابت‌ها داورهایی انتخاب می‌کردند که در مورد پیروزی داوطلب‌ها تصمیم می‌گرفتند و مسئول ساکت کردن تماشاگران بودند. آنها به چوبدستی‌هایی به نام critoe مجهز بودند که critique از آن می‌آید”. دیگر اینکه بر خلاف زبان فرانسوی و انگلیسی، خوشبختانه زبان فارسی بین این دو کلمه تفاوت قایل شده است. در زبان فرانسه نقد کردن می‌تواند در معنای عام به معنای برشمردن عیوب یا “ایراد” گرفتن باشد. همچنین می‌تواند به معنای ناخشنود بودن باشد. ” فرهنگ لیتره بیان می‌کند که یک فرد منتقد “مردی است که همه چیز را از نقاط منفی آن می‌بیند” مثلاً وقتی در زندگی روزمره به کسی می‌گویند “همه‌اش نقد می‌کنی” به این معنی است که “تو هرگز خشنود نیستی”. اما علی رغم این برتری معنایی واژه در زبان فارسی امری که در حوزه اصطلاح شناسی هنری به ندرت رخ می‌دهد، متاسفانه یکی از اصلی‌‌ترین جنبه‌های آسیب نقد آن است که برخی منتقدان به تفاوت بین نقد و انتقاد توجه نمی‌کنند و از نقد “چماقی” برای انتقاد صرف از هنرمند می‌سازند که عکس العمل منفی هنرمند را در پی می‌آورد و فضایی مسموم بین هنرمند و منتقد ایجاد می‌کند. در حالی که لازمه یک نقد مصفانه توأمان دیدن جنبه‌های مثبت و منفی اثر و در نظر گرفتن و بر شماردن محدودیت‌ها و امکانات هنرمند است (جلالی پور 1385، 76).
2-1-3- انواع نقد محققان به فراخور زمینه مطالعاتی خود و چشم اندازهای علمی برای نقد انواعی برشمرده‌اند و هر یک از روزنه‌ای علمی یا غیرعلمی به نقد نگریسته‌اند. با رشد روزافزون و توسعه علوم، دامنه نقدها هم گسترده‌تر شده است؛ لذا احصای همه آنها شاید کار آسانی نباشد. مضاف بر اینکه استدراک نوع نقد در نزد پژوهشگران مختلف، متفاوت است لذا نقد ادبی بر این اساس که از کدام زاویه دید به اثر ادبی نگاه می‌کند و بر مبنای چه موازینی آن را تحلیل می‌کند، به انواع گوناگونی تقسیم می‌شود.
نخستین و مهم‌ترین تقسیم‌ بندی در نقد قدیم می‌توان از روش‌های نقدی زیر نام برد که عبارت است از: 1- نقد لغوی و بیانی –بلاغی (فنی) 2- نقد اخلاقی –دینی، اما در نقد جدید نیز می‌توان از روش‌های نقدی زیر نام برد: 1- نقد روانشناسی 2- نقد اسطوره‌ای 3- نقد تاریخی (جبرگرایی تاریخی –اجتماعی) 4- نقد اجتماعی – ایدئولوژیکی 5- نقد ساخت‌گرایان و صورتگرایان (نقدساختاری). محمد مندور منتقد مصری، انواع نقد معاصر عربی را به سه دسته تقسیم می‌کند: 1- نقد تفسیری 2- نقد ارزشی 3- نقد ارشادی، وی سپس ادعا می‌کند که این، بهترین تقسیم‌بندی در ادبیات جهان است و در بسیاری از کتب نقدی، همچنین از نقد تأثری (ذاتی) و نقد عینی (موضوعی) به عنوان دو روش نقدی عمده و متفاوت یاد می‌گردد. اما با دقت بیشتر می‌توان گفت که تأثری یا عینی بودن، دو روش نقدی نیستند، بلکه دو ویژگی و صفت هستند، که هر شیوه نقدی با درجه‌ای متفاوت از آن دو بهره‌مند است (مندور 1997، 184).
نقد فنی – هنری: آن روشی است که در آن منتقد به ارزیابی اثر هنری و ادبی و شناسایی درجه هنری بودن آن می‌پردازد (أمین1963، 17). نوع اثر، راز زیبایی و قدرت و عوامل جاودانگی آن، رابطه آن با دیگر آثار و مسائلی از این قبیل، محورهای اصلی و اساسی در این شیوه نقادی را تشکیل می‌دهند، این روش از قدیم الایام همواره در نقد ادبی مطرح بوده است، افلاطون اولین کسی بود که بین نقد فنی و اخلاقی تفکیک قائل شد (الماضی 2005، 29). به عبارتی دیگر این شیوه نقدی، همان نزاع دیرین در بین منتقدان بر سر برتری شکل و محتواست که در گذشته مورد بحث و جدل بوده است، از چهره‌های بارز و برجسته این روش نقدی شیخ المرصفی (1889م) که از او به عنوان یکی از احیاگران ادبیات و نقد عربی قدیم یاد می‌گردد (الدسوقی 2003، 124) و نیز یکی دیگر از چهره‌های که به نقد فنی توجه نموده و از نمایندگان نقد تاریخی به شمار می‌رود، طه حسین است (الشاذلی 1989، 175) و منتقدی که از طرفداران نقد فنی است مصطفی صادق الرافعی، عبدالقادر القط، امین الخولی، محمدمندور، شوقی ضیف است (الرافعی و الحاوی 1974، 151- 100).
نقد روانشناسی: بحث و گفتگو درباره حالت روحی خاص هنرمند در حین ابداع و آفرینش هنری است و روشی که با آن همه اعمال، سخنان و حرکات سنجیده می‌شود و توجه به تأثیر شعر و ادب بر دل و جان مخاطبان و تأثیر حالت‌های روحی گوناگون خود شاعر در نوع شعر او نیز مورد بحث و گفتگو بین منتقدان بوده است (الماضی 2005، 42). مشهور‌ترین نظریه روانشناسی در این باب، نظریه ضمیر ناخودآگاه فروید (1939م) است (دیچز 1366، 520). از چهره‌های مشهور در این روش نقدی عباس محمود عقاد می‌باشد و مهم‌‌ترین شعار او این است: شاعری که از شعرش نتواند خطوط شخصیت او را شناخت، شایسته شناخته شدن نیست (العقاد1970، 7) و دیگر منتقدان امین خولی، محمد خلف اله، محمد نوبیهی هستند.
نقد جبرگرایی تاریخی –اجتماعی: بحث درباره یک دیدگاه خاص در باب منشأ ابداع و آفرینش هنری و الهام گرفتن از نظریه جامعه شناسی، اصالت جامعه در مقابل فرد است، این روش نقدی با نقد فنی -هنری رابطه تنگاتنگ دارد زیرا در این روش منتقد تا حدود زیادی با معیارهای نقد فنی نیز سر و کار دارد، هرگاه از نقد تاریخی سخن به میان می‌آید بلافاصله نام طه حسین و شیوه شک‌آمیز دکارتی وی در بررسی شعر جاهلی به ذهن تداعی خواهد شد، نظریه جبرگرایی او که از جامعه شناسان اروپایی اخذ نموده است (حسین 1926، 376). به عقیده مرحوم سید قطب، نقد تاریخی در محدوده خاص خود دارای ارزش و اهمیت است، زیرا این روش نقدی به تنهایی و حتی با استفاده از نقد روانشناسی هم نمی‌توان به طور کامل اثر ادبی را شرح دهد و ابعاد آن را کشف کند (قطب 2003، 108).
نقد ایدئولوژیکی اجتماعی: بخش عظیم بحث‌های این روش نقدی درباره تأثیری است که هنر و ادبیات می‌تواند و باید بر روی مخاطبان خود بگذارد، به عبارتی دیگر در اینجا سخن از تعهد اجتماعی هنر و ادبیات و ایفای رسالت اجتماعی از سوی هنرمند و ادیب است، این روش نقدی در افراطی‌‌ترین شکل آن هنر و ادبیات را ابزاری می‌داند که باید در خدمت اهداف اجتماعی قرار گیرد (موسی 1961، 38-17). از چهره‌های مشهور این گرایش می‌توان از نویسندگان زیرنام برد: سلامه موسی، محمد مندور، محمود امین العالم، عبدالعظیم انیس، لویس عوض، احمدامین، و حسین مروّه. هر چند از نظر زمانی سلامه موسی مقدم بر مندور است اما با توجه به نقش بسیار مهمی که مندور در امر سامان بخشیدن به روش این نقد ایفا کرده است، او را به عنوان یکی از بنیانگذاران این شیوه نقدی می‌شناسند (الربیعی و الحاوی 2010، 118-81).
نقد اسطوره‌ای: در این روش نقدی (تقریباً مشابه آنچه در نقد روانشناسی مطرح شد) دوباره بحث و مناقشه درباره سرچشمه و منشأ ابداع و آفرینش هنری مطرح می‌گردد، روانشناسان می‌کوشند شخصیت فرد را تحلیل کنند، اما اسطوره شناسان چنین کاری را در زمینه ضمیر و شخصیت یک قوم انجام می‌دهند، منتقد برای یافتن راز معمای ابداع و سرچشمه آن به تاریکی‌های درون هنرمند پناه نمی‌برد، بلکه دورتر از آن به دوران‌های ماقبل تاریخ و اسطوره‌های بشر اولیه پناه می‌برد، منتقد اسطوره‌ای با ایجاد رابطه بین هنر با اسطوره‌ها، با اعماق سرشت بشر سر و کار خواهد داشت و در جستجوی کشف نکات مرموزی است که آثار هنری را می‌پروراند (گورین و دیگران 1370، 206).
یکی از چهره‌های مشهور این نوع نقد دانشمند کانادایی نورثروپ فرای است، به نظر او ایجاد ارتباط بین نقد ادبی و اسطوره‌ها می‌تواند نقد ادبی را به یک علم حقیقی تبدیل کند. می‌توان گفت این روش نقدی هدفش بررسی و ارزیابی ادبیات نیست، بلکه ادبیات را در خدمت اهداف غیرادبی خود به کار می‌گیرد (الماضی 2005، 159- 161).

–35

2459126-531495
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خلخال
پایان‌نامه جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (A.M)
رشته زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
بررسی جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی
و روضه‌ی خُلد مجد خوافی
استاد راهنما:
دکتر سید کرم عبادی
نگارش:
شایسته رستم‌زاده پیرسرایی
تابستان 1393
-556650-977723
-701040-960120

-649834-992353
تقدیم به:
دانش‌پژوهان این مرز و بوم با امید بهره‌برداری.
تقدیر و تشکر:
سپاس بی‌کران یزدان بخشاینده را که شکر نعمت‌هایش در زبان نمی‌گنجد.
مراتب سپاس خود را به اساتید دانشمند که در دوران تحصیل مرا مورد الطاف خود قرار داده‌اند تقدیم می‌دارم.
از راهنمایی‌ها و یاوری‌های استاد گران‌قدر و فاضلم، جناب آقای دکتر کرم عبادی کمال تشکر و امتنان را دارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش
1ـ1ـ مقدمه2
1ـ2ـ طرح مسئله3
1ـ3ـ پرسش‌های اساسی تحقیق4
1ـ4ـ اهمیت و ضرورت تحقیق4
1ـ5ـ پیشینه‌ی تحقیق5
1ـ 6ـ اهداف تحقیق5
1ـ7ـ فرضیه‌های تحقیق5
1ـ 8 ـ روش تحقیق6
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2ـ1ـ اعتدال در فرهنگ و لغت7
2ـ2ـ معنای لغوی میانه‌روی8
2ـ3ـ معنای اصطلاحی اعتدال9
2ـ4ـ واژگان مربوط به اعتدال9
2ـ5ـ فواید اعتدال9
2ـ 6ـ مفهوم حقیقی اعتدال در فرهنگ قرآنی10
2ـ7ـ عوامل خروج از اعتدال11
2ـ 8 ـ افراط‌وتفریط دو طرف اعتدال11
2ـ9ـ ریشه‌ی افراط‌وتفریط12
2ـ10ـ اعتدال از دیدگاه حکما و دانشمندان13
فصل سوم: زندگی‌نامه سعدی و مجد خوافی
3ـ1ـ زندگی سعدی16
3ـ2ـ تحصیلات سعدی17
3ـ3ـ ویژگی‌های اخلاقی سعدی17
3ـ4ـ آثار سعدی19
3ـ4ـ1ـ گلستان20
3ـ5ـ ویژگی گلستان21
3ـ6ـ مجد خوافی23
3ـ7ـ مؤلفات مجد خوافی24
3ـ7ـ1ـ روضه‌ی خلد24
3ـ7ـ2ـ کنزالحکمه26
3ـ 8 ـ برخی از ویژگی‌های سبکی روضه‌ی خلد26
3ـ9ـ مذهب27
3ـ10ـ ابواب روضه‌ی خلد28
فصل چهارم: اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خُلد مجد خوافی
4ـ1ـ اعتدال در سبک گلستان30
4ـ2ـ تأثیر آیات قرآن و احادیث در اشعار سعدی و مجد خوافی33
4ـ3ـ اعتدال در طنز گلستان34
4ـ4ـ اعتدال و میانه‌روی در خوراک34
4ـ4ـ1ـ اعتدال و میانه‌روی در گفتار39
4ـ4ـ2ـ اعتدال در مهر و قهر42
4ـ4ـ3ـ اعتدال در دوستی و دشمنی43
4ـ4ـ4ـ اعتدال در انفاق44
4ـ4ـ5ـ اعتدال در دخل و خرج45
4ـ4ـ6ـ اعتدال در شتاب و درنگ46
4ـ4ـ7ـ اعتدال در معاشرت و برخورد47
4ـ4ـ 8 ـ عدالت در گلستان و روضه خلد48
4ـ4ـ9ـ در بیان کبر و حسد58
4ـ4ـ10ـ در بیان بخل و لئیمی59
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری64
فهرست منابع و مآخذ68
چکیده
اعتدال و میانه‌روی یکی از اصول بنیادی در تفکر و فرهنگ اسلامی به شمار می‌آید. در آموزه‌های قرآنی امری پسندیده شمرده شده است؛ و در آثار شاعران و نویسندگان انعکاس یافته است. سعدی و مجد خوافی ازجمله کسانی هستند که به مشی اعتدالی توجه خاص نشان داده‌اند. مفهوم اعتدال به نحو بارزی در آثار سعدی و مجد خوافی نمایان است در سبک نوشتار به لحاظ استفاده‌ی معتدل از آرایه‌ها وهم در محتوا به‌عنوان یکی از فضایل اخلاقی، دینی و اجتماعی موردتوجه قرار گرفته است. توجه به اعتدال و داشتن افکار و اندیشه‌های اعتدالی به‌گونه‌ای در هر دو کتاب مشهود و محسوس است گلستان سعدی دارای ارزش ادبی کم‌نظیر انتقال‌دهنده‌ی الگوهای رفتاری مطلوب وبیان کننده‌ی واقعیت‌های اجتماعی است. روضه خلد به‌عنوان یکی از آثار ارزشمند ادبی، دربرگیرنده‌ی داستان‌ها و سخنان حکیمانه بسیاری است که منشأ آن‌ها آیات و احادیث و قرآن کریم می‌باشد مجد خوافی در این به کتاب مفاهیمی چون اعتدال، مساوات، عدالت و غیره پرداخته است.
کلیدواژه‌ها: اعتدال، میانه‌روی، گلستان، روضه خلد، سعدی، مجد خوافی.
فصل اول:
کلیات پژوهش
1ـ1ـ مقدمه
اعتدال از ریشه‌ی عدل به معنی میانه‌گیری مابین دو حالت یک چیز ازنظر کمّی و کیفی و تناسب برقرار کردن میان آن دو است.
اعتدال یک اصل فراگیر است که در کل نظام هستی حاکم است، در گردش سیارات به دور خورشید تعادل بسیار حساسی وجود دارد، به‌گونه‌ای که اگر فاصله آن‌ها با خورشید نزدیک شود جذب خورشید می‌شوند و براثر گرما نابود می‌گردند و اگر دورتر از حوزه جاذبه آن فرار می‌کنند و از انرژی آن بهره نمی‌گیرند این تعادل و اعتدال در سیستم بدن ما انسان‌ها نیز عجیب و حیرت‌آور است. مضمون اعتدال در ادبیات کلاسیک فارسی به طرق مختلف انعکاس یافته است. سعدی اعتدال‌گرایی و پرهیز از افراط‌وتفریط را به‌منزله‌ی معیار و الگوی رفتار فردی و اجتماعی بارها توصیه کرده است.
گلستان همیشه گوهر درخشانی است در ادبیات ایران؛ زیرا سلامت انشا و زیبایی نثر آن را معیار فصاحت قرار داده است و مطالب پراکنده‌ی آن، نمودار اوضاع‌واحوال اجتماع و نماینده‌ی طرز فکر و طرز تعقل نژاد ایرانی است (دشتی، 1388: 302).
تأثیرپذیری سعدی از قرآن در اولین سطرهای گلستان در حیث فرم و شکل اثر ادبی، محتوا و معنا آشکار است و دیدگاه قرآنی در آثار وی نفوذ دارد.
مضمون اعتدال و میانه‌روی صفت مشترکی است که هم سعدی و هم خوافی بر آن تأکید دارند چراکه خروج از اعتدال موجب غفلت از یاد خدا می‌گردد و آدمی را به ورطه‌ی تباهی می‌کشد و اعتدال تضمین‌کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت می‌گردد.
سعدی از آیات قرآن در زمینه مدح و ستایش خداوند، آموزش نکات اخلاقی و اسلام نتیجه‌های کاربردی در زندگی بهره گرفته است.
ادیبان و شاعرانی چند به تقلید گلستان دست به تألیفاتی زدند ازجمله می‌توان مجد خوافی را نام برد که در سال 733 هجری، روضه‌ی خلد را تصنیف کرد که حاوی مسائل مهم اخلاقی تعلیمی است در سراسر کتاب مضمون اعتدال هم در سبک به لحاظ مساوات در کاربرد جملات و آرایه‌ها استفاده معتدل از سجع و جناس و . . . و هم در محتوا به‌عنوان یکی از فضایل اخلاقی، دینی و اجتماعی متجلّی شده است. در این تحقیق سعی شده تا اهمیت و جایگاه اعتدال در آثار و اندیشه‌های دو شاعر و نویسنده بزرگ ایران یعنی سعدی و مجد خوافی تبیین گردد.
1ـ2ـ طرح مسئله
اعتدال از ریشه‌ی عدل به معنی میانه‌گیری مابین دو حالت یک‌چیز ازنظر کمّی و کیفی و تناسب برقرار میان آن دو است.
برگرداندن فارسی اعتدال «میانه‌روی» است که بر پرهیز از افراط‌وتفریط در هر کاری اطلاق می‌شود. اصل اعتدال یک اصل فراگیر است که در کلّ نظام هستی حاکم است و در قرآن کریم به آن عنایت فراوانی شده است در زندگی پربرکت پیامبر اکرم (ص) و در کلیه‌ی اعمال و رفتارشان به‌روشنی دیده می‌شود.
قرآن کریم امت اسلام را امت میانه و وسط می‌نامد و می‌فرماید: «وکذالکَ جَعَلناکُم امت وَسطا لِتکونوا شهداء علی الناس ویَکون الرسول عَلیکُم شَهیدا» و این‌چنین شمارا امتی میانه و معتدل ساختیم تا بر مردمان گواه باشد.
«تحصیل روش اعتدال و میانه‌روی در تمام ابعاد زندگی از بزرگ‌ترین توصیه، و دستورهای دین مبین اسلام است. این ارزش تا به حدّی است که رعایت آن موفقیّت انسان‌ها را در زندگی دنیوی و اخروی تضمین می‌کند خداوند حکیم روش درک صحیح را در اعتدال و میان روی قرار داده است و درست به همان صورت که دین اسلام راه میانه است قلمرو آن نیز ـ کعبه باشد ـ میانه‌ی زمین قرار داده شده است» (فرجی، 1380: 17).
«روی در قبله کن به هر کاری زان که در فقه خویش آور دست بهر هر کاری از راست آغاز کن نه بینی که مردم مثل می‌زنند گر رضای خدا همی طلبی این ادب شافعی مطلّبی چو خواهی که کار تو محکم بود چو از راستی بگذری خم بود»
(خوافی، 1345: 149).
مضمون اعتدال در ادبیات کلاسیک به‌ویژه در ادبیات تعلیمی و اخلاقی به طرق مختلف انعکاس یافته است تأکید شاعران و اندیشمندان مسلمان مانند سعدی و مجد خوافی بر اتخاذ این شیوه در زندگی. اندیشه، اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خلد مجد خوافی.
سعدی و مجد خوافی ازجمله کسانی هستند که به مشی اعتدالی توجه خاصی داشته‌اند و این اندیشه راهم در سبک نوشتار و هم در محتوا به‌کاربرده‌اند.
«سبک ادبی گلستان که شاهکاری است در نثر فارسی و آیتی در فصاحت و بلاغت به شیوه‌ی فنّی بدون از افراط‌وتفریط و تکلّف درآوردن سجع و لغات دور از ذهن که آن را سهل و ممتنع خوانده‌اند زیرا فهمش آسان و تقلیدش دشوار و بیرون از توان است» (اتابکی، 1374: 7).
1ـ3ـ پرسش‌های اساسی تحقیق
1ـ اندیشه، اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خلد مجد خوافی از کجا نشأت می‌گیرد؟
2ـ آیا جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خلد مجد خوافی علاوه بر محتوا در سبک آن‌ها نیز تبلوریافته است؟
3ـ شاخصه‌های اصلی و کلی به اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خلد مجد خوافی شامل چه مواردی می‌شود؟
1ـ4ـ اهمیت و ضرورت تحقیق
بررسی و تحقیق درباره اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خُلد مجد خوافی ازآن‌جهت اهمیت دارد که به‌عنوان یکی از اصول بنیادین تفکر اسلامی به شمار می‌رود و می‌تواند به‌عنوان الگوی زندگی برای آیندگان باشد.
از فضایل اخلاقی به شمار می‌رود که سعادت انسان‌ها را در دنیا و آخرت تضمین می‌کند، اعتدال امری مشروع و پسندیده و نیاز مبرم عصر و نسل ماست و مظهر عدل و عدالت است و عدالت خود محصول سه فضیلت حکمت، شجاعت و عفت است.
آنچه باعث تقویت وحدت در جامعه و میان مردم و رمز پایداری و رویارویی با مشکلات می‌گردد اعتدال است. عدل که از ریشه اعتدال می‌باشد 27 بار در قرآن آمده است به‌عنوان مثال ان الله یامر باالعدل والاحسان (نحل، 90) و آیات دیگری دراین‌باره آمده است.
اعتدال روش و مشی حرکتی در مسیر حق است و از عدل فراگیرتر و همه شئون حیات انسانی را در بر می‌گیرد و سامان می‌بخشد.
1ـ5ـ پیشینه‌ی تحقیق
جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خلد مجد خوافی در قیاس با آثار نویسندگان و شاعران مشهور ادبیات کلاسیک فارسی کمتر موردپژوهش قرار گرفته است.
مصححان و شارحان کتاب‌های سعدی و مجد خوافی گاهی اشاراتی مختصر به اندیشه اعتدال و میانه‌روی در آثار آن‌ها داشته‌اند، اما تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی به عمل نیامده است.
1ـ 6ـ اهداف تحقیق
1ـ هدف اصلی از انجام این پژوهش تحلیل جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی به‌عنوان یکی از مضامین برگزیده در محتوای گلستان سعدی و روضه‌ی خلد مجد خوافی و بیان و ثمرات آن است.
2ـ نشان دادن جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی در سبک نوشتار گلستان سعدی و روضه‌ی خلد می‌باشد.
3ـ بیان فواید اندیشه اعتدالی و پرهیز از افراط‌وتفریط و مورد تأکید قرار دادن این شیوه در تمام جنبه‌های زندگی مردم جامعه می‌باشد.
1ـ7ـ فرضیه‌های تحقیق
1ـ اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه خلد مجد خوافی از قرآن و سنت دینی و عرفانی سرچشمه می‌گیرد.
2ـ سعدی و مجد خوافی در شیوه نوشتار کتاب خود به دور از افراط‌وتفریط در تصنّع و پیچیدگی کلام و همچنین ساده‌نویسی مفرط دوری جسته و سبکی بینابین را برگزیده‌اند.
3ـ سعدی در گلستان و مجد خوافی در روضه خلد اندیشه اعتدال و میانه‌روی در تمام جنبه‌های زندگی مورد تأکید قرار داده است.
1ـ 8 ـ روش تحقیق
چون تحقیق حاضر با توجه به موضوع آن بنیادی است و ماهیت کتابخانه‌ای دارد، لذا از روش اسنادی و تحلیل محتوی استفاده شده است. روش اسنادی به روشی گفته می‌شود که مطالعه صرفاً از طریق کتب یا اسناد و مدارک به‌طور باواسطه صورت می‌گیرد؛ و روش تحلیل محتوی عبارت است از شناخت و برجسته ساختن محورها یا خطوط اصلی یک متن یا متون مکتوب و . . . در مواردی چند، تحلیل محتوی، روش توصیفی یا تشریحی است که درنهایت تحلیل وصفی را به دست می‌دهد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، روش اسنادی و تحلیل متون ادبی و عرفانی و تفسیری است.
عمده‌ترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این فیش است که ابزاری است از جنس کاغذ که بخشی از یک متن موردمطالعه در رابطه با مسئله تحقیق در آن ثبت می‌گردد و پس از پایان فیش‌برداری متناسب با فرضیه‌های تحقیق و در جهت اهداف موردنظر طبقه‌بندی به عمل می‌آید.
به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بر اساس سؤالات پژوهش، طبقه‌های تحلیل و محتوایی، مشخص، سپس مفاهیم و مقوله‌های هریک از طبقه‌های تحلیل بر اساس نظام مقوله‌بندی مشخص، کدگذاری، استخراج، تحلیل جهت‌گیری و تفسیر خواهد شد.
فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق
2ـ1ـ اعتدال در فرهنگ و لغت
اعتدال در فرهنگ لغت دهخدا و معین این‌گونه تعریف شده است:
اعتدال: میانه‌حال شدن در کمیّت و کیفیّت
میانه‌روی در هر چیز و عدم افراط‌وتفریط مأخوذ از تازی سکونت، آرامی، بردباری، ملایمت، تساوی، راستی، عدالت، برابری، همواری، تعادل، تعدیل، یکسانی و غیره همپوشانی دارد (دهخدا، 2931: 1345).
اعتدال: راست شدن، میانه‌حال شدن، راستی، میانه‌روی حد میانه سرما و گرما، حد میانه رطوبت و خشکی خریفی آغاز پاییز که دارای روز و شب مساوی می‌گردد (معین، 1388: 301).
افراط: از اندازه گذشتن، زیاده‌روی کردن (همان: 113).
افراط: زیاده‌روی کردن و تفریط: کوتاه آمدن و تباه کردن، بر باد دادن، ضایع ساختن، دست کشیدن از کار که به‌موجب قرارداد یا برحسب عرف و عادت برای حفاظت مال غیر لازم است کوتاهی و تباهی (همان: 1112).
«افراط» از باب افعال از واژه فرط گرفته شده است. فرط به معنای گذشت و پیش رفت، کوتاهى در کار و از دست دادن فرصت، زیاده‌روی کردن، شتاب، چیرگی و سبقت، در معنای افراط گفته‌اند که آن به معنای تجاوز از حد است که ضد آن یعنی تفریط بر وزن تفعیل به معنای از دست دادن، کوتاهی کردن، بیهوده و ضایع ساختن است. پس تجاوز از حد در دو سوی اعتدال را افراط‌وتفریط می‌گویند.
در زبان فارسی واژه فرط به معنای زیاده‌روی بسیار به کار می‌رود و قرآن واژه فرط به معنای زیاده‌روی و تجاوز از حدود به‌کار رفته است؛ مثلاً در آیه ۲۸ سوره کهف فرط در امر به معنای تجاوز در کاری چون پیروی از هواهای نفس به‌کار رفته است تفریط از باب تفعیل آن در معنای تقصیر و کوتاهی در کاری.
2ـ2ـ معنای لغوی میانه‌روی
میانه‌روی ترجمه‌ی واژه «وَسَطْ» در زبان عربی است «اوسط الشیء وسطه» برگزیده و منتخب هر چیزی که دارای دو طرف متساوی و یک اندازه باشد.
معنی دیگر (وسط) دوری از افراط‌وتفریط می‌باشد، افراط اضافه برخواسته و تفریط کمتر از آن است و آنچه حد وسط و برگزیده میان این دو باشد عدالت و میانه‌روی نام دارد. مشتقات وسط چندین بار در قرآن در مدح و ستایش به‌کار رفته‌اند.
در میانه‌روی معانی دیگری نیز وجود دارد که دین اسلام و امت مسلمانان را ممتاز می‌سازد.
الف) میانه‌روی یعنی «عدالت» در حقیقت عبارت است از میانه‌روی میان دو جنبه یا چند جنبه رودررو بدون جانب‌داری و تمایل به یکی از جنبه‌ها، یا موازنه و سنجش این جنبه‌ها به‌گونه‌ای که حق هرکدام عادلانه و به‌دور از حق‌کشی به آن‌ها اعطا گردد.
در سوره قلم می‌فرماید: «قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَکُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ» (سوره قلم، آیه 28).
نیک‌مردترین ایشان (عادل‌ترین) مگر من به شما نگفتم چرا به تسبیح و تقدیس خداوند نمی‌پردازید. امام رازی اوسط را به عادل‌ترین تفسیر نموده است.
ب) میانه‌روی یعنی مستقیم بودن: میانه‌روی یعنی مستقیم بودن راه و روش و دوری از کژروی و کج‌اندیشی و به تعبیر قرآن صراط مستقیم. ازاین‌رو اسلام به مسلمانان یاد داده که هرروز حداقل هفده بار راه‌یابی به صراط مستقیم را از خداوند درخواست نمایند. (اهدنا صراط المستقیم).
پیامبر در مورد مغضوبین و یهودیان و در مورد گمراهان مسیحیان را به‌عنوان نمونه ذکر کرده‌اند. همچنین در سوره انعام می‌فرماید: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذَلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» (سوره انعام، آیه 153). «این راه، راه مستقیم من است پیروی کنید و از راه‌هایی پیروی نکنید که شمارا از راه خدا پراکنده می‌سازد این‌ها چیزهایی است که خداوند شمارا بدان توصیه می‌کند تا پرهیزکار شوید».
ج) میانه‌روی یعنی ممتاز بودن.
2ـ3ـ معنای اصطلاحی اعتدال
رعایت حدّ متوسط و میانه در بین دو حال است از جهت کمیّت و مقدار و از جهت کیفیت و چگونگی هر چه تناسب در آن رعایت شده و به آن اعتدال گفته می‌شود.
2ـ4ـ واژگان مربوط به اعتدال
واژگان «اسراف» و «اتراف»، «تبذیر»، «غلّو» در قرآن کریم بیشتر در قالب کلیدواژه «قصد» مورد تأکید می‌باشد.
اعتدال مصدر باب افتعال از ریشه‌ی «ع ـ د ـ ل» در لغت به معنای حّد متوسط بین دو وضعیت دیگر و به‌طورکلی هرگونه تناسبی است که لازمه‌ی آن برقراری مساوات بین جهات مختلف است ازاین‌رو نقطه‌ی مقابل اعتدال، افراط‌وتفریط نامیده می‌شود که مفهوم جامه هر دو فساد به معنای خروج از حالت اعتدال است، بنابراین دو مفهوم «اعتدال» و «صلاح» با یکدیگر رابطه‌ی جانشینی و هر دو با مفهوم «فساد» رابطه‌ی تقابل دارند همچنین با توجّه به اینکه اعتدال به معنای میانه‌روی است، اسراف نقطه‌ی مقابل آن به شمار می‌رود.
2ـ5ـ فواید اعتدال
رعایت اعتدال و میانه‌روی بار انسان را در مسیر زندگی سالم‌تر به مقصد می‌رساند. «اعتدال» ضرورت امروز و همیشه جامعه اسلامی است تا در پناه آن بتوان به گسترش عدالت در حوزه‌های فردی و اجتماعی همت گماشت و بیشتر از آنکه مقوله‌ای سیاسی ـ اجتماعی باشد، مبتنی بر حق محوری و تعالیم اسلامی عدل ایجاد تعادل در گرایش‌ها، علایق، احساسات، تمایلات درونی، رفتار و روابط انسان‌ها با یکدیگراست.
از فواید اعتدال: استمرار روزی، احساس بی‌نیازی، نجات و سعادت، بارورشدن کردار نیک، عزّت نفس و شرافت، اجابت دعا، مهار نفس، ایجاد روحیه قناعت، مقابله با ناملایمات.
وقتی افراط‌وتفریط ناپسند و زیان‌بار است، حدّ وسط راه میانه و مرز اعتدال مفید و پسندیده خواهد بود. در فضایل اخلاقی نیز، علما گفته‌اند که خصلت پسندیده آن است که از حدّ اعتدال نگذرد.
و به دو مرز افراط‌وتفریط نرسد؛ مثلاً سخاوت را حدّ میانه بین بخل و ولخرجی دانسته‌اند، شجاعت را حدّ وسط میان ترس و تهوّر شمرده‌اند. تواضع را صفت متعادل میان غرور و ذلّت به‌حساب آورده‌اند. مناعت حدّ وسط میان خودستایی و خوار داشتن است.
شأن عقل تعادل است و شأن جهل بی‌تعادلی است (محدثّی، 1391: 17ـ18).
امیر مؤمنان علی علیه‌السلام درباره‌ی انسان جاهل می‌فرماید: «لاتری الجاهل الاّمفرطً أومفرطأ»4 انسان جاهل را نمی‌بینی مگر اینکه افراط می‌کند یا تفریط.
دین اسلام، دین وسط است دینی که برای تأمین «معاش و معاد» است. برنامه‌هایش از توازن و تعادل برخوردار است.
هم به نیایش با معبود فرامی‌خواند. هم تلاش برای تأمین زندگی.
2ـ 6ـ مفهوم حقیقی اعتدال در فرهنگ قرآنی
قرآن کریم، امت اسلام را امت میانه و وسط می‌نامد و می‌فرماید «وکذالک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداءوعلی الناس‌و یکون الرسول علیکم شهیدا‌» و این‌چنین شما امتی میانه (معتدل) ساختیم تا بر مردمان گواه باشد معنای آیه فوق این است که در آیین اسلام، هیچ‌گونه افراط‌وتفریط وجود ندارد و مسلمانان برخلاف سایر فرقه‌ها، از مقرراتی پیروی می‌کنند که قانون‌گذار آن، به تمام نیازهای بشری آگاه بوده و همه جهات زندگی جسمی و روحی او را در نظر گرفته است.
اصل اعتدال که در قرآن کریم به آن عنایت فراوانی شده است، در زندگی پربرکت پیامبر اکرم (ص) و در کلیه اعمال و رفتارشان به‌روشنی دیده می‌شود. آنان هرگز در هیچ امری از اعتدال و میانه‌روی خارج نشدند.
سیره رسول خدا (ص) در همه‌ی وجوه، سیره‌ای معتدل بود همان‌طوری که حضرت علی (ع) در مورد آن حضرت فرموده است: «سیرته القصد» رسول خدا، سیره و رفتارش میانه و معتدل بود. در قرآن برای بیان مفهوم اعتدال از واژه قصد استفاده شده است، البته واژگانی چون وسط حنیف و سواء نیز بکار رفته است؛ ولی بیشترین کاربرد مفهوم و اصطلاح را می‌توان در واژه قصد و اقتصاد یافت.
در آموزه‌های قرآن اقتصاد و اعتدال در هر امری پسندیده شمرده‌شده و بسیاری از آموزه‌های دستوری قرآن برای ایجاد اعتدال در قوای انسانی و مهار و کنترل و هدایت آن به‌سوی اعتدال وارد شده است. مسئله اعتدال نه‌تنها صرفاً یک توصیه ساده اخلاقی یا دستور عادی دینی، آن‌هم در برخی زمینه معنای لغوی میانه‌روی ترجمه واژه «وَسَطْ» در زبان عربی است «اوسط الشیء وسطه» برگزیده و منتخب هر چیزی که دارای دو طرف متساوی و یک اندازه باشد. ها نیست و از این سطوح بالاتر است، بلکه میانه‌روی و اعتدال، یکی از خطوط برجسته جهان‌بینی توحیدی است که بر همه‌ی شئون و ساحت‌های حیات، سایه افکنده است و نه‌تنها تشریعاً بلکه تکویناً نیز خداوند به‌مقتضای حکمت بالغت خویش، نظام هستی را بر پایه‌ی اعتدال و تعادل آفریده و بر اساس تناسب و توازن استوار ساخته است «والسماء رفعها و وضع المیزان»؛ و شکل مطلوب عالم و آدم، حالت میانه، متعادل و متوازن آن‌هاست و لذا انسان، فطرتاً و طبعاً میانه‌روی را می‌پسندد.
2ـ7ـ عوامل خروج از اعتدال
ازجمله مهم‌ترین عوامل در این امر چنان‌که در آیات و روایات آمده اموری چون پیروی از شیطان، هواهای نفسانی، گناه و بی‌تقوایی، دنیاپرستی، مادی‌گرایی، حس‌گرایی، پیروی از مردم و مانند آن است.
1ـ تمایلات نفسانی: در قرآن کریم آمده است: «بگو ای اهل کتاب در دین خود، غلّو (زیاده‌روی) نکنید و غیر از حق نگویید و از هوس‌های جمعیتی که بیشتر گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروی ننمایید» (مائده، 77).
2ـ کفر: یکی از اسباب خروج از حد میانه‌روی را کفر معرفی می‌کند آنجا که می‌فرماید: «کسی که کفر را به‌جای ایمان بپذیرد، از راه مستقیم گمراه شده است پیروی از هوای نفس: کسی که از تمایلات نفسانی پیروی می‌کند دچار افراط‌وتفریط می‌شود. قرآن می‌فرماید: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (کهف، 28).
هوای نفس فقط هوای شخصی نیست بلکه امیال حزبی و گروهی و جناحی را هم در بر می‌گیرد. تمایلات و محبت‌های افراطی باعث می‌شود چشم انسان به حقایق بسته شود. کسی می‌توان معتدل باشد که از قید احزاب و گروه و نفس رها شده باشد.
3ـ رابطه دوستانه مؤمنان با دشمنان خود و خدا: در قرآن کریم به این مطلب اشاره شده است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من دشمن خودتان را دوست نگیرد . . . و هر کس از شما چنین کاری کند، از راه راست گمراه شده است 6 با توجه به آیه فوق سرانجام طرح دوستی با دشمنان خدا گمراه شدن از راه ایمان و اخلاص و تقوی و اعتدال است و این بدترین انحرافی است که ممکن است به شخص مؤمن بعد از وصول به سرچشمه ایمان دست دهد.
2ـ 8 ـ افراط ‌وتفریط دو طرف اعتدال
دو شریعت کنونی یهودی و مسیحی در دو سوی افراط‌وتفریط قرار گرفته‌اند؛ یکی در اوج ظاهرگرایی و دیگری در اوج باطن گرایی است؛ یکی به دنیا و قوانین بسیار پایبند است و قوانین سخت و بلکه شدید بسیاری دارد و آن دیگری در بعد قوانین بسیار نرم و آرام به‌گونه‌ای که گویی قوانین ندارد. یکی کاملاً زمینی است و آن دیگری کاملاً اخروی و آسمانی. ازاین‌رو بیان می‌شود که دین ابراهیم دین وسط و میانه‌ای بوده است.
«امت اسلام امتی میانه و معتدل است. خداوند از امت اسلام به امت میانه یاد می‌کند و آنان را بهترین امتی می‌داند که در روی زمین ایجاد شده‌اند: همان‌گونه که قبله شما یک قبله میانه است شمارا نیز، امت میانه‌ای قرار داده‌ایم تا بر مردم گواه باشید راه میانه‌، همان تفکّر ناب توحیدی است که در میان اندیشه‌های خرافی، شرک، دوگانه‌پرستی، تثلیث، رهبانیت، جبر و تفویض، تناسخ، مادیگری و . . . با عنوان «صراط مستقیم» خودنمایی می‌کند و همه موحدان حق جو را در خویش جای می‌دهد و به سرمنزل مقصود ـ یعنی قرب الهی می‌رساند.
افراط‌وتفریط در کنار هر چیزی قرار بگیرد. اگرچه خیر محض باشد رنگ شرّ به خو می‌گیرد و متصّف به شر می‌شود و به همین دلیل انسان باید از آن پرهیز نماید» (فرجی، 1380: 13).
هرگونه افراط‌وتفریط موجب می‌شود عنوان ممدوح و پسندیده از یک صفت سلب شود و عنوان رذیله بر آن اطلاق شود افراط در بخشش به تبذیر، زیاده‌روی در فروتنی به ذلت و خواری افراط در بزرگ‌منشی به کبر منجر شود.
افراط و نقیض آن یعنی تفریط ازنظر عقل و وحی امری مردود است؛ زیرا خروج از دایره عدالت و اعتدال است که نظام احسن هستی بر محور و مدار آن آفریده شده است. از همین روست که افراط‌وتفریط را از مصادیق ظلم و درنتیجه فساد دانسته‌اند؛ زیرا خروج از عدالت و اعتدال و رفتار ظالمانه و ستمگرانه نتیجه‌ای جز فساد در عمل و جان و جهان و جامعه نخواهد داشت.
2ـ9ـ ریشه‌ی افراط ‌وتفریط
ناتوانی عقل، سبب اصلی افراط‌وتفریط است. کسانی که دچار افراط‌وتفریط می‌شوند. عموماً دست‌خوش نوعی عدم تعادل و توازن هستند و اگر در همان حال بتوانند به وجدان و عقل خود مراجعه کنند درمی‌یابند که دست‌خوش ضعف عقل گردیده‌اند و به عدم تعادل مبتلا شده و راه افراط‌وتفریط پیموده‌اند. امام علی (ع) می‌فرماید: «العاقل من الاشیاء مواضعها و الجاهل ضد ذلک» عاقل کسی است که هر کاری را به‌وقت و در جای خود انجام می‌دهد و جاهل کسی است که ضد این عمل می‌کند.
در روایات افراط‌وتفریط در مقابل هم به معنای متقابلان به‌کار رفته‌اند. ازجمله این‌که امیر مؤمنان علی (ع) می‌فرماید: «لا تَرَى الجاهِلَ إلاّ مُفْرِطا أو مُفَرِّطا؛ نادان را نبینى، مگر افراط‌گر یا تفریط‌گر» (نهج‌البلاغه، حکمت 70). پس افراط در برابر تفریط در این حدیث به‌کاررفته تا نشان دهد که آن‌کس که عاقل است به‌حکم عقل بر عدالت و اعتدال می‌رود و در هیچ کاری زیاده‌روی در فعل و ترک ندارد؛ یعنی نه در کاری زیاده‌روی و افراط می‌کند و نه آن‌که دست از کار بردارد و تقصیر و کوتاهی کند و هیچ کاری را انجام ندهد.
ازآنجایی‌که عقل به‌طور فطری و طبیعی در احکام عقل عملی و حکمت عملی، به عدالت حکم کرده و آن را حسن و پسندیده می‌شمارد و ظلم و ستم را به‌عنوان امری قبیح و ناپسند می‌داند، می‌بایست گفت که خروج از دایره اعتدال و عدالت و گرایش به دو سمت افراط‌وتفریط و به هم زدن تناسب و توازن، جز در بی‌خردی ریشه ندارد. پس کسانی گرفتار افراط‌وتفریط هستند که از عقل بی‌بهره هستند یا خردورزی و تعقل نمی‌کنند. از همین روست که امیر مؤمنان علی (ع) جاهل را اهل افراط‌وتفریط می‌داند.
پس خاستگاه و ریشه اصلی و بنیادین افراط‌گرایی و تفریط‌گرایی یعنی خروج از عدالت و اعتدال را که حکم عقل عملی و از احکام مستقل آن، باید در بی‌عقلی یا بی تعقلی یعنی عدم استفاده از عقل جست‌وجو کرد. این افراد در حقیقت جاهل به معنای غیرعاقل یا غیرمتعقل هستند که از عقل خود سودی نمی‌برند.
جاهل چون معرفت درست ندارد و راه صحیح و شیوه‌ی متعادل را نمی‌داند و مرزهای دقیق و باریک مسائل و معارف و سلوک مناسب را نمی‌شناسد، دچار زیاده‌روی یا کوتاهی می‌شود و یا از این‌طرف بام فرو می‌غلتد، یا از طرف دیگر. چون با جهلشان راه پذیرش موعظه و هشدار را می‌بندند و دچار نوعی غرورند امام علی (ع) چنین افرادی را که بیش‌ازحد مغرورند و خداوند آنان را به حال خودشان وا‌گذاشته است، از منفورترین اشخاص معرفی می‌کند و می‌فرماید: از مغبوض‌ترین افراد نزد خداوند متعال، کسی است که خدا او را به حال خودش رها کرده است. پس او از راه اعتدال بیرون رفته و گمراه شده است. خدا هرگز نمی‌خواهد کسی را رها کند، امّا وقتی جهل، فرمانده وجود کسی باشد و او را به وادی افراط‌وتفریط بکشاند، حالت پذیرش سخن حق را حتی از سوی خدا از دست می‌دهد، خدا هم او را به حال خودش وا‌می‌گذارد و این بدترین کیفر و قهر الهی است (محدّثی، 1391: 12).
2ـ10ـ اعتدال از دیدگاه حکما و دانشمندان
«اگر خلقان همه درویش باشند و گر جمله توانا و توانگر یکی درویش و دیگر یک معظم اسیر احتیاج خویش باشند جهان پرشور و کین گردد سراسر همه در دین و دنیا چاکر هم»
(خوافی، 1345: 99).
به عقیده خوافی این تعادل در آفرینش انسان متجلّی است خداوند هم درویش را و هم توانگر را آفریده است.
«ارسطو معتقد بود که انسان دارای قوّه‌ی غضبیه، شهویه، و عقل است. سعادت انسان در این است که این قوا را از افراط‌وتفریط نگه دارد و در زندگی تعادل آن را حفظ کند درنتیجه‌ی این تعادل از قوه غضب، شجاعت پدید می‌آید و از نیروی شهوت، عفّت و پاکدامنی و از عقل، حکمت و هرگاه میان خود این قوا، تعادل و هماهنگی برقرار شود حالتی به وجود می‌آید که در فلسفه اخلاق از آن به «عدالت» تعبیر می‌کند». «دستوری که بقراط حکیم برای زندگی، وضع کرده ساده زندگی کردن و راه اعتدال پیمودن است» (فرجی، 1380: 240).
«در جمله کارها اسراف مذموم است از آنچه اسراف تن را بکاهد و نفس را برنجاند عقل را برماند و زنده را بمیراند نه بینی که زندگانی چراغ از روغن است امّا اگر بی‌حدّ و اندازه روغن اندر چراغ دان افکنی، چنانچه از نوک چراغ دان بیرون آید و بر سر فتیله بیرون گذرد، بی‌شک چراغ بمیرد، همان روغن که از اعتدال سبب حیوه او بود از اسراف سبب ممات او بود.
پس معلوم شد که تنها نه از روغن زنده بود بلکه از اعتدال روغن زنده بود چون از اعتدال بگذرد اسراف پدید آید هم بدان روغن که زنده بود بمیرد و خدای عزّ و حل اسراف را بدین سبب دشمن دارد و حکما پسندیده‌اند اسراف کردن در هیچ کار که عاقبت مسرنی همه زیان است» (قابوس‌نامه، 1352: 105).
در ادبیات فارسی همه‌ی بزرگان بر میانه‌روی تأکید کرده از آن جمله شیخ محمود شبستری میانه‌روی را اصل فضایل دانسته و آن را پل صراط که همان راه مستقیم است که در دو جانب آن جهنّم یا رذایل قرار دارد.
ظهور نیکویی در اعتدال است جزای عدل نور و رحمت آمد عدالت جسم را اقصی کمال است سزای ظلم لعن و لعنت آمد
دمقراطیس می‌گوید: «چنان شیرین مباش که فرو برندت و چنان تلخ مشو که به دور افکنندت».
عبدالرحمان جامی درباره‌ی میانه‌روی می‌گوید:
«غرّه مشو که مرکب مردان مرد را نومید هم مباش که رندان جرعه نوش در سنگلاخ بادیه، پی‌ها بریده‌اند ناگه به یک ترانه به منزل رسیده‌اند»
و مولانا دراین‌باره چنین بیان می‌دارد:
«در خبر خیرالامور اوساط‌ها گر یکی خلطی فزون شد از عرض بر قرین خویش مغز اصفت نطق موسی بد بر اندازه و لیک نافع آمد ز اعتدال اخلاط‌ها در تن مردم پدید آید مرض کان فراغ آرد یقین در عاقبت هم فزون آمد ز گفت یار نیک»
(مثنوی، دفتر دوم: 327).
فردوسی میانه‌روی را محبوب‌تر و مطلوب‌تر می‌داند.
«ز کار زمانه میانه گزین کسی که میانه گزیند ز کار چه خواهی که یابی ز خلق‌ آفرین پسند آیدش گردش روزگار»
در نظر اندیشمندان مسلمان، گیتی بر اساس اعتدال است و هر چیز در جایگاه واقعی خود قرار دارد و حق واقعی خود را دریافت می‌دارد و وظیفه‌ی اصلی خویش را انجام می‌دهد.
نظامی در داستان «خسرو و شیرین» ضمن بیان داستان به رعایت حد اعتدال اشاره‌ای داشته است:
«طبیبی در یکی نکته نهفته است بیاشام و بخور خوردی که خواهی ز بسیار و ز کم بگذر که خام است دو زیرک خوانده‌ام کاندر دیاری یکی کم خورد کاین جان می‌گزاید چو بر حد عدالت ره نبردند خدا آن نکته را با خلق گفته است کم و بسیار کم کآرد تباهی نگه‌دار اعتدال اینت تمام است رسیدند از قضا بر چشمه‌ساری یکی پر خورد کاین جان می‌فزاید ز محرومی و سیری هر دو مردند»
(نظامی، 1363: 403).
فصل سوم:
زندگی‌نامه سعدی
و مجد خوافی
3ـ1ـ زندگی سعدی
«مشرف‌الدّین مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی یکی از بزرگ‌مردان ادب فارسی و استاد سخن‌سرایان ایران می‌باشد بی‌شک سعدی پس از فردوسی، ستاره‌ای درخشان در آسمان شعر پارسی است که با نور فروزان خود چنان ادبیّات ایران‌زمین را روشن و منوّر ساخت که تاکنون پس از گذشت قرن‌ها هم چنان اثری باقی است» (یزدانی ـ میری، 1381: 187).
«شیخ سعدی خانواده‌اش عالمان دین بوده‌اند و در سال‌های اول سده‌ی هفتم هجری در شیراز متولد شده در جوانی به بغداد رفته و آنجا در مدرسه‌ی نظامیّه و حوزه‌های دیگر درس و بحث و تکمیل علوم دینی پرداخته و در عراق و شام و حجاز مسافرت کرده و حج گزارده و در اواسط سده‌ی هفتم هنگامی‌که ابوبکر بن سعدبن زنگی از اتابکان سلغری در فارس فرمانروایی داشت به شیراز بازآمده، و در سال ششصد و پنجاه هجری کتاب معروف به بوستان را به نظم آورده و در سال بعد «گلستان» را تصنیف فرموده و در نزد اتابک ابوبکر و بزرگان دیگر مخصوصاً پسر ابوبکر که سعد نام داشته و شیخ انتساب به او را برای خود تخلّص قرار داده قدر و منزلت یافته و همواره بنیان وبیان مستعدان را مستفیض و اهل ذوق را محفوظ و متمتع می‌ساخته و گاهی در ضمن قصیده و غزل به بزرگان و امرای فارس و سلاطین مغول معاصر و وزرای ایشان پند و اندرز می‌داده و به زبانی که شایسته است که فرشته و ملک بدان سخن گویند به‌عنوان مغازله و معاشقه نکات و دقایق عرفانی و حکمتی می‌پرورده و تا اوایل دهه‌ی آخر از سده‌ی هفتم در شیراز و در محلی که بقعه‌ی او زیارتگاه صاحبدلان است به خاک سپرده شده است» (فروغی، 1363: 12).
3ـ2ـ تحصیلات سعدی
«سعدی مقدّمات علوم را در شیراز فراگرفته و برای تکمیل معلومات به بغداد ـ که در آن روزگاران، یکی از مراکز علمی اسلامی بوده ـ رفته است.
وی نخست در مدرسه‌ی نظامیّه‌ی بغداد در مدرسه‌ی مستنصریّه‌ی آن شهر، کسب دانش کرده و از زبان و ادب عرب و محضر بزرگان آنجا و نیز از مجالس سماع خوشه‌ها چیده و توشه‌ها برگرفته است. همچنین از خدمت ابوالفرج ابن جوزی و شهاب‌الدین عمر سهروردی، کسب فیض کرده است؛ به‌طوری‌که نشانه‌های سهروردی را در پاره‌ای از سخنان وی می‌توان دید» (احمدی گیوی، 1386: 7).
3ـ3ـ ویژگی‌های اخلاقی سعدی
«خُلق عبارت است از سیمای باطنی و هیئت راسخ انسانی که به‌موجب آن افعال نیک و بد اختیاری، بدون تکلّف و تأمل از انسان صادر شود. این حالت بر اثر تعلیم و تربیت و تمرین و ممارست برای نفس پدید می‌آید و خصلت و حالت ثابتی می‌شود، بدان گونه که رفتارهای پسندیده و یا ناپسند، به‌طور طبیعی و بدون آنکه به فکر کردن و سنجیدن نیاز باشد از انسان سر می‌زند» (رهبر، 1377: 6).
گروهی معتقدند چنان‌که صورت ظاهر را نتوان تغییر داد، اخلاق که صورت باطن است نیز قابل‌تغییر نمی‌باشد و این خطاست؛ زیرا در این صورت، پند و اندرز و تأدیب و ریاضت و سفارش کردن به نیکی همه باطل خواهد بود و این در حالی است که حضرت رسول اکرم «ص» فرمود: «حَسِّنوا اَخلاقَکُم» خوی خویش را نیکو کنید. چگونه می‌توان منکر تغییر اخلاق در آدمی شد درحالی‌که حیوانات وحشی را می‌توان با تربیت اهلی نمود و سرکش را فرمان‌بردار کرد و آن‌همه، تغییر خُوی‌هاست (غزالی، 1352: 43) و لذا حضرت علی (ع) در نامه‌ای به امام حسن (ع)، با عنایت به صفای روحی و نیت سالم کودکان، به‌شتاب در پرورش آنان تأکید می‌نماید (نهج‌البلاغه، 1372: 523).
خلق‌وخوی نیکو داری فضایل بسیاری است، چنانکه از رسول اکرم (ص) سؤال کردند که دین چیست؟ فرمود: خلق نیکو و پرسیدند: فاضل‌ترین اعمال چیست؟ فرمود: خلق نیکو و نیز پرسیدند: بهترین چیزی که حق‌تعالی به بنده‌ای بدهد چیست؟ فرمود: خلق نیکو (غزالی، 1352: 428) و گفته‌اند: «هر بنایی را بنیادی است و بنیاد اسلام، خوش‌خویی است. خوی خوش صفت سیّد پیغامبران و فاضل‌ترین اعمال صدیقان و ثمره‌ی مجاهده‌ی متقیان و ریاضت متعبّدان و دری است گشاده به‌سوی نعیم جنان و جوار رحمان» (غزالی، ربع سوم، 1371: 112).
اقوال و افعال پسندیده و اخلاق حمیده، درهای بهشت‌اند. هر راحت و خوشی که به آدمی می‌رسد، از اقوال و افعال پسندیده و اخلاق حمیده می‌رسد (نسفی، 1377: 320).
و مولوی هیچ شایستگی و لیاقتی را در جهان بهتر از نیک‌خویی و اخلاق خوب ندیده است:
من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خوی نکو
(زمانی، 1378: 810).
«سعدی از همه‌ی مواهب عشق و جوانی درخور توان خویش، بهره می‌جست و درعین‌حال، چشمی به گذشته و چشمی به آینده داشت، و گذشته را چراغ راه آینده می‌دانست.
او از چاپلوسی و خوش‌آمدگویی بیزار بود و برخلاف گویندگان روزگارش، خاکساری و خودکم‌بینی در شعر را از ادب نمی‌شمرد و اگر فرمانروایی را ستایش می‌کرد، به قول ملک اشعرایی بهار از دفع زیان بوده نه با آهنگ سود و سودا؛ و درعین‌حال، آنان را به داد و خدمت به رعیّت فرامی‌خواند.
به نوبتند ملوک اندر این سرای سپنج کنون که نوبت تست ای ملک به عدل‌گرای
همین استغنا و مناعت، باوجود صراحت و گستاخی و گاهی لحن گزنده‌اش، در نزد فرمان‌روایان بر عزّت و حرمت او می‌افزود» (احمدی گیوی، 1386: 9).
و همچنین است که دشتی درباره ویژگی‌های سعدی می‌فرماید «سعدی شاعری بی‌طمع و بی‌غرض و در عین حال مرد وارسته‌ای است که زهد خود را با خشونت و دوری از معاشرت نمی‌آمیزد. این‌گونه خصایص توأمان سعدی که در جای‌جای آثار نظم و نثرش نیز دیده می‌شود، سبب بزرگی و احترام وی می‌گردد و ملجأ و مرجع مردم قرار می‌گیرد. تا جایی که همه او را خیرخواه، مصلح و طرفدار حقیقت و انصاف می‌دانند و به وی به دیده‌ی تکریم می‌نگرند و این حیثیّت اجتماعی او را چنان شجاع و بی‌باک می‌سازد که حتّی زبان به پند و اندرز پادشاه می‌گشاید و چنان سخنان شایسته‌ای به رشته تحریر درمی‌آورد» (دشتی، 1388: 317).
سعدی مقدمات علوم ادبی و شرعی را چنان‌که مشهور است از پدربزرگ مادری، قطب‌الدّین شیرازی فراگرفت و سپس برای اتمام تحصیلات به بغداد رفت. این نخستین سفر سعدی است که مقدّمه‌ای برای سفرهای دورودراز دیگر او در اقطار گیتی به‌شمار می‌آید که خود می‌گوید:
در اقصای عالم بگشتم بسی به سر بردم ایّام با هرکسی
«سعدی از همان اوان جوانی روحی بی‌آرام داشت و در یک جای پای بند نبود و میل زیادی به گردش جهان و دیدن مردمان داشت تا جایی که بارها در اشعار خود به این نکته اشاره می‌کند:
به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار چو ماکیان به در خانه چند بینی جور که برّ و بحر فراخ است و آدمی بسیار چرا سفر نکنی چون کبوتر طیّار»؟!
(یزدانی، 1381: 191).
«وی به حجاز و شام و لبنان و روم سفر کرد و چند بار پیاده به سفر حجّ رفت درباره‌ی سفرهای او به سرزمین‌های مشرق چون کاشغر و هند و شکستن بت سومنات که خود در آثارش از آن‌ها یاد کرده، به‌درستی نمی‌توان گفت که آیا این سفرها صورت گرفته یا سعدی آن‌ها را در قالبی برای حکایت قرار داده است. سعدی در سال‌های 620ـ621 ق به سفر آغاز کرده بود در حدود سال 655 ق یعنی سال تصنیف بوستان به شیراز برگشت» (اتابکی، 1376: 6).
«این‌گونه سفرها برای خود او دل‌انگیز بوده به او مجال آن می‌داد تا به قول صوفیان عصر در آفاق و انفس سیر کند دنیا را چنان‌که هست بیازماید، دنیا را چنان‌که باید باشد در خاطر خویش طرح نماید و از این‌که همه‌چیز را چنان‌که هست مایه‌ی شادی، مایه‌ی خرسندی و مایه‌ی دلنوازی بیابد مرد، عاشق زیبایی بود، جهان را زیبا می‌دید و به هرگونه زیبایی که به‌صورت انسانی تجسّم می‌یافت عشق می‌ورزید» (زرین‌کوب، 1379: 326).
3ـ4ـ آثار سعدی
آثار سعدی از نظم و نثر عبارت است از:
ـ سعدی نامه (یا بوستان) به نظم در ده باب که در سال 655 ق به پایان رسیده
ـ گلستان به نثر در هشت باب که در سال 656 ق تمام شده است.
ـ قصاید فارسی و عربی
ـ غزلّیات (در چهار بخش: طیبّات، بدایع، خواتیم، غزلیّات قدیم)
قطعات، مفردات (تک‌بیت‌ها) مراثی (سوگنامه‌ها)
ملمعّات و مثلثات (شعرهای دوزبانه‌ی فارسی و عربی)
ـ صاحبیّه (قطعات و قصایدی در مدح شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی)
ـ خبثیّات (اشعار هزل و مزاح‌آمیز)
ـ مجالس پنج‌گانه
ـ رساله‌های شش‌گانه (اتابکی، 1373: 6ـ7).
اولین اثر او که ره‌آورد ارزنده‌ی شیخ شیراز است منظومه‌ی تعلیمی سعدی نامه یا بوستان می‌باشد خود شیخ در مقدمه‌ی کتاب ترتیب باب‌های بوستان را این‌گونه بیان می‌کند: یکی باب عدل است و تدبیر و رأی دوم باب احسان نهادم اساس، سوم باب عشق است و مستی و شور، چهارم تواضع و رضا پنجمین، ذکر مرد قناعت گزین، هفتم دراز عالم تربیت، به هشتم دراز شکر بر عافیت نهم باب توبه است و راه صواب، دهم در مناجات و ختم کتاب.
3ـ4ـ1ـ گلستان
دارای هشت باب؛ هریک از باب‌ها را چندین حکایت و سخنان پندآمیز آراسته است. باب اول با 41 حکایت اگرچه عنوان باب در سیرت پادشاهان است ولی همه حکایت‌ها به سیرت پادشاهان بر‌نمی‌گردد. در چند حکایت مذمت و تقبیح ستم و سفارش به عدالت است.
باب دوم با 47 حکایت در اخلاق درویشان و اشخاص حکایت‌ها کسانی هستند چون زاهد، پارسا، صالح، عابد، گدا، حکیم.
باب سوم در فضیلت قناعت، مراد سعدی از قناعت تنها کم خوردن و کم پوشیدن نیست بلکه بر هوای نفس بند نهادن و حس جاه‌طلبی و مال‌اندوزی را مغلوب کردن.
باب چهارم در فواید خاموشی: موضوع‌های حکایات عبارت‌اند از رازنگهداری، کم‌گویی، گفتگو نکردن با نادانان، دانستن آداب صحب.
عنوان باب پنجم در عشق و جوانی است و بیست حکایت دارد. عشق، زندگی و سرنوشت سعدی بوده و بی‌تردید او عاشق راستین بوده است.
باب ششم در ضعف و پیری است، ضعف و پیری مراد آن است که انسان به هنگام توانایی ضعف پیری را از یاد نبرد به هنگام جوانی حرمت پیران را بجای آورد و به هنگام پیری راه و رسم زندگی باب هفتم گلستان شامل نوزده حکایت و یک مناظره است.
باب هشتم را می‌توان زیباترین و درخشان‌ترین ابواب گلستان دانست هم از جهت محتوا که اغلب حاوی سخنان حکیمانه و یادآور کلام انبیا و اولیاست هم ازنظر شیوایی و رسایی که نظیر آن را در زبان فارسی کمتر می‌توان یافت.
3ـ5ـ ویژگی گلستان
«گلستان شاهکاری است در نثر فارسی و آیتی در فصاحت و بلاغت به شیوه فنّی بدون افراط‌وتفریط و تکلّف درآوردن سجع و لغات دور از ذهن که آن را نثر سهل و ممتنع خوانده‌اند زیرا فهمش سهل و آسان و تقلیدش دشوار و بیرون از توان است» (اتابکی، 1374: 7).
«گلستان میان سادگی نثر پیشینیان که جز ادای مقصود نمی‌نوشتند و سبک هنرنمائی متأخرین که حسن انشاء را در کثرت تزئینات می‌پنداشتند قرار گرفت، ازاین‌رو مقبول طباع مختلف گردید» (دشتی، 1339: 71).
ویژگی‌های سبک گلستان؛ به تحقیق ملک‌الشعرای بهار،
ـ ترتیب و تناسب و تنوع مطالب
ـ رجحان ضروری به غیرضروری
ـ مراعات حال خواننده
ـ رعایت مناسبات نثر و نظم که هیچ‌یک دیگری را نپوشاند
ـ رعایت آهنگ کلمات
ـ رعایت الفاظ از حدیث فصاحت و بلاغت و ترک ترکیبات دشوار و لغات وحشی یا بازاری که مخلّ فصاحت و بلاغت است ـ رعایت ظرافت و ادب (همان: 7).
«سعدی در این کتاب ظریف که هشت باب بیشتر ندارد و دیباچه آن‌هم مثل باب‌هایش از سخنان تکلّف‌آمیز عاری و از نکات اخلاقی و تربیتی مشحون است بین جد و هزل، بین قصّه‌نویسی و مقاله‌پردازی بین طیبت و تربیت چنان تلفیق معتدلی به وجود آورده است که در هیچ اثر دیگر همانند ندارد» (زرین‌کوب، 1379: 121).
«بهره‌گیری از تلمیح‌های ادبی و اشاره مستقیم و غیرمستقیم به آیات و مفاهیم قرآنی از ویژگی‌های قلم سعدی است».
توجّه سعدی به آیات قرآن، بهره‌گیری از نوعی حکمت شرعی و نبوی است، در دیدگاه وی تأکید بر این است که انسان باید شکرگزار خالق باشد، از پلیدی‌ها دوری کند و باید برای آراستگی به مکارم اخلاق و فضایل اخلاقی تلاش کند. درواقع الگوی اصلی سعدی در آثارش قرآن است.
سعدی یک عالم و حکیم مسلمان است. و ازاین‌رو آثارش رنگ و بوی اسلامی دارد و آن آثار هم ازنظر قالب هم ازنظر محتوا و پیام تحت تأثیر معارف اسلامی است. سعدی در آثار خود به شیوه‌های گوناگون از قرآن و معارف بیکران بهره گرفته است. یکی از ویژگی‌های سخن سعدی این است که جهت نصیحت به معاصرین و آیندگان به سرگذشت پیشینیان تمسّک می‌جوید چون معتقد است «نیک‌بختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند زان بیشتر که پیشینیان به واقعه او مثل زنند» بی‌تردید سعدی این شیوه را از قرآن کریم آموخته است و شیوه بیان قصص در قرآن و آیه «فأعتبروا یا اولی الابصار» را همیشه در پیش چشم داشت. شکی نیست که پند و موعظه وقتی به همراه سرگذشتی آورده شود یا قصه‌ای بیان گردد القاء آن گیراتر و آماده‌تر است (رنجبر کلهرودی، 1383: 9).
«کتاب گلستان زیباترین کتاب نثر فارسی است و شاید بتوان گفت در سراسر ادبیات جهانی بی‌نظیر است و خصایصی دارد که در هیچ کتاب دیگر نیست، نثری است آمیخته به شعر یعنی برای هر شعر و جمله و مطلبی که به نثر ادا شده یک یا چند شعر فارسی و گاهی عربی شاهد آورده است که آن معنی را می‌پرورد و تأیید و توضیح و تکمیل می‌کند» (فروغی، 1363: 14).
«گلستان سعدی یکی از آثار کلاسیک ایران است که همواره در طول هفت قرن گذشته، یکه‌تاز میدان فصاحت و بلاغت بوده است. اگرچه در طول این مدت مورد تقلید نویسندگان زیادی قرار گرفته و رسیدن به نثر آن همواره آرزوی دست نیافتنی هر نویسنده بوده و هست.
برخی از نویسندگان زبان فارسی کوشیده‌اند به تقلید از سبک گلستان اثری همانند آن پدید آورند امّا به باور همه‌ی اهل ادب و سخن، هیچ یک از اینان نتوانسته است اثری هم‌سنگ گلستان بیافریند. آثار زیر برخی از نمونه‌هایی است که به تقلید از گلستان نوشته شده است:
ـ نگارستان، به قلم معین‌الدین جوینی
ـ روضه الخد، به قلم جد خوافی
ـ بهارستان، به قلم عبدالرحمن جامی
ـ پریشان، به قلم میرزا جیب شیرازی (قاآنی)
ـ منشات، به قلم میرزا ابوالقاسم فراهانی (قائم مقام)
ـ گلستان، به قلم میرزا ابراهیم خان مدایح‌نگار
ـ خارستان، به قلم میرزا قاسم ادیب کرمانی
ـ صبح وصال، به قلم میرزا شفیع شیرازی (وصال)
ـ گنجینه معتمد، به قلم میرزا عبدالوهاب، متخلص به نشاط
ـ رضوان، به قلم میرزا آقاخان کرمانی
سعدی مانند هر سخنور هوشیار دیگر از آثار پیش از خود به شایستگی بهره برده و از این راه، درخت سخن خود را تنومند کرده است. امّا شمار سخنوران و نویسندگانی که پس از سعدی از آثار او بهره‌مند شده و به کمک سخن سعدی، گفتار خود را برکشیده‌اند» (گلستان، 1382: 16ـ17).
«ویکتور هوگو» یکی از نویسندگان اروپایی است که از داستان‌های سعدی تأثیر پذیرفته است. این نویسنده مشهور فرانسوی در داستانی می‌گوید: گوشه خلوت کنار دریا و نغمه امواج کف‌آلود، در پیشگاه عظمت آفرینش به آهنگ خدایی ترّنم می‌کنند. هوگو در این داستان، صدای امواج دریا را تسبیح خداوند می‌داند؛ و انسان را به یاد حکایتی زیبا از سعدی می‌اندازد که یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته اهل دل و شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود، نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود؟ گفت: بلبلان را دیدم که به ناله درآمده بودند از روی درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه، اندیشه کردم که مروّت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته.
دوش مرغی به صبح می‌نالید یکی از دوستان مخلص را گفت باور نداشتم که تو را گفتم این شرط آدمیت نیست عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش مگر آواز من رسید به گوش بانگ مرغی چنین کند مدهوش مرغ تسبیح گوی و من خاموش
امرسن شاعر آمریکایی در سال 1843 برای اولین‌بار ترجمه‌ی گلستان را مطالعه کرد. در آثار مختلف این شاعر آمریکایی به شاعران بزرگ ایرانی همچون حافظ و سعدی بسیار اشاره شده است که حاکی از احترام عمیق وی به ادب پارسی است.
3ـ6ـ مجد خوافی
شاعر و عارف نیمه اول قرن هشتم هجری و از فصحای خواف است.
و از عرفا و صوفیه بوده نام مشایخ را همیشه به احترام ذکر می‌کند و کرامات برای آن‌ها قائل است.
در باب هفتم روضه‌ی خلد چندین حکایت از کرامات مشایخ نقل می‌کند و حتی در دو سه مورد دعوی روئت می‌کند.
در طی حکایات روضه‌ی خلد از دو استاد خود نام می‌برد یکی علامه عمادالاسلام و دیگری فصیح‌الدین خوافی. شغل او وعظ و تذکیر بوده و معاشش از همین طریق می‌گذشته، در جوانی در نیشابور تحصیل می‌کرده و برای اولین‌بار در این شهر به منبر رفته، با غیاث‌الدین محمد کرت پادشاه غور نیز ملاقاتی داشته، وی می‌گوید: ابتدا پدرم مرا از تحصیل در مدرسه منع می‌کرد می‌گفت بسیاری از طالبان علم بی‌استعدادند و صلاحیت کاری دیگر دارند و از هر دو باز می‌مانند تا اینکه استادم فصیح‌الدین خوافی فرمود: منعش مکن که استعداد دارد «مرا برد و طایفه رحم آید، بر مستعد بی‌سعی و بر ساعی نامستعد».
دو گروهند اهل بخشایش مستعدی که سعی می‌کند بلکه هستند در زیان و فساد ساعی کو ندارد استعداد
مجد خوافی اشعاری بلیغ ـ شیوا و جذاب داشته و در نظم و نثر پارسی استاد و شهره خاصّ و عام بود (خوافی، 1345).
3ـ7ـ مؤلفات مجد خوافی
تعداد کتاب‌های مجد خوافی از عدد سه بیشتر نیست و همه‌ی آنان در باره عرفان تعلیمی نوشته شده است، که درباره هریک به‌طور مختصر سخن گفته می‌آید.
3ـ7ـ1ـ روضه‌ی خلد
این کتاب مشتمل بر هجده باب است متضمن 420 حکایت و 2140 بیت و مبالغی آیات و احادیث و اخبار و حکمت و اشعار لطیف و حکایات معقول و روایات مقبول است و خود در دوجا تصریح کرده که تمام اشعار کتابش که بدان‌ها تمثیل یا استدلال کرده به استثنای دو مورد از خود اوست و برخلاف اکثر کتب قدیمه این کتاب به نام شاه یا امیری افتتاح نشده و مطابق سنت اکثر قدما که چون بدبخت‌ها دچار حکومت‌های استبدادی و ظلم بوده و جرئت شکایت نداشته‌اند و همیشه در وصف عدالت سخن می‌گفته‌اند و مرادشان نکوهش مفهوم مخالف عدالت بوده است مجد خوافی نیز باب اول کتاب خود را به اوصاف حکام اختصاص داده و نظام جهان و نسق زمان را منوط به عدل شمرده است.
مجد خوافی با خلق اثر ارزشمندی چون روضه‌ی خلد توانست در شمار پیروان پرتوفیق سعدی باشد.
این مجموعه همان است که در سال 1329 هجری قمری به نام خارستان چاپ و در انتساب آن به مجد خوافی تردید شده است. در حالی که مجد خوافی و انتساب او به خواف در متن آمده است.
در خارستان فقط شانزده باب آن چاپ شده است در 47 سال پیش (1911) کتابی پر از اغلاط و سقطات به نام خارستان در کانپور هند چاپ شده است.
مجد خوافی روضه خلد را با انشایی منسجم و زبانی که از هر حیث به زبان نویسندگان قرن هشتم شبیه است در بهار 733 هجری در ظرف دو ماه به اتمام رسانده.
روضه خلد اگرچه در کنار منشآت قایم مقام فراهانی از بهترین تقلیدهای گلستان محسوب می‌شود ولی طبیعی است که آثار تقلید و تکلّف از و جنات هویدا باشد و مقایسه آن با گلستان سعدی به‌خوبی تفاوت‌های دو اثر مقلّدانه را آشکار خواهد کرد و لو این‌که نویسنده به‌خوبی از عهده‌ی تقلید برآمده است (وفایی، 1389: 20ـ21).
مجدالدین خوافی در روضه خلد چنین می‌گوید: «با جماعتی دوستان به بوستان رفتم یکی از یاران گلستان سعدی با خود داشت چند حکایت بخواند طبع مرا بدان مایل دیدم و از هر طرف تحسین قابل. گفتم: اگرچه سخن سعدی سهل و ممتنع است و ذوق مستمع نمک مایده طعام بلکه فایده خاص و عام است. هم نثر وی شورانگیز و هم نظم وی ذوق‌آمیز اما به قدر وسع من آن ملتمس را پیش روم و در آن شیوه بر طریق خویش و بدانچه مطلوب آن عزیز است اقدام کنم؛ و شروع آن را انشاء‌الله تمام. گرچه اعتراف و اعتذار کرده است که به گفته سعدی نرسیده ولی چنانست که به اثر خود مغرور نباشد.
اگر به گفته سعدی نمی‌رسد سخنم قبول عامه چو از اختیار بیرونست قبول کن به کرم عذر مجد خوافی را چه جرم گفته زیبا و طبع صافی را
بر مقتضی این حال بنشستم و دراز شواغل حواس فرو بستم تا در اول خرداد این سعادت دست داد که این تمام کردم و روضه خلد نام کردم نام این کتاب را.
هفتصد و سی و سه ز هجرت بود که در روضه پیش اهل قبول ماه شوال و غُرّه خرداد مجد خوافی به فرّخی بگشاد
مشتمل است بر آثار شریف و اشعار لطیف و حکایات معقول و روایات مقبول، همه طایفه را دلپذیر و همه قوم را ناگزیر.
در فروبند هرچه در عالم روضه‌ی خلد مجد خوافی بین به طراوت شکفته بستانیست که ازو هر ورق گلستانیست
و حتی به کنایه و ایهام هر ورقش را گلستانی دانسته و خود را متابع و مشایع دیگری نشمرده.
بکرتسفرت لتأدیک خطبه می‌زیبدش ز روی کرامت بگاه سنخ حسنآء فی نسیج کلام محبّر از تیر خامه‌ای و ز خورشید دفتری
حاصل‌الامر ترتیب کتابی بر هیژده باب است و بر چهارصد و بیست حکایت و دوهزار و صد و چهل بیت و مبالغی از حدیث و آیات و اخبار و آثار و حکمت. چون خواننده تأمل کند و بر تشبیهات غریب و تمثیلات عجیب تحسین و آفرین کند.
و حتی به کنایه و ایهام هر ورقش را گلستانی دانسته و خود را متابع و مشایع دیگری نشمرده.
روضه خلد مجد خوافی بین که از و هر ورق گلستانیست
(خوافی، 1345: 10).
روضه‌ی خلد مجتمل بر مضامین و موضوعات مختلف مرتبط با زندگی است.
3ـ7ـ2ـ کنزالحکمه
آنچه از وجود این کتاب تاکنون معلوم شده جز این نیست که خود مجد خوافی در طی باب عشق حکایت دوم می‌نویسد: «و تمامی این حکمت در رساله کنزالحکمه بیان کرده‌ایم».
3ـ 8 ـ برخی از ویژگی‌های سبکی روضه‌ی خلد
ـ پیش از پرداختن به حکایات هر باب را با حدیثی مرتبط و مناسب با عنوان و محتوای آن می‌آراید.
ـ متناسب با نوع مطلب از وزن و بحر خاصی استفاده می‌کند.
تشبیهات و توصیفات زیبا از افراد و مکان‌ها
ـ مجد خوافی با بهره‌وری از استعاره‌ها و تشبیه‌های زیبا و بدیع و نثری مسجّع، خواننده را به تحسین وامی‌دارد. برای نمونه، کنیز ماهرویی را چنین توصیف می‌کند «. . . در حسن لطف بی‌همتا، چنان‌که نرگس او به ساحری، خاک در دیده‌ی سامری زده و چهره او به دلبری آتش در نقش آذری (همان: 27).
یکی دیگر از نمونه توصیفات زیبا و دل‌انگیز خوافی «آورده‌اند که صاحب عباد را منشی بو در غایت بلاغت، چنانکه عطارد در پیش وی انگشت شق کردی و زهره از رشک عبارت وی از ثریا با عرق، سحبان خطبه‌ی محامد وی گفتی، و جریر درّ مناقب وی سفتی، روایت روانش در آب حیات آتش، و ذهن درافشانش بر نور روز شب خوش» (همان: 135).
ـ رسم مجد خوافی، گذاشتن عنوان «بیت»، «شعر»، «شعرالفارسیه»، «شعرالعربیه» برای ابیاتی است که در خلال نوشته‌هایش آورده می‌شوند.
ـ آمیختگی نثر و نظم
ـ رعایت ایجاز در جملات
در حکایت چهاردهم ـ حسن ایجاز را استفاده کرده است.
«شتربانی که رخصت یابد از شاه ز جور اختجی در هیچ پرخو که بستاند زر ستا چار من کاه نه بینی هیچ دهقان را دو من جو»
(همان: 19ـ20).
کتاب روضه‌ی خلد افزون بر حکایات از تمثیل، نکته، قصه، وعظ، خبر، فایده و بیان نیز بهره دارد. و از کتاب‌هایی است که مناسب مجلس گویان و اهل منبر است، زیرا در درون حکایات یا پس از آن‌ها به موعظه و اندرزگویی می‌پردازد. چون سخنوران از آیات و احادیث و اشعار فارسی و عربی به‌وفور استفاده می‌کند این روش از دیرباز در میان مؤلفان فارسی به‌خصوص نویسندگان صوفیه رواج داشته است.
3ـ9ـ مذهب
مجد خوافی مثل اغلب مسلمین عهد قبل از تعصب صفوی، مسلمانی عادل بوده تا حدی که برای کسانی‌که هنوز ارثاً تحت تأثیر تعصبات سنی و شیعه هستند، گاهی عباراتش در روضه‌ی خلد ایجاد تأمل می‌کند که آیا شیعه بوده یا سنّی؟ درصورتی‌که قطعا اهل سنت است. 1ـ در صفحه هجده کتاب روضه خلد حضرت علی بن موسی‌الرضا را با عنوان امام به نظم و نثر ستوده است. «. . . شاهزاده‌ی جهان، پشت و پناه عالمیان، نور دیده‌ی اهل بینش، چشم و چراغ آفرینش».
2ـ از امام حسین به‌خوبی یاد می‌کند نقل می‌کند که یعقوب لیث در سی هزار سوار خود نگریست و بگریست،
اگر سپاه چنینم به کربلا بودی حسین را چه غم از کرب و بلا بودی
(همان: 13ـ14).
مجد خوافی علاقه زیادی به سیر و سیاحت و گفتگو با انسان‌ها و تذکر دادن به آن‌ها داشت. از جمله به نیشابور، طبس، هرات، کرمان، لرستان، سیستان، شیراز مسافرت نموده است.
وی از جمله دانشمندانی است که به سختی امرار معاش نموده حکایت‌های زندگی وی این را ظاهر می‌سازد، شغلش پند و اندرز و تذکر دادن بود و از این طریق امرار معاش می‌کرد. گوید وقتی در کرمان در مدرسه ترکان تبلیغ می‌کردم شخصی گفت عیسی در آسمان چهارم غذایش چیست گفتمی زهی کریمان کرمان غم عیسی را می‌خورند که در زمین برایش از آسمان مائده می‌آورند در آسمان چه می‌خورد، غم مجد را ندارند که یک
ماهملک ایمان خلل نخواهد یافت شرع احمد بدل نخواهد یافت

a (2)

فصل اول
مقدمه و اهداف
26714458089902719070578485
2700020403860
2700020666115
27000206565900
فصل اول
مقدمه
1-1 مقدمه
انار Punica granatum L.)) از خانواده انارسانان (Punicacea) یکی از قدیمیترین میوههای خوراکی و دارویی ارزشمند و از مهمترین میوههای تجاری در جهان است (اوپارا و همکاران، 2009). موطن اصلی آن ایران بوده و با توجه به خواص خوراکی و دارویی آن، کشت و کار آن همواره مورد توجه بوده است. نام این میوه در قرآن و انجیل ذکر شده است (دومان و همکاران، 2009). میوه انار دارای مقادیر قابل توجهی ویتامینهای,E ,C 1,B 2 Bو A ترکیبات قندی، پتاسیم، منیزیم، آهن و اسیدهای آلی میباشد. میوه انار غنی از آنتی‏اکسیدان‏های قوی، مواد فنولی، تانن و آنتوسیانین میباشد (مهرابیان و همکاران، 1387). از آن به منظور کنترل اوره، اسید بالا درخون، درمان بیماری سل، جذام، درد شکمی و تب استفاده میشود و به عنوان یک ابر میوه توسط صنایع غذایی با کاربرد جهانی شناخته شده است (آسری و همکاران، 2008 و ملگارجو و همکاران، 2000). در سالهای اخیر با بیشتر شناخته شدن خواص این محصول و پی بردن به ارزش غذایی و نقش آن در سلامت انسان، توجه بیشتری به آن شده است. میوه انار را میتوان بهصورت دانههای تازه، آب انار، شربت انار، ژله، مربا، سس، دانه خشک شده و عصاره در ترکیبات داروهای گیاهی و مکمل غذایی استفاده کرد. محصولات جانبی که از آن تهیه میشود شامل فرآورده‏های آرایشی، دارویی و نیز روغن دانه انار میباشد (سیرام و همکاران، 2006؛ هلند و باریاکوف، 2008). انار همچنین یک گیاه مقاوم به خشکی و سرمای زمستانه بوده که به خوبی تحت شرایط بیابانی پرورش مییابد. امروزه باغ های تجاری انار در کشورهای آسیایی مانند ایران، هند، تونس، افغانستان، چین، بنگلادش و میانمار و در کشورهای مدیترانهای مانند اسپانیا، آفریقای شمالی، مصر، فلسطین، سوریه، لبنان، ترکیه، یونان، قبرس وجود دارند (فاوول و همکاران ، 2011). درخت انار توسط گروه های مذهبی از اسپانیا به قاره امریکا برده شده است. در حال حاضر انار در 35 کشور جهان، کشت میشود. نوشتههای مورخین و آثار به جای مانده و حک شده بر دیوارههای سنگی تخت جمشید، همه گویای این واقعیت است که انار از میوههای بومی ایران بوده و یک میوه مهم تجاری در ایران محسوب میشده است. در ایران کشت انار بهطور عمده در مناطق مرکزی و در شهرهای یزد، ساوه، شیراز، اصفهان صورت میگیرد (بهزادی شهر بابکی، 1377). محصولات باغبانی می توانند پس از اتمام نفت جایگزینی برای صادرات ایران باشد. سالیانه به طور متوسط 57/13 میلیون تن محصولات باغی تولید می شود که نقش اساسی در اقتصاد ایران دارد. در این میان محصول انار به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فرد یعنی سازگاری با شرایط آب و هوایی، قابل کشت بودن در خاک های سنگین تا سبک، تحمل شوری آب، مقابله با خشکی و کم آبی و تنوع ژنتیکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی کشور قابل کشت و کار است. در حال حاضر سطح زیر کشت انار در کشور ایران 6/ 74785 هکتار میباشد و میزان تولید آن 7/396983 تن با عملکرد 7/10 تن در هکتار است. بر اساس آمار فائو در سال 2009 میلادی ایران بیشترین سطح زیر کشت و تولید انار در جهان را به خود اختصاص داده است (بی نام، 1387). صادرات میوه انار به کشورهای مختلف نیز در چند سال اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این آمار گویای اهمیت میوه انار در صادرات محصولات باغبانی است، بهطوریکه بیش از یک پنجم این صادرات را در بر میگیرد و از سوی دیگر نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل صادرات این محصول با توجه به ناچیز بودن میزان صادرات نسبت به ظرفیت تولید آن است (سالم، 1379). طی روند بازار رسانی و فروش در بازارهای داخلی و یا صادرات انار لازم است که میوه مدت زمانی در سردخانه نگهداری شود و لازم است طی این دوره انبارمانی، کیفیت میوه کاهش نیابد (بینام، 1389). ولی کاهش وزن و چروکیدگی پوست، گسترش و انتشار پوسیدگی، ظهور لکههای پوستی به خصوص خشکیدگی و خسارت کیفی قهوهای شدن پوست و دانهها (آریلها) و تغییر مزه از مشکلات انبارداری طولانی مدت انار میباشد (ژانگ و ژانگ، 2008). میوه انار دچار نابسامانیهای فیزیولوژیکی مختلفی میشود. ظاهر و کیفیت میوههای تازه، اولین معیار انتخاب آنها برای خرید و یا مصرف میباشد (آبوت، 1999). این ضایعات بهطور عمده ناشی از آسیبهای مکانیکی حاصل از حمل و نقل نامناسب، استفاده از روشهای انبارداری سنتی، بیدقتی و یا در اثر تعرق شدید به دلیل عدم استفاده از سردخانه و انبار نامناسب است که در نهایت موجب حمله عوامل مختلف بیماریزا و در نتیجه فساد محصول میشود. ولی با کاربرد تیمارهای مناسب انبارداری روی میوه میتوان این ضایعات را کاهش داد. ایجاد این ضایعات به دلایل زیادی از جمله آسیب سرمازدگی، اتلاف آب و توسعه اختلالات فیزیولوژیکی در انبار میباشد (ژانگ و ژانگ، 2008). متاسفانه چگونگی برداشت، حمل و نقل و نگهداری انار در کشورمان وضعیت مناسبی نداشته و ضایعات ناشی از کاربرد روش های سنتی و اعمال بی دقتی از مرحله برداشت تا عرضه به مصرف کننده، بسیار زیاد می باشد در روش سنتی معمولا انار را پس از برداشت در گودال هایی که در باغ ایجاد شده است به صورت توده روی هم چیده و روی آن را با ماسه و یا کاه و کلش می پوشانند، روش دیگر آویزان کردن انارها بصورت خوشه ای از سقف اتاق است که درنهایت کلیه این اعمال باعث صدمه شدید به محصول و افت کیفی آن می گردد. ضایعات انار در این مرحله بیش از 25 درصد برآورد شده است (بی نام، 1387). با توجه به اهمیت این محصول در ایران و افزایش صادرات آن، بهبود روشهای انبارداری به منظور حفظ ویژگیهای کیفی و انباری ارقام انار، جلوگیری از بروز بیماریها و عوارض فیزیولوژیک در مرحله پس از برداشت و معرفی روشهای مناسب انبارمانی میوه ضروری است (اثنی عشری و ذکائی خسروشاهی ، 1387). انار ایران علاوه بر تنوع و کیفیت بسیار عالی، به دلیل عدم مصرف سموم شیمیایی در برخی باغهای انار میتواند به عنوان یک محصول ارگانیک جایگاه بسیار مناسبتری را در بازارهای جهانی به خود اختصاص دهد. در طول دوره انبارداری، دما و رطوبت محیط نگهداری میوه از اهمیت خاصی برخوردار می‏باشند. بهترین دما برای نگهداری میوه انار 7+ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 95-90 درصد پیشنهاد شده است (هولکرافت و همکاران، 1998؛ میردهقان و همکاران، 2007). نتایج حاصل از پژوهشها بیانگر آن است که نگهداری انار در دماهای سرد کمتر از 5+ تا 6+ درجه سانتیگراد باعث ایجاد خسارات سرمازدگی میشود. وجود این ناهنجاری کیفیت میوه انبار شده را کاهش داده و سالیانه ضررهای اقتصادی فراوانی به جا می گذارد. این حقیقت که بسیاری از علائم سرمازدگی نظیر پوست مردگی سطحی، آب گز شدن، کاهش وزن بیشتر و افزایش نشت یون عموماً در بافتهای سرمازده مشاهده میشود، بیانگر عدم توانایی غشا در حفظ ساختار سلولی است (موراتا، 1990). روشهای زیادی برای کاهش خسارات سرمازدگی قبل و در طول انبارداری در دمای سرد پیشنهاد شده است. استفاده از تیمارهای گرمادهی نشان داده است که باعث کاهش خسارت سرمازدگی در میوه انار میشود (میردهقان و همکاران،2002 ). بلوغ میوه انار در زمان برداشت نیز یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده عمر انباری و کیفیت نهایی میوه است. در مورد زمان رسیدن و برداشت انار نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی عقیده دارند انار را بایستی کاملا رسیده برداشت نمود. میوههای نابالغ بیشتر در معرض چروکیدگی و صدمات مکانیکی بوده و رنگ پوست و دانه به شرایط طبیعی خود نمیرسد و دارای طعم نامطلوب نسبت به زمان رسیدن هستند، شاخص های رسیدن:
بسته به رقم رنگ پوست و آب میوه قرمز می شود.
بایستی اسیدیته آب میوه پایین تر از 85/1 درصد باشد. (بی نام، 1387).
تأخیر در برداشت باعث کاهش وزن، کاهش شفافیت و مرغوبیت دانه، افزایش درصد آلودگی به کرم گلوگاه، افزایش درصد ترکیدگی و کاهش خاصیت انبارمانی میوه میگردد. پایمرد (1391) گزارش داد ارتباط معنی داری بین کیفیت میوه و زمان برداشت میوه انار وجود دارد.
از عوامل مؤثر در افزایش انبارمانی میوهها، کاهش سرعت رسیدن و تنفس و به تعویق انداختن مرحله پیری میباشد که بدین منظور باید رطوبت میوه حفظ شود (اثنی عشری و زکائی خسروشاهی ، 1387). یکی از روشهایی که برای جلوگیری از اتلاف رطوبت در میوه انار مورد استفاده قرار میگیرد، پوشاندن میوه با یک ماده جلوگیری کننده از اتلاف رطوبت میباشد. یکی از این ترکیبات واکسها هستند، واکس ها از تبخیر آب و چروک شدن پوست میوه جلوگیری کرده و زمان انبارداری را طولانی تر می کنند. واکسها همچنین ضایعاتی مانند سرمازدگی و قهوهای شدن را کاهش داده و در طول دوره انبارداری تعرق را کمتر میکند ضمن اینکه باعث حفظ یا بهبود کیفیت ظاهری میوه میشوند (اوبنلند، 2008). واکسها به تنهایی یا همراه با تیمارهای دیگر به کار میروند. گزارش شده است استفاده از آب گرم درمانی و واکس پرونولیج باعث حفظ کیفیت میوه انار و کاهش درصد آلودگی میوه گردید (بینام، 1387). گزارش گردیده است، آگاهی مصرفکنندگان محصولات باغبانی از خطرات استفاده از ترکیبات شیمیایی که در مرحله پس از برداشت استفاده میشود محققان این رشته را برآن داشته که استفاده از ترکیبات طبیعی را در کنترل ضایعات انباری گسترش دهند. استفاده از واکسهای طبیعی یا ترکیبات روغنهای گیاهی نمونه ای از این تلاش ها می‏باشد (بروک، 1979).
صمغ آکاسیا یا صمغ عربی سفید رنگ و محلول در آب است و به طور عمده شامل کربوهیدرات است. صمغ آکاسیا از دو گونه ی آکاسیا به نام های Acasia seyal و Acasia senegal استخراج میشود. صمغ عربی ترکیب پیچیدهای از ساکاریدها و گلیکوپروتئینها میباشد. این صمغ خوراکی، پایدار کننده و امولوسیون کنندهی اسانس و طعم میوه است. (ویلیام و فیلیپ، 1998). صمغ عربی پوشش جدید خوراکی است که جهت کاهش اتلاف رطوبت و حفظ و نگهداری محصولات باغبانی به مدت طولانی استفاده میشود (کریل ,2006؛ علی و همکاران،2010؛ عباسی و همکاران، 2009).
یکی از دیگر ترکیباتی که جهت کاهش اتلاف رطوبت و حفظ و نگهداری میوه در طول دوره انبارداری استفاده میشود کاربرد روغن است. استفاده از روغن کاهش وزن و تعرق میوه را در طول دوره انبارداری کاهش میدهد (دوریا و همکاران، 2007). جو و همکاران (2005) گزارش دادند که استفاده از روغنهای گیاهی سلولهای غشا پوست میوه را تثبیت کرده و پیری سلول را به تأخیر میاندازد. در میوههای سیب تیمار شده با روغنهای طبیعی، فسفولیپیدها و روغنهای گیاهی از تجزیه کلروفیل جلوگیری نمود.
استفاده از مواد معدنی نیز یکی از روشهای افزایش عمر انباری محصولات کشاورزی میباشند. برخی از مواد مانند کلسیم در هنگام رشد و نمو میوه یا محصولات به میزان کافی در اندام ها رایج است. امروزه استفاده از کلسیم به عنوان یک تیمار برای حفظ ویژگی‏های پس از برداشت گلهای بریدنی، سیب و سایر محصولات باغبانی پذیرفته شده است. سیلیس یکی از جدیدترین عناصر شناخته شده در این زمینه است. سیلیس دومین عنصر فراوان پوسته زمین است و نقش فعالی را در افزایش مقاومت به پاتوژنها و بیماریهای گیاهی ایجاد میکند (ما و همکاران, 2002). سیلیس دیواره سلولی را استحکام میبخشد و این عمل سیلیس در ارتباط با تشکیل ترکیبات سیلیکاتی در دیواره سلولی است که نفوذ پاتوژنها را کاهش میدهد. سیلیس همچنین در ترکیب با پروتئینهای دیواره سلولی باعث تولید ترکیبات دفاعی میشود (چریفت و همکاران، 1994). از اینرو استفاده از سیلیس در پس از برداشت محصولات باغی برای حفظ خصوصیات کیفی مانند سفتی بافت و کاهش تنفس و تولید اتیلن مورد توجه قرار گرفته است. گزارش شده است کاربرد سیلیسیم در موز از پراکسیداسیون چربیها و نشت الکترولیت جلوگیری کرد (کیدان و همکاران، 2008).
به منظور جلوگیری از کاهش رطوبت و حفظ خصوصیات کیفی میوه انار در طی انبارمانی تاثیر مواد پوششی صمغ عربی، روغن بادام تلخ و سیلیکات سدیم مورد بررسی قرار گرفت، بنابراین پژوهش حاضر به منظور بررسی موارد زیر انجام گردید:
استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار میشود.
استفاده از سیلیس موجب حفظ کیفیت پوست میوه انار میشود.
افزودن سیلیس به صمغ عربی یا روغن بادام تلخ باعث افزایش کارایی صمغ عربی در حفظ کیفیت پوست میوه انار میشود.

فصل دوم
مروری بر پژوهشهای انجام شده
2633345480695
2671445401320
2671445512445
2661920550545
فصل دوم
مروری بر پژوهشهای انجام شده
1-2 تاریخچه کشت انار
بهطور کلی تاریخ دقیقی از قدمت و کشت و کار انار به عنوان یک محصول باغبانی در دست نیست، اما آثار چندین هزار ساله آن در باقیمانده بناهای تاریخی گذشته و سنگ نوشتهها نشان دهنده آشنایی انسان با میوه انار قبل از میلاد مسیح می باشد. این آثار به دوران قبل از یونانیان، کارتاژها و فراعنه مصر باستان بر میگردد. همچنین از این میوه در قرآن مجید، نهج البلاغه، احادیث، روایات و سایر کتب ادیان الهی، همچنین تورات و انجیل همراه با نوشتههای صاحب نظران علوم گیاه شناسی، حکایت از قدیمی بودن این میوه به عنوان یک میوه مقدس به خاطر اثرات دارویی و غذایی آن دارد. تئوفراستوس پدر علم گیاه شناسی در 300 سال قبل از میلاد مسیح در نوشتههای خود به این گیاه اشاره کرده است (بهزادی شهر بابکی، 1389 ). در کتابهای مذهبی قدیمی آمده است که حضرت سلیمان (ع) انارستان بزرگی داشته است. در قرآن کریم در سوره مبارکه انعام (آیات 99 و 141) و سوره مبارکه الرحمن (آیه 68) از انار نام برده شده است. در دین زردتشت نیز کشت و کار انار در منازل از امور نیکو محسوب می شده است. گل و میوه انار برای کارتاژها جنبه تقدس داشته و با این انگیزه باغهای انار ایجاد نموده بودند. یونیان قدیم بر این عقیده بودند که آفرودیت (الهه عشق) این گیاه را در یونان کاشته و معتقد بودند وجود آن سبب گشایش و فراوانی میگردد (بینام، 1389). آثار به جای مانده از مصر باستان (با تمدن هشت هزار ساله) و یا نقشهای انار حک شده بر سنگهای تخت جمشید همه گواه دیگری بر این است که انار از قدیم الایام مورد توجه انسان بوده است. به دلیل سهولت تکثیر آن از قلمه و قابلیت درخت انار برای سازگاری با اقلیمهای مختلف باعث پراکنش آن در مناطق مختلف دنیا شده است.
2-2 وضعیت تولید انار در جهان و ایران
در حال حاضر ایران بیشترین سطح زیر کشت و تنوع ارقام انار را در جهان به خود اختصاص داده است و از نظر تولید محصول، صفات کیفی و صادرات مقام اول را در دنیا دارا میباشد (بینام، 1389). طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، میزان تولید انار در سال 2005 میلادی بهطور تقریبی 000/500/1 تن بوده است که ایران در همان دوره زمانی با تولید 166/705 تن حدود 47 در صد کل انار تولیدی جهان را تشکیل داده است و در سال 2007 تا 2008 ایران با تولید 166/8701 تن و صادرات 951/32 تن انار در دنیا رتبه نخست را در زمینه میزان تولید و صادرات انار داشته است. از آنجا که انار به خاطر مقاومت به شرایط خشکی، درخت بسیار مناسبی برای پرورش در مناطق خشک است، امروزه بهطور گستردهای این درخت در مناطق مدیترانهای، نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت میگردد و به دلیل اینکه ایران یکی از رویشگاههای اصلی انار است، منابع ژنتیکی غنی از انار را دارا است و روز به روز بر میزان سطح زیر کشت، تولید و صادرات این محصول در ایران افزوده می شود (بیگی و همکاران،1389).
3-2 گسترش جغرافیایی انار در ایران
ایران یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده میوههای گرمسیری جهان، همانند خرما، زیتون، انار و انجیر در است (بی نام، 1387) و حوزه گسترش انارهای وحشی ایران را از حوزه خزری، دامنههای البرز، جنگلهای جنوب و غرب تا نواحی مرزی بلوچستان ذکر کردهاند (بهزادی شهر بابکی، 1389). انار در گذشته های دور، از ایران به مناطق آسیای مرکزی، خاورمیانه، آسیای صغیر، حوزه مدیترانه تا هیمالیا گسترش یافته تا جایی که امروزه در بیشتر کشورهای حاشیه فلات ایران درختانی از آن دیده میشود. سطح زیر کشت انار، تنوع ارقام آن، گسترش صفات کمی و کیفی چشمگیر آن در ایران با تنوع ارقام زیاد اهلی، وحشی و زینتی با عملکرد قابل توجه، تازه خوری، صادرات و بازار پسندی آن در کشورهای آسیایی، اروپا، امریکا، افریقا نشاندهنده این واقعیت است که کشور ایران رویشگاه انار میباشد. عمده سطح زیر کشت انار در ایران، تولید و صادرات آن مربوط به استانهای فارس، مرکزی، یزد، اصفهان، خراسان، سمنان، کرمان، قم، تهران و تعدادی از شهرستانهای دیگر است که شرایط اقلیمی خاص کویر مرکزی ایران را دارا میباشند. بهطور کلی انار در ایران در مناطق حاشیه کویر که دارای تابستانهای گرم و خشک، آفتاب سوزان، زمستانی نسبتاً سرد و آب و خاک بالنسبه شور هستند، پرورش مییابد که این خصوصیات از ویژگیهای عمده انار محسوب میگردد. در حالیکه چنین مناطقی برای کشت و پرورش بسیاری از درختان میوه دیگر، آن چنان که باید مناسب نیستند. با توجه به اینکه نواحی حاشیه کویرها سطح وسیعی از سرزمین ایران را در برگرفتهاند، لذا کشت و کار گیاهان مقاوم در این شرایط نامساعد از اهمیت خاصی برخوردار است (شاکری، 1382). آنچه در مبحث اقلیم مناسب، کشت و کار انار حائز اهمیت است ارتفاع از سطح دریا و طول و عرض جغرافیایی منطقه میباشد. مهمترین ارقام موجود در استان خوزستان شامل قرمز دومزه، ملس دانه سیاه، سینه پهن و شیرین پوست نازک است (بینام ،1389).
4-2 شرایط آب و هوایی و خاک مناسب انار
درخت انار از این جهت که جزء گیاهان مقاوم به خشکی است و آب کمتری را در مقایسه با سایر درختان نیمه گرمسیری از طریق تعرق از دست میدهد، قابل کشت در مناطق خشک میباشد. و در مناطقی که بارندگی سالیانه به طور متوسط 50 میلیلیتر است خود را با این شرایط سازش می‏دهد. از نظر آب و هوایی، انار با آب و هوای گرم و معتدل سازگار است و گرمای خشک و کویری را به خوبی تحمل می‏نماید. اگر گرما با وزش باد همراه باشد باعث ترکیدگی و سوختگی انار میشود و از مرغوبیت آن می‏کاهد. محدوده کشت انار تا عرض 41 درجه شمالی و جنوبی همراه با انجیر و زیتون است. بالاترین حد امکان رشد آن تا ارتفاع 1600 متری از سطح دریا است. بعضی از انواع آن در ارتفاع پایینتر و برخی بالاتر، رشد می نمایند. مهمترین عامل آب و هوایی که کشت و کار انار را محدود میکند، سرمای زمستانه است. سرمای کمتر از 15- درجه سانتیگراد باعث سرمازدگی و از بین رفتن درختان میشود. برای برطرف شدن دوره رکود، گیاه به 200 تا 400 ساعت دمای زیر 7+ درجه سانتیگراد نیازمند است و میوه آن برای رسیدن به تابستان گرم و طولانی نیاز دارد. اصولا دو نوع سرمازدگی در درختان انار دیده میشود:
الف) سرمای دیرس بهاره: در اواخر زمستان هوا تا اندازهای گرم میشود. در این هنگام است که شکوفهها، باز شده اند، اگر کاهش دما (که گاهی اوقات تا نیمه فروردین نیز به تأخیر میافتد) رخ دهد، باعث از بین رفتن محصول درختان میوه و خشک شدن جوانهها و حتی سرشاخههای نازک درختان انار خواهد شد و در نتیجه محصول به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. اگر محصول نیز تولید شود به گلهای دوم یا سوم انار مربوط میشود که کیفیت چندانی ندارند.
ب) سرمای فصل خواب: شامل سرمای زودرس پاییزه و سرمای شدید زمستانه است. درختان انار قادرند تا سرمای 14- درجه سانتیگراد را تحمل کنند. البته این در صورتی است که افت درجه حرارت، تدریجی باشد و این دما در فصل زمستان و یخبندان اتفاق افتد ولی در مجموع باید توجه داشت که درخت انار خاص نواحی نیمه گرمسیری است (شاکری، 1382).
5-2 ارزش غذایی و دارویی انار
بنا به نوشتههای تاریخی، مصریان بیش از 4000 سال به خاصیت دارویی ریشه درخت انار واقف بودند و برای از بین بردن کرمهای معده و روده استفاده مینمودند، زیرا در آن ماده آلکالوئیدی وجود دارد که پزشکان ایرانی نیز به خاصیت آن آگاهی داشتند. آب انار مدر است. مصرف رقیق شده آن با آب برای بهبود بیماری مجاری ادرار، درمان التهاب دستگاههای بدن و یا ناشی از نارسایی‏های کیسه صفرا توصیه گردیده است. در پوست ریشه انار، آلکالوئیدی به نام پله تیرن وجود دارد که به مقدار 50-40 گرم آن ضد کرم کدو است.
قسمت خوراکی میوه انار آریل نامیده میشود و به صورت تازه مصرف میشود. همچنین میتوان آب انار را به شکل عصاره غلیظ برای تهیه مربا و سایر فرآوردهها نگهداری نمود. انار از جمله درختانی است که علاوه بر میوه، گل و پوست میوه، ساقه، پوست ریشه و برگها منبع خوبی از متابولیتهای ثانویه و ترکیبات آنتیاکسیدانی همانند تاننها، رنگدانهها، فلاونوئیدها، استروژن های گیاهی و آلکلالوئیدهامیباشد. در طب سنتی به خاطر اثرات دارویی آن به عنوان دارو و در صنعت دباغی و رنگسازی مورد استفاده قرار میگیرد (میرجلیلی، 1381). از خواص دارویی آن در طب نوین، در درمان فشار خون بالا، کاهش تجمع پلاکتهای خونی، چربیهای خون، تنش اکسایشی و کند کردن پیری سلولها، درمان تصلب شرایین، درمان آرتریت، کاهش حمله قلبی و مغزی، استفاده میشود و دارای خاصیت استروژنی و فعالیت ضد میکروبی، ضد اسهال، آلودگیهای میکروبی، انگل، مشکلات تنفسی وراثتی میباشد (آسری و همکاران، 2008). استفاده از عصاره، پوست و روغن بذر آن دارای خواص ضد سرطانی بوده و در درمان و جلوگیری از سرطان نقش داشته و این خاصیت با اثر ضد التهابی آن در ارتباط است. همچنین تأثیر پلیفنولهای موجود در روغن هسته و آب انار تخمیر شده بر جلوگیری از فعالیت اکسیداسیونی و کاهش سنتز پروستاگلاندین ها که در نتیجه باعث کاهش رشد وتکثیر سلولهای سرطانی سینه در افراد میشود گزارش شده است (لانسکی و نیومن،2007)
6-2 گیاه شناسی انار
انار با نام علمی Punica granatum L. از خانواده انارسانان (Punicacea) می باشد. جایگاه انار در سیستم رده‏بندی گیاهان به شرح زیر است (میرجلیلی،1381):
347278729546800سلسله (Kingdom)……………………….. گیاهان (Plants).
شاخه (Phyllum)………………………… گیاهان آوندی (Tracheophyta)
گیاهان دانهدار (Spermatophyta)
پیدازادان (Phanerogames)
رده (Class)……………………………………. نهاندانگان (Angiosperms)
زیر رده (Sub class)………………………. دولپهایها (Dicotyledons)
راسته (order) ……………………………….. میرتال (Myrtales)
تیره (Family)………………………………… پونیکاسه (Punicacea)
جنس (Genus)………………………………. پونیکا (Punica)
گونه (Species)…………………………. Punica granatum L.
Punica protopunica Balf.
انار دارای عدد کروموزمی پایه هشت (8X= ) است و تعداد کروموزمهای بدنی آن شانزده (16 = 2n) گزارش شده است. خانواده انار از نظر گیاه شناسی تنها دارای دو گونه میباشد:
1-گونه غیر خوراکی (Punica protopunica Balf.): که نمونهای از آن در کشور ایران فعلاً وجود ندارد و این گونه انار در مناطق آفریقایی و سواحل جزایر سوکاترا در افریقا و اقیانوس هند پراکنش دارد. ابتدا تصور میشد که گونه پورتوپونیکا شکل اجدادی این جنس میباشد اما موارد مهم اختلاف ریخت شناسی و تشریحی در ساختمان گل، تخمدان، میوه، دمبرگ و برگ ثابت کرد که در حقیقت یک گونه ابتدایی است و این موضوع که این گونه از اجداد انارهای معمولی میباشند، صحیح نیست (میرجلیلی،1381).
2- انارهای خوراکی و معمولی ( Punica granatum L.) دارای 4 واریته به شرح زیر میباشند:
الف: واریته انار وحشی (Punica granatum L. var. spinosa Lam.): به طور معمول دارای خارهای زیادی است و میوه آن ریز و بسیار ترش است.
ب- واریته انار اهلی با نام علمی (Punica granatum L. sativa): به طور معمول بدون خار یا کم خار بوده و دارای شکل های گیاه شناسی متعددی است.
ج- واریته انار پاکوتاه یا مینیاتور با نام علمی (Punica granatum L. gracissima): یا (Punica nana L.): که بهطور معمول مشابه انار معمولی ولی در اندازه کوچک بوده که در گلدان ارتفاع آن به نیم متر نیز نمیرسد و دوره طولانی گلدهی دارد و در صنعت خزانهکاری آمریکا P.multiflora نامگذاری شده است.
د- انار پرپر با نام علمی (Punica granatum L. var. pleniflora): تعداد گلبرگ های گل در این گونه زیاد و گلهای آن درشت و با دوام است و اکثراً میوه تولید نمیکند و به فارسی به آن گلنار میگویند.
تفاوت این دو گونه در این است که گونه P. granatum بومی ایران و نواحی مدیترانه است و تخمدان آن دارای دو یا سه ردیف برچه بوده ولی در گونه P. protopunica تخمدان داری یک ردیف برچه است و بومی سوکوترا میباشد (میرجلیلی،1381).
7-2 خصوصیات ریخت شناسی انار اهلی(Punica granatum L.)
انار درختچه یا درخت کوچک است که به صورت چند تنه و فاقد تنه اصلی رشد کرده و اغلب به عنوان یک گیاه زینتی از آن یاد میشود (میرجلیلی، 1381).
1-7-2 شاخه
شاخه انار باریک و بهطور معمول ناصاف بوده و با توجه به رقم، دارای خارهایی با تعداد و طول مختلف می‏باشند. به عنوان مثال رقم شیرین شاهوار بدون خار و انار ترش سبز از پرخارترین رقم های انار ایران هستند. شاخهها به هنگام جوانی مقطع تقریباً چهار گوش داشته و در زمان رشد کامل، مقطع دایرهای دارند. شاخه دارای پوست تقریباً خاکستری تا سبز میباشد. درختچه انار تولید شاخههای نامنظم میکند و میوهها در انتهای شاخه‏های میوه دهنده یا روی شاخههای یک ساله به صورت منفرد یا چندتایی تشکیل میگردد که شاخههای میوه دهنده را سیخک میگویند. سیخکها در واقع شاخههای کوچک و فشردهای هستند که روی آنها جوانه‏های میوه دهنده یا برگ تشکیل میشود. بهطور معمول سیخکها در انار بهترین میوهها را تولید میکنند. نوع دیگری از شاخهها در انار به نام شاخچه وجود دارند که طول آنها از سیخکها بیشتر است و ممکن است تا 30 سانتیمتر نیز برسند. در انتهای این شاخهها بهطور معمول گل تشکیل میشود. شاخههای انار انشعابهای زیادی تولید میکنند و حالت متراکمی به تاج درخت میدهند. درختانی که چنین حالت متراکمی را از خود نشان می‏دهند اغلب میوه کمتری تولید میکنند (رنجبر و همکاران، 1384).
2-7-2 ریشه
ریشه درخت انار بسته به نوع خاک، اندازه چاله کاشت، قابلیت نفوذ و ریشه دهی درخت انار تا عمق 5/1 متر به طول عمودی و 2 تا 5/3 متر بهطور افقی نفوذ و گسترش مییابد. بهطور کلی پراکندگی ریشههای انار به موازات سطح زمین از عمق آن بیشتر است. چنانچه در زمان تهیه قلمه و کاشت آنها در خزانه طول قلمهها بلند باشد (80 سانتیمتر) دو سوم قلمه (70-60 سانتیمتر) در داخل بستر کاشت قرار می گیرد. گیاهان تولید شده از این قلمهها به دلیل تولید ریشههای طولی بیشتر در مقابل کم آبی مقاومت نموده و به علت جذب مواد غذایی بهتر، میوه بیشتر و با کیفیت مطلوبتری تولید خواهند کرد (رنجبر و همکاران، 1384؛ و بینام، 1389 ). در ریشههای درختان انار نیز مانند بسیاری از گونههای گیاهی همزیستی میکوریزایی دیده میشود. ظاهراً ریشههای دارای میکوریزا با ریشههای بدون میکوریزا در انار تفاوت دارند. انشعابهای دوتایی مکرر همراه با برآمدگی ریشهای نشانه آلودگی میکوریزایی است. فصل بهار بهترین فصل برای نمونه برداری و تعیین وجود میکوریزا در ریشههای درختان انار است. به نظر میرسد درختانی که در شرایط pH قلیایی دارای مقدار فسفر و کلسیم بالا می باشند، شرایط فیزیکی و فیزیولوژیکی بهتری دارند. احتمالاً بین نوع خاک و درصد آلودگی میکوریزایی و سلامت گیاه رابطه مستقیمی وجود دارد. در خاکهای شنی- لومی درصد آلودگی بالاتر و سلامت گیاهان بهتر میباشد. همچنین با افزایش درصد رس خاک، درصد آلودگی میکوریزایی کاهش مییابد (میرجلیلی، 1381). در پوست ریشه انار چهار آلکالوئید به نام های پلیترین، پسودوپلترین، متیل پلترین و مقدار زیادی تانن یافت میشود که در زمان بیماری رودهای و معده مؤثر میباشد (مقصودی،1386 و میرجلیلی،1381).
3-7-2 برگ
برگها کامل با دمبرگ کوتاه، بدون کرک و فاقد گوشواره میباشند. برگهای انار متقابل و گاهی منفرد و تقریباً فراهم میباشند. برگهای مستطیلی، سرنیزهای و یا خطی مستطیلی بوده و طول آن 1 تا 8 سانتیمتر و عرض 5/0 تا 2 سانتیمتر میباشد. انار در نواحی معتدله و نیمه گرمسیری خزان پذیر بوده ولی در مناطق ساحلی، گرمسیری و مرطوب با زمستانهای ملایم مانند هندوستان و مناطق جنوب شرقی کشور (شهرستان چابهار) به صورت همیشه سبز دیده می شوند و ریزش برگهای آن مانند درختان گرمسیری میباشد. در نوک برگ درخت انار، غده مولد شهد وجود دارد که از آن ترشح خارج میشود. در میان این ترکیبات ترشحی موادی مانند گلوکز، فروکتوز و ساکارز تشخیص داده شده است. در هر برگ یک غده منفرد در نوک آن وجود دارد که از توده سلولهای کروی شکل و متراکم تشکیل شده است. برگ انار در طب سنتی به حالت تازه یا خشک در درمان ضعف اعمال معده، کم اشتهایی، کمخونی، میگرن و ضعف عمومی استفاده میشود (بهزادی شهر بابکی، 1389 و رنجبر و همکاران،1384).
4-7-2 گل
گلهای انار دارای تخمدان تحتانی (همه اعضا گل روی تخمدان قرار گرفتهاند)، بیبو و به رنگهای قرمز یا قرمز مایل به نارنجی و در برخی از گونههای تزئینی به رنگ سفید و یا به رنگ زرد میباشند. گلهای انار درشت، به قطر 3 سانتیمتر، به طول 5/3 تا 5/7 سانتیمتر و عرض 8/3 تا 5 سانتیمتر می رسند. گلهای کامل و زنگولهای شکل یا استوانهای هستند که دارای اندام نر و ماده به حالت دوجنسی هستند. گلها منفرد یا مجتمع (بهصورت یک گل آذین گرزن) تشکیل میگردند. گلهای منفرد در انتهای شاخهها را گلهای انتهایی میگویند. گلها ممکن است در انتهای شاخههای کوتاه و با رشد کم (سیخک) و یا در انتهای شاخههای بلندتر (شاخکها) تشکیل گردند. گلهای انار بهطور معمول در سه دوره زمانی ظاهر میشوند. دوره اول، طولانیتر بوده و در این دوره اغلب گلها روی سیخکها تشکیل میشوند و هرچه تعداد این گلها بیشتر باشد، از نظر تولید محصول بهتر است. دورههای بعدی تولید گل، کوتاهتر هستند و در مجموع دوره گلدهی نسبتاً طولانی و تا اواسط تابستان ادامه دارد. گلهایی که در انتهای فصل به وجود میآیند بهصورت کناری و در کنار برگ نیز مشاهده میشود. گلهای انار دارای شهد نیز میباشند که فعالیت زنبورهای عسل روی گلهای انار نشان دهنده این مطلب است. دانههای گرده انار بسیار درشت و سنگین بوده و مقدار گرده تولیدی نیز بسیار زیاد است و عمل گرده افشانی توسط حشرات انجام میگیرد. وجود شهد در قاعده پرچمها باعث جلب حشرات، زنبور عسل و زنبوری به نام آنتیدیوممیشود. از لحاظ تبدیل به میوه و ارزش اقتصادی، گلهای انار به سه دسته تقسیم میشوند:
الف) گلهای بارور (ثمری یا زایشی): که نسبت به گلهای دیگر اندازه درشتتر داشته، دارای خامه و پرچم بلند، بساکها و کلالهها تقریباً هم اندازه که کلاله مادگی بالای پرچم قرار داشته و فعال میباشد. این گلها کشیده هستند و قطرشان در محل اتصال بیشتر از قطرشان در محل گردن گل است. این گلها بطری مانند می‏باشند. میوههای مرغوب تجاری انار مربوط به این نوع گلها میباشد.
ب) گلهای نازا (ریزشی، غیر ثمری): این گلها کوچکتر از گلهای ثمری، با خامه و پرچم کوتاهتر و در زیر بساک قرار دارد. قطر این گلها در محل اتصال کمتر از گردن گل است. به عبارت دیگر این گلها قیفی یا شیپوری شکل میباشند. این گلها به تدریج ریزش میکنند و هیچکدام تبدیل به میوه نمیشوند.
ج) گلهای حد واسط: این گلها از نوع گلهای ریزشی و زایشی هستند که ممکن است دارای خامههایی به بلندی گلهای خامه بلند یا به کوتاهی گلهای خامه کوتاه باشند. گلهایی که دارای خامه بلند هستند گاهی تلقیح میشوند و تولید میوه هم میکنند ولی این میوهها به ندرت به مرحله برداشت میرسند در حالت رسیدن میوه بیشتر بد شکل، معیوب و نامرغوب خواهند بود و حدود 5 درصد خود گشنی گزارش شده است. در گرده افشانی میوه انار مربوط به این نوع گلها میباشد. بهطور معمول گلهای خامه بلند روی شاخه های مسنتر و گلهای خامه کوتاه روی شاخه‏های جوان ظاهر میشوند. درخت انار دو تا سه مرحله گلدهی دارد که گاهی اوقات تا زمان رسیدن و برداشت میوه هم گلهایی روی درخت انار مشاهده میشود که برخی از آنها میریزند و برخی تبدیل به میوه می‏شوند (بهزادی شهر بابکی ،1389 و رنجبر و همکاران، 1384).
5-7-2 میوه
میوه انار سته کروی، قرمز براق یا زرد مایل به سبز و در زمان رسیدن به ندرت سیاه مایل به ارغوانی میگردد. در حقیقت میوه انار جزء میوههای کاذب میباشد. این میوه از پوسته، مادگی، تخمدان و رشد و نمو نهنج به وجود میآیند و به آن بالوستا گویند که بهطور معمول روی سیخکهای مسنتر و شاخههای جوان به وجود می‏آیند. میوه انار تقریباً گرد با قطرهای متفاوت بین 5/12 تا 25/6 سانتیمتر با کاسه گل پایا و برجسته و سخت، پوست چرمی میباشد. میوه انار جزء ستهها طبقهبندی شده است. قسمت رویی میوه را پوست، قسمت زیرین را بافت اسفنجی و دانههای داخل میوه که روی بافت اسفنجی را گرفتهاند، دانهها یا میوهچه (آریل) بوده که با یک پرده نازک شفاف یا سفید رنگی در درون میوه از هم جدا میشوند. پوست میوه یک پوشش چرمی جهت حفاظت نسبی از صدمات مکانیکی و تلفات رطوبت را فراهم میکند. آریلها مملو از پوشش گوشتی آبدار و آب میوه قرمز، سفید و صورتی رنگ بسته به نوع رقم هستند. هر آریل دارای یک بذر ترد یا سخت زاویه دار است. کیفیت میوه به‏طور عمده به میزان قند، اسید و عصاره بستگی دارد و انار با کیفیت بالا همچنین دارای پوستی جذاب، بذرهای کوچک در آریل می باشد. انارهای ترش و ترش- شیرین دارای پوست قرمز و انارهای شیرین، پوست سبز متمایل به زرد دارند. آریلها در حدود 60-55 درصد از کل میوه و یا 76 تا 85 درصد آریل است. اسید غالب میوه اسید سیتریک بوده و میزان اسیدیته کل حدود 2 درصد وزن تر میوه است. مقدار اسید آسکوربیک آب میوه بین 49/0 تا 30 میلیگرم در 100 گرم عصاره بوده که بستگی به رقم دارد. میوه دارای 30 درصد تانن است (سرخوش و همکاران، 2006 و قادر، 2006 )
6-7-2 بذر
بذر انار 4 تا 18 میلیمتر عرض دارد. بذرها به تعداد زیاد و مثلثی بوده و دارای یک جنین دولپهای بدون آلبومن است که لپهها روی هم قرار داشته و از طول به یکدیگر پیچیدهاند. پوشش محافظ بذر یک لایه محکم و چوبی بوده که در زیر لایه گوشتی و خوراکی آریل قرار دارد و از رشد و توسعه پوششهای تخمک بهوجود میآید که بعد از رشد و توسعه دانه به آنها تستا گفته میشود. پوشش سخت بذر یکی از مشکلات این میوه در مصرف تازه خوری میوه انار محسوب میشود که علت آن چوبی شدن لایه داخلی پوسته بذر میباشد و درجه سختی آن به میزان چوبی شدن و ضخامت این لایه بستگی دارد و در ارقام مختلف نیز متفاوت است. آریل به رنگ های ارغوانی، قرمز، زرد، سفید و سیاه میباشد. رنگدانهها در انار سفید تا صورتی روشن و قرمز پر رنگ است و به دلیل وجود ماده رنگی آنتوسیانین است. سه نوع مهم از آنتوسیانینها عبارتند از: سیانیدین، عامل رنگ قرمز تیره یا سرخ، پلارگونیدین، مربوط به رنگ نارنجی متمایل به قرمز یا صورتی و دلفینیدین که رنگ ارغوانی یا بنفش را موجب میشوند. رنگدانه غالب در آب میوه انار ترکیب 3 و 5 دلفینیدین دی گلوکوزید است (قادر، 2006).
8-2 خصوصیات بیوشیمیایی
انواع گوناگونی از مواد بیوشیمیایی گیاهی و متابولیتهای ثانویه از قسمتهای مختلف شامل میوه انار (آریل‏ها، پوست، بافت اسفنجی، بذرها و پریکارپ) و درخت انار (پوست، ساقه، برگها و ریشهها) مشتق و شناخته شدهاند. پلی فنولها به عنوان گروه اصلی و غالب در میوه انار شامل فلاونوئیدها از جمله آنتوسیانین، تاننهای فشرده همانند پروآنتوسیانیدینها و تاننهای قابل هیدرولیز همانند الاجیتانین و گالوتانینهامیباشند. ترکیبات فنولی دیگر در انار شامل مشتقات اسید الاجیک و تاننهای قابل هیدرولیز (پونیکا لاجین و پونیکالین) هستند. ارتباط و همبستگی مثبتی بین فنول کل و فعالیت آنتیاکسیدانی در انار وجود دارد. هرچند که غلظت بیش از حد ترکیبات فنولی باعث ایجاد طعم نامطلوب و حالت گسی در آب میوه میشود. مواد شیمیایی دیگر شامل اسیدهای فنولی، استرولها و تریپنوئیدها، اسیدهای چرب، تریگلیسیریدها و آلکالوئیدها هستند (سیرام و همکاران، 2006). بذر انار بهطور متوسط دارای 25/0 درصد چربی میباشد. بذر انار تقریباً 15/0 درصد وزن خشک بذر را تشکیل میدهد که به علت این خواص دارای اهمیت صنعتی در گروه روغنهای خشک میباشد. مواد و ترکیبات موجود در میوه انار در ارقام مختلف اندکی متفاوت است (بینام، 1389). اسیدیته در انارهای ترش 6/3 درصد، در انارهای شیرین 5/0 درصد و در انارهای وحشی 8/3 درصد میرسد و وزن مخصوص آب انار 151/1 گرم بر سانتیمتر مکعب و عصاره خشک آن 145 گرم در یک کیلوگرم است (بینام، 1389).
جدول 1-2 ترکیبات موجود در 100 گرم قسمت خوراکی میوه انار (بینام، 1389)
ترکیبات شیمیایی گرم
چربی 9/0- 3/0
پروتئین 95/0- 5/0
آب 3/82- 80
کربوهیدرات 4/16
خاکستر 5/0
فیبر خام
انرژی 6/0- 2/0
78- 63 (کالری)
ویتامینها میلیگرم
تیامین (B1) 03/0
ریبوفلاوین (B2) 03/0
نیاسین (B3) 3/0
ویتامین C 6- 4
پانتوتنیک اسید 59/0
عناصر عمده میلیگرم
آهن (Fe) 3/0
کلسیم (Ca) 3
فسفر (P) 8
سدیم (Na) 3
پتاسیم (K) 259
منیزیم (Mg) 3
روی (Zn) 12/0
مس (Cu)
منگنز (Mn)
سلنیوم (Se) 07/0
15/0
6/0
9-2 شاخصهای بلوغ
میوه انار بین 5/4 تا 6 ماه بعد از ظهور گل به بلوغ میرسد. میوهها باید قبل از رسیدن بیش از حد و قرار گرفتن در شرایط ترکیدگی میوه برداشت شوند. شاخصهای بلوغ بسته به رقم، شامل رنگ خارجی پوست (از زرد تا قرمز) و رنگ عصاره، اسیدیته و مواد جامد محلول است. حداکثر اسیدیته قابل تیتراسیون بین یک درصد در ارقام ملس است. حداقل مواد جامد محلول 15 تا 17 درصد میباشد (قادر، 2006 ). شاخصهای بلوغ برای تعیین زمان برداشت محصول بهطوریکه بازار پسندی و کیفیت قابل قبولی جهت مصرف کننده را دارا باشد، مهم است. صفات کیفی میوه انار و همچنین فاکتورهای ظاهری از جمله شاخصهای بلوغ میباشند.
10-2 زمان رسیدن و برداشت میوه انار
درخت انار بهطور معمول از سال سوم پس از کاشت تولید گل و میوه مینماید. رسیدن تدریجی بوده و با توجه به آب و هوا و رقم از اواسط شهریور ماه تا اواخر آبان ماه ادامه مییابد. رسیدن میوه زمانی است که نسبت قند به اسید ثابت بماند و پوشش دور دانهها نیز محل قرار گرفتن دانه ها قرمز رنگ شود. هنگام برداشت میوه باید بهطور کامل رسیده باشد. بلوغ میوه در زمان برداشت مهمترین عامل تعیین کننده عمر انبارمانی و کیفیت نهایی میوه است. به عنوان مثال اگر میوه انار قبل از رسیدن (به صورت نارس) برداشت گردد، رسیدن آن ادامه پیدا نمی‏کند و پوست آن زود خشک شده و فاقد خاصیت انبارمانی و صادرات میگردد. میوههای نابالغ بیشتر در معرض چروکیدگی و صدمات مکانیکی بوده و دارای طعم نامطلوب نسبت به زمان رسیدن هستند. اگر میوه دیر برداشت گردد، دانههای درون میوه حالت کم آبی پوکی و بیوزنی پیدا مینمایند و درصد ترکیدگی میوه بالا می‌رود و از کیفیت میوه کاسته میشود. میوههایی که خیلی زود یا دیر برداشت میشوند نسبت به میوههایی که در زمان مناسب برداشت میشوند در برابر نابسامانیهای فیزیولوژیکی پس از برداشت حساستر هستند. شاخص‏های بلوغ جهت کیفیت خوب میوه برای مصرف کننده و بازار پسندی مهم میباشند (پکمزکی و ارکان، 2003). رسیدن فرآیندی است که در اواخر مرحله رشد و نمو اتفاق میافتد. ارقام انار را از نظر رسیدن به سه دسته زیر تقسیم مینمایند:
الف) ارقام زودرس (تیرماهی): ارقام انار زودرس که به انارهای پیشرس یا تیرماهی یا نوبر معروف هستند اکثرا از انواع شیرین میباشند و به لحاظ زودرسی به آنها تیرماهی گفته میشود. بهطوریکه در اواخر تیرماه از درخت قابل برداشت و عرضه به بازار میباشند. این گونه انار زودتر از دیگر ارقام برگ و گل داده و به همین نسبت نیز زودتر میرسند و در زمانی قابل خوردن هستند که به هیچ نحو ممکن انارهای دیررس آبان ماهی قابل برداشت و خوردن نمیباشند، به همین منظور دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند. از انواع این گروه انار میتوان به رقم انار تب لرز یزدی که رنگ پوست و دانه آن قرمز متمایل به صورتی کمرنگ است و رقم شیرین تابستانه ساوه اشاره نمود.
ب) ارقام میانرس (مهر ماهی): ارقام انار میانرس که تاریخ رسیدن و برداشت محصول آن بین ارقام زودرس و دیررس میباشد، اگرچه از نظر رنگ پوست میوه و دانه تفاوت چندانی بین ارقام زودرس و میانرس وجود ندارد لیکن در تاریخ رسیدن آنها بهخصوص به ارقام آبان ماهی تغییرات چشمگیر است. رقم انار ترش یزدی جزء ارقام میانرس میباشد.
ج) ارقام دیررس (آبان ماهی): ارقام انار دیررس یا آبان ماهی که زمان رسیدن و برداشت محصول آن در فصل پاییز و بیشتر آبان ماه است، ویژگی و اهمیت این گونه انارها در این است که آسیب حاصل از نوسانات درجه حرارت خصوصاً سرما روی میوه در مقایسه با سایر ارقام به مراتب کمتر میباشد و هرچه تا قبل از یخبندان روی درخت باقی بمانند، میوهها کیفیت رنگ، طعم و مزه بهتری را پیدا میکنند که به هیج وجه قابل قیاس با نمونه‏های زودرس و میانرس نمیباشد. علاوه بر موارد فوق دوره انبارمانی طولانی، قدرت حمل و نقل، مقاومت به گرما و سرمای زیادتری نسبت به سایر ارقام انار دیگر دارد. رقم انار ملس ترش ساوه و ملس دانه سیاه از ارقام آبان ماهی هستند (بهزادی شهربابکی، 1389 و میرجلیلی، 1381).
در زمینه تأثیر زمان برداشت بر خصوصیات کیفی میوه انار و تأثیر بلوغ بر خصوصیات ظاهری و فعالیت آنتی‏اکسیدانی میوه انار مطالعات مختلفی انجام شده است (بوروچوو- نئوری و همکاران، 2009). در تحقیقی در مورد 11 رقم انار در فلسطین اشغالی مقدار مواد جامد محلول، اسیدیته، ترکیبات فنولی و فعالیت آنتیاکسیدانی را در زمانهای متفاوت در طول فصل برداشت اندازهگیری نموده و عنوان داشتند که این شاخصها و صفات حسی در بین ارقام و در زمان رسیدن متفاوت میباشند. مواد جامد محلول در اواخر فصل نسبت به اوایل فصل برداشت در سه رقم مورد مطالعه افزایش داشت. هیچگونه همبستگی بین رنگ آریل با pH و یا ترکیبات فنولی مشاهده نشد ولی بین رنگ آریل و فعالیت آنتیاکسیدانی همبستگی مشاهده شد (ال- میمن و احمد، 2002). با بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی میوه انار رقم طایفی در عربستان گزارش دادند، میوههای رسیده دارای درصد گلوکز بیشتری نسبت به فروکتوز بوده و مقدار ترکیبات پلی فنول در میوههای بهطور کامل رسیده بیشتر از میوههای نیمه رسیده میباشد. زارعی و عزیزی (1389) گزارش دادند در بین برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ارقام میوه انار ایران مورد مطالعه در مرحله رسیدن اختلافات قابل توجهی از نظر میزان اسیدیته، اسید آسکوربیک، pH، آنتوسیانین، وزن و چگالی وجود داشت. تاتاری و همکاران (1390) ویژگیهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه انار در ساوه را مورد بررسی قرارداده و عنوان داشتند که اکثر صفات مورد بررسی دارای اختلاف معنیداری در بین ارقام بودند. فاوول و همکاران (2011) تفاوت در خصوصیات شیمیایی، فعالیت آنتیاکسیدانی و میزان تانن و ترکیبات فنولی را در ارقام انار در افریقای جنوبی گزارش دادند. کولکارنی و آردهیا (2005) گزارش دادند تغییرات شیمیایی و فیزیکی و آنتیاکسیدانی قابل توجهی در میوه انار در طی مرحله نمو ایجاد میشود. میزان مواد جامد محلول، قندها و آنتوسیانین تا 100 روز بعد از نمو میوه افزایش یافته و مقدار ویتامین ث و فنول کل تا 20 روز بعد از میوهدهی افزایش، و سپس در اواخر مرحله رسیدن کاهش مییابد و در حدود 100 روز بعد از میوهدهی به میزان مطلوب بلوغ و رسیدن میوه میرسد. افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی در اواخر مرحله نمو مربوط به سنتز آنتوسیانین میباشد. تمایل به تجمع و یا تجزیه شاخصهای شیمیایی میوه انار در طی مراحل بلوغ و رسیدن میوه متفاوت است. غلظت رنگدانههای آنتوسیانین در میوه انار از 100 روز پس از گلدهی شروع به کاهش مییابد. اسیدیته آب میوه در زمان رسیدن میوه کاهش مییابد که یک فاکتور شیمیایی مهم در افزایش شاخص قهوهای شدن داخلی در میوهها است که بیش از اندازه رسیدهاند. ویرا کودی و همکاران (2010) تأثیر بلوغ بر خصوصیات ظاهری و بیرونی و فعالیت آنتیاکسیدانی میوه انار رقم واندرفول در استرالیا را در دو سال پیاپی مورد بررسی قرار دادند و بیان نمودند میزان مواد جامد محلول، درصد آّب میوه و فعالیت آنتیاکسیدانی با مقادیر اسید‏های فنولی، اسیدآسکوربیک و آنتوسیانین در ارتباط بود. میزان تانن و فنول در زمان رسیدن میوه انار کاهش قابل توجهی را نشان داد. ترکیبات فنولی در آّب انار در بیوسنتز حلقه فلاویلیوم در تشکیل رنگدانه آنتوسیانین استفاده شده و منجر به کاهش مقدار آنها میشود ولی در کاهش میزان فعالیت آنتیاکسیدانی تأثیر ندارد. مشاهدات انجام شده در سایر میوه ها نشان داده است که مرحله برداشت بر کیفیت خوراکی و انبارمانی تأثیر دارد. پرکینز-ویزی (1992) به مطالعه زمان برداشت بر خصوصیات کیفی میوه تمشک در 6 مرحله گزارش نمود که با نزدیک شدن به مرحله برداشت میوه، میزان مواد جامد محلول، شدت رنگ و وزن میوه افزایش یافت در حالیکه میزان اسیدیته کل کاهش یافت. میوه تمشک نافرازگرا(غیر کلیماتریک) بوده و رسیدن آن به میزان تولید اتیلن وابسته نیست.
11-2 شاخص های کیفی
شاخصهای کیفی میوه انار شامل موارد زیر میباشد (قادر،2006):
الف- عاری بودن از پوسیدگی داخلی و خارجی
ب- عاری بودن از آسیبهای پس از برداشت (آسیبهایی که در حین برداشت و حمل و نقل ایجاد میشوند).
پ- رنگ و صاف بودن میوه
ت- شدت رنگ و یکنواختی شکل آریلها
ث- اندازه میوه (ممکن است بسته به نوع مصرف شاخص کیفی مطرح شود).
ج- طعم میوه
چ- مقدار مواد جامد محلول (بیش از 17 درصد) و فنول کمتر از (25/0 درصد) به ترتیب جهت ایجاد طعم شیرین و بدون گسی بودن مطلوب هستند.
12-2 خصوصیات تنفسی و انبارمانی میوه انار
انار به عنوان یک میوه نافراز گرا معرفی شده است. بنابراین باید تا مرحله رسیدن کامل، روی درخت بماند تا حداکثر کیفیت خود را به دست آورد. از نظر تولید اتیلن انار جز گروهی است که تولید اتیلن در آنها به مقدار خیلی کم یا جزئی است (قادر، 2006). میوه انار دارای تنفس پایین و الگوی تنفسی نافراز گرا بوده و مقادیر کمی اتیلن تولید کرده و هیچ پاسخی به تیمارهای اتیلن برونزاد که با تغییر در رنگ پوست و آب میوه همراه است نشان نمیدهد. میزان تولید دی اکسید کربن و اتیلن توسط میوه با افزایش درجه حرارت، زیاد میشود (قادر، 1984).
13-2 فیزیولوژی پس از برداشت میوه انار
میوه انار را میتوان به مدت دو ماه در درجه حرارت 5+ درجه سانتی‏گراد نگهداری کرد اما برای انبارمانی طولانیتر و به منظور جلوگیری از آسیب سرمازدگی در دمای 7+ درجه سانتیگراد انبار شود. میوه انار به دلیل چروکیدگی پوست، نسبت به از دست دادن رطوبت بسیار حساس بوده و هم چنین به درجه حرارت زیاد و رطوبت پایین حساس است و در نتیجه رطوبت مناسب انبارمانی 90 تا 95 درصد است ( قادر، 2006).
14-2 نابسامانیهای فیزیولوژیکی میوه انار
کیفیت میوه شامل کیفیت ظاهری رنگ، عدم آلودگی و پوسیدگی و کیفیت درونی همانند طعم و مزه است. ظاهر میوه، عامل کیفی مهم جهت بازار پسندی میوه تازه است. عوامل زیادی روی ظاهر میوه اثرگذار هستند. وارد کردن ضربه، اتلاف آب، پوسیدگی و توسعه نابسامانیهای فیزیولوژیکی از قبیل پوسیدگی و لکه سوختگی در طول انبارمانی برخی از این موارد می باشند. علائم عارضه لکه سوختگی به صورت قهوهای شدن سطحی پوست (همانند سوختگی سطحی سیب) و بدون تأثیر بر آریل و بافت برون بر ظاهر میشود که از قسمت ساقه انتهایی به سمت گلگاه افزایش مییابد و با پیشرفت آن میوه نسبت به پوسیدگی حساستر میشود. شیوع لکه سوختگی و شدت آن در میوههای انار که در اواخر فصل، برداشت میشوند، نسبت به اواسط فصل بیشتر است که نشان میدهد که بروز این نابسامانی با پیری میوه در ارتباط است (دفیلیپی و همکاران، 2006). همچنین تأخیر در برداشت باعث افزایش پوسیدگی میوه در انبار می شود. اطلاعات کمی در مورد علل و روشهای کنترل لکه سوختگی موجود است. جهت بررسی عوامل بیوشیمیایی مؤثر در ظهور لکه سوختگی، در بافت پوست میوههای انار برداشت شده در آخر فصل میزان آلفا- فارنسین و مقادیر تریونول ترکیب با آن در زمانهای 0، 2 و 4 ماه پس از انبارمانی مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج نشان داد سنتز و اکسیداسیون آلفا – فارنسین که نقش عمدهای در ظهور لکه سوختگی سطحی در سیب به عهده دارد، در توسعه لکه سوختگی در میوه انار نقشی ندارد. این علائم در میوههای برداشت شده در اواسط فصل پس از 6 ماه در میوههای برداشت شده در اواخر فصل پس از 4 ماه به ترتیب بین 30 تا 100 درصد توسعه یافت. بیماریهای پس از برداشت میوه انار شامل پوسیدگی، کپک خاکستری و پوسیدگی کپک سبز و پوسیدگی قلب میوه میباشد. کپک خاکستری بهطور معمول از گلگاه میوه شروع میشود و با پیشرفت آن پوست میوه کمی قهوهای و خشن میشود (دفیلیپی و همکاران، 2006).
15-2 تغییرات بیوشیمیایی و آنزیمی طی انبارمانی
یکی از مزایای عرضه میوه و ترهبار خارج از فصل کاشت برای کشاورز یا باغدار این است که به خاطر کم بودن آن در بازار و تقاضای زیاد، با قیمتی بالاتر و حتی چندین برابر آن به فروش میرسد و این مسئله، پایین بودن قیمت در زمان عرضه زیاد آن را جبران میکند. انار هم مانند سایر میوهها، در تنفس از اکسیژن و مواد ذخیرهای استفاده کرده، دی اکسید کربن آزاد میکند. پس از برداشت نیز همانند قبل از آن، یکسری واکنشهای آنزیمی و بیوشیمیایی نظیر تغییر در نوع قند، کاربر قندها در تنفس، کاهش اسیدهای آلی، تغییر در نوع قند، کاربرد قندها در تنفس، کاهش اسیدهای آلی، تغییر در ترکیبات پکتین و تولید ترکیبات معطر فرار صورت میگیرد. بنابراین برای نگهداری آن پس از برداشت باید نکاتی را رعایت کرد تا در مدت نگهداری مقدار مواد آلی و معدنی و بهویژه ویتامینهای موجود در آن حفظ شده و یا لااقل دستخوش کمترین تغییرات ممکن گردد. این تغییرات علاوه بر دگرگونی های درونی و بیرونی مثل شکل ظاهری، بازار پسندی و همچنین مقاومت در برابر عوامل بیماری زا می باشد. از آنجایی که میوههای انار به خارج از کشور صادر میشوند، شیوه بستهبندی و انتقال آن با بعد مسافت، سرعت حمل و نقل، رابطه مستقیم دارد. بهطور کلی نگهداری میوه انار در ایران به دو روش سنتی و صنعتی انجام میشود. عامل اصلی محدود کننده عمر انبارمانی میوه انار، پوسیدگی در انتهای گلگاه توسط قارچها میباشد (سیرام و همکاران، 2006). نرمی داخل نسوج نیز از جمله عوارض میوه انار در انبار است. دانههای انار در اثر این عارضه نرم شده، تغییر رنگ داده و مزه آن طعم ترشیدگی میدهد (شاکری، 1387).
1-15-2 شرایط ورود انار به انبار برای نگهداری
درصورتیکه محصول دارای انگل، میکروارگانیسمهای مضر، آفتکشها، داروهای دامی، مواد سمی، مواد فاسد و یا ذرات خارجی (که از راه جداسازی و یا فرآیندهای معمول به حد قابل قبول کاهش نمییابند) باشند، نباید در انبار سرد ذخیره شوند. بنابراین ویژگیهای انار برای نگهداری در انبار سرد باید تعیین و بهکار گرفته شوند.
2-15-2 روش های نگهداری انار به روش سنتی
الف- نگهداری میوه انار در انبار معمولی
ب- چال کردن میوه انار
پ- نگهداری میوه انار در فضای باز
ت- تجمع میوههای انار روی هم
ث- نگهداری میوه در انبارهای مسقف
معایب نگهداری انار بهصورت سنتی شامل موارد زیر میباشد:
الف- مدت نگهداری محدود بوده، که با توجه به شرایط انبار این مدت متغیر خواهد بود.
ب- آفات و ضایعات در انبارهای سنتی به علت تعرق و پوسیدگی، زیاد بوده و بهدلیل از بین رفتن بخشی از محصول از نظر اقتصادی روش خوبی نخواهد بود.
3-15- 2 نگهداری انار به طریق صنعتی
نگهداری انار به روش سردخانهای، بهطور نسبی علمی صورت میگیرد. ولی متأسفانه هنوز مانند سایر میوهها متداول نشده است. بهخصوص در کشور ایران که از این روش استفاده چندانی نمیشود. از آنجایی که نگهداری انار به روش صنعتی، کاهش وزن، تلفات و ضایعات کمتری نسبت به روش سنتی دارد و میوه عرضه شده به بازار نیز دارای کیفیت بهتری میباشند، ضرورت ایجاب میکند تا در زمینههای مختلف خاصیت انبارمانی میوه انار و مدت زمان قابل نگهداری بعد از بیرون آوردن از سردخانه تا انتقال به بازارهای خارجی بررسیهای بیشتری صورت گیرد.
مزایای انبارمانی صنعتی شامل موارد زیر میباشد:
الف- جلوگیری از تلفات انار و افزایش کیفیت محصول به نحو مطلوب بالا میرود.
ب- امکان بسته بندی و عرضه تدریجی میوه انار به بازارهای صادراتی بیشتر میشود.
4-15-2 عوامل مهم محیطی وبیولوژی در انبارمانی انار
مطلوبترین نوع انبارداری آن است که کیفیت میوههایی که انبار شدهاند به بهترین نحو، حفظ شود. برای این منظور شرایط ویژهای را باید بر انبار حاکم کرد. کیفیت انار بعد از دوره نگهداری در انبار، هیچگاه نمیتواند از کیفیت اولیه میوه قبل از انبار کردن بهتر باشد. بنابراین در صورتیکه میوه با کیفیت پایین در انبار قرار گیرد به هنگام بیرون آوردن کیفیت آن بسیار بد و نامطلوب خواهد بود. از جمله عوارضی که ممکن است پس از انبارداری مشاهده شود، خسارتهای مکانیکی است که قبل از قرار دادن انار در انبار به آن وارد میشود. به نحویکه این چنین میوهها طی نگهداری، قارچ و باکتریها به داخل آن نفوذ کرده و باعث فاسد شدن دانهها و همچنین میوه های اطراف خود میشوند. بنابراین باید در قرار دادن میوه‏های سالم در سردخانه و انبار، دقت کافی به عمل آید تا نتیجه مطلوب حاصل شود. عواملی که در انبارمانی مؤثر هستند به شرح زیر میباشند (میرجلیلی،1381):
الف- درجه حرارت
ب- رطوبت نسبی
پ- اکسیژن
ت- دی اکسید کربن
16-2 پوشش های خوراکی
هدف تازه گسترش عمر انبارمانی پس از برداشت محصولات استفاده از پوششهای خوراکی حاصل از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی، به جای قارچکشهای شیمیایی در کنترل بیماریهای پس از برداشت است. پوششهای خوراکی یک اتمسفر تغییر یافته را در اطراف میوه فراهم کرده و یک سد نیمه نفوذ پذیر نسبت به اکسیژن، دی‏اکسید کربن و رطوبت ایجاد نموده و در نتیجه باعث کاهش میزان تنفس و واکنشهای اکسیداسیون میشوند (مقبول و همکاران، 2010). پوششهای خوراکی لایههای نازکی از مواد خوراکی میباشند که برای پوشش دهی بهطور مستقیم روی سطح میوه به صورت غوطهوری، محلول پاشی یا برس زدن به کار برده میشوند. برخی از مواد محلول دیگر به عنوان آنتیاکسیدان ها یا آنتیمیکروبها و جهت کاهش پوسیدگی بدون تأثیر بر کیفیت محصول همراه با واکس بهکار میروند. پوششهای خوراکی سرعت عبور بخار آب را با تشکیل مانعی روی میوه کاهش میدهند. این مانع از پوسیدگی بافت جلوگیری میکند. تغییرات متابولیکی میتواند سبب سرعت بخشیدن به فرآیند پیری در نتیجه کاهش آب شود. توانایی فیلمها و پوششها با عملکردشان به عنوان موانع عبور بخار آب با توجه به شرایط محیطی خارجی همانند درجه حرارت، رطوبت نسبی، خصوصیات محصول مانند گونه، رقم، بلوغ و فعالیت آب و خصوصیات فیلم پوششی همانند ترکیبات، غلظت مواد جامد، چسبناکی، ساختار شیمیایی، مورفولوژی پلیمر، درجه دگراتصالی، نوع حلال ماده پوششی و نوع قالب پذیری میباشد (اولیواس و باربوسا کانوواس، 2009). استفاده از پوششهای خوراکی میتواند باعث تأخیر در رسیدن و تغییر رنگ، کاهش تلفات آب، و کاهش پوسیدگی و بهبود ظاهر میوهها شود. اولین پوشش خوراکی، استفاده از واکس در چین بوده است. مواد مورد استفاده در فرمولاسیون پوششهای خوراکی شامل پلیساکارید‏‏ها، پروتئینها، چربیها، رزینها، یا مخلوطی از این ترکیبات میباشد. برخی از پلیساکاریدهایی که در فرمولاسیون پوششی بهکار میروند عبارتند از: نشاسته، پکتین، سلولز، کیتوسان و آلجینات. این لایهها مواد اکسیژنی، مواد معطر و روغنی عالی بوده و استحکام و سالم بودن بافت را فراهم میکند. اما موانع رطوبتی مؤثری در نتیجه طبیعت آب دوستی آنها نیستند. خاصیت مانع اکسیژنی آنها در نتیجه استحکام و فشردگی آنها بر اثر ساختار شبکهای باند شده با هیدروژن و قابلیت حلالیت آنها میباشد (سونتی، 2003).
17-2 واکس
1-17-2 ترکیبات واکس و نقش فیزیولوژی آنها
عمل واکس زدن عبارت است از ایجاد پوشش نازک واکس روی سطوح میوهها و یا سبزیها که جهت جلوگیری از کاهش رطوبت، پژمردگی و چروکیده شدن محصول مورد استفاده قرار میگیرد. این روش ظاهر محصول را از نظر بازار پسندی بهبود میبخشد. به هر حال عمل واکسزنی یک امر مکمل در بسته بندی و فروش محصول است و نمیتوان آن را به عنوان یک عمل در بهبود کیفیت محصولات نامرغوب تلقی نمود. ترکیباتی که در سطح تجاری برای واکس زنی به کار میروند، اغلب مخلوطی از مومهای گیاهی و نفتی و معمولاً ترکیبی از موم پارافینی و موم کارنوبا میباشند. این دو موم از نظر ایفای نقش مکمل یکدیگر می باشند. موم پارافینی تعرق یا اتلاف آب را به خوبی کنترل میکند، و موم کارنوبا برعکس موم پارافینی محصول را براق می‏کند. مومهای ویژهای در بازار وجود دارند که دارای پلیاتیلن، رزینهای سنتزی، امولسیون کنندهها و مواد خیس کننده هستند. این مخلوطها معمولاً حاوی قارچ کشها و موادی هستند که مانع سوختگی سطحی، جوانه زدن و پیر شدن محصول میشوند. (اثنی عشری و زکائی خسروشاهی، 1387).
پوشش دهنده های طبیعی
از پوشش دهنده های طبیعی می توان از صمغ عربی (آکاسیا) و روغن بادام تلخ نام برد.

–104

2262378-274320
دانشگاه علامه طباطبائی
دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای
عنوان:
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر
استاد راهنما:
دکترعلی خاکساری
استاد مشاور:
دکترمحمود جمعه پور
استاد داور:
دکترمحمود ضیایی
دانشجو:
عباس فرهادی
بهمن ماه 93
تقدیم به :
پدر، مادر و همسر عزیزم
برادر و خواهرم
همراهان همیشگی و پشتوانه های زندگیم
و به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند.
دانشمندان، بزرگان، و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتلای این مرز و بوم فدا نموده و مینمایند.
تقدیروتشکر
سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
از همه کسانی که در این مسیر مرا یاری دادند تقدیر وتشکر میکنم.
 
چکیده
منطقه ارسباران که در شمال استان آذربایجان شرقی قرار دارد به بخشهای شمالی شهرستان اهر، شمال شرقی شهرستان ورزقان ، شرق شهرستان جلفا وتمامی شهرستان کلیبرکه بیش از70درصد ازکل مساحت آن را تشکیل میدهدو در شمال شرقی آذربایجان شرقی واقع شده است ، اطلاق می شود. بطور مشخص مسئله ما این است همانطور که مطالعات واسنادنشان می دهدچرا شهرستان کلیبر با وجود استعداد ها وپتانسیل های گردشگری بویژه طبیعت گردی هنوز نتوانسته است به یک مقصد گردشگری واکوتوریستی تبدیل شود وهیچ برنامه وراهبردی به منظور بهره گیری ازپتانسیلهای طبیعی و تاریخی موجود در شهرستان جهت جذب گردشگربه این منطقه وجود نداردتحقیق حاظر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ میزان درجه وکنترل ، میدانی واز لحاظ جمع آوری اطلاعات نیز از نوع تحلیلی میباشد.خبرگان گردشگری (شامل کارشناسان-مسئولین ومدیران ادارات ونهادهای علمی موجود در شهرستان کلیبر) را بعنوان جامعه آماری انتخاب کردیم وجهت تعیین نمونه آماری وحجم آن از نمونه گیری گلوله برفی وبه منظور گردآوری اطلاعات نیزاز مطالعات کتابخانه ای، میدانی، مشاهدات محقق، مصاحبه باز، پرسشنامه واسناد وگزارشهای موجود استفاده شده است برای انجام تحقیق ازبین رویکردهای مطرح شده رویکردهای یکپارچه- منسجم همچون رویکردهای گردشگری پایداروبرنامه ریزی راهبردی را جهت توسعه اکوتوریسم کلیبرمناسب دیدیم وبه منظور تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم آن از مدل SWOTوجهت الویت بندی این راهبردها ازمدلQSPM استفاده شد که با استفاده ازمدل SWOTنقاط قوت ، ضعف ، فرصتها وتهدیهای مؤثربرآن استخراج شد وسپس به کمک ماتریس SWOTوماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ، راهبردهایی جهت توسعه پایداراکوتوریسم منطقه تدوین شد و سپس با استفاده از مدل QSPM راهبردهای تدوین شده الویت بندی شدندوراهبردهای “ارتقاع منطقه حفاظت شده ارسباران به پارک ملی” ،”تبدیل منابع طبیعی به جاذبه های گردشگری با توجه به رویکرد پایداری” و ” فراهم کردن زمینه های استفاده از اسب وقاطر ودرشکه جهت رفت وآمد در داخل جنگل و مناطق حفاظت شده وپرهیز از بکارگیری ماشین های مولد آلودگی برای عبور و مرور” الویتهای اول تا سوم انتخاب شدند.
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….1
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………2
2-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..2
3-1- اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………4
4-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6
1-4-1- اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………..6
5-1- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6
6-1- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………….7
7-1- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..7
8-1-مرور پژوهشهای انجام شده…………………………………………………………………………………………………..7
1-8-1- پژوهشهای انجام گرفته در سطح ملی…………………………………………………………………………………7
2-1-8- پژوهشهای انجام گرفته در سطح بین المللی………………………………………………………………………..9
9-1- کلید واژه ها………………………………………………………………………………………………………………………10
10-1- فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم:مبانی وچارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………..14
1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2- تعاریف ومفاهیم گردشگری……………………………………………………………………………………………….15
1-2-2- مفهوم گردشگری…………………………………………………………………………………………………………..15
2-2-2- تعریف گردشگر…………………………………………………………………………………………………………….16
3-2-2- جاذبه های گردشگری…………………………………………………………………………………………………..17
4-2- 2- جاذبه های طبیعی…………………………………………………………………………………………………………17
5-2- 2- جاذبه های انسانی……………………………………………………………………………………………………….17
6-2-2- نوع منابع گردشگری…………………………………………………………………………………………………….19
7-2-2- اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………………..20
8-2- 2- تفاوت اکوتوریسم(طبیعت گردی) با طبیعت گذری و طبیعت نشینی…………………………………..21
9-2- 2- ویژگی های اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………22
1-9-2- 2- جنبه های علمی اکوتوریسم……………………………………………………………………………………..22
2-9-2- 2- جنبه های اجتماعی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………..22
3-9-2-2- جنبه های اقتصادی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………..22
10-2-2- اهداف اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………23
11-2-2- گونه شناسی اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………23
1-11-2- 2- توریسم اقلیمی……………………………………………………………………………………………………..25
2-11-2- 2- توریسم کوهستان وبرف شهرها………………………………………………………………………………..25
3-11-2- 2- توریسم جنگل……………………………………………………………………………………………………….25
4-11-2- 2- توریسم آب های معدنی و آبهای گرم……………………………………………………………………….25
3-2- مفهوم توسعه وتوسعه پایدار………………………………………………………………………………………………..26
4-2- اهداف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………..28
5-2- شاخصهای توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………….29
6-2- تعریف منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….30
7-2- توسعه منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………..31
8-2- توسعه پایداروگردشگری…………………………………………………………………………………………………….31
1-8-2- گردشگری پایدار…………………………………………………………………………………………………………..31
2-8-2- اصول گردشگری پایدار………………………………………………………………………………………………….33
9-2- عوامل مؤثربرتوسعه گردشگری……………………………………………………………………………………………33
10-2- روشهای توسعه گردشگری……………………………………………………………………………………………….34
11-2-اکوتوریسم و توسعه منطقه ای……………………………………………………………………………………………35
12- 2- تعریف برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………..36
13-2- ویژگی های برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………..36
14-2- انواع برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………………………36
1-14- 2- برنامه ریزی گردشگری……………………………………………………………………………………………….36
15-2- سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری………………………………………………………………………………..37
1-15-2- سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری……………………………………………………………………….38
2-15-2- برنامه ریزی گردشگری درسطح ملی…………………………………………………………………………….38
3-15-2- برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای…………………………………………………………………….38
4- 15-2- برنامه ریزی در سطح ناحیه ای…………………………………………………………………………………….39
5- 15-2- برنامه ریزی درسطح پهنه توسعه و کاربری زمین…………………………………………………………….39
6-15-2- برنامه ریزی در سطح سایت………………………………………………………………………………………….39
7-15-2- طراحی تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………39
16-2-اهمیت برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………..40
17-2- اهداف برنامه ریزی گردشگری …………………………………………………………………………………………42
18-2- فرایند تهیه برنامه های گردشگری………………………………………………………………………………………42
19-2- برنامه ریزی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………….43
20-2- سابقه برنامه ریزی توسعه گردشگری درایران………………………………………………………………………45
21-2- سازمانها ونهادهای متولی گردشگری درایران……………………………………………………………………….48
22-2- مفهوم راهبردیا استراتژی…………………………………………………………………………………………………..48
23-2- برنامه ریزی راهبردی/استراتژیک……………………………………………………………………………………….49
24-2- تدوین راهبرد گردشگری………………………………………………………………………………………………….50
1-24-2- راهبردهای گردشگری………………………………………………………………………………………………….51
25-2- رویکردهای راهبردی……………………………………………………………………………………………………….53
1-25-2- نگرش تجویزی نسبت به راهبرد……………………………………………………………………………………53
2-25-2- نگرش توصیفی نسبت به راهبرد……………………………………………………………………………………53
26-2- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………55
1-26-2- رویکردهای غیر یکپارچه………………………………………………………………………………………………57
2-26-2- رویکردهای یکپارچه- منسجم………………………………………………………………………………………58
27-2- جمع بندی نظری/مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………62
فصل سوم:روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..63
1-3- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….64
2-3- مدلهای برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری……………………………………………………………………64
1-2-3- مدل برنامه ریزی راهبردی برایسون………………………………………………………………………………….64
2-2-3- مدل برنامه ریزی راهبردی دیوید……………………………………………………………………………………..65
1-2-2-3- بررسی عوامل خارجی……………………………………………………………………………………………….68
2-2-2-3- عوامل داخلی…………………………………………………………………………………………………………….68
3-3- مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………….69
3-3- الف: مرحله ورودی……………………………………………………………………………………………………………70
3-3 – الف-1- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)……………………………………………………………………71
3-3- الف-2- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( IEF)……………………………………………………………………..72
3-3- ب: مرحله مقایسه………………………………………………………………………………………………………………74
3-3-ب-1- ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف(SWOT)…………………………………….74
3-3-ب-2- تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها، تهدیدها وتدوین راهبردها……………………………76
3-3- ب-3-ماتریس داخلی و خارجی(IE)…………………………………………………………………………………..77
3-3-پ- مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………78
3-3-پ-1- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)………………………………………………………….78
4-3- جامعه آماری و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….81
5-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………..82
6-3- روش گردآوری داده ها و ابزارهای مورد استفاده برای آن………………………………………………………82
7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………82
9-3- نوع تحقیق وشیوه انجام آن…………………………………………………………………………………………………82
فصل چهارم:انجام تحقیق وتجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………86
1-4- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….87
2-4- ویژگی های توصیفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………….87
1-2-4- قلمرو ارسباران………………………………………………………………………………………………………………87
2-2-4- شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………………88
3-2-4- وضعیت تاریخی شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………89
4-2-4- تقسیمات سیاسی و جمعیت……………………………………………………………………………………………89
5-2-4- انواع جاذبه های گردشگری شهرستان کلیبر………………………………………………………………………91
6-2-4- ویژگی هاوجاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر…………………………………………………………………….94
7-2-4- منابع آب شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………100
8-2-4- توپو گرافی منطقه………………………………………………………………………………………………………..101
9-2-4- کاربری اراضی شهرستان کلیبروفعالیتهای کشاورزی………………………………………………………….103
10-2-4- میزان ورود گردشگر به استان و شهرستان کلیبر……………………………………………………………..106
3-4- یافته های برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………106
1-3-4- مرحله ورودی: بررسی عوامل راهبردی مؤثربراکوتوریسم شهرستان کلیبر……………………………107
1-1-3-4- مرحله ورودی: بررسی عوامل داخلی و عوامل خارجی مؤثربراکوتوریسم
شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………………………….107 2-1-3- 4-مرحله ورودی: تشکیل ماتریس داخلی(IFE)و ماتریس خارجی(EFE) با ضرایب و
رتبه بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………115
2-3- 4-مرحله مقایسه……………………………………………………………………………………………………………..121
3-3-4- مرحله تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………….129
1-3-3-4- مدل برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM) اکوتوریسم شهرستان کلیبر…………………………….129
4-4-پاسخ به سؤالات……………………………………………………………………………………………………………….145
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………….147
1-5- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….148
2-5- نتیجه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………148
3-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………152
4-5- منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..157
5-5- پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………164
فهرست جداول وشکل ها صفحه
جدول 2-1: رتبه بندی معیار های موثر در انتخاب مقصد گردشگری…………………………………………………18
جدول شماره2-2: مشخصات اسناد برنامه ای مرتبط با صنعت گردشگری
دردوره زمانی قبل و بعد از انقلاب………………………………………………………………………………………………..45
جدول2-3 :ویژگی های نگرش های تجویزی وتوصیفی نسبت به تدوین راهبردها……………………………..53
جدول3- 1:.چارچوب تحلیلی برای تدوین راهبرد………………………………………………………………………….66
جدول3-2: مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………….69
جدول3-3: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)………………………………………………………………………….72
جدول 3-4: ماتریس ارزیابی عوامل عوامل کلیدی داخلی( IEF)………………………………………………………73
جدول3-5: ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصتها وتهدیدها(swot)……………………………………………………75
جدول3-6: ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی………………………………………………………………………………79
جدول 4-1:تقسیم بندی جاذبه های گردشگری شهرستان کلیبربراساس کارکردهای مختلف…………………91
جدول 4-2: نسبت پراکنش گونه های ارسباران………………………………………………………………………………98
جدول 4-3: گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض یا تهدید شده………………………………..98
جدول4-4:اطلاعات مربوط به انواع کاربری اراضی شهرستان کلیبر…………………………………………………103
جدول4-5:اراضی کشاورزی شهرستان کلیبر…………………………………………………………………………………104
جدول4-6:دامداری وتولیدات دامی شهرستان کلیبر……………………………………………………………………….105
جدول4-7:مراحل برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………107
جدول 4-8:فهرست نقات قوت وضعف اکوتوریسم شهرستان………………………………………………………..108
جدول 4-9:فهرست فرصتها وتهدیدهای اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………..110
جدول4-10:عوامل داخلی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر…………………………………………………112
جدول4-11:عوامل خارجی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر……………………………………………….114
جدول4-12:ماتریس داخلی اکوتوریسم شهرستان کلیبر(IFE)…………………………………………………………116
جدول4-13:ماتریس خارجی اکوتوریسم شهرستان کلیبر(EFE)………………………………………………………118
جدول4-14:ترکیب عوامل داخلی و خارجی اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………….121
جدول4-15: ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف(SWOT)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………….124
جدول4-16:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردSO…………………………………………………..130
جدول4-17:ماتریس برنامه ریزی راهبر دی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی)- محاسبات راهبردSO………………………………………………….131
جدول4-18:الویت بندی راهبردهایSO منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..132
جدول4-19:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردST……………………………………………………133
جدول4-20:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردST………………………………………………….134
جدول4-21:الویت بندی راهبردهایST منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..135
جدول4-22:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردWO…………………………………………………136
جدول4-23:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردWO……………………………………………….137
جدول4-24:الویت بندی راهبردهایWO منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..138
جدول4-25:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردWT………………………………………………….139
جدول4-26:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردWT………………………………………………..140
جدول4-27:الویت بندی راهبردهایWT منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..141
جدول4-28:الویت بندی راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر
براساس بالاترین امتیازدربین راهبردهای چهارگانه(so,st,wo,wt)………………………………………………..142
جدول4-29: 10الویت اول راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر
دربین راهبردهای چهارگانه(so,wo,st,wt)………………………………………………………………………………..143
1-1-نمودار فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………13
2-1: نموداراکوتوریسم به عنوان یک فرصت………………………………………………………………………………….21
نمودار2-2: ابعاد گردشگری پایدار و روابط متقابل بین آنها………………………………………………………………32
نمودار2-3:نظام گردشگری قدیمی(سنتی)………………………………………………………………………………………34
نمودار2-4: نظام گردشگری پایدار………………………………………………………………………………………………..35
نمودار 2-5:برنامه ریزی زمانی صنعت گردشگری…………………………………………………………………………..43
نمودار2-6:عناصر اصلی راهبرد توسعه گردشگری…………………………………………………………………………..51
نمودار2-7: سیر تکاملی برنامه ریزی گردشگری……………………………………………………………………………..56
نمودار3-1:فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری(مدل برایسون)………………………………………….65
نمودار3-2: الگوی جامع مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………….67
نمودار3-3:فرایند برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………….67
نمودار3-4:الگوی عوامل موثر برتدوین راهبردهای توسعه گردشگری………………………………………………..71
نمودار3-5: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی………………………………………………………………………77
نمودار4-1: الگوی ارزیابی وانتخاب استراتژی (ماتریس عوامل داخلی وخارجیIE)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر) ……………………………………………………………………………………………………….122
نقشه2-1: موقعیت جغرافیایی منطقه ارسباران…………………………………………………………………………………88
نقشه2-2: موقعیت جغرافیایی شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………….89
فصل اول
1
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
گردشگری یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است که بدلیل دارابودن اهمیت اقتصادی در شهرها ومناطق سرتاسر جهان گسترش یافته است(Stephen ، ص 3 ، 2010).امروزه گردشگری ومسافرت بصورت یکی از پایه های استوار نظام اقتصادجهانی درآمده است(نوابخشی، ص 15،1392).ودر حال حاضر گردشگری یکی از ارکان اصلی توسعه در جهان بشمار می آید.بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذاربر توسعه پایداریاد می کنند.بدون شک برخورداری از منابع و جاذبه های موجود، در پیدایش و توسعه گردشگری نقش اساسی را ایفا می کنند. بکارگیری منابع، مستلزم نگاهی همه جانبه و علمی به این مقوله می باشد. مقاصد گردشگری نیازمند مدیریت و برنامه ریزی هستند. در صورتی که برنامه ریزی و مدیریت خردمندانه ای در بهره مندی از منابع و جاذبه های گردشگری وجود نداشته باشد، زمینه های بهره مندی از این منافع کاهش می یابد ودر برخی موارد اتلاف منابع می شود(داغستانی، 24، 1391) به همین دلیل ضروری است که پتانسیل های هر منطقه یا ناحیه یا یک نقطه جغرافیایی را شناخت و سپس برای توسعه و پایداری آن پتانسیل ها اقدام به برنامه ریزی علمی و دقیق کردمنطقه ارسباران وبویژه شهرستان کلیبرنیزدارای منابع طبیعی متنوع وبکر می باشندکه به منظور بهره برداری وحفاظت از آنها نیازمند برنامه ریزی وهدف گذاری هستند به نظرمی آید لازمه این برنامه ریزی، شناخت ویژگی های منطقه ونقاط قوت وضعف آن وتهدیدها وفرصتهای پیش روی آن می باشد، که این امربه پیمودن گامهای برنامه ریزی وتوسعه گردشگری دراین منطقه کمک می کند.
2-1- بیان مسئله
(مرا از این فضاهای طبیعت آزار دهنده نجات بده و به مراکز خرید بزرگ ببر)(تیموتی،ص 17، 1388) این جمله نشاندهنده این است که صرف وجود زیبایی ها ومنابع وطبیعت نمی تواندجذابیت وبرتری وتوسعه ایجاد کند بلکه نیازمند برنامه ریزی وزمانبندی دقیق وعلمی ومنطقی است تا بتواند به یک فرصت ومحرک توسعه مبدل شود چه بسا که درصورت بی توجهی ممکن است حتی یک جنگل عظیم مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته وزودتر از حالت طبیعی اش دچار زوال شود.
بنابرین گردشگری نیز همچون سایرپدید ه های اجتماعی نیاز به برنامه ریزی و مدیریت دارد حتی اگر یک مکان، زیبا و متنوع باشد ممکن است بدون مدیریت وبرنامه ریزی نتواند برای گردشگر جذاب باشد(تیموتی ، ص 196، 1388). داشتن منابع وطبیعت زیبا ومتنوع خوب است ومی تواندمنافع عظیمی برای صنعت گردشگری بدنبال داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد گردشگری بزرگترین فعالیت اقتصادی جهان می باشدبزرگتر از صنایع دفاع، تولیدات صنعتی، نفت و کشاورزی(معصومی، ص 14، 1387). وحتی گردشگری به اندازه صنعت مهم بوده ودرسبد صادراتی کشورهای کمتر توسعه یافته به مراتب از جایگاه مهمتری نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی همچون معدن برخوردار است. بطوری که سهم قاره آفریقا که سرشارازمعادن باارزش می باشد، از گردشگری جهانی به مراتب بیشتر از سهم متوسط جهانی است و سود آوری گردشگری بیشتر از معادن می باشد(میجل، ص 30، 1391)ودر مواردی کارشناسان اقتصاد منطقه ای، گردشگری را بعنوان تنها عامل استقرار منابع وتوسعه مناطق کمتر توسعه یافته معرفی نموده اند(معصومی، 11، 1387).اماگردشگری با همه این ویژگی ها ومنافعی که برای جامعه بدنبال دارد ممکن است درصورت بی توجهی وعدم برنامه ریزی به ازبین رفتن این جاذبه ها ومنابع منجر شود.وحتی ممکن است جاذبه های گردشگری به خودی خود نتواند جذاب باشد وعلاقمندان وگردشگران را به سمت خود جذب کند بلکه نیازمند توجه وتحقیق ومطالعه وبرنامه ریزی است تابصورت پایدار هم گردشگران رابه سمت خود جذب کندوهم منابع گردشگری را حفظ کند. اکوتوریسم(طبیعت گردی) یکی از انواع گردشگری است که این پتانسیل را داردتا ازطریق نظارت، اقدامات محلی واشتغال، مبادله فرهنگی،آموزش زیست محیطی، توجیه منطقه حفاظت شده و تجلیل از بازدیدکنندگان ، تهدیدات زیست محیطی را کاهش دهدوموجب پایداری محیط طبیعی و گردشگری شود وچنانچه پیش بینی شده است که این نوع گردشگری تا سال 2020 بیشترین گردشگران را در برخواهد داشت. در حال حاضراغلب کشورهای جهان دررقابتی تنگاتنگ و نزدیک، درپی بهره گیری ازتوانمندیهای کشورخود هستندتا بتوانند سهم بیشتری از درامد ناشی از صنعت گردشگری را به خود اختصاص دهند و با ساده ترین شکل ممکن به اشتغال زایی بپردازند. در این میان کشور ما ازلحاظ تعداد جاذبه های گردشگری جزء کشورهای اول پرجاذبه گردشگری درجهان است و ازلحاظ تنوع زیستی و تنوع جاذبه های طبیعی رتبه پنجم را درجهان دارا می باشد. ولی متاسفانه بدلیل برخی مشکلات هرگزجایگاه شایسته خود را درعرصه بین المللی گردشگری نیافته است.بطوری که در جدول رتبه بندی سالهای گذشته ازنظرپذیرش گردشگران و اخذ درامد همواره رتبه ای بالای 60راداشته و ازنظرهزینه گردشگری نیزرتبه ای بعداز40رادارابوده است(.معصومی،ص 1385،12). شهرستان کلیبربه دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، قرارگرفتن در دل کوههای قره داغ و به علت شرایط آب و هوایی و اقلیمی متنوع، وگونه های گیاهی و جانوری و نیز دارابودن جنگلهای ارسباران و منطقه حفاظت شده ارسباران و نیز وجود رودخانه ها ی فراوان که در راس آن رودخانه مرزی ارس قرار دارد و نیز آبهای سردوگرم درمانی ونیزبدلیل همسایگی با کشورهای آذربایجان و ارمنستان وهمچنین همسایگی بادوقطب صنعتی دشت مغان ومنطقه آزاد ارس وهمچنین وجود سد بزرگ مرزی صلح و دوستی که بین سه کشور منعقد شده است وازطرف دیگر باوجود آثارتاریخی وداشتن پیشینه فرهنگی غنی ازتوان و قابلیت های بالایی جهت توسعه گردشگری و اکوتوریسم برخوردار است که می تواند به عنوان قطب گردشگری درفعالیتهای اکوتوریستی کشورمطرح شود با وجود اینکه محدوده مطالعاتی مورد نظرازنظر منابع اصلی برخوردار ازمنابع وجاذبه های غنی است اما مطالعات وتحقیقات دیگرمحققان(همچون پایان نامه ناموری چایکندی) وآمار های رسمی نشان می دهد که هنوز این منطقه نتوانسته است گردشگران بویژه گردشگران طبیعت گردی را به سمت خود جذب کند واین برای یک منطقه ای که استعداد ها وشرایط تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری را دارد، یک مسئله می باشدکه به نظرمی رسددراین حالت برنامه ریزی بتواند با هدایت منابع پشتیبان ورشد وتوسعه این منابع گامی درجهت جذب گردشگربصورت پایداربه این منطقه مؤثرواقع شود.لازمه رسیدن به این هدف تدوین برنامه ها و استراژیهاوراهبردهای علمی و منطقی است بطورکلی برنامه ریزی یک فرایند مداوم بوده وباید متناسب با تغییر شرایط، قابلیت انعطاف داشته باشدودرعین حال به اهداف اساسی توسعه دست یابد ازاین روبرنامه ریزی راهبردی به دنبال تناسب مطلوب بین سیستم و محیط آن است و تمرکزآن بیشتردرموردشناسایی و حل مسائل فوری است. رویکردبرنامه ریزی راهبردی بطورمعمول بیشتربدنبال تغییرسریع شرایط مقصد گردشگری درآینده است. با توجه به مشاهدات چندساله ومطالعات محقق ودیگر محققان که در این زمینه صورت گرفته است وبا استناد به آمارواسناد های مربوط به گردشگری در شهرستان کلیبر می توان گفت که بطور مشخص مسئله ما این است که شهرستان کلیبر با وجود استعداد ها وپتانسیل های گردشگری بویژه طبیعت گردی هنوز نتوانسته است به یک مقصد گردشگری تبدیل شود وهیچ برنامه وراهبردی به منظور بهره گیری ازپتانسیلهای طبیعی و تاریخی موجود در شهرستان جهت جذب گردشگربه این منطقه وجود ندارد از این رو تحقیق حاضربا تاکیدبربرنامه ریزی راهبردی ورویکرد پایداری، درصددتدوین راهبردهای اجرایی و مؤثربه منظورتوسعه اکوتوریسم درشهرستان کلیبروتبدیل آن به یک مقصد گردشگری واکوتوریستی می باشد.
3-1- اهمیت وضرورت تحقیق
چه در کشور های توسعه یافته وچه کشور های درحال توسعه گردشگری ازلحاظ اقتصادی یکی از سریعترین بخش در حال رشدویکی ازبزرگترین منبع سرمایه گذاری و اشتغال زایی می باشد.وطبق آمار سازمان گردشگری تعداد گردشگران بین المللی از 25 میلیون در سال 1950 به 846میلیون نفر در سال 2006 رسیده است وپیش بینی شده است که این تعداد در سال 2020به 6/1میلیارد نفربرسد.(stephen، ص 3، 2010).گردشگری یکی ازسریعترین صنعت های درحال رشد جهان ومنبع اصلی تبادل درآمد خارجی واشتغال برای برخی ازکشورهای درحال توسعه بوده وبه طورفزاینده برمحیط طبیعی متمرکز است(سینها، ص209، 1390).طبق پیش بینی یونسکو تا پایان سال 2020میلادی اکوتوریسم با بالاترین رشد درمقام اول ازبخشهای مختلف گردشگری قرارخواهد گرفت(فروهرمقدم، ص13، 1391).اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصتهای شغلی و درآمد محدود نمی گردد. در صورت برنامه ریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی را درتوسعه ایفا نماید(معصومی، ص 26، 1379).همه گردشگران نیازمند تسهیلات وخدمات و صرف هزینه در منطقه مقصد هستند بنابرین باید برای آنان برنامه ریزی شود(ضرغام، ص 16، 1389).به منظور استفاده از توانهای محیطی و ظرفیتهای بلا استفاده از مناطق گردشگری لازم است با ایجاد زیرساختهای مناسب، ایجاد انگیزه برای بازدید از منطقه، تعیین الویتهای توسعه، محرکهای لازم جهت ایجاد انگیزه بازدید از مقصد را فراهم آورد. چنین اقداماتی بدون توجه به ابعاد گوناگون جاذبه های بالفعل و بالقوه و تدوین برنامه های مبتنی بر الویتهای توسعه میسر نخواهد بود. با توجه به نقش وکارکردهایی که جاذبه ها در توسعه گردشگری مقاصد برعهده دارند نحوه برنامه ریزی، مدیریت و توسعه آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. عدم برنامه ریزی جهت بهره برداری مستمر از منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، امکانات و تسهیلات با عث ازدست رفتن این پتانسیل ها و حتی باعث صدمات جبران نا پذیری به این صنعت و جامعه میزبان خواهد شد(داغستانی، ص25، 1391). به همین دلیل است که در فرایند های برنامه ریزی توسعه گردشگری ملاحضه می گردد که از شناسایی جاذبه ها، تجزیه و تحلیل، تدوین سیاستها و راهبردها و ارائه راهکارهای توسعه جاذبه های گردشگری به تفضیل سخن گفته شده و به منظور دست یافتن به توسعه پایدار و همه جانبه از منابع و جاذبه ها به عنوان اساس آن یاد شده است.بطور مشخص گردشگری جدا از آثار مخربی که ممکن است داشته باشد، توسعه ورونق ورشد اقتصادی واجتماعی را به همراه دارد بنابرین اهمیت موضوع از این جهت است که ما برای اینکه بتوانیم از بار مثبت گردشگر یعنی رشد وتوسعه جامعه وجلوگیری از بار منفی گردشگری همچون تخریب منابع جذب کننده گردشگربهره بگیریم نیاز به مطالعه وبرنامه ریزی درچارچوب برنامه ریزی راهبردی برای این منطقه هستیم واز طرف دیگر اهمیت این موضوع از آنجاست که مطالعات نشان می دهد که گردشگری یک موضوع مهم و اساسی است بخصوص برای جوامع ومناطق ونواحی که دارای قابلیتها وجاذبه ها وتوانهای جذب گردشگری در آن موجود باشد ومنطقه ارسباران و بویژه شهرستان کلیبر که بیش از 70 درصد این منطقه را تشکیل می دهددارای منابع طبیعی زیباومتنوع می باشد که نیازمند توجه وبرنامه ریزی به منظور هدایت گردشگران به آنجاوتوسعه گردشکری درآن و استفاده و بهره برداری از این منابع با هدف پایداری آنها می باشد تابلکه ازطریق این پتانسیل بتوان به رونق وتوسعه این منطقه کمک کرد. همچنانکه مطالعات دیگرجوامع ومناطق جذب گردشگر نشان می دهد اگربتوان از پتانسیل هاوفرصت های موجود در منطقه کلیبر براساس یک چارچوب وبرنامه مشخص استفاده کرد می توان به توسعه ورونق گردشگری و بویژه طبیعت گردی درآن امیدوار بود.توسعه گردشگری می تواند به روند رشد وتوسعه این منطقه نیزکمک قابل توجهی کند.
4-1- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی قابلیتها و محدودیتهای اکوتوریستی شهرستان کلیبردرچارچوب رویکرد توسعه پایداروارائه راهبردهایی به منظور توسعه گردشگری واکوتوریسم شهرستان کلیبرباتوجه به پتانسیل های آن می باشد
1-4-1- اهداف فرعی:
1- شناسایی و معرفی توانمندیها و پتانسیل های اکو توریستی شهرستان کلیبر
2- شناسایی فرصتها،تهدیدات، نقاط قوت ونقاط ضعف شهرستان دربخش های مرتبط با گردشگری و اکوتوریسم
3- تدوین راهبردهای توسعه گردشگری پایدارومعرفی راهکارهای متناسب باقابلیتهای اکوتوریستی شهرستان کلیبر

5-1- سؤالات تحقیق
1- شهرستان کلیبر ازچه قابلیتها وجاذبه های اکوتوریستی برخوردار است؟
2- آیا امکانات وزیرساختهای موجود در شهرستان برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب است؟
3- فرصتها وتهدیدات، نقاط قوت وضعف شهرستان کلیبر برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری کدامند؟
4- چگونه می توان از قابلیتهای اکوتوریستی شهرستان کلیبردرجهت توسعه پایدارمنطقه استفاده کرد؟
5- با توجه به پتانسیل های گردشگری شهرستان چه راهبردهایی مناسبی برای توسعه گردشگری شهرستان کلیبر می توان ارائه داد؟
6-1- قلمرو زمانی ومکانی
موضوع تحقیق مربوط به شهرستان کلیبرمی باشدکه در استان آذربایجان شرقی قرار دارد.شهرستان کلیبردرشمال شرقی این استان قرارگرفته است وبه لحاظ منابع و جاذبه های طبیعی،انسانی مستعد تبدیل به یک مقصد گردشگری واکوتوریستی پایدار است ولازمه این کاربرنامه ریزی و تدوین راهبردهایی درجهت تسریع این روند است.لذا این تحقیق با این هدف درشش ماه اول وسه ماه سوم سال 1393انجام شده است.
7-1- محدودیت های تحقیق
– کمبود منابع اطلاعاتی علمی مربوط به وضعیت اکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه
– عدم همکاری مسئولان سازمان گردشگری استان آذربایجان شرقی درارائه داده های گردشگری مربوط به منطقه
– نبود انگیزه ورغبت دربین مسئولان در جهت همکاری با محقق
– نبود اطلاعات شفاف درارتباط با گردشگران ورودی به منطقه
– ضعف آگاهی برخی مسئولان در ارتباط با گردشگری
– غافل بودن متولیان گردشگری نسبت به مسئولیتی که درقبال گردشگری دارند
– متولیان گردشگری تنها سازمان گردشگری را مسئول گردشگری می دانند
8-1- مرورپژوهش های انجام شده
1-8-1- پژوهش های انجام گرفته درسطح ملی
– کتاب مدیریت گردشگری اثرکاظمی است که درسال 1382منتشرشده است. دراین کتاب توجه به اصول توسعه پایداردربرنامه ریزی گردشگری ضروری دانسته شده است وبه این نکته تأکید شده است که بدون درنظرگرفتن ملاحضات زیست محیطی ، فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی نمی توان به توسعه پایدار گردشگری دست یافت.
– کتاب گردشگری در ایران؛ عملکردها و چالشها، اثردکتروحید سینایی است. در این کتاب برنامه های توسعه گردشگری به منظورتحقق گفتگوی بین المللی، اشتغال زایی برای جوانان و بیکاران، کمک به کاهش جریان مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش سطح رفاه اجتماعی ودستیابی به توسعه پایدارگردشگری ازنظرفرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی تدوین شده است. اهداف اصلی برنامه های توسعه گردشگری بدین شرح می باشد: تدوین راهبرد بازاریابی و توسعه پایدار گردشگری و جریان مستمر برنامه ریزی گردشگری، تدوین راهبرد توسعه منابع انسانی، ارتقای توانایی های بخش دولتی درمدیریت صنعت گردشگری
– پایان نامه حمید باقر رستگاری کارشناسی ارشد(1389) با عنوان برنامه ریزی راهبردی توسعه جزیره هندورابی به عنوان یک مقصد گردشگری:دراین پژوهش این دوفرضیه ذکرشده است: ا- گردشگری بهترین گزینه برای بهره گیری از منابع قابل تحریک جزیره هندورابی است 2- گردشگری پایدار طبیعت محور ویژگی های محیطی منطقه را حفظ کرده و سطح اقتصادی ساکنین را ارتقاء می دهد.به منظور آزمون این دو فرضیه از تحلیل(swot)استفاده شده است و در پایان بر اساس نتایج پژوهش، چشم انداز جزیره هندورابی، اهداف غایی و مأموریتهای توسعه عمومی آن و راهبردهای مختلف ارائه شده است.
– پایان نامه احسان اظهری کارشناسی ارشد(1388) با عنوان برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری(ناحیه ساحلی دریاچه ارومیه): این پایان نامه با درک وضع موجود پدیده گردشگری درناحیه ساحلی دریاچه ارومیه، برآن است که براساس پارادایم توسعه پایدار، وبا استفاده از ابزار رهیافت اختیارراهبردی، ضمن شناخت و تحلیل مشکلات و تهدیدات موجود دردریاچه وبرنامه ریزی گردشگری ناحیه ساحلی دریاچه، توسعه پایدارگردشگری در ناحیه ساحلی را به گونه ای فراهم آورد که ضمن تأمین بیشترین منافع برای جوامع محلی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی، کمترین آسیب را به محیط زیست دریاچه و ظرفیتها ومنابع طبیعی آن وارد نماید. پس فرض اساسی برای تولید برنامه راهبردی درپایان نامه این است که توسعه پایدار گردشگری توسعه همه جانبه است و با توجه به همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ومحیط زیستی و… است که افت دریکی از ابعاد بر دیگر بخشها تأثیر گذاربوده و درنهایت وضعیت گردشگری درکل ناحیه ساحلی را تحت تأثیر قرار می دهد.
– پایان نامه فرهاد مرادی کارشناسی ارشد(1391)با عنوان برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری منطقه آزادکیش:این تحقیق با تأکیدبررویکردبرنامه ریزی راهبردی، درصددتدوین راهبردهای اجرایی و مؤثربه منظورتوسعه صنعت گردشگری منطقه آزادکیش می باشد.دراین تحقیق درگام نخست با استفاده تکنیک تحلیل محتوا وتحلیل(swot)، داده ها واطلاعات تحلیل شده وسپس با استفاده ازماتریس داخلی وخارجی(IE)جهت شناسایی اثرات موردانتظارمنطقه وماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)راهبردهای توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد کیش طبقه بندی والویت بندی شده است. نتایج حاصل ازبررسی و محاسبات نشان داده است که منطقه آزاد کیش دربخش گردشگری درمحیط خارجی با فرصت ودرمحیط داخلی با قوت روبرو است.بنابرین قابلیت بسیاربالایی راجهت توسعه و ارتقای ظرفیت های گردشگری خود برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری توسعه یافته دارد.
-پایان نامه کارشناسی ارشدناصرکرمی(1374)با عنوان بررسی توانمندیهای طبیعی حوزه های اکوتوریستی تهران:دراین پایان نامه ابتدامسائل اکوتوریسم درایران و چندکشورجهان بررسی شده وسپس مؤلف به بررسی قابلیتهای اکوتوریستی منطقه موردمطالعه پرداخته وراه کارهای لازم را ارائه نموده اند.
– مقاله آقایان منوچهرفرج زاده اصل ورفیق کریم پناه(1385)باعنوان تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم دراستان کردستان با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی : دراین مقاله به منظور بررسی امکانات واستعدادهای محیط طبیعی کردستان ازنرم افزارGIS استفاده شده است.
– پایان نامه کارشناسی ارشد سحرنعمت الهی صفائیان(1389) با عنوان برنامه ریزی راهبردی قابلیت های گردشگری منطقه غرب مشهد:دراین پژوهش با استفاده ازروش برنامه ریزی راهبردی به ارائه راه کارهای توسعه گردشگری درمنطقه وارزیابی وتحلیل نقاط قوت وضعف موجود پرداخته شده است.
– پایان نامه کارشناسی ارشد لیلامولوی فرد(1392)تحت عنوان بررسی راهبردی قابلیت های گردشگری روستای کندوان منطقه تبریزمی باشد.دراین تحقیق با استفاده ازتکنیک مصاحبه، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت هاوتهدیدها به شیوه swot، به ارائه راهبرد درجهت توسعه گردشگری درروستای کندوان تبریزپرداخته شده است
2-8-1- پژوهش های انجام گرفته درسطح بین المللی
– رایت(1995)، به ارزیابی تأثیرات گردشگری با استفاده از تجربیات اکوتوریستها پرداخته است. این پژوهش که براساس گزارش توریستها درمناطق طبیعی صورت گرفته نشان می دهد که فعالیتهای اکو توریستی، می تواند سهم مهمی از فعالیتهای گردشگری را به خود اختصاص دهد و منابع سرشاری را عاید منطقه مورد نظر نماید.
– دریک تحقیق با عنوان بررسی مدیریت استراتژیک اکوتوریسم درپارک ملی پنانگ واقع درمالزی که توسط آقای هانگ وجان درسال 2010با هدف ارائه استراتژی هایی برای مدیریت این پارک به عنوان یک مقصد اکوتوریستی انجام پذیرفت ، نتایج تحقیق حاکی ازآن بود که نقاط قوت این منطقه پدیده ها و ویژگی های منحصر به فرد داردونقاط ضعف پارک پنانگ دربرگیرنده محیط حساس وشکننده وعدم سیستم مدیریت زیست محیطی می باشد.همچنین درآمدزایی و آموزش محیطی به عنوان فرصتها ومسائلی همچون کمبود زمین ودخالتهای سیاسی تهدیدات اساسی شناخته شدند.دراین تحقیق برای رسیدن به هدف مذکورازماتریس swotبه منظور تدوین استراتژیها وازتکنیک AHPبرای الویت بندی استراتژیها استفاده شد.همچنین اطلاعات اولیه جهت تحلیل swot ازمشاهدات تجربی ومنابع ثانویه بدست آمده بودوبرای تحلیل ازمؤلفه های اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی و محیطی استفاده شده بود.
– درسال 2010آنالیسک به ارائه مدلی درزمینه مدیریت اثربخش جاذبه ها پرداخته است.هدف وی ازاین تحقیق ارائه مدلی بود که عوامل تأثیرگذاربرمدیریت جاذبه ها را درسه مقوله ی عوامل تعیین کننده، سنجه های اثربخش(که توسط ذینفعان تعیین شده بود) و ابزارمدیریتی، به تحریر درآورد.نتایج یافته ها نشان داد که مشکلات اساسی دربخش اداره جاذبه ها به حفاظت وایجاد تعادل دربازدید ازجاذبه ها، بخش عرضه و تقاضای جاذبه هاوماهیت منحصربه فرد جاذبه ها مرتبط می گردد.
– راهبرد توسعه گردشگری اوگاندا: این طرح درسال 1990با افق 12ساله تهیه شدکه شامل تهیه یک طرح گردشگری ملی وآموزش دادن به کارکنان دولتی درمدیریت گردشگری بود.هدف کلی ازتوسعه گردشگری دربرنامه ریزی جامع گردشگری اوگاندا عبارت است از:توسعه بخش گردشگری ازاقتصادتا حداکثرممکن، سازگارباحفظ ارزشهای زیست محیطی و فرهنگی، به عنوان وسیله ای برای تولید ثروت، درامدزایی و اشتغال.
– برنامه ریزی گردشگری درکشوربوتان: راهبردتوسعه صنعت گردشگری اعلام شده دراین طرح، متمرکزکردن توسعه برمحور مراکز خدمات گردشگری، درنواحی مستعد اصلی است که با مسیرهای تورهای سیاحتی به یکدیگرمتصل شده اند.این طرح سیاست جدی دولت رابرای کنترل صنعت گردشگری نشان می دهد تاهرگونه اثرنامطلوب برمحیط فرهنگی ومحیط زیست را به حداقل برساند.
9-1- کلید واژه ها
– برنامه ریزی راهبردی یا استراتژیک
در این خصوص نیز اتفاق آراء وجود ندارد. برنامه ریزی راهبردی گونه ای ازبرنامه ریزی است که دران هدف تعریف و تدوین راهبرد هاست.برنامه ریزی راهبردی شیوه ای است نظام یافته جهت اخذ تصمیمات و اجرای فعالیت ها در خصوص شکل دهی و رهنمود یک سیستم ، کارکرد وعلل آن.سیستم می تواند یک شهر، منطقه، استان یا ایالت و یا یک کارکرد و بخش مثل حمل و نقل و یا آموزش باشد.گردشگری نیز به عنوان یک کارکرددر گستره شهری و منطقه محسوب می گردد.
به عقیده فریدمن در این نوع برنامه ریزی(برنامه ریزی راهبردی)عمل و برنامه ریزی با یکدیگر ادغام شده اند در این شیوه حداقل سه مرحله به مراحل سنتی برنامه ریزی یعنی شناخت-تحلیل-طرح افزوده شده که عبارتند از:تعریف اهداف کلی و عملیاتی، ارزیابی پیشنهادات و راه حل ها و اجرا و بازنگری.
برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمانی و وحدت بخشیدن به تلاشهای آنها، برای نیل به اهداف و رسالتهای بلند مدت، با توجه به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی.(رعنایی، ص 57، 1389).
– اکوتوریسم
سبالیوس لاسکورین به عنوان نخستین کسی است که واژه اکوتوریسم را بکار برده است.براساس تعریف او، اکوتوریسم مسافرتی است که به منظورمطالعه، تحسین، ستایش و کسب لذت از سیمای طبیعی و مشاهده گیاهان و جانوران وآشنایی با ویژگی های فرهنگی جوامع محلی درگذشت و حال صورت می گیرد. اکوتوریسم هر نوع توریستی است که با طبیعت مرتبط باشد بطوری که انگیزه اصلی در این نوع گردشگری، بهره بردن از جذابیت های طبیعی یک منطقه، شامل ویژگی های فیزیکی و فرهنگ بومی است و گردشگر پس از مشاهده جذابیت ها، بدون اینکه خللی وارد یا آنرا تخریب کند محل را ترک می کند.
– ماتریس (SWOT)تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف.
این ماتریس یکی از ابزارهای بسیارمهم در فرایند تدوین راهبرد است که بوسیله آن اطلاعات مقایسه می شود.به علاوه، می توان با استفاده از این ماتریس چهار نوع راهبرد ارائه داد.
برای ساختن یک ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط ضعف، نقاط قوت باید 8مرحله را طی کرد:
1- تهیه فهرستی از فرصتهای عمده ای که درمحیط خارجی وجود دارد 2- تهیه فهرستی ازتهدیدات عمده موجود درمحیط خارجی 3- تهیه فهرستی از نقاط قوت داخلی وعمده 4- تهیه فهرستی ازنقاط عمده ضعف داخلی 5- مقایسه نقاط قوت داخلی وفرصتهای خارجی که حاصل آن راهبردهای SO است دراین مورد سیستم با استفاده ازنقاط قوت داخلی در صدد بهره برداری ازفرصتهای خارجی برمی آید معمولا برای رسیدن به چنین موقعیتی از راهبردهای ، WT،ST ، WO استفاده می شود تابدانجا برسند که بتوانند از استراتژیهای SOاستفاده نمایند.هنگامی که یک سیستم دارای نقاط ضعف عمده باشد، تلاش می شود این نقاط ضعف از بین برود یا به نقاط قوت تبدیل شود.وقتی که سیستم با تهدیدات عمده مواجه می شود، تلاش می کند خود را از دست آن برهاند و وضع را به گونه ای درآورد که بتواند بیشترین توجه خود را به بهره برداراز فرصتها معطوف نماید. 6- مقایسه ضعف داخلی با فرصتهای موجود در خارج ازسیستم به منظور ارائه راهبردهای WO. هدف راهبردهای WO این است که سیستم با بهره برداری از فرصتهای موجود در محیط خارجی بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشدگاهی در خارج از سیستم فرصتهای بسیارمناسبی وجود دارد، ولی سیستم به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصتها بهره برداری نماید.7- مقایسه نقاط قوت داخلی با تهدیدات خارجی جهت تدوین راهبردهای ST، این راهبردها ازقوتهای موجود برای ساختن فرصتهای بلند مدت درسایرموارد استفاده می کنند.8- مقایسه نقاط ضعف داخلی با عوامل تهدید کننده خارجی به منظورتدوین راهبردهای WT، هدف این راهبردها برطرف کردن ضعف داخلی وتخفیف اثرات ناشی از تهدیدهای خارجی است.
– ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM):
با استفاده از این روش، می توان به صورت عینی راهبردهای گوناگونی که در زمره بهترین راهبردها هستند مشخص نمود جدول(3).ازدیدگاه نظری، با استفاده از ماتریس کمی می توان جذابیت نسبی راهبردهای مختلف را مشخص نمود. یعنی تعیین میزانی که می توان از عوامل سرنوشت ساز داخلی و خارجی بصورت موفقیت آمیز استفاده کرد.با تعیین اثرات تجمعی هریک از عوامل سرنوشت ساز داخلی و خارجی، می توان جذابیت نسبی هریک ازراهبردها را درمجموعه راهبردهای قابل(اجرا)تعیین کرد.همانند سایر روشهای تحلیلی که برای تدوین راهبردها بکار می برند برای ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی باید از قضاوت شهودی خوبی استفاده کرد(اظهری، ص52، بهمن1388)
– شهرستان کلیبر:
کلیبرباوسعتی معادل67/3597کیلومتر،91/7در صد از کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است واز این لحاظ رتبه دوم را بین شهرستان ها دارا می باشد. این شهرستان در شمال شرقی استان قرار گرفته است. از شمال از طریق رود ارس به جمهوری آذز بایجان به طول 115 کیلومتر واز شرق به استان اردبیل از جنوب به شهرستان اهرورزقان واز غرب از طریق اشتوبین چای به شهرستان جلفا محدود می شود(شهرداری کلیبر،3،1384).مرکزسیاسی شهرستان کلیبر شهر کلیبر می باشد که در فاصله 165کیلومتری شمال شرقی شهرتبریز قراردارد وازاین نظرپس از شهرستانه میانه دورافتاده ترین شهرستان استان به مرکز استان محسوب می گردد.منطقه کلیبر بدلیل موقعیت جغرافیایی آن برخوردار از مواهب و منابع سرشار طبیعی، معادن بسیار غنی و ویژگی های منحصربه فرد زیست محیطی و نیزدارا بودن پیشینه فرهنگی و آثار تاریخی فراوان دارای ظرفیتهای بالقوه و توانمندی بالایی برای توسعه می باشد.این منطقه توانهای بالقوه زیادی برای جذب گردشگر دارد که از نظرطبیعی یکی از زیباترین نقاط آذربایجان شرقی محسوب می -14605063754000شودودر حقیقت می توان گفت که کلیبر عروس آذربایجان است. (ناموری،ص87، 1386).
10-1- فرایند تحقیق
1 انتخاب موصوع
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم منطقه ارسباران
2 بیان مسئله
– تبدیل نشدن شهرستان کلیبر به یک مقصد گردشگری واکوتوریستی
– نبود برنامه ای درجهت جذب اکوتوریسم
– کمبود وضعف زیرساختها
-5689600444500
3 مفاهیم گردشگری
-گردشگر
– جاذبه های گردشگری
-اکوتوریسم
-برنامه ریزی و…

4 مبانی نظری تحقیق ومشخص کردن مدل مفهومی
-رویکردهای غیرمنسجم
-رویکردهای منسجم
-برنامه ریزی راهبردی
– گردشگری پایدار
5 روش تحقیق
-برداشت های میدانی
– مطالعات اسنادی
-مصاحبه باز
-مدلهایQSPM وSWOT
6 ویژگی های منطقه مورد مطالعه
-وضعیت تاریخی
– سیاسی وجمعیتی
-جاذبه های گردشگری
-کاربری اراضی
7 تحلیلSWOT
-نقاط قوت،ضعف،فرصتها وتهدیدهای اکوتوریسم کلیبر
-ماتریس های ارزیابی داخلی وخارجی
8 تدوین راهبردهای چهارگانه
راهبردهای
SO
ST
WO
WT
9 الویت بندی راهبردها
راهبردهای SO
-63436515875000
10 نتیجه گیری وپیشنهادات
فصل دوم
2
مبانی ومدل مفهومی پژوهش
1-2- مقدمه
سازمان جهانی گردشگری توسعه گردشگری را عامل مؤثری در مقابله با فقر و ایجادبستر های مناسب به منظور افزایش درآمداقشار مختلف، کاهش بیماری، رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی مردم بویژه در کشور های کمتر توسعه یافته می داند(اعرابی، ص26،1385).توسعه نیز همچون دیگر مفاهیم از قبیل گردشگری، برنامه ریزی، استراتژی و.. تاکنون مفهوم مختلفی را بخود گرفته است وهرکس ازجنبه های مختلف به تعریف آن پرداخته است. اما این تعاریف هرچند ممکن است با همدیگرمتفاوت باشند ولی همه آنها دارای یک هدف مشخص می باشند و آن تسهیل فرایند کار تحقیق و جلوگیری از سردرگمی محقق می باشد. اما چیزی که مشخص است وپذیرفته شده است این است که هرتحقیقی برای اینکه از پایه علمی قوی برخوردار باشد و به نوعی قابل اعتماد باشد نیاز دارد که در چارچوب تعاریف و رویکرد ها و دیدگاههای مطرح شده به بررسی عنوان خود بپردازد.چراکه نظریه درواقع چراغ راهنمایی است برای محقق که بتواند مسیرتحقیق را بدرستی طی کرده و به اهداف مشخص شده نایل شود.بطور کلی هر نوع نظام تهیه و اجرای طرح های توسعه در گستره شهری و منطقه ای دارای چهار رکن: نظریه های ورویکردهای برنامه ریزی ، رویه ها وروشهای تدوین، ابزارهای اجرایی و روشهای کنترل وارزیابی برنامه ها است که در این میان مبانی برنامه ریزی نقش محوری به عهده دارد چراکه الگوهای تهیه برنامه های توسعه و نحوه اجرای آنهابطور منطقی و طبیعی از آنها نشأت می گیرند. براین اساس رویکردها و نظریه های برنامه ریزی بعنوان فلسفه، الفبا و چارچوب فکری هستند که فعالیت برنامه ریزی را پشتیبانی می کنند(معصومی،ص21، 1388) .لذا داشتن مبانی قوی می تواند به اعتبارعلمی تحقیق کمک قابل توجهی بکند.
2-2- تعاریف ومفاهیم گردشگری
1-2-2- مفهوم گردشگری
بحث گردشگری یا tourism از کلمه tourبه معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدا و مقصد وچرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و درنهایت به انگلیسی راه یافته است .در فرهنگ وبستر گردشگری به معنی سفری که در آن مسافرت به مقصدی انجام می گیرد وسپس بازگشت به محل سکونت را در بر دارد، می باشد.درفرهنگ لغت لانگمن گردشگری به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی معنا شده است(پاپلی یزدی ودیگران،ص 19،1388).
واژه گردشگری نخستین بار در سال 1811در مجله انگلیسی به نام اسپورتینگ مگزین آمده است که در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای لذت بردن بکار می رفت(محلاتی، ص 7، 1380)
از نظرآرتور بورمن گردشگری مجموع مسافرتهایی را در برمی گیرد که به منظور استراحت و تفریح وتجارت یا دیگر فعالیتهای شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می گیرد و غیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود در طی این مسافرت موقتی وگذرا می باشد.بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرتهای شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود می کنند، مشمول این تعریف نمی شوند(رضوانی، ص 18،1377)
در تعریف سازمان گردشگری، گردشگری عبارت است از فعالیت فردی که برای استراحت، تفریح، دیدار دوستان وخویشاوندان، تجارت وامور حرفه ای، درمان بیماری، انگیزه های مذهبی و مانند اینها به خارج از محیط معمولی زندگی خویش سفر می کنند و حداقل یک شب و حداکثر برای یک سال بطور متوالی در آنجا به سرمی برند(افقه و همکاران،ص221، 1380).
در یک تعریف دیگرگردشگری را می توان پدیده ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصول گردشگری، دولتها و جوامع میزبان در فرایند جذب و پذیرایی از این گردشگران وسایر بازدیدکنندگان تعریف کرد(MCIntosh,R.w and Goeldner,E.R,p4,1990).هرچند تعریف واحدی از گردشگری که مورد توافق همه صاحبنظران باشد وجود ندارد امابه نظرداشتن نگاه همه جانبه به تعاریف گوناگون ارائه شده توسط صاحبنظران مختلف می تواند مسیر محقق را در بررسی ماهیت گردشگری یک مکان گردشگری روشن تر کند.
2-2-2- تعریف گردشگر
تاکنون تعاریف زیادی در مورد گردشگری وگردشگر ارائه شده است که هرکدام از جنبه های مختلف به این تعاریف پرداخته اند اما دراینجا به تعریفی اشاره می کنیم که بیشتر مورد قبول ومورد استفاده تحقیقات و مطالعات در زمینه گردشگری است.در سال 1964 درکنفرانس بین المللی ترانسپورت و گردشگری سازمان ملل که در رم تشکیل شده بود گردشگر اینگونه تعریف شده است. ((گردشگر یا بازدید کننده موقت کسی است که به منظورتفریح، معامله تجارت، ورزش، زیارت، بازدید از نقاط دیدنی و …به کشورهای غیر از کشور خود سفر می کنند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 6ماه بیشتر نبوده و شغل و پیشه هم مدنظر نباشد))(دیبایی، ص14، 1371).
تعریف بالا نمی تواند تعریف کاملی باشد چرا که این تعریف شامل گردشگری داخلی یک کشور یا منطقه را شامل نمی شودیعنی تنها شامل گردشگران خارج از کشوراست.براین اساس در حال حاظر سازمان جهانی گردشگری، گردشگر را اینگونه تعریف کرده است:گردشگر کسی است که به سرزمین یا کشوری غیر از جایی که اقامت دائمی دارد، سفر کند و حداقل یک شب و حداکثریک سال در آنجا می ماند ودلیل عمده مسافرتش اشتغال بکاری به منظور دریافت دستمزد نیست(محلاتی،ص60 ، 1380).
3-2-2- جاذبه های گردشگری
عوامل، پدیده، فعالیتها و تجاربی هستند که رغبت سفر از محل دائمی زندگی و بازدید از آنها را درافراد بوجود می آورندومعمولا از امکانات و تسهیلات اقامتی و پذیرایی مناسب برخوردارند(ضرغام، 1381).درواقع یکی از عوامل و مهمترین عواملی که باعث می شود گردشگریا گردشگران به سفربه یک منطقه با هدف گردشگری انگیزه پیدا کنند به وجود کمی وکیفی جاذبه های موجود در آن بستگی دارد. منابع و جاذبه های گردشگری را می توان به دو گروه جاذبه های طبیعی و جاذبه های انسانی تفکیک کرد.
4-2-2- جاذبه های طبیعی
جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی، عبارت از مجموع ویژگی هایی است که انسان با چشم قادر به مشاهده یا با دیگر حواس قادر به درک آن است.ویژگی اصلی این دسته از منابع تفرجگاهی، چشم انداز های بدیعی است، که سبب آرامش روحی انسان و احساس رضایت می شود.عوامل طبیعی همچون ساخت توپوگرافیک، شرایط اقلیمی، وضعیت منابع آب، پوشش گیاهی و حیات وحش از مهمترین عواملی است که به چشم انداز های طبیعی، شکل مجزا و مختص به خود می بخشد.کوه وکوهستان، دره، دشت، غار، رودخانه، چشمه، آبشار، دریا و ساحل، دریاچه و تالاب، پوشش گیاهی و حیات وحش در زمره جاذبه های طبیعی منابع تفرجگاهی محسوب می شوند.
5-2-2- جاذبه های انسانی
جلوه های تاریخی، قومی و فرهنگی جوامع انسانی از جذابیت های منابع تفرجی محسوب می شوند، که در کنار جذابیت های طبیعی می توانند فعالیت های تفرجی در اوقات فراغت را تکمیل کنند.این دسته از منابع تفرجگاهی شامل بناهای تاریخی مانند قلعه ها، برج ها،پل ها، کاخ ها، میادین، بازارها،حمام ها، مقبره ها، سنگ نوشته ها و تپه های باستانی، بناهای مذهبی همچون آرامگاهها، امامزاده ها، تکایا، مساجد، معابد و زیارتگاه های مختلف است.آداب و رسوم فرهنگی و سنن مردم مختلف شامل آداب زیارتها و سوگواری ها، شیوه برپا کردن مراسم شادباش اعیاد و عروسی، موسیقی ها و حرکات موزون دسته جمعی، در کنار مجموعه ای از هنرهای بومی ازطبخ انواع غذا، پیش غذا و شیرینی و چاشنی تا انواع صنایع دستی و پوشاک رامی توان در ردیف جلوه های زندگی انسانی برشمرد، که واجد ارزش گردشگری بویژه برای گردشگران فرهنگی است، که گاه در تفرجگاه های طبیعی نیز قابل دستیابی است.(رضوانی، ص 20، 1387).
جدول 2-1: رتبه بندی معیار های موثر در انتخاب مقصد گردشگری
رتبه عوامل انگیزشی رتبه عوامل سلامتی بخش
1 امنیت و آرامش 1 محیط غیرآلوده
2 چشم انداز 2 استقلال و عدم وابستگی
3 مهمان نوازی 3 آب و هوا
4 بهداشت 4 امکانات اقامت
5 غذای خوب 5 قیمت
6 تاریخ و فرهنگ محلی 6 سهولت جهت یابی و تشخیص موقعیت
7 معماری 7 دسترسی
8 شیوه سنتی زندگی 8 اطلاعات گردشگری
9 تجربه جدید 9 خدمات حرفه ای
منبع:kastenbolz,E,2002(به نقل از رضوانی،ص 66، 1387).
شناسایی و معرفی این منابع و درنظر گرفتن معیارهای بالا گام مؤثریست درجهت برنامه ریزی و گردشگری یک منطقه وهمچنین ایجاد نظم و تعادل وارتباط سازنده بین آنها می تواند موجبات رشد و توسعه گردشگری آن منطقه را به همرا داشته باشد.
6-2- 2- نوع منابع گردشگری
بنابر عقیده پک ولپی طبیعت گردشگری در هر جامعه ای ،متأثر ازعوامل پیچیده ودرهم بافته سیاسی واقتصادی وهمچنین ویژگی های جغرافیایی وطبیعی واجتماعی است که دیگران را مجذوب خود می کند(مایکل هال ودیگران، 1382: 11)
هرمکانی برای اینکه یه یک نقطه یا به یک مکان گردشگری تبدیل شود بدون تردید بایستی دارای یک سری ویژگی هایی باشد که بتواند نسبت به خود جذابیت ایجاد کند وبدون وجود این منابع توسعه گردشگری وبرنامه ریزی برای آن بی فایده است.که این ویژگی ها درواقع همان منابع مصنوعی و منابع طبیعی هستند که بدین شرح می باشند.
منابع اصلی: این منابع معمولا بیشترین جذابیت را درمقصد داشته و اغلب اصلی ترین انگیزه درفرایند تصمیم سازی و انتخاب مقصد سفر محسوب می شوند.
منابع پشتیبان: این منابع مکمل منابع اصلی است و درجذب بازدید کنندگان به مقصد همکاری دارند، اما معمولا نمی توانندبه تنهایی انگیزه لازم برای سفر مقصد را ایجاد نمایند. (صالحی وهمکاران،ص 145، 1391).به عبارتی منابع اصلی همان پتانسیل هایی است که بدون دخالت انسان وجود دارند ازقبیل زیباییهای طبیعی همچون کوه، رود، دریا وساحل وجنگل ودیگرجاذبه های طبیعی اما منابع پشتیبان منابعی هستند که بشرخود به شکل گیری آنها اقدام می کند همچون هتل ها و رستورانها، تله کابین، تفرجگاههاو…
درنگاه دیگرمنابع مورداستفاده گردشگری عبارتند از:
– منابع طبیعی مانند آب و هوای مناسب برای انواع گردشگری، شناخت عوارض زمین(توپوگرافی) که بوجود آورنده چشم انداز ها، کوهها، تپه ها، دریاچه ها، سواحل، مجموعه گیاهان و جانوران و…است
– منابع اجتماعی- فرهنگی مانند فعالیتها و جلوه های هنری، جشنواره ها ودیگر موارد انسانی که شکل دهنده فرهنگ محیطی و مقاصد گردشگری علاوه بر جاذبه سازی انسانی پیرامون گردشگری است
– منابع دارای ویژگی های اقتصادی که بر طرف کننده نیازمندیهای خدماتی، تسهیلاتی و رفاهی پیرامون گردشگران است(پاپلی یزدی ودیگران، ص219 ، 1388). که هرچندمحدوده مورد تحقیق سرشار از منابع اصلی است اما از بعد منابع پشتیبان دچار ضعف می باشد وبین این دو منابع سازگاری ضعیف است بنابرین استفاده از منابع طبیعی جهت توسعه اکوتوریسم در این منطقه یک فرصت مهم درجهت رشد وتوسعه این منطقه می باشد که درصورت برنامه ریزی وتدوین راهبردهای ممکن، ممکن است این منطقه را به یک مقصد گردشگری تبدیل کند.برنامه ریزی در اینجا می تواند نقش واسطه ای وکلیدی را انجام دهد وبا شناخت منابع اصلی وپیش بینی وایجاد منابع پشتیبان متناسب با منابع اصلی یک منطقه، در جهت رشد وتوسعه آن منطقه گام بردارد.
7-2-2- اکوتوریسم
سبالیوس لاسکورین به عنوان نخستین کسی است که واژه اکوتوریسم را بکار برده است.براساس تعریف او، اکوتوریسم مسافرتی است که به منظورمطالعه، تحسین، ستایش و کسب لذت از سیمای طبیعی و مشاهده گیاهان و جانوران وآشنایی با ویژگی های فرهنگی جوامع محلی درگذشته و حال صورت می گیرد. اکوتوریسم هر نوع توریستی است که با طبیعت مرتبط باشد بطوری که انگیزه اصلی در این نوع گردشگری، بهره بردن از جذابیت های طبیعی یک منطقه، شامل ویژگی های فیزیکی و فرهنگ بومی است و گردشگر پس از مشاهده جذابیت ها، بدون اینکه خللی وارد یا آنرا تخریب کند محل را ترک می کند.فعالیتهای اکوتوریست عبارتند از:پیاده رویهای برنامه ریزی شده ایستگاهی، دامنه نوردی، عبور از رودخانه ها با قایق بادی، سفر به مناطق ییلاقی، کوهنوردی، سفر به مناطق سعب العبور، بازدید از غارهای طبیعی،مطالعه طبیعت گیاهی و جانوری و تماشای حیوانات و پرندگان. (کریمی، ص 23،1390 ). اکوتوریسم بطور مستمرتوجهات ونظرات را به سمت خود جذب کردوبه لحاظ تئوری نمایانگر سناریوی بردبرد است به عبارت دیگر هم محیط را حفظ می کند وهم با استفاده ازمحیط به ارتقاء معیشت جوامع محلی کمک می کند(telfer، ص 105، 2008) اکوتوریسم یا طبیعت گردی نوعی گردشگری مسئولانه و بوم شناسانه به قصددیداروبرداشت فرهنگی ازجاذبه های طبیعی میباشدکه تاکیدش برحفاظت ازمحیط زیست وزیستگاههای طبیعی و خزائن باستانی است(تولایی،ص 123، 1386).
انجمن جهانی حفاظت ازطبیعت، اکوتوریسم را مسافرت مسئولانه به نواحی بکر طبیعی به منظور لذت بردن از طبیعت بنحوی که اثرات منفی کمی برطبیعت دارد و زمینه مشارکت اقتصادی- اجتماعی جمعیت بومی را فراهم می آوردتعریف می کند(ESCAP,p 47, 2003). وجه مشترک این تعاریف این است که از محیط زیست ومنابع طبیعی حفاظت کنیم وصدمه به آن وارد نکینم اما این بدان معنا نیست که از محیط زیست استفاده نکیم بلکه اکوتوریسم بدنبال آن است که از محیط زیست طوری بهره برداری کند که هم جامعه ومردم به منافع برسند هم محیط زیست حفظ شود.نمودارزیرماهیت اکوتوریسم را به عنوان یک پدیده ای که تنوع آفرین است مشخص میکندودرصورت توجه وبرنامه ریزی صحیح اکوتوریسم می تواند به حفظ و ایجاد تنوع محیط و اجتماع منجرشود.
1264920346710بهبود/حفظ تنوع زیست محیطی
00بهبود/حفظ تنوع زیست محیطی
3206759525شناخت وآگاهی بازدیدکننده
00شناخت وآگاهی بازدیدکننده

-44704027305تبادل فرهنگی
00تبادل فرهنگی

1682750231775اشتغال زایی
00اشتغال زایی
381635181610اکوتوریسم
00اکوتوریسم

-55435568580آموزش زیست محیطی
00آموزش زیست محیطی

236855299085ایجاد درآمد
00ایجاد درآمد
1264920197485توجیه مناطق حفاظت شده
00توجیه مناطق حفاظت شده

2-1: نموداراکوتوریسم به عنوان یک فرصت
منبع: (آقائی، ص42،1390)
8-2- 2- تفاوت اکوتوریسم(طبیعت گردی) با طبیعت گذری و طبیعت نشینی
طبیعت گذری در واقع نوعی لذت جویی و استراحت موقت در طبیعت است.مثلا مسافران گذری هنگام عبور از شهری به شهردیگر در اتراقگاه های طبیعی میان راه چند ساعتی را به تفریح و استراحت سپری می کنند و خود را ملزم به رعایت مسائل حفاظتی ویژه نمی دانند.درصورتیکه طبیعت گردی از روی هدف مقصدی را انتخاب می کند و علاوه بر لذت بردن و تحقیق در طبیعت در حفظ آن نیز می کوشد.طبیعت نشینی یا همان ییلاق نشینی نیز به آن دسته از افرادی اطلاق می شود که در محیط های طبیعی چون روستا و ییلاق دامان طبیعت را سپری می کنند در حالیکه اکوتوریست ها به معنی دقیق کلمه متضمن جنبش وحرکت پیاپی است.با این حال وجود اختلاف میان ییلاق نشینی و طبیعت گردی دشوار است.(صانعی،ص19، 1378).
9-2- 2- ویژگی های اکوتوریسم
1-9-2- 2- جنبه های علمی اکوتوریسم
اکوتوریسم صرفاگردشگری تفننی نیست بلکه پدیده است که همزمان درکنار استفاده از طبیعت جهت سرگرمی ولذت، در جهت حفظ این منابع نیزگام بر می داردودرصدد پایداری این منابع ازلحاظ علمی، اجتماعی واقتصادی است که دراین بخش به هریک از جنبه های آن اشاره می شود
– شناخت صحیح و توجه ظرفیت طبیعی اکوسیستم ها برای تضمین هر چه بهتر حفاظت، باز سازی و تولید بهینه و پایدار آنها.
– حفاظت از میراث طبیعی، فرهنگی و مذهبی در عرصه های گردشگری
– با ارزش کردن میراث از راه اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش مداوم مردم، جوامع محلی و گردشگران.
2-9-2-2- جنبه های اجتماعی اکوتوریسم
– شناخت و احترام به نقش بسیبار مهم مردم و جوامع محلی و مشارکت آنها در تصمیم گیری، برنامه ریزی ها .و اجرای پروژه ها
– احترام به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سنتی، آداب و رسوم و روش زندگی مردم و جوامع محلی.
– احترام به نیازهای معیشتی و وابستگی های مردم و جوامع محلی به جنگل، عرصه ها و منابع جنگلی.
– تبادل مثبت فرهنگی بین گردشگران و مردم جوامع محلی میزبان و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی بین گردشگران و میزبان ها.
– اعتلای کیفیت زندگی و آگاهی های علمی مردم وجوامع محلی.
3-9-2-2- جنبه های اقتصادی اکوتوریسم
– درآمد زایی برای مردم وجوامع محلی و تقسیم عادلانه درآمدها
– اختصاص سهمی از درآمدها برای مدیریت و حفاظت از میراث
– اقتصادی کردن اکوتوریسم برای سازمان دهندگان آن و در عین حال توجه دقیق به حصول نتایج مثبت حفاظتی و حمایتی از اجرای پروژه ها.(رضوانی،ص24، 1387).
10-2-2- اهداف اکوتوریسم
اهدافی که اکوتوریسم دنبال می کند هم جهت با توسعه پایدارو حفظ پایداری وتنوع منابع و جاذبه های طبیعی وفرهنگی مردمان بومی است .بطور مشخص اهداف زیر از جمله اهدافی است که اکوتوریسم در صدد رسیدن به آن است.
– اعتلای هویت بالقوه طبیعی و فرهنگی سرزمین و کشف غنای زیبای بصری و حفاظت از آنها(telfer، ص 105، 2008)
– درآمدزایی جایگزین برای مردم روستایی میزبان ازراه اشتغال، ازجمله به عنوان راهنما، کرایه مسکن،کرایه اسب، فروش تولیدات کشاورزی و صنایع دستی
– تشویق به سرمایه گذاری درسرزمین های کوهستانی دورافتاده، محرومیت زدایی و فقرزدایی ازمردم وجوامع محلی روستاها
– ایجاد زیرساختها، توسعه ارتباطات و امکان دسترسی به اطلاعات برای مردم و جوامع محلی و روستاهای محروم(رضوانی، ص25، 1387).
11-2-2- گونه شناسی اکوتوریسم
ویور(1998)انواع گردشگری را با توجه به وسعت مکانهای مورد بازدید و تعدا گردشگران،به شکل یک طیف ارائه داده است.دریک طرف طیف،اکوتوریسم نرم وگردشگری ساحلی قرار داردکه تعدادی زیادی از بازدیدکنندگان از مکانهای محدود وحفاظت شده بازدیدمی کنندوتسهیلات بیشتری در نظر گرفته می شودودر طرف دیگر طیف، اکوتوریسم سخت وگردشگری ماجراجویانه قرارداردکه تعداد محدودی از گردشگران در مکانهای وسیع به بهره گیری از طبیعت می پردازند؛در این سر طیف تعامل بیشتر ومسقیم تری بین اکوتوریست ومحیط طبیعی برقرار می شودوتسهیلات وامکانات محدودتری در اختیار وی قرار می گیرددر فاصله بین این دوحد تعدادمتوسطی گردشگر قراردارند،که از حوزه مکانی متوسطی نیزبرخوردارند(زاهدی،ص99،1385).
بعضی از کارشناسان اکوتوریسم، آن را به دونوع متمرکز وگسترده طبقه بندی می کنندکه تقریبامعادل اکوتوریسم نرم وسخت است.
اکوتوریسم متمرکز:شامل آن دسته از تفرج هایی است که نیاز به توسعه دارد،مانندشنا،اسکی،دوچرخه رانی،اردوزدن وبازدید ازآثار فرهنگی می شود
اکوتوریسم گسترده:شامل آن دسته از تفرج هایی است که نیاز به توسعه ندارندمانند کوهنوردی،شکار،یا به توسعه اندک نیاز دارندمانندماهیگیری،صحراگردشی،اسب سواری وتماشای جانوران در طبیعت(مخدوم،ص200، 1387).
در یک طبقه بندی جزئی تر،فعالیتهای تفرجی واکوتوریستی را می توان به شکل زیر طبقه بندی کرد:
•اقامت وتفرج آرام در طبیعت:
– گردش با استفاده از خودروهای رو باز برای تماشای حیوانات – گردش با استفاده از خودروهای غیر موتوری(دوچرخه، حیوانات سواری،گاری،درشکه) – تماشای حیوانات وپرندگان – سفر به مناطق ییلاقی واقامت دربین عشایر وساکنان بومی – اقامت در تفرجگاه ها وچشم انداز های طبیعی – اقامت در درروستاهای خاص با چشم انداز باغ ها ومزارع اطراف روستا – طبیعت درمانی،چشمه های آب معدنی ولجن درمانی – مطالعه طبیعت گیاهی – گردش با استفاده از انواع قایق برای تماشای پرندگان،آبزیان وسایر حیوانات – گردش با استفاده از انواع قایق های تفریحی در مسیر های کم خطردریایی، خورها وخلیج ها
•ورزش زمستانی شامل اسکی وپاتیناژ •ورزشهای ساحلی وآبی شامل قایق سواری، شنا،غواصی،انواع قایقرانی و ماهیگیری
•ورزشهای کوهستانی شامل پیاده روی های برنامه ریزی شده ایستگاهی، دامنه نوردی ودره نوردی، کوه پیمایی، اسکی روی چمن، کوه پیمایی با دوچرخه کوهستانی، بازدید از غارها ویخچالهای طبیعی
•ورزشهای پرهیجان شامل سنگ نوردی،صخره نوردی، یخ نوردی، گذر از مناطق صعب العبورطبیعی،پرواز با چتر وکایت از ارتفاعات،غارنوردی،شکار،رودخانه نوردی با قایق بادی وکایاک درآب های خروشان،اسکی روی آب،غواصی وصید ماهی زیرآب با تیرو کمان(رضوانی،ص 18، 1387).
هرچنداکوتوریسم به بخشهای بسیار زیادی تقسیم میگردد اما در اینجا با توجه به پتانسیل های موجود درمنطقه ارسباران درزمینه اکوتوریسم، می توان به برخی از انواع آن اشاره کرد.
1-11-2- 2- توریسم اقلیمی: آب و هوا وتنوع اقلیمی یکی از مهمترین جاذبه های توریستی است که بخش قابل توجهی از گردشگران را به منظور استفاده از آب وهوای گرمتر ویاخنک تر از محل اقامت خود، به انجام مسافرت توریستی ترغیب می کند.هوای آلوده شهرهای صنعتی بویژه در فصل تابستان جمعیت شهر را به فراروگریز از شهر وا می دارد وبه موازات استحکام زیربنای اقتصادی خانواده ها، حرکت انسانها در افق های دورتر و درسینه ی کوهستانها یا پهنه های آبها انجام می گیرد.ازاین رو مناطق ییلاقی و کوهپایه ای و سواحل، مکانهای مناسبی برای مسافرت تابستانی به شمار می روند.
2-11-2-2- توریسم کوهستان وبرف شهرها:کوههای مهم ومعروف را می توان از جمله موارد مورد توجه اکوتوریسم به شمار آورد که هم به لحاظ ورزشی و هم از لحاظ تفریحی مورد توجه توریست ها قرار می گیرد.وجود امکانات دسترسی به پایکوهی و امکان استقرار موقت در اقامتگاههای نزدیک به قله می تواندبررونق توریسم کوهستان بیافزاید.گرچه فعالیت برف شهرهای کوتاه اندام و توریسم کوهستان، فصلی است، ولی می توان به مقتضای نوع فعالیت، تجهیزات ویژه ای را هم چون تله فریک و تله اسکی برای صعود برکوهستان رامهیاکرد و یا به یک جریان عادی توریسم تبدیل کرد که در فصل توریسم به منظور کوهنوردی وسخره نوردی ودرفصول سرد به منظور اسکی روی برف، گردشگران را به سوی خود فراخواند.
3-11-2-2- توریسم جنگل: جنگل ها و پارک های جنگلی نیز از جمله جاذبه های اصلی بخش توریسم به حساب می آیند. اینگونه مناطق معمولا به لحاظ زیست بوم های گیاهی و جانوری هم از سوی محققین و پژوهشگران و هم از سوی توریست هایی مورد توجه قرار می گیرند و در صورت وجود امکاناتی از قبیل اقامتگاه ها، مراکز ارائه خدمات، کمپینگ و… به یکی از مهمترین کانونهای جذب گردشگر تبدیل می گردنند
4-11-2-2- توریسم آب های معدنی و آبهای گرم: آب هایی که براثرشکست و یا لغزش زمین و معمولا در کنارکوههای آتشفشانی از اعماق زمین بیرون می جهند، به سبب داشتن اجزاء رادیواکتیو، گوگرد واملاح معدنی گوناگون، جنبه درمانی دارند و در دورانی که هنوز صنعت داروسازی به مانند امروز توسعه نیافته بود، آبهای معدنی، گروههای مرفه طبقات اجتماعی را به سوی خود جلب می کرد.رشد وسایل ارتباطی به حرکت موجی تمام طبقات اجتماعی به سوی آبهای گرم معدنی منتهی شد.(ارمغان،ص 83، 1386).
منطقه مورد مطالعه که برخورد از مواهب ونعمات الهی فراوان می باشد دارای جنگل های زیبا ومتنوع ارسبارن، کوههای مرتفع قره داغ، رودخانه های متعدد همچون رود مرزی ارس وآبهای گرم ومعدنی آبش احمد است که با برنامه ریزی و مدیریت این منابع وتجهیز آنها حتی به امکانات اولیه می تواند به کانونهای گردشگری تیدیل شود.
3-2- مفهوم توسعه وتوسعه پایدار
توسعه اصطلاح مبهمی است و برای اشاره به فرایندی بکار می رود که بوسیله آن جوامع از یک وضعیت به وضعیتی دیگر حرکت می کنند و همچنین به هدف آن فرایند اشاره دارد.با این وجوددرباب اصطلاح توسعه تعاریف متعددی وجودداردوبنا برتعریفی توسعه کوششی است برای تعادلی تحقق نیافته یا راه حلی است درجهت رفع فشارها ومشکلاتی که پیوسته بین بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد(ازکیا،ص7، 1387)درکاربردهای روزمره اصطلاح توسعه به معانی متعدد ومتنوع بکاربرده شده است مانند افزایش تولید،افزایش بازدهی،ارتقای سطح زندگی،رهایی ازوابستگی اقتصادی،رفع فقر ومحرومیت،ارتقای سطح خدمات وبهداشت درمانی،برطرف کردن مشکلات بیکاری وتورم،تامین نیازهای اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی.(منزوی ودیگران، ص10، 1390).بطورخلاصه توسعه را می توان به عنوان یک فلسفه، فرایند، نتیجه ی آن فرایند و برنامه ای که باعث می شود این فرایند به اهداف مطلوب برسد درنظرگرفت.(sharpley، 2002).
توسعه از نظر اندیشه‌وران علوم اقتصادی و اجتماعی، به‌معنای ارتقای مستمّر کلّ جامعه و نظم اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر یا انسانی‌تر است(تودارو،ص23، 1369). اما «توسعه‏اى که نیازمندی‌های نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایى نسل‏هاى آتى در تأمین نیازهاى خود برآورده می‌سازد، توسعه پایدار گویند»(فراهانی فرد،ص114، 1384).توسعه پایدار، ترکیبی از دو واژه است که دو جنبه متفاوت (پیشرفت اقتصادی-صنعتی و کیفیت محیط زیست)را در یک نماد (توسعه پایدار) متحد میسازد.به‌عبارت دیگر دو مفهوم اقتصاد و اکولوژی در کنار هم قرار گرفته و زیربنای استراتژی توسعه پایدار را شکل می‌دهد(کهن،ص3، 1376). توسعه پایدار مفهوم جامعی است که همه جنبه های زندگی بشر را در برگیرد و اجرای آن مستلزم دگرگونی های وسیع در همه جنبه هاست.براین اساس توسعه پایدار را می توان به این شکل تعریف کرد:فرایندی که سیاستهای طبیعی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی و همه سیاستهای دیگر چنان در آن طراحی شده باشد که موجب توسعه ای شود که از نظر اقتصادی، اجتماعی و بوم شناسی پایدار باشد.به عبارت دیگر، توسعه پایدار به معنای مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی و جهت دادن به تحولات اقتصادی و نهادی است، به ترتیبی که نیازهای نسل حاظروآینده بصورت مستمر و پایدار تأمین شود.برای این منظور در درازمدت، مصرف کنونی با بدهکار کردن آیندگان تأمین مالی نمی شود.به عبارت دیگر برای جمعیت کنونی چنان سرمایه گذاری شود که برای نسل های آینده بدهی اجتماعی به بار نیاورد و منابع طبیعی باید به گونه ای بهره برداری شوند که بهره کشی بیش از اندازه ظرفیت نگهداری و افراط در بهره برداری از زمین موجب بدهی بوم شناسی نشود(قدیری،ص 1391،40).آنچه در تعاریف مربوط به توسعه پایدار مشترک است، جنبه پویایی آن، رفع نیازهای اساسی، توجه خاص به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن است. (دیرباز،ص29، 1386).شرط لازم جهت دستیابی به توسعه پایدار، حفظ کارآیی در تخصیص منابع و شرط کافی آن عبارت است از:

–103

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی صنایع- گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
عنوان :
برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا
استاد راهنما :
دکتر ایرج مهدوی
دکتر جواد رضاییان
استاد مشاور :
مهندس صابر شیری پور
دانشجو :
زهرا قلی زاده
تابستان 1392

تقدیم به
دو شمع همیشه فروزان زندگی ام
پدر بزرگوارم
که بسیار برایم زحمت کشید
ومادر مهربانم
که بسیار به من محبت کرد
با تقدیر و تشکر از :
استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ایرج مهدوی و دکتر جواد رضاییان به پاس راهنماییهای ارزشمندشان.
و جناب آقای مهندس صابر شیری پور به پاس مشاورههای راهگشایشان.

چکیده
فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش میرود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولیدکنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرفکنندگان در شرایط مختلف باشند.طراحی شبکه زنجیره تامین یک موضوع استراتژیک می باشد که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مساله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیرپای روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد.
در این پایان نامه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی و چند دوره ای مورد بررسی قرار گرفته است که هدف حداکثر کردن سود زنجیره می باشد در صورتی که قیمت تابع ای از تقاضا است و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید،تولید و توزیع در شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه شد. هم چنین برای آزمودن صحت و درستی مدل ارائه شده را با نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شد. با توجه به پیچیدگی حل این مساله و NP-Hard بودن آن، روش فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است و چندین مسائل در سایزهای مختلف حل شد و همگرایی الگوریتم مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقایسه ای بین جواب حل لینگو و الگوریتم ژنتیگ قرار گرفته است و نشان داده ایم که این الگوریتم جوابهای قابل قبولی ارائه کرده و برای حل مسائل شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله مناسب است.
کلید واژه : برنامه ریزی تولید، زنجیره تامین، عدم اطمینان، الگوریتم ژنتیک.

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2-ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………3
1-3-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………3
1-4- فرضیات مساله……………………………………………………………………………………………………………5
1-5-پرسش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..5
1-6-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5
1-7-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………6
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………8
2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………….8
2-3-نیاز به مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………9
2-4-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………..10
2-5- یکپارچه سازی زنجیره تامین………………………………………………………………………………………12
2-6- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین………………………………………………13
2-7- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین……………………………………………………………………15
2-8-فرآیندهای زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………..16
2-9-قیمت گذاری و مدیریت قیمت……………………………………………………………………………………17
2-9-1-اهداف قیمت گذاری……………………………………………………………………………………………..18
2-9-2-عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌……………………………………………………………………………………19
2-9-3-مراحل قیمت‌گذاری…………………………………………………………………..‌………………………….19
2-10-دسته بندی مساله زنجیره تامین با توجه به افق های زمانی……………………………………………21
2-11-مروری بر تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………….22
2-12- مساله زنجیره تامین تحت عدم قطعیت……………………………………………………………………..24
2-12-1- منابع عدم قطعیت در یک زنجیره تامین……………………………………………………………..25
2-12-2- روش های موجود جهت حل مدل های زنجیره تامین تحت عدم قطعیت……………….25
2-13- پژوهش های انجام شده در ارتباط با زنجیره تامین تحت عدم قطعیت………………………..26
2-14-مروری بر الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………………………….28
2-14-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….28
2-14-2-مکانیزم الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………………28
2-14-3-عملگرهای الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………….30
2-14-4-کد کردن………………………………………………………………………………………………………….33
2-14-5-ایجاد جمعیت اولیه……………………………………………………………………………………………34
2-14-6-تابع برازندگی ………………………………………………………………………………………………….35
2-14-7-انتخاب……………………………………………………………………………………………………………..36
2-14-8-ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………..38
-9-14-2احتمال ترکیب …………………………………………………………………………………………………… 40
-10-14-2جهش……………………………………………………………………………………………………………… 40
-11-14-2استراتژی برخورد با محدودیت ها………………………………………………………………………..42
-12-14-2شرایط توقف الگوریتم………………………………………………………………………………………..42
2-15- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………43
فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله و بیان روش حل
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….45
3-2-شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای…………………………………………………………………………….45
-3-3تئوری تعیین قیمت……………………………………………………………………………………………………47
-4-3قانون تقاضا…………………………………………………………………………………………………………….48
-1-4-3منحنی و معادله قیمت و تقاضا………………………………………………………………………………48
3-5-ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله ………………………………..49
3-6- خطی سازی تابع غیر خطی……………………………………………………………………………………..54
3-7- تقاضای احتمالی…………………………………………………………………………………………………….55
3-9-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………..57
فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی
4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2-اعتبار سنجی مدل…………………………………………………………………………………………………….59
4-3-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده…………………………………………………………………………..66
4-3-1-نحوه نمایش جوابها……………………………………………………………………………………………66
4-3-2-روش نمایش رشتهای…………………………………………………………………………………………….68
4-3-3-نحوه تولید جمعیت اولیه………………………………………………………………………………………..70
4-3-4-ارزیابی جوابها……………………………………………………………………………………………………70
4-3-5-مکانیزم انتخاب……………………………………………………………………………………………………….70
4-3-6-عملگرهای ژنتیک………………………………………………………………………………………………….71
4-3-7-تکرار الگوریتم………………………………………………………………………………………………………71
4-3-8-شرط توقف الگوریتم……………………………………………………………………………………………..72
4-4-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو……………………………………………………….72
4-5-نتایج محاسباتی الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………..74
4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده…………………………………………………………………………….74
4-7-مقایسه نتایج بدست امده از حل با الگوریتم ژنتیک و لینگو……………………………………………..75
4-8-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….77
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی
5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….79
5-2-پیشنهادهای آتی……………………………………………………………………………………………………….79
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………81
فهرست جداول
جدول 4-1مقدار تقاضای محصول نهایی…………………………………………………………………………………59
جدول 4-2- هزینه تهیه، خرید ، و حمل مواد اولیه………………………………………………………………..60
جدول 4-3-هزینه تولید و حمل محصول از کارخانه به توزیع کننده……………………………………………60
جدول 4-4-هزینه نگهداری محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………….60
جدول 4-5-هزینه حمل محصول از توزیع کننده به خرده فروش………………………………………………..61
جدول4-6-ظرفیت تامین کننده برای مواد خام………………………………………………………………………….61
جدول 4-7-ظرفیت کارخانه برای تولید محصول………………………………………………………………………61
جدول4-8-ظرفیت توزیع کننده برای انبار محصول……………………………………………………………………61
جدول4-9-میزان استفاده هر واحد محصول از ماده اولیه…………………………………………………………….62
جدول4-10- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده…………………………………………63
جدول4-11- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده………………………………………………64
جدول4-12–مقدار محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………………….64
جدول4-13- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش……………………………………….65
جدول4-14-مقدار محصول فروخته شده از مراکز خرده فروش…………………………………………………..66
جدول4-15-ابعاد مدل به ازای مقادیر مختلف و نتایج محاسباتی لینگو…………………………………………73
جدول 4-16-مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………….74
جدول4-17-نماد‌‌های به کار رفته برای مقایسه الگوریتم……………………………………………………………..75
جدول4-18- مقایسه جواب الگوریتم ژنتیک با لینگو…………………………………………………………………76

فهرست اشکال
شکل1-1- نمایی از یک شبکه زنجیره تامین……………………………………………………………………………4
شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین……………………………………………………………………………………8
شکل2-2- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده……………………………………………………………………….33
شکل 2-3- نمایش ترکیب یک نقطه ای ……………………………………………………………………………….39
شکل 2-4- نمایش ترکیب دو نقطه ای………………………………………………………………………………….39
شکل -5-2 نمایش وارونه سازی بیت…………………………………………………………………………………….41
شکل -6-2 نمایش تغییر ترتیب قرار گیری……………………………………………………………………………..41
شکل4-1-نمای از مسیر کاری………………………………………………………………………………………………62
شکل4-2- فضای جواب و کدینگ مسأله………………………………………………………………………………67
شکل4-3- ارتباط بین فضای کدینگ و جواب ……………………………………………………………………….67
شکل 4-4- کروموزم مرحله اول……………………………………………………………………………………………68
شکل 4-5-کرموزوم مرحله دوم…………………………………………………………………………………………….69
شکل 4-6-کرموزم مرحله سوم……………………………………………………………………………………………..69

فهرست نمودار
نمودار -1-3منحنی قیمت و تقاضا…………………………………………………………………………………….48
نمودار4-1- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده…………………………………..63
نمودار4-2- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده………………………………………..64
نمودار4-3- مقدار محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………………..65
نمودار4-4- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش…………………………………65
نمودار4-5- مقدار محصول فروخته شده………………………………………………………………………….66
نمودار4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده……………………………………………………………….74

فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
در دو دهه 60 و 70 میلادی، سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می کردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش نیاز دستیابی به خواسته های بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشتری است. به همین دلیل سازمان ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف می کردند. در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان ها به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه فرآورده های تازه برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه مند شدند. در دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف پذیری در توانایی های شرکت کافی نیست بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند؛ با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد.[3]
مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. [4] با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند. [5]
1-2-ضرورت انجام تحقیق
پیچیدگی کالاها و خدمات در دنیای امروز باعث شده است که شرکت هایی که به تنهایی و بدون کمک گرفتن و همکاری با دیگر سازمان ها،محصولی را عرضه می کنند، برای بقای خویش با مشکلات بسیاری روبرو شوند. به همین منظور سازمان ها دریافته اند که اگر با یکدیگر همکاری داشته باشند، مجموع منافعی که عاید آنها می شود بیش از وضعیتی است که هر یک فعالیت خود را بدون هماهنگی با سازمان های مرتبط انجام می دهند. به همین دلیل امروزه هر دو طرف خریدار و فروشنده بر اساس روابط بلند مدت و کسب سود با یکدیگر همکاری می کنند. در سالهای اخیر به دلایل زیر توجه زیادی در مقوله زنجیره تامین شده است:
– نیاز برای فعالیت های بهبود
– افزایش سطح برون سپاری
– افزایش هزینه حمل و نقل
– فشارهای شدید رقابتی
– افزایش جهانی شدن
– افزایش اهمیت تجارت جهانی
– نیاز برای مدیریت موثر موجودی ها
با توجه به نیازهای دنیای امروز، در این پایان نامه ،ارائه و بررسی مدلی کارا برای طراحی شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای چند محصوله مد نظر بوده است که می تواند در مقوله شبکه های زنجیره تامین جهت کمینه کردن هزینه های شبکه زنجیره تامین بسیار سودمند واقع شود.
1-3-بیان مسئله
در بازار رقابتی جهانی امروزی، اغلب شرکت های تولیدی تحت فشار رقابتی زیادی عمل می نمایند و این حقیقت آنها را به سمتی سوق می دهد تا یک شبکه ایجاد نمایند. بدین منظور، تأمین کنندگان و تولید کنندگان برای سود دوطرف می بایست به عنوان شرکای استراتژیک در یک زنجیره تأمین با مدت مشارکت طولانی رفتار نمایند. شراکت استراتژیک مابین خریدار و تأمین کننده باعث کاهش یا حذف اثر شلاق چرمی میگردد [6] به هرحال مرور ادبیات بیشماری فقط برروی بخش خریدار متمرکز گشته اند. .[7]استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین یا به اختصار SCM برای مدیریت چنین شبکه هایی مورد استفاده قرار میگیرند. جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در مدیریت زنجیره تأمین، هماهنگی نزدیک مابین شرکت های درون زنجیره لازم می باشد [8].
خوشبختانه درسالیان اخیر، تکنولوژی اطلاعات، زمینه مناسبی را برای یکپارچهسازی فعالیتهای داخلی و خارجی زنجیره تأمین فراهم نموده است. [9] درنتیجه، اعضای زنجیره تأمین همواره به دنبال روش‌های نوین به منظور بهبود شبکۀ زنجیره تأمین با استفاده از تلفیق رده‌های شبکه می‌گردند[10].
شبکه زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و امکاناتی است که از آغاز تولید یک محصول تا رسیدن آن محصول به دست مشتری را شامل می شود، یک شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله، تشکیل شده است از تامین کنندگان مواد اولیه، کارخانه های تولید محصولات، مراکز توزیع محصولات و مشتریان. ابتدا کارخانه های تولید محصولات، مواد اولیه مورد نیاز خود را از تامین کنندگان دریافت میکنند سپس محصولات در کارخانه ها تولید می شوند و بعد از آن به مراکز توزیع فرستاده می شوند، در آخر نیز مشتری کالاهای مورد نیاز خود را از مراکز توزیع، دریافت می کند.
در شکل زیر نمایی از یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین آورده شده است.

شکل1-1- نمایی از یک شبکه زنجیره تامین[11]
هدف از این تحقیق ارائه مدلی جهت ماکزیمم سازی سود در یک زنجیره تامین می باشد.
به طور کلی در یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین به دنبال خروجی های زیر هستیم :
انتخاب تامین کنندگان
انتخاب تولیدکنندگان
انتخاب مراکز توزیع
تعیین مقدار بهینه مواد اولیه به کارخانه، انتقال کالاهای ساخته شده به مراکز توزیع و حمل کالاها و تحویل آنها به مشتری.
یک رویکرد بهینه سازی توام حداکثر کردن سود و قیمت گذرای محصولات با تقاضای احتمالی.
1-4- فرضیات مساله
– تعداد مشتریان و تقاضای آنها مشخص و قطعی نیست و از مقدار احتمالی پیروی می کند.
– تعداد تامین کننده ها، کارخانه ها و مراکز توزیع و همچنین ماکزیمم ظرفیت آنها مشخص و قطعی است.
– هر تامین کننده مواد اولیه، کارخانه و مرکز توزیع به ترتیب توانایی تامین انواع مواد اولیه، تولید انواع محصول و توزیع انواع محصول را با توجه به حداکثر ظرفیتشان دارند.
1-5-پرسش تحقیق
در این مسئله پرسش این است با توجه به تقاضای احتمالی، در هر دوره به کدام مراکز محصول ارسال گردد به طوری که مجموع هزینه های سفارش دهی m تولید کننده از k تامین کننده و هزینه انتقال j محصول از m تولیدکننده به d توزیع کننده، هزینه نگهداری j محصول در d انبار وئ lpw,g hcده و هزینه انتقال ارسال گردد به طوری که مجموع هزینه های سفارش دهی هزینه انتقال j محصول از d انبار به z مراکز مشتری را کمینه کرده تا سود حداکثر گردد؟ با توجه به این امر که در محاسبات با یک مدل غیر خطی و صحیح مواجه هستیم.هم چنین قیمت را نیز تابع ای از تقاضا در نظر گرفتیم و با توجه به میزان تقاضا قیمت را تخمین می زنیم.
1-6-ساختار تحقیق
با توجه به اهداف مورد نظر ، ساختار تحقیق حاضر به صورت زیر است:
در فصل دوم این تحقیق، کلیات زنجیره تامین و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه مرور می‌شود.
در فصل سوم، مساله تحقیق به صورت کامل شرح داده می شود و مدل پیشنهادی این تحقیق ارائه می‌گردد و کمی هم از روش حل بیان می کنیم.
فصل چهارم مثال ها و نتایج محاسباتی که نشان دهنده کارایی مدل است توسط نرم افزار lingo حل می‌شود و سپس به علت ناتوانی این نرم افزار در حل مساله در ابعاد بزرگتر مدل ارائه شده توسط الگوریتم فراابتکاری حل می گردد.
در فصل پنجم نتیجه گیری و تحقیقات آتی بیان می شود و در پایان منابع و مراجع گنجانده شده است.
1-7-خلاصه فصل
در این فصل به چگونگی مراحل انجام شده در این تحقیق پرداختیم. نوع مسئله شرح داده شد و با ضرورت انجام و نوآوری که در مدل پیشنهادی آمده است آشنا شدیم. در فصل های بعد به صورت مبسوط آن را توضیح داده و ابعاد مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
در این فصل، تعاریف و نکاتی در ارتباط با زنجیره تامین بیان می شود و پژوهش های انجام شده در این رابطه مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس مساله برنامه ریزی زنجیره تامین تحت عدم قطعیت معرفی می شود و همچنین مواردی که به طور عموم در یک زنجیره تامین تحت عدم قطعیت در نظر گرفته می شود. سپس اشاره ای به روش های موجود جهت حل آن می شود و سپس مطالبی در مورد تاریخچه الگوریتم ژنتیک و روش حل آن پرداختیم.
2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین
پیش از ارایه تعاریف، نمایی از یک زنجیره تامین در ساده ترین حالت خود به لحاظ حجم اجزای زنجیره در شکل 2-1 آورده شده که با در نظر گرفتن آن، تعاریف ارایه شده از زنجیره تامین روشن تر باشد.

129872486995شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین
00شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین

دونالد، [12] : سازنده و تامین کنندگانش، خریداران و مشتریان، به عبارت دیگر همه گروه ها در سازمانی گسترش یافته کار می کنند تا یک محصول را به بازار عرضه کنند که مشتری مایل است برای آن پول پرداخت نماید. این شرکت چند گروهی، بصورت یک سازمان گسترده عمل می کند و از منابع مشترک (افراد، فرآیند ها، تکنولوژی، معیارهای عملکردی) استفاده بهینه می کند تا به هم افزایی عملیاتی دست یابد و نتیجه، محصول یا خدمتی است با کیفیت بالا، هزینه کم و سهولت دسترسی.
مک کلان، [13] : اعتقاد دارد مدیریت زنجیره تامین شامل یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار از استفاده کننده نهایی تا تامین کننده اولیه می باشد که محصول، خدمات و اطلاعاتی را مهیا می کنند که برای مشتری ایجاد ارزش می کند.
گاتورنا [14] : مدیریت زنجیره تامین را به بیان لمبرت و کوپر، [15]اینچنین تعریف می کند : یک فلسفه یکپارچه کننده برای مدیریت جریان کل مواد در یک کانال توزیع از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی.
تعریف دانشگاه MIT از مدیریت زنجیره تامین : مدیریت زنجیره تامین یکپارچه عبارت است از یک رویکرد یکپارچه فرآیندگرا برای تامین، تولید، و توزیع محصولات و خدمات به مشتریان.
سو وهمکاران[16] نیز بر اهمیت کیفیت روابط و همکاری در طول زنجیره تامین تاکید می کنند و رابطه میان عناصر زنجیره تامین را از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها می دانند. زنجیره تامین در مقیاس گسترده خود به معنای زنجیره تامین بین سازمانی می باشد، در حالی در مقیاس کوچکتر به معنای زنجیره تامین درون سازمانی می باشد. در زنجیره تامین درون سازمانی روابط و هماهنگی میان بخش های وظیفه ای مختلف سازمانی مانند بازاریابی، تولید، خرید، پشتیبانی و غیره ضروری است.
2-3-نیاز به مدیریت زنجیره تامین
هیلتوفث [17]مدیریت زنجیره تامین را به عنوان مجموعه دیدگاه هایی مطرح می کند که به دنبال یکپارچگی و همکاری کارآمد بین مواد، اطلاعات و جریان مالی در طول زنجیره تامین هستند. این یکپارچگی موجب می شود که کالا به موقع، با مقدار مناسب و با کمترین هزینه ممکن در مکان مطلوب باشد و نیازهای مشتری را ارضا نماید. به عبارت دیگر مدیریت زنجیره تامین، فرآیندهای زنجیره تامین و هم چنین جریان مواد را از تامین کننده تا مشتری هماهنگ می کند[18].
انجمن متخصصان مدیریت زنجیره تامین تعریف زیر را از مدیریت زنجیره تامین ارائه می دهند.مدیریت زنجیره تامین شامل برنامه ریزی و مدیریت همه فعالیت های مربوط به تامین منابع، تبدیل آنها به محصول می باشد. هم چنین مدیریت زنجیره تامین ارتباطات و همکاری میان اعضای زنجیره را شامل می شود. این اعضا می توانند تامین کنندگان، واسطه ها، مشتریان و … باشند.مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت عرضه و تقاضا بین یک و چند سازمان را هم به عهده دارد. هدف از مدیریت زنجیره تامین بهبود کارایی فرآیند زنجیره تامین است تا محصول مناسب، به موقع و با کمترین هزینه به دست مشتری برسد[19]. اعتقاد به اینکه مدیریت زنجیره تامین می تواند موجب پاسخگویی بهتر به مشتری و در نهایت سوددهی بیشتر شود، بسیاری از مدیران را متوجه بحث مدیریت زنجیره تامین نموده است و این مدیران عوامل سوق دهنده سازمان ها به صورت مدیریت زنجیره را به صورت زیر بیان کرده اند.[20]
نیاز به فعالیت های بهبود ، افزایش سطح برون سپاری ،افزایش هزینه حمل و نقل، فشارهای رقابتی، افزایش جهانی شدن، اهمیت تجارت جهانی، پیچیدگی زنجیره تامین و نیاز به مدیریت موجودی ها.
به طور کلی مدیریت زنجیره را در سه سطح می توان بررسی نمود:
سطح کلان: شامل چشم اندازها و اهداف بنیادی زنجیره تامین می شود و در واقع چارچوب مدیریت راهبردی زنجیره تامین است.
سطح راهبردی: با کمک راهبردهای زنجیره تامین به دنبال تحقق چشم انداز زنجیره تامین است. مدیریت راهبردی ذخیره تامین از طریق توانمندسازی زنجیره تامین، راهبردهای رقابتی سازمان را حمایت می کند.
سطح عملیاتی:راهبردهای زنجیره تامین را به کار می گیرد و شامل برنامه ریزی کنترل و اجرای فزآیند‌ها می شود[21].
2-4-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین همواره یکی از عناصر کلیدی در تولید،انبارداری و توزیع محصولات به شمار رفته است. اما در طول سالیان اخیر این حوزه به شناخت بسیار وسیعی در جامعه دانشگاهی و تجاری دست یافته و بیش از پیش مورد اهمیت واقع شده است.
نقش مدیریت زنجیره تامین نیز تغییر یافته و اینک به عنوان مهمترین عامل موفقیت بسیاری از سازمان ها به شمار می رود. با این حال بسیاری از مفاهیم این حوزه مفاهیم جدیدی به شمار نمی رود اگرچه در طول زمان تغییر یافته و به تکامل بیشتری رسیده اند.
با ورود صنعت به قرن 21، تغییرات شدیدی در حال رخ دادن است که دورنمای صنعتی و اقتصادی جهان را دگرگون می‌کند. بازار به معنای واقعی جهانی شده است و مشتریان مقادیر کوچکتری از کالاهای سفارشی را طلب می کنند. بیشتر شرکت ها دامنه گسترده تری از محصول ها را ارائه می کنند و کالاهای جدید بیشتری با سرعت بیشتر و با تمرکز بر نیاز بازار ارائه می کنند. این تغییرات چالش های اجتناب ناپذیر و مسائل جدید لجستیک را برای همه تولید کنندگان پدید آورده است. در دهه های 1970 و 1980 شرکت ها عملیات تولیدی خود را کاملا تحت کنترل قرار دادند. این کار با استفاده از تولید علمی و برنامه ریزی مواد، زمانبندی و کنترل کارگاه و سیستم هایی نظیر برنامه ریزی منابع تولیدی و برنامه ریزی منابع انسانی انجام می شد. در دهه 1990 شرکت ها سعی کردند خود را در رده جهانی مطرح کنند. شرکت ها مدیریت جامع کیفیت را بکار بستند تا فرآیندهایشان را تحت کنترل درآورند و بهبود مستمر را پدید آورند، همچنین روش های تولید بهنگام(JIT) و موجودی صفر نیز معرفی شدند تا کارخانجات بتوانند از آنها بعنوان روشی برای کاهش هزینه و همزمان با آن بهبود در کیفیت استفاده کنند. اکثر این شرکت ها معتقدند که قدم بعدی برای افزایش سود و سهم بازار باید بردارند، مدیریت زنجیره تامین کارا است.
در یک زنجیره تامین ابتدا مواد خام ساخته می شوند، سپس کالاها در یک یا چند کارخانه تولید و در نهایت به عمده فروشی ها یا مشتری تحویل داده می شوند. جهت کاهش هزینه و بهبود سرویس دهی، استراتژی های کارایی زنجیره تامین در سطوح مختلف زنجیره تامین باید در نظر گرفته شوند. زنجیره تامین شامل سازندگان مواد اولیه، مراکز تولیدی، انبارها، مراکز توزیع و عمده فروشی ها و نیز مواد خام، موجودی در حال ساخت و محصولات تمام شده اند که بین تامین کنندگان کارخانجات و مشتریان در جریانند. در دنیای امروز باقی ماندن در رقابت تجارت جهانی برای شرکت هایی که جدا از تامین کنندگان و دیگر شرکای تجاری فعالیت می کنند، مشکل شده است. شرکت ها همیشه دنبال کاهش هزینه ها و بطور همزمان افزایش کیفیت کالاها و خدمات خود هستند.
علاقمندی به مفهوم مدیریت زنجیره تامین از دهه 1980 تا به حال در حال افزایش بوده است. این علاقه هنگامی که شرکت ها مزایای همکاری تجاری با سایر شرکا را دیدند به شدت افزایش یافت. مفهوم مدیریت زنجیره تامین بر اساس تشکیل شبکه ارزشی است که شامل موجودیت های جداگانه می باشد. این موجودیت ها متعهد شده اند تا منابع و اطلاعات را برای رسیدن به هدف مدیریت تامین کنندگان و نیز مدیریت جریان مواد و قطعات مهیا کنند.
2-5- یکپارچه سازی زنجیره تامین
یکی از اهداف مهم مدیریت زنجیره تامین یکپارچه سازی است. شتادلر[22]اعتقاد دارد یک زنجیره تامین با ترکیب حرکت کالا با جریان اطلاعات مالی و عملیاتی بین طرفین مربوطه یکپارچه می شود. در روند سیر تکاملی صنایع تولیدی، برخی کارخانجات پیشرو به این نتیجه رسیدند که اگر تنها به نگرش های سنتی مدیریت زنجیره تامین وابسته باشند فروش آنها طبق انتظارات سوددهی نخواهد داشت.
سورین [23]، معتقد است شرکت ها هم اکنون تاکید بیشتری بر سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات برای کمک به بهبود عملکرد شبکه زنجیره تامین دارند.
در جواب این سوال که چگونه می توان به یک زنجیره تامین موفق دست یافت باید گفت که اشتراک اطلاعات و برنامه ریزی عملیاتی، کلیدهای موفق در زمینه یکپارچه کردن زنجیره تامین هستند.
اما چه اطلاعاتی باید به مشارکت گذارده شود؟
چگونه باید بکار برده شود؟
چگونه اطلاعات، طراحی و عملیات زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد؟
در نهایت اینکه چه نوعی از یکپارچه سازی باید اجرا شود؟
سیستم ها و دانش فنی اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت زنجیره تامین کارا می باشد. در حقیقت سرمایه گذاری روی مدیریت زنجیره تامین از طریق فرصت هایی که از تحلیل دقیق و پیچیده اطلاعات زنجیره حاصل می شود، صورت می پذیرد. اولین مساله ای که در رابطه با اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین وجود دارد این نیست که چگونه اطلاعات کسب شود بلکه این است که چه اطلاعاتی باید منتقل شود، چه اطلاعاتی برای زنجیره تامین مهم هستند و کدام می توانند بدون هیچ مشکلی نادیده گرفته شوند، چگونه اطلاعات باید تجزیه و تحلیل شوند و چگونه بکار برده شوند، اثرتکنولوژی اطلاعات در این زمینه چیست،چه ساختاری در درون سازمان های زنجیره باید وجود داشته باشد و چه ساختاری در بین سازمان های زنجیره تامین باید وجود داشته باشد، در نهایت اینکه آیا به سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات می‌توان به عنوان ابزاری اصلی جهت کسب مزیت های رقابتی در بازار نگاه کرد.
مدیریت زنجیره تامین کارا زمانی موفق است که بتواند نیازهای مشتری را بطور کامل برآورده ساخته و برای او ارزش ایجاد کند و در عین حال سود درازمدت شرکای تجاری را تضمین نماید. در حقیقت، هدف ایجاد یک موقعیت برد- برد می باشد. شراکت در زنجیره تامین در حقیقت رابطه ای است که بین دو عضو مستقل در کانال های تامین از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در سطوح مختلف جهت دستیابی به اهداف و منافع خاصی از جمله کاهش هزینه های کلی و موجودی ها شکل داده می شود.
منتزر [24] ،معتقد است زنجیره ارزش شبکه ای از مراحل است که فعالیت هایی را برای ایجاد ارزش افزوده انجام می دهند. این مجموعه در عین مشارکت سعی در کنترل عدم قطعیت و تهدیدها در سطوح مختلف زنجیره دارد. او این نوع مشارکت بین سازمانی را همکاری کانال و یا برون سپاری استراتژیک می‌نامد. او معتقد است که بقا در بازار رقابت جهانی، دیگر به استراتژی باز وابسته نیست بلکه به توانایی شرکت در مقابله با شرایط متغیر و عدم قطعیت در هر دو طرف ( شرکای بالا دستی و پایین دستی ) بستگی دارد و این امر مستلزم بازنگری در مدیریت بین سازمانی با استفاده از ابزار تکنولوژی اطلاعات می باشد.
2-6- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین
2-6-1- نیاز برای فعالیت های بهبود
در طی دهه اخیر بسیاری از سازمان ها عملیات های خود را با فعالیت هایی از قبیل تولید ناب (LP) و مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) سازگار کرده اند .در نتیجه آنها قادر بودند تا به بهبود کیفیت دست یابند. بهبود کیفیت باعث افزایش هزینه های تولید می شود و سازمانها سعی می نمایند از طریق استفاده از مدیریت زنجیره تامین این هزینه ها را کاهش دهند . گرچه هنوز فرصت های بهبود برای بسیاری از سازمان ها موجود است و سودهای اصلی محقق شده است، اما هنوز فرصت های زیادی در تدارکات، توزیع و حمل و نقل در زنجیره تامین می تواند ایجاد شود.
2-6-2- افزایش سطح برون سپاری
سازمان ها در حال افزایش میزان برون سپاری خود می باشند، آنها خرید کالا و خدمات را بجای تولید و تهیه آنها بوسیله خودشان در دستور کار قرار داده اند . همانطور که برون سپاری در سازمان ها افزایش می‌یابد ،سازمانها فعالیت های مربوط به تامین و تدارکات را (انبار ، حمل و نقل ،تحویل و…) افزایش می‌دهند . هر چند که هزینه و زمان صرف شده بر روی این فعالیت و سایر فعالیت ها ممکن است غیر ضروری باشد.
2-6-3- افزایش هزینه حمل و نقل
هزینه حمل و نقل در حال افزایش است و نیاز است تا با دقت بیشتری مدیریت گردد .
2-6-4- فشارهای رقابت
فشار رقابت منجر به افزایش تعداد محصولات جدید ، کوتاه شدن چرخه توسعه محصول و افزایش سفارشی سازی کالاها و خدمات شده است . در بسیاری از صنایع ، به خصوص صنایع الکترونیک مصرفی، چرخه عمر محصولات کوتاه است . لذا بکارگیری مدیریت زنجیره تامین سازوکاری مناسب جهت پاسخی سریع برای کوتاه کردن زمان های تاخیر می باشد .
2-6-5- افزایش جهانی شدن
گسترش جهانی شدن منجر به افزایش طول فیزیکی زنجیره تامین شده است .در یک زنجیره تامین جهانی چالش های مدیریتی زنجیره تامین افزایش می یابد .فاصله زیاد میان مشتریان و تولید کنندگان سبب طولانی تر شدن زمان تاخیر و همچنین افزایش زمینه هایی جهت بی نظمی ها در تحویل می شود . به همان میزان که در پول و واحدهای پولی اختلاف وجود دارد در زبان و فرهنگ نیز اختلاف وجود دارد .
2-6-6- افزایش اهمیت تجارت جهانی
افزایش اهمیت تجارت الکترونیک ابعادی را به خرید و فروش اضافه نموده و چالش های جدیدی را ارائه نموده است .
2-6-7- پیچیدگی زنجیره های تامین
زنجیره های تامین پیچیده و پویا می باشند .آنها دارای عدم اطمینان ذاتی بالایی می باشند و می توانند به طور نامناسبی بر زنجیره تامین اثر بگذارند ، همانند : پیش بینی های غیر دقیق، تحویل همراه با تاخیر ،کیفیت زیر استاندارد ، تجهیزات از کار افتاده و تغییر یا لغو کردن سفارشات .
2-6-8- نیاز برای مدیریت موجودی ها
نقش موجودی ها ، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تامین است . از این رو هماهنگی میزان موجودی در سرتاسر زنجیره تامین حائز اهمیت است . کمبود منابع می تواند از لحاظ زمانی جریان کار را به شدت متلاشی نماید و تحقق تولید محصول را به تاخیر اندازد در حالی که موجودی اضافی نیز سبب ایجاد هزینه های غیر ضروری می گردد . نباید موجودی در بعضی از قسمت های زنجیره تامین با کمبود مواجه گردد و یا در بعضی قسمت های دیگر مازاد موجودی وجود داشته باشد.
2-7- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین
2-7-1- مدیریت اطلاعات
امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطلاعات برای شرکت ها و سازمانها بسیار حیاتی است . گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود که فرآیندها مؤثر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسانتر گردد . در بحث زنجیره تامین اهمیت موضوع هماهنگی در فعالیت ها ، بسیار حائز اهمیت است . این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره مدیریت سیستم های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات نیز صحت دارد . مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده ای در سرعت ، دقت ، کیفیت و جنبه های دیگر داشته باشیم . مدیریت اطلاعات در بخشهای مختلف تاثیر گذار خواهد بود از جمله :
– تبادل و پردازش داده ها میان شرکا ( مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنی ، سفارشات و …)
– جمع آوری و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا و غیره برای پیش بینی روند بازار و شرایط آینده .
– ایجاد و بهبود روابط بین شرکا
– انتقال ، جابجایی، پردازش و دسترسی به اطلاعات لجستیکی برای یکپارچه سازی فرآیندهای حمل و نقل ،سفارش دهی و ساخت تغییرات سفارش ، زمانبندی تولید ، برنامه های لجستیک، و عملیات انبارداری .
2-7-2- مدیریت لجستیک
در تحلیل سیستم های تولیدی ، موضوع لجستیک ، بخش فیزیکی زنجیره تامین را در بر می گیرد. این بخش کلیه فعالیت های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی ، شامل فعالیت های حمل و نقل ، انبارداری، زمانبندی تولید و… را شامل می شود . از سوی انجمن لجستیک تعریف ذیل برای لجستیک ارائه شده است :
لجستیک قسمت مهمی از فرآیند زنجیره تامین است که شامل طرحها و برنامه ها ، بکار گیری و کنترل کارا و اثر بخش جریانات و ذخایر کالاها و خدمات می باشد و اطلاعات مرتبط از نقطه شروع تا نقطه مصرف را به منظور برآورده ساختن نیازها و الزامات مشتریان در نظر می گیرد .
پنج راهکار صحیح در سیستم تدارکات که در حقیقت این پنج عامل باعث موفقیت خواهند شد ، عبارتند از : عرضه محصولات صحیح در زمان صحیح در مکان صحیح با شرایط صحیح با هزینه صحیح به مشتریانی که آن محصول را مصرف می نمایند .
2-7-3- مدیریت روابط
مدیریت روابط، تاثیر شگرفی بر همه زمینه های زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد . مهمترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین ، ارتباط میان شرکا در زنجیره است به گونه ای که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت ها و عملیات یکدیگر داشته باشند . بنابراین در توسعه هر زنجیره تامین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت پایدار است .
2-8-فرآیندهای زنجیره تامین
یک زنجیره تامین یک رشته از فرآیندها و جریان هایی است که در بین مراحل مختلف زنجیره تامین به وقوع می پیوندد و جهت رفع نیاز مشتری به یک محصول با هم ترکیب می شوند . دو دیدگاه مختلف نسبت به اجرا دیدگاه فرآیندی در یک زنجیره تامین وجود دارد .
دیدگاه سیکلی
در دیدگاه سیکلیفرآیندها در یک زنجیره تامین درون سریهایی از سیکل ها تقسیم می شوند . هر عمل در تعامل بین مراحل متوالی از زنجیره می باشد .
دیدگاه فشاری – کشش
در دیدگاه فشاری – کششیفرآیندها ، اعم از اینکه آنها به سفارشات مشتریان پاسخ داده و یا آنها را پیش بینی می کنند ، به دو بخش وابسته تقسیم می شوند . فرآیند کشش با یک سفارش مشتری آغاز می گردد ، در حالی که فرآیندهای فشاری با پیش بینی تقاضای مشتریان آغاز می گردد .
2-8-1- دیدگاه سیکلی
در این دیدگاه فرآیندهایی که در طول زنجیره تامین به وقوع می پیوندد ، به چهار چرخه تقسیم می شود که به شرح زیر هستند :
الف) چرخه سفارش مشتری
ب)چرخه پرکردن مجدد
ج) چرخه ساخت
د) چرخه تدارکات
هر کدام از این چرخه ها بین دو مرحله از این زنجیره اتفاق می افتد . البته در همه زنجیره های تامین نمی‌توان این چهار چرخه را به وضوح مشاهده کرد ، اما در اکثریت زنجیره ها قابل مشاهده است.
2-8-2- دیدگاه کششی – فشاری
فرآیندهای کششی با شروع تقاضای مشتری اجرا می گردد، اما فرآیندهای فشاری با پیش بینی تقاضای مشتری انجام می گیرد . با این وجود در انجام فرآیندهای کششی ، تقاضای مشتری معلوم و مشخص می‌باشد در حالی که در فرآیندهای فشاری تقاضا نامعلوم و باید پیش بینی گردد.
فرآیندهای کششی ممکن است به عنوان فرآیندهای عکس العملی اطلاق شوند چرا که آنها در مقابل تقاضای مشتری عکس العمل نشان می دهند. فرآیندهای فشاری به عنوان فرآیندهای خطرناک یا نامطمئن شناخته می شوند چرا که آنها پاسخی به پیش بینی هستند تا تقاضای واقعی. حد ومرز فعالیت های کششی و فشاری در یک زنجیره تامین از یکدیگر مجزا است. دید کششی – فشاری در یک زنجیره تامین ، زمانی که تصمیمات استرتژیک در ارتباط با طراحی زنجیره تامین را مورد ملاحظه قرار می دهیم ، بسیار مفید می‌باشد.
2-9-قیمت گذاری و مدیریت قیمت
تمامی سازمانها و شرکتها، برای کالاها و خدماتی که عرضه می‌دارند قیمتی تعیین می‌کنند. این قیمت ممکن است در قالب مفاهیم گوناگون مانند شهریه، آبونمان، حق العمل، اجاره بها و … عنوان می‌شود.
در بین اجزای بازاریابی، قیمت تنها عاملی است که موجب ایجاد درآمد می‌شود. همچنین قیمت انعطاف‌‌پذیرترین عامل بازاریابی شناخته می‌شود چراکه می‌توان به سرعت آنرا تغییر داد.
اگرچه رقابت بر سر قیمت یکی از مسئله‌های عمده‌ای است که شرکتها با آن روبه‌رو می‌شوند، اما بسیاری از شرکتها نمی‌توانند این مسئله را به شیوه‌ای عالی حل کنند.
با هم تراز شدن‌ کیفیت‌ کالاهای‌ شرکتهای‌ متفاوت‌ و تشدید رقابت، عنصر قیمت‌ به‌ یکی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ موثر بر حفظ‌ و جذب‌ مشتریان‌ و وفاداری‌ و رضایت‌ آنها تبدیل‌ شده‌ است. این‌ امر امروزه‌ به ‌دلیل‌ گسترش‌ روزافزون‌ اینترنت‌ بیشتر مصداق‌ پیدا می‌کند.
‌ قیمت از نظرلغوی به معنای سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار است. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود [75].
 بر این اساس ‌قیمت‌گذاری‌ به‌طور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ باید تکرار شود و فرآیندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و عدم‌ ثبات‌ شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ جرح‌ و تعدیل‌ قیمت‌ را ایجاد می‌کند.
2-9-1-اهداف قیمت گذاری
بطور کلی اهدافی که شرکتها از قیمت‌گذاری دنبال می‌کنند به پنچ گروه زیر تقسیم می‌شوند[75]:
حفظ بقاء و ادامه حیات
این هدف برای شرکتهایی مناسب است که با ظرفیت مازاد، رقابت شدید و تغییرات دائمی مصرف کنندگان دچار مشکل شده‌اند. چنانچه قیمت بتواند هزینه‌های متغییر و برخی از هزینه‌های ثابت را پوشش دهد، شرکت می‌تواند همچنان به حیات تجاری خود ادامه دهد.
به حداکثر رساندن سود فعلی
برای اینکه شرکتی بتواند سود کنونی خود را به حداکثر برساند باید تقاضا و هزینه‌های مربوط به قیمت‌های مختلف را برآورد کند و آنگاه قیمتی را انتخاب کند که بیشترین سود جاری، جریان نقدی یا بازده سرمایه را برای شرکت به ارمغان آورد. البته در صورت تاکید بیش از حد بر سود جاری و عدم توجه به اثرات ناشی از سایر متغییرهای بازاریابی، واکنشهای احتمالی رقبا و محدودیتهای قانونی، در بلندمدت عملکرد شرکت را به مخاطره خوهد انداخت.
به حداکثر رساندن سهم بازار
برخی شرکتها این هدف را در پیش می‌گیرند، زیرا بر این باورند که دست‌یابی به حجم فروش بیشتر باعث خواهد شد بهای تمام شده هر واحد کاهش یافته و درنتیجه در بلندمدت به سود بیشتری دست می‌یابند. به عبارت دیگر چنین شرکتهایی برای رسوخ در بازار ، قیمتهای خود را در پائین‌ترین سطح تعیین می‌کنند. این استراتژی می‌تواند در شرایط زیر مناسب باشد:
– بازار بیش از اندازه نسبت به قیمت حساسیت نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت پائین موجب رشد بازار خواهد شد.
– با کسب تجربه هزینه‌های تولید و توزیع کاهش خواهند یافت.
– قیمت پائین موجب از صحنه خارج شدن رقبا می‌شود.
کشیدن عصاره بازار
برخی از شرکتها ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را در سطح بالا تعیین کنند و بدین وسیله عصاره بازار را بکشند. شرکتها در شرایط زیر می‌توانند به این هدف دست یابند:
-وجود تعداد زیادی خریدار و بالا بودن میزان تقاضا در بازار
– بهای تمام شده هر واحد محصول که در حجم اندک تولید شود، ولی بدان اندازه زیاد نباشد که شرکت ناگزیر شود از برخی از مزایای ناشی از تحمیل کردن محصولات با قیمت بالا بر بازار، تقاضا را از دست بدهند.
-تعیین قیمت اولیه در سطح بالا باعث جلب توجه شرکتهای رقیب به بازار نشود.
– تعیین قیمت در سطح بالا این تصور را در ذهن خریداران ایجاد کند که شرکت و محصولات آن نسبت به رقبا در سطحی بالاتر قرار دارد.
پیشرو شدن از نظر کیفیت
شرکتهایی که هدف آنها عرضه محصولات باکیفیت بالا است و می‌خواهند از این نظر در بازار پیشرو شوند، محصولاتی برتر و با قیمت‌های بالاتر به بازار عرضه می‌کنند. آنها محصولاتی باکیفیت بسیار بالا به بازار عرضه می‌کنند و نیز این محصولات دارای ویژگی‌های خاصی هستند که می‌توانند منافع و مزایای بیشتری به خریداران ارائه کنند. چنین شرکتهایی می‌توانند قیمتها را در سطحی بالاتر تعیین کنند.
2-9-2-عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌
‌ ‌برای‌ قیمت‌گذاری‌ درست‌ و رضایت‌بخش‌ باید عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌ را شناسایی‌ کرده‌ و آنها را تنظیم‌ ساخت. یکی‌ از صاحب‌نظران‌ معتقد است‌ سه‌ دسته‌ کلی‌ عوامل‌ بر تصمیمات‌ قیمت‌گذاری‌ موثرند[76] که‌ عبارتند از:
1. عوامل‌ سازمانی: آنهایی‌ هستند که‌ بر قیمت‌گذاری‌ موثرند و با منابع‌ و اهداف‌ سازمان‌ سروکار دارند.
2. عوامل‌ مشتری: عواملی‌ هستند که‌ از طرف‌ مشتری‌ بر قیمت‌گذاری‌ موثرند زیرا بین‌ قیمت‌ و تقاضا رابطه‌ معکوس‌ وجود دارد. مانند: منافع‌ و ارزشهای‌ مشتری، تقاضای‌ ایجاد شده‌ یا ذاتی‌.
3. عوامل‌ بازار: عواملی‌ هستند که‌ از طرف‌ بازار بر قیمت‌گذاری‌ موثرند. مانند: محیط‌ و رقابت‌ این‌ عوامل‌ را به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ می‌کند:
 عوامل‌ درونی: اهداف‌ بازاریابی، استراتژی‌ آمیخته‌ بازاریابی، هزینه‌ و ملاحظات‌ سازمانی.
 عوامل‌ بیرونی: ماهیت‌ تقاضا و بازار رقابت، اقتصاد، دولت، واسطه‌ها.
2-9-3-مراحل قیمت‌گذاری
مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری
در اولین مرحله باید هدف از قیمت گذاری تعیین شود. اهداف قیمت گذاری از تنوع بالایی برخوردارند که در قسمت قبل توضیح داده شد.
مرحله دوم: تعیین میزان تقاضا
هر قیمتی منجربه ایجاد سطح متفاوتی از تقاضا می‌شود و از این رو، بر هدف‌های بازاریابی شرکت اثری متفاوت خواهد گذاشت. رابطه بین قیمت‌ها و تقاضاهای حاصل باعث می‌شود که یک منحنی تقاضا به وجود آید. برای تعیین میزان تقاضا لازم است که حساسیت تقاضا نسبت به قیمت، برآورد منحنی تقاضا و کشش تقاضا در برابر تغییر قیمت نیز مورد بررسی قرار گیرند. 
مرحله سوم: برآورد هزینه‌ها
در حالی که تقاضا می‌تواند سقف قیمتی را که شرکت برای محصولات خود در نظر می‌گیرد، تعیین ‌کند، هزینه‌ها کف را تعیین خواهند کرد. بر این اساس هر شرکتی باید قیمتی را در نظر بگیرد که بتواند هزینه‌های تولید، پخش و فروش محصول را پوشش دهد و برای کار و ریسکی که شرکت پذیرفته، بازده معقولی ارائه کند.
مرحله چهارم: تجزیه  تحلیل محصولات، قیمت‌ها و هزینه‌های شرکت رقیب
هنگامی که شرکت با توجه به تقاضای بازار قیمت و هزینه‌ها را برآورد می‌کند، باید هزینه‌ها و قیمت‌های شرکت‌های رقیب و واکنش آنها در برابر قیمت محصولات خود را مورد توجه قرار دهد و در محاسبات خود منظور کند.
مرحله پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری
در این مرحله باید از بین روشهای متنوع قیمت‌گذاری روش مناسب را انتخاب کرد. بطور کلی روش‌های قیمت‌گذاری عبارتند از:
 قیمت‌گذاری بر مبنای افزودن به بهای تمام شده: در این روش که ابتدایی‌ترین روش قیمت‌گذاری نیز محسوب می‌شود، قیمت با افزودن یک عدد استاندارد به بهای تمام شده تعیین می‌شود. این روش تنها زمانی کارساز واقع می‌شود که قیمت تعیین شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمین کند.
 قیمت‌گذاری بر مبنای بازده مورد نظر: در این روش شرکت قیمتی را تعیین می‌کند که به یک نرخ بازده از سرمایه‌گذاری برسد. در اجرای این روش اگر شرکت بتواند هزینه‌ها و فروش را به صورتی دقیق برآورد کند بازده سرمایه مورد انتظار تحقق خواهد یافت. در غیر اینصورت شرکت به نتایج مورد انتظار دست پیدا نخواهد کرد.
 قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش مورد تصور: در این روش، قیمت‌گذاری بر مبنای پنداشت خریداران در مورد ارزش محصول و نه بر پایه بهای تمام شده آن صورت می‌گیرد. سپس با استفاده از سایر اجزای تشکیل دهنده بازاریابی، مانند تبلیغات، تلاش می‌شود تا بر ارزش مورد تصور در ذهن مشتریان افزوده شود. در بکارگیری این روش برای محصولات جدید نیاز به تحقیقات بازار است.
 قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش: این روش بر این پایه قرار دارد که قیمت باید نشان دهنده ارزش بالای محصول برای مشتریان باشد. در این روش شرکت باید دست به اقداماتی بزند تا بدون اینکه به کیفیت محصول لطمه‌‌ای وارد آید محصولات را با هزینه کمتری تولید کند و یا با عرضه آنها را به قیمت پایین‌تر، تعداد بیشتری از مشتریان حساس به قیمت را جذب کند. این روش بیشتر در خرده فروشی‌ها مشاهده می‌شود.
 قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ رایج: در این روش فروشگاه‌ها قیمت‌های محصولات خود را بر مبنای قیمت محصولات شرکتهای رقیب می‌گذارند. در این حالت امکان دارد شرکتی محصولات خود را همانند، بیشتر یا کمتر از قیمت شرکتهای عمده و رقیب تعیین کند. این روش هنگامی که نتوان به راحتی هزینه‌ها را محاسبه کرد یا واکنش رقبا نامشخص است بکار برده می‌شود.
 قیمت‌گذاری بر مبنای پیشنهادهای مهر و موم شده: هنگامی که شرکتها برای انجام پروژه‌های پیشنهادهای مهر و موم شده می‌دهند، قیمتها بصورت رقابتی تعیین می‌شود. هنگام شرکت در مناقصه، هر شرکتی قیمت پیشنهادی را بر اساس انتظاراتی که نسبت به قیمت شرکتهای رقیب دارد و نه بر مبنای رابطه دقیق قیمت با هزینه‌های شرکت یا تقاضای موجود تعیین می‌کند.
مرحله ششم: انتخاب قیمت نهایی
روشهای قیمت‌گذاری مورد بحث در مرحله قبل، باعث می‌شوند که دامنه قیمت‌هایی که شرکت می‌تواند انتخاب کند محدود شود و به قیمت نهایی برسد. البته شرکت هنگام انتخاب قیمت نهایی ناگزیر است دیگر عوامل تاثیر گذار را نیز مورد توجه قرار دهد. برخی از این عوامل تاثیرگذار عبارتند از: قیمت‌گذاری بر مبنای روان‌شناسی، سایر اجزای بازاریابی تاثیرگذار بر قیمت، سیاستهای قیمت‌گذاری شرکت و اثر قیمت بر سایر گروه‌ها.
2-10-دسته بندی مساله زنجیره تامین با توجه به افق های زمانی
مسایل برنامه ریزی زنجیره تامین را می توان با توجه به افق های زمانی در نظرگرفته شده تقسیم بندی نمود که دسته بندی زیر نوعی از اینگونه تقسیم بندی می باشد که توسط گوپتاو ماراناس، [25] مطرح شده است: برنامه ریزی استراتژیکی، برنامه ریزی تاکتیکی وبرنامه ریزی عملیاتی. مدلهای برنامه ریزی استراتژیک بر روی طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین بر روی یک زمان نسبتا طولانی (بین 5 تا 15 سال) متمرکز می‌‍‌‌‌‍‌شوند. مدلهای برنامه ریزی تاکتیکی تلاش جهت اتخاذ استفاده بهینه از منابع مختلف شامل کارخانه های تولید کننده، انبارها، تامین کننده گان، مراکز توزیع، حمل و نقل و غیره را دارند که زمان اینگونه برنامه ریزی ها 1 تا 5 ساله است [26].
مدلهای برنامه ریزی عملیاتی بر مسایلی مانند توالی عملیات، اختصاص بارگذاری ها، مسیرهای وسایل نقلیه و غیره متمرکز می شوند. این مدلها دوره های برنامه ریزی یک یا دو هفته را به خود اختصاص می‌دهند.
مدل مورد بررسی در این پایان نامه یک مدل از نوع برنامه ریزی تاکتیکی زنجیره تامین می باشد.
2-11-مروری بر تحقیقات پیشین
طراحی شبکه زنجیره تامین یک طرح بهینه برای مدیریت زنجیره تامین تهیه می کند. مساله مهم، مدیریت عملیات در مدیریت زنجیره تامین می باشد. طراحی شبکه توزیع یکی از مهمترین موضوعات استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین است و در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در ادامه مروری بر تحقیقات پیشین خواهیم داشت.
فولیا آلتیپارماک و همکاران [27] برای حل مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی یک الگوریتم ژنتیک یکنواخت(دائمی) که شامل ساختار جدید رمزگذاری برای طراحی شبکه زنجیره تامین تک منبعی، چند محصولی و چند مرحله ای است، ارائه کردند. آنها برای بررسی کارایی الگوریتم، نتایج حاصل از الگوریتم را با نرم افزار cplex ،الگوریتم ابتکاری لاگرانژین ، الگوریتم ترکیبی ژنتیک و الگوریتم بازپخت شبیه سازی شده مقایسه نمودند.
سجادی و داودپور[28] مساله طراحی شبکه زنجیره تامین دوپله ای را در محیطی معین، تک پریودی و چند محصولی مطرح نمودند. مساله آن ها شامل سطوح تاکتیکی و استراتژیک برنامه ریزی زنجیره تامین (مکان یابی کارخانه های تولیدی و انبارهای مراکز توزیع، تخصیص تقاضای مشتریان به انبارهای مراکز توزیع و تخصیص مراکز توزیع به کارخانه ها در مدهای مختلف) بوده و آن ها یک مدل برنامه ریزی عددصحیح مختلف با هدف کمینه سازی کل هزینه شبکه که شامل هزینه حمل و نقل، زمان تقدم، هزینه نگهداری موجودی و هزینه های عملیات و تاسیس تسهیلات است، ارائه کردند. آنها برای حل مساله مورد بررسی شان الگوریتم لاگرانژ بر پایه الگوریتم حل ابتکاری برای یک مورد مطالعاتی واقعی ارائه نمودند.
اکسو و همکاران [29] یک مدل ریاضی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چندهدفه تحت محیط فازی ارائه داده و کاربرد آن را در یکی از صنایع کشور چین بررسی کرده اند. در کار آن ها ابتدا مدل به یک مدل غیرخطی عددصحیح مختلط چند هدفه معین تبدیل شده و سپس الگوریتم براساس الگوریتم ژنتیک ارائه می شود. اهداف مورد بررسی توسط آن ها در این مساله عبارتند از : حداکثر کردن رضایت مشتریان و حداقل نمودن هزینه های حمل و نقل بین تسهیلات و مشتریان است. آن ها برای بررسی کارایی سه الگوریتم پیشنهادی ،نتایج این الگوریتم ها را با نتایج عددی موجود در آن کارخانه مقایسه کردند.
پیشوایی و ترابی [30] به بررسی مساله شبکه زنجیره تامین حلقه بسته و محصور پرداختند. آن ها با توجه به اهمیت این مساله در محیط های تولیدی و تجاری به بررسی این مساله در محیط های نامعین پرداخته و روش های برنامه ریزی امکان پذیر را در این محیط مطالعه کردند. بررسی آن ها نشان داد به دلیل شرایط نامعین و وجود ریسک در چنین شبکه هایی نیاز مبرم به سیستم تصمیم گیری جهت غلبه بر ریسک های ناشی از پارامترهای نامعین وجود دارد. به دلایل ذکر شده آن ها یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط امکان پذیر دوهدفه برای مساله مذکور ارائه کردند. مدل پیشنهادی آن ها شامل تصمیم گیری در شبکه های زنجیره تامین معکوس و تصمیم گیری شبکه استراتژیک با جریان مواد تاکتیکی جهت جلوگیری از بهینه های محلی در هر دو قسمت است. آن ها برای حل مساله مورد بررسی از روش حل فازی عکس العملی که از ترکیب رو شهای حل موجود در تحقیقات پیشین بدست آمده، استفاده کردند.
آلتیپارماک و همکاران [31] به بررسی مساله زنجیره تامین چندهدفه پرداخته و برای حل مساله الگوریتم گ ژنتیک را ارائه کردند که این الگوریتم بر پایه آرشیو پارتو بوده و به جستجوی جمعیتی از جواب های سطح یک نزدیک بهینه برای مساله موجود می پردازد. در الگوریتم آن ها برای بررسی فضای بزرگتری از جواب های شدنی، جهت ارزیابی جواب ها از دو روش مختلف وزنی استفاده شده است.
چانگ یانگ [32] یک الگوریتم ژنتیک که با مفاهیم تکاملی و ارضاء محدودیت منطبق شده بود برای حل مساله طراحی شبکه زنجیره تامین مطرح نمود. الگوریتم وی ترکیبی از دو حالت تکاملی که با معیارهای مختلف و تغییرات پویا منطبق بوده و مد نظر محدودیت ظرفیت در فضای جواب می باشد که این ترکیب به سرعت یافتن جوابی که مساله طراحی شبکه زنجیره تامین را حل می کند، کمک می کند. در مجموع وی برای حل مدل ریاضی، یک الگوریتم ژنتیک ساده، الگوریتم ژنتیک تکاملی، الگوریتم ژنتیک ارضاء محدودیت و الگوریتم محدود تکاملی را برای حل مساله انتخاب نموده و نتایج این الگوریتم ها و زمان حل آنها را با هم جهت تعیین کارایی الگوریتم پیشنهادی مقایسه نموده است.
پیشوایی و ربانی [33]مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چندمرحله ای واکنشی را تحت دو حالت حمل مستقیم آزاد و حمل مستقیم ممنوع مطرح نمودند. آنها در کارشان دو مدل ریاضی عدد صحیح مختلط برای دو حالت مورد بررسی ارائه داده و سپس برای رهایی از پیچیدگی مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، روش تئوری گراف را برای مطالعه ساختار مساله مطرح نمودند. آن ها مدل مورد بررسی را به صورت یک گراف دو بخشی مدل کردند و برای حل مساله یک روش جدید بر پایه نظریه گراف ارائه نمودند. برای اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج الگوریتمشان را با نتایج دقیق تجاری مقایسه نمودند.
ملو و همکاران [34] به مطالعه مساله طراحی مجدد شبکه زنجیره تامین چند رده ای و چند محصولی پرداختند. در واقع مساله طراحی مجدد شامل لغو مکان یابی فعلی تسهیلات و تخصیص تسهیلات به مکان های جدید تحت محدودیت های بودجه، افق برنامه ریزی، تهیه کالا توسط تسهیلات ، سطح موجودی در انبارها و جریان محصولات در شبکه است. آن ها برای این مساله، مساله برنامه ریزی عدد صحیح خطی ارائه داده و از آنجایی که این مساله جزء مسائل سخت دسته بندی می شود، برای حل آن یک الگوریتم جستجوی ممنوع جهت استخراج و اکتشاف فضای جواب ارائه داده و تغییرات را در ساختار شبکه که شامل مکان یابی مجدد است تجویز می کنند.
پیشوایی و رزمی[35] برای طراحی شبکه زنجیره تامین محیطی تحت عنوان داده های ورودی نامعین یک روش برنامه ریزی ریاضی فازی چند هدفه ارائه کردند. مدل ارائه شده توسط آنها قادر است به کمینه سازی تاثیرات محیطی چندتایی در کنار کمینه سازی هزینه ها برای ایجاد تعادل بین آنها رسیدگی کند. آن ها یک روش بر پایه جریمه چرخه حیات جهت جریمه و محدود کردن تاثیرات مختلف محیطی برای شبکه زنجیره تامین بکار بردند. همچنین برای حل مدل مورد نظرشان، روش فازی انفعالی را ارائه کردند.
2-12- مساله زنجیره تامین تحت عدم قطعیت
ماهیت پیچیده و روابط پویای میان عوامل مختلف یک زنجیره تامین دلالت بر درجه اهمیت عدم قطعیت در تصمیمات برنامه ریزی زنجیره تامین دارد. در فرآیند تصمیم گیری زنجیره تامین ، عدم قطعیت عامل مهمی به شمار می آید که ممکن است بر پیکره بندی و هماهنگ سازی اجزا و عناصر مختلف زنجیره تاثیرگذار باشد.
همانطور که در مقاله ی زرندی و همکاران [36] نشان داده شده است، زنجیره تامین یک شبکه پویا از چندین نهاد کسب و کار است که حاوی درجه بالایی از ابهام می باشد. این مساله اساسا مبتنی بر مشخصه جهان واقعی آن است که عدم قطعیتی که در فعالیت های آن از تامین کننده تا مصرف کننده گسترده شده است موجب مبهم ساختن زنجیره تامین می شود.
مساله عدم قطعیت در یک زنجیره تامین از دو جنبه قابل تامل و بررسی می باشد. اول اینکه به طور عموم چه پارامترهایی از زنجیره تامین باید غیر قطعی در نظر گرفته شود تا عملکرد آن کارآمد باشد؟ و دوم اینکه یک زنجیره تامین تحت عدم قطعیت را از طریق چه روش هایی می توان حل نمود؟ در زیر به بررسی این دو مورد می پردزیم:
2-12-1- منابع عدم قطعیت در یک زنجیره تامین
داویس[37]سه منبع متمایز از عدم قطعیت را در زنجیره تامین مشخص نمود: عدم قطعیت عرضه، عدم قطعیت تقاضا و عدم قطعیت فرآیند و عملیات. عدم قطعیت عرضه مربوط به تنوع یا تاخیر و یا معیوب بودن مواد اولیه ارائه شده می باشد که مرتبط با عملکرد عرضه کننده است. عدم قطعیت فرآیند از عدم اطمینان به فرآیند تولید به دلیل خرابی ماشین ها نتیجه می شود و در نهایت، عدم قطعیت تقاضا، که با توجه به داویس [37] جدی ترین بین این سه نوع عدم قطعیت است و ناشی از پیش بینی نادرست تقاضا است.
2-12-2- روش های موجود جهت حل مدل های زنجیره تامین تحت عدم قطعیت
در مرور ادبیات موضوعی، چندین مدل برای برنامه ریزی زنجیره تامین تحت عدم قطعیت تعریف شده است که بر پایه ی روشهای تحلیلی ( به عنوان مثال مدل های احتمالی) [38]، روشهای شبیه سازی [39] ، یا روشهایی که مبتنی بر ترکیب دو روش شبیه سازی و تحلیلی است[40]می باشند . مدل تعریف شده از طریق چنین روشهایی ارائه دهنده ی عدم قطعیت زنجیره تامین با توزیع های احتمالی که معمولا از داده های گذشته پیش بینی می شوند، هستند .در این زمینه، تئوری مجموعه فازی[41]، تئوری امکان[42] نیز برای عدم قطعیت ها انجام می شود.
در تحقیقات نشان داده شده است که حل مسایل مربوط به برنامه ریزی زنجیره تامین تحت عدم قطعیت بطور عمده با کمک چهار روش صورت گرفته : روش برنامه ریزی احتمالی، روش برنامه ریزی تصادفی پویا، روش بهینه سازی پایا و روش برنامه ریزی فازی[43]
در روش اول، برخی از پارامترها به صورت متغیر تصادفی با توزیع احتمال مشخص در نظر گرفته میشوند. روش دوم کاربرد متغیرهای تصادفی در برنامه ریزی پویا است که می توان آنرا در تمامی زمینه های تصمیم گیری چند مرحله ای پیدا نمود. روش سوم عدم قطعیت را از طریق تنظیم سناریوهای مختلف ارائه میدهد. آخرین روش به دنبال پیدا کردن حل بهینه با در نظر گرفتن برخی از پارامترهای غیر قطعی به عنوان اعداد فازی است.
2-13- پژوهش های انجام شده در ارتباط با زنجیره تامین تحت عدم قطعیت
همانطور که اشاره شد ماهیت پیچیده و روابط پویای میان عوامل مختلف یک زنجیره تامین دلالت بر درجه اهمیت عدم قطعیت در تصمیمات برنامه ریزی زنجیره تامین دارد که منجر به ایجاد ابهام و عدم قطعیت در پارامترهای کلیدی زنجبره می شود. از اینرو جهت رسیدگی به مسایل برنامه ریزی جهان واقعی زنجیره تامین که شامل داده های اغلب پر اشتباه، ناقص و غیر معتبر هستند، تحقیقاتی مبتنی بر روشهایی مانند برنامه ریزی احتمالی، بهینه سازی پایا ، تئوری مجموعه فازی و برنامه ریزی احتمالی پویا صورت گرفته است. برنامه ریزی احتمالی پویا به طور عمده در گذشته جهت بدست آوردن راه حل نزدیک به فرم مدلهای به شکل تحلیلی و همچنین راه حلهای عددی برای نمونه مسایل به نسبت کوچک مورد استفاده قرار می گرفت. با پیشرفت های اخیر در روشهای تخمینی، بالاخص در برنامه ریزی عصبی پویا ، این روش عامل رسیدگی به مسایل بلند مدتی که یا به دلیل فضای حالت بزرگ و یا کمبود دقت در مدل، طولانی در نظر گرفته می شوند را ارائه می کند. برخی از کاربرد های این روش که در تحقیقات از آن بهره گرفته شده برنامه ریزی تولید [44]و مدیریت زنجیره تامین[45] می باشد. اسکودرو وهمکاران [46] یک روش برنامه ریزی احتمالی برای حل مدل برنامه ریزی تولید چند دوره ای چند محصوله با تقاضای تصادفی ارائه داد. سپس باکرو بایرنه[47] مدل برنامه ریزی خطی احتمالی را توسعه داد که این مدل بر اساس یک مساله دو مرحله ای با معادلات قطعی بوده که در آن عدم قطعیت تقاضا با یک مدل برنامه ریزی تولید MPMPآمیخته شده است. یادآوری این نکته مهم است که روش برنامه ریزی احتمالی بر بهینه سازی عملکرد مورد انتظار (به عنوان مثال کمینه سازی هزینه) بر روی دامنه ای از سناریو های ممکن برای پارامترهای تصادفی تمرکز می کند و ما می توانیم انتظار داشته باشیم که سیستم رفتار نسبتا بهینه داشته باشد. به هر حال سیستم ممکن است در تحقق یک سناریوی ویژه ضعیف عمل کند. به عنوان مثال ممکن است بدترین مورد سناریو را انتخاب نماید و به طور جزئی تر، ممکن است مقادیر موجودی و تقاضای عقب مانده غیر قابل قبولی را برای برخی از سناریوها با اجرای مدل احتمالی دو مرحله ای حاصل شود،[48] از این جهت در ادبیات موضوعی به دنبال روش کاراتر گشته ایم.
ملوی و همکاران [49] مفهوم برنامه ریزی احتمالی پایا را جهت رسیدگی به متناسب ساختن هزینه های مورد انتظار و تغییرپذ