پایان نامه ها و مقالات

d، ۱/۰

انحراف از معیار

۰
۰
a836/1
۰۱۳/۰
b461/0
۲۸۰/۰

۲۰۰۰۰۰

۶
۱/۰
a-d ۵۰۹/۱
۲۷۸/۰
a679/0
۱۸۵/۰

۲/۰
a-d ۵۰۹/۱
۱۳۱/۰
d ۰۳۷/۰
۰۱۳/۰

۳/۰
a-f ۴۸۷/۱
۰۴۴/۰
d ۰۳۴/۰
۰۲۰/۰

۹
۱/۰
b-j ۳۵۰/۱
۱۱۲/۰
d ۰۱۷/۰
۰۰۱/۰

۲/۰
a-f ۴۷۹/۱
۱۷۵/۰
d ۰۲۷/۰
۰۰۸/۰

۳/۰
b-j ۳۰۴/۱
۱۴۵/۰
d ۰۳۵/۰
۰۰۱/۰

۱۲
۱/۰
b-j ۲۷۱/۱
۰۲۹/۰
d ۰۱۰/۰
۰۱۳/۰

۲/۰
a-h ۴۳۱/۱
۰۷۳/۰
d ۰۱۳/۰
۰۱۹/۰

۳/۰
a-h ۴۴۸/۱
۲۷۹/۰
d ۰۳۹/۰
۰۲۷/۰

۱۵
۱/۰
f-o039/1
۲۱۶/۰
d ۰۱۹/۰
۰۰۴/۰

۲/۰
a-i ۴۱۱/۱
۰۲۸/۰
d ۰۴۹/۰
۰۰۲/۰

۳/۰
c-m ۱۱۷/۱
۰۵۰/۰
d ۰۴۸/۰
۰۰۲/۰

۱۸
۱/۰
c-l ۱۸۳/۱
۱۰۸/۰
d ۰۲۹/۰
۰۱۰/۰

۲/۰
b-j ۲۶۰/۱
۲۰۹/۰
d ۰۵۴/۰
۰۰۳/۰

۳/۰
a-i ۴۱۱/۱
۰۱۷/۰
d ۰۶۳/۰
۰۰۷/۰

۱۰۰۰۰۰

۶
۱/۰
qr552/0
۱۵۰/۰
d ۰۲۸/۰
۰۱۰/۰

۲/۰
c-m ۱۲۹/۱
۰۵۷/۰
d ۰۴۳/۰
۰۰۵/۰

۳/۰
a-e ۴۹۸/۱
۱۳۷/۰
d ۰۷۶/۰
۰۰۶/۰

۹
۱/۰
ab643/1
۲۴۷/۰
d ۰۴۷/۰
۰۱۴/۰

۲/۰
b-j ۳۶۲/۱
۱۶۷/۰
d ۰۵۷/۰
۰۲۲/۰

۳/۰
abc ۵۶۷/۱
۰۸۳/۰
d ۰۸۴/۰
۰۰۴/۰

۱۲
۱/۰
j-q933/0
۱۰۱/۰
d ۰۴۲/۰
۰۰۵/۰

۲/۰
c-k ۱۸۷/۱
۰۴۸/۰
d ۰۴۹/۰
۰۰۰۲/۰

۳/۰
h-p ۹۹۸/۰
۰۲۳/۰
d ۰۳۹/۰
۰۰۱/۰

۱۵
۱/۰
b-k ۲۳۳/۱
۳۱۴/۰
d ۱۱۰/۰
۰۲۱/۰

۲/۰
a-g ۴۵۸/۱
۰۱۴/۰
d ۱۰۲/۰
۰۰۳/۰

۳/۰
o-r607/0
۲۰۲/۰
d ۰۴۹/۰
۰۰۹/۰

۱۸
۱/۰
k-q ۷۸۶/۰
۱۱۶/۰
d ۰۳۴/۰
۰۰۴/۰

۲/۰
d-m079/1
۰۲۲/۰
d ۰۵۴/۰
۰۰۷/۰

۳/۰
d-n062/1
۰۵۲/۰
d ۰۵۶/۰
۰۱۸/۰

۶
۱/۰
l-q737/0
۲۷۳/۰
bc ۳۸۹/۰
۱۶۱/۰

۲/۰
j-q928/0
۰۹۳/۰
d ۰۷۹/۰
۰۰۱/۰

۳/۰
c-m ۱۴۴/۱
۱۲۹/۰
d ۱۱۱/۰
۰۱۴/۰

۹
۱/۰
m-q720/0
۰۶۸/۰
d ۰۳۵/۰
۰۰۶/۰

۲/۰
n-r629/0
۴۸۳/۰
d ۰۵۱/۰
۰۲۲/۰

۳/۰
pqr ۵۹۲/۰
۴۸۵/۰
d ۰۶۳/۰
۰۴۱/۰

۱۲
۱/۰
i-q971/0
۰۳۵/۰
d ۰۷۴/۰
۰۱۳/۰

۲/۰
g-p021/1
۳۵۱/۰
d ۰۷۴/۰
۰۳۲/۰
۵۰۰۰۰

۳/۰
c-m161/1
۰۴۴/۰
d ۱۲۹/۰
۰۰۸/۰

۱۵
۱/۰
r259/0
۰۴۷/۰
d ۰۶۷/۰
۰۴۳/۰

۲/۰
d-m ۰۷۲/۱
۱۴۶/۰
d ۰۹۵/۰
۰۱۹/۰

۳/۰
e-n048/1
۱۳۴/۰
d144/0
۰۲۴/۰

۱۸
۱/۰
d-m ۰۹۷/۱
۱۹۹/۰
d085/0
۰۲۰/۰

۲/۰
b-j ۲۶۲/۱
۲۰۲/۰
d098/0
۰۰۱/۰

۳/۰
b-j ۳۰۹/۱
۲۴۴/۰
cd239/0
۱۱۰/۰
تذکر ۱: حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختلاف آماری معنی دار است (۰۵/۰ > P).
تذکر ۲: در صورتی که تعداد حروف معنی دار بیش از سه تا باشد، اولین و آخرین حرف معنی دار ذکر شده است.

جدول ۴-۶ نشان می دهد که بیشترین میزان EPA متعلق به تیمار شاهد (آرتمیا غنی نشده) بود که با اکثر گروه ها اختلاف معنی داری داشت (۰۵/۰ > P). وجود و عدم وجود اختلاف معنی دار بین تیمارها و گروه های مختلف در جدول (۴-۶) قابل مشاهده می باشد.
کمترین میزان EPA در تراکم ۵۰۰۰۰ با غلظت ۱/۰ گرم در لیتر به مدت ۱۵ ساعت غنی سازی تعیین گردید که با تراکم ۱۰۰۰۰۰ ناپلیوس درلیتر با غلظت های ۱/۰ و ۳/۰ گرم در لیتر به ترتیب به مدت ۶ و ۱۵ ساعت، تراکم ۵۰۰۰۰ ناپلیوس در لیتر با غلظت های ۲/۰ و ۳/۰ گرم در لیتر به مدت ۹ ساعت غنی سازی با روغن کلزا اختلاف معنی درای نداشت (۰۵/۰ < P)، ولی با بقیه گروه ها اختلاف معنی داری نشان داد (05/0 > P).
جدول ۴-۶ نشان می دهد که بیشترین میزان DHA مربوط به تراکم ۲۰۰۰۰۰ با غلظت ۱/۰ گرم در لیتر به مدت ۶ ساعت غنی سازی بود که به طور معنی داری با سایر گروه ها متفاوت بود (۰۵/۰ > P).
همه گروه ها به استثنای تراکم ۱۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ ناپلیوس در لیتر با غلظت ۱/۰ گرم در لیتر به مدت ۶ ساعت و آرتمیای غنی نشده به طور معنی داری دارای کمترین مقدار DHA بودند (۰۵/۰ > P) ولی با تراکم ۵۰۰۰۰ ناپلیوس در لیتر با غلظت ۳/۰ گرم در لیتر به مدت ۱۸ ساعت غنی سازی اختلاف معنی داری نداشتند (۰۵/۰ < P).
جدول ۴-۷- میزان اسیدهای چرب EPA و DHA (میلی گرم در گرم نمونه تر ناپلی) در آرتمیا ارومیانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در ۵ زمان متفاوت (میانگین ± انحراف از معیار)
تراکم (ناپلیوس در لیتر)
مدت زمان غنی سازی (ساعت)
غلظت (گرم در لیتر)
EPA
DHA

میانگین
انحراف از معیار
میانگین
انحراف از معیار

۰
۰
g-p ۴۳۹/۰
۰۵۵/۰
abc ۰۸۹/۰
۰۰۹/۰

۲۰۰۰۰۰

۶
۱/۰
h-q ۴۲۱/۰
۰۶۴/۰
ab ۰۹۷/۰
۰۱۱/۰

۲/۰
l-r ۳۴۸/۰
۰۰۹/۰
a-d ۰۷۲/۰
۰۰۱/۰

۳/۰
l-r ۳۴۶/۰
۰۰۱/۰
a-f ۰۵۴/۰
۰۰۶/۰

۹
۱/۰
m-r ۳۳۷/۰
۰۴۰/۰
a-h ۰۴۸/۰
۰۰۷/۰

۲/۰
n-r ۳۱۴/۰
۰۱۶/۰
b-j ۰۴۳/۰
۰۰۱/۰

۳/۰
m-r ۳۴۰/۰
۰۴۰/۰
a-g ۰۵۱/۰
۰۰۷/۰

۱۲
۱/۰
o-r ۳۰۱/۰
۰۰۲/۰
c-k ۰۳۹/۰
۰۰۴/۰

۲/۰
r246/0
029/0
ab100/0
009/0

3/0
n-r ۳۱۵/۰
۰۲۸/۰
abc ۰۹۳/۰
۰۳۰/۰

۱۵
۱/۰
n-r ۳۱۹/۰
۰۳۳/۰
abc ۰۸۵/۰
۰۲۵/۰

۲/۰
ab ۸۴۵/۰
۰۴۷/۰
a-d ۰۷۳/۰
۰۰۰۴/۰

۳/۰
a ۹۵۰/۰
۰۷۲/۰
b-j ۰۴۳/۰
۰۱۱/۰

۱۸
۱/۰
qr ۲۵۹/۰
۰۰۸/۰
e-m ۰۲۹/۰
۰۰۸/۰

۲/۰
pqr ۲۸۶/۰
۰۶۱/۰
b-i ۰۴۵/۰
۰۲۰/۰

۳/۰
pqr ۲۸۶/۰
۰۲۸/۰
a-e ۰۵۶/۰
۰۰۴/۰

۱۰۰۰۰۰

۶
۱/۰
e-l ۵۱۳/۰
۰۰۸/۰
k-n ۰۱۸/۰
۰۰۲/۰

۲/۰
cde ۶۶۰/۰
۰۵۱/۰
e-n ۰۲۵/۰
۰۰۳/۰

۳/۰
c-i ۵۷۹/۰
۰۱۹/۰
i-n ۰۲۰/۰
۰۰۸/۰

۹
۱/۰
c-j ۵۶۲/۰
۰۳۷/۰
g-n ۰۲۱/۰
۰۰۵/۰

۲/۰
f-n ۴۷۴/۰
۰۱۵/۰
f-n ۰۲۳/۰
۰۰۵/۰

۳/۰
d-k ۵۳۷/۰
۰۲۲/۰
k-n ۰۱۸/۰
۰۰۱/۰

۱۲
۱/۰
c-k ۵۴۸/۰
۱۳۷/۰
e-n ۰۲۴/۰
۰۰۲/۰

۲/۰
i-r ۴۱۰/۰
۰۹۲/۰
h-n ۰۲۰/۰
۰۰۷/۰

۳/۰
j-r ۴۰۵/۰
۰۹۳/۰
a-g ۰۵۱/۰
۰۸۴/۰

۱۵
۱/۰
e-m ۴۹۷/۰
۰۱۹/۰
f-n ۰۲۳/۰
۰۰۶/۰

۲/۰
h-q ۴۲۱/۰
۱۳۲/۰
i-n ۰۱۹/۰
۰۰۶/۰

۳/۰
k-r ۳۸۲/۰
۰۲۴/۰
f-n ۰۲۳/۰
۰۰۱/۰

۱۸
۱/۰
k-r ۳۸۸/۰
۰۸۵/۰
l-o ۰۱۴/۰
۰۰۶/۰

۲/۰
h-q ۴۲۳/۰
۰۰۲/۰
f-n ۰۲۳/۰
۰۰۰۵/۰

۳/۰
c-f ۶۲۲/۰
۱۷۹/۰
a111/0
138/0

6
1/0
bc ۷۱۱/۰
۰۱۴/۰
mno ۰۱۳/۰
۰۰۵/۰

۲/۰
e-l ۵۱۷/۰
۲۰۲/۰
o007/0
005/0

3/0
c-g ۶۰۴/۰
۰۰۱/۰
mno ۰۱۳/۰
۰۰۴/۰

۹
۱/۰
f-o ۴۶۶/۰
۰۲۵/۰
d-l031/0
001/0

2/0
e-m ۴۹۱/۰
۰۹۱/۰
e-m ۰۲۶/۰
۰۰۱/۰

۳/۰
f-n ۴۷۵/۰
۰۱۴/۰
f-n ۰۲۳/۰
۰۰۳/۰

۱۲
۱/۰
f-o ۴۶۲/۰
۰۱۹/۰
l-o ۰۱۴/۰
۰۰۲/۰

۲/۰
e-m ۴۹۸/۰
۰۰۲/۰
k-n ۰۱۷/۰
۰۰۴/۰
۵۰۰۰۰

۳/۰
d-k ۵۲۳/۰
۰۲۳/۰
g-n ۰۲۱/۰
۰۰۰۴/۰

۱۵
۱/۰
c-h ۵۹۱/۰
۰۸۹/۰
k-n ۰۱۶/۰
۰۰۰۳/۰

۲/۰
f-n ۴۷۷/۰
۱۶۰/۰
j-n018/0
004/0

3/0
cd ۶۸۷/۰
۰۵۹/۰
no011/0
006/0

18
1/0
bc ۷۰۹/۰
۰۷۵/۰
a-g049/0
004/0

2/0
f-m ۴۸۹/۰
۰۷۷/۰
b-i046/0
007/0

3/0
e-m ۴۹۳/۰
۰۱۰/۰
a-g051/0
003/0
تذکر ۱: حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختلاف آماری معنی دار است (۰۵/۰ > P).
تذکر ۲: در صورتی که تعداد حروف معنی دار بیش از سه تا باشد، اولین و آخرین حرف معنی دار ذکر شده است.

جدول ۴-۷ نشان می دهد که بیشترین میزان EPA مربوط به تراکم ۲۰۰۰۰۰ ناپلیوس در لیتر با غلظت ۳/۰ گرم در لیتر به مدت ۱۵ ساعت بود که با همین تراکم با غلظت ۲/۰ گرم در لیتر در همان مدت زمان اختلاف معنی داری نداشت (۰۵/۰ < P) اما با بقیه گروه ها اختلاف معنی داری نشان داد (05/0 > P).
کمترین میزان EPA مربوط به تراکم ۲۰۰۰۰۰ با غلظت ۲/۰ گرم در لیتر به مدت ۱۲ ساعت غنی سازی بود که با اکثر گروه ها اختلاف معنی داری داشت (۰۵/۰ > P). وجود و عدم وجود اختلاف معنی دار بین تیمارها و گروه های مختلف در جدول (۴-۷) قابل مشاهده می باشد.
جدول ۴-۷ نشان می دهد که بیشترین میزان DHA مربوط به تراکم ۱۰۰۰۰۰ با غلظت ۳/۰ گرم در لیتر به مدت ۱۸ ساعت غنی سازی بود که با اکثر گروه ها اختلاف معنی داری ندارد (۰۵/۰ < P). وجود و عدم وجود اختلاف معنی دار بین تیمارها و گروه های مختلف در جدول (4-7) قابل مشاهده می باشد.
کمترین میزان DHA مربوط به تراکم ۵۰۰۰۰ ناپلی در لیتر با غلظت ۲/۰ گرم در لیتر به مدت ۶ ساعت مشاهده شد که با غلظت ۱/۰ گرم در لیتر روغن کلزا به مدت ۶ و ۱۲ ساعت در تراکم ۵۰۰۰۰ ناپلی در لیتر و همین غلظت به مدت ۱۸ ساعت در تراکم ۱۰۰۰۰۰، غلظت ۳/۰ گرم در لیتر به مدت ۶ و ۱۵ ساعت در تراکم ۵۰۰۰۰ ناپلی در لیتر اختلاف معنی داری نداشت (۰۵/۰ < P)، ولی به طور معنی داری با بقیه تیمارها متفاوت بود (05/0 > P).

۴-۵- میزان PUFA، PUFA(n-6) و PUFA(n-3) دو گونه آرتمیا فرانسیسکانا و آرتمیا ارومیانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در ۵ زمان متفاوت
میانگین هر یک از این مجموع اسیدهای چرب در هر دو گونه با تراکم های ۵۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ در غلظت های ۱/۰، ۲/۰ و ۳/۰ گرم در لیتر روغن کلزا به مدت ۶، ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ ساعت غنی سازی در جداول (۴-۸ و ۴-۹) آورده شده اند.

جدول ۴-۸- میزان اسیدهای چرب PUFA، PUFA(n-6) و PUFA(n-3) ( (میلی گرم در گرم نمونه تر ناپلی) در آرتمیا فرانسیسکانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در ۵ زمان متفاوت (میانگین ± انحراف از معیار)
تراکم (ناپلیوس در لیتر)
مدت زمان (ساعت)
غلظت (گرم در لیتر)
PUFA
PUFA(n-6)
PUFA(n-3)

میانگین
انحراف از معیار
میانگین
انحراف از معیار
میانگین
انحراف از معیار

۰
۰
i-r ۵۲۳/۴
۱۳۶/۱
r732/1
۹۲۲/۰
ab ۷۹۱/۲
۶۸۵/۰

۲۰۰۰۰۰

۶
۱/۰
f-r ۰۶۰/۵
۷۶۷/۰
pqr ۳۶۲/۲
۲۵۰/۰
abc ۶۹۸/۲
۵۱۶/۰

۲/۰
c-j ۹۰۱/۵
۵۸۴/۰
e-m ۵۶۱/۳
۳۶۵/۰
a-j ۳۴۰/۲
۲۱۹/۰

۳/۰
e-q ۳۳۱/

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *