پایان نامه ها و مقالات

یادگیری سازمانی، تحلیل اطلاعات

می شوند که می توان به اشتراک گذاشت از این رو، هفت ارزش بنیادی حامی موفقیت در یادگیری از طریق عمل و اقدام پژوهی مطابق جدول ۱-۳ مطرح و تحلیل می شوند (Mills and Smith, 2011). از این جدول می توان برای تقویت پایه های دانشی توانمندیهای محوری کارکنان سازمان استفاده کرد.

جدول۱- ۳. توزیع تطبیقی ارزشها و اقدامات برای دستیابی به دانش فردی
ارزشها/ اصول
اقدامات
ارتقای دانش و یادگیری
بازتاب و مشاهده ادراک
اشتراک مساعی و یادگیری
استفاده کارآمد از روشها و فرایندها
اعتماد، احترام و راست گویی
بازخورد نقادیها
تصور و چشم انداز برای تعالی
بهبودی رهبری
پذیرا بودن
اکتشاف فرصتهای جدید
باورهای استدلالی و ادراکی
مربی گری
موفقیت
دستاوردهای تیمی
منبع: (Tseng, 2010)

اصول و ارزشهای جدول ۱-۳ جزو فرهنگ یادگیری از طریق عمل و اقدام پژوهی هستند زیرا (Lindner and Wald, 2011):
ارتقای یادگیری و دانش را می توان بر مبنای تجربه و بازتاب این تجربیات در حلقه های تکراری عمل، تجربه و بازتاب به دست آورد. این حلقه ها پایه و اساس یادگیری از طریق عمل هستند.
پذیرش اینکه اشتراک مساعی و همکاری روحیه کار تیمی و ارتباطات متقارن، هر فرد مختص به خود او و منحصر بفرد است با پذیرش تفاوتها ظرفیت حل مساله بهبود پیدا میکند. این کار منجر به بهبود و هم افزایی سیستماتیک نتایج می شود. هم افزایی، ارزشی است که نشانه بالا بودن ارزش کل نسبت به ارزش حاصل و جمع اعضا یا اجزاست.
اعتماد، احترام و راست گویی پیش شرط جستجوی حقیقت و حقایق قلب و مرکز یادگیری از طریق عمل و اقدام پژوهی است.
دانش تصور ادراک و چشم انداز تعالی، ارائه امکان پذیری و پیگیری ایده ها را بارور می سازد و در نتیجه سطح عملکرد ارتقاء می یابد.
پذیرا بودن و تفکر تعاملی داشتن، انتقاد پذیر و خود انتقادی منجر به پرورش حس یافتن و جستجوی راه حل های متعدد و قابل پذیرش بجای راه حلهای یکسویه، ساده، آری یا خیر می شود.
مفروضات و باورهای استدلالی، ادراکی و هیجانی منجر به رشد نظریه زمینه می شود. در این نظریه، داده ها از منابع متعدد نظیر متخصصان گرد آوری می شود.

مدل بازتابها
برای اجرایی کردن مدل اجرایی ارزشها و اصول، از مدل بازتابها با عرصه های بازتاب بر و در عملیات استفاده کارآمد فرایندها و روشها بازخورد از ناحیه دوستان موثر و کارا، رهبری دستاوردها، کشف فرصتهای جدید، مربی گری، نتایج کارهای تیمی، مهارتهای تولید، سازماندهی و نشر کاربرد دانش استفاده به عمل آید (Serenko et al., 2010).
یادگیری و یاددهی، مدیریت و رهبری، یادگیری و تحول سازمانی و نظیر اینها بازتاب اقدامها برای توسعه و بهبود مفاهیم، اصول و نظریه ها در راستای ارتقای یادگیری و دانش در حیطه کاری است. برای دستیابی به این هدف از چرخه تحقیق اقدام پژوهی، برنامه اقدام، مشاهده و بازتاب استفاده می شود (Serenko et al., 2010).
برنامه ریزی برای حضور در شناسایی مسائل، موضوعها و مباحث در زمینه های محدود و گسترده تحلیل موقعیت و بررسی دقیق مناسبترین راهکار مداخله و پیامدهای احتمالی آنها
اجرایی کردن نحوه حضور در امور و کارهای عملیاتی
مشاهده و ارزیابی میزان و نحوه حضور در عرصه های کارشناسی و تحلیلی
بازخورد نتایج ارزیابی، تبیین فرایند تحول و مشخص کردن زمینه های کارشده و علت انجام آنها
ارتقای سطح نوآوری و تجربه اندوزی مستمر در تعامل با محیط درونی و برونی سازمان‌ بر پایه یکپارچه نمودن دانش دراین دو محیط تحقق پیدا می کند(Serenko et al., 2010).

۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق
بنادر به عنوان بخشی از حمل و نقل دریایی، یکی از گره‌ها و حلقه‌های مهم زنجیره عرضه جهانی به شمار می‌روند. مجتمع‌های خدماتی که در نگاه اقتصاد دانان، بازرگانان و تولید کنندگان در زمره زیرساخت‌های تجارت جهانی، نقش مهمی را در توزیع و بهینه سازی هزینه‌های حمل کالا بر عهده دارند(Kim and Abbas, 2010). کاهش هزینه ها و افزایش سرعت و کیفیت خدمات از طریق برطرف کردن مناسب این نیازها یکی از اهداف اصلی بنادر می باشد از این امر مستثنی نیستند. این امر با بالا بردن سرعت خدمات و از آن مهمتر کیفیت خدمات در سازمان خدمت محوری مانند بنادر محقق خواهد شد. با به کارگیری سیستم مدیریت دانش، از طریق جریان یافتن اصولی دانش و توزیع مناسب آن در سازمان، هم بر سرعت و هم بر کیفیت خدمات سازمان افزوده خواهد شد. و در نتیجه، مهمترین هدف بنادر یعنی پاسخگویی مناسب به نیازهای متنوع مشتریان محقق خواهد شد (Holsapple and Joshi, 2011). از طرفی، بررسی و پیاده سازی مدیریت دانش در بنادر یکی از ملاحظات مدیریتی جهت استفاده ی هر چه سودمندتر از دانش می باشد، بنابر این انجام مطالعاتی در زمینه ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور امری ضروری و با اهمیت خواهد بود. که مهمترین دلایل ان به شرح ذیل می باشد.
حداکثر سازی استفاده از دانش در بازه عمر آن
اعطای دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب
حرکت دهی سازمان بسوی تولید دانشهای ضروری
ایجاد بسته هایی ارزشمند از دانش های تولید شده در پروژه ها
ایجاد نگرش مثبت درباره مدیریت دانش دربین کارکنان سازمان
ترکیب و به‌کارگیری مدیریت دانش در برنامه‌های استراتژیک سازمان
ارائه و آموزش مدیریت دانش به مدیران میانی
تسری نگرش «به اشتراک‌گذاری دانش» در بین ک
ارکنان سازمان.

۱-۴-اهداف تحقیق
ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور

الف) اهداف کلی
شناسایی و طبقه بندی منابع تولید و عرضه دانش در بنادر جنوبی کشور
تبیین رویکردهای تقویت منابع تولید دانش در عرصه های فناوری بنادر جنوبی کشور
تبیین رویکردهای تقویت منابع تولید دانش در عرصه های اجتماعی بنادر جنوبی کشور

ب) اهداف کاربردی
شناخت و ارزیابی شاخصهای مدیریت دانش
شناخت و ارزیابی روابط همبستگی بین متغیرها و ویژگیهای مدیریت دانش موجود در بنادر جنوبی کشور
شناخت و طبقه‌بندی نقاط ضعف و قوت بر اساس ویژگیهای مدیریت دانش بنادر جنوبی کشور
ارائه راهکارهای مناسب برای غلبه بر موانع دستیابی به مدیریت دانش در بنادر جنوبی کشور

ج ) اهداف ویژه
طراحی و تبیین الگو و مدلی جهت دستیابی مدیریت دانش بنادر جنوبی کشور

۱-۵- سوالات تحقیق
در این تحقیق بدنبال پاسخگویی به این سوال کلی هستیم:
وضعیت کنونی ابعادِ اجتماعی مدیریت دانش در بنادر جنوبی چگونه است؟
وضعیت کنونی ابعادِ فناوری مدیریت دانش در بنادر جنوبی چگونه است؟
چگونه و با چه مدلی بنادر مورد کاوی شده۲ می‌تواند با بهره‌گیری از چالشهای موجود به مدیریت دانش دست یابد؟

۱-۶- فرضیات تحقیق
فرضیه اول: بُعدِ اجتماعی دانش در دستیابی به مدیریت دانش مؤثر است.
فرضیه دوم: بُعدِ فناوری دانش در دستیابی به مدیریت دانش مؤثر است.
فرضیه سوم: میان گروه های خبره سازمان در مورد استقرار مدیریت دانش در بنادر جنوبی کشور اتفاق نظر وجود دارد.

۱-۷- جنبه جدید بودن و نوآوری
در خصوص بررسی و ارائه مدل مدیریت دانش در بنادر کشور و سیستم حمل و نقل دریایی کشور تا کنون تحقیق و پژوهشی در بنادر جنوبی کشور انجام نشده است و از این جنبه این تحقیق جدید و تازه می باشد.

۱-۸- قلمروتحقیق
این تحقیق در محدوده مکانی بنادر جنوبی کشور (بندر خرمشهر و بندر امام خمینی(ره) بندر بوشهر و بندر شهید رجائی و بندر شهید باهنر بندر چابهار) است و ازنظر قلمرو زمانی مربوط به اطلاعات سال ۹۲-۱۳۹۱ می باشد.

۱-۹- محدودیت های تحقیق
موانع و مشکلات زیادی در راه انجام این تحقیق وجود داشته اند که سبب کندی مراحل انجام تحقیق گردیده است، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
در اختیار نگذاشتن اطلاعات برخی از ارگانها
بروکراسی شدید اداری
کم بودن تحقیقات مشابه در بنادر کشور

۱-۱۰- ساختار کلی پایان نامه
این تحقیق در پنج فصل نوشته شده است. در فصل اول به طور کلی چارچوب پایان نامه توضیح داده می‌شود و در برگیرنده هدف از انجام تحقیق و ضرورت آن، سؤال‌های اصلی تحقیق و همچنین بیان واضح مسئله مورد تحقیق و روش حل آن است که در کنار آن توضیحاتی در مورد روش جمع آوری اطلاعات پایان نامه و استفاده‌کنندگان از نتایج آن و قلمرو زمانی و مکانی و محدودیت پایان نامه گنجانده شده است. فصل دوم به بررسی ادبیات تحقیق و مروری بر پیشینه تحقیق اختصاص دارد. فصل سوم به بیان روش تحقیق ومدل مفهومی می پردازد. در این فصل بحث روایی و پایایی، روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات ونیز آزمون‌های آماری مورد استفاده توضیح داده می‌شوند. تجزیه و تحلیل دادهها و یافته های تحقیق در فصل چهارم انجام می‌شود. در این فصل با توجه به تحقیق انجام شده به تحلیل اطلاعات کسب شده از آن پرداخته. فصل پنجم که آخرین فصل از پایان نامه است به نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بر روی یافته‌ها می‌پردازد.

۱-۱۱- خلاصه فصل
در این فصل به بیان چارچوب کلی پایان نامه پرداخته شد. این فصل همچنین اجمالاً به مسئله اصلی تحقیق و روش حل آن، سؤال‌های اصلی تحقیق، اهداف تحقیق، سابقه وضرورت انجام تحقیق، ساختار کلی پایان نامه، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق و محدودیت‌های آن پرداخت. درفصل بعد به ادبیات و پیشینه تحقیق و فعالیت‌های انجام شده توسط محققین در این زمینه پرداخته خواهد شد.

فصل دوم

مروری بر پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه
مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیت ها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه‌های فکری در سطح کلان به کار می‌رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می‌شود(López-Nicolás et al., 2011). مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می‌کند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که بعنوان حافظه سازمانی محسوب می‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمانها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا به صورت کارا و موثر قادر می‌سازد(Jahnke, 2010).
۲-۲- مبانی نظری تحقیق
موضوع یادگیری سازمانی در حدود دهه ۱۹۷۰ میلادی مطرح شد. یادگیری افراد در درون سازمان را یادگیری سازمانی گویند. یادگیری سازمانی برای توصیف انواع خاصی از فعالیتهایی که در سازمان جریان دارد بکار گرفته می شود. یادگیری سازمانی فرآیند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه سازمانی می باشد. که در شرایط تغیی
ر بطور موفقیت آمیزی خود را تطبیق می دهد. در این زمینه چالش، انجام دادن برای یادگیری و یادگیری برای انجام دادن است. سازمان یادگیرنده اساسا با تکمیل نظریه های مربوط به یادگیری و یادگیری سازمانی شکل گرفته است(Ma and Yu, 2010). و از این رو محققان متعددی در شکل گیری این نظریه نقش داشته اند، سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که در آن اعضاء به طور مستمر خود را در جهت تحقق هدف ها و آمالی که واقعاً در پی آنند توسعه می دهند. الگوهای نوینی در جهت گسترش دامنه تفکر رواج می یا بد، فضا برای آرمان طلبی جمعی وجود دارد و نهایتاً سازمانی است که اعضاءآن به طور دائم می آموزند که چگونه دسته جمعی یاد گیرند(Brewer and Brewer, 2010).
علل پیدایش مدیریت دانش
۱- دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه‌های یک سازمان اساسا سرمایه‌های قابل لمس و مالی بودند (امکانات تولید، ماشین، زمین و غیره) به سمت سازمانهایی که دارایی اصلی آنها غیرقابل لمس بوده و با دانش، خبرگی، توانایی و مدیریت برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده ‌است(Garrido-Moreno et al., 2011).
۲- افزایش فوق العاده حجم اطلاعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات به طور کلی ارزش دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می‌کند، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می‌کند. زیرا به اقدام نزدیک تر است. اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی‌کند، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسان‌ها است که به تصمیم و بنابراین به اقدام می‌انجامد.
۳- تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده‌است. بسیاری از سازمانها دریافته‌اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می‌شود.
۴- تخصصی تر شدن فعالیتها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را بهمراه داشته باشد.
در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فناوری نگاه می‌شد و آن را یک فناوری می‌پنداشتند. اما به تدریج سازمانها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات موردنیاز است. انسانها در مقابل بعد فناوری و الکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می‌گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است. سازمان های مطلوب، سازمانهای یادگیرنده خواهند بود. این سازمانها فرصتهایی را برای اعمال مسئولیت بوجود می آورند. از تجربه ها می آموزند، ریسک می پذیرند

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *